Tre alternativer og flere anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tre alternativer og flere anbefalinger"

Transkript

1 1 Schafteløkken Rapport til Frogner menighetsråds møte Tre alternativer og flere anbefalinger Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Frogner menighetsråd

2 2 Forord Arbeidsgruppen takker for oppdraget og oversender gruppens rapport til menighetsrådets møte I kap. 5-7 presenteres innholdet i og argumentene for tre mulige løsningsmodeller: Alternativ A: Aksjeselskap Alterantiv B: Fortsette Alternativ C: Salg Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger presenteres i kap. 2. Arbeidsgruppen presenteres nærmere i kap.1. Utgangspunkt, bakgrunn for rapporten og oversikt over dagens situasjon med hensyn til utleie, avtaler og sentrale premisser, presenteres i kap Oslo 12. november 2014 Bjørn Bråthen Elin Cappelen Øystein Hauge Bjørn Kleppe Tellef Raustøl

3 3 Innholdsfortegnelse 1.Arbeidsgruppen, s.5 2.Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger, s.6 3.Bakgrunn, s.7 Utgangspunkt Muggsopp i utenpåliggende trappehus skapte framdrift Foreløpig avtale med Frogner seniorsenter Ny daglig leder 4. Dagens situasjon, s.11 Faste leietagere og leiesatser Leietagere enkeltarrangementer og leiesatser Leieavtale barnehage og leiepris Leieavtale leilighet og leiepris Leieavtale Frogner seniorsenter og leiepris Allmennyttige formål og reguleringsbestemmelser Panteobligasjoner Oslo kommune Frogner menighets bruk av Frogner Menighets Hus Kontrakt for renholdstjenester 5. Alternativ A: Aksjeselskap, s.18 Ny organisasjonsform Framdrift etablering Framdrift rehabilitering Boligen Alternativ retning og innhold

4 4 6. Alternativ B: Forsette, s.23 Introduksjon Nye priser Stort engasjement for økt utleie Erfaringstall og forventninger Bruke Kfio`s rammeavtale Økonomi Frogner menighets hus begrenset inntektskilde Barnehage og Frogner Seniorsenter gir også svært begrenset inntjening Utleie- ingen kjernevirksomhet for en menighet Økte pensjonsforpliktelser 7. Alternativ C. Salg, s.31 Økonomi Boligen i hovedhuset Premisser og framdrift Vedlegg, s.34 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Arbeidsgruppens mandat Befaring Fredriksborg Idedugnad

5 5 1.Arbeidsgruppen På det ekstraordinære menighetsrådsmøte om Schafteløkken 6.mai 2014, fikk menighetsrådets arbeidsutvalg fullmakt til å etablere en arbeidsgruppe. Den ble bedt om å: - Gjennomgå Schafteløkkens økonomiske situasjon og - Utarbeide en begrunnet strategisk plan som gir Schafteløkken et økonomisk handlingsrom for å ivareta bygningsmassen og for å kunne videreutvikle stedet. Frogner menighetsråd fattet på sitt møte (sak 40/14) flg. vedtak: Menighetsrådet gir sin tilslutning til mandatet, slik det er beskrevet i protokoll fra menighetsrådsmøte MR er enige med AU at Schafteløkken må sees på som en helhet og ikke som tre forskjellige bygg. Menighetsrådet nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Tellef Raustøl, Elin Cappelen, Bjørn Bråthen, Øystein Hauge og Bjørn Kleppe. Arbeidsgruppens leder og sekretær er Tellef Raustøl. Den økonomiske rammen for arbeidsgruppen er på kroner + mva, som dekker både møteforberedelser og møtegodtgjørelse. Arbeidsgruppen skal ha tre møter høsten 2014 på to timer pr. møte fra kl på Schafteløkken. Arbeidsgruppen er fri til å tilknytte seg referansepersoner. Raustøl vil også rapportere til menighetsrådet om arbeidet i løpet av høsten Det er ønskelig at arbeidsgruppen integrerer menighetsperspektivet i sitt arbeid. Arbeidsgruppens rapport framlegges på menighetsrådsmøte den Arbeidsgruppen har hatt slik sammensetning: Rolle Navn Kompetanse Leder og sekretær Tellef Raustøl Organisasjonssosiolog, arbeider med eiendomsutvikling og helsetjenester. Selvstendig næringsdrivende. Leder i Frogner menighetsråd Medlem Elin Cappelen Salg- og markedsføring Har lang erfaring med Schafteløkken. Har vært leid inn til ulike arrangementer. Ansatt i Steen & Strøm Bjørn Kleppe Kantor og organist i Frogner menighet Øystein Hauge Bjørn Bråthen Eiendomsutvikling, omstrukturering, etablering, drift og vedlikehold. Ansatt i NCM Development AS Privatpraktiserende advokat i advokatfellesskap med andre advokater. Har hatt mange advokatoppdrag for ulike kirkelige oppdragsgivere

6 6 Arbeidsgruppen har hatt følgende møter: Introduksjonsmøte i juni 2014 Tre arbeidsmøter høsten 2014; , og På initiativ fra Elin Cappelen er det gjennomført en befaring til Fredriksborg ( ) og en idedugnad ( ). Arbeidsgruppens mandat følger vedlagt se vedlegg 1. Informasjon fra befaringen og idedugnaden følger vedlagt se vedlegg 2 og Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger For nærmere informasjon om innholdet i og argumentene for de tre alternativene, se kap Her presenteres arbeidsgruppens samlede vurderinger og anbefalinger. Alternativ A: Aksjeselskap innebærer at Frogner menighetsråd frikobles fra driftsansvaret og oppgavene knyttet til Schafteløkken. Menighetsrådet blir generalforsamling for aksjeselskapet som bl.a. må gi aksjeselskapets styre et mandat for eiendomsutvikling, forvaltning og drift. Gitt at menighetsrådet eier alle aksjene, så er ansvaret for eiendomsutvikling, forvaltning og drift overført til aksjeselskapet. Det må settes sammen et styre for aksjeselskapet med relevant kompetanse. Menighetsrådsmedlemmer har ved flere anledninger, i tilknytning til oppfølgningen av tilstandsrapporten, uttrykt at menighetsrådet ikke har tilstrekkelig kompetanse til å forvalte en slik eiendom. Flere av rådets medlemmer har sagt at det ikke er rådets primære oppgave å forvalte, drifte og utvikle eiendommer. Noen har også gitt signalisert at salg av eiendommen bør være en mulighet. Styret i aksjeselskapet må settes sammen av personer som har nødvendig og tilstrekkelig kompetanse innen økonomi, eiendomsforvaltning, selskapsformer, kirke, salg, offentlig privat samarbeid o.s.v. På den måten vil styret i et nyoppnevnt AS ivareta den kompetansen og eiendomsfaglige og økonomiske innsikt som menighetsrådet selv har ment at de har manglet. Schafteløkken blir på den måten tilført nødvendig kompetanse. Ansvaret for den videre utvikling av eiendommen blir også overført til aksjeselskapet. Oppfølgningen av alternativ A forutsetter betydelig faglig og prosessuelt arbeid før aksjeselskapet kan etableres. Langsiktige leieavtaler skal forhandles fram, lån skaffes, framdriftsplan for rehabilitering og økonomi konkretiseres. Samarbeidsavtaler med entreprenører inngås. Arbeidet med å få tilstrekkelig leieinntekter fra 2017 slik det beskrives i kap. 5 krever også et betydelig arbeid. Arbeidsgruppen mener at en mulig løsning kan være at alternativ A kan, om ønskelig, sees i sammenheng med alternativ C: Salg. Først etableres et aksjeselskap slik det er redegjort for i kap. 5. Premisser for og sannsynlighetene for et mulig salg blir en oppgave for aksjeselskapet. Hvis menighetsrådet velger å gå for alt A er det et omfattende faglig og prosessuelt arbeid som må gjøres. Da kan døren fortsatt være åpen for salg hvis aksjeselskapet og aksjonærene finner det naturlig. Alternativ A synes å være det mest åpne alternativet som trolig skaper et stort og relevant handlingsrom. Men arbeidet med å få alternativet etablert er betydelig.

7 7 Aksjeselskapet må ta konkret tak i framdrift og finansiering av det nødvendige rehabiliteringsbehovet slik det er beskrevet i avsnittet om «Framdrift rehabilitering» i kap.5. Avslutningsvis skisseres alternative bruksområder. Alternativ B: Handler om at menighetsrådet skal fortsette arbeidet med å ha ansvar for eiendommene på Schafteløkkens ulike eiendommer, både Frogner menighets hjem, barnehagen og seniorsenteret. Det innebærer at Frogner menighetsråd ikke frikobles fra ansvaret og oppgavene knyttet til Schafteløkken. I kap.5 og i særlig grad under pkt. om «Økonomi», begrunner arbeidsgruppen hvorfor dette alternativet synes lite realistisk. Effekten av de omtalte rammeplanene er for eksempel ikke kjent. Arbeidsgruppen stiller seg også spørrende til om utleie og eiendomsdrift bør være en del av Frogner menighets kjernevirksomhet. Arbeidsgruppen vet at mange leietagere har vært leietagere lenge. Flere har sin identitet knyttet til stedet. At Schafteløkken har et særskilte relevant utleiekonsept er arbeidsgruppen godt kjent med. Lokalet blir stilt til leietagers egen disposisjon med muligheter til å ta med seg serveringshjelp, mat og drikke. En av forutsetningene for en ev fortsettelse må være at ressurspersoner med tilstrekkelig tid og kompetanse kan framskaffes. Gitt alternativ B, så mener arbeidsgruppen at Frogner menighetsråd umiddelbart bør nedsette et forhandlingsutvalg som inngår en ny leieavtale med barnehagen og justerer avtalen med eldresenteret på basis av de prosesser og avtaler som er gjort i løpet av Ikke minst er det viktig å få leietagerne selv til å ta økonomisk ansvar for de såkalte fellesutgifter som Frogner menighet har betalt over lengre tid. Viser bl.a. til tabell 7 i kap.5 For å bidra til å styrke Frogner menighets økonomi allerede fra årsskiftet 2015 foreslår arbeidsgruppen at leien for boligen i 3.etg i Frogner Menighets Hus indeksreguleres fra Ut fra en ensidig økonomisk vurdering synes alternativ C «Salg» å være den mest optimale løsningen. Sannsynligheten for å få tilstrekkelig inntjening for å kunne gjennomføre det påtrengende vedlikeholdsetterslep og behov, er svært usikkert. Alt. «C Salg» inneholder premisser og framdrift gitt at menighetsrådet velger denne løsningen. 3. Bakgrunn Utgangspunkt I de siste årene har eiers oppfølgning av Schafteløkken ikke vært tilfredsstillende. Leieinntekter er ikke justert. Vedlagte rapport viser at heller ikke forvaltning, drift og vedlikehold er fulgt opp. I følge protokoller fra eiendomsstyret for Schafteløkken fra 2007 til 2009 er det utført en rekke vedlikeholdsoppgaver, først og fremst internt og på uteanlegget. Diverse vedlikeholdsplaner er utformet og ulike tiltak gjennomført. Protokollene gir også klart inntrykk av at det er nevnte eiendomsstyre som har hatt hånd om økonomien både på Frogner Menighets Hus, Frogner seniorsenter, barnehagen og Kirkestuen. Budsjetter er vedtatt og regnskap godkjent. I mai 2013 mottok Frogner menighetsråd den bestilte tilstandsrapport om Schafteløkken fra Hjellnes Consult AS. Høsten 2013 og vinteren 2014 ble rapporten gjennomgått og forsøkt fulgt opp av menighetens økonomi/eiendomsutvalg. Rapporten med diverse relevante dokumenter kan oversendes ved henvendelse til menighetskontoret.

8 8 Muggsopp i utenpåliggende trappehus skapte framdrift På bakgrunn av vedlagte mail fra sokneprest Paul Nome i mars 2014 ble det mer bevegelse i arbeidet med å følge opp behovene i tilstandsrapporten. Til Eiendomsstyret/Schafteløkken. Med dette formidler jeg videre en varsling jeg mottok i går fra Lise Høst, om at det er påvist sopp i kjøkkenoppgangen på Schafteløkken. Torill som jobber mye på kjøkkenet der sier til Lise at hun får helseproblemer av dette (bl.a. neseblødning). Forekomsten av sopp som følge av dårlig inneklima der korresponderer med opplysningen fra tilstandsrapporten som ble fremlagt i MR-møtet , se vedlegg side 14: «I trappesjakt mot øst ble det under tilstandsbefaringen observert misfarging i form av svertesopp og malingsflassing. Årsaken til skadene er høyst sannsynlig en kombinasjon av lekkasje fra balkong og fuktig inneluft som har kondensert på kalde flater i trappesjakten. Svertesopp er fremtredende i overgang vegg/vegg/himling, hvor det tydelig er kuldebroproblematikk. Svertesopp eller fargeskadesopp er sopp som kan gi varig misfarging av bygningsmaterialer, men som ikke fører til råte. Svertesoppen lever på den organiske malingsoverflaten i de omtalte områdene. Denne typen sopp er ikke nødvendigvis skadelig for det byggtekniske annet enn for malingen, men er skjemmende estetisk. Denne svertesoppen er ikke helseskadelig.det antas at trappesjakten ikke er isolert, slik at varm og fuktig inneluft, også spesielt fra kjøkkenet som ligger tilstøtende mot trappesjakten, vil kondensere på de kalde flatene i trappesjakten på vinterstid. Det er tydelig at varm luft har steget opp i trappesjakten,og kondensert på vegger og himling. Tiltak for å få bukt med svertesoppen vil være å isolere sjakten, eller lufte sjakten tilstrekkelig, slik at den varme innelufta blir luftet ut. Det bør kontrolleres at balkongdekket på toppen av trappesjakten er tett mot nedbør» Selv om det står i rapporten at «Denne svertesoppen er ikke helseskadelig.» ber jeg Eiendomsutvalget se nærmere på dette problemet.» Analyse av muggsoppen ble bestilt. Rapport fra Mycoteam forelå i midten av april Menighetsrådets medlemmer har tidligere fått oversendt rapporten. Forslag til vedlikeholdsplan ble bestilt fra Hjellnes Consult as. På bakgrunn av tilstandsrapporten fra Hjellnes Consult as over de tre bygningene på Schafteløkken, ble det i møte med menighetsrådsleder gjort følgende prioriteringer: 1.Sopp utenpåliggende trapperom i menighetshus 2.Fasade menighetshus(vinduer/dører/trefasade) 3.Lekkasje i tak barnehage. Hjellnes Consult as framla forslag til kostnandsoverslag, framdrift og timeestimat. I mars og april 2014 var det en omfattende mailutveksling mellom rådets medlemmer om at Schafteløkken i sin helhet, bør tas opp som egen sak på et menighetsrådsmøte. Ekstraordinært møte om Schafteløkken ble avholdt 6.mai Menighetsrådets rolle som eier av Schafteløkken ble kommentert på ulike måter. Synspunktet om salg ble på nytt fremmet. Samtidig ble menighetsrådets rolle som eier av eiendommer også sterkt aktualisert ved at sjansene for å leie ut Kastanjestuen til Naprapatlandalaget AS var en svært aktuell mulighet. Mange kritiske og spørrende kommentarer til slik utleie ble framført. Også diakonatets styre reagerte sterkt på at en slik mulighet ble fremmet.

9 9 Naprapatlandslaget trakk seg imidlertid fra samtalene, ikke på bakgrunn av kommentarer fra ulike deler av menigheten, men på grunn av at de ble bedt om å øke staben i Bjørvika. Hjellnes Consult as ble på denne bakgrunn bedt om å finne fram til en leverandør som kunne ordne opp i sopp-problemet. I slutten av mai 2014 avtalte menighetsrådsleder følgende oppdrag med Hjellnes Consult as: Tiltak mot sopp iverksettes umiddelbart. Jeg setter opp en kort kravspesifikasjon som jeg oversender til 3 kvalifiserte entreprenører for prising. Når prisene mottas, snakker vi sammen, og innstiller entreprenør. Arbeidene skal være ferdige før Sankt Hans, 23. juli. Vi har ikke spesielt god tid, så jeg har utsendelse av kravspesifikasjon som høyeste prioritet. Kravspesifikasjonen vil omfatte fjerning av soppvekst, ny puss der puss er skadet etter soppvekst og fjerning, avfukter inkl. installasjon. Overflatebehandling i form av ny maling medtas ikke (mail pr fra Hjellnes Consult as til menighetsrådsleder) Intensjonen var å få renovert soppen før sommerferien. Men det lot seg dessverre ikke gjøre. Årsakene til at soppsaneringen ikke ble utført før sommerferien var flere: - Tidsrammen var smal, og arbeidene måtte gjennomføres før Sankt Hans. I byggebransjen er sommerferien «hellig», og det var så godt som ingen som ville gi tilbud så tett opp mot ferien, når også utførelsen var før ferien. - En entreprenør ga tilbud. Da arbeidene skulle settes i gang, viste det seg at entreprenør allikevel ikke hadde anledning til på gjennomføre arbeidene før det gitte tidspunktet, som var forutsetningene for å gi tilbud på jobben. Ekstraordinært menighetsrådsmøte ble avholdt Det ble gjort følgende vedtak: Menighetsrådet vedtok å gjennomføre saneringen av soppen i trappeoppgangen på Schafteløkken så snart som mulig. Denne økningen i budsjettet blir innarbeidet i revideringen av menighetens budsjett for 2014 på MR møte 22 oktober Menighetsforvalter fikk i oppgave å bekrefte et av tilbudene og sette i gang prosessen ble det inngått avtale med firmaet Abelson Bygg & Vedlikehold AS. Avtalen går ut på at Abelson skal sanere soppvekst, rehabilitere overflater i form av pussreparasjoner og maling av innsiden av trapperommet. I tillegg installeres avfukter, for å holde trapperommet tørt, og på den måten forhindre ny soppvekst. Foreløpig avtale med Frogner seniorsenter I møte fikk arbeidsutvalget fullmakt til å gå i forhandlinger med Frogner seniorsenter for å finne fram til en nyttig løsning for begge parter. Målet var at menigheten skulle få redusert sine utgifter i budsjettavdeling Intensjonen var også å få framforhandlet en ny leieavtale som skulle ivareta både Frogner menighet og seniorsenterets interesser. Forhandlingsutvalg: Erik Kyvik Hauge og Tellef Raustøl. Viser til møte mellom Åsmund Berner og Kjersti Engh fra Seniorsenteret på Zahlkasserer Schafts plass 3 og Erik Kyvik Hauge og Tellef Raustøl fra Frogner menighet, fra kl til kl Frogner menighet bekrefter at

10 10 1. Leiekontrakten mellom Frogner menighet og Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Oslo Fylkeshelselag av 2009 fra til forlenges til Inntil kr som stiftelsen investerer i drenering og nye trapper, kompenseres/dekkes inn i forbindelse med rehabiliteringsplanen for hele Schafteløkken. 3. Kommentarer til vedlikehold av heis og justering av husleie i forhold til konsumprisindeks vurderes i sammenheng med den helhetlige gjennomgang av bygningene på Schafteløkken som Frogner menighet nå setter i gang. 4. Prosjektgruppa for gjennomgangen av Schafteløkken kommer tilbake til innholdet i kontrakten Frogner menighet Erik Kyvik Hauge medlem i menighetsrådet Tellef Raustøl leder av menighetsrådet På denne bakgrunn fattet styret i Frogner eldrestiftelse følgende vedtak på sitt styremøte Isolering av verandaer Menighetsrådet har gitt sin tillatelse til isolering og restaurering av verandaene på seniorsenteret. Aasmund Berner bekrefter tilbud fra Alexander Dingstad i firmaet Balkong & Fasade, forutsatt at arbeidet er sluttført innen utgangen av august. Viser til tilbud datert Berner har fått utvidet gyldigheten til Dreneringsarbeider, trapp og adkomst Det er store problemer med fuktinntrenging i kjelleren særlig ved regnvær. Trappene til verandaene er råtne og adkomsten ved hovedinngangen kan være meget glatt om vinteren. Stiftelsens styre har innhentet tilbud på utvendige arbeider: i hovedsak bestående av drenering, nye trapper og gangbro til hovedinngangen. Styret viser til møte mellom menighetsrådet og seniorsenteret. Til stede var leder av menighetsrådet Tellef Raustøl og medlem Erik Kyvik Hauge, fra seniorsenteret møtte Aasmund Berner og Kjersti Engh. Referat fra dette møtet er gitt fra Frogner menighet og lyder: «Inntil kr som stiftelsen investerer i drenering og nye trapper, kompenseres/dekkes inn i forbindelse med rehabiliteringsplanen for hele Schafteløkken.» Med dette forstår Stiftelsens styre at utlegg inntil kr ,- vil bli refundert. På denne bakgrunn vil Stiftelsen

11 11 umiddelbart tegne kontrakt om arbeidets igangsettelse. Dette for å opprettholde eiendommens verdi og sikre god og trygg adkomst. Ny daglig leder Daglig leder av Schafteløkken Anne Sofie Franche hadde sin siste arbeidsdag for å bli pensjonist. På grunn av avklaringsprosessene som er satt i gang med Schafteløkken, ønsket menighetsrådet i første omgang å finne fram til en daglig leder på Schafteløkken for en overgangssituasjon fra til Menighetsrådets leder arbeidet i mai og juni 2014 med å finne fram til en person som kunne ivareta denne funksjonen. I juni 2014 ble det skrevet avtale med Marika Desirê Andresen fra og med I slutten av august, like før hun skulle begynne, viste det seg at hun allikevel ikke kunne tiltre. Menighetsforvalter tok tak i den akutte situasjon og ivaretok rollen som daglig leder på Schafteløkken, i tillegg til jobben som menighetsforvalter, fra 1.9 til Fra da av ble Inger Elisabeth Solem engasjert som daglig leder i 60 % stilling for Schafteløkken fram til På menighetsrådets møte ble arbeidsavtalen med henne forlenget fram til Dagens situasjon Faste leietagere og leiesatser Flere av leietagerne forteller at de har en sterk tilknytning til Schafteløkken. De har vært leietagere over flere år. Noen leietagere forteller at å være leietager på Schafteløkken er en del av foreningens identitet. Nedenfor følger en oversikt over hvem som pr.d.d. er faste leietagere på Schafteløkken. Oslo Filatelistklubb Leier mandag i periodene, se under. Har leiet her i ca. 20 år. Fra ca. 20. januar og ut mai fra ca. 20 aug. og ut november Får kontrakt pr. halvår kr 1.200,- pr gang - storsal Anslått inntekt pr. år kr Oslo Vest Rotary klubb Leier onsdag i periodene, se under. Har leiet i ca. 15 år. Fra ca. 8. jan til 15. juni fra 15. aug. til 15. des. Får kontrakt pr halvår kr 1.150,- pr gang. storsal Anslått inntekt pr. år kr

12 12 Frogner gruppen AA Kjøkkenansvarlig har nøkkel og kommer først til møtene Møter hver onsdag hele året, selv på helligdager. Kl kl Har ikke kontrakt betaler kr 1.200,- pr mnd. Betaler inn den 1. i hver mnd. Bruker helst røde sal, men kan flytte gruppen til mindre rom ved behov. Anslått inntekt pr. år: kr Norsk-Russisk kultursenter Leier ca. en gang pr. mnd. (ca. 8 ganger i året) kr 1.800,- pr gang. Har kontrakt betaler pr. gang - storsal Anslått inntekt pr. år kr Viseklubben Evert Taubes Venner Møte en gang pr mnd. (ca. 8 i året) kr 1.150,- pr gang Har møter onsdager rett etter Rotary fra kl Kontrakt pr halvår Anslått inntekt pr. år: Norsk Malt Whisky lag Møte en gang pr mnd. Ca. 9 i året) kr 1.300,- pr gang Har møter onsdager rett etter Rotary fra kl Kontrakt pr halvår Leier en fredag i januar til Burns Supper Har fått kontrakt for 23. jan kr 8.000,- Anslått inntekt: kr x9= kr F. ad.müller Söhne AB Järnåkravägen3, SE Lund, Sverige Faktura. Kommer fra Tyskland og lager glassøyne til pasienter Er her 1 uke vår, april og 2 uker i oktober vært her i 12 år leie kr ,- De får kontrakt for alle tre ukene. Har stoler og utstyr på loftet hos oss mellom hver gang de er her.

13 13 De benytter gass/varme til forming av glassøyne. Har selv med egne brannsikre tepper til bordene. Vi legger inn branntepper og brannsprayboks når de kommer. Alt skal settes klart til de kommer med ferdige rom. Leier møterom til kontor og speiderrom til venterom. Vi kan disponere venterommet om kvelden etter kl når de er her, men da må vi sette rommet tilbake til venterom før kl neste morgen når de første pasientene kommer. Inntekt pr. år: kr Munnskjenkene Er her ca. 6 ganger pr år. Bestiller pr gang storsal kr 2.600,- pr gang Anslått inntekt pr. år: kr Institutt for kinesiologi v/kari Weium (75 år) Lundgaardsveien Elverum mobil Vanligvis har hun møterom fra torsdag til søndag. Noen ganger ønskes den røde sal. Leie møterom kr 700,- pr dag. Rød sal kr 1.200,- pr dag. Faktura sendes pr mnd. før hun skal leie, dette da det ofte kan bli endringer. De er veldig få vanligvis. Anslått inntekt: kr Hellinger institutt i Norge as Byttet navn til: Institutt for konstellasjoner og flergenerasjonelt Traumearbeid Hun betaler: røde sal pr dag kr 1.300,- - pr kveld fra kl kr 1.200,- Møterom kr 1.000,- - Speiderrom kr 700,- alt pr gang Storsal kr 3.100,- pr dag i helgene fredag til søndag Hun leier en god del. Kontrakt sendes på helger i storsal ellers får hun faktura i forkant av at hun leier. Det kan ofte bli endringer på henne. Hun har satt opp datoer for hele Ønsker også å sette opp datoer for Anslått inntekt pr. år: kr

14 14 Oslo Inner Wheel Leier Storsal En gang i måneden. Kr pr. gang Anslått inntekt pr. år: kr Læseforeningen for quinder 8 ganger pr. år a kr pr. gang Anslått inntekt Kr Den franske vinklubb 8 ganger pr. år. Kr pr gang Anslått inntekt: ca. kr Norsk Selskab for Orientalsk Keramikk Leier jevnlig Røde Sal Christiania Champagneklubb Betaler pr gang i storsal torsdager etter avtale. Leietagere enkeltarrangementer og leiesatser Enkeltarrangementer er: 40,50, 60, 70 og 75 års feiringer/markeringer Julebord Familiefester Seminarer/sommerfester/julebord Konfirmasjon Bryllup Dr. middag Daglig leder ved Schafteløkken viser til at det ved fastsettelse av priser/ved kontraktsinngåelse blir tatt hensyn til: Antall leietimer/døgn Eventuell ekstra tid til å disponere rom i forbindelse med forberedelse/opprydding Type arrangement (idealistisk/kommersielt/fest) Antall mennesker (slitasje) få mange

15 15 Om det har skjedd en avbestilling og om rommet er booket kort tid før bruk (da skal det faktisk stå igjen et depositum fra første leietaker) Prismønsteret på utleie har vært slik: STORSAL: Hel helg (fredag-søndag): Fredag: Lørdag: Søndag: Seminar dagtid: Selskap kveld, ukedager: RØD SAL MØTEROM SPEIDERROM 800 Leieavtale barnehagen og leiepris 27. april 2004 inngikk styret for Schafteløkken v/styreleder Ole Daniel Bruun følgende husleieavtale med Frogner Menighets Barnehage Schafteløkken: Årlig betaler barnehagen NOK i leie for den bygningen som disponeres av barnehagen. I husleien inngår følgende tjenester: -Kommunale avgifter -Husleieforsikring -Utvendig vedlikehold -Vaktmestertjenste -Årlig vedlikeholdsservice for brannvarslingsanlegget -Årlig vedlikeholdsservice for ventilasjonsanlegget. Utgifter til elektrisk kraft, lys, oppvarming, renhold o.l. skal barnehagen selv dekke. Indre vedlikehold bekostes av barnehagen Avtalen gjelder inntil videre.

16 16 Avtalen legger opp til at Frogner menighet, som eier, skal betale det som i eiendomssammenheng kalles fellesutgifter her kommunale avgifter, forsikring, vedlikehold, vaktmester samt årlig vedlikeholdsservice på de to nevnte anleggende. Verken leieprisen eller avtalen er justert siden I følge menighetens regnskap for 2013 har barnehagen betalt kr i leie. Barnehagens innvendige leke- og oppholdsareal er 125,4 m2. Med garderober, trapper, toaletter og kjøkken blir arealet til sammen 205 m2 Leieavtale leilighet og leiepris Frogner menighet har inngått leiekontrakt for bolig med Bjørn Kleppe to ganger fra Første gang fra med opphør uten oppsigelse I 2007 ble leieavtalen gjort om til en leieavtale som tjenestebolig uten tidsbegrensning. Av særlige bestemmelser som menighetsrådet må være oppmerksom på er at «Leiligheten er en tjenesteleilighet». Leiesum har hele tiden vært kr pr. måned. I alt kr pr. år. Leieavtale Frogner seniorsenter og leiepris Leiekontrakt for lokaler i eiendommen Zahlkasserer Schafts plass 3 mellom Frogner menighet og Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Oslo Fylkeshelselag ble inngått i Dato på avtalen mangler. Leien utgjør, ifølge kontrakten, kr pr. år. Leieprisen er indeksregulert. I følge Frogner menighets regnskap for 2013 er kr innbetalt i husleie. Frogner seniorsenter leier fast ut til: Kiwanis, Lions, Bridge/Kløverdame, NA, AA, Frogner Bygdøy Arbeiderparti I tillegg leier de ut til barnedåp, jubileer, konfirmasjoner o.s.v. Frogner seniorsenter har levert arbeidsgruppen en list over nødvendig vedlikehold pr. mars 2014 Allmennyttige formål og reguleringsbestemmelser I følge reguleringsplan er Solheimsgata 2 B og 2 C regulert til: -Spesialområde/bevaring/tomt for allmennyttig formål (barnehage og eldresenter) -Område for allmennyttig formål (menighetshus) Barnehage, eldresenter og menighetshus er her kun eksempler på virksomheter som kan få inn under begrepet allmennyttige formål Begrepet går igjen i flere lover, forskrifter m.v. Det gis i liten grad noen enhetlig definisjon av begrepet. Begrepet var tatt inn i den forrige Plan og bygningslov 25. I denne forbindelse ble det i forarbeidene skilt mellom hvem som eier bygningene. Det er således større mulighet for at en virksomhet blir

17 17 ansett å ha et allmennyttig formål når det eies av en virksomhet som selv har et slikt formål. En menighet slik som i dette tilfelle, er et godt eksempel på en slik virksomhet. Utgangspunkt for hva som er allmennyttig formål vil være om den virksomheten som drives er åpen for allmenheten, om den er til beste for allmenheten og om den har et allmennyttig siktemål. Under allmennyttige formål regnes inn private sykehus, aldershjem, barnehager mv. Andre eksempler på åpenbart allmennyttige formål er rekreasjons-, idretts- og fritidstiltak og forskning. Ved nærmere gjennomgang av kommentarer til den gamle bygningsloven defineres allmennyttig formål som «private organisasjoner, stiftelser m.v. som driver virksomhet av almen samfunnsmesssig karakter». I tillegg må virksomheten være «åpen for en større uspesifisert brukerkrets». Eksempel kan være velhus, barnehage, sykehjem, mv. Det neste spørsmål som kan reises er om næringsdrift kan komme inn under begrepet allmennyttig forhold. Spørsmålet må nok besvares med et ja, til en viss grad. Både velhus og private barnehager vil drives næringsvirksomhet. Forutsetningen må nok være at virksomheten som drives i seg selv har et allmennyttig formål og er åpen for alle grupper. Det må derfor antas at også legekontorer, fysioterapivirksomhet og annen privat helsevirksomhet vil kunne komme inn under begrepet når de leier lokaler av for eksempel en allmennyttig virksomhet som en menighet. Det er vanskelig å fremkomme noen nærmere definisjon av begrepet allmennyttig formål. En virksomhet må vurderes opp mot de retningslinjer som er nevnt foran og en må deretter gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfelle (Kilde: Notat vedr. begrepet «Almennyttige formål» fra advokat Bjørn Braathen av 15.sept.2014) Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan for Solheimsgate 2 B og 2 C viser krav til hvordan eksisterende bygninger skal ivaretas (Reguleringsplan for Schafteløkken S av kan oversendes ved henvendelse til menighetskontoret) Panteobligasjoner Oslo kommune I følge brev av innehar Oslo kommune følgende panterettigheter på Frogner kommune: Menighetshuset Menighetshuset I alt kr Det var i perioden at Frogner menighet tok opp to lån ett på og ett på Lånene ble i 1998 nedbetalt i sin helhet av Oslo kommune. Etter nedbetaling av lånene fra Oslo kommunes side fikk kommunen tiltransportert panteobligasjonene. Det ble inngått en låneavtale mellom menigheten og kommunen som er utformet slik at Oslo kommune anså sin dekning av lånene som et lån til Frogner menighet. Lånet skulle være rente- og avdragsfritt, men slik at menigheten ved salg av eiendommene skulle tilbakebetale lånet i sin helhet til Oslo kommune. Oslo kommunes pant i eiendommen forfaller ved et eventuelt salg. Frogner menighets bruk av Frogner Menighets Hus I følge menighetsforvalter bruker Frogner menighets hovedhuset i svært begrenset grad bl.a. til Hellig Tre Kongers Fest, ungdomsarrangement i tilknytning til trosopplæringsreformen, konfirmantundervisning og til enkelte særskilte arrangementer som for eksempel avskjeden for sokneprest Nome.

18 18 Kontrakt for renholdstjenester inngikk Frogner Menighets Hus, Schafteløkken kontrakt om renholdstjenester med Renholds Stolthet org.nr Kr pr.måned eks, mva. Oppstart Prøvetid 3 måneder. 5.Alternativ A: Aksjeselskap Ny organisasjonsform Det bør etableres et eget aksjeselskap som Frogner sokn i utgangspunktet eier 100% av aksjene. I aksjeselskapet legges hele eiendommen Schafteløkken; både Frogner Menighets Hus, Barnehagen og Frogner seniorsenter, samt forvaltning, drift og vedlikehold. Hele eiendommen transporteres inn i et aksjeselskap. Men det kan også tenkes at Frogner menighet bare eier en prosentvis andel av aksjene i det nye selskapet. Det er viktig å holde mulighetene opp for at også andre personer/virksomheter kan kjøpe aksjer i det nye selskapet. Stemmeretten på generalforsamlingen fordeles etter antall aksjonærer som den enkelte aksjonær eier. Aksjeselskapet ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Hvis Frogner sokn eier 100% av aksjene er Frogner menighetsråd generalforsamling. Hvis det er flere aksjonærer består generalforsamlingen av personer som har stemmetyngde etter antall aksjer som de eier. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold, økonomi og personell. Styret tilsetter daglig leder. For å etablere et AS skal den (ev Frogner menighet) eller de (Frogner menighet og andre aksjonærer) som tegner aksjer i selskapet (stifterne), opprette et stiftelsesdokument. Dokumentet skal bl.a. inneholde selskapets vedtekter. Minstekrav til vedtektene er: Selskapets foretaksnavn Opplysninger om hvor selskapet skal ha sin forretningsadresse Selskapets virksomhet Aksjekapitalens størrelse Aksjenes pålydende Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, kan vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning. Et slikt formål kan evt. bli aktuelt hvis Frogner menighetsråd gir sin tilslutning til dette alternativet. Vedtektene må også beskrive sammensetningen av styret. Et mulighet kan være at det blir et styre på fem medlemmer. 3 oppnevnt av Frogner menighet samt 2 profesjonelle styremedlemmer.

19 19 Generalforsamlingen som består av aksjonærene, velger styret. Arbeidsgruppen har kontakt med personer som har sagt at de kan ha interesse av å delta i et slikt styre. Aksjelovens 5-5 fastslår at generalforsamlingen skal behandle årsregnskap, årsberetningen, utdeling av utbytte, samt andre saker som følger av aksjeloven eller vedtektene, som for eksempel valg av styre. Hvilke saker som skal behandles på generalforsamlingen vil således i betydelig grad styres av hva som følger av vedtektene. Disse sakene vil naturlig avgrenses mot styrets fullmakter etter aksjeloven. I lovens 6-12 fremgår det at det er styret som skal forestå forvaltningen av selskapet, herunder bl.a. fastsette budsjett, sørge for forsvarlig organisering av virksomheten og holde oppsyn med selskapet økonomiske stilling. Eierrådigheten forvaltes således også i betydelig grad av styret. Derfor har eierne plass i styret. Bakgrunnen for at de fleste danner et aksjeselskap i stedet for å lage en stiftelse er at aksjeselskapsformen er langt mer fleksibel og enklere å endre, f.eks. både mht. formål og eierskap. Et AS vil slik skape et større og friere handlingsrom for menighetsrådet. Stiftelser omfattes av stiftelsesloven. Loven fastslår bl.a. at den som oppretter stiftelsen ikke lenger har rådighet over formuesverdiene etter stiftelsen er gjennomført. Videre er det også vanskelig å få opphevet/avviklet stiftelsen. Likeledes snevrer loven inn og vanskeliggjør eventuelle endringer man ønsker å gjøre i forhold til stiftelsen, som for eksempel sammenslåing med annet rettssubjekt, oppdeling av stiftelsen eller frigivelse av båndlagt eiendom i stiftelsen. Stiftelsestilsynet er tillagt tilsynet med stiftelsene og kontrollerer disse. Tilsynet overprøver også stiftelsesstyrets vedtak i de forhold som er nevnt foran. Organisasjonsformen AS er en egen juridisk enhet, og anbefales for Frogner menighetsråd hvis de ønsker å redusere ansvaret for og risikoen ved å drive eiendomsforvaltning og næring. Forutsetningen for en slik modell er at det velges styremedlemmer som har tilstrekkelig og nødvendig kompetanse innen jus, økonomi, eiendomsforvaltning, organisering og kirke. På denne måten vil styret i aksjeselskapet bestå av styremedlemmer som innehar den kompetansen som Frogner menighetsråd i dag opplever at de mangler. Ved å velge en aksjeselskapsmodell er ikke lenger Frogner menighetsråd ansvarlig dersom aksjeselskapet f.eks. skulle få økonomiske problemer med den videre utvikling, rehabilitering og drift av Schafteløkken. Hvis det nye aksjeselskapet velger på et senere tidspunkt å selge Schafteløkken, bør de skattemessige forhold avklares nærmere. Framdrift etablering Gitt at menighetsrådet ønsker å gå videre med dette alternativet så bør det nedsettes en arbeidsgruppe eller leie inn ekstern kompetanse som kan utarbeide stiftelsesdokumenter. Stiftelsesdokumentet skal inneholde: Selskapets vedtekter Stifternes navn eller firma, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer Antall aksjer som tegnes av hver av stifterne Det beløp som skal betales for hver aksjer Tidspunktet for når aksjekapitalen senest skal innbetales. Aksjekapitalen må være innbetalt før selskapet registreres i foretaksregisteret Oversikt over hvem som skal sitte i styret, og hvem som eventuelt er revisor dersom selskapet skal revideres. Når disse dokumentene foreligger ferdig og menighetsrådet begrunnelse for å velge en slik løsningsmodell er konkretisert og utformet, kan denne løsningen legges fram for menighetsmøtet.

20 20 Formelt sett er det ikke nødvendig, men det kan være strategisk lurt å forankre en slik løsning i et menighetsmøte. Menighetsmøtets oppgaver i lovens 11 inneholder ikke forhold som økonomi, låneopptak og valg av organisasjonsmodeller. Menighetsmøtet har derfor ingen avgjørelsesmyndighet. Ved å gjøre en grundig forberedelse ivaretar menighetsrådets krav til saklig forberedelse, slik 4 i regler om formene for menighetsmøtets virksomhet forutsetter. Framdrift rehabilitering Når aksjeselskapet er etablert bør aksjeselskapet etablere en prosjektutviklingsperiode hvor det lages en konkret framdriftsplan for den sårt tiltrengte og nødvendige rehabilitering av både Frogner menighets Hjem, barnehagen og Frogner seniorsenter. Langsiktige leieavtaler fra og med 2016 forhandles fram. Kontrakter signeres. Eksisterende langtidsleieavtaler på Frogner Menighets Hjem, barnehagen og Frogner seniorsenter sies opp. Kortere kontrakter f.eks. ett-årige kontrakter inngås. En slik framdriftsplan gir aksjeselskapet muligheter til å vurdere hvilke av langtidsleietagerne på Frogner Menighets Hjem de ønsker å inngå nye avtaler med. Oversikten over faste leietagere (se kap.4) viser at Frogner menighets hjem leier lokaler til et konglomerat av ulike leietagere. Det er ikke sikkert at aksjeselskapet mener at alle nåværende faste leietagere er like relevante for å være leietager videre framover. Henvendelsen fra Instiutt for konstellasjoner og flergenerasjonelt traumearbeid 1, om å leie hele eller deler av andre etasje i Frogner menighets hjem på fast basis, må også avklares. De viser også til muligheten for å kjøpe andre etasje i Frogner Menighets Hjem. De langsiktige leieavtalen må sikre at leieinntektene fra og med 2017 blir på kr. 4 mill. pr. år. Det er nødvendig for å ta opp et lån slik premissene for det beskrives i det følgende. Antatt lånebeløp for å få eiendommen opp på nivå for salg eller ny utleie mener arbeidsgruppen bør ligge på NOK ,-. + mva. Ved et slikt lån vil det være mulig å få Schafteløkkens tre ulike eiendommer opp på et tilstrekkelig attraktivt nivå for videre utleie. Potensielle kjøpere arbeidsgruppen har vært i kontakt med har gitt klare tilbakemeldinger om at det er behov for flere millioner for å få et tilfredsstillende resultat. Et slikt beløp vil kunne ivareta rehabiliteringsbehovet som Hjellnes Consult as har dokumentert både på Frogner Menighets hjem, barnehagen og seniorsenteret. Etter å ha vært på befaring i hovedbygget mener arbeidsgruppen at rehabiliteringsbehovet på hovedbygget nok betyr kr pr m2 og vil kunne inneholde følgende: Alle flater med nytt belegg 1.000m2 over 3 plan. Alle flater ifm vegger og tak males/rehabiliteres. Romprogram vurderes nye foldevegger for fleksibilitet i utleie. Nye vinduer/dører/ Varme/ventilasjon/varmegjenvinning Opprusting trapper og ganger Nye møbler Innredning av salonger Nytt kjøkken tilberedning produksjonskjøkken Hjemmesider og datautstyr driftskontor. Aksjeselskapet bør etter arbeidsgruppens vurdering ta opp et lån på kr. 10 mill. 1 Brev av til Eiendomsstyret Frogner menighet

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009 SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Bakgrunn Klepp Stasjon Kyrkjelyd (Kyrkjelyden) hadde ekstraordinært menighetsmøte den 15. november

Detaljer

Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd

Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd STED og DATO: Frogner menighetskontor onsdag 10.11.2015 TIL STEDE Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Adolph Denis Horn Grethe M. Robertsen Erik

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Møtebok styret Kommunerevisjon IKS

Møtebok styret Kommunerevisjon IKS Sak 01-4 / 2016 Møtested : Rådhuset Nord Aurdal Møtedato : 29.mars 2016 Møtetidspunkt : kl 12.00-15.45 Følgende deltok i møtet : Frantz A Mietle Leder Hol kommune Ottar Martinsen Nestleder Øystre Slidre

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd

Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd STED og DATO: Schafteløkken, Røde sal tirsdag 01.03.2016 TIL STEDE Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Grethe M. Robertsen Adolph Denis Horn

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon.

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon. Aksjonæravtale Partene i denne avtalen er Det Akademiske Kvarter, UiB og SiB. UiB stiller eiendommen til disposisjon som fristasjon til SiB. Det Akademiske Kvarter skal drive huset. Formålet med avtalen

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03.

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03. Vedlegg 1 NOTAT Til: Fra: Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet Drammen Eiendom KF Dato: 8.03.06 Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Bakgrunn Drammen kommune og Foreningen Drammen Teater etablerte

Detaljer

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark

Detaljer

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 13. JUNI 2012 KL. 18.00 I FROGNER MENIGHETS HUS SCHAFTELØKKEN

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 13. JUNI 2012 KL. 18.00 I FROGNER MENIGHETS HUS SCHAFTELØKKEN MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 13. JUNI 2012 KL. 18.00 I FROGNER MENIGHETS HUS SCHAFTELØKKEN Til stede: Forfall: Anne Beate Sønju Clasen (leder), Paul Nome (sokneprest), Erik Kyvik Hauge, Tellef

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd

Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd STED og DATO: Kirkestuen tirsdag 6.12.2016 kl. 17.00 TIL STEDE Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Kaare Framstad Erik Grøttum Harald Kringlebotn

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: 04.04.17 kl. 18.00-20.00 Til stede: Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Kaare Framstad Erik Grøttum Harald Kringlebotn

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Agenda for møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Innkalte: Varamedlemmer: Lyder Verne, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Ordfører John Martiniussen, Marit Monsen,

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag.

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 17.04.13 KL 18.00 Sted: «Stedet vårt» Veitvedt eldresenter ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Metodistkirken I Norge Centralkirkens menighet, Bergen

Metodistkirken I Norge Centralkirkens menighet, Bergen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Nå ut Inkludere Vokse Sende Metodistkirken I Norge Centralkirkens menighet, Bergen INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR MENIGHETSKONFERANSE

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Morten Dalen, FORV Arkiv: GBNR 12/1114 Arkivsaksnr.: 13/1308-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Morten Dalen, FORV Arkiv: GBNR 12/1114 Arkivsaksnr.: 13/1308-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Morten Dalen, FORV Arkiv: GBNR 12/1114 Arkivsaksnr.: 13/1308-1 UTLEIE AV TIDLIGERE TÅTØY SKOLE TIL VELFORENINGEN? Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for HSU

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Breivoll - utførte rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider i løpet av leietida. Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 13/

Breivoll - utførte rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider i løpet av leietida. Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 13/ Ås kommune Breivoll - utførte rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider i løpet av leietida Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 13/04166-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtedato: 18.10.2017 Møtetid: kl. 13:00-16:00 Møtested: Kirkesenteret i Mandal Tilstede: Christoffer Westermoen, Per Ragnar Haraldstad, Roger Greibesland, Marry

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hafrsfjordgate 24/26 AS den kl Møtested : Schafteløkken, Frogner Menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hafrsfjordgate 24/26 AS den kl Møtested : Schafteløkken, Frogner Menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hafrsfjordgate 24/26 AS den 20.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Schafteløkken, Frogner Menighetshus. Tilstede var 15 aksjonærer og 6 med fullmakt, til sammen 21 stemmeberettigede.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg:. SAK 10/2013 INNGÅELSE AV PRINSIPPAVTALE MED OSLO KOMMUNE OM SAMARBEID, UTLEIE OG TJENESTEYTELSER

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Det Glade Kvartal I Brl avholdes torsdag 20. august 2015 kl. 18:00 i Torshov kirke, Åsengata 25. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 10.06.2015 15/728-3 /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Representantskapet INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida. Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.

Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida. Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr. Ås kommune Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 13/04166-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vadsø menighet

DEN NORSKE KIRKE Vadsø menighet Sakspapirer til Menighetsrådsmøte på shus fredag 11. desember kl 12:00 Eventuelle forfall gis til menighetskontoret på telefon 78 94 29 80 eller på mail til menighetskontoret@vadso.kommune.no slik at vararepresentant

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Ila Kvartal II A, avholdes torsdag 25.10.2007, kl. 18.00-20.30 i personalrommet på Ila skole, Fougstadsgt.

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 4 ÅR 2011 Torsdag, 26. mai 2011 Tilstede: Anfin Skaaheim, Nils Inge Haus, Astrid With Solvang, Bjørg Ohnstad, Åse Røyset Spalder, Brit Næss-Andresen, sokneprest Dag Håland,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 46/2013 Saksbehandler: Eiendomsforvalter Nils Asgeir Samuelsen og Drift og eiendomssjef Øyvin S. Grongstad Møtedato: 19. juni 2013 Omdisponering av salgsgevinst

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Jonas Leyre Amstrup SAKSMAPPE: 2014/1230 ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 SJØSANDSLEIREN Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR

SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR Stiftelsestilsynet Postboks 800 6805 FØRDE Deres ref: Vår ref: Dato: XX XX 16 SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR. 960936620 1 INNLEDNING På vegne av styret i Bodø kommunale

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 6 mai 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 6 mai 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu,, Lars Even

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp US-SAK NR: 57/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/904 Jordforskbygningen og Jordmottaket

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr )

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr ) SLUTTSEDDEL Kjøperne: Drammen kommune (org. nr 939 214 895) og Ticon Eiendom AS (org. nr 987 238 674) Selger: Ticon Utvikling AS (org. nr 993 229 970) Selskap: Antall aksjer: Marienlyst Utvikling AS (org.

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Liabakken Boligsameie avholdes torsdag 3. desember 2015 kl. kl. 18:00 i Voksen kirkes møtelokaler, Jarbakken 7. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2015 78958/2015 2015/6641 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/160 Formannskapet 25.11.2015 15/155 Bystyret 10.12.2015 Parkveien 51 - forlengelse

Detaljer

SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 402 129. 14.09.2011 kl. 19:00 ble det avholdt styremøte i Sameiet Vestsiden 1 (Jarlsø) i Servicebyggets lokaler.

SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 402 129. 14.09.2011 kl. 19:00 ble det avholdt styremøte i Sameiet Vestsiden 1 (Jarlsø) i Servicebyggets lokaler. SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 402 129 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14.09.2011 kl. 19:00 ble det avholdt styremøte i Sameiet Vestsiden 1 (Jarlsø) i Servicebyggets lokaler. Tilstede var: Atle Omli, Andreas

Detaljer

Buskerud Travforbund ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 2014, DEN 18.8.2014. Tid: 18.8.2014 kl. 18.00-20.30. Sted: Drammen Travbane.

Buskerud Travforbund ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 2014, DEN 18.8.2014. Tid: 18.8.2014 kl. 18.00-20.30. Sted: Drammen Travbane. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 2014, DEN 18.8.2014 Tid: 18.8.2014 kl. 18.00-20.30. Sted: Drammen Travbane. Tilstede: Forfall: Fra adm: Knut Weum, Audun Tandberg, Harald Martinsen, Evelyn Stillerud,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg Ca. 2183 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kantine med kjøkken

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Solvang Park AS Tidspunkt: Tirsdag 25. august 2015 kl. 18:00 Sted: Majorstuen Kirke, Kirkestuen, Kirkeveien 84, 0364 Oslo. Solvang Park AS Det innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer