En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold"

Transkript

1 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September Nr årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Et tryggere Vestfold Vestfold FrPs første Anders Anundsen vil være tøffere i kriminalpolitikken. André BråthEn, FpU: FrPs løsninger Er BEst For UngdommEn Side 8 1. Anders Anundsen Side 5

2 2 «Skremmern» på hæla Valgdagen 9. september nærmer seg. Vi er i sluttspurten på en valgkamp som handler om å velge retning for den videre styringen av landet. Ditt valg handler om du ønsker at de rødgrønne skal fortsette å styre slik de gjør i dag. Altså status quo. Alternativet er Fremskrittspartiet. Vi vil gjøre forandringer. Vi vil skape en enklere hverdag for folk flest. Norge er et rikt land med unike muligheter dersom vi gjør de riktige prioriteringene. I tillegg til å avsette midler til fremtidige generasjoner vil vi gjøre lønnsomme investeringer i infrastruktur, helsevesen, og politi. Dette er nødvendige investeringer for å styrke offentlig tjenestetilbud og konkurransekraft. I helsesektoren vil vi sikre verdige rettighetsbaserte ytelser, og ta i bruk all kapasitet på våre sykehus, slik at helsekøene reduseres. Vi vil sikre at våre sykehus får det beste utstyret som er tilgjengelig, slik at forholdene for både diagnostisering og behandlingstilbud blir optimale. Fremskrittspartiet er partiet som vil få bukt med det unødige og stadig voksende byråkratiet. Dette gir mer frihet til folk flest, gjennom større handlefrihet og lavere skatter og avgifter. Det er også FrP som har de beste og tydeligste løsningene for å skape mer trygghet i hverdagen for folk flest gjennom å styrke politiet, både med flere stillinger og bedre utstyr. Vi mener det er viktig å stramme inn innvandringen til Norge, slik at vi på en bedre måte kan håndtere integreringen. Jens Stoltenberg & co reiser nå rundt for å skremme med FrP. Stoltenberg fremstår nærmest som Trond Kirkvaags rollefigur «Skremmern». Dette gjør de fremfor å snakke om hva de selv vil. Kanskje de ikke vil så mye? Det er du som skal vurdere om du er fornøyd med jobben Jens Stoltenberg & co har gjort de siste åtte årene. Fremskrittspartiet er et handlekraftig alternativ for å skape en enklere hverdag for folk flest. Foto: Scanpix «Beklager... at det kun ble 2000 sykehjems- plasser, og ikke som jeg lovet. at det ikke har blitt flere politistillinger, faktisk litt færre. at behandlingstiden for mange kreftpasienter ikke har gått ned. Jens :)» Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Partileder Siv Jensen mener valget 9. september er et retningsvalg. Hun vil skape en enklere hverdag for folk flest. Skal vi oppnå dette er det avgjørende at FrP blir størst mulig, sier hun. En offensiv partileder mener det er avgjørende hvem velgerne gir politiske muskler. Hun mener det viktigste er å få gjennomslag for politiske saker. Gjennom de siste valgene har vi sett at det ikke er mange stemmer som utgjør en forskjell. Derfor er partilederens budskap om å stemme FrP for reelle endringer viktig. Dersom man vil bygge veier uten bompenger, få på plass en statlig finansiering

3 3 Vil skape en enklere hverdag for folk flest av eldreomsorgen, styrke politiet i sitt arbeid med å bekjempe hverdagskriminaliteten og ønsker strengere asyl- og innvandringspolitikk, er det kun FrP som er det reelle alternativet, sier en tydelig og engasjert partileder Siv Jensen. Siste valg om eldreomsorg? Særlig trekker Siv Jensen frem eldreomsorg som et tema hun brenner for å få gjort noe med. Det har vært nok av valgkamper hvor eldreomsorg har vært sentralt på dagsorden. Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen i et av verdens rikeste land, sier en oppgitt Siv Jensen med klar adresse til Stoltenbergs gjentatte løftebrudd. Det er særlig tre forhold Fremskrittspartiet konkret ønsker å endre når det gjelder eldreomsorgen. Det ene er lovfestede rettigheter til sykehjemsplass når enkeltmennesket har behov for det. Videre ønsker Fremskrittspartiet at det er staten som skal ha ansvaret for finansieringen og å sørge for at det Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen Siv Jensen er en bemanningsnorm som sikrer god omsorg for alle. Jensen har også et stort engasjement for helsepolitikken generelt. Hun avviser kontant at FrP kan akseptere å være med på Høyres forslag om økte egenandeler i helsevesenet. Vi skal ha et offentlig finansiert helsevesen, hvor alle har like rettigheter. Da kan vi ikke være med på usosiale økninger av egenandelene som vil ramme vanlige folk med vanlige inntekter. Ambisjoner Politikk handler om å styre samfunnet i riktig retning. Jensen og FrP har store ambisjoner for folk flest i Norge. Vi vil skape et samfunn hvor frihet og trygghet blir mer enn store ord i fine festtaler. Vi vil skape et samfunn hvor man kan gå trygt i gatene, at folk flest skal styre mer i eget liv uten for stor innblanding fra et voldsomt byråkrati og et for høyt skatte- og avgiftsnivå. Byråkratiet Jensen mener veksten i staten må bremses, og at det er stort rom for effektivisering og forenkling. Skattepengene bør gå til offentlig finansierte velferdstjenester for folk flest, og ikke til å blåse opp et byråkrati som finansieres av skattebetalerne uten at man får tjenester igjen, sier Jensen. Jernbaneverket har kuttet i vedlikehold, samtidig som man har ansatt nye personer i administrasjonen. Eksemplene finnes i omtrent alle deler av samfunnet, sier Jensen. Hun mener det er store muligheter for å gjøre ting både smartere, billigere og bedre. Fjern køene Vi vet at om lag mennesker står i helsekø. En person som mottar sykelønn koster kr. hver eneste dag. Det er altså ingen grunn til ikke å ta tak i dette. Vi må utnytte all kapasitet i både private og offentlige helseinstitusjoner. Det vil rett og slett være god samfunnsøkonomi samtidig som livskvaliteten til den enkelte øker, sier hun. Valgfrihet En enklere hverdag handler også om frihet til å styre egne liv. Det å kunne velge hvilken skole barna skal gå på, ved hvilket sykehus man vil la seg behandle og frihet til å styre mer over egen økonomi. Fremskrittspartiet er sultne og lystne på å gjennomføre partiets løsninger som sørger for mer frihet og mer trygghet til folk flest i Norge. Vårt mål er selvsagt å bli størst mulig. Gir velgerne oss sin tillit i valget, er vi beredt på å bidra til å styre landet med gode løsninger for folk flest. Vi har handlekraften til å gjennomføre det vi lover, sier Jensen.

4 4 Stopp pensjonsranet Pensjonister flest blir avskåret fra en normal lønnsvekst fordi staten ikke gir pensjonistene det de har krav på. I 2011 ble pensjons reformen innført, noe som medførte dårligere pensjonsordning for folk flest. Da reformen ble vedtatt var FrP det eneste partiet som stemte imot. Den årlige underreguleringen med 0,75% og avkortningen av grunnpensjonen med 15% til gifte og samboende pensjonister har blitt et ran og bedrageri fra staten, sier FrPs tidligere formann Carl I. Hagen. Hagen mener underreguleringen må være i strid med Grunnlovens bestemmelse om at ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft. Derfor tar han nå kampen mot staten i dom stolene. Diskriminert Partiets tidligere formann får støtte fra leder av arbeids og sosialkomiteen på Stortinget Robert Eriksson som etterspør rettferdigheten når avkortningen i størst grad rammer de som har minst fra før. Eriksson mener seniorer også blir diskriminert i arbeidslivet. FrP mener det er diskriminering at eldre kan miste jobben uten grunn når de er 70 år. Enda verre er det at bedrifter kan si opp folk allerede ved fylte 67 år, sier Robert Eriksson. Reduser helsekøene Over tid er det avdekket en rekke sykdomstegn i sykehussektoren. FrP har stilt diagnose og foreslår behandling. Sterk MeDiSin: Kari Kjønaas Kjos har sterk medisin til et diagnostisert helsevesen. Sviktende pasientsikkerhet, omstillingsproblemer som tretter ut de ansatte, nye oppgaver, lange ventelister og juks for å redusere disse, må møtes med konkrete tiltak, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos. Medisin Hun slår fast at FrP vil ta tak i alle utfordringene og har sterk medisin. Om lag men nesker står i kø. Sykehus køen har vokst under de rødgrønne. Dette er et paradoks når vi ser at flere private l everandører både i Norge og utenlands kan tilby behandling for disse pasientene. Derfor ønsker vi å like behandle offentlige og private sykehus. Psykiatri og rusomsorgen er til å gråte av. Her svikter regjeringen daglig de svakeste i samfunnet. Vi har foreslått en rekke andre tiltak som blant annet at pasientenes brukermedvirkning og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten skal styrkes, forteller Kjønaas Kjos. Hun forklarer videre at FrP ønsker å legge ned de r egionale helseforetakene. Gevinster Ved å gjøre dette vil vi høste store effektiviseringsgevinster, samtidig som de geografiske forskjellene på kvalitet i behandling blir borte, slår Kjos fast. I tillegg krever FrP et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse. Kjos legger til at det er på tide å skille mellom investeringer og ordinær drift i sykehusbudsjettene.

5 5 Et tryggere Vestfold TRYGGERE: Hvis vi skal få et tryggere Vestfold og et tryggere land må vi tenke mer helhetlig i kriminalpolitikken og være mye tøffere, mener Anders Anundsen, stortingsrepresentant og første for Vestfold FrP. Politiet må få tilbake slagkraft, dom stolene må være rustet til innsats og fengselsplasser skal stå klare til å ta imot kjeltringene. Hvis vi skal få et tryggere Vestfold og et tryggere land må vi tenke mer helhetlig i kriminalpolitikken og være mye tøffere, mener Anders Anundsen, stortingsrepresentant og første for Vestfold FrP. 1. Vi har sett ham i TV-ruta i tøffe avhørslignende høringer med knallharde spørsmål til politimestere, politidirektører, forsvarssjef, statsråder og til og med overfor statsministeren. Nå er tiden inne for politisk handlingskraft, mener Anundsen. Det er ikke akseptabelt at vi 2012 ikke har oppklart mer enn 36,3 prosent av anmeldte forbrytelser. Bare 15 prosent av de som blir utsatt for vinningskriminalitet som innbrudd og tyveri, kan håpe på at kjeltringen blir tatt, forteller førsteen. Han mener det er fornuftig å se litt større på ting. I Stortinget har tidligere politidirektør Ingelin Killengren sagt at politiets datasystemer ikke er egnet til kriminalitetsbekjempelse og at hun gikk av som politidirektør fordi IKT ikke ble tatt på alvor av justisministeren. Stortinget vedtok ny straffelov i Den kan ikke tre i kraft fordi IKT-systemet til politiet ikke klarer å håndtere det. Systemene klarer ikke prate sammen og medfører enormt sløseri. At intet er skjedd på åtte år dokumenterer fullstendig fravær av politisk handlekraft, sier Anundsen. Jeg mener at vi må se på politi, domstoler og kriminalomsorg samtidig. Det hjelper lite at politiet tar kjeltringer om ikke domstolene kan pådømme og kriminalomsorgen kan fengsle. Derfor må vi i tillegg til å gi politiet nytt og moderne utstyr og IKT, sikre kapasitetsvekst i domstolene for rask pådømmelse og tilstrekkelig antall soningsplasser i kriminalomsorgen, sier Anundsen. Beredskapen svikter På tross av svært sterkt fokus på beredskap siden landet ble rammet av tragedien 22/7-2011, mener Anundsen mye tyder på at for lite er blitt bedre. Jeg har sett at både sjefen for Beredskapstroppen og Politiets Fellesforbund har sagt i media at beredskapen ikke er blitt bedre enn den var den skjebne svangre fredagen. Det kan bare skyldes manglende politisk vilje og handlekraft, mener han. Vil gjenreise politiet Anundsen sier han har stor respekt for de som vil arbeide i politiet, og mener de bevisst velger noe annet enn en vanlig jobb. Det å arbeide i politiet er et valg av livsstil. Du kan ikke slå av eller på «politiknappen». Derfor mener jeg det er viktig at vi tar politiet på alvor og setter dem i stand til å gjøre jobben sin, sier en engasjert Anundsen. Politianalysen var knusende Anders Anundsen Det handler også om grunnbemanning, som er viktig for politiets sikkerhet og for beredskapen. Det handler om å vise tjenestepersonellet tillit. Det handler om å ha fokus på at jobben blir gjort. Det handler om investeringer i utstyr. Det handler om å lytte til de som har skoen på, fortsetter han. Politianalysen var knusende og behovet for handlekraftig politisk ledelse er svært stort. Slike prosesser må kombinere erfaringen til tjenestepersonellet og sterk politisk gjennomføringskraft. Tydelig og realistisk målstyring, kontroll og oppfølging av resultater og åpenhet om hva som kan leveres av politikraft for de resursene som er til disposisjon er viktig, mener Anundsen. Han mener også at politiet i Vestfold snytes for resurser. Fordelingsmodellen tar i liten grad høyde for at vi både skal betjene Schengen yttergrense på Torp, at befolkningstett heten om sommeren er ekstrem og at også vi har utkantstrøk. Nå mener Anundsen det er viktig å sikre Vestfold sterkere politikraft. I Vestfold er politidekningen på ca. 1,26. Det betyr 1,26 i politiet pr innbygger. Fremskrittspartiet mener tallet skal være to i politi tjeneste pr innbygger. Det er skremmende å se at politidekningen faktisk er gått noe ned i Vestfold de siste årene med rødgrønn regjering. Det er ikke akseptabelt, sier Anundsen. Jeg mener vi trenger en regjering med et sterkt Fremskrittsparti hvis vi skal få til slagkraftige endringer i kriminalpolitikken. Hvis velgerne i Vestfold er enige, håper jeg de stemmer på Fremskrittspartiet, avslutter Anundsen som håper på velgernes tillit til å fortsette sitt arbeid for borgerne i Vestfold.

6 6 Et offentlig og rettferdig helsetilbud til alle Vi møter 2. Morten Stordalen på hjemmebesøk i naturskjønne Re. Han er gryende opptatt av rettferdighet og likhet for loven, forskjellsbehandling er noe han tar sterk avstand fra. Vi har knapt nok ankommet før han prater i vei på både inn- og utpust. Morten sin rettferdighetssans var noe vi fikk som stikkord i det vi skulle ta turen ned til Re, det kan bekreftes siden han starter å snakke om dette allerede ved ankomst. Morten fortsetter å forklare for oss hva han lar seg provosere av innenfor helsevesenet og da spesielt sykehus og de uendelig lange behandlingskøene. I 2005 var det kun personer som hadde privat helseforsikring, ved utgangen av 2012 var dette tallet steget til å gjelde hele personer. Flertallet av disse har denne avtalen gjennom sine arbeidsgivere, men også privatpersoner har tegnet en slik forsikring. Til og med forsvaret har kjøpt privat helsefor sikring for en del av sine ansatte, dette beviser at det ikke bare er private bedrifter som har mistet tillit til at de skal få rask behandling i den offentlige køen. Når det er sagt er det ikke noe galt i seg selv at det finnes tilbud om privat helseforsikring, men det burde jo vært unødvendig i et av verdens rikeste land, sier Morten. Vi vil gi syke hjelp når de trenger det Morten Stordalen 2. Hvorfor de gjør det er veldig klart, arbeidsgivere ønsker å få sine ansatte raskest mulig tilbake i arbeid etter behandlinger, og ikke minst få rask tilgang til behandling når behovet melder seg. I snitt koster det sam funnet i dag kr ,- for hver eneste dag en arbeidsfør pasient går sykemeldt. Arbeidsgivere har altså sett det samme som Fremskrittspartiet, det er lønnsomt for samfunnet å behandle syke mennesker friske. For meg så fremstår ikke dagens praksis som noe varmt samfunn når ca pasienter står og venter på en sykehusbehandling når det finnes ledig kapasitet ved private klinikker. De som har privat helseforsikring vil med dagens praksis ha et stort fortinn ved at de prioriteres foran de som står i den offentlige køen. Dagens system har resultert i et to-delt helsevesen der de med penger kan kjøpe seg ut av køen og de uten må stå i den offentlige køen. Derfor har Fremskrittspartiet foreslått å øke rammen for behandlinger og at det også skal gjelde kjøp ved private i tillegg til kjøp av behandlinger utenlands dersom landet selv ikke besitter kompetansen. I tillegg har Fremskrittspartiet fremmet forslag om å investere i nytt moderne IKT-utsyr, medisinsk utsyr og bygningsmasse tilpasset dagens og morgendagens befolkningsmengde. Dette er tiltak som ville redusert køene betydelig og samtidig ville fått folk raskere tilbake til arbeid og gjenvinne sin verdighet. Det påstås ofte at de private sykehusene kun ville påtatt seg de enkle operasjonene og de offentlige de kompliserte. Dette er feil og misvisende påstand da det allerede i dag finnes et prissystem som benyttes på alle landets sykehus, dette er en oversiktlig prisliste over nær sagt alle typer behandlinger. Diagnose Relaterte Grupper (DRG) er navnet på denne ordningen som gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene. Systemet gjør det også mulig å sammenligne sykehus, selv om disse skulle behandle helt ulike pasienter. Dette systemet ivaretar også forskjellen på kompliserte og enkle behandlinger. Senest denne våren fremmet Fremskrittspartiet et forslag i stortinget om å ta en ny gjennomgang av DRG systemet, nettopp for å fange opp mulige skjevheter/ svakheter ved dagens prissystem. Fremskrittspartiet vil gi syke mennesker hjelp når de trenger det og ikke la lommeboken bestemme når du får behandling. Får at dette skal skje må det vises handlekraft og sette pasienten i fokus og ikke systemet sukker Morten, som tydeligvis er litt oppgitt over dagens situasjon. Dette mener jeg helt klart ville bidratt til et varmere samfunn at landets innbyggere får behandling når de trenger det og med det gir innbyggere trygghet. Eldreomsorg Morten er opptatt av at alle skal få en god pleie- og omsorgstjeneste når de trenger det. Om dette er hjemmehjelp når helsen svikter eller sykehjemsplass når legen anbefaler dette så bør alle være trygge på at tilbudet er der til rett tid. Dagens system resulterer i svært store variasjoner på hvilken kvalitet tjenestetilbudet har og dermed varierende terskel fra kommune til kommune for å få sykehjemsplass. Du er nå avhengig av hvilken kommune du bor i for hva slags tilbud du mottar. Det bør ikke være kommunens økonomi som styrer tjenestetilbudet, men heller det faglige. Fremskrittspartiet ønsker og lovfestefeste retten til sykehjemsplass etter legemeldt behov og at det er staten som betaler for dette. Morten skynder seg å spørre: Er det ikke snart på tide å gi eldre retten til sykehjemsplass? Dette er noe vi skylder de eldre, sier Morten, før jeg rekker noe annet enn å lytte til den engasjerte Re-innbyggeren. Vi er i ferd med å avslutte intervjuet når jeg spør Morten om en siste ting, har du alltid vært like engasjert og så pratsom? Morten blir sittende å tenke litt før han svarer; Vet du hva, når jeg var ung var jeg veldig sjenert og stille. Men dette er noe som har endret seg med årene, jeg ønsker bare å være med på å gjøre en forskjell. For at det skal skje har jeg funnet ut at da må jeg selv utvise vilje og handlekraft til å gjøre noe med det, derfor ble jeg medlem av Fremskrittspartiet. Dette var grunnen til at jeg var med å starte opp lokallaget i tidligere Våle i 1995 som nå er Re kommune etter sammen slåing med tidligere Ramnes. Etter dette har det gått slag i slag, Morten er best kjent som en trivelig lokalpolitiker som har utvist gode samarbeidsevner med andre. Nå håper han at folk stemmer Fremskrittspartiet 9. september, hvis mange nok gjør det det kan Stortinget nyte godt av en hardtarbeidende politiker som i høyeste grad har bena godt plantet på jorda. Dersom velgerne stemmer Morten inn vil det være 20 år siden sist nordfylket hadde en Stortingsrepresentant. Det ville jo vært på tide humrer Morten, det støtter vi han på, vi tror Stortinget ville hatt godt av personer som Morten.

7 7 Sterk talsmann for svake grupper 3. Tom Holthe, Sandefjord Fremskrittspartiet er partiet som bryr seg om folk, ikke med. Det er en av årsakene til at Tom Holthe landet sitt engasjement i FrP. Jeg har alltid vært opptatt av at alle skal ha like muligheter. Jeg har lagt ned mye arbeid i det som i dag kalles universell utforming, det vil si å tilrettelegge for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne slik at disse menneskene skal kunne delta Skoledagen må gjøres interessant Tom Holthe i samfunnet på lik linje med de funksjonsfriske. Fremskrittspartiet har tatt det på alvor, fordi vi mener at det er en styrke at folk er ulike, men at alle skal ha de samme mulighetene, forteller Holthe. Det fulle og hele navnet på Sandefjordingen er Tom Eberhartt Bergitonn Holthe. Han så lyset for første gang i 1956 og jobber til daglig som rådgiver ved Sandefjord videregående skole. Som følge av arbeidet er Tom også opptatt av en god skolepolitikk. Jeg er opptatt av elevens læringsmiljø og deres hverdag. Jeg er i kontakt med mange ungdommer gjennom jobben og det gjør at jeg engasjerer meg sterkt. Vi må sikre en best mulig yrkesveiledning slik at elevene får hjelp til å velge det som er riktig for dem, sier Holthe. Skoledagen må gjøres interessant og tilpasses elevenes behov. Noen lærer bra ved å lese bøker, andre må ut og se hva læringen i praksis betyr, fortsetter han engasjert. Også på skoleområdet er han på sliternes side. Vi må legge til rette for at alle kan lære. Særlig arbeider jeg mye med Ny giv! Dette er for elever som kommer fra ungdomsskolen med liten faglig ballast og liten motivasjon for skolearbeid, ett prosjekt som har vist seg vellykket og faktisk bidrar til lavere frafall i den videregående skole, forteller Holthe. Hvis vi skal få en skole av høy kvalitet på elevenes premisser, så er et sterkt og tydelig Fremskrittsparti avgjørende, avslutter den tidligere fylkesvaraordføreren. Unge boligkjøpere forskjellsbehandles at få unge har økonomi til verken å få eller betjene et lån som står i stil med prisnivået. 4. Kjøpesterke foreldre skal ikke være et krav for at unge skal komme inn på boligmarkedet. Ellen Eriksen står på fjerdeplass på Vestfold FrPs liste ved årets stortingsvalg. Hun mener regjeringens boligpolitikk ekskluderer unge mennesker som ønsker å komme inn på boligmarkedet. Vanskelig Jeg mener at den enkelte bør bli vurdert etter sin evne til å betjene et lån. Ikke etter lovkrav eller foreldrenes evne til å hjelpe, sier hun. Eriksen sikter til myndighetenes krav om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp, som regjeringen innførte for knappe to år siden. Ifølge Eriksen har dette medført at det har blitt enda vanskeligere for unge å komme Ellen Eriksen, Tønsberg inn på boligmarkedet. Kombinert med solid prisstigning de siste årene, har prisnivået på boliger blitt så høyt Den enkelte bør bli vurdert etter sin evne til å betjene et lån ikke etter foreldrenes evne til å hjelpe Ellen Eriksen Klasseskille Dette fører til klasseskille i samfunnet. Det er kun de som har klart å spare egenkapital eller som har foreldre som kan hjelpe med egenkapitalen, som kommer inn på markedet, mener Eriksen. Og hun mener det ikke hjelper om du er godt utdannet og har en godt betalt jobb når du oppsøker banken. Selv med god inntekt som kan betjene lånet, får du ikke innvilget lånet om du ikke har egenkapital, eller er heldig å ha foreldre som har mulighet til å hjelpe deg, sier hun. Undersøkelser som er gjort av Sparebanken Vest, røper at flere og flere foreldre tar opp lån for å finansiere bolig til sine egne barn. Dette viser at systemet er urettferdig og bidrar til at foreldre som ikke har mulighet til å hjelpe økonomisk, kan ende opp med dårlig samvittighet, sier Eriksen. Faller utenfor Slik utleiemarkedet er i dag, er det like dyrt å leie som å eie. Selv om det ikke er en rett å eie, bør den enkelte få lov å avgjøre på hvilken måte man vil finansiere tak over hodet. Man skal uansett ikke bli stoppet av høye og vanskelige krav fra staten. Om du skal få avslag på ditt boliglån, så skal det være fordi banken mener at du ikke kan betjene det, sier hun. Eriksen legger til at flere banker går over til å være en nettbank. Dette gjør det ikke enklere. Uten direkte kundebehandling eller rådgivning, vil flere falle utenfor fordi de ikke har mulighet til å vise hva som er reelt for den enkelte, mener hun. 1. Anders Anundsen, 37 år Larvik 2. Morten Stordalen, 44 år Re 3. Tom Holthe, 57 år Sandefjord 4. Ellen Eriksen, 41 år Tønsberg 5. André Bråthen, 19 år Sande 6. Egil Koch, 48 år Nøtterøy 7. Ole Hoelseth, 47 år Sandefjord 8. Marianne Negård, 41 år Horten 9. Jan Fredrik Vogt, 39 år Sande 10. Bjørn-Kristian Svendsrud, 20 år Horten 11.Finn Erik Søby, 55 år Tjøme 12. Ellen Torp, 70 år Larvik 13. Vidar Andersen, 61 år Sandefjord

8 8 Ungdom bør stemme FrP 5. André Bråthen (19) er den yngste på Vestfold FrPs stortingsliste. Han er opptatt av at FrP vil gjøre det enda bedre å være ungdom i Norge, derfor mener han ungdom bør stemme FrP. Både innen skole, studentliv, skatter, avgifter og bolig er FrPs løsninger de beste for oss unge, sier Bråthen. Bråthen som selv begynner å studere til høsten er svært opptatt av studentøkonomien. Mange studenter sliter i dag med økonomien, Bråthen mener det er FrP som virkelig tar studentene på alvor og at regjeringen har sviktet. André Bråthen, Sande Alle regjeringspartiene har lovet 11 måneders studiestøtte, men ingen av dem har greid å gjennom føre dette, forteller en skuffet Bråthen. I tillegg nevner han tiltak som flere billige studentboliger, billigere mat og drikke, samt høyere frikortgrense slik at ungdom med arbeid ved siden av studiene skal slippe å skatte. Skal man være heltids student må økonomien ligge til rette for studentene, sier Bråthen. Vanskelig boligmarked Gjennom Arbeiderpartiets regjeringstid har det også blitt vanskeligere for ungdom å komme seg inn i boligmarkedet. Det har nesten blitt umulig å komme seg inn på boligmarkedet uten rike foreldre, det er synd at Ap har skapt et slikt klasseskille i Norge, mener Bråthen. Han nevner en rekke tiltak som vil kunne bedre situasjonen. Høyere grense på BSU-sparing, gjøre det lettere å bygge små billige boliger, fjerning av dokumentavgift og fjerning av egenkapitalkravet på 15 prosent er enkle tiltak som vil kunne gjøre situa sjonen lettere for norsk ungdom, forklarer Bråthen videre. La ungdom få beholde pengene sine Bråthen er også opptatt av at ungdom skal slippe å betale så mye i skatt for å jobbe ved siden av studier og skole. Bråthen mener dagens frikortgrense på ca kr. er alt for lav og må økes til kr. Det er ganske utrolig at fattige elever og studenter som jobber hardt for å finansiere skole og studier skal betale flere tusen kroner i skatt hvert år. FrP vil derfor øke frikortgrensen, avslutter Bråthen. FAKTA DerFor bør ungdom stemme FrP Billigere mat og og drikke 11 måneders studiestøtte Høyere grense på BSUsparing Øke frikortgrensen til kr Bygge flere studentboliger Fjerne inntekts- og formuesgrensen på stipend Fjerne dokumentavgift Gjøre det lettere å bygge boliger Fjerne egenkapitalkravet ved kjøp av bolig Forskjellen teller Vestfold FrP kan være tungen på vektskålen når politisk tyngde skal måles i regjerings forhandlinger dersom det blir ikke-sosialistisk flertall 9. september. Selv om vi ikke er politiske fiender av Høyre, er vi sterke konkurrenter. Derfor er det viktig at folk vet om forskjellene mellom oss når valgdagen kommer, mener første for Vestfold FrP Anders Anundsen fra Larvik. Fremskrittspartiets politikk er annerledes, fordi nye løsninger alltid er annerledes. Som et parti som er vant med å gå i front, vil noen alltid kunne påstå at nye løsninger er sjansespill. Det er ikke Vestfold Fremskrittsparti enig i. Hvis ingen går i front for nye løsninger ville vi fortsatt bodd i steinhuler, smiler andre Morten Stordalen fra Re. Han er glad for å være med i et parti som har bekjempet telemonopol, fjernsynsmonopol, radiomonopol og som har presset frem nye løs ninger på mange områder. Nå er vi klare til å fortsette moderniseringen av Norge, sier han. Fremskrittspartiet mener at alle uansett hvilken kommune de bor i, skal ha rett til å få omsorg og sykehjemsplass når de trenger det. Fremskrittspartiet vil finansiere eldreomsorgen direkte fra staten. Det skal ikke være sånn at en syk pleietrengende i én kommune må vente i årevis på å få sykehjemsplass fordi kommunepolitikerne har prioritert kulturhus, mens andre kan få plass på dagen. Tenk om dagpengeordningen for arbeidsledige var organisert som eldreomsorgen i dag. Bor du i en fattig kommune får du ingenting, men bor du i en rik får du full pott. Det er et uverdig system, mener Anundsen, som understreker at det er en viktig forskjell mellom Fremskrittspartiet og Høyre fordi Høyre forsvarer dagens finansieringssystem. Morten Stordalen skyter raskt inn fra sidelinjen at det samme systemet må gjelde for finansiering av skole og primærhelsetjeneste også. I tillegg har Fremskrittspartiet en helt annen måte å finansiere sykehusene på. Vi vil at pengene skal følge pasienten og Anders Anundsen. Morten Stordalen. Fremskrittspartiets politikk er annerledes, fordi nye løsninger alltid er annerledes at stykkprisandelen, eller ISF som de andre kaller det i dag, må økes til 60% igjen. Da blir pasientene en inntektskilde, ikke en utgiftspost for sykehusene, sier Stordalen som husker godt at den eneste gangen helsekøene i Norge sank, var når FrP fikk presset opp finansieringsandelen forrige gang. Fremskrittspartiet mener også at vi skal investere mer i eget land, fremfor å eksportere vår økonomiske handlingsrom til andre land. Hvis vi fokuserer på de infrastrukturprosjektene som er mest lønnsomme først, så får vi langt høyere avkastning enn oljefondet kan drømme om, sier Anders Anundsen, som er kraftig provosert av å måtte betale bompenger over hele Vestfold. Det er en ekstremt dyr måte å bygge vei på, sier Anundsen som gjerne vil rive bommer etter valget selv om Høyre fortsatt vil bompengefinansiere veibygging. Vi må bli så store at Høyre må ombestemme seg, smiler Anundsen som innser at det blir mange tunge politiske forhandlinger etter valget. Det er ingen tvil om at Fremskrittspartiets skattelettelser er rettet mot folk flest, mens Høyres kort oppsummert er mer for rikinger flest, ler Stordalen. Det er velgerne som bestemmer hvilken politikk som skal få gjennomslag. Et stort Fremskrittsparti vil slåss for sykehjemsplass når du trenger det, likeverdig skoletilbud i hele landet, sykehusbehandling når du trenger det, bomfri veifinansiering og skattelette for folk flest. Det er viktig for Vestfolds borgere!

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrP krever folkeavstemning Legg saken om Bypakke Grenland ut til rådgivende folkeavstemming. 2. kandidat Kristian Norheim. Side 6 September 2013. Nr. 13. 39. årgang EN ENKLERE

Detaljer

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet.

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Portrettet Partibyråkrat og USA-fanatiker Espen Teigen. Side 8 og 9 Tråkker på gassen Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Side 6 og 7 Eldre prioritert I Austevoll kommune får

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Finnmark FrP farget Alta blått Kombinerte rådsmøte med verveaksjon. Side 14 Historisk halvår på Stortinget Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Takket FrP med kake En olympisk mester

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette 22 10. oktober Trontaledebatt 2000 Møte tirsdag den 10. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 2): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning og melding

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund. Kunstskatter støver ned Ib Thomsen vil åpne Slottets skattkammer, og la folk ta del i de kongeliges kunst. Side 16 Blir lastebildirektør Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER MØT BORGERMESTEREN AV VESTRE AKER SIDE 14 SLIK SKAL HØYRE VINNE VELGERE SIDE 20 HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: PENGENE ELLER LIVET TEMA SIDE 6-11 HØYRE VIL SØRGE FOR RASKERE

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 29. april Dagsorden 3137 Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Perspektivmeldingen 2013 (Innst.

Detaljer

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Bergen fortsatt blått Side 4 Fikk uttelling Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Elektrosjokk Justispolitiker Åse Michaelsen (FrP) vil gi politiet elektrosjokkpistoler

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer