En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,"

Transkript

1 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum) September Nr årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Handlekraft og engasjement. Stem på Kari og Hans FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vår 1. og 2. kandidat Side 5-6

2 2 «Skremmern» på hæla Valgdagen 9. september nærmer seg. Vi er i sluttspurten på en valgkamp som handler om å velge retning for den videre styringen av landet. Ditt valg handler om du ønsker at de rødgrønne skal fortsette å styre slik de gjør i dag. Altså status quo. Alternativet er Fremskrittspartiet. Vi vil gjøre forandringer. Vi vil skape en enklere hverdag for folk flest. Norge er et rikt land med unike muligheter dersom vi gjør de riktige prioriteringene. I tillegg til å avsette midler til fremtidige generasjoner vil vi gjøre lønnsomme investeringer i infrastruktur, helsevesen, og politi. Dette er nødvendige investeringer for å styrke offentlig tjenestetilbud og konkurransekraft. I helsesektoren vil vi sikre verdige rettighetsbaserte ytelser, og ta i bruk all kapasitet på våre sykehus, slik at helsekøene reduseres. Vi vil sikre at våre sykehus får det beste utstyret som er tilgjengelig, slik at forholdene for både diagnostisering og behandlingstilbud blir optimale. Fremskrittspartiet er partiet som vil få bukt med det unødige og stadig voksende byråkratiet. Dette gir mer frihet til folk flest, gjennom større handlefrihet og lavere skatter og avgifter. Det er også FrP som har de beste og tydeligste løsningene for å skape mer trygghet i hverdagen for folk flest gjennom å styrke politiet, både med flere stillinger og bedre utstyr. Vi mener det er viktig å stramme inn innvandringen til Norge, slik at vi på en bedre måte kan håndtere integreringen. Jens Stoltenberg & co reiser nå rundt for å skremme med FrP. Stoltenberg fremstår nærmest som Trond Kirkvaags rollefigur «Skremmern». Dette gjør de fremfor å snakke om hva de selv vil. Kanskje de ikke vil så mye? Det er du som skal vurdere om du er fornøyd med jobben Jens Stoltenberg & co har gjort de siste åtte årene. Fremskrittspartiet er et handlekraftig alternativ for å skape en enklere hverdag for folk flest. Foto: Scanpix «Beklager... at det kun ble 2000 sykehjems- plasser, og ikke som jeg lovet. at det ikke har blitt flere politistillinger, faktisk litt færre. at behandlingstiden for mange kreftpasienter ikke har gått ned. Jens :)» Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Partileder Siv Jensen mener valget 9. september er et retningsvalg. Hun vil skape en enklere hverdag for folk flest. Skal vi oppnå dette er det avgjørende at FrP blir størst mulig, sier hun. En offensiv partileder mener det er avgjørende hvem velgerne gir politiske muskler. Hun mener det viktigste er å få gjennomslag for politiske saker. Gjennom de siste valgene har vi sett at det ikke er mange stemmer som utgjør en forskjell. Derfor er partilederens budskap om å stemme FrP for reelle endringer viktig. Dersom man vil bygge veier uten bompenger, få på plass en statlig finansiering

3 3 Vil skape en enklere hverdag for folk flest av eldreomsorgen, styrke politiet i sitt arbeid med å bekjempe hverdagskriminaliteten og ønsker strengere asyl- og innvandringspolitikk, er det kun FrP som er det reelle alternativet, sier en tydelig og engasjert partileder Siv Jensen. Siste valg om eldreomsorg? Særlig trekker Siv Jensen frem eldreomsorg som et tema hun brenner for å få gjort noe med. Det har vært nok av valgkamper hvor eldreomsorg har vært sentralt på dagsorden. Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen i et av verdens rikeste land, sier en oppgitt Siv Jensen med klar adresse til Stoltenbergs gjentatte løftebrudd. Det er særlig tre forhold Fremskrittspartiet konkret ønsker å endre når det gjelder eldreomsorgen. Det ene er lovfestede rettigheter til sykehjemsplass når enkeltmennesket har behov for det. Videre ønsker Fremskrittspartiet at det er staten som skal ha ansvaret for finansieringen og å sørge for at det Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen Siv Jensen er en bemanningsnorm som sikrer god omsorg for alle. Jensen har også et stort engasjement for helsepolitikken generelt. Hun avviser kontant at FrP kan akseptere å være med på Høyres forslag om økte egenandeler i helsevesenet. Vi skal ha et offentlig finansiert helsevesen, hvor alle har like rettigheter. Da kan vi ikke være med på usosiale økninger av egenandelene som vil ramme vanlige folk med vanlige inntekter. Ambisjoner Politikk handler om å styre samfunnet i riktig retning. Jensen og FrP har store ambisjoner for folk flest i Norge. Vi vil skape et samfunn hvor frihet og trygghet blir mer enn store ord i fine festtaler. Vi vil skape et samfunn hvor man kan gå trygt i gatene, at folk flest skal styre mer i eget liv uten for stor innblanding fra et voldsomt byråkrati og et for høyt skatte- og avgiftsnivå. Byråkratiet Jensen mener veksten i staten må bremses, og at det er stort rom for effektivisering og forenkling. Skattepengene bør gå til offentlig finansierte velferdstjenester for folk flest, og ikke til å blåse opp et byråkrati som finansieres av skattebetalerne uten at man får tjenester igjen, sier Jensen. Jernbaneverket har kuttet i vedlikehold, samtidig som man har ansatt nye personer i administrasjonen. Eksemplene finnes i omtrent alle deler av samfunnet, sier Jensen. Hun mener det er store muligheter for å gjøre ting både smartere, billigere og bedre. Fjern køene Vi vet at om lag mennesker står i helsekø. En person som mottar sykelønn koster kr. hver eneste dag. Det er altså ingen grunn til ikke å ta tak i dette. Vi må utnytte all kapasitet i både private og offentlige helseinstitusjoner. Det vil rett og slett være god samfunnsøkonomi samtidig som livskvaliteten til den enkelte øker, sier hun. Valgfrihet En enklere hverdag handler også om frihet til å styre egne liv. Det å kunne velge hvilken skole barna skal gå på, ved hvilket sykehus man vil la seg behandle og frihet til å styre mer over egen økonomi. Fremskrittspartiet er sultne og lystne på å gjennomføre partiets løsninger som sørger for mer frihet og mer trygghet til folk flest i Norge. Vårt mål er selvsagt å bli størst mulig. Gir velgerne oss sin tillit i valget, er vi beredt på å bidra til å styre landet med gode løsninger for folk flest. Vi har handlekraften til å gjennomføre det vi lover, sier Jensen.

4 4 Stopp pensjonsranet Pensjonister flest blir avskåret fra en normal lønnsvekst fordi staten ikke gir pensjonistene det de har krav på. I 2011 ble pensjons reformen innført, noe som medførte dårligere pensjonsordning for folk flest. Da reformen ble vedtatt var FrP det eneste partiet som stemte imot. Den årlige underreguleringen med 0,75% og avkortningen av grunnpensjonen med 15% til gifte og samboende pensjonister har blitt et ran og bedrageri fra staten, sier FrPs tidligere formann Carl I. Hagen. Hagen mener underreguleringen må være i strid med Grunnlovens bestemmelse om at ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft. Derfor tar han nå kampen mot staten i dom stolene. Diskriminert Partiets tidligere formann får støtte fra leder av arbeids og sosialkomiteen på Stortinget Robert Eriksson som etterspør rettferdigheten når avkortningen i størst grad rammer de som har minst fra før. Eriksson mener seniorer også blir diskriminert i arbeidslivet. FrP mener det er diskriminering at eldre kan miste jobben uten grunn når de er 70 år. Enda verre er det at bedrifter kan si opp folk allerede ved fylte 67 år, sier Robert Eriksson. Reduser helsekøene Over tid er det avdekket en rekke sykdomstegn i sykehussektoren. FrP har stilt diagnose og foreslår behandling. Sterk MeDiSin: Kari Kjønaas Kjos har sterk medisin til et diagnostisert helsevesen. Sviktende pasientsikkerhet, omstillingsproblemer som tretter ut de ansatte, nye oppgaver, lange ventelister og juks for å redusere disse, må møtes med konkrete tiltak, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos. Medisin Hun slår fast at FrP vil ta tak i alle utfordringene og har sterk medisin. Om lag men nesker står i kø. Sykehus køen har vokst under de rødgrønne. Dette er et paradoks når vi ser at flere private l everandører både i Norge og utenlands kan tilby behandling for disse pasientene. Derfor ønsker vi å like behandle offentlige og private sykehus. Psykiatri og rusomsorgen er til å gråte av. Her svikter regjeringen daglig de svakeste i samfunnet. Vi har foreslått en rekke andre tiltak som blant annet at pasientenes brukermedvirkning og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten skal styrkes, forteller Kjønaas Kjos. Hun forklarer videre at FrP ønsker å legge ned de r egionale helseforetakene. Gevinster Ved å gjøre dette vil vi høste store effektiviseringsgevinster, samtidig som de geografiske forskjellene på kvalitet i behandling blir borte, slår Kjos fast. I tillegg krever FrP et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse. Kjos legger til at det er på tide å skille mellom investeringer og ordinær drift i sykehusbudsjettene.

5 5 Rusomsorg/psykiatri: EktE engasjement Kari Kjønaas Kjos fra Lørenskog er 1. kandidat for Akershus FrP og FrPs helsepolitiske talskvinne. Hun har gått i fotsporene til FrPs legendariske helsepolitiker John Alvheim, ved å vise et ekte og levende engasjement for de som trenger samfunnets støtte. Hun har engasjert seg i jobben for å skape et bedre system, men har også bidratt til at enkeltmennesker har fått et bedre liv. En av dem er rusmisbrukeren Angelica (22). For henne hjelper det lite å bo i verdens beste land, når systemet står i veien for et verdig liv Fremskrittspartiets helsepolitiker, Kari Kjønaas Kjos (FrP), ble helt tilfeldig kjent med barnevernsbarnet og rusmisbrukeren Angelica. Gjennom vennskapet de utviklet, har stortingspolitikeren lært mye om samfunnets skyggeside. Historiene Kjønaas Kjos har blitt gjort kjent med, har gjort henne både trist og rasende. Kvalm I åtte år har jeg deltatt i debatter hvor vi snakker varmt om brukermedvirkning, sømløse tjenester og individuelle planer det høres så fint ut, men jeg kjenner at jeg blir bare mer og mer kvalm når begrepene tas i bruk. Spesielt når enhver kritikk av systemet blir besvart med at vi har den og den rettigheten, men det er bare på papiret. Virkeligheten er ikke slik, det har jeg sett mange ganger. Angelica kom til Norge som fireåring fra krigen i Midtøsten. For hennes del ble ikke Norge redningen, men et fortsatt liv i frykt, hvor hun ble seksuelt misbrukt av sin egen far og andre menn. Barndommen var preget av fysisk vold, trusler og mangel på mat. Dagene var en evig kamp. Omsorg, trygghet og stabilitet fantes ikke. Da hun var elleve år ble faren pågrepet av politiet og hun ble sendt på barnehjem. For Angelicas del ble dette inngangen på et liv som pakkepost, og i løpet av 11 år har det offentlige flyttet henne 16 ganger. Hennes vei til rusmisbruket lå åpen. For halvannet år siden hadde Angelica tre overdoser på en måned. Hun hadde vært innlagt på akutt psykiatrisk behandling 13 ganger i løpet av siste året. Det ble da bestemt at hun hadde krav på prioritert helsehjelp, siden det handlet om fare for livet, forteller Kjønaas Kjos. Prioritert helsehjelp ble vedtatt i januar 2012 på bakgrunn av at det var fare for livet hennes, og hun kom til behandling i juni samme år. Grunnen til at det bare tok et halvt år, var fordi TV2 laget sak på at det ikke hadde skjedd noen ting i april etter at vedtaket ble gjort i januar. Derfor bestemte TV-kanalen å sette fokus på hennes situasjon. Støttespiller Kari er en av mine støttespillere. Et vanlig menneske som bryr seg om meg uten at det er gjort vedtak og uten at hun får betalt. Jeg trenger også dette. Jeg har alltid enten vært i en ekstrem situasjon, i en behandlingssituasjon eller helt alene. Hvordan i all verden skal jeg med en slik bagasje finne veien ut? Jeg trenger å lære av vanlige mennesker som lever vanlige liv, forklarer Angelica. Angelica har vært et år under langtidsbehandling. Selv om lege og psykolog sier at hun ikke er ferdigbehandlet, mener derimot systemet at hun er det. Spesialisthelsetjenesten sier at et år er maksimum, om du er frisk eller ikke. Det sier du aldri til en kreftpasient. Nå skal hun altså ut, og kommunen skal overta ansvaret. De har ikke kunnskap om hennes sykdomsbilde i det hele tatt. Evig kamp Nå har altså TV2, en jurist og en stortingsrepresentant kjørt hardt og brukt alle metoder som finnes. Nå får hun et tilpasset godt opplegg. Ergo så har vi et system som krever at den som ligger nede må ha med seg ganske sterke personer og ressurser for å få sine rettigheter innfridd, forklarer Kjønaas Kjos og spør om vi kan leve med et system som er laget for de som greier å skrike høyest og klarer å finne frem i jungelen? 1. kandidat Angelica (t.h) kan fortelle at FrPs Kari Kjønaas Kjos har vært en god støttespiller for henne i kampen mot det norske systemet. Jeg har levd på forskjellige vedtak i over ti år, kan hun fortelle (Foto Reynir Johannesson). Alt dette som er påført meg har gjort livet mitt til en evig kamp. Jeg sitter her i dag med et stort savn etter omsorg. Jeg lurer på hva som hadde hendt om barnevernet hadde grepet inn da bekymringsmeldingene tikket inn da jeg bare var fire år. Hadde jeg hatt et helt annet utgangspunkt da? Jeg vet ikke, for da hjelpeapparatet endelig kom handlet det lite om ansvarlighet, men mye om ansvarsfraskrivelse. Jeg er fortsatt verdiløs. Kjønaas Kjos mener at det må en systemendring til. Jeg mener at bak alle de fine ordene må det finnes en realitet. Individuell plan er en rettighet som alle kari kjønaas kjos Bosted: Lørenskog Alder: 51 år Sivilstand: Gift, 2 barn (25 og 27 år) Yrke: Stortingsrepresentant Politisk erfaring: Kommunestyret, Formannskapet og Leder av Helse- og sosialutvalget i Lørenskog. 2 perioder på Stortinget. Politisk hjertesak: En helhetlig rusomsorg helsetjenester er pålagt å tilby deg. Riksrevisjonen har gang på gang avdekket at det er under 20 prosent som får nettopp denne rettigheten. Vi har fremmet forslag i Stortinget flere ganger om tiltak som sikrer at alle får denne rettigheten. Det har de andre partiene stemt imot. Først da TV2 ba om å få se Angelicas individuelle plan, ble arbeidet satt i gang med å lage den. De prøvde seg med at hun har vært for syk til at de har kunnet lage den, eller at hun ikke ville ha det. Når jeg spør henne om hun har en slik plan, spør hun meg om hva det er for noe, for det har aldri noen snakket med henne om, sier Kjønaas Kjos. Hovedproblemet er at vi har to nivåer som sloss om å slippe å ta ansvaret. Spesialisthelsetjenesten vil ha henne fort vekk fordi hun er en utgiftspost. Kommunen forsøker å holde igjen å slippe å ta i mot henne fordi de forstår at hun har behov for veldig mange tjenester. Dessverre så er det økonomien som styrer hvor mye tjenester hun kan få. De vil helst gi minst mulig, til tross for at de vet at hun vil bli veldig psykisk syk og mest sannsynlig havnet på kjøret, noe som sender henne tilbake til spesialisthelsetjenesten igjen. Det har vært mange møter mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, hvor de dytter på hverandre og diskuterer hvem som skal ta regningen. Angelica har vært i barnevernets omsorg siden hun var 11 år, og hun har aldri vært i et møte hvor de ikke har nevnt hvor mye hun koster. Prislappen for Angelicas del har store deler av livet vært et spørsmål om hvor mye hun koster samfunnet. Jeg har levd på vedtak i ti år. De første årene under barnevernet og de siste par årene i Nav-systemet. Diskusjoner om penger og døgnpriser har vært til stede så lenge jeg kan huske. Hvor mye penger var jeg verdt som barn, hvor mye penger er jeg verdt nå, spør hun stille.

6 6 Innførte fritt brukervalg i Ski Fremskrittspartiet har sørget for at det har blitt større valgfrihet i Ski kommune. Det er nå innført fritt brukervalg for praktiske tjenester i hjemmet, slik at de som mottar disse tjenestene nå kan velge mellom flere leverandører. Det viktig med valgfrihet. Er man ikke fornøyd med det kommunale tilbudet, kan man velge det bort, forteller varaordfører André Kvakkestad (FrP), og legger til vi opplevde at kommunen gjorde mye med sitt eget tjenestetilbud for å styrke seg i forkant av at de ville få konkurranse. Det synes vi er veldig bra, for det betyr også at det kommunale tilbudet har blitt bedre. For oss er det ikke så viktig hvem som utfører tjenesten, men vi er veldig opptatt av at våre innbyggere får det best mulig tilbudet når de benytter seg av våre tjenester. Personlig økonomi inn i skolene i Bærum Det er viktig at unge lærer om personlig økonomi, og i Bærum innføres nå en styrkning av opplæring av personlig økonomi i ungdomskolene i kommunen. Dette blir gjennomført etter forslag fra Fremskrittspartiet ungdommer i Norge har pådratt seg betalingsanmerkninger og en samlet innkassogjeld på 1,1 milliarder kroner, forteller gruppeleder Torbjørn Espelien i Bærum FrP, og legger til vi har programfestet en styrkning av kunnskapen om personlig økonomi, og vi vil med dette bidra til at flere unge unngår å komme i økonomiske problemer. Tiltaket blir fra høsten gjennomført som et prøveprosjekt ved en av kommunens ungdomskoler. Næringsliv: Det må bli lettere å lykkes i Norge Hans Andreas Limi vil fra høsten være stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Med en imponerende CV fra aktører som Olav Thon og Steen og Strøm er det vel få som vil kunne bidra til en bedre politikk for næringslivet enn det Limi kan. Limi har også vært finansbyråd i Oslo og var Fremskrittspartiet første generalsekretær. La det være sagt med en gang. Myten om at alle politikere på Stortinget er politiske «broilere», som knapt har hatt en vanlig jobb, er nok mer eller mindre fjernet takket være FrP. Vi har politikere som har vært i næringslivet selv. Mange av oss har drevet egne bedrifter eller hatt jobber som gjør at vi vet hvor skoen trykker, sier Hans Andreas Limi. Limi har en høy stjerne i selskaper som Olav Thon, Steen og Strøm og Ica, hvor han har jobbet med eiendomsutvikling. Da jeg begynte hos Olav Thon var jeg med å utvikle Ski Storsenter. Det var ikke mange som trodde at dette skulle bli den suksessen det har blitt. Men vi trenger folk som Olav Thon. Personer som tør satse, ta risiko og utvikle varige verdier. Limi var i seks år eiendomssjef for Olav Thon-gruppen, og jobbet tett med Olav Thon. Olav Thon har også gjort sine feil, men han har uttalt at de som ikke tør satse og ta risiko er «ubrukelige». Det er noe i det. Man må ta risiko for å lykkes. Vi må legge til rette for at flere skal tørre å satse, mener Limi. Fokuser på resultater Hans Andreas Limi mener de politiske miljøene har mye å lære av næringslivet. Når jeg hører Jens Stoltenberg snakke om hvor mye han har styrket de ulike sektorene med, blir jeg forvirret. Det kan ikke være bevilgningens størrelse men resultater man må vise til. Dette er tydelig ikke noe Arbeiderpartiet forstår. For mye byråkrati Hans Andreas Limi vet alt om hvor vanskelig det er få til noe i Norge. Jeg har jobbet med utvikling av detaljhandel og kjøpesentre, og den næringen har ingen høy stjerne blant dem som styrer i Norge. Som etablerer må man være veldig tålmodig og det blir stadig vanskeligere å få gjennomført prosjekter. Det ender opp med lange prosesser i kommunene, og utviklingskostnadene blir veldig høye for dem som står bak prosjektet. Mindre aktører må kaste inn håndkleet på grunn av byråkratiet og tiden det tar før vedtakene fattes. Det blir vanskelig når det er over 20 statlige høringsinstanser som alle kan komme med innsigelser. Alle reguleringsplaner skal til fylkeskommunen og alt for mange havner hos Fylkesmannen eller i Miljøverndepartementet. Det sier seg selv at det tar lang tid og at kostnadene blir store, og de som står bak planen har betydelige utgifter og ingen inntekter mens de venter. Jeg synes myndighetene opptrer arrogant når de ikke bryr seg om kostnader. Det er for mange teoretikere i plan- og bygningsetatene som har liten eller ingen forankring i virkelighetens verden. Vi vil revidere Plan- og bygningsloven, sier Limi, og legger til; FrP vil ha tydelige tidsfrister som også stiller krav til mer effektiv saksbehandling i kommunene. En forutsetning er å redusere antall innsigelsesinstanser. Limi sier han har sett mange eksempler på at det norske systemet har skapt problemer for næringslivet, og viser til en sak fra sin egen kommune Bærum. Veritas er et stort internasjonalt selskap med over ansatte og hovedkontor på Høvikodden. De fikk nei til å bygge ut, selv om kommunen var positiv til planene. Fylkesmannen overprøvet vedtaket og sa nei, det ble megling og heldigvis en løsning. Men vi kunne risikert at Veritas ga opp og flyttet hovedkontoret ut av Norge. Er dette et system Norge er tjent med, spør en frustrert Limi. Trenger flere gründere Hans Andreas Limi brenner for at det skal bli enklere å drive egen virksomhet. Vi trenger et regelverk som oppmuntrer og legger til rette for et 2. kandidat Hans Andreas Limi Alder: 52 år Sivilstand: Gift, 2 voksne barn Stilling: Daglig leder i eget selskap. Tidligere: Eiendomssjef i Olav Thongruppen, Utviklingsdirektør i Steen og Strøm og etableringsdirektør i ICA i seks år. Politisk karriere: Formannskap- og kommunestyremedlem i Skien ( ). Medlem av Bystyret i Oslo. Generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom ( ). Kontorsjef og senere første generalsekretær i Fremskrittspartiet i perioden , Finansbyråd i Oslo (1991). Kommunstyret i Bærum ( og 2011 og til dags dato). Er nå fylkesleder i Akershus FrP. næringsliv hvor bedrifter bruker tiden på å skape verdier, ikke å fylle ut skjemaer. Bare 50 prosent av nye bedrifter overlever de fem første årene. Jeg tror det norske byråkratiet har mye av skylden for dette. Skal man starte en bedrift, er det mye jobb med rapportering av moms, skatt, arbeidsgiveravgift også videre. Hvis man ikke skal jobbe seg i hjel, må man bruke mye penger på en god regnskapsfører som gjør denne jobben. Det blir dyrt, og mange vil heller ha en trygg jobb som ansatt uten risiko og alt merarbeidet. Det har blitt vanskeligere å skaffe kapital for små og mellomstore bedrifter som opplever kapitaltørke. Strengere krav til bankers sikkerhet basert på særnorske bankreguleringer bidrar til å gjøre det vanskelig for bedriftene å få lån. Myndighetene må endre reguleringene for norske banker, lette på likviditetsbyrden, redusere formuesskatten og avgiftene, og vurdere nivået på selskapsskatten for å tilpasse oss våre naboland. Små og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i norsk økonomi. 40 prosent av norske bedrifter har mellom 1 og 100 ansatte. Offentlige ordninger må også bidra til bedre tilgang på risikokapital. Vi må satse hvis vi ønsker vekst i norsk næringsliv, mener Limi. Jeg synes Norge opptrer som en person som nærmer seg pensjonsalderen. I stedet for å satse for å bygge landet, setter man alle pengene på bok. Vi burde satse mer på forskning og utvikling. Ved å satse på utvikling av næringsliv og infrastruktur vil vi få langt bedre avkastning på oljeformuen enn det vi får på utenlandske børser. Vinnerkultur Hans Andreas Limi har hatt fremtredende jobber i tre store norske selskaper, og han har sett hvor sterkt janteloven står i Norge. Man skal ikke stikke seg frem, noe vi mener er feil. Vi bør ha samme vinnerkultur innenfor næringslivet som vi har innenfor idretten. Vi bør ta vare på de som tør å satse og de som lykkes. Foto: Tonje Hurum

7 7 Samferdsel: FrP vil satse på veier og jernbane Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet vil bruke mere penger på samferdsel enn andre partier. Ib Thomsen fra Nittedal er stortingsrepresentant for FrP, og har sett seg lei på endeløse køer, et dårlig togtilbud og stadig flere bomstasjoner. Ib Thomsen har i over 25 år vært aktiv politiker for Fremskrittspartiet. De siste åtte årene har han vært stortingsrepresentant, og satser nå på fire nye år. Denne gangen håper han at FrP skal få være med å styre landet, og kan da love en satsning på veier og kollektivtrafikk i Osloområdet. Befolkningen i Oslo vil ifølge SSB øke med innbyggere innen 2040, og befolkningen i Akershus vil øke med omtrent det samme. Det er derfor et enormt behov for investeringer i jernbane. Dette gjelder også T-banenettet. Det blir for dumt når vi hører at det de siste årene har blitt ansatt 1000 byråkrater i Jernbaneverket, når vi har et enormt etterslep på vedlikehold av jernbanen. Det har jo blitt slik at det er en overraskelse hvis et tog er i rute og man kan få en sitteplass på toget i rushtiden. Det er derfor et enormt behov for å bygge nye veier. FrP er uenig med de andre partier som hevder at det ikke er mulig å bygge seg ut av samferdselsutfordringene i Oslo og Akershus. Tvert imot er dette fullt mulig, og det finnes byer andre steder i verden som er mye større enn Oslo og Akershus, sier Thomsen. Hva vil FrP gjøre med togtilbudet rundt Oslo? Fremskrittspartiet vil bygge dobbeltspor på blant annet Østfoldbanen (Oslo Halden), Vestfoldbanen (Oslo Skien), Dovrebanen (Oslo Lillehammer) og Gjøvikbanen (Oslo Gjøvik). I tillegg vil FrP bygge ut Ringeriksbanen slik prosjektet allerede er planlagt. FrP mener at det er nødvendig med et fullt utbygget Intercitytriangel innen FrP vil også bygge en ny jernbanetunnel under Oslo innen 2028, fordi dagens tunnel er flaskehalsen for togsystemet på Østlandet. FrP og de andre ikke-sosialistiske partiene har allerede fremforhandlet en avtale om at en ny regjering skal bidra med minst halvparten av det en ny T-bane mellom Majorstuen og Fornebu vil koste, og at banen bør bygges så fort som mulig, forteller Thomsen. Hva vil FrP gjøre med veiene rundt Oslo? Fremskrittspartiet vil gjennomføre en massiv bygging av veier i Osloområdet, og vil ha statlig fullfinansiering av Oslopakke 3. Thomsen påpeker følgende prosjekter som viktig for Fremskrittspartiet: E18 Vestkorridoren gjennom Asker og Bærum må bygges ut så snart som mulig med seks eller flere felter. 3. kandidat E6 Oslo Svinesund er underdimensjonert med tanke på trafikkveksten, og FrP ønsker på sikt å utvide veien til seksfeltsvei. Utvide E6 Ryenkrysset til treplansløsning og bygge ut E6 Syd fra Ryen og sørover til minimum seksfeltsvei. Ib Thomsen Bosted: Nittedal Alder: 52 Sivilstatus: Gift, 2 barn Yrke: Stortingsrepresentant Politisk erfaring: Folkevalgt siden 1987 og Stortingsrepresentant i 8 år I Lillestrømsområdet vil FrP bygge ut Rv 22 Lillestrøm Fetsund med Glommakrysningen til firefeltsvei. Frp har fått kritikk for å ikke være realistiske i forhold til at man vil bevilge langt mere enn de andre partiene til samferdsel, hva er din kommentar til det? Bergensbanen kostet over et helt statsbudsjett da man i sin tid satte i gang med prosjektet. Skulle man brukt et helt statsbudsjett i dag kunne man ha bygd 3 4 komplette nasjonale motorveinett. Norge investerer svært lite i infrastruktur sammenlignet med behovet, og dette utgjør bare en bitteliten del av statsbudsjettet. Land som Kroatia, Albania og Polen viser at det er muligå raskt få på plass helt nødvendig infrastruktur, mener Thomsen. Kommer bommene til å bli borte hvis FrP kommer i regjering? Fremskrittspartiet fremmer i hvert eneste saldert statsbudsjett forslag om statlig sletting av bompengeselskapenes gjeld. Dette forslaget får bare FrPs egne stemmer. Det skal derfor mye til for at vi får gjennomslag for å fjerne bompenger på eksisterende veier, men bompengespørsmålet blir blant de viktige spørsmålene for oss i forhandlinger med de andre partiene. Foto: Tonje Hurum Fokus på evnerike barn Fremskrittspartiet mener at evnerike barn er en stor ressurs for samfunnet, og har satt oppfølging av disse barna på dagsorden i Asker. - Elevene vi snakker om er ingen elite, og ikke de typisk skoleflinke. Disse barna tenker ofte på en helt annen måte enn sine medelever og trenger tilpasset undervisning for å lykkes og trives på skolen. Dessverre viser det seg at flere faller utenfor samfunnet, på linje med barn i andre enden av skalaen som mislykkes i skolen, forteller Ole Jacob Johansen, som er gruppeleder for Asker FrP, og legger til - Dersom disse barna ikke får tilpasset og utfordrende undervisning, kan de bli problembarn for skolen fordi de ofte blir misforstått som kranglete og i opposisjon.

8 8 FrPs kampkandidat i Akershus: Norge er alt for naive Karakteristikkene av FrP har tradisjonelt vært av en slik karakter, at man skulle tro personer med innvandrerbakgrunn ville holde seg langt unna partiet. ønsker at det skal bli lettere å lykkes med den norske drømmen. Samfunnet må stille krav til alle som bor her, og alle må gjøre sine plikter. Man skal delta i det norske samfunnet uansett om man er innvandrer eller ikke, sier FpU-lederen. Han legger til at innvandringspolitikken som føres i Norge er naiv. Aktive politikere med innvandringsbakgrunn er ikke uvanlig i FrP. Mazyar Keshvari (Oslo,) Himanshu Gulati (Akershus) og Lene Langemyr (Aust Agder) er Stortingskandidater for FrP (Foto: Arne Rune Gjelsvik). De politiske motstanderne har hevdet at partiet er direkte fiendtlig mot innvandrere. Himanshu Gulati har foreldre fra India og er formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) på nasjonal basis. Han er i tillegg stortingskandidat på 4. plass i Akershus, og er dermed FrPs kampkandidat i fylket. Han er derimot ikke den eneste stortingskandidaten for FrP med innvandrerbakgrunn. Lene Langemyr og Mazyar Keshvari fra henholdsvis Aust- Agder og Oslo er begge kampkandidater for FrP i sine fylker. Langemyr er adoptert fra India, mens Keshvari kom til Norge som politisk flyktning fra Iran på slutten av 1980-tallet. Alt for naive i Norge Himanshu sier at en av hans viktigste politiske motiver er at han 4. kandidat Man får masse ytelser uten å yte noe som helst. Da blir man passiv. Det er åpenbart når tre av ti somaliere i Norge ikke er i jobb, mens somaliere er godt integrert i USA. Dette viser at den norske politikken om å ikke stille krav er feilslått, slår stortingskandidaten fra Akershus fast. Himanshu Gulati Alder: 25 Sivilstand: ugift Yrke: formann i FpU Politisk hjertesaker: Utenriks- og sikkerhetspolitikk Hvorfor FrP: FrP er for meg det eneste partiet som tør å kalle en spade for en spade og ta de politisk ukorrekte, men viktige, debattene Opptatt av politiske løsninger Himanshu Gulati (25) var den første flerkulturelle lederen for et norsk ungdomsparti, da han i 2012 ble formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Han er født i Førde, men hans foreldre kom til Norge i 1979 fra India. Vi vil fjerne myten om FrP som et innvandrerfiendtlig parti, mener Gulati, og legger til: For de som har hørt Himanshu prate om politikk, har nok blitt overrasket over hvor lite han prater om innvandringspolitikk. Alle de andre partiene prater til innvandrere om innvandringspolitikk. Jeg har aldri forstått det. Jeg tror innvandrere er like opptatt av de generelle politiske temaene som alle andre. Et bedre helsevesen vil også komme innvandrere til gode. Lavere skatt vil også gjøre det. Innvandringspolitikken er en av ma nge grunner til at jeg er i FrP, sier Gulati. Vi i FrP bryr oss ikke om en personsbakgrunn. Vi ønsker å behandle alle likt, og å gjøre det lettere å lykkes for de som står på og jobber hardt. Foto: Tonje Hurum En politibetjent, en forsker et parti De to har veldig ulik bakgrunn og lever helt forskjellige liv i hver sin del av Akershus. Den ene er politibetjent, den andre forsker. Men de har en del felles også, som at begge er kvinner og begge er stortingskandidater for Fremskrittspartiet. Anette Carnarius Elseth (39) bor i Sørum og jobber til daglig som politibetjent i Romerike Politidistrikt. Etter mange år som lokalpolitiker i hjemkommunen, stiller hun nå som stortingskandidat for FrP. Det samme gjør Camilla Mollat (41) fra Oppegård. Hun har i flere år jobbet med forskning innen kreft. Nå jobber hun med et cellevaksineprosjekt for ondartet føflekkreft på Radiumhospitalet. Stol på politiet Anette Elseth gikk ut av Politihøyskolen i 2001, og har det meste av tiden etter dette jobbet som politibetjent og hundefører i Romerike Politidistrikt. Jeg opplever mange ganger at alt for mye tid går med til dokumentasjon og rapportskriving, slik at det går utover arbeidet vi som politi skal utføre. Et eksempel er prosedyrene rundt å ta bilder. Prosessen skal til det grader dokumenteres, og jeg forstår at man må tenke på rettsikkerheten, men må også kunne stole på at politiet gjør en grundig og god jobb Vi hører ofte at politiet er underbemannet. Opplever du det? Ja helt klart. Vi er for få personer i politiet for å kunne gjøre den jobben vi ønsker. Camilla engasjerer seg også i dette med bemanning, og hun har selv opplevd hvordan dette påvirker pasienter som trenger hjelp på sykehusene. Pappa fikk slag for en stund siden. Da kastet jeg meg i en taxi og jeg møtte han på akuttmottaket på Ahus. Der tok det åtte timer før legen kom og 12 timer for å få scanning. Det er jo ikke holdbart når alle vet at slikt må behandles innen tre til fire timer, sier hun oppgitt, og legger til: Det skal ikke være tilfeldig hva slags behandling man får. Noen får veldig god hjelp, men man opplever også det helt motsatte. Utfordringer i psykiatrien Anette forteller at hun som politi ser mange utfordringer innenfor psykiatrien. Vi henter ofte personer med psykiske problemer i uniform, selv om det ikke nødvendigvis er noe ordensproblem. Ofte ser vi at den samme personen som vi kan ha reddet fra for eksempel selvmord, er overlatt til seg selv bare noen timer etterpå. Disse må jo hentes av helsepersonell, ikke uniformert politi, mener Camilla, og får støtte av Anette. I alt for mange tilfeller må politiet transportere og fremstille pasienter, slik at man binder opp politiressurser i lang tid. Helsevesenet kunne med fordel hatt et transporttilbud med utdannet personell til ulike problemstillinger og gjerne med bakgrunn fra psykisk helsevern. Spesialisert behandling Camilla har i syv år jobbet med kreftforskning, og har blant annet vært med å utvikle en kreftmedisin mot lymfekreft. Nå arbeider hun med et cellevaksine prosjekt mot ondartet føflekkreft. Denne typen kreftbehandling går ut på å stimulere pasientens eget immunapparat til å angripe kreftcellene spesifikt. Kreftvaksinen er skreddersydd til hver pasient, og kan forlenge livet til mange mennesker, og gjøre sykdommen til en mer kronisk tilstand. Dette er veldig spennende. Så mye som en av tre får kreft, men vi ser også at veldig mange blir friske. Men jeg er bekymret for satsningen på forskning. Institutt for Kreftforskning blir finansiert 30 prosent av staten og 70 prosent av andre. FrP er bra for landet Camilla og Anette er to engasjerte damer, og de håper nå at velgerne vil gi FrP sin støtte, slik at det kan bli et regjeringsskifte etter valget. Jeg synes FrP har gode og logiske løsninger, og man ser også etter konsekvenser for det man ønsker å gjøre noe med. Vi har sett nok av 5. kandidat Anette Elseth. 6. kandidat Camilla Mollatt. eksempler på hvor man ruster opp og avvikler, eller må ruste ned kort tid etterpå, sier Anette og får støtte av Camilla. Jeg opplever at FrP har politikere med erfaring, og ikke bare er politiske «broilere». De aller fleste hos oss har hatt en vanlig jobb i mange år før de kommer inn på Stortinget. Foto: Tonje Hurum og André Clemetsen

9 9 Skattelette til folk flest I motsetning til de øvrige partiene på Stortinget, ønsker FrP å gi skattelettelse til folk flest, slår FrPs 2. nestleder og finanspolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen fast. StørrE råderett: FrP vil gi deg større råderett over egen økonomi. Reduksjon av skatter og avgifter har helt siden stiftelsen av FrP for 40 år siden vært en av partiets kjernesaker. I vårt alternative statsbudsjett for 2013 foreslo vi kutt i offentlige utgifter på 18,6 milliarder kroner. Samtidig foreslo vi skattekutt som ville stimulert til økt arbeidsinnsats og økte næringsinvesteringer. Det ville trygget norske arbeidsplasser, fortsetter Solvik Olsen. Alt i alt mener Solvik Olsen at den enkelte skal få lov til å bestemme mer over egen økonomi. Det blir ikke nødvendigvis mer velferd av at staten tar mer av din inntekt, ofte bare mer byråkrati. Mens Ap er rause med din lommebok vil vi la familiene beholde mer av sin egen inntekt. Våre skattelettelser kommer i hovedsak vanlige folk til gode. I følge Solvik Olsen finnes det ikke grenser for de rødgrønnes oppfinnsomhet når det gjelder å ta for seg av dine penger. Flytteskatt Se på dokumentavgiften, også kalt «flytteskatten», en avgift som kun har til hensikt å skaffe inntekter til statskassen. Den straffer dem som har behov for å flytte på seg, enten av arbeidsmessige eller andre grunner. Han legger til at den rammer også hardt unge i etableringsfasen som skal skaffe seg bolig. Et annet eksempel Solvik Olsen trekker frem, er arveavgiften som han mener rammer spesielt men nesker som er i en vanskelig livs situasjon. Arveavgiften er en usosial og urettferdig avgift, og det er urimelig at staten er delarving i ethvert arveoppgjør. Pengene det i dag betales arveavgift på, har blitt beskattet en rekke ganger tidligere. FrP gikk inn for å fjerne hele arveavgiften i alternative statsbudsjett for StyringSdyktig FrP Folk lever billigst og er mest fornøyd med sine lokalpolitikere i FrPstyrte kommuner, viser ferske undersøkelser. FrP ordfører vil ta med erfaringene dersom partiet kommer i posisjon fra høsten. ENklErE hverdag med FrP: Austevoll er en av kommunene hvor utviklingen er svært god takket være FrPs handlekraft. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet, sier Helge A. Njåstad. mye tøffere måte. Vi evner å vise handle kraft i forhold til å gripe tak i negative forhold. Det gir oss tillit hos befolkningen. FrP ordfører i Austevoll kommune, Helge André Njåstad smiler bredt når han får se rådataene bak Difis innbyggerundersøkelse. Svarene fra drøyt innbyggere om hvorvidt politikerne arbeider for innbyggernes beste, viser klare forskjeller fordelt på partifarge. FrPkommunene kommer svært godt ut. Av svarene som er gitt, svarer ni av ti at de har klart bedre tillit til sine lokalpolitikere i Hordalandkommunen, Austevoll, enn innbyggere i for eksempel AP styrte kommuner. Njåstad, som også nylig ble kåret av Kommunal Rapport, forklarer at årsaken til at det går så bra er fordi FrP politikerne tar rollen som ombudsmenn på alvor. Fra fattig til veldrevet Innbyggerne legger merke til at vi er deres ombudsmenn. I Austevoll har vi snudd den økonomiske situasjonen i denne kommunen. Fra å være en fattig kommune i Hordaland som slet mest, til at vi i dag er en av kommunene som går aller best. Dette til tross for at vi har fjernet eiendomsskatten som kommunen har vært avhengig av gjennom flere år. I tillegg understreker Njåstad at ombudsrollen også medfører å være tøff. Vi er ombudsmenn på en Næringsvennlig Det er ikke bare den enkelte innbygger som har det godt i Austevoll. Nylig fikk Austevoll en verdig tredjeplass i NHOs Nærings EM. Njåstad står på andre plass i Hordaland for FrP til høstens stortingsvalg. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet. Vi har erfart at våre politiske løsninger fungerer i kommune Norge. Nå vil vi gi resten av landet de samme mulighetene gjennom vår politikk.

10 10 Sviktende beredskap Rapporten som like før sommeren ble lagt frem om tilstanden for norsk politi, var en knusende dom over både politiet og den rødgrønne regjeringens unnfallenhet, samt manglende prioriteringer. 22. juli-rapporten viste det samme. Politiet i Norge leverer ikke de tjenestene det norske folk må kunne forlange, og dette er ene og alene regjeringens skyld, påpeker Per Sandberg. Stopp utenlandske bander I kampen mot en stadig tøffere kriminell hverdag, med tunge utenlandske organiserte kriminelle bander, trenger vi at politiet er best mulig rustet og trent, sier Per Sandberg. Han er bekymret for den stadig økende strømmen av narkotika, samt menneskehandelen som organiserte kriminelle utenlandske bander driver med. Han mener tolletaten bør få begrenset politimyndighet og settes i stand til å ta en mer aktiv rolle i kriminalitetsbekjempelsen ved grensene. Narkotikahandel og menneskehandel er områder der tolletaten har kompetanse som i mye større grad bør benyttes for å heve effektiviteten i kriminalitetsbekjempelsen, samtidig som politiet blir avlastet. Vil forby tigging Fremskrittspartiet ønsker å forby tigging i Norge. Mange steder sjeneres innbyggerne av at tiggere og andre grupperinger bedriver en uønsket og kriminell virksomhet i hverdagen, uten at dette blir slått ned på av politiet. Vi ønsker å sikre politiet en tydeligere hjemmel for å sikre offentlig ro og orden, samt å gjeninnføre forbudet mot tigging. Bekjemp hverdagskriminaliteten Å skape en trygg hverdag for folk flest, der politiet blir i stand til å beskytte liv, helse og eiendom, er en sentral samfunnsoppgave. Fremskrittspartiet ønsker et troverdig, moderne, handlekraftig, folkelig og ansvarlig politi, slår partiets nestleder og leder av justiskomiteen Per Sandberg fast. Politiet må settes i stand til å kunne forebygge og følge opp lovbrudd. De må ha nødvendig utstyr og lovmessig grunnlag for å kunne arbeide på en god og effektiv måte. En trygg hverdag For Fremskrittspartiet er det viktig å redusere hverdags kriminaliteten. FrPs visjon er å bygge opp et operativt nær politi. To politifolk per 1000 innbyggere innen 2020 er målet. For å få til det, vil vi gi ansettelsesgaranti til alle som består politihøyskolen. Hvis vi i tillegg får gjort noe med strukturen i politiets organisering får vi frigjort mange politifolk fra byråkrat stillinger i 27 politi distrikt, til operative og tilstedeværende politifolk i fem til ti distrikt, sier Sandberg. Der Norge har 27 distrikt, har Finland og Sverige med flere innbyggere henholdsvis 0 (!) og 5 politidistrikt. Håpløst utstyr Politianalysen reiser også knusende kritikk av utstyrs situasjonen i politiet. Politiet trenger moderne hjelpemidler. Både personlig utstyr og våpen, samt et operativt informasjons- og kommunikasjonssystem må på plass. Også på den måten kan vi frigjøre administrative ressurser til operativ tjeneste, slår Sandberg fast. Fremskrittspartiet aksepterer ikke at straffesaker med kjent gjerningsmann henlegges på grunn av kapasitets problemer. Soningskøen må fjernes, sier Per Sandberg, og fortsetter: Sonings køen rammer dom felte, ofre og samfunnet for øvrig. Befolkningen mister tillit til retts staten når gjernings - menn, også etter alvorlige forbrytelser, kan gå fritt rundt i påvente av soning. Særlig belastende er dette for ofrene og deres familier. Strengere innvandringspolitikk - bedre integrering Kriminalitet som utøves av utlendinger, gir lovlydige innvandrere et dårlig renommé. Alle utenlandske statsborgere som blir straffet med mer enn tre måneders ubetinget fengsel, skal utvises, mener Per Sandberg. Utvisning alene er imidlertid ikke nok for å forebygge kriminalitet, men må kombineres med en god integrerings politikk. En strammere kurs i innvandringspolitikken vil også gagne den folkelige forståelsen for de mange lov lydige utlendingers tilstede værelse. Dette er forutsetningen for en god integreringspolitikk hevder Sandberg. Lukkede mottak At FrP vil innføre lukkede mottak for asylsøkere, er ingen nyhet. Det som er nytt for de øvrige partiene, er at dette er helt vanlig i andre land. I Hellas, hvor prosent av alle asylsøkere til Europa kommer gjennom, har Norge faktisk finansiert to slike l ukkede mottak. Det er tydeligvis helt greit i andre land, men ikke i Norge, sier Sandberg oppgitt. I Hellas er behandlingstiden for asylsøknader 25 dager i førsteinstans, og siste anke er avgjort etter 90 dager. I Norge er gjennomsnittstiden for avgjørelse i første instans 280 dager, og årevis i ankeapparatet.

11 11 FuLL IntErCIty: Samferdselspolitisk talsmann Bård A. Hoksrud vil ha dobbeltspor på hele Intercitytriangelet innen 2025 (Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien). (Foto: NTB scanpix/helge Mikalsen/VG) Bygg vei uten bom Oljeinntektene gir oss frihet til å bygge landet. I stedet nekter regjeringen å bygge veier med mindre bilistene tar det aller meste av regningen. FrP la nylig frem friske milliarder for å styrke samferdselssatsningen de neste ti årene i sin nasjonale transportplan. SSB FrPs samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud, viser blant annet til en rapport fra Statistisk sentralbyrå som konkluderer med at det er rom for å bruke hele 45,5 milliarder kroner mer i året på investeringer til infrastruktur enn i dag, uten at det får noen store konsekvenser for norsk økonomi. Regjeringen legger opp til at bompengeselskapene skal lånefinansiere nye veier for millioner kroner. I følge Hoksrud er det folk flest som må ta regningen. Jeg skjønner ikke hvordan regjeringen kan forsvare ovenfor bilistene at renter og innkrevingskostnader vil koste nesten 47 milliarder kroner de neste årene uten at det blir bygget en eneste meter vei. I følge Hoksrud har regjeringen sammen med de øvrige partiene på Stortinget også Høyre, vedtatt at bilistene skal betale ytterligere 100 milliarder kroner i bompenger de neste ti årene. Dette i form av veiprosjekter som planlegges startet eller fullført i denne perioden, forklarer han. Full InterCity Hoksrud forklarer videre at FrP vil bygge dobbeltspor på hele Intercitytriangelet innen 2025 (Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien). I tillegg lover han dobbeltspor på Gjøvikbanen, ny jernbanetunnel under Oslo, og å forlenge dobbeltsporet på Jærbanen. Vi må møte de enorme utfordringene vi står overfor gjennom å satse. Investeringer i infrastruktur er fornuftig med tanke på at oljefondet gir 2,5 prosent avkastning, mens ekspertene mener bedre infrastruktur gir 3,5 ganger igjen på investeringene. I tillegg setter FrP av penger for å ta igjen det enorme vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier. Med 25 milliarder kroner mener partiet man kan ta igjen forfallet på riksveiene på ti år, og med 55 milliarder kroner vil man gjøre det samme på fylkesveinettet over en periode på 15 år. Fakta FrP ønsker å bygge et sammen hengende motorveistamnett mellom de største byene i landet, med tilknytninger til det svenske stamnettet. Med FrP blir det sammenhengende firefelts på blant annet E18 Riksgrensen/ Ørje-Oslo-Kristiansand, E6 Riksgrensen/Svinesund-Oslo-Trondheim-Steinkjer, E39 Kristiansand- Stavanger, E39 Stavanger-Bergen og en rekke andre viktige strekninger. FrPs forslag til nasjonalt motorveinett er ryggraden i Fremskrittspartiets infrastruktursatsing, men FrP vil også ruste opp øvrige stamveier og riksveier. Det er behov for en omfattende opprustning av veier i samtlige fylker/regioner. FrP vil bygge veier uten bompenger.

12 12 FORBUDT: Dersom Anders Anundsens vinglass hadde inneholdt vin, hadde stortingspolitikeren risikert minimum 2000 kroner i bot. I Norge er det forbud mot å nyte alkohol på offentlige steder som for eksempel parker. Frihet til å nyte livet Norge skiller seg negativt ut gjennom uforståelige påbud, forbud og byråkratiske prosesser. Fremskrittspartiet mener at frihet fra unødvendige forbud og påbud legger til rette for at borgerne kan ta egne frie valg. Fremskrittspartiets politikk om valgfrihet tar utgangspunkt i tilliten til enkeltmennesket. Selv om tanken bak forbudene ofte er å beskytte, blir konsekvensen ofte det motsatte, det mener FrPs vaktbikkje i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité, Anders Anundsen. Tillit Dersom folk skal ha tillit til staten, må staten ha tillit til folk. Man kan være mot mye, men vi kan ikke forby alt folk er imot, f orklarer Anundsen, som i fire år har passet på at regjeringen og embetsverket følger lover og regler. Hele 698 forbud og påbud har blitt foreslått i tiårsperioden Nærmere halvparten av disse har blitt vedtatt. Folk flest rister oppgitt på hodet når regjeringen vurderer å forby Kinderegg og Kaptein Sabeltann is. Jeg tror også folk har problemer med å ta regjeringen på alvor når tanken om å forby pappvin ble lansert i Stortingets rusmelding, sier Anundsen. Ofte er det summen av mange små irritasjoner som gjør oss frustrerte. Enten det er trehytteforbud for barn, forbud mot proffboksing og snøscooterkjøring, eller vannscooterforbud for lekne voksne. Andre ganger er det forbud med dramatiske konsekvenser, som når for eksempel svært syke mennesker nektes medisin fordi Norge forbyr bruk av EU godkjent livsforlengende medisin eller behandling, sier Anundsen. Vilje Ifølge Anundsen er folk flest like irritert på diverse påbud. Se bare hvordan staten tar seg til rette hvis du betaler TV lisensen eller årsavgiften for bil en dag eller to etter at betalingsfristen har utløpt. Skyhøye gebyr som ingen andre har lov til å ta. Staten setter seg selv foran alt og alle. Det skal ikke være slik, mener Anundsen. Du må jo ansette folk til å tolke regelverket, så må du lage retningslinjer basert på tolkningene, og så Kampen mot byråkrati er kampen for bedre tjenester og service til borgerne Anders Anundsen påvirker reglene andre regler, og så er det i gang igjen. Deretter må de som skal etterleve regelverket gjøre det samme. Det er ikke rart vi ikke sliter med arbeidsledighet i Norge, humrer Anundsen, som mener en av Fremskrittspartiets viktigste oppgaver i en ny regjering er omfattende forenkling av lover og regler. Byråkrati Ifølge Anundsen gjør alle forbudene hverdagen til innbyggerne og de lokale styresmaktene vanskelig og kostbar. Det er for mange som kan blande seg inn i for mye. Innsigelser fra statlige myndigheter eller etater er ødeleggende for effektiv fremdrift i byggeprosjekter lokalt og nasjonalt. I dag hevdes det at det arbeider flere byråkrater i helsevesenet enn leger. Hvordan er det mulig å lage et helsevesen hvor byråkrater er i flertall, spør Anundsen og rister oppgitt på hodet. Kampen mot byråkrati er kampen for bedre tjenester og service til borgerne, mener Anundsen som understreker at det ikke er byråkratene som er problemet, men regelverket og systemet. Både staten og borgerne vil spare mange penger og ikke minst mye frustrasjon når Fremskrittspartiet får regjeringsmakt og rydder opp i regeljungel og byråkrati, sier Anders Anundsen.

En enklere hverdag for folk flest. FrP bygger Hordaland Stortinget har i juni 2013 vedtatt ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 2023.

En enklere hverdag for folk flest. FrP bygger Hordaland Stortinget har i juni 2013 vedtatt ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 2023. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil jobbe for Vestlandet i fire år Gjermund Hagesæter, Torkil Åmland, Helge André Njåstad og Laila Reiertsen. Side 6 og 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. ja til Fri- HEtsskolEn Side 8. FrP ser mulighetene og vil bygge landet FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. ja til Fri- HEtsskolEn Side 8. FrP ser mulighetene og vil bygge landet FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Aust-Agder FrP vil bygge: 4 felts E18 uten bommer mellom de store byene Side 5 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Kjempet for skolene Kongsberg FrP kjempet for grendeskolene. Og vant. Side 6 Unge bør stemme FrP Ungdomskandidat Lavrans Kierulf kjemper for at unge lettere skal komme inn på

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Avslag = ut av landet Det er ikke greit å bryte norsk lov, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen.

En enklere hverdag for folk flest. Avslag = ut av landet Det er ikke greit å bryte norsk lov, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Et nei er et nei Et avslag på «asylanken» vil si en forpliktelse til å forlate riket men mange blir. FrP sier nå stopp. Side 5 Falske ekteskap I Norge er det fullt mulig å søke

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Verdier skapes. riktig utdanning sikrer verdiskaping. FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal

En enklere hverdag for folk flest. Verdier skapes. riktig utdanning sikrer verdiskaping. FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal Oskar J. Grimestad, 2. kandidat, Mette Hanekamhaug, 3. kandidat og Harald T. Nesvik, 1. kandidat. Side 5-8 September 2013. Nr. 13.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7

En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Rogaland Helge Thorheim (4. kand.), Solveig Horne (1. kand.), Roy Steffensen (3. kand.), Kari Raustein (5. kand.) og Bente Thorsen (2. kand). Side

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Valget er ditt FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST

En enklere hverdag for folk flest. Valget er ditt FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Ronny Berg: Innvandring og asylpolitikk Side 8 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Valget er ditt Monika

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrP krever folkeavstemning Legg saken om Bypakke Grenland ut til rådgivende folkeavstemming. 2. kandidat Kristian Norheim. Side 6 September 2013. Nr. 13. 39. årgang EN ENKLERE

Detaljer

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet Foto: Ilja c. hendel VERDIG ELDREOMSORG RETTFERDIG ASYL- OG INNVANDRINGSPOLITIKK ØKT SATSING PÅ VEI OG JERNBANE NYTENKENDE SKOLEPOLITIKK LAVERE SKATTER- OG AVGIFTER FOR FOLK FLEST Velg Fremskrittspartiet

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre.

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Sterkere lokalt selvstyre Tormod Overland ser at det er behov for en kraftig styrking av det lokale selvstyret i kommunene. Side 6 Det skal lukte asfalt Med Fremskrittspartiet

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Nye politiske føringer

Nye politiske føringer Nye politiske føringer Elementer fra: 1. Samarbeidsavtale mellom Venstre, Krf, Frp og Høyre 2. Regjeringserklæringen (politisk plattform) for Solberg-regjeringen 3. Regjeringen Solberg 4. Statsbudsjettet

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Reformen vil skape økte kommunale forskjeller, der bostedsadressen din vil være avgjørende

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

PÅRØRENDESTEMMER KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR

PÅRØRENDESTEMMER KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR PÅRØRENDESTEMMER Landsforbundet Klikk å redigere Mot tittelstil Stoffmisbruk KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR PRIORITERINGER I FOREBYGGENDE INNSATS Universelle tiltak som retter seg mot hele befolkningen antas

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

11.12.2013. Infrastrukturens blodårer forvitrer skal vi akseptere det? Vannforsyning diskutert siden 1600-tallet

11.12.2013. Infrastrukturens blodårer forvitrer skal vi akseptere det? Vannforsyning diskutert siden 1600-tallet Infrastrukturens blodårer forvitrer skal vi akseptere det? Anders Anundsen, Stortingsrepresentant FrP, leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Vannforsyning med røtter Vannforsyning diskutert

Detaljer

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010)

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010) Innst. 151 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:12 L (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten?

Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten? Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten? Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI Partnerforums vårkonferanse: E ektivitet i staten, 6 mai 2010 HCB (BI) Fremtidige utfordringer

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger:

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger: NOTAT Til: Styret LFH og ledere for LFH Markedsgrupper Fra: Hartvig Dato: 04.12.13 Nye politiske rammer og Statsbudsjettet 2014 Nye politiske rammer Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

TANNHELSE ER OGSÅ HELSE

TANNHELSE ER OGSÅ HELSE FFOs notat om tannhelse TANNHELSE ER OGSÅ HELSE Politisk notat nr. 01/15 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Det er ikke lett. Jeg vil i hvert fall ikke prioritere meg selv i forhold til ting som ungene

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon)

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 - 1 - INNLEDNING Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Sentrale tema fra København. Orientering fra NEC v/ Kim Kliver. Fra 1980 ( HA etablering ) geriljakrig som etter

Detaljer

Ny regjering Norsk Industris kampsaker

Ny regjering Norsk Industris kampsaker Ny regjering Norsk Industris kampsaker Medlemsmøte Olje & Gass bransjeforening, 24. oktober 2013 Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen

Detaljer

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 1 Om aldersdiskriminering Mottaker: Stortinget m/ kopi til likestillingsministeren. Eldrerådene i landets 9 største byer har på sin

Detaljer

Innst. 179 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:18 S (2011 2012)

Innst. 179 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:18 S (2011 2012) Innst. 179 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:18 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 Vi ruster Gjøvik for framtida Vi vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse.

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer