Besøk: Kl : Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning."

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: kl. 13:00 Besøk: Kl : Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning. Orientering: Helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud vil gi en orientering om utfordringer i helse- og omsorgs-etaten og planer for organisasjonsendringer i etaten. Oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad orienterer om Grunnskolens tilstandsrapport. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 17/10 Meldinger PS 18/10 Søknad om godkjenning av Bergstugu familiebarnehage. PS 19/10 FEIDE-godkjenning - forskrift og reglementer Flesberg kommune Wenche Låg Breivik Bjørg Homelien

2 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2010/45 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug Meldinger MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /10 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: b) Saksopplysninger: a) Kampanjesalg på Flesbergboka fra kr. 250 pr stk for bind 1-7 kr for komplett serie bind 1-7 (før: Kr. 2865) I samråd med rådmannen har oppvekst- og kultursjefen besluttet å starte kampanjen fra 1.oktober. Bøkene selges på hovedbiblioteket og hos Isaksen Libris i Kongsberg. b) Lokal DKS-plan for skoleåret 2010/11 (Den kulturelle skolesekken), oversendt til fylkeskommunen Det er et krav at kommunen utarbeider plan og rapport senest 1.9 hvert år for å kunne få overført statlige midler til DKS. For skoleåret 2010/11 er beregnet tilskudd kr Vurdering: Side 2 av 8

3 FLESBERG KOMMUNE Søknad om godkjenning av Bergstugu familiebarnehage. Lampeland Arkiv A10 Saksmappe 2007/861 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ann Mari Stjernløw MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /10 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Bergstugo familiebarnehage godkjennes for inntil 5 barn i alderen 0-5 år eller 4 barn under 3 år avhengig av behov. Det gis godkjenning for daglig oppholdstid i inntil 9 timer fra januar Godkjenning gis under forutsetning av at eier før oppstart etablerer et samarbeid med Ramvik familiebarnehage eller en annen barnehage. 3. Godkjenning gis under forutsetning av at eier driver i samsvar med lover, forskrifter og annet regelverk som omhandler barnehagedrift. 4. Godkjenning gis under forutsetning av at privatsrettslige forhold er avklart før oppstart. 5. Det lages en samarbeidsavtale mellom eier og Flesberg kommune som bla regulerer ansvarsfordeling/økonomi knyttet til stillingen som styrer/veileder i familiebarnehagen. Vedlegg: Saksopplysninger: Hilde Ingerine Thorsen Nilsen har drevet Bergstugu familiebarnehage i sitt private hjem i Svene fra 16. juni 2008 tom 30.september Barnehagen er midlertidig stengt i perioden pga eiers permisjon. Fylkesmannen i Buskerud opplyser at hun trenger ny godkjenning for å starte opp igjen. Eier og søker varslet i e-post 20. januar 2010 at hun ønsket å starte drift igjen fra Pr i dag er 3 barn tildelt plass under forutsetning av kommunestyrets godkjenning. Hun leverte søknad 21. september 2010 til Flesberg kommune om ny godkjenning av familiebarnehagen. Familiebarnehager skal godkjennes etter lov om barnehager 11 og forskriften om familiebarnehager. Godkjenningen omfatter virksomhetens organisering og det enkelte hjems egnethet som lokale for familiebarnehagedrift. En godkjent familiebarnehage skal tilfredsstille barnehagelovens øvrige krav. Familiebarnehagen omfattes også av forskrift om

4 miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Eier søker om godkjenning av 1 gruppe (inntil 5 barn/kun 4 barn under 3 år). Dette krever ikke bruksendring etter plan- og bygningsloven. For å gi best mulig oversikt har rådmannen omhandlet saksopplysningene i tabellform. HOVEDPUNKTER KOMMENTARER FORSLAG TIL VEDTAK Virksomhetens organisering: Familiebarnehagen skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem eller et hjem og en vanlig barnehage. Eier vil drive familiebarnehagen som et enkeltmannsforetak. Hjemmets egnethet: Hovedregel er at familiebarnehagedrift skal foregå i bebodde hjem. Plantegninger med rommenes funksjon inne er tidligere levert. Vedlagt søknad ligger skisse over uteområdet og parkering. Familiebarnehager skal også godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern. Denne stiller en rekke krav til bla barnehagens fysiske miljø og sikkerhet. Eier beskriver i søknad at det er avtalt samarbeid med Ruth Merethe Kofstadmoen som driver Ramvik familiebarnehage Helsesøster og barnehageleder foretok befaring Barnehagens innvendig leke- og oppholdsareal oppgir eier til 152 m2. Alle rom er bebodde og godt egnet for små barn. Familiebarnehagen er godkjent etter forskriften. Helsesøster uttaler at bolig og uteområdet er godt egnet. Godkjenning gis med forutsetning om samarbeid med Ramvik familiebarnehage ev annen barnehage. Vedtekter: Søknaden inneholder barnehagens vedtekter. Åpningstid: Bemanning: Familiebarnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som veiledes av førskolelærer, følger rammeplan og dermed atskiller seg fra dagmammavirksomhet. Antall barn: Eier opplyser i søknad at brannsyn er bestilt og ettersendes. Vedtektene gir opplysninger om eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget, barnehagens åpningstid og norm for arealutnytting inne slik barnehagelovens 7 krever. Vedtektene mangler norm for arealutnytting på uteområdet. Vedtektene er ikke gjenstand for godkjenning, men kommunens administrasjon kan veiledning ev gi pålegg om rettting. I dette tilfellet: Norm for uteareal må fastsettes i vedtektene. Eier opplyser at hun vil selv arbeide som assistent i 100% st. Flesberg kommune har ansatt og hatt arbeidsgiveransvar for felles pedagogisk veileder/styrer i familiebarnehagene. Barnehageeierne i familiebarnehagene har de siste åra delt alle kostnader til lønn og sosiale utgifter for felles veileder/ styrer. Barnehagen godkjennes for daglig oppholdstid i inntil 9t pr dag Det bør inngås en samarbeidsavtale mellom eier og Flesberg kommune Side 4 av 8

5 Forskrift om familiebarnehager 4 sier at et hjem kan godkjennes for maksimalt fem barn over tre år som er tilstede samtidig. Er flertallet av barna under 3 år må antallet reduseres Politiattest: Det stilles krav om godkjent politiattest Privatsrettslige forhold: Økonomi: Politiattest for eier og eiers ektefelle følger søknaden. Atkomst til barnehagen skjer på privat vei bla via et gårdstun. Eier skriver i søknad at naboer er varslet. Alle avklaringer mht privatsrettslige forhold eks bruk av vei, strøing, brøyting er eiers ansvar. Barnehagene skal fra 2011 over på rammefinansiering. Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager (kommunalt tilskudd) er ikke vedtatt ennå. Fylkesmannen i Buskerud har invitert kommunene til samling for å informere om nytt finansieringssystem. Barnehageeier er informert om dette. Barnehageeier er selv ansvarlig for det økonomiske knyttet til barnehagedrift og er anbefalt at hun setter opp et forslag til budsjett En ser allikevel at sene vedtak og informasjon rundt finansiering av barnehagesektoren fra 2011 skaper lite økonomisk forutsigbarhet for barnehageeier og usikkerhet for kommunen mht utgifter knyttet til privat barnehagevirksomhet. Godkjenning gis for inntil 5 barn i alderen 0-5 år eller 4 barn under 3 år avhengig av behov Godkjenning gis under forutsetning av at privatsrettslige forhold er avklart før oppstart av barnehagen Vurdering: Godkjenning av familiebarnehagen skal omfatte virksomhetens organisering og hjemmets egnethet som lokale for familiebarnehagedrift, samt godkjenning etter annet aktuelt lovverk. Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager er ikke vedtatt, og det er derfor stor usikkerhet når det gjelder de økonomiske rammene rundt driften av barnehager, deriblant kommunens ansvar knyttet til privat barnehagedrift fra En kan derfor ikke si noe om hva årlig kommunalt tilskudd vil være. Rådmannen ser det som gunstig at en fortsetter samarbeidet knyttet til ansettelse av veilderer/styrerstilling så lenge barnehageeierne dekker lønn- og sosiale utgifter i sin helhet. Dette medfører økt administrativt arbeid for kommunen, men en ser samtidig at det sannsynligvis ville være vanskelig for barnehageeier å rekruttere førskolelærer i en såpass liten stillingsbrøk. Ansatte som har innehatt denne stillingen har stort sett hatt en kombinasjon av arbeid i kommunal barnehage og veileder/styrer i familiebarnehagen. Ut fra beskrivelse i søknaden med tilhørende vedlegg samt opplysninger kommet frem på befaring anser rådmannen virksomhetens organisering og hjemmet som godt egnet for familiebarnehage. Eier har flere års erfaring med drift av familiebarnehage, også fra annen kommune. Side 5 av 8

6 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 064 Saksmappe 2010/481 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen FEIDE-godkjenning - forskrift og reglementer Flesberg kommune MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /10 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Flesberg kommune (Numedal) vedtas. 2. IKT-reglement for grunnskolen årstrinn, årstrinn, og overordnet IKTreglement for ansatte i grunnskolen i Flesberg kommune (Numedal) vedtas. Vedlegg: Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Numedal (Flesberg kommune). IKT-reglement for grunnskolene i Numedal årstrinn IKT-reglement for grunnskolene i Numedal årstrinn Overordnet IKT-reglement for ansatte i grunnskolene i Numedal Saksopplysninger: FEIDE står for felles elektronisk identitet; noe som betyr ett brukernavn og ett passord for mange ulike applikasjoner og program. Det er et krav fra nasjonale myndigheter at skoleeier sørger for at skoler med elever og undervisningspersonale blir godkjent som FEIDE-bruker i løpet av Kommunene i Kongsbergregionen er i ferd med å innføre Feide og bli godkjent som Feidebrukere og har det meste av de tekniske kravene oppfylt. For Flesberg sitt vedkommende, så har det blitt kjørt en test mellom datagrunnlag fra Flesberg skole og Feide via Oppad (system) og Fronter BAS og til Fronter (systemer). Det betyr at Flesberg har startet den tekniske integrasjonen. Dette er gjort mulig gjennom et samarbeid mellom Fronter Oppad Feide og prosjektgruppen Felles Fronter (Kongsbergregionen). Våren 2010 har det vært arbeidet grundig med å berede grunnen for søknad og søknadsprosessen i kommunene. Feide - hvorfor? God økonomi Feide gir brukeren ett brukernavn og ett passord som gir tilgang til både lokale tjenester og nasjonale tjenester (som for eksempel digital eksamen og NRKs arkiv). For skoleeier gir dette lavere administrasjonskostnader, og lavere terskel for å innføre nye tjenester i skolen. Oppfylle lovbestemte krav

7 Ved innføring av Feide oppfyller skoleeier personopplysningslovens krav om at brukeren skal få innsyn i egne data og at brukeren må gi godkjennelse til overføring av data til tjenester. Skoleeier får god oversikt over egne brukere og kontroll over hvilke Feidetjenester som skal være tilgjengelig for disse. Bedre datakvalitet Alle skoleeiere bør ha god kontroll og oversikt over persondata, men det har i årenes løp utviklet seg ulik praksis for behandling av persondata i forskjellige deler av skolesektoren. Som ledd i en Feideinnføring vil det bli etablert felles regler for vedlikehold av data i kildesystemene og felles rutiner for endringer register når for eksempel en elev eller en lærer slutter. Teknisk løsning Teknisk løsning er valgt gjennom et samarbeid mellom Fronter FeideOppad. Dette skjer ved at brukere opprettes i Oppad, eksporteres via et BAS til en autentiseringstjener og videre til Fronter. BASet har som oppgave å generere brukernavn og passord, autentiseringstjener kontrollerer opplysningene knyttet til personen og godkjenner innlogging i Fronter. På samme måten kan BASet og Feidekatalogen samarbeide om å godkjenne innlogging fra ulike kildesystemer (lønns- og personalsystem) til mange systemer (lokal AD, PAS, Nasjonale prøver, eksamenssystemet, VIGO, Agresso, Ephorte, læringssystemer, forlag, nrk m.fl.). Status våren 2010 Kongsbergregionen oppfyller nå stort sett alle de tekniske kravene til en FEIDE-godkjenning. Det er kun utprøving av løsningen som gjenstår på den tekniske delen. Vi har også mulighet til å benytte denne godkjenningen videre slik at alle ansatte i kommunen kan innlemmes i systemet. Det er noe Itum og Fronter nå arbeider med i fellesskap. Det betyr en adskillig enklere hverdag for alle som administrerer brukere og personopplysninger i våre kommuner. En ny bruker registreres ett sted - en innlogging gir alle nødvendige tilganger En bruker slutter - registreres ett sted - ingen innlogging - alle tilganger opphører Milepælsplan for arbeidet Numedalskommunene har samarbeidet tett i prosessen, og følgende milepælsplan har ligget til grunn for FEIDE-godkjenning i Flesberg kommune: Oppgave Frist Ansvarlig Utkast til IKT- reglement for elever/ansatte og forslag til felles forskrift til ordensreglement blir sendt skolene Uke 23 O/K sjef Ragnhild V. Kaldestad Utkast til IKT- reglement for elever/ansatte og forslag til felles forskrift til ordensreglement blir sendt skolene Uke 23 Oppvekstansvarlig Søknad fra hver kommune om Feide- godkjenning Datavask Oppad Dvs.: All informasjon må være korrekt Innen Rådmann Rektor Datavask servere IKT- ansvarlige Utkast til rutinehåndbok blir sendt skolene August Arbeidsgruppe Oppad/ Oppvekstansvarlig Utkast til IKT- reglement for elever og ansatte, rutine - håndbok for håndtering av personopplysninger og evt. forskrift til ordensreglement skal behandles i personalet, elevråd, FAU og SU innen Rektor Side 7 av 8

8 Forslag til endringer i de ovennevnte dokumentene sendes Flesberg kommune ved oppvekstsjefen Oppvekstansvarlig Utkast til felles saksframlegg til kommunestyrene sendes oppvekstansvarlige i Numedal. Uke 40 Rådmann Jon G. Pedersen Utsendelse av nødvendige dokumenter til de ansvarlige. Uke 40 Ragnhild V. Kaldestad Krav for tilknytning til FEIDE Vertsorganisasjonen må søke om Feidegodkjenning. For å bli godkjent, må organisasjonen oppfylle en del kriterier som går på: Oppfylle krav om etablering av rutiner for behandling av persondata Oppfylle krav om innføring av et IKT-reglement som inngår i ordensreglementet på skolene. IKT og ordensreglement skal ha status som forskrift Implementere teknisk løsning Gjennomføre datavask i alle kildesystemer Etablere dataavtale med leverandører og behandlere (Itum, Oppad) Etablere førstelinjesupport (IKT-ansvarlig, IKT-veiledere, Itum) Som ledd i godkjenningen vil man se at kommunestyret må vedta reglementer og forskrift for at kommunen skal kunne få FEIDE-godkjenning. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at de vedlagte reglementer og forskrift vedtas. Det er gledelig at Flesberg kommune og de øvrige Numedalskommunene på dette området går i front, og kan dele sine erfaringer med de øvrige kommunene i Kongsbergregionen når disse skal i gjennom sin FEIDE-godkjenning. Side 8 av 8