En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7"

Transkript

1 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Rogaland Helge Thorheim (4. kand.), Solveig Horne (1. kand.), Roy Steffensen (3. kand.), Kari Raustein (5. kand.) og Bente Thorsen (2. kand). Side 5-8 September Nr årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Å gjøre en forskjell Rogaland trenger en regjering som ser verdien av et sterkt og dynamisk næringsliv, sier Solveig Horne. Side 5 kortere bilkø Er lønnsomt Side 7

2 2 «Skremmern» på hæla Valgdagen 9. september nærmer seg. Vi er i sluttspurten på en valgkamp som handler om å velge retning for den videre styringen av landet. Ditt valg handler om du ønsker at de rødgrønne skal fortsette å styre slik de gjør i dag. Altså status quo. Alternativet er Fremskrittspartiet. Vi vil gjøre forandringer. Vi vil skape en enklere hverdag for folk flest. Norge er et rikt land med unike muligheter dersom vi gjør de riktige prioriteringene. I tillegg til å avsette midler til fremtidige generasjoner vil vi gjøre lønnsomme investeringer i i infrastruktur, helsevesen, og politi. Dette er nødvendige investeringer for å styrke offentlig tjenestetilbud og konkurransekraft. I helsesektoren vil vi sikre verdige rettighetsbaserte ytelser, og ta i i bruk all kapasitet på våre sykehus, slik at helsekøene reduseres. Vi vil sikre at våre sykehus får det beste utstyret som er tilgjengelig, slik at forholdene for både diagnostisering og behandlingstilbud blir optimale. Fremskrittspartiet er partiet som vil få bukt med det unødige og stadig voksende byråkratiet. Dette gir mer frihet til folk flest, gjennom større handlefrihet og lavere skatter og avgifter. Det er også FrP som har de beste og tydeligste løsningene for å skape mer trygghet i i hverdagen for folk flest gjennom å styrke politiet, både med flere stillinger og bedre utstyr. Vi mener det er viktig å stramme inn innvandringen til Norge, slik at vi på en bedre måte kan håndtere integreringen. Jens Stoltenberg & co reiser nå rundt for å skremme med FrP. Stoltenberg fremstår nærmest som Trond Kirkvaags rollefigur «Skremmern». Dette gjør de fremfor å snakke om hva de selv vil. Kanskje de ikke vil så mye? Det er du som skal vurdere om du er fornøyd med jobben Jens Stoltenberg & co har gjort de siste åtte årene. Fremskrittspartiet er et handlekraftig alternativ for å skape en enklere hverdag for folk flest. Foto: Scanpix «Beklager... at det kun ble 2000 sykehjems- plasser, og ikke som jeg lovet. at det ikke har blitt flere politistillinger, faktisk litt færre. at behandlingstiden for mange kreftpasienter ikke har gått ned. Jens :)» Følg Fremskrittspartiet i i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Partileder Siv Jensen mener valget 9. september er et retningsvalg. Hun vil skape en enklere hverdag for folk flest. Skal vi oppnå dette er det avgjørende at FrP blir størst mulig, sier hun. En offensiv partileder mener det er avgjørende hvem velgerne gir politiske muskler. Hun mener det viktigste er å få gjennomslag for politiske saker. Gjennom de siste valgene har vi sett at det ikke er mange stemmer som utgjør en forskjell. Derfor er partilederens budskap om å stemme FrP for reelle endringer viktig. Dersom man vil bygge veier uten bompenger, få på plass en statlig finansiering

3 3 Vil skape en enklere hverdag for folk flest av eldreomsorgen, styrke politiet i i sitt arbeid med å bekjempe hverdagskriminaliteten og ønsker strengere asyl- og innvandringspolitikk, er det kun FrP som er det reelle alternativet, sier en tydelig og engasjert partileder Siv Jensen. Siste valg om eldreomsorg? Særlig trekker Siv Jensen frem eldreomsorg som et tema hun brenner for å få gjort noe med. Det har vært nok av valgkamper hvor eldreomsorg har vært sentralt på dagsorden. Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen i i et av verdens rikeste land, sier en oppgitt Siv Jensen med klar adresse til Stoltenbergs gjentatte løftebrudd. Det er særlig tre forhold Fremskrittspartiet konkret ønsker å endre når det gjelder eldreomsorgen. Det ene er lovfestede rettigheter til sykehjemsplass når enkeltmennesket har behov for det. Videre ønsker Fremskrittspartiet at det er staten som skal ha ansvaret for finansieringen og å sørge for at det Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen Siv Jensen er en bemanningsnorm som sikrer god omsorg for alle. Jensen har også et stort engasjement for helsepolitikken generelt. Hun avviser kontant at FrP kan akseptere å være med på Høyres forslag om økte egenandeler i i helsevesenet. Vi skal ha et offentlig finansiert helsevesen, hvor alle har like rettigheter. Da kan vi ikke være med på usosiale økninger av egenandelene som vil ramme vanlige folk med vanlige inntekter. Ambisjoner Politikk handler om å styre samfunnet i i riktig retning. Jensen og FrP har store ambisjoner for folk flest i i Norge. Vi vil skape et samfunn hvor frihet og trygghet blir mer enn store ord i i fine festtaler. Vi vil skape et samfunn hvor man kan gå trygt i i gatene, at folk flest skal styre mer i i eget liv uten for stor innblanding fra et voldsomt byråkrati og et for høyt skatte- og avgiftsnivå. Byråkratiet Jensen mener veksten i i staten må bremses, og at det er stort rom for effektivisering og forenkling. Skattepengene bør gå til offentlig finansierte velferdstjenester for folk flest, og ikke til å blåse opp et byråkrati som finansieres av skattebetalerne uten at man får tjenester igjen, sier Jensen. Jernbaneverket har kuttet i i vedlikehold, samtidig som man har ansatt nye personer i i administrasjonen. Eksemplene finnes i i omtrent alle deler av samfunnet, sier Jensen. Hun mener det er store muligheter for å gjøre ting både smartere, billigere og bedre. Fjern køene Vi vet at om lag mennesker står i i helsekø. En person som mottar sykelønn koster kr. hver eneste dag. Det er altså ingen grunn til ikke å ta tak i i dette. Vi må utnytte all kapasitet i i både private og offentlige helseinstitusjoner. Det vil rett og slett være god samfunnsøkonomi samtidig som livskvaliteten til den enkelte øker, sier hun. Valgfrihet En enklere hverdag handler også om frihet til å styre egne liv. Det å kunne velge hvilken skole barna skal gå på, ved hvilket sykehus man vil la seg behandle og frihet til å styre mer over egen økonomi. Fremskrittspartiet er sultne og lystne på å gjennomføre partiets løsninger som sørger for mer frihet og mer trygghet til folk flest i i Norge. Vårt mål er selvsagt å bli størst mulig. Gir velgerne oss sin tillit i i valget, er vi beredt på å bidra til å styre landet med gode løsninger for folk flest. Vi har handlekraften til å gjennomføre det vi lover, sier Jensen.

4 4 Stopp pensjonsranet Pensjonister flest blir avskåret fra en normal lønnsvekst fordi staten ikke gir pensjonistene det de har krav på. I 2011 ble pensjons reformen innført, noe som medførte dårligere pensjonsordning for folk flest. Da reformen ble vedtatt var FrP det eneste partiet som stemte imot. Den årlige underreguleringen med 0,75% og avkortningen av grunnpensjonen med 15% til gifte og samboende pensjonister har blitt et ran og bedrageri fra staten, sier FrPs tidligere formann Carl I. Hagen. Hagen mener underreguleringen må være i strid med Grunnlovens bestemmelse om at ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft. Derfor tar han nå kampen mot staten i dom stolene. Diskriminert Partiets tidligere formann får støtte fra leder av arbeids og sosialkomiteen på Stortinget Robert Eriksson som etterspør rettferdigheten når avkortningen i størst grad rammer de som har minst fra før. Eriksson mener seniorer også blir diskriminert i arbeidslivet. FrP mener det er diskriminering at eldre kan miste jobben uten grunn når de er 70 år. Enda verre er det at bedrifter kan si opp folk allerede ved fylte 67 år, sier Robert Eriksson. Reduser helsekøene Over tid er det avdekket en rekke sykdomstegn i sykehussektoren. FrP har stilt diagnose og foreslår behandling. Sterk MeDiSin: Kari Kjønaas Kjos har sterk medisin til et diagnostisert helsevesen. Sviktende pasientsikkerhet, omstillingsproblemer som tretter ut de ansatte, nye oppgaver, lange ventelister og juks for å redusere disse, må møtes med konkrete tiltak, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos. Medisin Hun slår fast at FrP vil ta tak i alle utfordringene og har sterk medisin. Om lag men nesker står i kø. Sykehus køen har vokst under de rødgrønne. Dette er et paradoks når vi ser at flere private l everandører både i Norge og utenlands kan tilby behandling for disse pasientene. Derfor ønsker vi å like behandle offentlige og private sykehus. Psykiatri og rusomsorgen er til å gråte av. Her svikter regjeringen daglig de svakeste i samfunnet. Vi har foreslått en rekke andre tiltak som blant annet at pasientenes brukermedvirkning og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten skal styrkes, forteller Kjønaas Kjos. Hun forklarer videre at FrP ønsker å legge ned de r egionale helseforetakene. Gevinster Ved å gjøre dette vil vi høste store effektiviseringsgevinster, samtidig som de geografiske forskjellene på kvalitet i behandling blir borte, slår Kjos fast. I tillegg krever FrP et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse. Kjos legger til at det er på tide å skille mellom investeringer og ordinær drift i sykehusbudsjettene.

5 5 Å gjøre en forskjell Rogaland trenger en regjering som ser verdien av et sterkt og dynamisk næringsliv, og som sørger for gode rammebetingelser, sier FrPs toppkandidat, Solveig Horne. Hun har åtte år bak seg på Stortinget, langt flere i lokal og fylkespolitikken. For Rogaland FrPs førstekandidat til stortingsvalget ble den politiske gnisten for alvor tent da hun så Carl I. Hagen på TV. FrP har alltid vært mitt parti. Da jeg så Carl snakke de etablerte politikerne midt imot, visste jeg hvor jeg hørte hjemme, sier Horne. Gikk gradene I 1994 ble hun aktiv. Det ble en lynkarriere i kommunepolitikken. Jeg dro på nominasjonsmøte for å se, men endte opp med å bli nominert, ler hun. FrP gjorde et godt valg. Horne kom inn i kommunestyret og FrP fikk to plasser i formannskapet. Fordi den ene i formannskapet måtte være kvinne, ble jeg kvotert inn. Du kan si det sånn at jeg hadde en svært bratt læringskurve den første tiden min som politiker. Men erfaringene fra lokalpolitikken har vært gull verd på Stortinget sier Horne, som likevel er iherdig motstander av kvotering. Farvel fedrekvote Som førstekandidat i Rogaland er det mange viktige saker som opptar henne, blant annet et bedre boligmarked, sterk satsing på samferdsel, bedre tilgang på næringsarealer og også å få på plass et nytt sykehus. Dette håper hun at hun kan få gjort noe med i sin tredje periode på Stortinget. Solveig har vært to perioder på Stortinget, en i justiskomiteen de siste fire årene har Horne vært FrPs familiepolitiske talskvinne på Stortinget. Å sikre familiene valgfrihet og råderett over egen hverdag er en kampsak for meg. Fedrekvoten er noe av det første som bør ryke med ny regjering, sier Horne, som stortrives i rollen som FrPs fremste familiepolitiker. Jeg er mor selv og ser hvor viktig familiepolitikken kan være for den enkelte familie. Og jeg ser hvor viktig familiepolitikken er for FrP. Men jeg er åpen for alle muligheter i neste periode. Det fine med politikken er at man alltid kan lære noe nytt, sier hun. For Rogaland Som rogalending har Horne mange ganger irritert seg over at regjeringen later til å tro at næringslivet i Rogaland er så solid at det går av seg selv. Rogaland er et viktig fylke med et sterkt og dynamisk næringsliv. Men 1. kandidat Kun med et sterkt FrP som kan røske opp litt, kan vi få positive endringer for samferdselssituasjonen. også Rogaland trenger en regjering som ser verdien av verdiskapingen som gjøres. Oljebransjen og den maritime næringen konkurrerer begge med hele verden, selvfølgelig er det viktig med gode rammebetingelser for videre vekst, sier Horne, som også påpeker viktigheten av å sikre fremtiden til den maritime klyngen i fylket, samt at en lovfesting av fullverdig nettolønns ordning dermed er et viktig tiltak. Hun er også opptatt av å få fart på veibyggingen i hjemfylket. Kun med et sterkt FrP som kan Solveig Horne røske opp litt, kan vi få positive endringer for samferdselssituasjonen. Alle partiene har gode intensjoner, men de andre bare snakker. Det er bare FrP som virkelig vil satse på samferdsel, sier Rogaland FrPs listetopp. Sterk motivasjon Solveig Horne er opptatt av at innbyggerne skal ha en lav terskel for å ta kontakt med henne. Jeg skal alltid være tilgjengelig for innbyggerne i Rogaland. Ingen sak er for liten, og ingen sak for stor. Jeg vil være lyttende og prøve å få løst prob lemer for folk, sier hun. Å være stortingspolitiker gir fantastiske muligheter, mener Horne. Å kunne påvirke hverdagen til folk positivt er et enormt privilegium. Som stortingspolitiker har du en utrolig spennende arbeidsplass, med mulighet til å sette viktige saker på dagsorden. Jeg får et kick av å få gjennomslag, av å kunne gjøre en forskjell for noen. Det gir meg masse energi til å fortsette, sier hun. De beste løsningene Etter åtte år i opposisjon er Horne mer enn klar for å prøve en tilværelse med FrP i regjering. Vi har de beste løsningene og jeg er veldig lysten på å få satt dem ut i praksis. Vi skal vise at vi er et parti som ikke bare lover, men som leverer. Vi må jobbe hardt for å få gjennomslag for en smartere måte å bruke penger på her i landet, for å investere mer i verdiskaping og få bygget bedre veier, sier hun.

6 6 Nytt sykehus Med dagens finansieringssystem må sykehusene kutte i pasientbehandlingen for å få råd til nybygg. Vi mener det er på høy tid å investere mer i sykehusene, sier FrPs Solveig Horne. Horne, som er FrPs førstekandidat fra Rogaland til Stortingsvalget, er opprørt over situasjonen i helsevesenet. Dårlig bygningsmasse og trang sykehusøkonomi går ut over pasientsikkerheten, mener hun. Men med dagens finansieringssystem stilles sykehusene overfor et nærmest umulig valg. Skal de investere i ny, helt nødvendig bygningsmasse, må de først spare opp 50 prosent i egenkapital. For Stavanger Universitetssykehus betyr det at sykehuset må spare opptil 45 millioner kroner. Disse pengene må de nødvendigvis også ta fra pasientbehandlingen, sier Horne, som mener det er på høy tid med en ny finansieringsmodell for sykehusene. Dagens finansieringsmetode fører i verste fall til økt ventetid for pasientene. Det er helt meningsløst at et sykehus skal måtte kutte i driften for å få råd til å investere. Vedlikeholdsetterslepet er allerede enormt, ventelistene lange og på toppen har vi en befolkningsvekst som gjør at behovet for sykehustjenester øker, sier Horne. FrP mener dagens finansieringsmåte må endres. I dag er det slik at presset økonomi ved sykehusene umuliggjør helt nødvendige investeringer. Dette fører igjen til høyere driftskostnader enn nødvendig, sier Horne, som vil skille mellom bevilgninger til den daglige driften av sykehusene og til investeringer i bygg og utstyr. Vårt forslag er vinn-vinn, både for samfunnet og den enkelte pasient. Med FrPs løsning får vi moderne sykehus som kan behandle flere pasienter på en mer kostnadseffektiv måte. Slik kan vi sikre pasientene en verdig behandling og samtidig få på plass utsyr og bygninger som pasientene sårt trenger i fremtiden, sier Horne. Riktig utdannin skaping i Rogal Rogaland har et variert, og i stor grad kompetansekrevende arbeidsliv med lav arbeidsledighet. De aller fleste arbeidsplassene både i offentlig og privat sektor krever at folk har utdanning innen faget de skal arbeide i, sier Bente Thorsen, og forteller videre om bransjer som melder at de har problemer med å skaffe nok folk. Behovet for fagarbeidere og de med høyere utdannelse er størst innenfor helse og omsorg, IkT, maritim og offshore/oljerelatert sektor. SSB anslår behovet for fagarbeidere til over frem mot 2030 på landsbasis. Bare i bygg og anlegg trengs årlig nye medarbeidere, mens under starter videregående på denne linjen i dag. Ja, det er for få som tar fagarbeiderutdannelse. Ekstra alvorlig blir det når vi ser at ca 30 prosent av elevene på yrkesfag slutter før de er ferdige, sier Thorsen, og peker på at det er ulike grunner til at så mange slutter: En for teoritung videregående skole, feilvalg og mangel på læreplass er ofte bakenforliggende årsaker til at elevene slutter. FrP har høye ambisjoner på vegne En verdig og god helse- og Rogaland skal ha en eldre- og helseomsorg som vi kan være stolte av, sier Bente Thorsen. Dessverre ser vi at det er mange pleietrengende som ikke får den helse hjelp som de har behov for. Dette er en stor belastning for både de pleietrengende og deres pårørende. Til stadighet får vi tilbakemeldinger om at det er for få sykehjemsplasser i forhold til behovet i de ulike kommunene i fylket. Dette er nærmere regelen enn unntaket, og gjelder stort sett uansett hvem 2. kandidat som sitter med det politiske ansvaret i kommunen. Dette er uverdig, sier stortingsrepresentant Bente Thorsen. Thorsen viser til at lokalpolitikerne er ansvarlige for mange viktige oppgaver og når de årlige inntektene fra staten til kommunen ikke dekker stort mer enn økte pensjons og lønnsutgifter så gir ikke dette de beste forutsetninger for tjenestetilbudet. Arbeiderpartiregjeringen har pålagt kommunene så mange oppgaver at det mange steder ikke er penger til å sørge for det viktigste. Fremskrittspartiet vil prioritere omsorgssektoren, det har ikke Stoltenberg vist vilje til, sier hun, mens

7 7 g sikrer verdi verdiand eldreomsorg hun påpeker at helse og eldreomsorg er et av de viktigste områdene for Fremskrittspartiet Frp vil sørge for at folk får det tilbudet som de har krav på, og for at vi skal få et best mulig helsetilbud uavhengig av kommuneøkonomi, så vil vi at staten skal være økonomisk ansvarlig for sykehjemsplasser og forsterket botilbud for de som har henvisning fra lege. FrP er det eneste partiet som vil garantere sykehjemsplass for de som har behov for dette, på samme måte som barnetrygden er et garantert statlig tilbud, sier hun. Thorsen er opptatt av at det skal være de syke og pleietrengende som av Rogalands elever og studenter. Universitetet i Stavanger er en viktig institusjon som må sikres lik finansiering som andre universitet. Videre er jeg opptatt av at elevene i større grad må få opplæring etter egne evner og forutsetninger. Elever som sliter må få tidlig hjelp i faget, og samtidig må vi gjøre det enklere for teoriflinke elever til å ta fag på høyere nivå. En viktig faktor her er tilbakemeldingskulturen i skolen, sier Thorsen, som mener at karakterer er et godt tilbakemeldingsverktøy. Vi vil ha karakterer sammen med god skriftlig tilbakemelding i basisfagene fra 5. klasse, og vil følge opp skolene, slik at dialogen mellom lærerelev og hjem skole er god. Den enkelte elev må kontinuerlig få tilbakemelding på hva som skal til å bli bedre i fag. I tillegg må rådgivningstjenesten både i grunnskolen og på videregående bedres, slik at feilvalg blir redusert, forteller hun. Bente er opptatt av å framsnakke norsk skole, og mener at det er mange gode skoler i Rogaland. Hun påpeker likevel at mange elever og lærere sliter med realfagene, og at dette må være et prioritert område. Hun påpeker videre at norske lærere er gode, men hun og FrP vil sørge for at flere får ta etterlengtet videreutdanning. Jeg er stolt av lærerne vi har i Rogaland. Læreren er den viktigste ressursen for elevenes læring, derfor må flere lærere få faglig oppdatering. Dette er noe lærerne ønsker. Vi har derfor i flere år foreslått å øke budsjettposten til nødvendig etter og videreutdanning for lærerne i grunnskolen. Den nye lærerutdannelsen og mer midler til etterutdanning gir et godt grunnlag for gode lærere, avslutter Thorsen. skal være viktigst og ikke systemet. Hun snakker om en fleksibel og brukervennlig omsorgssektor, som tar hensyn til den enkelte. Mange med pleiebehov ønsker å bo hjemme lengst mulig, derfor vil vi arbeide for at kommunehelsetjenesten har en bredt sammensatt kompetanse i sitt tilbud. Dette er nødvendig for at folk skal få trening og rehabilitering for å holde seg friske lengre. Helse og eldreomsorg er av vital betydning for Rogalands innbyggere og derfor vil vi som representanter stå på for at våre innbyggere skal få nettopp det som de rødgrønne ikke har klart å sørge for: En verdig eldreomsorg, avslutter Thorsen. Kortere bilkø er lønnsomt Samfunnet fungerer utvilsomt bedre med gode veier. Varer, elektrikere, tømmermenn m.m. vil komme raskere frem, noe som vil øke produktiviteten, næringslivet vil få lavere transportkostnader, folk flest vil bruke mindre tid i kø, og mer tid på jobb og hjemme. Bedre veier og kortere bilkø har en verdi, og vil føre til økt omsetning og at økonomien vil flyte bedre, noe som igjen vil føre til økt rikdom og økte skatteinntekter til staten, utdyper Roy Steffensen. 3. kandidat FrP presenterte nylig en offensiv transportplan, som på kort tid vil sørge for langt bedre infrastruktur. Befolkningen i Stavanger/ Sandnes er forventet å øke kraftig, og befolkningen for Rogaland sett under ett vil øke med innbyggere fra til innen FrP mener at den forventede befolkningsveksten må få konsekvenser for statlige samferdselsprioriteringer, og at Rogaland derfor er et satsingsområde for Fremskrittspartiet. Dette viser klart igjen på tiltakene som FrP har foreslått for de neste ti årene. Rogfast E39 E134 fra Haugesund og over Haukeli Transportkorridor Vest (4-felt mellom Sola-Tananger-Randaberg) 4-felt Kristiansand Sandnes 6-felt Sandnes Stavanger 4-felt Solasplitten Dobbeltspor til Egersund 13 milliarder kroner til kollektivtrafikk i de fire storbyområdene En slik satsing på infrastruktur i Rogaland vil sørge for økt lønnsomhet for næringslivet, lavere byggekostnader siden man prosjekterer strekningene i «ett jafs» i stedet for stykkevis og delt, i tillegg til at bedre veier og færre bilkøer vil sørge for at man utvider boligområdet for hvor folk vil synes det er aktuelt å bosette seg. De aller fleste regner nemlig pendleravstand i tid og kroner, ikke antall kilometer, så et bedre, mer effektivt og ikke minst bomfritt veinett vil sørge for at presset i boligmarkedet i Stavanger/Sandnes reduseres, forteller Steffensen. Fremskrittspartiets måte å finansiere dette på vil være uten bompenger, men i stedet å opprette tre forskjellige infrastrukturfond, hvor avkastningen skal være øremerket hvert sitt formål, henholdsvis bygging av vei, jernbane og kollektivtransport i storbyområdene. Fremskrittspartiet vil bruke mye penger på vei de neste ti årene, og vi har forholdt oss til Statistisk Sentralbyrå som 2. mai i år kom med en rapport som viser at Norge kan tåle 45,5 mrd. ekstra i årlige investeringer i infrastruktur, uten at det skaper press i økonomien. Handlingsrommet er veldig stort, og vi har med våre samferdselsvisjoner forholdt oss innenfor dette handlingsrommet, sier Roy Steffensen, som utdyper at Fremskrittspartiet ikke ser på bygging av vei som en utgift, men som investeringer for fremtiden. Veibygging er en god investering for vårt lokalmiljø, for næringslivet og norsk økonomi, for hverdagen til folk flest og vil komme både oss og fremtidige generasjoner til gode. Fremskrittspartiet vil ha en offensiv samferdselssatsing og gjennomføre dette nå fordi vi mener at vi ikke har råd til å la være, avslutter Roy Steffensen. Nettolønn Fremskrittspartiet mener det er svært viktig at sjøfartsnasjonen Norge tilbyr gode og konkurransedyktige vilkår som sikrer norske sjøfolk på norske båter. Dette er å også med å sikre fremtiden til den verdensledende maritime klyngen i vårt fylke. Fremskrittspartiet mener derfor at det må lovfestes en fullverdig nettolønnsordning for norske sjøfolk og at en hever refusjonsbeløpet som ble innført i ordningen fra 1. juli 2008 med lønns og prisveksten frem til i dag inntil den fullverdige nettolønnsordningen er på plass.

8 8 Fylkesmannen har for mye makt Helge Thorheim, 4.kandidat på stortingslisten til Fremskrittspartiet og varaordfører i Karmøy kommune, er oppgitt over fylkesmannens store makt. I løpet av de siste år har fylkesmannsembetet utviklet seg til å bli en stor, byråkratisk offentlig aktør som stadig mer griper inn i det lokale selvstyret i landet, sier Thorheim, og påpeker at det er verst å forholde seg til fylkesmannen når det kommer til saker etter plan og bygningsloven. I de aller fleste kommunene er det i dag ansatt personell med meget gode fagkunnskaper i de fleste fagfeltene, og da spesielt innenfor plan og bygningsloven. Helge Thorheim som selv har vært rådmann i to kommuner mener det er helt unødvendig å ha et statlig byråkrati som skal overprøve kommunene i slike detaljerte spørsmål som de gjør i dag. Lokale politikere vil meget vel klare å ivareta tryggheten og sikkerheten i saker som angår innbyggerne og næringslivet på en tilfredsstillende 4. kandidat måte uten overprøving av fylkesmannen. I Fremskrittspartiet er den lokale selvråderetten et viktig prinsipp, og da må vi gi lokalsamfunnet frihet til å utvikle seg selv uten at sakene må innom fylkesmannen for uttale, forteller en engasjert Thorheim. Helge Thorheim er opptatt av at fylkesmannens oppgaver og rolle må forandres, og bli redusert til et embete som kun passer på at kommunene driver innenfor lovens regelverk. Fylkesmannen er i dag regjeringens forlengede arm, og utøver sitt arbeid på vegne av denne. Kampen mot dagens Fylkesmannsembete samt nedlegging av fylkeskommunen vil bli en prioritert oppgave for FrP fremover, avslutter stortingskandidaten. 5. kandidat Et bedre boligmarked Stavanger området har i dag et stort press i boligmarkedet, som igjen gir noen av landets høyeste salgs og leiepriser på bolig. De høye prisene forplanter seg også utover i resten av Rogaland. Dette presset gjør at studenter velger bort regionen som sin studieby, og familier og ungdom velger å bosette seg utenfor regionen. Fremskrittspartiet mener at for å møte markedet må det i pressområdene bygges tettere og høyere. I tillegg vil vi jobbe for bedre infrastruktur slik at vi kan bo og arbeide i en større del av regionen, sier Kari Raustein. Kari er medlem i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, og svært opptatt av utbyggingsprosjekter. Vi mener at egenkapitalkravet til lån må fjernes, og at bankene igjen må kunne vurdere den enkeltes evne til å betjene et lån. Samtidig vil vi styrke BSU ordningen slik at flere unge stimuleres til å spare til egen bolig, forteller Raustein, mens hun poengterer nødvendigheten av en liberalisering av plan og bygningsloven. Strengere straffer og synlig politi En av det offentliges viktigste oppgaver er å sørge for trygghet for innbyggerne, gjennom å se til at kriminelle blir pågrepet og dømt. Kari Raustein, stortingskandidat og fylkesleder i Rogaland FrP, mener at Rogaland i dag er akterutseilt og mangler ressurser for å gjennomføre oppgavene sine i tråd med forventningene innbyggerne har. Vi har for få polititjenestemenn i tillegg til at politiets utstyr er utdatert og mangelfullt, sier hun, og påpeker at dette fører til lave oppklaringsprosenter og mange henleggelser av «småsaker». Rettsvesenet har svært lang behandlingstid for beramming og gjennomføring av rettsaker, som igjen ofte gir «rabatt» på straffen for kriminelle, forteller Raustein, mens hun lister opp Fremskrittspartiets tiltak som strengere straffer, økt fengselskapasitet, flere polititjenestemenn og ikke minst, at det skal være mer synlig politi i gatene. Mer synlig politi i gatene vil virke forebyggende, men også gi en økt trygghetsfølelse for innbyggerne. Videre er det viktig med strengere straffer fordi dette vil virke avskrekkende, sier hun. Justis er et veldig viktig område for Kari Raustein, og hun nevner videre nødvendigheten av å investere i nytt og moderne IKT utstyr, biler og materiell slik at politiets oppgaver skal utføres på en mest mulig effektiv måte. For Fremskrittspartiet vil en nullvisjon for kriminalitet alltid være målet da trygghet for enkeltmennesket er et fundament i vår politikk, avslutter Raustein.

9 9 Skattelette til folk flest I motsetning til de øvrige partiene på Stortinget, ønsker FrP å gi skattelettelse til folk flest, slår FrPs 2. nestleder og finanspolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen fast. StørrE råderett: FrP vil gi deg større råderett over egen økonomi. Reduksjon av skatter og avgifter har helt siden stiftelsen av FrP for 40 år siden vært en av partiets kjernesaker. I vårt alternative statsbudsjett for 2013 foreslo vi kutt i offentlige utgifter på 18,6 milliarder kroner. Samtidig foreslo vi skattekutt som ville stimulert til økt arbeidsinnsats og økte næringsinvesteringer. Det ville trygget norske arbeidsplasser, fortsetter Solvik Olsen. Alt i alt mener Solvik Olsen at den enkelte skal få lov til å bestemme mer over egen økonomi. Det blir ikke nødvendigvis mer velferd av at staten tar mer av din inntekt, ofte bare mer byråkrati. Mens Ap er rause med din lommebok vil vi la familiene beholde mer av sin egen inntekt. Våre skattelettelser kommer i hovedsak vanlige folk til gode. I følge Solvik Olsen finnes det ikke grenser for de rødgrønnes oppfinnsomhet når det gjelder å ta for seg av dine penger. Flytteskatt Se på dokumentavgiften, også kalt «flytteskatten», en avgift som kun har til hensikt å skaffe inntekter til statskassen. Den straffer dem som har behov for å flytte på seg, enten av arbeidsmessige eller andre grunner. Han legger til at den rammer også hardt unge i etableringsfasen som skal skaffe seg bolig. Et annet eksempel Solvik Olsen trekker frem, er arveavgiften som han mener rammer spesielt men nesker som er i en vanskelig livs situasjon. Arveavgiften er en usosial og urettferdig avgift, og det er urimelig at staten er delarving i ethvert arveoppgjør. Pengene det i dag betales arveavgift på, har blitt beskattet en rekke ganger tidligere. FrP gikk inn for å fjerne hele arveavgiften i alternative statsbudsjett for StyringSdyktig FrP Folk lever billigst og er mest fornøyd med sine lokalpolitikere i FrPstyrte kommuner, viser ferske undersøkelser. FrP ordfører vil ta med erfaringene dersom partiet kommer i posisjon fra høsten. ENklErE hverdag med FrP: Austevoll er en av kommunene hvor utviklingen er svært god takket være FrPs handlekraft. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet, sier Helge A. Njåstad. mye tøffere måte. Vi evner å vise handle kraft i forhold til å gripe tak i negative forhold. Det gir oss tillit hos befolkningen. FrP ordfører i Austevoll kommune, Helge André Njåstad smiler bredt når han får se rådataene bak Difis innbyggerundersøkelse. Svarene fra drøyt innbyggere om hvorvidt politikerne arbeider for innbyggernes beste, viser klare forskjeller fordelt på partifarge. FrPkommunene kommer svært godt ut. Av svarene som er gitt, svarer ni av ti at de har klart bedre tillit til sine lokalpolitikere i Hordalandkommunen, Austevoll, enn innbyggere i for eksempel AP styrte kommuner. Njåstad, som også nylig ble kåret av Kommunal Rapport, forklarer at årsaken til at det går så bra er fordi FrP politikerne tar rollen som ombudsmenn på alvor. Fra fattig til veldrevet Innbyggerne legger merke til at vi er deres ombudsmenn. I Austevoll har vi snudd den økonomiske situasjonen i denne kommunen. Fra å være en fattig kommune i Hordaland som slet mest, til at vi i dag er en av kommunene som går aller best. Dette til tross for at vi har fjernet eiendomsskatten som kommunen har vært avhengig av gjennom flere år. I tillegg understreker Njåstad at ombudsrollen også medfører å være tøff. Vi er ombudsmenn på en Næringsvennlig Det er ikke bare den enkelte innbygger som har det godt i Austevoll. Nylig fikk Austevoll en verdig tredjeplass i NHOs Nærings EM. Njåstad står på andre plass i Hordaland for FrP til høstens stortingsvalg. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet. Vi har erfart at våre politiske løsninger fungerer i kommune Norge. Nå vil vi gi resten av landet de samme mulighetene gjennom vår politikk.

10 10 Sviktende beredskap Rapporten som like før sommeren ble lagt frem om tilstanden for norsk politi, var en knusende dom over både politiet og den rødgrønne regjeringens unnfallenhet, samt manglende prioriteringer. 22. juli-rapporten viste det samme. Politiet i i Norge leverer ikke de tjenestene det norske folk må kunne forlange, og dette er er ene og alene regjeringens skyld, påpeker Per Sandberg. Stopp utenlandske bander I I kampen mot en stadig tøffere kriminell hverdag, med tunge utenlandske organiserte kriminelle bander, trenger vi vi at at politiet er er best mulig rustet og trent, sier Per Sandberg. Han er er bekymret for den stadig økende strømmen av narkotika, samt menneskehandelen som organiserte kriminelle utenlandske bander driver med. Han mener tolletaten bør få få begrenset politimyndighet og settes i i stand til til å ta ta en mer aktiv rolle i i kriminalitetsbekjempelsen ved grensene. Narkotikahandel og menneskehandel er er områder der tolletaten har kompetanse som i i mye større grad bør benyttes for å heve effektiviteten i i kriminalitetsbekjempelsen, samtidig som politiet blir avlastet. Vil forby tigging Fremskrittspartiet ønsker å forby tigging i i Norge. Mange steder sjeneres innbyggerne av at at tiggere og andre grupperinger bedriver en uønsket og kriminell virksomhet i i hverdagen, uten at at dette blir slått ned på av politiet. Vi Vi ønsker å sikre politiet en tydeligere hjemmel for å sikre offentlig ro ro og orden, samt å gjeninnføre forbudet mot tigging. Bekjemp hverdags- kriminaliteten Å skape en trygg hverdag for folk flest, der politiet blir i stand til å beskytte liv, helse og eiendom, er en sentral samfunnsoppgave. Fremskrittspartiet ønsker et troverdig, moderne, handlekraftig, folkelig og ansvarlig politi, slår partiets nestleder og leder av justiskomiteen Per Sandberg fast. Politiet må settes i i stand til å kunne forebygge og følge opp lovbrudd. De må ha nødvendig utstyr og lovmessig grunnlag for å kunne arbeide på en god og effektiv måte. En trygg hverdag For Fremskrittspartiet er det viktig å redusere hverdags kriminaliteten. FrPs visjon er å bygge opp et operativt nær politi. To politifolk per 1000 innbyggere innen 2020 er målet. For å få til det, vil vi gi ansettelses- garanti til alle som består politihøyskolen. Hvis vi i i tillegg får gjort noe med strukturen i i politiets organisering får vi frigjort mange politifolk fra byråkrat stillinger i i 27 politi distrikt, til operative og tilstedeværende politifolk i i fem til ti ti distrikt, sier Sandberg. Der Norge har 27 distrikt, har Finland og Sverige med flere innbyggere henholdsvis 0 (!) og 5 politidistrikt. Strengere Håpløst utstyr Politianalysen reiser også knusende kritikk av utstyrs situasjonen i i politiet. Politiet trenger moderne hjelpemidler. Både personlig utstyr og våpen, samt et operativt informasjons- og kommunikasjonssystem må på plass. Også på den måten kan vi frigjøre administrative ressurser til operativ tjeneste, slår Sandberg fast. Fremskrittspartiet aksepterer ikke at straffesaker med kjent gjerningsmann henlegges på grunn av kapasitets problemer. Soningskøen må fjernes, sier Per Sandberg, og fortsetter: Sonings køen rammer dom felte, ofre og samfunnet for øvrig. Befolkningen mister tillit til retts staten når gjernings -- menn, også etter alvorlige forbrytelser, kan gå fritt rundt i i påvente av soning. Særlig belastende er dette for ofrene og deres familier. innvandringspolitikk - bedre integrering Kriminalitet som utøves av utlendinger, gir lovlydige innvandrere et dårlig renommé. Alle utenlandske statsborgere som blir straffet med mer enn tre måneders ubetinget fengsel, skal utvises, mener Per Sandberg. Utvisning alene er imidlertid ikke nok for å forebygge kriminalitet, men må kombineres med en god integrerings politikk. En strammere kurs i i innvandringspolitikken vil også gagne den folkelige forståelsen for de mange lov lydige utlendingers tilstede værelse. Dette er forutsetningen for en god integreringspolitikk hevder Sandberg. Lukkede mottak At FrP vil innføre lukkede mottak for asylsøkere, er ingen nyhet. Det som er nytt for de øvrige partiene, er at dette er helt vanlig i i andre land. I Hellas, hvor prosent av alle asylsøkere til Europa kommer gjennom, har Norge faktisk finansiert to slike l l ukkede mottak. Det er tydeligvis helt greit i i andre land, men ikke i i Norge, sier Sandberg oppgitt. I Hellas er behandlingstiden for asylsøknader 25 dager i i førsteinstans, og siste anke er avgjort etter 90 dager. I Norge er gjennomsnittstiden for avgjørelse i i første instans 280 dager, og årevis i i ankeapparatet.

11 11 11 FuLLIntErCIty: IntErCIty:Samferdselspolitisk Samferdselspolitisktalsmann talsmannbård BårdA. A.Hoksrud Hoksrudvil vilha hadobbeltspor dobbeltsporpå påhele heleintercitytriangelet Intercitytriangeletinnen innen (Oslo-Halden, (Oslo-Halden,Oslo-Lillehammer, Oslo-Lillehammer,Oslo-Skien). Oslo-Skien). FuLL (Foto:NTB NTBscanpix/Helge scanpix/helgemikalsen/vg) Mikalsen/VG) (Foto: Bygg vei uten bom Oljeinntektene gir gir oss oss frihet frihet til til åå bygge bygge landet. landet. II stedet stedet Oljeinntektene nekter regjeringen regjeringen åå bygge bygge veier veier med med mindre mindre bilistene bilistene nekter tar det det aller aller meste meste av av regningen. regningen. tar FrPla lanylig nyligfrem fremfriske friskemilliarder milliarder FrP forååstyrke styrkesamferdselssatsningen samferdselssatsningen for deneste nestetitiårene åreneiisin sinnasjonale nasjonale de transportplan. transportplan. SSB SSB FrPssamferdselspolitiske samferdselspolitisketalstalsfrps mannbård BårdHoksrud, Hoksrud,viser viserblant blant mann annettil tilen enrapport rapportfra frastatistisk Statistisk annet sentralbyråsom somkonkluderer konkluderermed med sentralbyrå atdet deter errom romfor forååbruke brukehele hele45,5 45,5 at milliarderkroner kronermer meriiåret åretpå på milliarder investeringertil tilinfrastruktur infrastrukturenn enn investeringer dag,uten utenat atdet detfår fårnoen noenstore store iidag, konsekvenserfor fornorsk norskøkonomi. økonomi. konsekvenser Regjeringenlegger leggeropp opptil tilat at Regjeringen bompengeselskapeneskal skallånelånebompengeselskapene finansierenye nyeveier veierfor for finansiere millionerkroner. kroner.iifølge følgehoksrud Hoksruder er millioner detfolk folkflest flestsom sommå måta taregningen. regningen. det Jegskjønner skjønnerikke ikkehvordan hvordanregjeregje Jeg ringenkan kanforsvare forsvareovenfor ovenforbilistene bilistene ringen atrenter renterog oginnkrevingskostnader innkrevingskostnader at vilkoste kostenesten nesten47 47milliarder milliarderkrokrovil nerde deneste neste årene åreneuten utenat at ner detblir blirbygget byggeten eneneste enestemeter metervei. vei. det følgehoksrud Hoksrudhar harregjeringen regjeringen IIfølge sammenmed medde deøvrige øvrigepartiene partienepå på sammen Stortinget også ogsåhøyre, Høyre,vedtatt vedtattat at Stortinget bilisteneskal skalbetale betaleytterligere ytterligere bilistene 100milliarder milliarderkroner kroneriibompenger bompenger 100 deneste nestetitiårene. årene.dette Detteiiform formav av de veiprosjektersom somplanlegges planleggesstartet startet veiprosjekter ellerfullført fullførtiidenne denneperioden, perioden, eller forklarerhan. han. forklarer Full InterCity InterCity Full Hoksrudforklarer forklarervidere videreat atfrp FrPvil vil Hoksrud byggedobbeltspor dobbeltsporpå påhele heleintercityintercitybygge triangeletinnen innen (Oslo-Halden, (Oslo-Halden, triangelet Oslo-Lillehammer,Oslo-Skien). Oslo-Skien).II Oslo-Lillehammer, tillegglover loverhan handobbeltspor dobbeltsporpå på tillegg Gjøvikbanen,ny nyjernbanetunnel jernbanetunnel Gjøvikbanen, underoslo, Oslo,og ogååforlenge forlengedobbeltdobbeltunder sporetpå påjærbanen. Jærbanen. sporet Vimå måmøte møtede deenorme enormeutforutfor Vi dringenevi vistår ståroverfor overforgjennom gjennomåå dringene satse.investeringer Investeringeriiinfrastruktur infrastruktur satse. erfornuftig fornuftigmed medtanke tankepå påat atoljeoljeer fondetgir gir2,5 2,5prosent prosentavkastning, avkastning, fondet mensekspertene ekspertenemener menerbedre bedre mens infrastrukturgir gir3,5 3,5ganger gangerigjen igjen infrastruktur påinvesteringene. investeringene. på tilleggsetter setterfrp FrPav avpenger pengerfor for IItillegg taigjen igjendet detenorme enormevedlikeholdsvedlikeholdsååta etterslepetpå påriksriks-og ogfylkesveier. fylkesveier. etterslepet Med25 25milliarder milliarderkroner kronermener mener Med partietman mankan kanta taigjen igjenforfallet forfallet partiet påriksveiene riksveienepå påtitiår, år,og ogmed med55 55 på milliarderkroner kronervil vilman mangjøre gjøredet det milliarder sammepå påfylkesveinettet fylkesveinettetover overen en samme periodepå på15 15år. år. periode Fakta Fakta FrP ønsker å bygge et sammenhengende motorveistamnett mellom FrP ønsker å bygge et sammenhengende motorveistamnett mellom destørste størstebyene byenei ilandet, landet,med medtilknytninger tilknytningertiltildet detsvenske svenskestamnettet. stamnettet. de MedFrP FrPblir blirdet detsammenhengende sammenhengendefirefelts firefeltspå påblant blantannet annete18 E18Riksgrensen/ Riksgrensen/ Med Ørje-Oslo-Kristiansand, Ørje-Oslo-Kristiansand, E6Riksgrensen/Svinesund-Oslo-Trondheim-Steinkjer, Riksgrensen/Svinesund-Oslo-Trondheim-Steinkjer,E39 E39KristiansandKristiansandE6 Stavanger,E39 E39Stavanger-Bergen Stavanger-Bergenog ogen enrekke rekkeandre andreviktige viktigestrekninger. strekninger. Stavanger, FrPsforslag forslagtiltilnasjonalt nasjonaltmotorveinett motorveinetter erryggraden ryggradeni ifremskrittspartiets Fremskrittspartiets FrPs infrastruktursatsing,men menfrp FrPvil vilogså ogsåruste rusteopp oppøvrige øvrigestamveier stamveierog ogriksveier. riksveier. infrastruktursatsing, Deter erbehov behovfor foren enomfattende omfattendeopprustning opprustningav avveier veieri isamtlige samtligefylker/regioner. fylker/regioner. Det FrPvil vilbygge byggeveier veieruten utenbompenger. bompenger. FrP

12 12 FORBUDT: Dersom Anders Anundsens vinglass hadde inneholdt vin, hadde stortingspolitikeren risikert minimum 2000 kroner i bot. I Norge er det forbud mot å nyte alkohol på offentlige steder som for eksempel parker. Frihet til å nyte livet Norge skiller seg negativt ut gjennom uforståelige påbud, forbud og byråkratiske prosesser. Fremskrittspartiet mener at frihet fra unødvendige forbud og påbud legger til rette for at borgerne kan ta egne frie valg. Fremskrittspartiets politikk om valgfrihet tar utgangspunkt i tilliten til enkeltmennesket. Selv om tanken bak forbudene ofte er å beskytte, blir konsekvensen ofte det motsatte, det mener FrPs vaktbikkje i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité, Anders Anundsen. Tillit Dersom folk skal ha tillit til staten, må staten ha tillit til folk. Man kan være mot mye, men vi kan ikke forby alt folk er imot, f orklarer Anundsen, som i fire år har passet på at regjeringen og embetsverket følger lover og regler. Hele 698 forbud og påbud har blitt foreslått i tiårsperioden Nærmere halvparten av disse har blitt vedtatt. Folk flest rister oppgitt på hodet når regjeringen vurderer å forby Kinderegg og Kaptein Sabeltann is. Jeg tror også folk har problemer med å ta regjeringen på alvor når tanken om å forby pappvin ble lansert i Stortingets rusmelding, sier Anundsen. Ofte er det summen av mange små irritasjoner som gjør oss frustrerte. Enten det er trehytteforbud for barn, forbud mot proffboksing og snøscooterkjøring, eller vannscooterforbud for lekne voksne. Andre ganger er det forbud med dramatiske konsekvenser, som når for eksempel svært syke mennesker nektes medisin fordi Norge forbyr bruk av EU godkjent livsforlengende medisin eller behandling, sier Anundsen. Vilje Ifølge Anundsen er folk flest like irritert på diverse påbud. Se bare hvordan staten tar seg til rette hvis du betaler TV lisensen eller årsavgiften for bil en dag eller to etter at betalingsfristen har utløpt. Skyhøye gebyr som ingen andre har lov til å ta. Staten setter seg selv foran alt og alle. Det skal ikke være slik, mener Anundsen. Du må jo ansette folk til å tolke regelverket, så må du lage retningslinjer basert på tolkningene, og så Kampen mot byråkrati er kampen for bedre tjenester og service til borgerne Anders Anundsen påvirker reglene andre regler, og så er det i gang igjen. Deretter må de som skal etterleve regelverket gjøre det samme. Det er ikke rart vi ikke sliter med arbeidsledighet i Norge, humrer Anundsen, som mener en av Fremskrittspartiets viktigste oppgaver i en ny regjering er omfattende forenkling av lover og regler. Byråkrati Ifølge Anundsen gjør alle forbudene hverdagen til innbyggerne og de lokale styresmaktene vanskelig og kostbar. Det er for mange som kan blande seg inn i for mye. Innsigelser fra statlige myndigheter eller etater er ødeleggende for effektiv fremdrift i byggeprosjekter lokalt og nasjonalt. I dag hevdes det at det arbeider flere byråkrater i helsevesenet enn leger. Hvordan er det mulig å lage et helsevesen hvor byråkrater er i flertall, spør Anundsen og rister oppgitt på hodet. Kampen mot byråkrati er kampen for bedre tjenester og service til borgerne, mener Anundsen som understreker at det ikke er byråkratene som er problemet, men regelverket og systemet. Både staten og borgerne vil spare mange penger og ikke minst mye frustrasjon når Fremskrittspartiet får regjeringsmakt og rydder opp i regeljungel og byråkrati, sier Anders Anundsen.

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrP krever folkeavstemning Legg saken om Bypakke Grenland ut til rådgivende folkeavstemming. 2. kandidat Kristian Norheim. Side 6 September 2013. Nr. 13. 39. årgang EN ENKLERE

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre.

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Sterkere lokalt selvstyre Tormod Overland ser at det er behov for en kraftig styrking av det lokale selvstyret i kommunene. Side 6 Det skal lukte asfalt Med Fremskrittspartiet

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Kjempet for skolene Kongsberg FrP kjempet for grendeskolene. Og vant. Side 6 Unge bør stemme FrP Ungdomskandidat Lavrans Kierulf kjemper for at unge lettere skal komme inn på

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang Ja-mennesket Side 8 og 9 Systemfeil For rusmisbrukeren Angelica (22) hjelper det lite å bo i verdensbeste land, når systemet står i veien for et verdig liv. Side 10 og 11 NTPkrafttak Side 14 og 15 Lørdag

Detaljer

Bærum. gratis kollektivkort. til ungdom. Fremskrittspartiet vil jobbe for DYREPOLITI! Endelig har vi fått. engasjerer meg!

Bærum. gratis kollektivkort. til ungdom. Fremskrittspartiet vil jobbe for DYREPOLITI! Endelig har vi fått. engasjerer meg! SE akershus en enklere hverdag for folk flest Bærum ordførerkandidat torbjørn espelien: Nei til blokker JA til småhus! IdA Ohme Pedersen: Fikk vedtatt demenslandsby i bærum Fylkesordførerkandidat Vibeke

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Ser mot tinget. Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi er tilbake i politikken. Lever i håpet

Ser mot tinget. Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi er tilbake i politikken. Lever i håpet Fergefritt uten bom Side 12 Ser mot tinget Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi er tilbake i politikken. Portrettet, side 8 og 9 Landsstyremøte Siv Jensen langet ut mot Ap-staten Side 2 og 3 Lørdag

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet.

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Portrettet Partibyråkrat og USA-fanatiker Espen Teigen. Side 8 og 9 Tråkker på gassen Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Side 6 og 7 Eldre prioritert I Austevoll kommune får

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer Spesiell ferie Morten Ø. Johansen har feriert hos politiet denne sommeren. Side 10 og 11 Skremmende Norsksomaliske Kadra Yusuf tar et oppgjør med somaliere som misbruker velferdssystemet. Side 4 Til AfrikA

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4. Mer ære til Dissimilis

Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4. Mer ære til Dissimilis Mer ære til Dissimilis Den gjeve Peer Gynt-prisen er tildelt Dissimilis. Side 3 Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4 FrP, Høyre og KrF sammen om

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER nr. 2 august 2007 www.dna.no ALLE SKAL MED Valg

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER nr. 2 august 2007 www.dna.no ALLE SKAL MED Valg www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER nr. 2 august 2007 www.dna.no ALLE SKAL MED Valg 2007 Et verdivalg I år er det kommunevalg. Det betyr at det ikke er ett, men 431 valg som skal vinnes over

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Bergen fortsatt blått Side 4 Fikk uttelling Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Elektrosjokk Justispolitiker Åse Michaelsen (FrP) vil gi politiet elektrosjokkpistoler

Detaljer

Lørdag 22. mai 2010. Nr. 9 36. årgang

Lørdag 22. mai 2010. Nr. 9 36. årgang Vil ha fengselsutbygging Justisminister Knut Storberget må følge opp løftene sine, og bygge ut Skien fengsel, mener FrP-er og førstebetjent Knut Morten Johansen. Side 10 12 Horribelt To politibetjenter

Detaljer