Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år"

Transkript

1 Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Time kommune

2 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Kva seier forsking om overgangane... 3 Kvifor fokusera på overgangar?... 3 For å få ein god overgang... 3 Intensjonar og føringar for samarbeidet om overgangane... 4 Ansvar for samarbeid... 5 Samarbeidet med foreldra... 5 Teieplikt... 5 Oppstart i barnehage... 6 Overgang mellom barnehagar... 6 Overgang barnehage-skule... 6 Overgang barneskule-ungdomsskule... 7 Barn med særskilde behov (0-16 år)... 8 Skjema til bruk... 9 Overgang barnehage-skule... 9 Overgang barneskule-ungdomsskule Overgang barneskule-ungdomsskule Side 2

3 Innleiing Hovudmålet med føringar for overgangane er å sikra kontinuitet og heilskap i utdanningsløpet. Barn og unge skal oppleva at opplæringstilboda heng saman, og at kvar og ein vert i varetatt ut frå eigne føresetnader og behov. Likeeins vil vi sikra at barna får best moglege overgangar. Planen er politisk behandla og gjeld frå august Planen vil bli evaluert jamleg. Oppdatert plan ligg på kommunen si heimeside. Kva seier forsking om overgangane Kvifor fokusera på overgangar? Forskingsresultat frå USA meiner å kunna påvisa at overgangen frå barnehage til skule er viktig fordi han kan leggja føringar for heile skulegangen, for sjølvbiletet og seinare livskompetanse. (Pianta & Kraft Sayre 2003, Løge et.al. 2003) Overgangar er omfattande prosessar, dei omfattar ikkje berre det einskilde barnet og møtet med den nye læraren, klassekameratane og nye rammefaktorar. Heile familien og lokalmiljøet blir omfatta av overgangane. Det er tre viktige faktorar som må vera på plass for at overgangen skal bli vellukka: - skulen må vera klar til å ta imot barnet - barnet må oppleva deltaking og støtte frå nærmiljøet - barnehagen må forplikta seg på å førebu barnet Det er viktig at det blir utveksla informasjon om det enkelte barnet, tilhøvet mellom barna og om dynamikken i barnegruppa. Det er lurt å la bilete, teikningar og historier få følgja med til skulen. (Brostrøm 2002) Kvaliteten på samarbeidet mellom heim og skule betyr mykje for korleis barnet finn seg til rette ved overgangen til skulen. (H. Fabian 2000) Når foreldra kjenner seg trygge i høve til den nye situasjonen, blir dei også betre i stand til å støtta barna sine i overgangen. (Johansson) Overgangar kan representera nye mogelegheiter for læring for barn, men det ligg også ein risiko i at barn som erfarer vanskelege overgangar, får problem med å finna seg til rette i skulen. Det kan vera til hinder for seinare læring. (Kagan and Neuman 1999, Rimm Kaufmann & Pianta 2000, Wagner 2002) For å få ein god overgang...treng barn å vite noko om desse faktorane: (H. Fabian 2002) - å bli kjent med det fysiske miljøet - å få kjennskap til kven og korleis læraren er - å få ein ide om kva slags aktivitetar som skjer på skulen - å få vita noko om systemet/reglane. Side 3

4 På bakgrunn av det som dei ulike forskarane som er nemnde ovanfor seier, er det svært mange gode grunnar for å prøva å gjera overgangane så gode som mogeleg. Sjølv om dei nemnde forskarane seier noko om overgang frå barnehage til skule, er det god grunn til å satsa på at alle overgangane i skuleløpet skal bli så gode som mogeleg. For å lukkast med det, må alle partane som er impliserte i overgangane, samarbeida og gjera sitt til at overgangane blir vellukka. Dei føringane som er lagt opp i denne planen, er eit minstekrav. Det er fullt mogleg å gjera meir i dei ulike krinsane, men ikkje mindre enn det planen tilseier. Intensjonar og føringar for samarbeidet om overgangane Rammeplanen kapittel 5 Samarbeid seier mellom anna: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen. Barn i barnehagen kan sogne til flere skoler. Den enkelte kommune må finne hensiktsmessige løsninger på hvordan barnehagen og skolen konkret skal samarbeide. I forordet til Kunnskapsløftet står det: For barn og unge er skolen ein del av ein lang læringsprosess, som startar med barnehagen og endar med deltaking i yrkes- og samfunnslivet I innleiinga til prinsipp for opplæringa er det vidare presisert: Fellsskolen skal ha ambisjoner på elevenes vegne, gi dem utfordringer og mål å strekke seg etter. Samtidig skal skolen og lærebedriften ta hensyn tli elevenes ulike forutsetninger og progresjon, slik at alle kan oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål. I St.meld.nr.16 og ingen sto igjen, 1.4 Bedre muligheter for alle, står det: Stortingsmeldinga legger til grunn at gjennomgående god tilgang, kvalitet og sammenheng i utdannings- og kompetansesystemet kommer alle barn, unge og voksne til gode, men at det har særlig stor betydning for grupper og individer som står i fare for å ikkje lykkes i utdanningssystemet. Tiltak som sikrer utdanning og kompetanse for disse, vil også være gode tiltak for alle. Forsking seier dette om overgangen barnehage skule: - skulen må vera klar til å ta imot barnet - barnet må oppleva deltaking og støtte frå nærmiljøet - barnehagen må forplikta seg på å førebu barnet Forsking seier at barnet treng: - å bli kjent med det fysiske miljøet - å få kjennskap til kven og korleis læraren er - å få ein ide om kva slags aktivitetar som skjer på skulen - å få vita noko om systemet/reglane. Side 4

5 Det er lite forsking på overgangen barneskule ungdomsskule. Det er all grunn til å tru at dei same faktorane som gjeld frå barnehage til skule òg vil gjelda for å få til ein god overgang til ungdomsskulen. Ansvar for samarbeid Hovudansvaret for samarbeidet om overgangar 0-16 ligg hos styrar og rektor. Pedagogiske leiarar, kontaktlærarar, leiar i SFO og avdelingsleiarar er viktige partar for vidare oppfølging. Samarbeidet med foreldra Samarbeid med foreldra er heimla både i Opplæringslova og Lov om barnehager (barnehageloven). I barnehageloven 1. Formål, står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnets hjem. I Opplæringslova 1-2. Formålet med opplæringa står det: Grunnskolen skal i samarbeid med heimen hjelpe til med å gje elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn. Teieplikt Teieplikta er regulert både i forvaltningslova og i ulike særlover. Enkelte særlover omtalar og opplysningsplikt til barnevernet. Side 5

6 Oppstart i barnehage Mål: - Sikra mest mogeleg tryggleik for barn og foreldre/føresette. - Gje eit positivt inntrykk av barnehagen. Før oppstart i august Informasjonsbrev til foreldre/føresette Styrar Foreldremøte Foreldre/føresette, personale frå barnehagen Styrar Oppstart Besøksdag Eigen plan for oppstart Barn og foreldre/føresette Pedagogisk leiar Styrar Foreldresamtale Kontaktperson i barnehagen og foreldre/føresette Pedagogisk leiar Løpande oppstart Barnehagen har faste rutinar Foreldre/føresette og kontakt person i barnehagen Styrar Overgang mellom barnehagar Mål: - Barna kjem til ein barnehage som dei kjenner og som kjenner dei. - Sikra mest mogeleg tryggleik for barn og foreldre/føresette. - Sikra at viktig informasjon blir vidareført. Før oppstart i ny Innhenta skriftleg løyve til å Styrar i barnehage overføra informasjon barnehagen der barnet kjem frå. Samtale med foreldre/føresette om overgangen Foreldre/føresette, personale frå gammal og ny barnehage Styrar i ny barnehage Besøksdag Foreldre/føresette og barn Pedagogisk leiar i ny barnehage Overgang barnehage-skule Mål: - Barna kjem til ein skule som dei kjenner og som kjenner dei. - Det er heilskap mellom barnehage og skule/sfo. - Informasjon om barnet blir vidareført. Side 6

7 Oktober Innhente samtykke frå Foreldre/føresette og Styrar foreldre/føresette om overføring pedagogisk leiar av informasjon til skulen. Novemberjanuar Skulane får liste med oversikt over nye barn innan utgangen av oktober. Møte mellom skule og barnehage. (Den eller dei barnehagane som rekrutterer flest barn til skulen) Kontakt med dei andre barnehagane. Gjennomgang av barneliste. Gjennomgang av plan for overgang. Rektor og styrar i aktuelle barnehagar. Kommunalsjef Rektor Foreldremøte. Registrering av nye barn til skulen. Foreldre/føresette, rektor, inspektør og SFO leiar. Rektor Våren før 5 åringane vitjar skulen etter Barn og personale i barnehagen Styrar/rektor skulestart oppsett plan. April Foreldresamtale i barnehagen Foreldre/føresette og Pedagogisk leiar med fokus på skulestart. pedagogisk leiar Mai Overføringsamtalar. Skjema blir Kontaktlærarar og pedagogiske Styrar/rektor brukt. leiarar. Mai/juni Besøksdag på skulen. Barn og kontaktlærarar Rektor Mai/juni Foreldremøte Foreldre/føresette, Rektor kontaktlærarar. Overgang barneskule-ungdomsskule Mål: - Barna kjem til ein skule som dei kjenner og som kjenner dei. - Informasjonen om barnet blir vidareført. Oktober/ Ungdomsskulen får elevliste frå Barneskulane november barneskulane. barnetrinnet Oktober Trekantsamtalen har fokus på informasjon som skal førast vidare til ungdomsskulen. Foreldre/føresette, barn og kontaktlærar barnetrinnet November/ desember Våren før overgang Møte mellom barneskule og ungdomsskule. Gjennomgang av elevliste. Gjennomgang av plan for overgang. Ungdomsskuleelevar fortel til 7. trinnet om korleis overgangen var. Ungdomsskulen møter begge skuleslaga. Kontaktlærarar på begge skuleslaga, elevar på barnetrinnet. ungdomstrinnet. ungdomstrinnet. Side 7

8 Våren før overgang Våren før overgang Mai Juni elevane på heimeskulen og informerer. Barneskuleelvane besøkjer ungdomsskulen etter oppsett plan. Trekantsamtale med fokus på overgangen til ungdomsskulen. Bruk av overgangsskjema. Informasjonsmøte for foreldre/føresette. Rådgivar er med på møtet. Overføringssamtalar. Overgangsskjema blir levert til dei nye kontaktlærarane Skulebesøk for å treffa kontaktlærar og elevar i ny elevgruppe. Foreldre/føresette, barn og kontaktlærar. Foreldre/føresette, lærarar og rektor på ungdomstrinnet Kontaktlærarar på barnetrinnet og kontaktlærarar på ungdomstrinnet Barn, kontaktlærarar på begge skuleslag. barnetrinnet. ungdomstrinnet. ungdomstrinnet Rektor ungdomstrinnet og rektor på barnetrinnet. Barn med særskilde behov (0-16 år) Mål: - Skapa mest mogeleg tryggleik for barn og foreldre/føresette ved overgang. - Sikra at kompetanse rundt barnet vert i varetatt. - Ny institusjon får tid til å laga eit godt tilrettelagt opplegg til beste for barnet. Oppstart i Informasjonsmøte om behov og Foreldre/føresette, barnehage, PPT/ andre barnehage tiltak. PPT og eventuelt andre hjelpetenester. To år før skifte Melding om barn med særskilde behov for tilrettelegging av det fysiske miljøet og behov for kompetanse i personalgruppa Våren, året før overgang Ta med medlem i ansvarsgruppe/samarbeidsgruppe frå ny instans. hjelpetenester. Barnehage/skule/PPT Medlemmer i grupper Styrar/rektor Koordinator/ styrar/rektor. Innan mars Laga plan for overgangen. Barn som har individuell plan (IP) nyttar dette verktøyet vidare. Informasjon om skulestart/tilbod mm. Foreldre/føresette Styrar/rektor Side 8

9 Skjema til bruk Overgang barnehage-skule Frå: Til: barnehage skule (bilete av barnet) Namn på barnet: Foreldre/føresette: Pedagogisk leiar: Arbeidsmåla til barnet: Interesser: Venner: Anna: Barnet i forhold til barnehagen sine satsingsområde: (Skriv inn satsingsfelta til barnehagen) Mål 1: Mål 2: Mål 3: Mål 4: Barnet lærer best når: Vedlegg: Referat frå barnesamtale TRAS-skjema Referat frå foreldresamtale Anna Dato: Foreldre/føresette: Ped. leiar: Side 9

10 Overgang barneskule-ungdomsskule Kort rettleiing Frå Til (namn på barneskule) (namn på ungdomsskule) (bilete av eleven) Elevnamn: Kontaktlærar: Gje ei kort beskriving av kor eleven står i forhold til grunnleggjande ferdigheitar i høve til det som er forventa ved avsluttinga av 7.klasse. 1-3 setningar på kvart punkt. Munnleg - å uttrykka og fortolka tankar, kjensler og fakta - kan ta ordet i plenum Skriftleg - å uttrykka og fortolka tankar, kjensler og fakta - rettskriving - teknisk nivå (handskrift) Lese - å uttrykka og fortolka tankar, kjensler og fakta - forstå innhaldet i ein tekst og omarbeida det - teknisk nivå (for eksempel ord pr. min) Rekne - evne til å bruka addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon - evne til å løysa eit breitt spekter av oppgåver og utfordringar både i daglege og i faglege situasjonar - evne til å tenkja logisk - å sjå og tolka mønster og grafar IKT - å kunne bruka og henta fram, lagra, skapa, presentera, vurdera og utveksla informasjon Læringsstilar - slik arbeider eg når eg lærer mykje og yter fin innsats - grad av tilpassing Sosial kompetanse - samarbeid, sjølvhevding, sjølvkontroll, ansvar og empati Anna - t.d. interesser, venner, søsken m.m - spesielle bekymringar Viktige vedlegg i elevmappa: Her nemner du spesielt vedlegg som er nyttige å sjå på. Det kan t.d. vera kartleggingsprøvar. Side 10

11 Overgang barneskule-ungdomsskule Frå: skule Til: ungdomsskule (bilete av eleven) Elevnamn: Foreldre/føresette: Kontaktlærar: Munnleg: Skriftleg: Lese: Rekne: IKT: Læringsstilar (Korleis lærer eg best) Sosial kompetanse: Anna: Viktige vedlegg i elevmappa: Dato: Foreldre/føresette: Kontaktlærar: Side 11

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule 2012 2 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i 13-10 at det frå 2010

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007.

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Innhold 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing.... 2 DEL 1 - FELLESPLAN... 4 2. Føremål med skulehelseplanen... 4 2.1.Innsatsområder....

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer