SAKSFREMLEGG. Budsjett inntektsrammer og aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Sak 42/12 Budsjett inntektsrammer og aktivitet Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/ Arkiv: 123 Innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital vedtar administrerende direktørs forslag til driftsbudsjett for Styret for St. Olavs Hospital ber administrerende direktør arbeide videre med investeringsbudsjett for Endelig investeringsbudsjett bes framlagt når rammer fra Helse Midt-Norge er vedtatt. 3. Styret for St. Olavs Hospital gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre mindre endringer i budsjettet

2 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: Ingen BAKGRUNN Administrerende direktør legger med dette frem forslag til budsjett for St. Olavs Hospital for Budsjettet bygger på følgende forutsetninger: Langtidsbudsjett og Hovedprogram for forbedring Styringsdokumenter og foretaksprotokoller Vedtatte inntekts- og aktivitetsrammer for 2013, behandlet i styret for Helse Midt- Norge 8. november 2012, sak 79/12 Tidligere behandlinger i styret for St. Olavs Hospital og i sykehusets hovedledelse 2. FAKTISKE OPPLYSNINGER 2.1 Inntektsrammer for St. Olavs Hospital 2013 Styret i Helse Midt-Norge (HMN) vedtok på sitt møte en basisramme for St. Olavs Hospital på 5,366 milliarder i Rammen er fordelt på basisramme og særfinansiering. I oversikten under er vedtatt ramme for 2013 samstilt med tilsvarende ramme for 2012: Alle tall i 1000 kr Basisramme Særfinansiering Sum Vedtatt basisramme 2012 i 2013 priser* Vedtatt basisramme Endring (39 436) *Jfr styringsdokument 2012, fratrukket ambulanse med 141,3 mill Endring i basisrammen er samlet på 265 mill, og skal i hovedsak dekke merkostnad pensjon (167 mill) og økt resultatkrav (76,5 mill). Tilskudd til simulatorsentrene og relasjonstraumer er tatt ut av særfinansieringen og flyttet til annen inntektspost. Reell økning i basisrammen er således på 32 mill. 2.2 Resultatkrav HMN har vedtatt et resultatkrav på 113 mill for St. Olav i Dette er en økning på 76,5 mill fra 2012 og er finansiert ved økt ramme fra Helse Midt- Norge. Bakgrunnen for økning i resultatkrav er at midler som i budsjett 2012 og tidligere år ble holdt tilbake i HMN, nå er fordelt ut til HF`ene med krav om tilsvarende forbedring i resultat. Innenfor resultatkravet skal St. Olav kunne fremskaffe likviditet til nedbetaling kassekreditt, investeringer i medisinsk teknisk utstyr, bygningsmessige investeringer og egenkapitalinnskudd i KLP, for til sammen 122 mill kr. Dersom St. Olav ønsker å foreta investeringer ut over dette nivå, vil man måtte ha et budsjett med resultat høyere enn resultatkrav fra eier eller fremskaffe likviditet på annen måte. Det henvises her til punkt 7 nedenfor, hvor det fremgår at 10 mill kr er omklassifisert fra vedlikeholdskostnad til investering. Dette medfører at budsjettert resultat øker tilsvarende og samlet blir 122,9 mill kr.

3 2.3 Aktivitetsbudsjett Helse Midt-Norge har bestilt følgende aktivitet ved St. Olavs Hospital i 2013: Somatikk Budsjett 2012* Budsjett 2013 Endring 12/13 Endring i % Fra Møre og Romsdal HF-område Fra St. Olav Hospital HF-område Fra Nord-Trøndelag HF-område Innfasing 2013, finansieringsmodell (1 302) A. Sum fra egen helseregion ,4 % B. Fra områder utenom egen helseregion (47) Antall DRG-poeng produsert St.Olav (A+B) ,2 % C. Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner ,9 % Sum "Sørge for" (A+C) ,3 % * inkl handlingsrom fristbrudd med 570 pasienter, budsjettert på Helse Midt i 2012 Aktivitetsrammen 2013 målt i DRG-poeng er 4,3 % høyere enn i budsjett 2012, og ca 2 % høyere enn prognose aktivitet I 2012 medførte omlegging av kostnadsvektene betydelig reduksjon innenfor strålebehandling og posedialyse. Da fikk vi 32 mill kr mindre betalt for samme volum og samme type behandling som i På bakgrunn av foreløpig informasjon fra Helsedirektoratet om vektendringer i DRG-grupper 2013, forventes det at St. Olav bedrer vektene tilsvarende ca 1300 DRG-poeng og 20 mill kr. Dette er innarbeidet i budsjettet Psykisk helsevern Budsjett Endring fra 2012 til Voksenpsykiatri Utskrivninger VOP ,7 % Oppholdsdøgn VOP ,3 % Ant oppholdsdager (dagpas. i dag og døgnavd ,6 % V-konsultasjoner VOP ,5 % Ant polikl konsultasjoner - refusjonsberettiged ,5 % PH-aktivitet VOP ,6 % Barn og ungdomspsykiatri Utskrivninger BUP ,1 % Oppholdsdøgn BUP ,5 % V-konsultasjoner BUP ,0 % Ant polikl konsultasjoner - ref.berettiget (inkl P25/P26) ,0 % PH-aktivitet BUP ,5 % Psykisk helsevern totalt V-konsultasjoner (inngår i PH aktivitet) ,6 % PH-aktivitet ,5 % Aktivitetsmålet for Psykisk helsevern for 2013 er i tråd med bestilling fra HMN, og er basert på budsjettert aktivitet 2012 med tillegg av aktivitetsvekst på 3,5 %. Aktivitetsveksten er i

4 tråd med ønsket aktivitetsdreining og innebærer at poliklinisk aktivitet er prioritert fremfor vekst i oppholdsdøgn. Det forutsettes en fortsatt nedgang i gjennomsnittlig liggetid. Dette innebærer at det i 2013 planlegges tilnærmet like mange utskrivninger som i 2012, men færre oppholdsdøgn. Både innenfor BNP og VIP er nedgangen i oppholdsdøgn stor, men dette kompenseres av den planlagte økningen i poliklinikk. 3. SATSINGSOMRÅDER Den økonomiske situasjon i 2012 og økte utfordringer i 2013, medfører at det ikke er rom for kostnadsøkninger ut over det som betraktes som absolutt nødvendig. I budsjett 2013 har vi spesielt valgt å prioritere følgende satsingsområder: Økt aktivitet for å innfri krav til fristbrudd og ventetider Økt satsing på pasientsikkerhet Bedring lokaler i akutt psykisk helsevern Økt satsing på kompetanse og forskning Tiltak for å fjerne brudd på arbeidstidsbestemmelsene Tilpasning behandlingskapasitet Samhandlingsreformen Økt satsing på IKT Innføring av PET Aktivitetsbestillingen til St. Olav for 2013 representerer en stor økning fra inneværende år. Ved fordeling av denne økningen er det hensyntatt de områder vi har fristbrudd og lang ventetid, og det forventes at denne økningen vil bidra til at vi når de mål eier har satt når det gjelder fristbrudd og ventetider. Vi har i 2012 hatt betydelig fokus på økt pasientsikkerhet. Det er i budsjettet lagt til rette for at dette arbeidet kan forsterkes i Lokalene innenfor akuttpsykiatrien er ikke tilfredsstillende. Det er igangsatt endringer i lokalene for å bedre situasjonen og dette vil bli videreført i Dette medfører økte driftskostnader som er innarbeidet i budsjettet. Innenfor forskning har HMN og St. Olav sakket akterut sammenlignet med andre regioner og universitetssykehus. De regionale og lokale midler til forskning øker vesentlig i Det er erkjent at utviklingen innenfor spesialisthelsetjenesten medfører økte krav til faglig ajourhold og videreutvikling. Budsjettet legger til rette for økt satsing her. Det er i 2012 kommet fram at vi har mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det vil i 2013 bli økt bemanning innenfor enkelte områder. Dette vil ikke være tilstrekkelig til å eliminere dette problemet. Det er nødvendig at arbeidet med styrking og bedre utnyttelse av bemanningssenteret, bedre planlegging og økt samarbeid mellom enheter, forsterkes i Samhandlingsreformen er innført i 2012, og overføring av arbeid og ansvar til kommunene skal økes i Det er igangsatt en vurdering av hva reformen vil bety for vår sengekapasitet framover, samt hvilke tiltak St. Olav bør sette inn for å bidra til å nå de overordnede mål i reformen. Adm. dir vil legge fram en sak om dette til styret primo I det framlagte budsjett er det tatt høyde for at St. Olavs Hospital skal yte tilskudd til

5 kommunene slik at kommunene inne utgangen av 2013 har opprettet til sammen 23 nye øyeblikkelig hjelp-senger i vårt nedslagsfelt. Den aktivitetsøkning som er lagt til grunn i budsjettet, medfører sannsynligvis større press på vår sengekapasitet. Denne motvirkes av fortsatt endring fra inneliggende til dagbehandling. Konsekvensene av dette kan bli endring i det samlede antall senger og på fordeling av senger mellom klinikkene, jf kommentarer om samhandlingsreformen ovenfor. IKT-kostnadene øker med ca 22 mill kr i Dette er i all hovedsak en konsekvens av de prioriteringer som er gjort regionalt. Disse resulterer i kostnadsøkninger i den regionale IKTenheten Hemit, som fordeler disse kostnadene mellom HF`ene i regionen. Det må påregnes vesentlig økning i IKT-kostnadene også de kommende år. St. Olav har i 2012 mottatt betydelige gaver i form av avansert medisinsk utstyr. Dette gjelder PET MR og CT, samt Da Vinci robot i Orkdal. PET-virksomheten vil bli igangsatt og tiden frem til vil bli benyttet til bygningsmessige tilpasninger, installasjon av utstyr, kompetanseoppbygging og planlegging. Det er forutsatt at finansiering av denne investering løses i tråd med vår styresak 37/12. Drift av Da Vinci robot Orkdal er innarbeidet i budsjettet ved en kostnadsøkning på 6 mill kr. Det er i statsbudsjettet bevilget økte midler til brystrekonstruksjon ved St Olav. Finansieringen av dette i 2013 må tas innenfor de rammer vi er tildelt. Som følge av ubenyttede midler fra 2012, vil denne virksomheten i beskjeden grad belaste øvrig virksomhet i Dersom virksomheten skal videreføres i de kommende år, må det tilføres økte midler. Store deler av de kostnadsreduksjoner som er gjennomført i siste del av budsjettprosessen, knytter seg til mindre kostnadsøkninger enn klinikkenes forutsetninger. Dette knytter seg spesielt til aktivitetsøkning. Dette berører alle klinikker, men i noe varierende grad. Gjennom den strenge prioritering som er gjennomført er det mange områder og tiltak som ikke er blitt prioritert. Blant disse er: - Begrenset vekst innenfor nye behandlingsmetoder hjertemedisin - Lavere vekst enn ønske når det gjelder årsverk - Ansettelse av HIV-koordinator - Utsatt fullføring opptrapping fysikalsk rehabilitering Lian - Utsatt opptrapping senger kirurgisk klinikk - Vedlikehold eiendom ikke opptrappet - Økte investeringer medisinsk teknisk utstyr ikke gjennomført Ingen av de ikke prioriterte områder betraktes å medføre økt risiko for liv og helse. Innenfor mange områder er det stor pasienttilgang, og det er krevende å etablere en behandlingskapasitet som er stor nok til å ta unna denne. Det forhold at vi i budsjettet har forutsatt en stor aktivitetsvekst uten tilsvarende ressursøkning, medfører behov for tett oppfølging av utviklingen i fristbrudd og ventelister 4. ØKONOMISK UTFORDRING

6 Med utgangspunkt i aktivitetsbestilling, tildelte rammer og resultatkrav fra HMN, endring i oppgaver, innmeldte behov for kostnadsøkninger, samt prioriterte satsingsområder, ble vår økonomiske utfordring beregnet til i overkant av 200 mill kr. Den bestilte aktivitetsøkning i 2013 følges av en lav finansiering. Dette i seg selv krever en effektivisering på omlag 110 mill kr. I tillegg kommer innmeldte behov fra klinikkene som følge av endrede behandlingsformer, stor underliggende vekst i varekostnader og stort press i retning av behov for økte personalressurser. Budsjettarbeidet har vært vanskelig og tidkrevende. Det budsjett som fremlegges har innarbeidet tiltak og kostnadstilpasninger tilsvarende den beregnede utfordring. Budsjettet forutsetter produktivitetsforbedring i alle enheter. I flere klinikker gjenstår fortsatt noe arbeid før driftsopplegget for 2013 er endelig fastlagt. Det kan derfor bli mindre justeringer i budsjettet, men dette skal ikke påvirke det samlede resultat. 5. DRIFTSOPPLEGG OG TILTAK 5.1 Tiltak De tiltak som er planlagt i 2013 gjelder primært følgende områder: - Bedre innkjøp/reduserte varekostnader - Helårseffekt stab/støtteprosjekt Nye tiltak innen stab/støtteprosjektet - Økte gjestepasienter PH - Aktivitetsøkning uten tilsvarende kostnadsøkning - Bedre sommeravvikling Nye tiltak innen stab/støtteprosjektet gjelder kliniske støttepersoner i klinikkene. Dette er forventet å gi en innsparing på 10 mill kr og vil måtte skje gjennom reduksjon i lønnsmidler. Dette vil gi en reduksjon i antall ansatte i denne delen av virksomheten. Med den store aktivitetsvekst det er lagt opp til i 2013 er det ikke rom for annen reduksjon i antall ansatte i særlig grad. En slik reduksjon vil uansett skje gjennom naturlig avgang. Dersom det i løpet av 2013 blir besluttet en reduksjon i antall senger, vil dette påvirke bemanningen. Dette vil bli behørig drøftet i ledelsen og med ansattes organisasjoner før eventuell iverksettelse. 5.2 Psykisk helsevern Psykisk helsevern har hatt en stor omlegging av driften de senere år. Den samlede aktivitet er økt vesentlig og det har vært en klar dreining fra inneliggende til poliklinisk og ambulant virksomhet. Det er i 2013 lagt opp til fortsatt vekst i psykisk helsevern og endring til mer poliklinisk og ambulant virksomhet fortsetter. Den samlede aktivitetsvekst er noe lavere enn i inneværende og foregående år. Driftsopplegget i psykisk helsevern krever fortsatt økt produktivitet. Akuttenheten på Østmarka vil i løpet av året få økning i antall enerom og dette vil bedre kvaliteten i behandlingen. Det er fortsatt en klar ambisjon om bedring i de bygningsmessige

7 forhold innen rimelig tid, jf styrevedtatt utviklingsplan for bygningsmassen i psykisk helsevern. 5.3 Somatisk virksomhet Klinikkenes forslag til driftsopplegg for 2013 innebærer en betydelig aktivitetsøkning med en beskjeden tilførsel av midler til dekning av denne. Det legges til grunn at man gjennom dette aktivitetsnivå skal kunne oppfylle eiers krav til fristbrudd og ventetider. For å kunne oppfylle aktivitetskravet er det i budsjettet blant annet innarbeidet en økning i antall leger. Den største risikoen innenfor somatisk virksomhet ligger i ovennevnte forutsetning om produktivitetsvekst; stor aktivitetsøkning og lite økning i ressurser. Innenfor somatikken vil sengekapasiteten, som kommentert ovenfor, bli utredet nærmere tidlig i Dette kan påvirke vår evne til å realisere aktivitetskravet og samtidig holde budsjettet. 6. DRIFTSBUDSJETT Tall i mill kr Budsjett 2012 Prognose 2012* Budsjett 2013 Nominell I % Basisramme ,5 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) ,5 % ISF kommunal medfinansiering ,5 % ISF-inntekt kostnadskrevende ,3 % Gjestepasienter ,2 % Polikliniske inntekter ,4 % Utskrivningsklare pasienter ,1 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" ,5 % Andre øremerkede tilskudd ,7 % Andre driftsinntekter ,4 % Sum driftsinntekter ,1 % Kjøp av offentlige helsetjenester ,8 % Kjøp av private helsetjenester ,9 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,7 % Innleid arbeidskraft ,3 % Fast lønn ,7 % Overtid og ekstrahjelp ,8 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,4 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,5 % Annen lønn ,8 % Avskrivninger ,9 % Nedskrivninger 0 0 #DIV/0! Andre driftskostnader ,3 % Sum driftskostnader ,0 % Driftsresultat ,7 % Finansinntekter ,3 % Finanskostnader ,0 % Finansresultat ,7 % Ordinært resultat ,0 % Inntekter + / kostnader - *Prognose pr nov Endring i forhold til prognose Innføring av ny artskontoplan gjør det vanskelig å sammenligne tall fra 2012 til 2013.

8 Basisrammen er i tråd med vedtatt inntektsramme fra Helse Midt-Norge, som også omfatter inntekter budsjettert under andre øremerka tilskudd og andre inntekter. ISF-inntektene er basert på antall DRG-poeng. DRG-vektene revideres årlig, og for St. Olavs Hospital har de årlige justeringene hittil medført små endringer på sykehusnivå, men store endringer internt mellom de ulike klinikkene. Våre beregninger viser at de nye DRG-vektene for 2013 medfører en bedring i ISF-inntektene tilsvarende ca 20 mill kr. Forventet effekt av ny grupper er innarbeidet i budsjettet. Betydelige omstillingstiltak er innarbeidet i budsjettet. Det kan bli enkelte justeringer i budsjettet ved endelig utarbeidelse av detaljbudsjettet. 6.2 Lønns- og prisjustering Følgende prisforutsetninger er lagt til grunn i budsjett 2013 sammenlignet med budsjett 2011: Lønnsvekst: 4,0 % (inkl. overheng fra 2012 til 2013, og dermed allerede besluttet) Prisvekst: 1,9 % (andre kostnader enn lønn) Rammetilskudd og andre inntekter: 3,3 % Enhetspris DRG-poeng: kr Refusjonssats: 40 % 7. INVESTERINGSBUDSJETT Helse Midt-Norge RHF viderefører praksis med at helseforetakene må budsjettere med overskudd for å ivareta behov for likviditet til samlede investeringer i regionen. Helse Midt- Norge RHF overfører inntekt og stiller krav til St. Olavs Hospital om å budsjettere med 112,918 mill kr i overskudd. Likviditeten skal brukes til å: - Nedbetale driftskreditt 45,738 mill kr - Øke EK-innskudd i KLP 21,000 mill kr - Investere i Medisinteknisk Utstyr (MT) 43,908 mill kr - Investere i Bygninger 11,434 mill kr Sum overført inntekt Andel avskrivninger til fratrekk Sum behov for resultat 122,081 mill kr - 9,163 mill kr 112,918 mill kr Behovet for investering i bygninger er mye større enn tildelt ramme, og St. Olav budsjetterer med 10 mill kr mer i overskudd, det vil si 122,918 mill kr. Økningen finansieres ved å redusere vedlikeholdskostnader til bygninger, og i stedet bruke beløpet til bygningsmessige investeringer.

9 I tillegg til ovennevnte beløp til MT, disponerer Helse Midt-Norge en regional pott til større, regionale investeringer. Det forutsettes at St. Olavs Hospital HF får tildelt en betydelig andel av denne potten, for å imøtekomme en del av behovet for nyinvesteringer. Dette gjelder blant annet investeringer i bygningsmessige endringer og utstyr til PET, utskifting strålemaskiner og kjøkkenbygg. Når det gjelder investeringer i nye bygg innenfor psykisk helsevern, forventes innspill fra styret St. Olav å bli behandlet av styret i HMN primo St. Olavs Hospital sine behov for IKT-investeringer forutsettes dekket av Helse Midt-Norge sin regionale pott til IKT-investeringer. Det samlede investeringsnivå, spesielt innenfor MTU, er betydelig lavere enn det behovet St Olav har. Dette krever streng prioritering blant de innmeldte behov. 8. LIKVIDITET Likviditeten antas å være noe bedre enn i Trekk på kassekreditt ved utgangen av 2012 anslås til 2,048 milliarder. Ved utgangen av 2013 er trekk på kassakreditten anslått til 2,0 milliarder. Nedbetaling av kassekreditt er i tråd med føring fra Helse Midt-Norge. 9. RISIKOVURDERING 2013 betraktes som et budsjettmessig meget krevende år. Risikoen ligger først og fremst i kombinasjonen mellom stor aktivitetsøkning, liten økning i ressurser, forventning om ytterligere forbedring i faglig kvalitet og krav om reduksjon i fristbrudd og ventelister. Robustheten i budsjettet er klart lavere enn i tidligere år.

10 10. KONKLUSJON Administrerende direktør betrakter det fremlagte budsjett og dermed driftsopplegget for 2013 som krevende. Realisering av de tiltak som er planlagt og samtidig opprettholdelse og forbedring av faglig kvalitet, vil kreve stort engasjement fra hele organisasjonen.

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Vedlegg Budsjettdokument 2. Vedlegg Klinikkenes innspill 3. Vedlegg

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 14/15 Langtidsbudsjett 2016-2021 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 15/1664-5

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 33/17 Langtidsbudsjett 2018-2023 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.05.2017 Saksansvarlig: Morten Morken Arkivsak: 17/4202-1

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 50/17 Arbeidet med budsjett og forbedringsprogram 2018

SAKSFREMLEGG. Sak 50/17 Arbeidet med budsjett og forbedringsprogram 2018 Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 50/17 Arbeidet med budsjett og forbedringsprogram 2018 Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: 14.09.2017 Saksansvarlig: Morten Morken Saksbehandler:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi Sak 40/14 Budsjett 2015 SAKSFREMLEGG Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.12.2014 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Arkivsak:

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Innkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag 17. desember 2015

Innkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag 17. desember 2015 Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2015/4283-37747/2015 14.12.2015

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2012-2015 ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT Se spesifikasjon av linjedefinisjon i ko F2012 B2013 E 2013 Est.avvik 2 014 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer