Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)"

Transkript

1 Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune. Rektor ved skolen er Skolefritidsordningens (SFO) øverste økonomiske og pedagogiske ansvarlige. 2. Opptaksmyndighet og Opptakskriterier Opptaksmyndighet. Rektor ved hver skole foretar opptak. Opptakskriterier Tilbudet om SFO gjelder alle barn på trinn. Tilbudet gjelder for barn med spesielle behov t.o.m. 7.klasse. 3. Opptaksperiode og oppsigelse Søknad og tildeling av plass skjer i vårhalvåret. Tildelt plass gjelder fra 1.august samme år. Det sendes søknad hvert år. Oppsigelsen er 3 måneder med virkning den 01. i måneden. Plassen kan benyttes og må betales i oppsigelsestiden. Ved særlige tilfeller kan fristen forkortes.( Se retningslinjene til vedtektene.) Oppsigelsen må være skriftlig. 4. Åpningstid SFO er åpen fra mandag til fredag fra , men med avbrudd når barna er på skolen. SFO holdes åpen alle dager unntatt lør- og søndager, helgedager, 1. og 17.mai samt romjula, mellom palmesøndag og påske og hele juli. Den enkelte skolefritidsordningen kan etter avtale med foreldre/foresatte tilpasse sin åpningstid ut fra lokale forhold. Det tildeles både halve og hele plasser. Det er også mulig å kjøpe dagplasser. Ved endring av plass må dette gjøres skriftlig Dersom det er elevgrunnlag for det, kan skolene seg i mellom organisere/samordne SFO ved en eller flere skoler i de periodene det vanligvis holdes stengt. 5. Betaling Prisen vedtas av Kommunestyret og er lik for alle SFO. Betaling for kost er inkludert i prisen.( Inkluderer ikke frokost) Ved nytt kalenderår påregnes prisendring vedtatt av kommunestyret lik konsumprisindeksen uten at det varsles særskilt. Ved vesentlige endringer i pris, skal foreldrene/foresatte varsles i rimelig tid før prisendringen iverksettes slik at de kan få vurdert oppsigelse. Varslingen skal derfor være14 dager i tillegg til oppsigelsesfristen (14 dager + 3 måneder) ved vesentlige prisendringer. Utblitt betaling for 2 måneder fører til oppsigelse av plassen. Dette blir varslet i forveien.

2 6. Definisjon og formål Skolefritidsordningene skal vektlegge barnas behov for tilsyn, omsorg og trygghet. Den skal gi dem et tilbud som gjør at de opplever fritid og frihet under tilsyn og trygge grenser. Innhold og virksomheter skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring. Det legges vekt på at skolefritidsordningene sammen med skoletilbudet skal gi et helhetlig tilbud. Skolefritidsordningene er en del av nærmiljøet. Dette skal det tas hensyn til ved planlegging bla. ved å søke samarbeid med lokale organisasjoner, bruke skog og mark nær skolen og nærmiljøet for øvrig. 7. Styring og ledelse Skolefritidsordningene er administrativt underlagt Rådmannen. Rektor har det øverste administrative og pedagogiske ansvaret for skolefritidsordningen ved den enkelte barneskole. Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole kan behandle saker som gjelder SFO. Hver skolefritidsordning skal ha egen daglig leder. 8. Bemanning og personalet Den daglige leder for en skolefritidsordning bør ha pedagogisk høgskoleutdanning (førskolelærer, lærer, barnevernpedagog e.l.). De gruppene som har barn med spesielle behov, kan søke om tilleggsressurser. Skolefritidsordningens bemanning må være tilstrekkelig til at virksomheten kan drives på tilfredsstillende vis. Personalet i skolefritidsordningene er underlagt samme taushetsplikt som personalet i grunnskolen og må ved tilsetting vise politiattest. 9. Leike- og oppholdsareal. SFO benytter deler av skolens lokaler og utearealene. 10. Budsjett Budsjett utarbeides av Rådmannen på grunnlag av en grunnressurs og av barnetallet i den enkelte skolefritidsordning. I denne forbindelse sees samtlige kommunale skolefritidsordninger i Røyken under ett. ( Jf. modellen selvfinansiering med omfordeling.) 11. Endring av vedtektene Vedtektene er utdypet i retningslinjene. Endringene vedtas av kommunestyret.

3 Retningslinjer for vedtektene (Utdyping av vedtektene) 2. Opptakskriterier Kriterier Hvis skolefritidsordningen ikke har plass til alle søkerne, avgjøres inntaket etter følgende prioriterte kriterier: 1. Barn som p.g.a. særlige vansker har behov for plass i skolefritidsordningen. Det forutsettes at det foreligger en sakkyndig vurdering av behovet. 2. Barn i 1. klasse. 3. Barn i klasse som allerede er med i skolefritidsordningen prioritert slik at lavere klassetrinn går foran høyere klassetrinn. 4. Andre barn i klasse prioritert slik at lavere klassetrinn går foran høyere klassetrinn. Hvis det må skilles mellom barn som har samme prioritet, skjer det ved loddtrekning. Opptaksmyndighet Rektor foretar inntak i samsvar med reglene i punktene ovenfor. Rådmannen får samlet oversikt over årets inntak straks dette er foretatt. Vedtak om inntak eller avslag på søknad om inntak er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Foreldre som får avslag på søknad om inntak, må orienteres om klageadgang og klagefrist. Det kommunale organ som har ansvaret for grunnskolen, er endelig klageinstans. 3. Opptaksperiode og oppsigelse Søknadsfrist kunngjøres i lokalpressen. Dette ordnes fra kommunenivået. Dessuten sender hver barneskole brev vedlagt søknadsskjema til alle familier med barn i aktuell alder for skolefritidsordningen. Søknaden sendes til den aktuelle skolen. Skolene skal orientere om skolefritidsordningen i forbindelse med innskrivning av skolebegynnere. Når barn får plass i skolefritidsordningen, må det avtales om barnet skal gå hjem selv eller om det blir hentet samt hvordan man skal forholde seg dersom barnet ikke blir hentet før stengetid. Eventuell skyldig betaling til kommunens barnehager eller SFO skal være oppgjort før barnet får plass i kommunal skolefritidsordning. Opptaksperioder Hovedinntak av barn til skolefritidsordningene skjer tidlig i vårhalvåret og gjelder det etterfølgende skoleåret. Inntak i løpet av skoleåret kan skje hvis plassen tillater det og gjelder da ut det påbegynte skoleåret. Hvis plassen i skolefritidsordningen tillater det, kan barn tas inn for kortere perioder i særlige tilfeller (f.eks. sykdom i hjemmet) og det betales da henholdsvis måneds- eller dagspris. Utvidelse eller reduksjon av ukentlig oppholdstid i løpet av skoleåret må avtales med skolefritidsordningens daglige leder og bekreftes skriftlig. Hvis dette medfører reduksjon av betalingen, gjelder reglene om oppsigelse av plass. Rådmannen orienteres om oppsigelser.

4 Oppsigelse av plass Plass i skolefritidsordningen kan sies opp med 3 måneders frist regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen skjer. Oppsigelse av plass må skje skriftlig. I følgende tilfeller er oppsigelsesfristen 1 måned regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen skjer: - Når barnet p.g.a. sykdom ikke kan være med i skolefritidsordningen. - Når familien flytter fra skolekretsen. - Ved overgang fra hel plass til deltidsplass. Rådmannen kan si opp et barns plass i skolefritidsordningen med øyeblikkelig virkning når betaling for oppholdet ikke har skjedd innen den fristen som er satt i betalingsoppfordring med oppsigelsesvarsel, jfr. 6 om innkreving. 4. Åpningstid Den enkelte skolefritidsordning kan tilpasse sin åpningstid ut fra lokale behov og muligheter. 5. Betaling for opphold Kommunestyret fastsetter for hvert kalenderår den årlige betalingen for opphold i de kommunale skolefritidsordningene, herunder betaling for deltidsopphold og matpenger. Betalingen skal være den samme i alle kommunale skolefritidsordninger i kommunen. Betalingen utjevnes mellom SFO-ene. Måltider I skolefritidsordningene serveres det et enkelt måltid etter skoledagens slutt. Betaling for dette måltidet ligger i foreldrebetalingen. Frokost må barna ha med selv. 7. Styring og ledelse Den daglige SFO-leder har til oppgave å: 1. Sørge for at skolefritidsordningen drives etter gjeldende vedtekter og øvrige regelverk. 2. Tilrettelegge og organisere aktivitetstilbud. 3. Utvikle det pedagogiske og sosiale innholdet i skolefritidsordningen, utarbeide de nødvendige planer og følge opp gjennomføringen av disse. 4. Samarbeide med rektor om de økonomiske rammene 5. Arrangere minst ett foreldremøte pr. skoleår samt nødvendige foreldrekonferanser. 6. Gi nødvendig veiledning til de øvrige ansatte i skolefritidsordningen. 7. Samarbeide med skolens rektor og øvrige personale om bruk av rom og utstyr. 8. Samarbeide med foreldre, skole og hjelpeapparat om elever med særlige behov. 9. Gi nødvendig informasjon til foreldrene og skolen. 10. Samarbeide med de daglige lederne ved de andre skolefritidsordningene i kommunen.

5 8. Bemanning og personalet Se vedtektene 9. Leike- og oppholdsareal SFO benytter deler av skolens lokaler og utearealene. SFO er underlagt Opplæringslovens 9a og Forskriften om Helse- og miljørettede tiltak i barnehager og skoler 10. Budsjett Budsjett utarbeides av Rådmannen. I denne forbindelse sees samtlige kommunale skolefritidsordninger i Røyken under ett. Det beregnes en grunnressurs og tildelingen av midler beregnes av Rådmannen. 11. Endring av retningslinjene for vedtektene. Endringer vedtas av kommunestyret

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2015 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.desember

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5 Innhold Innhold... 1 1. Retningslinjer... 3 2. Definisjon og formål... 3 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan... 3 4. Styring og ledelse... 3 5. Bemanning... 3 6. Inntak av barn... 3 7. Inntakskriterier...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER (Gjeldende fra og med skoleåret 2012/2013) 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Ringsaker. 1.2 Definisjon Skolefritidsordningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE Vår visjon for Hobøl kommune «Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører,

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/8-2014 25.02.2014 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO )

SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) Vedtatt i Kommunestyret 09.04.2015 Gjeldende fra 01.08.2015 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL 1. FORMÅL Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 1. Barnehagen eies og drives av Puttara FUS barnehage as 2. FORMÅL Aksjeselskapets formål er på best mulig

Detaljer

Vedtekter for IMI barnehage 1

Vedtekter for IMI barnehage 1 Vedtekter for IMI barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT. 4 1.1 EIERFORHOLD 4 2. FORVALTNING 4 2.1 ADMINISTRATIV TILKNYTNING, GODKJENNING OG TILSYN 4 2.2 KLAGEINSTANS 4 3. FORMÅL 5 4. INNHOLD 5 5.

Detaljer

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL.

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. VEDTEKTER Side 1 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av AS Haugaland Industri. 2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter til denne og gjeldende vedtak

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009 Endret sak 29/2009-240609 -K.styret- gratis plass til 2, 3 barn osv., fra 010809. Endret i k.styre/oppvekst og omsorg sak 2011/9-4 uker

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Tjenesteområde Oppvekst. Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune

Tjenesteområde Oppvekst. Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune Innhold: 1. Mål for skolefritidstilbudet i Vefsn kommune: a. Hovedmål: b. Delmål: 2. Lokaler til Vefsn kommunes skolefritidstilbud: 3. Organisering av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

VEDTEKTER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE KOLSÅS BASE

VEDTEKTER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE KOLSÅS BASE VEDTEKTER for KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE ved KOLSÅS BASE Vedtatt av styret 18.05.2015 Hans Erik Grøthaug Stig be Olsen Vedtekter for Kolsåstrollet barnehage ved Kolsås base 2015.05.18 Side I av 6 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer