For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7"

Transkript

1 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September Nr årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Lavere skatt med FrP KRafTTaK for VEiER Side 8 2. kandidat Christian Tybring-Gjedde Side 5

2 2 «Skremmern» på hæla Valgdagen 9. september nærmer seg. Vi er i sluttspurten på en valgkamp som handler om å velge retning for den videre styringen av landet. Ditt valg handler om du ønsker at de rødgrønne skal fortsette å styre slik de gjør i dag. Altså status quo. Alternativet er Fremskrittspartiet. Vi vil gjøre forandringer. Vi vil skape en enklere hverdag for folk flest. Norge er et rikt land med unike muligheter dersom vi gjør de riktige prioriteringene. I tillegg til å avsette midler til fremtidige generasjoner vil vi gjøre lønnsomme investeringer i i infrastruktur, helsevesen, og politi. Dette er nødvendige investeringer for å styrke offentlig tjenestetilbud og konkurransekraft. I helsesektoren vil vi sikre verdige rettighetsbaserte ytelser, og ta i i bruk all kapasitet på våre sykehus, slik at helsekøene reduseres. Vi vil sikre at våre sykehus får det beste utstyret som er tilgjengelig, slik at forholdene for både diagnostisering og behandlingstilbud blir optimale. Fremskrittspartiet er partiet som vil få bukt med det unødige og stadig voksende byråkratiet. Dette gir mer frihet til folk flest, gjennom større handlefrihet og lavere skatter og avgifter. Det er også FrP som har de beste og tydeligste løsningene for å skape mer trygghet i i hverdagen for folk flest gjennom å styrke politiet, både med flere stillinger og bedre utstyr. Vi mener det er viktig å stramme inn innvandringen til Norge, slik at vi på en bedre måte kan håndtere integreringen. Jens Stoltenberg & co reiser nå rundt for å skremme med FrP. Stoltenberg fremstår nærmest som Trond Kirkvaags rollefigur «Skremmern». Dette gjør de fremfor å snakke om hva de selv vil. Kanskje de ikke vil så mye? Det er du som skal vurdere om du er fornøyd med jobben Jens Stoltenberg & co har gjort de siste åtte årene. Fremskrittspartiet er et handlekraftig alternativ for å skape en enklere hverdag for folk flest. Foto: Scanpix «Beklager... at det kun ble 2000 sykehjems- plasser, og ikke som jeg lovet. at det ikke har blitt flere politistillinger, faktisk litt færre. at behandlingstiden for mange kreftpasienter ikke har gått ned. Jens :)» Følg Fremskrittspartiet i i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Partileder Siv Jensen mener valget 9. september er et retningsvalg. Hun vil skape en enklere hverdag for folk flest. Skal vi oppnå dette er det avgjørende at FrP blir størst mulig, sier hun. En offensiv partileder mener det er avgjørende hvem velgerne gir politiske muskler. Hun mener det viktigste er å få gjennomslag for politiske saker. Gjennom de siste valgene har vi sett at det ikke er mange stemmer som utgjør en forskjell. Derfor er partilederens budskap om å stemme FrP for reelle endringer viktig. Dersom man vil bygge veier uten bompenger, få på plass en statlig finansiering

3 3 Vil skape en enklere hverdag for folk flest av eldreomsorgen, styrke politiet i i sitt arbeid med å bekjempe hverdagskriminaliteten og ønsker strengere asyl- og innvandringspolitikk, er det kun FrP som er det reelle alternativet, sier en tydelig og engasjert partileder Siv Jensen. Siste valg om eldreomsorg? Særlig trekker Siv Jensen frem eldreomsorg som et tema hun brenner for å få gjort noe med. Det har vært nok av valgkamper hvor eldreomsorg har vært sentralt på dagsorden. Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen i i et av verdens rikeste land, sier en oppgitt Siv Jensen med klar adresse til Stoltenbergs gjentatte løftebrudd. Det er særlig tre forhold Fremskrittspartiet konkret ønsker å endre når det gjelder eldreomsorgen. Det ene er lovfestede rettigheter til sykehjemsplass når enkeltmennesket har behov for det. Videre ønsker Fremskrittspartiet at det er staten som skal ha ansvaret for finansieringen og å sørge for at det Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen Siv Jensen er en bemanningsnorm som sikrer god omsorg for alle. Jensen har også et stort engasjement for helsepolitikken generelt. Hun avviser kontant at FrP kan akseptere å være med på Høyres forslag om økte egenandeler i i helsevesenet. Vi skal ha et offentlig finansiert helsevesen, hvor alle har like rettigheter. Da kan vi ikke være med på usosiale økninger av egenandelene som vil ramme vanlige folk med vanlige inntekter. Ambisjoner Politikk handler om å styre samfunnet i i riktig retning. Jensen og FrP har store ambisjoner for folk flest i i Norge. Vi vil skape et samfunn hvor frihet og trygghet blir mer enn store ord i i fine festtaler. Vi vil skape et samfunn hvor man kan gå trygt i i gatene, at folk flest skal styre mer i i eget liv uten for stor innblanding fra et voldsomt byråkrati og et for høyt skatte- og avgiftsnivå. Byråkratiet Jensen mener veksten i i staten må bremses, og at det er stort rom for effektivisering og forenkling. Skattepengene bør gå til offentlig finansierte velferdstjenester for folk flest, og ikke til å blåse opp et byråkrati som finansieres av skattebetalerne uten at man får tjenester igjen, sier Jensen. Jernbaneverket har kuttet i i vedlikehold, samtidig som man har ansatt nye personer i i administrasjonen. Eksemplene finnes i i omtrent alle deler av samfunnet, sier Jensen. Hun mener det er store muligheter for å gjøre ting både smartere, billigere og bedre. Fjern køene Vi vet at om lag mennesker står i i helsekø. En person som mottar sykelønn koster kr. hver eneste dag. Det er altså ingen grunn til ikke å ta tak i i dette. Vi må utnytte all kapasitet i i både private og offentlige helseinstitusjoner. Det vil rett og slett være god samfunnsøkonomi samtidig som livskvaliteten til den enkelte øker, sier hun. Valgfrihet En enklere hverdag handler også om frihet til å styre egne liv. Det å kunne velge hvilken skole barna skal gå på, ved hvilket sykehus man vil la seg behandle og frihet til å styre mer over egen økonomi. Fremskrittspartiet er sultne og lystne på å gjennomføre partiets løsninger som sørger for mer frihet og mer trygghet til folk flest i i Norge. Vårt mål er selvsagt å bli størst mulig. Gir velgerne oss sin tillit i i valget, er vi beredt på å bidra til å styre landet med gode løsninger for folk flest. Vi har handlekraften til å gjennomføre det vi lover, sier Jensen.

4 4 Stopp pensjonsranet Pensjonister flest blir avskåret fra en normal lønnsvekst fordi staten ikke gir pensjonistene det de har krav på. I 2011 ble pensjons reformen innført, noe som medførte dårligere pensjonsordning for folk flest. Da reformen ble vedtatt var FrP det eneste partiet som stemte imot. Den årlige underreguleringen med 0,75% og avkortningen av grunnpensjonen med 15% til gifte og samboende pensjonister har blitt et ran og bedrageri fra staten, sier FrPs tidligere formann Carl I. Hagen. Hagen mener underreguleringen må være i strid med Grunnlovens bestemmelse om at ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft. Derfor tar han nå kampen mot staten i dom stolene. Diskriminert Partiets tidligere formann får støtte fra leder av arbeids og sosialkomiteen på Stortinget Robert Eriksson som etterspør rettferdigheten når avkortningen i størst grad rammer de som har minst fra før. Eriksson mener seniorer også blir diskriminert i arbeidslivet. FrP mener det er diskriminering at eldre kan miste jobben uten grunn når de er 70 år. Enda verre er det at bedrifter kan si opp folk allerede ved fylte 67 år, sier Robert Eriksson. Reduser helsekøene Over tid er det avdekket en rekke sykdomstegn i sykehussektoren. FrP har stilt diagnose og foreslår behandling. Sterk MeDiSin: Kari Kjønaas Kjos har sterk medisin til et diagnostisert helsevesen. Sviktende pasientsikkerhet, omstillingsproblemer som tretter ut de ansatte, nye oppgaver, lange ventelister og juks for å redusere disse, må møtes med konkrete tiltak, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos. Medisin Hun slår fast at FrP vil ta tak i alle utfordringene og har sterk medisin. Om lag men nesker står i kø. Sykehus køen har vokst under de rødgrønne. Dette er et paradoks når vi ser at flere private l everandører både i Norge og utenlands kan tilby behandling for disse pasientene. Derfor ønsker vi å like behandle offentlige og private sykehus. Psykiatri og rusomsorgen er til å gråte av. Her svikter regjeringen daglig de svakeste i samfunnet. Vi har foreslått en rekke andre tiltak som blant annet at pasientenes brukermedvirkning og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten skal styrkes, forteller Kjønaas Kjos. Hun forklarer videre at FrP ønsker å legge ned de r egionale helseforetakene. Gevinster Ved å gjøre dette vil vi høste store effektiviseringsgevinster, samtidig som de geografiske forskjellene på kvalitet i behandling blir borte, slår Kjos fast. I tillegg krever FrP et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse. Kjos legger til at det er på tide å skille mellom investeringer og ordinær drift i sykehusbudsjettene.

5 5 Penger løser ikke alt men de hjelper FrP vil bedre finansieringen til storbyene og Oslo spesielt gjennom større statlige overføringer. Det må bli slutt på at Oslos skattepenger skal brukes til å finansiere distriktspolitikk i hele Norge. Oslo opplever en enormt stor tilflytting og vi trenger hver krone av våre egne penger for å takle dette. Vi skal bygge barnehager, skoler, fritidstilbud, kollektivtilbud og vi skal betjene langt flere mennesker enn i dag. I tillegg har Oslo som hovedstad et spesielt ansvar for nasjonale idrettsanlegg og kunstskatter, samt oppgaver ved statsbesøk, sikkerhetsoppdrag rundt kongehus, regjering, Storting og ambassader. Det koster, og FrP mener staten må ta et større økonomisk ansvar. Alle skal trives i byen FrP vil at alle skal trives i byen vår. Vi vil ha full barnehagedekning, gode fritidstilbud og mer og variert boligbygging. Vi vil ha en trygg by, der synlig politi i gatene og et politi som har større kapasitet enn i dag, vil få alle til å trives. De eneste som ikke skal trives her er de kriminelle! Vi vil ha gode helse- og omsorgstilbud til alle som trenger det, uansett alder. Vi vil at næringslivet skal blomstre og at kvinner og menn i byen som vil starte egen bedrift skal ha muligheten til det. Vi vil ha valgfrihet i det offentlige tjenestetilbudet og vi vil ha et stort og variert tilbud innen idrett og andre fritidsaktiviteter. Vi vil ha en pen og ryddig by, der alle kan trives på gater, torg og i parker. Lavere skatt med FrP Foto: nyebilder.no Med FrP bak roret vil folk flest merke skatte- og avgiftslettelsene. Vi mener at lettelsene særlig bør komme de med lavere og middels inntekter til gode. Det sier Christian Tybring-Gjedde, nr. 2 på Oslo FrPs stortingsliste. De fleste vil helst arbeide for egen inntekt og de ønsker å kunne leve av den. Det gir selvstendighet, verdighet og mening. Skattesystemet skal derfor stimulere til at friske, arbeidsføre mennesker får betalt for sitt talent, innovasjonsevne og sin arbeidskraft. Christian Tybring-Gjedde er født i Oslo, men har også bodd mange år i utlandet. Han er utdannet i statsvitenskap og internasjonale studier ved Loyola University i Chicago og University of Denver. I tillegg har han studert ved NATO Defence College i Roma. Før han ble valgt inn på Stortinget, jobbet Tybring-Gjedde i Forsvarsdepartementet. Jobben for Forsvarsdepartementet brakte han til Brussel, hvor han tilbrakte tre år ved Norges delegasjon til NATO. Christian Tybring-Gjedde ble medlem av Oslo bystyre i I 2005 ble han valgt inn på Stortinget, hvor han har vært medlem av finanskomiteen i to perioder. FrP ble tuftet på ønsket om sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er, sammen med familien og eiendomsretten, det grunnleggende i samfunnet, sier Tybring-Gjedde. 2. kandidat Frihetselskende liberalist 3. kandidat Min familie og jeg måtte rømme til Norge som politiske flyktninger fra Iran på slutten av 80-tallet, fra et av verdens verste islamistiske terrorregimer. Som politisk flyktning har naturlig nok politikk og ideologi alltid vært viktig for meg. Det forteller Mazyar Keshvari som er 3. stortingskandidat for Oslo FrP. Keshvari er en frihetselskende liberalist og iransk flyktning på 32 år som bor i Oslo. Han har en bachelor i informasjon- og samfunnskontakt fra Handelshøyskolen BI, og jobber til daglig for folk flest på Oslo rådhus som nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre. Min familie og jeg har fått kjenne på kroppen hvordan politiske beslutninger påvirker menneskers liv, og hvor avgjørende politikk er for millioner av menneskeskjebner. Vi har også dessverre erfart hvordan totalitære ideo lo gier og religiøs fanatisme kan ødelegge selv siviliserte sivilisasjoner som den persiske. Det å måtte flykte fra landet sitt, vennene sine, familien og alle man elsker, og leve som flyktning, er svært vanskelig. Så jeg bestemte meg allerede i ung alder at jeg aldri skulle flykte igjen, men kjempe imot alle former for totalitære ideologier! Det være seg kommunisme, sosialisme, nazisme eller islamisme. Etter noen år i Norge ble jeg opptatt av forholdene for oss innvandrerungdom. Jeg kunne rett og slett ikke leve med at innvandrerungdom generelt, og innvandrerjenter spesielt, ikke kunne leve like fritt som etnisk norske ungdommer. Det var også totalt uakseptabelt for meg at innvandrerungdom på mange måter er uten det samme rettsvern som etniske norske ungdommer, ettersom mange av de overgrep som blir begått mot oss blir bortforklart med våre foreldres kultur, skikker og normer fra hjemlandet, sier Keshvari. Selv om det er en del utfordringer knyttet til innvandring, mener Keshvari det også er viktig å se de positive sidene ved innvandringen og bygge videre på disse. Jeg syns innvandringen til Norge har medført mye positivt, spennende og berikende på flere felt i samfunnet. Det er gledelig å se at innvandrere bidrar konstruktivt i alle nivåer i samfunnet. Men det er også noen utfordringer som vi i FrP ønsker å løse. På mange måter er det systemet som har feilet, og det må stortingsflertallet og tidligere regjeringer ta ansvaret for, avslutter han.

6 6 1. kandidat GODE UTSIKTER: Oslo er en flott by, men den har også en del storbyutfordringer, og de har Fremskrittspartiet løsningene på, sier partileder Siv Jensen. Hjertet banker for oslo Oslo er en flott by å bo i, men den har også en del utfordringer som må løses, sier Siv Jensen. Hun kom til verden på Aker sykehus og har vokst opp omtrent midt i Majorstua krysset. Familien har røtter i Oslo flere generasjoner tilbake. Ikke rart Siv Jensen omtaler seg selv som «en innbarka Oslojente». Her har jeg bodd i alle år og her kommer jeg helt sikkert til å bo også når jeg er gammel og grå, smiler Jensen. Oslo har alt Partilederen snakker med stolthet om alt det hovedstaden har å by på. Oslo er flott på så mange måter, og om jeg skal prøve å oppsummere det i én setning må det bli; nærhet til alt! Det er kort vei til marka og sjøen, med vakker og storslått natur hvis du vil slappe av eller være litt for deg selv. Ønsker du å være litt mer sosial finner du et yrende folkeliv mange steder i sentrum, med et rikt utvalg av restauranter og forretninger, sier Jensen. Lyden av Oslo Hovedstaden er imidlertid mer enn menneskene, plassene, gatene og naturen også lydene av byen er viktige: Da tenker jeg på gleden av plutselig å høre klokkespillet i rådhuset en søndag ettermiddag, eller stillheten i lysløypa i Østmarka en vinterkveld. Det kan også være tutinga fra danskebåten når den legger fra kai, eller lydene av hvordan byen våkner til liv en tidlig morgen, og mennesker, trikk og biler etter hvert fyller gatene. Alt dette gir meg gode assosiasjoner og tanker, og det gir meg en følelse av trygghet, tilhørighet og stolthet over byen vår, sier Jensen. Utvikling på godt og vondt Mye har skjedd med hovedstaden siden Siv og de andre ungene lekte i bakgatene på Majorstua på 70 og 80 tallet. Oslo er selvsagt en helt annet by i dag enn for 40 år siden og det er på godt og vondt. På den ene siden har vi gjennom påvirkning fra verden omkring oss fått en mer mangfoldig, rik og spennende by, for eksempel innen mat og kultur, sier Jensen. På den annen side ser vi at utviklingen har ført med seg en del utfordringer som kanskje merkes ekstra godt i Oslo, nettopp fordi den er Norges eneste virkelige storby. At mange flytter hit og ønsker å bo i Oslo er i utgangspunktet bra og forståelig, men det gjør at Oslo får en del tilleggs belastninger som vi som politikere må tørre å ta tak i, sier hun. En tryggere by Blir Oslo en bedre by å bo i dersom Fremskrittspartiets politikk blir fulgt? Ja! Og det er fordi vi i Fremskrittspartiet har fokus på menneskene som bor her, og fordi vi vil at folk skal kunne føle trygghet i sin hverdag, sier Jensen. Og tryggheten hun sikter til handler om mye: Det er for eksempel at man har et sted å bo, eller at man kan bevege seg fritt i byens gater uten å være redd for å bli utsatt for noe kriminelt. Eller være trygg på at man kommer seg til arbeid, skole eller barnehage i rett tid og får hverdagen til å gå opp med alle dens gjøremål. Det handler også i stor grad om å føle seg trygg på at man får nødvendig helsehjelp når man trenger det, enten det dreier seg om sykehusbehandling, plass på sykehjem eller å få hjelp til å komme seg ut av rusavhengighet, sier Jensen. Lettere å leve Mange vil bo i Oslo og det synes partilederen er bra, men det skaper en del utfordringer som må løses. Oslo mangler boliger. Spesielt de unge og førstegangsetablererne har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. FrP vil få fart på boligbyggingen, blant annet ved å fjerne en del krav og forskrifter som gjør leilighetene unødvendig dyre, sier Jensen. Trengselen gir seg også utslag på fremkommeligheten. Bilistene stamper i kilometerlange køer, kollektivreisende står som sild i tønne på buss og tog og syklistene kaster seg ut i trafikken med livet som innsats! Oslos befolkning fortjener bedre, og FrP vil satse på veibygging, styrke tilbudet for kollektivreisende og legge bedre til rette for syklistene, fastslår Jensen. FrP viser handlekraft Men disse tingene kommer ikke av seg selv: Oslos befolkning fortjener en politikk og politikere som ser storbyens utfordringer og muligheter. Fremskrittspartiet har løsningene og forslagene. Vi vil gjøre Oslo til en by det er enda bedre både å vokse opp i, å bo i, å arbeide i og å bli gammel i, avslutter Siv Jensen. Foto: nyebilder.no / Thomas Bjørnflaten Vil gjenåpne Aker sykehus For å sikre Oslos befolkning et godt sykehus tilbud, kan det være aktuelt å gjenåpne hele eller deler av Aker sykehus, sier Jensen. Flertallet på Stortinget har, mot Fremskrittspartiets vilje, flyttet sentrale sykehusfunksjoner ut av Oslo. Vi advarte tidlig mot nedbyggingen av Aker sykehus. Nå ser vi konsekvensene. Tilbudet til en stor del av Oslos befolkning er blitt mye dårligere og fra Ahus hører vi stadig historier om kor ridor pasi enter, sprengt kapasitet, legeflukt og uakseptabelt lang ventetid for nødvendig helsehjelp, sier Jensen. FrP ønsker derfor å gjenåpne hele eller deler av Aker sykehus, slik at oslofolk igjen skal kunne føle seg trygge på at de får den hjelpen de trenger. Innvandringen må begrenses De negative konsekvensene av en altfor liberal asylog innvandringspolitikk merkes mest i Oslo, sier Siv Jensen. Hun mener det er behov for en stopp i innvandringen til Norge, slik at man klarer å løse de utfordringene og problemene den politikken som til nå er ført på dette området har ført med seg. Som Norges eneste storby er det naturlig at mange innvandrere søker seg hit. I enkelte bydeler er imidlertid andelen innvandrere nå så stor at integreringen ikke lykkes, sier Jensen. Hun er redd for at Oslo kan oppleve sosial uro og opptøyer slik man den siste tiden har sett i andre europeiske storbyer.

7 7 For familiens beste HELHET: FrPs politikk er den beste også for barnefamiliene. Tommy Skjervold og Morten (2 år),trasop FrP gir småbarns familien mulighet til å inn rette sin hverdag og sine liv slik vi selv ønsker det, blant annet gjennom mer fleksible permisjons ordninger. En god politikk for barnefamiliene er mer valgfrihet, trygge oppvekstmiljøer og en romsligere familieøkonomi, og det får man med FrP. Det sier foreldrene i de fire småbarnsfamiliene ValgFremskritt møter til kaffe og vaffelkos en ettermiddag i Solvang kolonihager. For dem er valget 9. september enkelt: Vi stemmer FrP av hensyn til familiens beste, slår de fast. Trygghet er viktigst Naturligvis får man et litt annet fokus i hverdagen når det kommer smårollinger inn i bildet, men etter at jeg selv ble småbarnsmor er jeg er tryggere enn noensinne på at FrPs politikk er den beste, også for barnefamiliene, sier Cecilie Brein Karlsen, mamma til lille Tomine på ett år og tidligere helsebyråd i Oslo. Trygghet for liv og helse er en av de viktigste grunnene til at hun er med i FrP. For meg blir det helt feil at mange fødende må sendes til sykehus utenfor Oslo på grunn av mang lende kapasitet her, eller at enkelte føler seg nødt til å tegne egne helseforsikringer for barna, fordi de ikke stoler på at det offentlige helse vesenet vil klare å yte hjelp når man trenger det, sier Brein Karlsen. Helhetlig politikk Hun får følge av Anne Kristine Lindblad Toje, mamma til Elias på tre og rådgiver i FrPs stortingsgruppe. Hun mener summen av alt FrP står for gjør partiet til barnefamilienes naturlige førstevalg. For eksempel er FrPs skattepolitikk god familiepolitikk fordi det gir familiene større økonomisk handlingsrom og flere valgmuligheter. At FrP ønsker full barnehagedekning, blant annet ved å åpne for flere private barnehager, er også viktig for TRYGT: Vi ønsker en mest mulig trygg og forutsigbar tilværelse for familien, og det får vi med FrP. oss småbarnsforeldre, sier Lindblad Toje og minner om at FrP var en av initiativtakerne til barnehageforliket i Stortinget. Økt valgfrihet Også de nybakte småbarnsfedrene trekker frem valgfriheten og trygghetsaspektet som to helt avgjørende grunner til at småbarnsforeldre bør stemme FrP. FrP står for en rekke tiltak som i sum vil sikre familien mer valgfrihet og øke tryggheten i samfunnet. Blant annet vil økte ressurser til politiet bidra til et tryggere nærområde og opp vekstmiljø for barna, sier Jøran Kallmyr, pappa til Amalie (1,5) og bystyre representant. Tommy Skjervold, pappaen til Morten på to og politiker i FrP, trekker i tillegg frem partiets boligpolitikk. FrP vil bygge flere boliger for at det skal bli lettere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, sier Skjervold, og nevner kutt i fordyrende krav og pålegg til boligutbyggerne samt fjerning egenandelskravet for å få boliglån, som to av FrPs viktigste tiltak for å få fart på boligbyggingen. Foto: nyebilder.no / Thomas Bjørnflaten Anne Kristine Lindblad Toje, Asle Toje og Elias (3 år), Bekkelaget FrP ser at hvert men neske er unikt og at alle småbarns familier er forskjellige. Derfor er valgfriheten og fleksibiliteten viktigst av alt, og dette sikres blant annet ved at partiet bedrer barne familienes økonomiske situasjon med lavere skatter og avgifter og ved at vi kan velge mellom et enda bredere barnehage og skole tilbud. Jøran Kallmyr og Amalie (1,5 år), Bogerud FrP er best på bekjempelse av kriminalitet og er det partiet som satser mest på samferdsel, noe som gir et tryggere nærmiljø og sikrere skoleveier. Valgfrihet frp Vil: Ha full barnehagedekning, blant annet ved å likebehandle finansieringen av offentlige og private barnehager Avvikle datogrensen for barnehageinntak Ha fleksible permisjonsordninger slik at familien selv bestemmer hvem av foreldrene som skal være hjemme og hvor lenge Ha mer fleksible arbeidstidsordninger som gjør det enklere å kombinere familieliv med arbeid Innføre skattefradrag for hjelp i hjemmet, etter modell fra Sverige trygg oppvekst frp Vil: Styrke innsatsen mot krimi nalitet for å få tryggere oppvekst og nærmiljøer Ha økt satsing på samferdsel for å få tryggere veier og bedre fremkommelighet Begrense innvandringen slik at man unngår sosiale konflikter og utflyttingsproblematikk romsligere økonomi frp Vil: Redusere skatter og avgifter slik at familiene får styrket sin økonomiske handlekraft Kostnadsjustere barnetrygden Cecilie Brein-Karlsen, Vidar og Tomine (1 år), Lindern FrP gir småbarns familiene den fleksibili teten vi ønsker og trenger for at vi skal få hverdagens alle gjøremål til å gå opp. Partiets politikk på vik tige områder som helse, barnehage og skole, som setter enkeltmenneskene foran systemene, slik at vi får mer valgfrihet, er bra for alle også barnefamiliene!

8 8 Folk må frem FrP forstår viktigheten av trygge veier og et godt kollektivtilbud. Oslo knytter sammen Norge med resten av landet og resten av verden. Her møtes import og eksport av varer, og mennesker på vei til ulike steder. FrP er kritisk til bompenger rundt Oslo fordi det går utover bilistene og fordi det bidrar til å gjøre varer og tjenester dyrere. Behovet for gode og trygge veier, og et godt kollektivtilbud er stort. FrP vil styrke både veiutbyggingen og kollektivtilbudet i Oslo. Flere boliger raskt Oslo trenger flere boliger. For å få til dette, er det nødvendig å myke opp kravene i Bygningsforskriften. Dette gjelder både rigide miljøkrav, krav til minimumsstørrelse og kravene om universell utforming av hver eneste nye leilighet som skal bygges. La oss prioritere universell utforming i det offentlige rom, og gjøre det mulig å bygge mindre leiligheter til en overkommelig pris. Det er også en prekær mangel på studentboliger i Oslo. FrP vil rydde opp i byråkrati, saksbehandlingstid og forskrifter, slik at det blir enklere å få tillatelser og enklere og billigere å bygge. Bare slik blir det flere boliger. Krafttak for veier Nå er det på tide med et krafttak for veier og baner i osloregionen. Det sier Peter N. Myhre, nr. 4 på Oslo FrPs stortingsliste. Det er viktig å få i stand intercitytriangelet fra Oslo til Halden, Lillehammer og Skien. Det må bygges flere nye T-banelinjer og vi må ruste opp hovedveinettet. FrP vil sette i gang, men da må vi avskjedige den rødgrønne regjeringen først, sier han. Peter N. Myhre er den virkelige veteranen på Oslo FrPs stortingsliste. Allerede i 1979 ble han valgt inn i Oslo Bystyre, og han ble gjenvalgt seks ganger før han gikk av i Myhre stiftet Fremskrittspartiets Ungdom og var ordfører i Oslo fra og byråd for miljø og samferdsel fra I 2009 ble han valgt inn på Stortinget, og stiller til gjenvalg i år. FrP har ikke vært i regjering før. Men vi har vært åtte år i byråd fra 2003 til 2011, og vi leverte. I løpet av de åtte årene skiftet vi ut hele T-banevognparken, konkurranseutsatte bussdriften, åpnet flere nye busslinjer, innførte informasjonstavlene på stasjoner og holdeplasser, og gjennomførte en totalreparasjon av det kommunale veinettet. 4. kandidat Myhre er født og oppvokst i Oslo. Han er utdannet fra Universitetet i Oslo i norsk språk og litteratur, og han har befalsutdannelse som sersjant og kanonkommandør i hærens luftvernartilleri. De siste 18 årene har han bodd på Fjellhus i bydel Foto: nyebilder.no Alna. Myhre har to voksne barn og ett barnebarn, en gutt som ble født i fjor høst. Ingen opplevelse er finere enn å få barn selv. Men det å få barnebarn er også en ubeskrivelig lykke; det å se den lille gutten vokse, trives og utvikle seg er enda mer vidunderlig enn jeg hadde drømt om. Han blir voksen i 2030-årene og jeg vil gjøre mitt til at Norge er et godt sted å være når han kommer så langt. Da må vi ta de riktige beslutningene nå. Hvorfor er du rett mann til å representere Oslo FrP på Stortinget? Jeg har erfaring fra det å være i posisjon. Erfaring fra byrådet i Oslo er det her i landet som ligner mest på det å være i posisjon i rikspolitikken. Da må man ha full kontroll og levere hver dag. Det har jeg gjort før, og det trives jeg med, sier Myhre. Bolig til unge Unge i boligmarkedet betaler i dag prisen for en feilslått boligpolitikk fra regjeringen. Høy innflytting til storbyene og lite boligbygging driver prisene opp. Samtidig gjør økte krav til egenkapital og nye, fordyrende forskrifter det enda vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. Det sier Aina Stenersen (29) som er 5. stortingskandidat for Oslo FrP. Stenersen har jobbet med politikk i snart ti år, både som ansatt for FrPs stortingsgruppe, i FpU og som lokalpolitiker i Oslo. FrP har allerede har tatt til orde for å fjerne dokumentavgiften, og vi vil fjerne kravet om 15 prosent egenkapital. Dette er en håpløs regel. Jeg hadde aldri kommet inn på boligmarkedet alene med et slikt krav. FrP vil også sørge for langt flere boliger, spesielt i nærheten av T-banestasjoner. Dette vil være gode førstegangsboliger. Stenersen er født, oppvokst og bor i Oslo. Hun tar en mastergrad i ledelse ved Handelshøyskolen BI og har fra tidligere en bachelorgrad fra Markedshøyskolen i merkevarebygging. Jeg er spesielt opptatt av å fjerne egenkapitalgrensen. Antallet som får hjelp fra foreldrene sine har økt. Egenkapitalkravet skaper et klasseskille i boligmarkedet. Det er urettferdig. Jeg er også opptatt av småbarnsfamiliene og deres hverdag. Derfor ønsker jeg et løpende opptak til barnehager, i stedet for slik det er i dag, hvor mange føler seg tvunget til å få 5. kandidat barn på visse tider av året for å være sikret barnehageplass. Hvorfor er du rett kvinne til å representere Oslo FrP på Stortinget? Jeg elsker politikk og jobber med både hjertet og hjernen i politiske saker. Jeg kaller en spade for en spade og jobber for at folk flest skal få en bedre hverdag. En trygg by for alle, en bedre boligpolitikk og god helseomsorg er viktige saker for meg. En stemme på meg er en stemme til en engasjert politiker som jobber hardt for fremtidens Oslo! Bruk stemmeretten din i september. Nå skal vi feie de rødgrønne av banen, og vi trenger nettopp DIN hjelp. Foto: nyebilder.no Trygghet og frihet Regjeringen prater og lager mer byråkrati. I FrP husker vi hva politiet egentlig skal gjøre: arrestere kjeltringer og holde gatene trygge. Det sier Geir Hågen Karlsen (46) som er 6. stortingskandidat for Oslo FrP, styremedlem i Oslo FrP og medlem i FrPs programutvalg for beredskap og sikkerhet. Geir Hågen Karlsen er oberstløytnant og tjenestegjør som hovedlærer ved Forsvarets stabsskole. Han har således lang erfaring når det gjelder rikets sikkerhet og har et stort engasjement for tryggheten i Oslo: Som politikere har vi ansvaret for å sikre oss mot store ting som terrortrusler, men også mot mindre ting som ødelegger nærmiljøet til folk i Oslo. Vi kan ikke leve med at ungene våre må gå spissrotgang mellom dopselgere for å komme til skolen, eller med at barnehagene og lekeplassene brukes som toalett og søppeldynge. Vi har et dyktig politi i Norge, men vi må også gi dem arbeidsvilkår og ressurser til å gjøre jobben sin. Det betyr mer politi på gata, mindre på kontoret, mer ressurser og et tiggeforbud som kan håndheves. Politiet må også feste et jerngrep på gjenger og organisert kriminalitet. Hvorfor er du rett mann til å representere Oslo FrP på Stortinget? Jeg har lang erfaring fra Forsvaret som er en god skole i det å få ting gjort, både praktisk og 6. kandidat Foto: nyebilder.no effektivt. Dermed har jeg den handlekraften som trengs for å ta tak i den tafatte kriminalpolitikken som føres i dette landet og å få ryddet opp i Oslo by. Fra innsiden av vet jeg også hva som skal til for å få den beredskapen, og det Forsvaret som virkelig trengs i vårt langstrakte land. Geir Hågen Karlsen bor i Vestre Aker med samboer og to barn. Han syns Oslo er en fantastisk by med mark og fjord og muligheter for alle. Han liker friluftsliv og sykling.

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang FrP et kulturparti Kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen har fått nok av kulturkritikk. FrP er faktisk det eneste kulturpartiet i Norge, slår han fast. Side 4 Slår alarm Kristian Dahlberg Hauge rister på

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette 22 10. oktober Trontaledebatt 2000 Møte tirsdag den 10. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 2): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning og melding

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det.

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det. Anders Langes parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Slik startet forfallet i norsk politikk. Da Anders Lange kom inn på stortinget i 1973, kom han inn på andre premisser

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Satsningsområder i Frps alternative budsjett... 5 2.1 Hovedprioriteringer... 5 2.2 Mer attraktivt å arbeide:... 5 2.3 Grunnlag for attraktiv næringspolitikk... 6

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer seniorsakens medlemsmagasin Nye boformer Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet Mennesker går ikke ut på dato Stadig flere vil være kombinister. Både jobbe og være pensjonister.

Detaljer

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 Innhold: Stortingsgruppen. 3 Politisk regnskap, sammendrag 4 Venstres alternative statsbudsjett, finanskrise og RNB 5 Om Regjeringen og Stortinget.

Detaljer