En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT"

Transkript

1 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrP krever folkeavstemning Legg saken om Bypakke Grenland ut til rådgivende folkeavstemming. 2. kandidat Kristian Norheim. Side 6 September Nr årgang EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Bomsaken i Grenland vi er lurt 1. kandidat Bård Hoksrud Side 5 frykter nedleggelse av sykehus i telemark Side 7

2 22 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST «Skremmern» på hæla Valgdagen september nærmer seg. Vi Vi er er i i sluttspurten på på en en valgkamp som handler om å å velge retning for den videre styringen av av landet. Ditt valg handler om du du ønsker at at de de rødgrønne skal fortsette å å styre slik de de gjør i i dag. Altså status quo. Alternativet er er Fremskrittspartiet. Vi Vi vil vil gjøre forandringer. Vi Vi vil vil skape en en enklere hverdag for folk flest. Norge er er et et rikt land med unike muligheter dersom vi vi gjør de de riktige prioriteringene. I I tillegg til til å å avsette midler til til fremtidige generasjoner vil vil vi vi gjøre lønnsomme investeringer i i infrastruktur, helsevesen, og og politi. Dette er er nødvendige investeringer for for å å styrke offentlig tjenestetilbud og og konkurransekraft. I I helsesektoren vil vil vi vi sikre verdige rettighetsbaserte ytelser, og og ta ta i bruk i all all kapasitet på på våre sykehus, slik slik at at helsekøene reduseres. Vi Vi vil vil sikre at at våre sykehus får får det det beste utstyret som er er tilgjengelig, slik slik at at forholdene for for både diagnostisering og og behandlingstilbud blir blir optimale. Fremskrittspartiet er er partiet som vil vil få få bukt med det det unødige og og stadig voksende byråkratiet. Dette gir gir mer frihet til til folk flest, gjennom større handlefrihet og og lavere skatter og og avgifter. Det Det er er også FrP som har har de de beste og og tydeligste løsningene for for å å skape mer trygghet i hverdagen i for for folk folk flest gjennom å å styrke politiet, både med flere stillinger og og ene bedre utstyr. Vi Vi mener det det er er viktig å å stramme inn inn innvandringen til til Norge, slik slik at at vi vi på på en en bedre måte kan håndtere integreringen. Jens Stoltenberg & co co reiser nå nå rundt for for å å skremme med FrP. Stoltenberg fremstår nærmest som Trond Kirkvaags rollefigur «Skremmern». Dette gjør de de fremfor å å snakke om om hva hva de de selv vil. vil. Kanskje de de ikke vil vil så så mye? Det Det er er du du som skal vurdere om om du du er er fornøyd med jobben Jens Stoltenberg & co co har har gjort de de siste åtte årene. Fremskrittspartiet er er et et handlekraftig alternativ for for å å skape en en enklere hverdag for for folk flest. Foto: Foto: Scanpix «Beklager at det kun ble 2000 sykehjems- plasser, og ikke som jeg lovet. at det ikke har blitt flere politistillinger, faktisk litt færre. at behandlingstiden for mange kreftpasienter ikke har gått ned. Jens :)» Følg Følg Fremskrittspartiet i de i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Partileder Siv Jensen mener valget september er er et et retningsvalg. Hun vil vil skape en en enklere hverdag for for folk flest. Skal vi vi oppnå dette er er det avgjørende at at FrP blir størst mulig, sier hun. En En offensiv partileder mener det det er er avgjørende hvem velgerne gir gir politiske muskler. Hun mener det det viktigste er er å å vel- få få gjennomslag for for politiske saker. Gjennom de de siste valgene har har vi vi sett sett at at det det ikke er er val- mange stemmer som utgjør en en forskjell. Derfor er er partilederens budskap om om å å stemme FrP FrP for for reelle endringer viktig. Dersom man vil vil bygge veier uten bompenger, få få på på plass en en statlig finansiering

3 33 Vil skape en enklere hverdag for folk flest av av eldreomsorgen, styrke politiet i sitt i sitt arbeid med å å bekjempe hverdagskriminaliteten og og ønsker strengere asyl- og og innvandringspolitikk, er er det det kun FrP FrP som er er det det reelle alternativet, sier sier en en tydelig og og engasjert partileder Siv Siv Jensen. Siste valg om eldreomsorg? Særlig trekker Siv Siv Jensen frem eldreomsorg som et et tema hun brenner for for å å få få gjort noe noe med. Det Det har har vært nok nok av av valgkamper hvor eldreomsorg har har vært sentralt på på dagsorden. Det Det er er trist at at det det enda ikke skinner av av eldreomsorgen i et i et av av verdens rikeste land, sier sier en en oppgitt Siv Siv Jensen med klar adresse til til Stoltenbergs gjentatte løftebrudd. Det Det er er særlig tre tre forhold Fremskrittspartiet konkret ønsker å å endre når når det det gjelder eldreomsorgen. Det Det ene ene er er lovfestede rettigheter til til sykehjemsplass når når enkeltmennesket har har behov for for det. det. Videre ønsker Fremskrittspartiet at at det det er er staten som skal ha ha ansvaret for for finansieringen og og å å sørge for for at at det det Det er er trist at at det enda ikke skinner av eldreomsorgen Siv Siv Jensen er er en en bemanningsnorm som sikrer god god omsorg for for alle. Jensen har har også et et stort engasjement for for helsepolitikken generelt. Hun avviser ken kontant at at FrP FrP kan akseptere å å være med på på Høyres forslag om om økte egenandeler i helsevesenet. Vi Vi skal ha ha et et offentlig finansiert helsevesen, hvor alle alle har har like like rettigheter. Da Da i kan vi vi ikke være med på på usosiale økninger av av egenandelene som vil vil ramme vanlige folk folk med vanlige inntekter. Ambisjoner Politikk handler om om å å styre samfunnet i riktig i retning. Jensen og og FrP FrP har har store ambisjoner for for folk folk flest i Norge. i Vi Vi vil vil skape et et samfunn hvor frihet og og trygghet blir blir mer enn enn store ord ord i fine i fine festtaler. Vi Vi vil vil skape et et samfunn hvor man kan gå gå trygt i i gatene, at at folk folk flest skal styre mer i eget i liv liv uten for for stor stor innblanding fra fra et et voldsomt byråkrati og og et et for for høyt skatte- og og avgiftsnivå. Byråkratiet Jensen mener veksten i i staten må må bremses, og og at at det det er er stort rom for for effektivisering og og forenkling. Skattepengene bør bør gå gå til til offentlig finansierte velferdstjenester for for folk folk flest, og og ikke til til å å blåse opp opp et et byråkrati som finansieres av av skattebetalerne uten at at man får får tjenester igjen, sier sier Jensen. Jernbaneverket har har kuttet i vedlikehold, i samtidig som man har har ansatt nye nye personer i administrasjonen. i Eksemplene finnes i omtrent i alle alle deler av av samfunnet, sier sier Jensen. Hun mener det det er er store muligheter for for å å gjøre ting både smartere, billigere og og bedre. Fjern køene Vi Vi vet vet at at om om lag lag mennesker står i helsekø. i En En person som mottar sykelønn koster kr. kr. hver eneste dag. Det Det er er altså ingen grunn til til ikke å å ta ta tak tak i i dette. Vi Vi må må utnytte all all kapasitet i både i private og og offentlige helseinstitusjoner. Det Det vil vil lige rett rett og og slett være god god samfunnsøkonomi samtidig som livskvaliteten til til den den enkelte øker, sier sier hun. Valgfrihet En En enklere hverdag handler også om om frihet til til å å styre egne liv. liv. Det Det å å kunne velge hvilken skole barna skal gå gå på, på, ved ved hvilket sykehus man vil vil la la seg seg behandle og og frihet til til å å styre mer over egen økonomi. Fremskrittspartiet er er sultne og og lystne på på å å gjennomføre partiets løsninger som sørger for for mer frihet og og mer trygghet til til folk folk flest i i Norge. Vårt mål mål er er selvsagt å å bli bli størst mulig. Gir Gir velgerne oss oss sin sin tillit i valget, i er er vi vi beredt på på å å bidra til til å å styre landet med gode løsninger for for folk folk flest. Vi Vi har har handlekraften til til å å gjennomføre det det vi vi lover, sier sier Jensen.

4 4 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Stopp pensjonsranet Pensjonister flest blir avskåret fra en normal lønnsvekst fordi staten ikke gir pensjonistene det de har krav på. I 2011 ble pensjons reformen innført, noe som medførte dårligere pensjonsordning for folk flest. Da reformen ble vedtatt var FrP det eneste partiet som stemte imot. Den årlige underreguleringen med 0,75% og avkortningen av grunnpensjonen med 15% til gifte og samboende pensjonister har blitt et ran og bedrageri fra staten, sier FrPs tidligere formann Carl I. Hagen. Hagen mener underreguleringen må være i strid med Grunnlovens bestemmelse om at ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft. Derfor tar han nå kampen mot staten i dom stolene. Diskriminert Partiets tidligere formann får støtte fra leder av arbeids og sosialkomiteen på Stortinget Robert Eriksson som etterspør rettferdigheten når avkortningen i størst grad rammer de som har minst fra før. Eriksson mener seniorer også blir diskriminert i arbeidslivet. FrP mener det er diskriminering at eldre kan miste jobben uten grunn når de er 70 år. Enda verre er det at bedrifter kan si opp folk allerede ved fylte 67 år, sier Robert Eriksson. Reduser helsekøene Over tid er det avdekket en rekke sykdomstegn i sykehussektoren. FrP har stilt diagnose og foreslår behandling. Sterk MeDiSin: Kari Kjønaas Kjos har sterk medisin til et diagnostisert helsevesen. Sviktende pasientsikkerhet, omstillingsproblemer som tretter ut de ansatte, nye oppgaver, lange ventelister og juks for å redusere disse, må møtes med konkrete tiltak, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos. Medisin Hun slår fast at FrP vil ta tak i alle utfordringene og har sterk medisin. Om lag men nesker står i kø. Sykehus køen har vokst under de rødgrønne. Dette er et paradoks når vi ser at flere private l everandører både i Norge og utenlands kan tilby behandling for disse pasientene. Derfor ønsker vi å like behandle offentlige og private sykehus. Psykiatri og rusomsorgen er til å gråte av. Her svikter regjeringen daglig de svakeste i samfunnet. Vi har foreslått en rekke andre tiltak som blant annet at pasientenes brukermedvirkning og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten skal styrkes, forteller Kjønaas Kjos. Hun forklarer videre at FrP ønsker å legge ned de r egionale helseforetakene. Gevinster Ved å gjøre dette vil vi høste store effektiviseringsgevinster, samtidig som de geografiske forskjellene på kvalitet i behandling blir borte, slår Kjos fast. I tillegg krever FrP et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse. Kjos legger til at det er på tide å skille mellom investeringer og ordinær drift i sykehusbudsjettene.

5 5 Befolkningen er lurt FAKTA BompAKKA i GrenlAnd Drift av 16 bomstasjoner med rushtidsavgift kr. 2,7 mill. x 16 = 43,2 mill pr år. Etablering av bomstasjoner med enveis innkreving kr. 3,- mill x 15 = 45,- mill Etablering av en bomstasjon med toveis innkreving kr. 5,- mill x 1 = 5,- Rentebelastning av i gjennomsnitt 365 mill (730 mill / 2) x 6% rente i 10 år = 225 mill. Sum utgifter= 707 millioner kr. de rødgrønnes BompoliTiKK Bompengeprinsipp Belastningen på den enkelte skal ikke bli for høy Flest mulig brukere med på spleiselaget Prosjektene skal gi nytte for innbyggerne Bedre framkommelighet Bedre trafikksikkerhet Bedre miljø Legge til rette for byutvikling Bård Hoksrud, FrPs førstekandidat, mener flertallet i bystyrene i Skien og Porsgrunn, samt fylkestinget, har lurt befolkningen i bomsaken i Grenland. Nå viser det seg at Bypakka vil forbruke nesten 50 prosent av bompengene i drifts- og rentekostnader. For å få inn 1500 millioner kroner i bompenger til tiltakene, koster dette minst 482 millioner i innkrevning og etablering, i tillegg kommer rentebelastning på 225 millioner kroner. I sum vil dette bli nærmere 47 prosent av det totale bompengebeløpet, sier Hoksrud. Fordekt i saken Hoksrud reagerer på at det i saksfremlegget til bystyrene i Grenland, og til fylkestinget, ikke kommer frem at det koster nesten halvparten av de innsamlede bompengene for å etablere og drifte ordningen. Fylkeskommunen har fordekt fakta i denne saken, sier Hoksrud. Det virker som om Bypakkas informasjonskontor har rundlurt både pressen, bystyrene og befolkningen. Når kostnadene nærmer seg 50 prosent, og antakelig går over det når man tar inn forventet prisstigning i bompengeperioden på ti år, er det slett håndverk at man ikke kan finne frem tallene i saken til politikerne, sier Hoksrud. Hastverk Bård Hoksrud mener at saken bærer preg av hastverk og turbosaksbehandling. Han viser til hvordan saken ble behandlet i ekstraordinære møter i løpet av siste del av mai og første del av juni. Politikerne fra Ap, SV, Sp, Høyre, KrF og Venstre i fylkestinget ville ikke diskutere kostnadene med innkrevningen. De hadde bestemt seg for å presse igjennom saken med minst mulig debatt om de økonomiske skadevirkningene for en befolkning som i stor grad ikke har et alternativ til å bruke bil i Grenland, understreker Hoksrud. Fikk ikke svar Hoksrud er også opptatt av at FrP i fylkestinget ikke fikk gode svar på den reelle finansieringen av By pakka. Jeg synes at det er påfallende at man ikke kan opplyse om hvor mye den reelle offentlige finansieringen av pakka egentlig er. Staten skal inn med 260 millioner som fra trukket merverdiavgift på 100 millioner kroner for prosjektet Skjelbredstrand-Skyggestein blir knappe 150 millioner. Kommunene og fylkeskommunen skal inn med 700 millioner som de i store trekk har tenkt å finansiere med momskompensasjon for kommunale og fylkeskommunale veger som blir betalt med bompenger. Thorleif Fluer Vikre, FrPs gruppeleder i fylkestinget, spurte om dette i behandlingen av saken men «fikk et svar som vinden tok», hvor det ikke fremkom et eneste konkret tall, avslutter Hoksrud, og konkluderer med at regningen for hele Bypakke Grenland reelt sett blir overlatt til og finansiert av bilistene i Grenland. Nytte-prinsippet: Den som betaler skal ha nytte Den som har nytte skal betale Så langt dette er praktisk mulig Bomstasjoner Automatiske bomstasjoner Ingen bemanning Ingen myntpåkast 2 betalingsformer AutoPASS brikke med trekk fra brikken Fotografering og regning i posten Fokus på effektive bomstasjoner og lave innkrevingskostnader Gjennomsnittlig 13 % drifts- og adm.kostnader Mål om lavere enn 13 % i Bypakkene

6 6 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST FrP krever Folkeavstemning Kristian Norheim, Fremskrittspartiets 2. kandidat i Telemark, mener bystyrene i Skien, og Porsgrunn, Siljan, og Fylkestinget, må legge saken om Bypakke Grenland ut til rådgivende folkeavstemming. Siden velgerne er blitt spurt om sin mening om EU, om øl i butikk eller ikke, samt om bokmål eller nynorsk som hovedmål i grunnskolen, skulle det bare mangle om ikke folk også skal få si sin mening om bomstasjoner i Grenland, sier Norheim. Respekt for velgerne Norheim berømmer folkene bak facebookgruppen «Nei til Bomfinansiert Bypakke» sitt arbeid for å få saken frem for folket i en folkeavstemning. Per 1. juli hadde 4380 personer skrevet under på innbyggerinitiativet for folkeavstemming. «Kravet» til kommunen var 500, men det ble altså mer enn åtte doblet. Arrogansen fra AP, Høyre, KrF, SV, SP og Venstre er nesten ikke til å fatte, sier Norheim. Han mener det er respektløst og uttrykk for en ovenfra og nedholdning når disse partiene avviser folkekravet. Norheim påpeker at en slik folkeavstemming med enkelhet kunne vært avholdt samtidig med høstens stortingsvalg. Han viser til at Fremskrittspartiet i alle kommunestyrer, samt fylkestinget har fremmet forslag om å la folket få si sin mening, i tråd med partiets program. Alle steder ble forslagene nedstemt med ulike begrunnelser. Norheim sier at hvis velgerne stemmer han inn på Stortinget 9. september vil han stille krav ovenfor en ny samferdselsminister fra Fremskrittspartiet at Bypakkesaken i Grenland må sendes tilbake til ny lokalpolitisk behandling med tilhørende folkeavstemming. Bypakke Grenland eller «Bompakke Grenland» som er det rette navnet, vil bety minst 30 år med bompenger om alle de tre fasene gjennomføres. Slik som de rødgrønne partiene argumenterer vil det bli slik om folk stemmer på disse partiene. Når et bystyre eller kommunestyre med minimal debatt og etter hastebehandling med ekstraordinære møter, vedtar en ny lokal samferdselsskatt som skal kreves inn de neste 10 årene, altså langt utover sin egen fireårige funksjonstid som politikere, er det grunn til å lytte ekstra godt til hva befolkningen sier, mener Kristian Norheim. Massiv folkelig motstand Tusenvis av innbyggere i Grenland har vist et enormt folkelig engasjement mot den ressurskrevende, fordyrende, dobbeltbeskattende og usosiale Bompakke Grenland. Folk har engasjert seg på sosiale medier som Facebook, skrevet leserbrev til avisene, og tatt til gatene for å demonstrere. Telemark FrPs 2. kandidat er skuffet over at det eneste dette har fått bompolitikerne til å reagere med er at det er fint å se politisk engasjement, men at de håper at folk viser det samme engasjementet i andre saker også, slik bomtilhenger og Ap ordfører i Skien, Hedda Foss Five mente. Samme Ap ordfører fikk seg også til å si at Bypakke Grenland var en gavepakke. Norheim himler med øynene og sier at det er en merkelig gavepakke som kommer med faktura stiftet på. Ikke en faktura som skal dekke et engangsbeløp er det heller, men en faktura som løper i årevis fremover. Norheim mener det er pinlig når ledende politikere får seg til å fremstille slikt som gavepakker. Det er også arrogant når politikere nærmest irettesetter sine egne innbyggere for deres politiske og folkelige engasjement ved å ønske seg like stort engasjement i andre politiske saker enn bomsaken. Tusenvis av kroner hvert år Det er faktisk ikke daglig kost at politiske saker fører til at folk får tusenvis av kroner i ekstra utgifter hvert år i tiår fremover. Det merkes på lommeboka, og derfor er det etter Fremskrittspartiets mening ikke rart i det hele tatt at folk reagerer og protesterer. For det er nemlig stor grunn til å protestere mot Bompakke Grenland. Bypakken er faktisk allerede finansiert av bilistene. Årlig tas det inn mer enn 50 milliarder norske kroner fra norske bilister. Tar man med bompengene, er beløpet som årlig melkes fra bilistene hele 65 milliarder kroner. FrP politikeren mener at problemet er at de som kaller seg ansvarlige politikere roter bort disse pengene til alt annet enn vei. Mindre enn en tredjedel av de pengene bilistene årlig bidrar med til statskassen går tilbake til vei. Da er det kanskje ikke så rart at Norge ligger på 83. plass i verden på World Economic Forum sin siste rangering av veg og infrastruktur. Norsk veg og infrastruktur er av en slik kvalitet at vi ligger skvist mellom Jamaica og Ghana på nevnte rangering. Norge er et U land når det gjelder infrastruktur på vei og det kan vi ikke lenger være bekjent av. Fremskrittspartiet vil investere mer penger i bedre og sikrere veier og det skal skje uten at bilistene dobbeltbeskattes. Meningsmålinger viser klart flertall mot Det har blitt tatt opp meningsmålinger som klart viser en massiv motstand mot at Bypakka har blitt til en Bompakke. Rødgrønne politikere, representert med eksempelvis bompengepartiet SVs toppkandidat Ådne Naper, viser en grenseløs forakt for folket, sier Kristian Norheim. Når SV og Naper hevder å være for folkestyre og deltagelse, men presterer å si nei til folkeavstemning, viser dette bare at det er langt mellom ord og handling hos de rødgrønne. Det er ingen av bompartiene som har gått til valg på å «teppebombe» Grenland med bomstasjoner, sier Norheim. For de fleste velgere kommer det som en stor overraskelse at deres stemme på disse partiene blir brukt til å inn føre tiår på tiår med bompenger i Grenland. Skulle hatt angrerett for avgitt stemme Kristian Norheim mener at velgerne som tidligere har stemt på AP, Høyre, SP, SV, KrF og Venstre bør oppsøke partiene i valgkampen, konfrontere dem og si klart i fra at man føler og mener seg grundig rundlurt, og at en folkeavstemning er det eneste som kan rette opp tillitsbruddet disse partiene har begått mot sine egne velgere og gi vedtaket om Bypakke Grenland en legitimitet. Vi har angrerett når vi handler, men risikerer å bli grundig lurt når vi velger et politisk parti som vi gir vår tillit, og som nå vil pålegge oss en egen samferdselsskatt i Grenland. Vi burde hatt angrerett for lokalvalget for 2 år siden, og reklamasjonsrett på politikerne som viser seg å være noe annet enn hva vi «kjøpte», avslutter Kristian Norheim.

7 7 Frykter nedleggelse av sykehus i Telemark 3. kandidat for Telemark FrP, Gry Anette Rekanes Amundsen frykter at en gjenvalgt rødgrønn regjering vil bety nedleggelse av sykehusdriften i Kragerø, Notodden og Rjukan. Sykehuset Telemark HF arbeider nå med en ny masterplan som vil kunne bety store endringer i sykehustilbudet. Sparepolitikk rammer Telemark Amundsen har merket seg at Helseministeren satt musestille da sykehus ble nedlagt på nordvestlandet. Hun frykter at det nå vil bli nedleggelser av lokalsykehus i Telemark som en følge av at Sykehuset Telemark blir pålagt å spare 200 millioner kroner innen 2016 som følge av Ap, SV og Senterpartiets sykehuspolitikk. Jeg tror personlig at det er fare for at sykehusledelsen ikke har noe annet valg enn å foreslå nedleggelser av viktige sykehustilbud når de til vinteren skal legge frem en ny masterplan for Sykehuset Telemark. Det vil spøke for medisinsk avdeling i Kragerø, på tross av at det fremdeles er overbelegg og korridorpasienter på sengeposten i Skien, sier Rekanes Amundsen. Hun peker på at det nå er sendt ut en testballong på avdelingen i Kragerø i og med at den er sommerstengt på tross av at det er 40 tusen mennesker i Kragerø i sommersesongen. Konsekvenser for Rjukan og Notodden Sykehusene på Notodden og Rjukan har i lengre tid slitt med økonomien i sykehusdriften, sier Rekanes Amundsen. Når helse Sør Øst nå fjerner tilskuddet til reduksjon av underskuddet som Sykehuset Telemark fikk da Helse Blefjell ble avviklet og sykehusene på Rjukan og Notodden ble overført til helseforetaket i Telemark vil det få konsekvenser. For meg er det uforståelig at det legges opp til en politikk med reduksjon av sykehustilbud når det står mennesker i sykehuskø, sier Gry Anette Rekanes Amundsen. Utfordrer Ap Jeg vil utfordre Telemark Aps første kandidat, Terje Lien Aasland, til å fortelle velgerne om han vil sitte stille og se på at sykehustilbud blir lagt ned, sier Rekanes Amundsen. Aasland burde lytte til sine venner blant de tillitsvalgte ved Sykehuset Telemark som er bekymret for konsekvensene av kuttene som blir pålagt sykehuset, avslutter Rekanes Amundsen.

8 8 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vil Vil jobbe for deg! Møt fremskrittspartiets kandidater 1. kandidat 2. kandidat Bård Andre Hoksrud (40) yrke: Butikksjef bosted: Bamble sivilstand: Gift, 2 barn interesser: Film, musikk og konserter Samferdsel og helse og sosialpolitikk. Kristian Kåsastul Norheim (37) yrke: Internasjonal sekretær i FrPs stortingsgruppe, Utdannet statsviter bosted: Gulset, Skien sivilstand: Gift, 1 barn interesser: Musikk, reiser, litteratur, friluftsliv og fiske Industri og næring, barn og familie, forenkling og avbyråkratisering, helse etc. 3. kandidat 4. kandidat 5. kandidat 6. kandidat 7. kandidat Gry-Anette Rekanes Amundsen (40) yrke: Hjelpepleier bosted: Flåbygd, Nome sivilstand: Gift, 1 barn interesser: Jakt og hest Thorleif Fluer Vikre (47) yrke: Elektriker bosted: Kragerø sivilstand: Gift interesser: Båtliv, reise Roy Bjurholt (49) yrke: Rektor bosted: Rjukan, Tinn sivilstand: Singel interesser: Familie, hus og hage, trening, styrearbeid og politikk Halvor Lognvik (69) yrke: Ingeniør bosted: Rauland, Vinje sivilstand: Gift, 3 barn interesser: Programleder nærradio, frimerker og mynt, samt antikvariske ting Karianne Hansen (47) yrke: klinikksekretær bosted: Skien sivilstand: Kjæreste interesser: Friluftsliv Kriminal, Innvandrings politikk, helse og sosial og samferdsel Skole og utdanning, Næringspolitikk. Skole og utdanning, Næringsutvikling og verdiskapning, Energi, klima og miljø. Skole og næringspolitikk Helse og eldreomsorg, lov og rett. 8. kandidat 9. kandidat 10. kandidat 11. kandidat 12. kandidat Stine Margrethe Olsen (24) yrke: Student bosted: Porsgrunn sivilstand: Ugift interesser: Kjæledyr Frank E. Lien (59) yrke: Daglig leder bosted: Treungen, Nissedal sivilstand: Ugift interesser: Lokalhistorie. Esperanza Pabon Halvorsen (57) yrke: Sivilingeniør bosted: Vinje sivilstand: Gift Lars Lindskog (50) yrke: Daglig leder bosted: Skien sivilstand: Gift, 2 barn interesser: Hytteliv. Jon Pieter Flølo (55) yrke: Lensmann bosted: Bamble sivilstand: Gift, 5 barn interesser: Jakt og fotball. skolepolitikk og eldre omsorg Samferdselspolitikk Skole og familiepolitikk. Skole, eldre omsorg og næringsutvikling. Barn og unge, nærings og boligpolitikk.

9 9 Skattelette til folk flest I motsetning til de øvrige partiene på Stortinget, ønsker FrP å gi skattelettelse til folk flest, slår FrPs 2. nestleder og finanspolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen fast. StørrE råderett: FrP vil gi deg større råderett over egen økonomi. Reduksjon av skatter og avgifter har helt siden stiftelsen av FrP for 40 år siden vært en av partiets kjernesaker. I vårt alternative statsbudsjett for 2013 foreslo vi kutt i offentlige utgifter på 18,6 milliarder kroner. Samtidig foreslo vi skattekutt som ville stimulert til økt arbeidsinnsats og økte næringsinvesteringer. Det ville trygget norske arbeidsplasser, fortsetter Solvik Olsen. Alt i alt mener Solvik Olsen at den enkelte skal få lov til å bestemme mer over egen økonomi. Det blir ikke nødvendigvis mer velferd av at staten tar mer av din inntekt, ofte bare mer byråkrati. Mens Ap er rause med din lommebok vil vi la familiene beholde mer av sin egen inntekt. Våre skattelettelser kommer i hovedsak vanlige folk til gode. I følge Solvik Olsen finnes det ikke grenser for de rødgrønnes oppfinnsomhet når det gjelder å ta for seg av dine penger. Flytteskatt Se på dokumentavgiften, også kalt «flytteskatten», en avgift som kun har til hensikt å skaffe inntekter til statskassen. Den straffer dem som har behov for å flytte på seg, enten av arbeidsmessige eller andre grunner. Han legger til at den rammer også hardt unge i etableringsfasen som skal skaffe seg bolig. Et annet eksempel Solvik Olsen trekker frem, er arveavgiften som han mener rammer spesielt men nesker som er i en vanskelig livs situasjon. Arveavgiften er en usosial og urettferdig avgift, og det er urimelig at staten er delarving i ethvert arveoppgjør. Pengene det i dag betales arveavgift på, har blitt beskattet en rekke ganger tidligere. FrP gikk inn for å fjerne hele arveavgiften i alternative statsbudsjett for StyringSdyktig FrP Folk lever billigst og er mest fornøyd med sine lokalpolitikere i FrPstyrte kommuner, viser ferske undersøkelser. FrP ordfører vil ta med erfaringene dersom partiet kommer i posisjon fra høsten. ENklErE hverdag med FrP: Austevoll er en av kommunene hvor utviklingen er svært god takket være FrPs handlekraft. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet, sier Helge A. Njåstad. mye tøffere måte. Vi evner å vise handle kraft i forhold til å gripe tak i negative forhold. Det gir oss tillit hos befolkningen. FrP ordfører i Austevoll kommune, Helge André Njåstad smiler bredt når han får se rådataene bak Difis innbyggerundersøkelse. Svarene fra drøyt innbyggere om hvorvidt politikerne arbeider for innbyggernes beste, viser klare forskjeller fordelt på partifarge. FrPkommunene kommer svært godt ut. Av svarene som er gitt, svarer ni av ti at de har klart bedre tillit til sine lokalpolitikere i Hordalandkommunen, Austevoll, enn innbyggere i for eksempel AP styrte kommuner. Njåstad, som også nylig ble kåret av Kommunal Rapport, forklarer at årsaken til at det går så bra er fordi FrP politikerne tar rollen som ombudsmenn på alvor. Fra fattig til veldrevet Innbyggerne legger merke til at vi er deres ombudsmenn. I Austevoll har vi snudd den økonomiske situasjonen i denne kommunen. Fra å være en fattig kommune i Hordaland som slet mest, til at vi i dag er en av kommunene som går aller best. Dette til tross for at vi har fjernet eiendomsskatten som kommunen har vært avhengig av gjennom flere år. I tillegg understreker Njåstad at ombudsrollen også medfører å være tøff. Vi er ombudsmenn på en Næringsvennlig Det er ikke bare den enkelte innbygger som har det godt i Austevoll. Nylig fikk Austevoll en verdig tredjeplass i NHOs Nærings EM. Njåstad står på andre plass i Hordaland for FrP til høstens stortingsvalg. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet. Vi har erfart at våre politiske løsninger fungerer i kommune Norge. Nå vil vi gi resten av landet de samme mulighetene gjennom vår politikk.

10 10 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Sviktende beredskap Rapporten som like før sommeren ble lagt frem om tilstanden for norsk politi, var en en knusende dom over både politiet og og den rødgrønne regjeringens unnfallenhet, samt manglende prioriteringer. 22. juli-rapporten viste det samme. Politiet i i Norge leverer ikke de de tjenestene det norske folk må kunne forlange, og og dette er er ene og og ne ne regjeringens skyld, påpeker Per ale- Sandberg. Stopp utenlandske bander I I kampen mot en en stadig tøffere kriminell hverdag, med tunge utenlandske organiserte kriminelle bander, trenger vi vi at at politiet er er best mulig rustet og og trent, sier Per Sandberg. Han er er bekymret for den stadig økende strømmen av av narkotika, samt menneskehandelen som organiserte kriminelle utenlandske bander driver med. Han mener tolletaten bør få få begrenset politimyndighet og og settes i i stand til til å ta ta en en mer aktiv rolle i i kriminalitetsbekjempelsen ved grensene. Narkotikahandel og og menneskehandel er er områder der tolletaten har kompetanse som i i mye større grad bør benyttes for å heve effektiviteten i i kriminalitetsbekjempelsen, samtidig som politiet blir avlastet. Vil forby tigging Fremskrittspartiet ønsker å forby tigging i i Norge. Mange steder sjeneres innbyggerne av av at at tiggere og og andre grupperinger bedriver en en uønsket og og kriminell virksomhet i i hverdagen, uten at at dette blir slått ned på på av av politiet. Vi Vi ønsker å sikre politiet en en tydeligere hjemmel for for å sikre offentlig ro ro og og orden, samt å gjeninnføre forbudet mot tigging. Bekjemp hverdags- kriminaliteten Å skape en trygg hverdag for folk flest, der politiet blir i stand til å beskytte liv, helse og eiendom, er en sentral samfunnsoppgave. Fremskrittspartiet ønsker et et troverdig, moderne, handlekraftig, folkelig og ansvarlig politi, slår partiets nestleder og leder av justiskomiteen Per Sandberg fast. Politiet må settes i i stand til til å kunne forebygge og følge opp lovbrudd. De må ha nødvendig utstyr og lovmessig grunnlag for å kunne arbeide på en god og effektiv måte. En trygg hverdag For Fremskrittspartiet er er det viktig å redusere hverdags kriminaliteten. FrPs visjon er er å bygge opp et et operativt nær politi. To politifolk per 1000 innbyggere innen 2020 er er målet. For å få få til til det, vil vi vi gi gi ansettelses- garanti til til alle som består politihøyskolen. Hvis vi vi i i tillegg får gjort noe med strukturen i i politiets organisering får vi vi frigjort mange politifolk fra byråkrat stillinger i i 27 politi distrikt, til til operative og og tilstedeværende politifolk i i fem til til ti ti distrikt, sier Sandberg. Der Norge har 27 distrikt, har Finland og Sverige med flere innbyggere henholdsvis 0 (!) (!) og 5 politidistrikt. Strengere Håpløst utstyr Politianalysen reiser også knusende kritikk av utstyrs situasjonen i i politiet. Politiet trenger moderne hjelpemidler. Både personlig utstyr og våpen, samt et et operativt informasjons- og kommunikasjonssystem må på plass. Også på den måten kan vi vi frigjøre administrative ressurser til til operativ tjeneste, slår Sandberg fast. Fremskrittspartiet aksepterer ikke at at straffesaker med kjent gjerningsmann henlegges på grunn av kapasitets problemer. Soningskøen må fjernes, sier Per Sandberg, og og fortsetter: Sonings køen rammer dom felte, ofre og samfunnet for øvrig. Befolkningen mister tillit til til retts staten når gjernings -- menn, også etter alvorlige forbrytelser, kan gå fritt rundt i i påvente av soning. Særlig belastende er er dette for ofrene og deres familier. innvandringspolitikk - bedre integrering Kriminalitet som utøves av utlendinger, gir lovlydige innvandrere et dårlig renommé. Alle utenlandske statsborgere som blir straffet med mer enn tre måneders ubetinget fengsel, skal utvises, mener Per Sandberg. Utvisning alene er er imidlertid ikke nok for å forebygge kriminalitet, men må kombineres med en god integrerings politikk. En strammere kurs i i innvandringspolitikken vil også gagne den folkelige forståelsen for de mange lov lydige utlendingers tilstede værelse. Dette er er forutsetningen for en god integreringspolitikk hevder Sandberg. Lukkede mottak At FrP vil innføre lukkede mottak for asylsøkere, er er ingen nyhet. Det som er er nytt for de øvrige partiene, er er at at dette er er helt vanlig i i andre land. I I Hellas, hvor prosent av alle asylsøkere til til Europa kommer gjennom, har Norge faktisk finansiert to to slike l l ukkede mottak. Det er er tydeligvis helt greit i i andre land, men ikke i i Norge, sier Sandberg oppgitt. I I Hellas er er behandlingstiden for asylsøknader 25 dager i i førsteinstans, og siste anke er er avgjort etter 90 dager. I I Norge er er gjennomsnittstiden for avgjørelse i i første instans 280 dager, og og årevis i i ankeapparatet.

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang FrP et kulturparti Kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen har fått nok av kulturkritikk. FrP er faktisk det eneste kulturpartiet i Norge, slår han fast. Side 4 Slår alarm Kristian Dahlberg Hauge rister på

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette 22 10. oktober Trontaledebatt 2000 Møte tirsdag den 10. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 2): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning og melding

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 2010 6. des. Dagsorden 1277 Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 30): 1. Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Satsningsområder i Frps alternative budsjett... 5 2.1 Hovedprioriteringer... 5 2.2 Mer attraktivt å arbeide:... 5 2.3 Grunnlag for attraktiv næringspolitikk... 6

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Presidenten: Representanten Signe Øye vil framsette et privat forslag. Presidenten: Representanten Per Sandberg vil framsette

Presidenten: Representanten Signe Øye vil framsette et privat forslag. Presidenten: Representanten Per Sandberg vil framsette 3500 18. juni Voteringer over saker på dagsorden nr. 101 2004 Møte fredag den 18. juni kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 102): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer