En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT"

Transkript

1 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrP krever folkeavstemning Legg saken om Bypakke Grenland ut til rådgivende folkeavstemming. 2. kandidat Kristian Norheim. Side 6 September Nr årgang EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Bomsaken i Grenland vi er lurt 1. kandidat Bård Hoksrud Side 5 frykter nedleggelse av sykehus i telemark Side 7

2 22 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST «Skremmern» på hæla Valgdagen september nærmer seg. Vi Vi er er i i sluttspurten på på en en valgkamp som handler om å å velge retning for den videre styringen av av landet. Ditt valg handler om du du ønsker at at de de rødgrønne skal fortsette å å styre slik de de gjør i i dag. Altså status quo. Alternativet er er Fremskrittspartiet. Vi Vi vil vil gjøre forandringer. Vi Vi vil vil skape en en enklere hverdag for folk flest. Norge er er et et rikt land med unike muligheter dersom vi vi gjør de de riktige prioriteringene. I I tillegg til til å å avsette midler til til fremtidige generasjoner vil vil vi vi gjøre lønnsomme investeringer i i infrastruktur, helsevesen, og og politi. Dette er er nødvendige investeringer for for å å styrke offentlig tjenestetilbud og og konkurransekraft. I I helsesektoren vil vil vi vi sikre verdige rettighetsbaserte ytelser, og og ta ta i bruk i all all kapasitet på på våre sykehus, slik slik at at helsekøene reduseres. Vi Vi vil vil sikre at at våre sykehus får får det det beste utstyret som er er tilgjengelig, slik slik at at forholdene for for både diagnostisering og og behandlingstilbud blir blir optimale. Fremskrittspartiet er er partiet som vil vil få få bukt med det det unødige og og stadig voksende byråkratiet. Dette gir gir mer frihet til til folk flest, gjennom større handlefrihet og og lavere skatter og og avgifter. Det Det er er også FrP som har har de de beste og og tydeligste løsningene for for å å skape mer trygghet i hverdagen i for for folk folk flest gjennom å å styrke politiet, både med flere stillinger og og ene bedre utstyr. Vi Vi mener det det er er viktig å å stramme inn inn innvandringen til til Norge, slik slik at at vi vi på på en en bedre måte kan håndtere integreringen. Jens Stoltenberg & co co reiser nå nå rundt for for å å skremme med FrP. Stoltenberg fremstår nærmest som Trond Kirkvaags rollefigur «Skremmern». Dette gjør de de fremfor å å snakke om om hva hva de de selv vil. vil. Kanskje de de ikke vil vil så så mye? Det Det er er du du som skal vurdere om om du du er er fornøyd med jobben Jens Stoltenberg & co co har har gjort de de siste åtte årene. Fremskrittspartiet er er et et handlekraftig alternativ for for å å skape en en enklere hverdag for for folk flest. Foto: Foto: Scanpix «Beklager at det kun ble 2000 sykehjems- plasser, og ikke som jeg lovet. at det ikke har blitt flere politistillinger, faktisk litt færre. at behandlingstiden for mange kreftpasienter ikke har gått ned. Jens :)» Følg Følg Fremskrittspartiet i de i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Partileder Siv Jensen mener valget september er er et et retningsvalg. Hun vil vil skape en en enklere hverdag for for folk flest. Skal vi vi oppnå dette er er det avgjørende at at FrP blir størst mulig, sier hun. En En offensiv partileder mener det det er er avgjørende hvem velgerne gir gir politiske muskler. Hun mener det det viktigste er er å å vel- få få gjennomslag for for politiske saker. Gjennom de de siste valgene har har vi vi sett sett at at det det ikke er er val- mange stemmer som utgjør en en forskjell. Derfor er er partilederens budskap om om å å stemme FrP FrP for for reelle endringer viktig. Dersom man vil vil bygge veier uten bompenger, få få på på plass en en statlig finansiering

3 33 Vil skape en enklere hverdag for folk flest av av eldreomsorgen, styrke politiet i sitt i sitt arbeid med å å bekjempe hverdagskriminaliteten og og ønsker strengere asyl- og og innvandringspolitikk, er er det det kun FrP FrP som er er det det reelle alternativet, sier sier en en tydelig og og engasjert partileder Siv Siv Jensen. Siste valg om eldreomsorg? Særlig trekker Siv Siv Jensen frem eldreomsorg som et et tema hun brenner for for å å få få gjort noe noe med. Det Det har har vært nok nok av av valgkamper hvor eldreomsorg har har vært sentralt på på dagsorden. Det Det er er trist at at det det enda ikke skinner av av eldreomsorgen i et i et av av verdens rikeste land, sier sier en en oppgitt Siv Siv Jensen med klar adresse til til Stoltenbergs gjentatte løftebrudd. Det Det er er særlig tre tre forhold Fremskrittspartiet konkret ønsker å å endre når når det det gjelder eldreomsorgen. Det Det ene ene er er lovfestede rettigheter til til sykehjemsplass når når enkeltmennesket har har behov for for det. det. Videre ønsker Fremskrittspartiet at at det det er er staten som skal ha ha ansvaret for for finansieringen og og å å sørge for for at at det det Det er er trist at at det enda ikke skinner av eldreomsorgen Siv Siv Jensen er er en en bemanningsnorm som sikrer god god omsorg for for alle. Jensen har har også et et stort engasjement for for helsepolitikken generelt. Hun avviser ken kontant at at FrP FrP kan akseptere å å være med på på Høyres forslag om om økte egenandeler i helsevesenet. Vi Vi skal ha ha et et offentlig finansiert helsevesen, hvor alle alle har har like like rettigheter. Da Da i kan vi vi ikke være med på på usosiale økninger av av egenandelene som vil vil ramme vanlige folk folk med vanlige inntekter. Ambisjoner Politikk handler om om å å styre samfunnet i riktig i retning. Jensen og og FrP FrP har har store ambisjoner for for folk folk flest i Norge. i Vi Vi vil vil skape et et samfunn hvor frihet og og trygghet blir blir mer enn enn store ord ord i fine i fine festtaler. Vi Vi vil vil skape et et samfunn hvor man kan gå gå trygt i i gatene, at at folk folk flest skal styre mer i eget i liv liv uten for for stor stor innblanding fra fra et et voldsomt byråkrati og og et et for for høyt skatte- og og avgiftsnivå. Byråkratiet Jensen mener veksten i i staten må må bremses, og og at at det det er er stort rom for for effektivisering og og forenkling. Skattepengene bør bør gå gå til til offentlig finansierte velferdstjenester for for folk folk flest, og og ikke til til å å blåse opp opp et et byråkrati som finansieres av av skattebetalerne uten at at man får får tjenester igjen, sier sier Jensen. Jernbaneverket har har kuttet i vedlikehold, i samtidig som man har har ansatt nye nye personer i administrasjonen. i Eksemplene finnes i omtrent i alle alle deler av av samfunnet, sier sier Jensen. Hun mener det det er er store muligheter for for å å gjøre ting både smartere, billigere og og bedre. Fjern køene Vi Vi vet vet at at om om lag lag mennesker står i helsekø. i En En person som mottar sykelønn koster kr. kr. hver eneste dag. Det Det er er altså ingen grunn til til ikke å å ta ta tak tak i i dette. Vi Vi må må utnytte all all kapasitet i både i private og og offentlige helseinstitusjoner. Det Det vil vil lige rett rett og og slett være god god samfunnsøkonomi samtidig som livskvaliteten til til den den enkelte øker, sier sier hun. Valgfrihet En En enklere hverdag handler også om om frihet til til å å styre egne liv. liv. Det Det å å kunne velge hvilken skole barna skal gå gå på, på, ved ved hvilket sykehus man vil vil la la seg seg behandle og og frihet til til å å styre mer over egen økonomi. Fremskrittspartiet er er sultne og og lystne på på å å gjennomføre partiets løsninger som sørger for for mer frihet og og mer trygghet til til folk folk flest i i Norge. Vårt mål mål er er selvsagt å å bli bli størst mulig. Gir Gir velgerne oss oss sin sin tillit i valget, i er er vi vi beredt på på å å bidra til til å å styre landet med gode løsninger for for folk folk flest. Vi Vi har har handlekraften til til å å gjennomføre det det vi vi lover, sier sier Jensen.

4 4 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Stopp pensjonsranet Pensjonister flest blir avskåret fra en normal lønnsvekst fordi staten ikke gir pensjonistene det de har krav på. I 2011 ble pensjons reformen innført, noe som medførte dårligere pensjonsordning for folk flest. Da reformen ble vedtatt var FrP det eneste partiet som stemte imot. Den årlige underreguleringen med 0,75% og avkortningen av grunnpensjonen med 15% til gifte og samboende pensjonister har blitt et ran og bedrageri fra staten, sier FrPs tidligere formann Carl I. Hagen. Hagen mener underreguleringen må være i strid med Grunnlovens bestemmelse om at ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft. Derfor tar han nå kampen mot staten i dom stolene. Diskriminert Partiets tidligere formann får støtte fra leder av arbeids og sosialkomiteen på Stortinget Robert Eriksson som etterspør rettferdigheten når avkortningen i størst grad rammer de som har minst fra før. Eriksson mener seniorer også blir diskriminert i arbeidslivet. FrP mener det er diskriminering at eldre kan miste jobben uten grunn når de er 70 år. Enda verre er det at bedrifter kan si opp folk allerede ved fylte 67 år, sier Robert Eriksson. Reduser helsekøene Over tid er det avdekket en rekke sykdomstegn i sykehussektoren. FrP har stilt diagnose og foreslår behandling. Sterk MeDiSin: Kari Kjønaas Kjos har sterk medisin til et diagnostisert helsevesen. Sviktende pasientsikkerhet, omstillingsproblemer som tretter ut de ansatte, nye oppgaver, lange ventelister og juks for å redusere disse, må møtes med konkrete tiltak, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos. Medisin Hun slår fast at FrP vil ta tak i alle utfordringene og har sterk medisin. Om lag men nesker står i kø. Sykehus køen har vokst under de rødgrønne. Dette er et paradoks når vi ser at flere private l everandører både i Norge og utenlands kan tilby behandling for disse pasientene. Derfor ønsker vi å like behandle offentlige og private sykehus. Psykiatri og rusomsorgen er til å gråte av. Her svikter regjeringen daglig de svakeste i samfunnet. Vi har foreslått en rekke andre tiltak som blant annet at pasientenes brukermedvirkning og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten skal styrkes, forteller Kjønaas Kjos. Hun forklarer videre at FrP ønsker å legge ned de r egionale helseforetakene. Gevinster Ved å gjøre dette vil vi høste store effektiviseringsgevinster, samtidig som de geografiske forskjellene på kvalitet i behandling blir borte, slår Kjos fast. I tillegg krever FrP et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse. Kjos legger til at det er på tide å skille mellom investeringer og ordinær drift i sykehusbudsjettene.

5 5 Befolkningen er lurt FAKTA BompAKKA i GrenlAnd Drift av 16 bomstasjoner med rushtidsavgift kr. 2,7 mill. x 16 = 43,2 mill pr år. Etablering av bomstasjoner med enveis innkreving kr. 3,- mill x 15 = 45,- mill Etablering av en bomstasjon med toveis innkreving kr. 5,- mill x 1 = 5,- Rentebelastning av i gjennomsnitt 365 mill (730 mill / 2) x 6% rente i 10 år = 225 mill. Sum utgifter= 707 millioner kr. de rødgrønnes BompoliTiKK Bompengeprinsipp Belastningen på den enkelte skal ikke bli for høy Flest mulig brukere med på spleiselaget Prosjektene skal gi nytte for innbyggerne Bedre framkommelighet Bedre trafikksikkerhet Bedre miljø Legge til rette for byutvikling Bård Hoksrud, FrPs førstekandidat, mener flertallet i bystyrene i Skien og Porsgrunn, samt fylkestinget, har lurt befolkningen i bomsaken i Grenland. Nå viser det seg at Bypakka vil forbruke nesten 50 prosent av bompengene i drifts- og rentekostnader. For å få inn 1500 millioner kroner i bompenger til tiltakene, koster dette minst 482 millioner i innkrevning og etablering, i tillegg kommer rentebelastning på 225 millioner kroner. I sum vil dette bli nærmere 47 prosent av det totale bompengebeløpet, sier Hoksrud. Fordekt i saken Hoksrud reagerer på at det i saksfremlegget til bystyrene i Grenland, og til fylkestinget, ikke kommer frem at det koster nesten halvparten av de innsamlede bompengene for å etablere og drifte ordningen. Fylkeskommunen har fordekt fakta i denne saken, sier Hoksrud. Det virker som om Bypakkas informasjonskontor har rundlurt både pressen, bystyrene og befolkningen. Når kostnadene nærmer seg 50 prosent, og antakelig går over det når man tar inn forventet prisstigning i bompengeperioden på ti år, er det slett håndverk at man ikke kan finne frem tallene i saken til politikerne, sier Hoksrud. Hastverk Bård Hoksrud mener at saken bærer preg av hastverk og turbosaksbehandling. Han viser til hvordan saken ble behandlet i ekstraordinære møter i løpet av siste del av mai og første del av juni. Politikerne fra Ap, SV, Sp, Høyre, KrF og Venstre i fylkestinget ville ikke diskutere kostnadene med innkrevningen. De hadde bestemt seg for å presse igjennom saken med minst mulig debatt om de økonomiske skadevirkningene for en befolkning som i stor grad ikke har et alternativ til å bruke bil i Grenland, understreker Hoksrud. Fikk ikke svar Hoksrud er også opptatt av at FrP i fylkestinget ikke fikk gode svar på den reelle finansieringen av By pakka. Jeg synes at det er påfallende at man ikke kan opplyse om hvor mye den reelle offentlige finansieringen av pakka egentlig er. Staten skal inn med 260 millioner som fra trukket merverdiavgift på 100 millioner kroner for prosjektet Skjelbredstrand-Skyggestein blir knappe 150 millioner. Kommunene og fylkeskommunen skal inn med 700 millioner som de i store trekk har tenkt å finansiere med momskompensasjon for kommunale og fylkeskommunale veger som blir betalt med bompenger. Thorleif Fluer Vikre, FrPs gruppeleder i fylkestinget, spurte om dette i behandlingen av saken men «fikk et svar som vinden tok», hvor det ikke fremkom et eneste konkret tall, avslutter Hoksrud, og konkluderer med at regningen for hele Bypakke Grenland reelt sett blir overlatt til og finansiert av bilistene i Grenland. Nytte-prinsippet: Den som betaler skal ha nytte Den som har nytte skal betale Så langt dette er praktisk mulig Bomstasjoner Automatiske bomstasjoner Ingen bemanning Ingen myntpåkast 2 betalingsformer AutoPASS brikke med trekk fra brikken Fotografering og regning i posten Fokus på effektive bomstasjoner og lave innkrevingskostnader Gjennomsnittlig 13 % drifts- og adm.kostnader Mål om lavere enn 13 % i Bypakkene

6 6 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST FrP krever Folkeavstemning Kristian Norheim, Fremskrittspartiets 2. kandidat i Telemark, mener bystyrene i Skien, og Porsgrunn, Siljan, og Fylkestinget, må legge saken om Bypakke Grenland ut til rådgivende folkeavstemming. Siden velgerne er blitt spurt om sin mening om EU, om øl i butikk eller ikke, samt om bokmål eller nynorsk som hovedmål i grunnskolen, skulle det bare mangle om ikke folk også skal få si sin mening om bomstasjoner i Grenland, sier Norheim. Respekt for velgerne Norheim berømmer folkene bak facebookgruppen «Nei til Bomfinansiert Bypakke» sitt arbeid for å få saken frem for folket i en folkeavstemning. Per 1. juli hadde 4380 personer skrevet under på innbyggerinitiativet for folkeavstemming. «Kravet» til kommunen var 500, men det ble altså mer enn åtte doblet. Arrogansen fra AP, Høyre, KrF, SV, SP og Venstre er nesten ikke til å fatte, sier Norheim. Han mener det er respektløst og uttrykk for en ovenfra og nedholdning når disse partiene avviser folkekravet. Norheim påpeker at en slik folkeavstemming med enkelhet kunne vært avholdt samtidig med høstens stortingsvalg. Han viser til at Fremskrittspartiet i alle kommunestyrer, samt fylkestinget har fremmet forslag om å la folket få si sin mening, i tråd med partiets program. Alle steder ble forslagene nedstemt med ulike begrunnelser. Norheim sier at hvis velgerne stemmer han inn på Stortinget 9. september vil han stille krav ovenfor en ny samferdselsminister fra Fremskrittspartiet at Bypakkesaken i Grenland må sendes tilbake til ny lokalpolitisk behandling med tilhørende folkeavstemming. Bypakke Grenland eller «Bompakke Grenland» som er det rette navnet, vil bety minst 30 år med bompenger om alle de tre fasene gjennomføres. Slik som de rødgrønne partiene argumenterer vil det bli slik om folk stemmer på disse partiene. Når et bystyre eller kommunestyre med minimal debatt og etter hastebehandling med ekstraordinære møter, vedtar en ny lokal samferdselsskatt som skal kreves inn de neste 10 årene, altså langt utover sin egen fireårige funksjonstid som politikere, er det grunn til å lytte ekstra godt til hva befolkningen sier, mener Kristian Norheim. Massiv folkelig motstand Tusenvis av innbyggere i Grenland har vist et enormt folkelig engasjement mot den ressurskrevende, fordyrende, dobbeltbeskattende og usosiale Bompakke Grenland. Folk har engasjert seg på sosiale medier som Facebook, skrevet leserbrev til avisene, og tatt til gatene for å demonstrere. Telemark FrPs 2. kandidat er skuffet over at det eneste dette har fått bompolitikerne til å reagere med er at det er fint å se politisk engasjement, men at de håper at folk viser det samme engasjementet i andre saker også, slik bomtilhenger og Ap ordfører i Skien, Hedda Foss Five mente. Samme Ap ordfører fikk seg også til å si at Bypakke Grenland var en gavepakke. Norheim himler med øynene og sier at det er en merkelig gavepakke som kommer med faktura stiftet på. Ikke en faktura som skal dekke et engangsbeløp er det heller, men en faktura som løper i årevis fremover. Norheim mener det er pinlig når ledende politikere får seg til å fremstille slikt som gavepakker. Det er også arrogant når politikere nærmest irettesetter sine egne innbyggere for deres politiske og folkelige engasjement ved å ønske seg like stort engasjement i andre politiske saker enn bomsaken. Tusenvis av kroner hvert år Det er faktisk ikke daglig kost at politiske saker fører til at folk får tusenvis av kroner i ekstra utgifter hvert år i tiår fremover. Det merkes på lommeboka, og derfor er det etter Fremskrittspartiets mening ikke rart i det hele tatt at folk reagerer og protesterer. For det er nemlig stor grunn til å protestere mot Bompakke Grenland. Bypakken er faktisk allerede finansiert av bilistene. Årlig tas det inn mer enn 50 milliarder norske kroner fra norske bilister. Tar man med bompengene, er beløpet som årlig melkes fra bilistene hele 65 milliarder kroner. FrP politikeren mener at problemet er at de som kaller seg ansvarlige politikere roter bort disse pengene til alt annet enn vei. Mindre enn en tredjedel av de pengene bilistene årlig bidrar med til statskassen går tilbake til vei. Da er det kanskje ikke så rart at Norge ligger på 83. plass i verden på World Economic Forum sin siste rangering av veg og infrastruktur. Norsk veg og infrastruktur er av en slik kvalitet at vi ligger skvist mellom Jamaica og Ghana på nevnte rangering. Norge er et U land når det gjelder infrastruktur på vei og det kan vi ikke lenger være bekjent av. Fremskrittspartiet vil investere mer penger i bedre og sikrere veier og det skal skje uten at bilistene dobbeltbeskattes. Meningsmålinger viser klart flertall mot Det har blitt tatt opp meningsmålinger som klart viser en massiv motstand mot at Bypakka har blitt til en Bompakke. Rødgrønne politikere, representert med eksempelvis bompengepartiet SVs toppkandidat Ådne Naper, viser en grenseløs forakt for folket, sier Kristian Norheim. Når SV og Naper hevder å være for folkestyre og deltagelse, men presterer å si nei til folkeavstemning, viser dette bare at det er langt mellom ord og handling hos de rødgrønne. Det er ingen av bompartiene som har gått til valg på å «teppebombe» Grenland med bomstasjoner, sier Norheim. For de fleste velgere kommer det som en stor overraskelse at deres stemme på disse partiene blir brukt til å inn føre tiår på tiår med bompenger i Grenland. Skulle hatt angrerett for avgitt stemme Kristian Norheim mener at velgerne som tidligere har stemt på AP, Høyre, SP, SV, KrF og Venstre bør oppsøke partiene i valgkampen, konfrontere dem og si klart i fra at man føler og mener seg grundig rundlurt, og at en folkeavstemning er det eneste som kan rette opp tillitsbruddet disse partiene har begått mot sine egne velgere og gi vedtaket om Bypakke Grenland en legitimitet. Vi har angrerett når vi handler, men risikerer å bli grundig lurt når vi velger et politisk parti som vi gir vår tillit, og som nå vil pålegge oss en egen samferdselsskatt i Grenland. Vi burde hatt angrerett for lokalvalget for 2 år siden, og reklamasjonsrett på politikerne som viser seg å være noe annet enn hva vi «kjøpte», avslutter Kristian Norheim.

7 7 Frykter nedleggelse av sykehus i Telemark 3. kandidat for Telemark FrP, Gry Anette Rekanes Amundsen frykter at en gjenvalgt rødgrønn regjering vil bety nedleggelse av sykehusdriften i Kragerø, Notodden og Rjukan. Sykehuset Telemark HF arbeider nå med en ny masterplan som vil kunne bety store endringer i sykehustilbudet. Sparepolitikk rammer Telemark Amundsen har merket seg at Helseministeren satt musestille da sykehus ble nedlagt på nordvestlandet. Hun frykter at det nå vil bli nedleggelser av lokalsykehus i Telemark som en følge av at Sykehuset Telemark blir pålagt å spare 200 millioner kroner innen 2016 som følge av Ap, SV og Senterpartiets sykehuspolitikk. Jeg tror personlig at det er fare for at sykehusledelsen ikke har noe annet valg enn å foreslå nedleggelser av viktige sykehustilbud når de til vinteren skal legge frem en ny masterplan for Sykehuset Telemark. Det vil spøke for medisinsk avdeling i Kragerø, på tross av at det fremdeles er overbelegg og korridorpasienter på sengeposten i Skien, sier Rekanes Amundsen. Hun peker på at det nå er sendt ut en testballong på avdelingen i Kragerø i og med at den er sommerstengt på tross av at det er 40 tusen mennesker i Kragerø i sommersesongen. Konsekvenser for Rjukan og Notodden Sykehusene på Notodden og Rjukan har i lengre tid slitt med økonomien i sykehusdriften, sier Rekanes Amundsen. Når helse Sør Øst nå fjerner tilskuddet til reduksjon av underskuddet som Sykehuset Telemark fikk da Helse Blefjell ble avviklet og sykehusene på Rjukan og Notodden ble overført til helseforetaket i Telemark vil det få konsekvenser. For meg er det uforståelig at det legges opp til en politikk med reduksjon av sykehustilbud når det står mennesker i sykehuskø, sier Gry Anette Rekanes Amundsen. Utfordrer Ap Jeg vil utfordre Telemark Aps første kandidat, Terje Lien Aasland, til å fortelle velgerne om han vil sitte stille og se på at sykehustilbud blir lagt ned, sier Rekanes Amundsen. Aasland burde lytte til sine venner blant de tillitsvalgte ved Sykehuset Telemark som er bekymret for konsekvensene av kuttene som blir pålagt sykehuset, avslutter Rekanes Amundsen.

8 8 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vil Vil jobbe for deg! Møt fremskrittspartiets kandidater 1. kandidat 2. kandidat Bård Andre Hoksrud (40) yrke: Butikksjef bosted: Bamble sivilstand: Gift, 2 barn interesser: Film, musikk og konserter Samferdsel og helse og sosialpolitikk. Kristian Kåsastul Norheim (37) yrke: Internasjonal sekretær i FrPs stortingsgruppe, Utdannet statsviter bosted: Gulset, Skien sivilstand: Gift, 1 barn interesser: Musikk, reiser, litteratur, friluftsliv og fiske Industri og næring, barn og familie, forenkling og avbyråkratisering, helse etc. 3. kandidat 4. kandidat 5. kandidat 6. kandidat 7. kandidat Gry-Anette Rekanes Amundsen (40) yrke: Hjelpepleier bosted: Flåbygd, Nome sivilstand: Gift, 1 barn interesser: Jakt og hest Thorleif Fluer Vikre (47) yrke: Elektriker bosted: Kragerø sivilstand: Gift interesser: Båtliv, reise Roy Bjurholt (49) yrke: Rektor bosted: Rjukan, Tinn sivilstand: Singel interesser: Familie, hus og hage, trening, styrearbeid og politikk Halvor Lognvik (69) yrke: Ingeniør bosted: Rauland, Vinje sivilstand: Gift, 3 barn interesser: Programleder nærradio, frimerker og mynt, samt antikvariske ting Karianne Hansen (47) yrke: klinikksekretær bosted: Skien sivilstand: Kjæreste interesser: Friluftsliv Kriminal, Innvandrings politikk, helse og sosial og samferdsel Skole og utdanning, Næringspolitikk. Skole og utdanning, Næringsutvikling og verdiskapning, Energi, klima og miljø. Skole og næringspolitikk Helse og eldreomsorg, lov og rett. 8. kandidat 9. kandidat 10. kandidat 11. kandidat 12. kandidat Stine Margrethe Olsen (24) yrke: Student bosted: Porsgrunn sivilstand: Ugift interesser: Kjæledyr Frank E. Lien (59) yrke: Daglig leder bosted: Treungen, Nissedal sivilstand: Ugift interesser: Lokalhistorie. Esperanza Pabon Halvorsen (57) yrke: Sivilingeniør bosted: Vinje sivilstand: Gift Lars Lindskog (50) yrke: Daglig leder bosted: Skien sivilstand: Gift, 2 barn interesser: Hytteliv. Jon Pieter Flølo (55) yrke: Lensmann bosted: Bamble sivilstand: Gift, 5 barn interesser: Jakt og fotball. skolepolitikk og eldre omsorg Samferdselspolitikk Skole og familiepolitikk. Skole, eldre omsorg og næringsutvikling. Barn og unge, nærings og boligpolitikk.

9 9 Skattelette til folk flest I motsetning til de øvrige partiene på Stortinget, ønsker FrP å gi skattelettelse til folk flest, slår FrPs 2. nestleder og finanspolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen fast. StørrE råderett: FrP vil gi deg større råderett over egen økonomi. Reduksjon av skatter og avgifter har helt siden stiftelsen av FrP for 40 år siden vært en av partiets kjernesaker. I vårt alternative statsbudsjett for 2013 foreslo vi kutt i offentlige utgifter på 18,6 milliarder kroner. Samtidig foreslo vi skattekutt som ville stimulert til økt arbeidsinnsats og økte næringsinvesteringer. Det ville trygget norske arbeidsplasser, fortsetter Solvik Olsen. Alt i alt mener Solvik Olsen at den enkelte skal få lov til å bestemme mer over egen økonomi. Det blir ikke nødvendigvis mer velferd av at staten tar mer av din inntekt, ofte bare mer byråkrati. Mens Ap er rause med din lommebok vil vi la familiene beholde mer av sin egen inntekt. Våre skattelettelser kommer i hovedsak vanlige folk til gode. I følge Solvik Olsen finnes det ikke grenser for de rødgrønnes oppfinnsomhet når det gjelder å ta for seg av dine penger. Flytteskatt Se på dokumentavgiften, også kalt «flytteskatten», en avgift som kun har til hensikt å skaffe inntekter til statskassen. Den straffer dem som har behov for å flytte på seg, enten av arbeidsmessige eller andre grunner. Han legger til at den rammer også hardt unge i etableringsfasen som skal skaffe seg bolig. Et annet eksempel Solvik Olsen trekker frem, er arveavgiften som han mener rammer spesielt men nesker som er i en vanskelig livs situasjon. Arveavgiften er en usosial og urettferdig avgift, og det er urimelig at staten er delarving i ethvert arveoppgjør. Pengene det i dag betales arveavgift på, har blitt beskattet en rekke ganger tidligere. FrP gikk inn for å fjerne hele arveavgiften i alternative statsbudsjett for StyringSdyktig FrP Folk lever billigst og er mest fornøyd med sine lokalpolitikere i FrPstyrte kommuner, viser ferske undersøkelser. FrP ordfører vil ta med erfaringene dersom partiet kommer i posisjon fra høsten. ENklErE hverdag med FrP: Austevoll er en av kommunene hvor utviklingen er svært god takket være FrPs handlekraft. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet, sier Helge A. Njåstad. mye tøffere måte. Vi evner å vise handle kraft i forhold til å gripe tak i negative forhold. Det gir oss tillit hos befolkningen. FrP ordfører i Austevoll kommune, Helge André Njåstad smiler bredt når han får se rådataene bak Difis innbyggerundersøkelse. Svarene fra drøyt innbyggere om hvorvidt politikerne arbeider for innbyggernes beste, viser klare forskjeller fordelt på partifarge. FrPkommunene kommer svært godt ut. Av svarene som er gitt, svarer ni av ti at de har klart bedre tillit til sine lokalpolitikere i Hordalandkommunen, Austevoll, enn innbyggere i for eksempel AP styrte kommuner. Njåstad, som også nylig ble kåret av Kommunal Rapport, forklarer at årsaken til at det går så bra er fordi FrP politikerne tar rollen som ombudsmenn på alvor. Fra fattig til veldrevet Innbyggerne legger merke til at vi er deres ombudsmenn. I Austevoll har vi snudd den økonomiske situasjonen i denne kommunen. Fra å være en fattig kommune i Hordaland som slet mest, til at vi i dag er en av kommunene som går aller best. Dette til tross for at vi har fjernet eiendomsskatten som kommunen har vært avhengig av gjennom flere år. I tillegg understreker Njåstad at ombudsrollen også medfører å være tøff. Vi er ombudsmenn på en Næringsvennlig Det er ikke bare den enkelte innbygger som har det godt i Austevoll. Nylig fikk Austevoll en verdig tredjeplass i NHOs Nærings EM. Njåstad står på andre plass i Hordaland for FrP til høstens stortingsvalg. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet. Vi har erfart at våre politiske løsninger fungerer i kommune Norge. Nå vil vi gi resten av landet de samme mulighetene gjennom vår politikk.

10 10 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Sviktende beredskap Rapporten som like før sommeren ble lagt frem om tilstanden for norsk politi, var en en knusende dom over både politiet og og den rødgrønne regjeringens unnfallenhet, samt manglende prioriteringer. 22. juli-rapporten viste det samme. Politiet i i Norge leverer ikke de de tjenestene det norske folk må kunne forlange, og og dette er er ene og og ne ne regjeringens skyld, påpeker Per ale- Sandberg. Stopp utenlandske bander I I kampen mot en en stadig tøffere kriminell hverdag, med tunge utenlandske organiserte kriminelle bander, trenger vi vi at at politiet er er best mulig rustet og og trent, sier Per Sandberg. Han er er bekymret for den stadig økende strømmen av av narkotika, samt menneskehandelen som organiserte kriminelle utenlandske bander driver med. Han mener tolletaten bør få få begrenset politimyndighet og og settes i i stand til til å ta ta en en mer aktiv rolle i i kriminalitetsbekjempelsen ved grensene. Narkotikahandel og og menneskehandel er er områder der tolletaten har kompetanse som i i mye større grad bør benyttes for å heve effektiviteten i i kriminalitetsbekjempelsen, samtidig som politiet blir avlastet. Vil forby tigging Fremskrittspartiet ønsker å forby tigging i i Norge. Mange steder sjeneres innbyggerne av av at at tiggere og og andre grupperinger bedriver en en uønsket og og kriminell virksomhet i i hverdagen, uten at at dette blir slått ned på på av av politiet. Vi Vi ønsker å sikre politiet en en tydeligere hjemmel for for å sikre offentlig ro ro og og orden, samt å gjeninnføre forbudet mot tigging. Bekjemp hverdags- kriminaliteten Å skape en trygg hverdag for folk flest, der politiet blir i stand til å beskytte liv, helse og eiendom, er en sentral samfunnsoppgave. Fremskrittspartiet ønsker et et troverdig, moderne, handlekraftig, folkelig og ansvarlig politi, slår partiets nestleder og leder av justiskomiteen Per Sandberg fast. Politiet må settes i i stand til til å kunne forebygge og følge opp lovbrudd. De må ha nødvendig utstyr og lovmessig grunnlag for å kunne arbeide på en god og effektiv måte. En trygg hverdag For Fremskrittspartiet er er det viktig å redusere hverdags kriminaliteten. FrPs visjon er er å bygge opp et et operativt nær politi. To politifolk per 1000 innbyggere innen 2020 er er målet. For å få få til til det, vil vi vi gi gi ansettelses- garanti til til alle som består politihøyskolen. Hvis vi vi i i tillegg får gjort noe med strukturen i i politiets organisering får vi vi frigjort mange politifolk fra byråkrat stillinger i i 27 politi distrikt, til til operative og og tilstedeværende politifolk i i fem til til ti ti distrikt, sier Sandberg. Der Norge har 27 distrikt, har Finland og Sverige med flere innbyggere henholdsvis 0 (!) (!) og 5 politidistrikt. Strengere Håpløst utstyr Politianalysen reiser også knusende kritikk av utstyrs situasjonen i i politiet. Politiet trenger moderne hjelpemidler. Både personlig utstyr og våpen, samt et et operativt informasjons- og kommunikasjonssystem må på plass. Også på den måten kan vi vi frigjøre administrative ressurser til til operativ tjeneste, slår Sandberg fast. Fremskrittspartiet aksepterer ikke at at straffesaker med kjent gjerningsmann henlegges på grunn av kapasitets problemer. Soningskøen må fjernes, sier Per Sandberg, og og fortsetter: Sonings køen rammer dom felte, ofre og samfunnet for øvrig. Befolkningen mister tillit til til retts staten når gjernings -- menn, også etter alvorlige forbrytelser, kan gå fritt rundt i i påvente av soning. Særlig belastende er er dette for ofrene og deres familier. innvandringspolitikk - bedre integrering Kriminalitet som utøves av utlendinger, gir lovlydige innvandrere et dårlig renommé. Alle utenlandske statsborgere som blir straffet med mer enn tre måneders ubetinget fengsel, skal utvises, mener Per Sandberg. Utvisning alene er er imidlertid ikke nok for å forebygge kriminalitet, men må kombineres med en god integrerings politikk. En strammere kurs i i innvandringspolitikken vil også gagne den folkelige forståelsen for de mange lov lydige utlendingers tilstede værelse. Dette er er forutsetningen for en god integreringspolitikk hevder Sandberg. Lukkede mottak At FrP vil innføre lukkede mottak for asylsøkere, er er ingen nyhet. Det som er er nytt for de øvrige partiene, er er at at dette er er helt vanlig i i andre land. I I Hellas, hvor prosent av alle asylsøkere til til Europa kommer gjennom, har Norge faktisk finansiert to to slike l l ukkede mottak. Det er er tydeligvis helt greit i i andre land, men ikke i i Norge, sier Sandberg oppgitt. I I Hellas er er behandlingstiden for asylsøknader 25 dager i i førsteinstans, og siste anke er er avgjort etter 90 dager. I I Norge er er gjennomsnittstiden for avgjørelse i i første instans 280 dager, og og årevis i i ankeapparatet.

En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7

En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Rogaland Helge Thorheim (4. kand.), Solveig Horne (1. kand.), Roy Steffensen (3. kand.), Kari Raustein (5. kand.) og Bente Thorsen (2. kand). Side

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrP bygger Hordaland Stortinget har i juni 2013 vedtatt ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 2023.

En enklere hverdag for folk flest. FrP bygger Hordaland Stortinget har i juni 2013 vedtatt ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 2023. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil jobbe for Vestlandet i fire år Gjermund Hagesæter, Torkil Åmland, Helge André Njåstad og Laila Reiertsen. Side 6 og 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre.

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Sterkere lokalt selvstyre Tormod Overland ser at det er behov for en kraftig styrking av det lokale selvstyret i kommunene. Side 6 Det skal lukte asfalt Med Fremskrittspartiet

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Østfold Julia Brännström (5. kand.), Erlend Wiborg (2. kand.), Ulf Isak Leirstein (1. kand.), Eva Kristin Andersen (4. kand.) og Håvard Jensen (3.

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. ja til Fri- HEtsskolEn Side 8. FrP ser mulighetene og vil bygge landet FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. ja til Fri- HEtsskolEn Side 8. FrP ser mulighetene og vil bygge landet FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Aust-Agder FrP vil bygge: 4 felts E18 uten bommer mellom de store byene Side 5 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Kjempet for skolene Kongsberg FrP kjempet for grendeskolene. Og vant. Side 6 Unge bør stemme FrP Ungdomskandidat Lavrans Kierulf kjemper for at unge lettere skal komme inn på

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Verdier skapes. riktig utdanning sikrer verdiskaping. FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal

En enklere hverdag for folk flest. Verdier skapes. riktig utdanning sikrer verdiskaping. FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal Oskar J. Grimestad, 2. kandidat, Mette Hanekamhaug, 3. kandidat og Harald T. Nesvik, 1. kandidat. Side 5-8 September 2013. Nr. 13.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Valget er ditt FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST

En enklere hverdag for folk flest. Valget er ditt FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Ronny Berg: Innvandring og asylpolitikk Side 8 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Valget er ditt Monika

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Ombudsmannen. her Er frps veipakke for troms Side 6-7. FrP satser på Nord-Norge FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. Ombudsmannen. her Er frps veipakke for troms Side 6-7. FrP satser på Nord-Norge FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT 2. kandidat Per-Willy Amundsen FrP satser på Nord-Norge Side 5 September 2013. Nr. 13. 39. årgang EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST En enklere hverdag for folk flest Les intervju

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Avslag = ut av landet Det er ikke greit å bryte norsk lov, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen.

En enklere hverdag for folk flest. Avslag = ut av landet Det er ikke greit å bryte norsk lov, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Et nei er et nei Et avslag på «asylanken» vil si en forpliktelse til å forlate riket men mange blir. FrP sier nå stopp. Side 5 Falske ekteskap I Norge er det fullt mulig å søke

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VÆRE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? Våren 2016 gjør grenlandskommunene vedtak for eller imot kommunesammenslåing. Våren 2017 gjør Stortinget endelig vedtak om ny kommunestruktur. Foto: Kristine

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet Foto: Ilja c. hendel VERDIG ELDREOMSORG RETTFERDIG ASYL- OG INNVANDRINGSPOLITIKK ØKT SATSING PÅ VEI OG JERNBANE NYTENKENDE SKOLEPOLITIKK LAVERE SKATTER- OG AVGIFTER FOR FOLK FLEST Velg Fremskrittspartiet

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak:

Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: BEBY /17 Bergen bystyre Innbyggerforslag Bindende folkeavstemming om bompenger i Bergen FRWE ESARK-0183-201638981-5 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har mottatt et innbyggerforslag fra Minsak.no som

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne Pressemelding 3.september Resultater fra omfattende valgundersøkelse: Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne En ny undersøkelse fra nettdatingstjenesten Match.com blant nærmere 1000 norske single

Detaljer

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer?

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Vi har spurt våre medlemsbedrifter om hvilke saker de mener er de viktigste for dem. Samtidig har vi spurt de politiske

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Fremtidens velferdssamfunn hva skal det offentlige drive med? Kristin Clemet Perspektivmeldingens oppstartseminar

Fremtidens velferdssamfunn hva skal det offentlige drive med? Kristin Clemet Perspektivmeldingens oppstartseminar Fremtidens velferdssamfunn hva skal det offentlige drive med? Kristin Clemet Perspektivmeldingens oppstartseminar 22.1.2016 Perspektivmeldingen - noen erfaringer - Kan skape debatt Kan bli mer politisk

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Spenningsfeltet mellom politikk og styring

Spenningsfeltet mellom politikk og styring Spenningsfeltet mellom politikk og styring 16. september 2004 Siri Hatlen Styreleder Helse Øst RHF Reformens begrunnelse Mer helse for pengene med pasienten i fokus Regionalt perspektiv - bedre ressursutnyttelse

Detaljer

Stortingets spørretime 15.4.2015

Stortingets spørretime 15.4.2015 Stortingets spørretime 15.4.2015 Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:40:34]: Regjeringen har hatt ett svar på alle utfordringer i offentlig sektor. Det er sammenslåinger og sentralisering. Jan Tore Sanner

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Juli 2013 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. juni til 1 juli på

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

Nye politiske føringer

Nye politiske føringer Nye politiske føringer Elementer fra: 1. Samarbeidsavtale mellom Venstre, Krf, Frp og Høyre 2. Regjeringserklæringen (politisk plattform) for Solberg-regjeringen 3. Regjeringen Solberg 4. Statsbudsjettet

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Hvilken rolle spiller nominasjonene i den politiske representasjonsprosessen? Spesielt med hensyn til kvinnelig representasjon

Hvilken rolle spiller nominasjonene i den politiske representasjonsprosessen? Spesielt med hensyn til kvinnelig representasjon Hvilken rolle spiller nominasjonene i den politiske representasjonsprosessen? Spesielt med hensyn til kvinnelig representasjon Hanne Marthe Narud, Universitetet i Oslo Innlegg til Jubileumskonferansen

Detaljer

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering Carl I. Hagen og Jan Glendrange Situasjonen etter valget - tydelig polarisering av norsk politikk

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Dato: Likestillings- og diskrimineringsombudet 14.01.2016 Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo

Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Dato: Likestillings- og diskrimineringsombudet 14.01.2016 Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Dato: Likestillings- og diskrimineringsombudet 14.01.2016 Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo ØNSKE OM RÅD OG VEILEDNING Uføres Landsorganisasjon (ULO)

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer