VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx Andelslaget har som overordnet intensjon å legge til rette for dykking og ferie for andelseiere i samarbeid med Dykkergruppa NTNUI. Andelslaget har videre til formål å skaffe andelseiere fritidsleiligheter ved å erverve eller forestå oppføringen av rorbu og leie ut leilighetene til andelseiere og andre leietagere. Andelslaget skal dessuten ha til formål å erverve eller forestå oppføring av tilhørende infrastruktur når de skal brukes til felles formål for andelseiere, eller når utleie av lokalene skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet. Videre har andelslaget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes interesser. Andelslaget har ansvar for vedlikehold av leilighetene og fellesarealer. Forretningskontor vil være i Trondheim, mens Rorbua vil ligge på Hitra med adresse Dolmsundet 7250 Melandsjø. 2 ANDELER ANSVAR Andelene skal lyde på kr ,-. Innskuddet kommer i tillegg til dette og er ved oppstart på kr ,-.. Det maksimale antall andeler er 30. Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser ut over andelsbeløp og innskudd. 3 ANDELSEIERE Alle juridiske personer (dvs. personer og organisasjoner) kan være andelseiere i andelslaget. Ingen kan eie mer enn tre 3 andeler. Enhver andelseier skal få utlevert et eksemplar av vedtektene samt andelsbevis for hver andel. Andelseiere skal være forstått med og etterleve den kotyme som gjelder for Dykkergruppa NTNUI. Andelseiers sign.: Side 1 av 5

2 4 OVERFØRING AV ANDEL En andelseier har rett til å overdra sin andel til andre. I så tilfelle skal det betales et overdragelsesgebyr på kr ,- til andelslaget såfremt overdragelsen ikke er til andelseierens ektefelle/samboer eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Eventuelle offentlige avgifter som tinglysning og lignende kommer i tillegg og betales av andelseier. 5 GODKJENNING AV NY ANDELSEIER Den som har ervervet en andel må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor andelslaget. Styret skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med 3 3 i disse vedtekter. Videre kan styret nekte godkjenning når det ellers er saklig grunn til det. Nekter styret å godkjenne erververen som andelseier, skal det gi erververenham eller henne og overdrageren skriftlig melding om dette innen 60 dager etter at det mottok søknaden om godkjenning. I meldingen skal det gis opplysning om grunnen til avslaget, og om at dette er endelig dersom klage ikke blir reist innen 60 dager etter at meldingen er mottatt. Har styret ikke innen fristen gitt melding med opplysninger som nevnt i fjerde ledd, er erververen å anse som godkjent. Godkjenningen kan trekkes tilbake innen ett år dersom opplysninger av betydning for godkjenningen er uriktig eller holdt tilbake, og erververen hadde eller burde hatt kjennskap til dette. Når en andel skifter eier, skal den nye eier gi melding om dette til borettslaget og dets forretningsfører, selv om styrets godkjenning ikke er nødvendig. 6 FORKJØPSRETT Andelslaget praktiserer forkjøpsrett opp til maksimalt antall andeler gitt i 3. Ved salg av en andel skal andelseiere få tilbud om å overta andelen til samme pris som er avtalt mellom selger og kjøper. Rekkefølge for forkjøpsrett: 1. Overdragerens slektninger i rett opp-/nedstigende linje 2. De andelseiere som har færrest andeler 3. De andelseiere som har lengst ansennitet 4. Tidligere andelseiere 5. Potensielle aandelseiere på venteliste 6. Andre For å hevde forkjøpsrett må andelseiere som vil overta en andel gi beskjed innen to uker etter at det blir gitt beskjed om salg av andel. En slik beskjed skal gis på Rorbuas e-postliste, samt til liste over potensielle andelseiere Andelseiers sign.: Side 2 av 5

3 7 UTLEIEPRISER/RETTIGHETER Alle priser oppgis pr. døgn. Ved passering av midnatt påbegynnes nytt døgn (dvs. overnatting fra fredag til lørdag er to døgn) Andelseiere har rett til fri (gratis) bruk av en leilighet i 14 døgn pr. kalenderår pr. andel. Dette gjelder kun for andelseiere som er fysiske personer (dvs. ikke for klubber/foreninger). En andelseier har mulighet til å overføre inntil et års rett til neste år. Det skal benyttes fire4 forskjellige utleiepriser for utleie av Rorbua: 1. For private andelseiere ut over fri bruk som nevnt over, maksimalt en leilighet samtidig. Pris beregnes pr. persondøgn 2. For private andelseiere ved leie av flere leiligheter, samt for foreninger som er andelseiere. Pris beregnes pr. persondøgn med minimumspris lik 4 persondøgn pr. leilighet. 3. For andre, eksterne leietakere Pris beregnes pr. persondøgn med minimumspris lik 4 persondøgn pr. leilighet. For å unngå problemer med reservasjoner som kolliderer, gjelder følgende reservasjonsprioriteringer. Ønske om reservasjon kan legges inn 15mnd før reservasjonen, men er ikke endelig før den tid før reservasjonen som angitt under. 1. Gratisdøgn for andelseiere, reservasjon låses 6mnd før leietid 2. Andelseieres leie av en 1 leilighet, reservasjon låses 6 mnd før leietid 3. Andelseieres leie av flere leiligheter utover en, reservasjon låses 4mnd før leietid. 4. Andre leietakere, reservasjon låses 3 mnd før leietid. Ved tvist skal styret ved skjønn avgjøre hvem som får leie. 8 LAGETS STYRE Andelslaget skal ha et styre som skal bestå av en leder, nestleder og kasserer, samt to varamedlemmer. Leder utgjør også lagets daglige leder. Lagets firma tegnes av styret. Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer er to år, dog slik at to av styremedlemmene etter loddtrekning trer ut etter det første driftsåret. Styremedlemmer kan gjenvelges. Generalforsamlingen velger styremedlemmer. 9 STYRETS VEDTAK Styret kan treffe vedtak når minst to medlemmer er tilstede, og minst to stemmer for vedtaket. Andelseiers sign.: Side 3 av 5

4 Styret kan ikke uten at generalforsamlingen med minst ⅔ av de avgitte stemmer har samtykket: 1. Ombygge, påbygge eller rive de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen eller tomten. 2. Gjennomføre tiltak utover det som er i samsvar med de formål som er nevnt i vedtektenes 1. Styret skal godkjenne alle utvendige bygningsmessige arbeider. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbelstemme. Disse bestemmes senere. 10 HUSREGLER 11 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den øverste myndighet i andelsslaget utøves av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 15. juni. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig til medlemmene. Innkalling må for å være gyldig være sendt minst 8, og høyst 20 dager før generalforsamlingen avholdes. Saker som en andelseier ønsker behandlet av den ordinære generalforsamling, skal nevnes i innkallingen når det er fremsatt krav om det senest tre uker før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er vedtaksdyktig med det antall andeler som møter, minimum 1/10 av totalt antall andeler. En andel tilsvarer en stemme 12 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING Følgende saker skal behandles på den ordinære generalforsamling: 1. Konstituering 2. Årsmelding fra styret 3. Årsoppgjøret, og i denne sammenheng styrets forslag til anvendelse av lagets overskudd eller til dekning av tap. 4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 5. Valg av revisor 6. Eventuell godtgjøring til styret 7. Godtgjørelse til revisor 8. Fastsettelse av leiepriser 9. Andre saker som er nevnt i innkallingen. Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutning om andre saker enn det som er angitt i innkallingen. Andelseiers sign.: Side 4 av 5

5 13 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Likeså skal ekstraordinær generalforsamlingen innkalles når revisor eller minst 1/10 av andelseierne, dog minst 3, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig innkalles med kortere frist. Innkallingen må i et slikt tilfelle være fremme hos andelseierne senest 3 dager før generalforsamlingen. Kun saker som står på dagsorden kan behandles på ekstraordinær generalforsamling 14 MØTELEDELSE OG AVSTEMMING Generalforsamlingen ledes av lederen i styret med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Med de unntak som følger av loven eller vedtektene, jfr. Vedtektenes 9og 17 16, avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har møteleder ikke stemt, eller gjelder det valg, avgjøres saken ved loddtrekning. 15 REVISOR Andelslagets revisor velges av generalforsamlingen. 16 TAUSHETSPLIKT Alle tillitsvalgte i andelsslaget plikter å hindre at andre får tilgang til det vedkommende i forbindelse med tjenesten har fått vite om: 1. Noens personlige forhold. 2. Tekniske innretninger og fremgangsmåter, samt drift- eller forretningsforhold som vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår. Plikten til å besvare taushet om ovennevnte gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Den tillitsvalgte eller ansatte kan ikke utnytte opplysninger som nevnt overfor egen virksomhet eller i tjeneste for andre. 17 ENDRINGER I VEDTEKTENE Endringer i andelsslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamling med minst 2/3 av de avgitte stemmer. 18 FORHOLDET TIL BORETTSLAGSLOVEN For så vidtom ikke annet følger av disse vedtekter gjelder reglene om lov om borettslag av nr.02. Andelseiers sign.: Side 5 av 5

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK

VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK Vedtatt på konstituerende generalforsamling 22.06.1992 Endret på generalforsamling 27.04.2006, 12.06.2012, 11.06.2014 1 Lagets navn, forretningskontor og art

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01. VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.2009 1 Borettslagets navn Borettslagets navn (foretaksnavn) er

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 05.05.1977 sist endret 28.04.2005 (ikrafttredelse fra 15.08.05).

Detaljer

Opprettet dato: (1) Borettslaget ligger i Larvik kommune og har forretningskontor i Larvik kommune.

Opprettet dato: (1) Borettslaget ligger i Larvik kommune og har forretningskontor i Larvik kommune. Inngår i kapittel: INTERNKONTROLL 7: ORDENSREGLER OG VEDTEKTER Dokumentnavn Vedtekter Tagtvedt III borettslag Opprettet dato: Rev nr / dato: 01.06.83 03/13.05.2014 Prosesseier/ sist endret av (for og etternavn)

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog org.nr. 983 836 658 Vedtektene er vedtatt på konstituerende sameiermøte den 4. september 2001 og siste endring av vedtektene er fra sameiermøte 02.03.2011. Disse

Detaljer

Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser.

Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser. Vedtekter For VEBO borettslag org nr 985 167 958 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. oktober 2002, endret den 20. september 2004, 28. august 2006, 2. oktober 2006 og 15. juni 2009. Revidert

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Solheimslien borettslag org nr 948 115 700. vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. april 1966, endret på generalforsamling den 1. oktober 1968, 17. mars 1969, 16. april 1970,

Detaljer

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010 Vedtekter for Brøttet borettslag org nr 950 245 573. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 19.mai 2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brøttet borettslag er et

Detaljer

V E DT E K T E R. For. GRANLUND BORETTSLAG (org. nr. 976 119 142)

V E DT E K T E R. For. GRANLUND BORETTSLAG (org. nr. 976 119 142) V E DT E K T E R For GRANLUND BORETTSLAG (org. nr. 976 119 142) vedtatt på generalforsamling 22.mars 2006 gjeldende fra ikrafttredelse av ny borettslov vedtatt 06.06.2003 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Vedtekter for Riihimäkiveien Borettslag

Vedtekter for Riihimäkiveien Borettslag Vedtekter av 25.3.2015 Vedtekter for Riihimäkiveien Borettslag Organisasjonsnr. 948 391 546, tilknyttet BORI BBL. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 21.11.1973, sist endret 25. mars 2015.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15. mars 2006 i henholdt til Lov om borettslag av 6. juni 2003 nr 39. Endret i ordinær generalforsamling 17.06.2009 Endret i ordinær

Detaljer

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014.

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1 Solhøgda Borettslag Vedtekter for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Solhøgda

Detaljer

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006.

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Brl. Rosenhof

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter For Rognerud borettslag org nr. 950 390 158 vedtatt på ordinær generalforsamling den 6. juni 2006 med endringer i generalforsamling 11. juni 2007. Vedtatt på ordinær generalforsamling den 07.05.13

Detaljer

Vedtekter. for Lillehatten Borettslag org nr 953 517 604, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Lillehatten Borettslag org nr 953 517 604, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Lillehatten Borettslag org nr 953 517 604, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 26. august 1969, endret på generalforsamling 14. mars 1988,

Detaljer

VEDTEKTER. for. Fjellvang borettslag

VEDTEKTER. for. Fjellvang borettslag 1 VEDTEKTER for Fjellvang borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (vedtatt på generalforsamlingen 25. mai 2005 med tillegg i 5-7(5) av 26. mai 2011) 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer