Offentlege driftskjøp Selje kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlege driftskjøp Selje kommune"

Transkript

1

2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag frå kontrollutvalet. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen har vurdert eigen ubundenskap i høve krav stilt i forskrift for revisjon i kommunane. Vi kjenner ikkje til forhold som er egna til å svekke vår uavhengigheit og objektivitet. Rapporten har vore sendt rådmannen til uttale. Vi takker administrasjonen for godt samarbeid. Den 25. oktober 2016 Markvard Sunde Torill Monsen Gunnar Ryste Revisjonssjef Revisor Revisor Innkjøp handlar ikkje om å kjøpe produkt, men å dekke verksemda sine behov for løysingar. Fritt etter Andreas Skogrand Kristensen Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 2

3 Innhald Forord... 2 Samandrag Bakrunn Problemstilling og avgrensingar Metode Revisjonskriterium Data med vurderingar, konklusjonar og evt anbefalingar Driftskjøp skal vere basert på konkurranse Kommunen skal berekne og dokumentere eit verdianslag Det skal utarbeidast konkurransegrunnlag for kjøp under og over EØS-terskelverdi Alle kjøp over kr skal kunngjerast Det skal ligge føre skatteattest frå den tilbydaren det er inngått innkjøpsavtale med Det skal utarbeidast innkjøpsprotokoll for alle kjøp over kr Høyringsuttale Kommunerevisjonens kommentar til kommunen sine høyringsuttale Vedlegg Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 3

4 Samandrag Kommunerevisjonen har i denne rapporten undersøkt om Selje kommune sin innkjøpspraksis er i samsvar med det lov- og forskriftsverket som regulerer offentlege innkjøp. Rapporten er avgrensa til å gjelde driftskjøp. Vi har dessutan avgrensa prosjektet til å gjelde innkjøpsprosessen fram til val av leverandør. Dette inneber at vi ikkje har vurdert kommunen si evaluering av innkomne tilbod. I dei tilfella kommunen har gjort innkjøp på grunnlag av ei etablert og gjeldande rammeavtale, har vi ikkje undersøkt regeletterlevinga knytt til prosedyren. Dette skuldast at konkurransekravet allereie er innfridd gjennom etablering av rammeavtala. Dei innkjøpa som er kontrollert er valt ut på grunnlag av innkjøpet sin storleik, samstundes som vi har prøvd å dekke flest moglege sektorar og tenestestadar i kommunen. Gjennom undersøkinga har vi gjort følgjande funn og vurderingar: Driftskjøp skal vere basert på konkurranse Vi har funne døme på at ein ikkje har fulgt kravet om konkurranse. Vi gjer samstundes kommunen merksam på at tidsuavgrensa avtaler skal vurderast konkurranseutsett når det blir gjort nye erstatningskjøp/større vedlikehald. Kommunen skal berekna og dokumentere eit verdianslag Vi har funne døme på at det ikkje er utarbeidd/dokumentert verdianslag for innkjøp. Det skal utarbeidast konkurransegrunnlag for kjøp under og over EØS-terskelverdi Vi har funne døme på at konkurransegrunnlag anten ikkje er utarbeidd/dokumentert eller inneheld minstekravet til opplysningar. Alle kjøp over kr skal kunngjerast Vi har funne døme på at kunngjeringsplikta ikkje er følgt. Det skal ligge føre skatteattest frå den tilbydaren det er inngått innkjøpsavtale med Vi har funne døme på at skatteattest ikkje ligg føre. Det skal utarbeidast innkjøpsprotokoll for alle kjøp over kr Vi har funne døme på at protokoll ikkje er utarbeidd. Anbefalingar Kommunen må organisere rutinar som ivaretek: kravet til konkurranse jf. 5 i «Lov om offentlige anskaffelser» utarbeiding av verdianslag jf. 2-3 i «Forskrift om offentlige anskaffelser» konkurransegrunnlag, jf. 8-1 og 17-1i «Forskrift om offentlige anskaffelser» kunngjøring for kjøp over kr, jf. 9-1 og 18-1i «Forskrift om offentlige anskaffelser» skatteattest, jf i «Forskrift om offentlige anskaffelser» protokollføring, jf. 3-2 i «Forskrift om offentlige anskaffelser» På bakgrunn av følgjande lovhenvisningar anbefaler vi at verdianslaget blir skriftlig dokumentert: Loven 5 «gjennomsiktighet og etterprøvbarhet». Forskrift 3-1, 7. ledd - Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. Veileder om offentlig anskaffelse (2013) pkt avsnitt 3 notat bør opprettes ved kjøp hvor verdien er nær terskelverdi samt regelmessige kjøp. Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 4

5 1 Bakgrunn Kommunerevisjonen i Nordfjord har utarbeidd denne rapporten på oppdrag frå kontrollutvalet i Selje kommune, jf. vedtak 050/16. Vi har utforma prosjektplan i samsvar med «RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon». 2 Problemstilling og avgrensingar Følgjande problemstilling er lagt til grunn: Følgjer kommunen regelverket for offentlege innkjøp innan drift? Avgrensing For å gi svar på problemstillinga har vi valt ut nokre krav i loven som er av grunnleggande betydning. Krav til fristar har vi m.a. ikkje teke med. Vi ser om krava er behandla utan å evaluere dei faglege vurderingane som er gjort i innkjøpsprosessen (til dømes verdianslag). I tillegg er følgjande avgrensingar lagt til grunn: Prosjektet inneheld ikkje vurdering av om alle prosedyrereglane i innkjøpsprosessen er følgt. Det er gjennom kriterium synliggjort kva prosjektet fokuserer på og blir vurdert opp mot. Prosjektet er avgrensa til innkjøp gjennomført i Innkjøpsregulering gjennom følgjande forskrifter er ikkje behandla: Forskrift om innkjøpsreglar i forsyningssektorane. Forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar. Miljøomsyn knytt til dei offentlege innkjøpa. Det er teke omsyn til endringar i regelverket med verknad frå Metode Data er innhenta gjennom bruk av e-post som er sendt til tenesteleiarane i kommunen. Vi har valt ut leverandørar i forhold til verdi og tenesteområde. Dei innkomne svara er registrert i tabellform jf vedlegg 1. Datamaterialet er verifisert for å sikre at våre vurderingar og konklusjonar bygger på eit korrekt grunnlag. Rapporten har vore ute på høyring i samsvar med 8 i «Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.» 4 Revisjonskriterium I standard for forvaltningsrevisjon blir revisjonskriterium definert som dei «krav, normer og/eller standarder» som revisjonsobjektet skal vurderast opp mot. For kommunale innkjøp er dei mest sentrale kjeldene: «Lov om offentlige anskaffelser». «Forskrift om offentlige anskaffelser». «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser». Selje kommune innkjøpsreglement, versjon Ut frå desse kjeldene har vi utarbeidd slike kriterium: Driftskjøp skal være basert på konkurranse. Det skal utarbeidast verdianslag for kvart innkjøp. For kjøp under og over EØS-terskelverdi skal det utarbeidast konkurransegrunnlag. Alle kjøp over kr skal kunngjerast. Det skal ligge føre skatteattest frå dei tilbydarane som det er inngått innkjøpsavtale med. Det skal utarbeidast protokoll for alle kjøp over kr. Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 5

6 5 Data med vurderingar, konklusjonar og evt anbefalingar Formålet med loven om offentlege innkjøp er å bidra til auke i verdiskapinga i samfunnet gjennom effektiv ressursbruk ved innkjøp basert på forretningsmessigheit og likebehandling. I tillegg skal regelverket bidra til at det offentlege opptrer med stor integritet slik at ålmenta har tillit til at offentlege innkjøp skjer på ein samfunnstenleg måte, jf. 1 i «Lov om offentlige anskaffelser». Grunnleggjande krav, jf. 5 i «Lov om offentlige anskaffelser» : Opptre med god forretningsskikk. Eit innkjøp skal så langt det er mogleg være basert på konkurranse. Oppdragsgjevar skal gjennom innkjøpsprosessen ivareta kravet til «forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet». Val av tilbydarar og tildeling av kontrakt skal baserast på objektive og ikkje-diskriminerande kriterium. Dersom kommunen ikkje følgjer loven om offentlege innkjøp, kan kommunen bli erstatningsansvarleg. Loven vart endra med verknad frå 1. juli Etter endringa gjeld loven med tilhøyrande forskrift berre for kjøp over kr, jf. brev frå Nærings- og fiskeridepartementet (vedlegg 2). Selje kommune har eige innkjøpsreglement, datert desember Kommentarar til tabellane i punkt (heile tabellen sjå vedlegg 1) Dei ansvar/leverandørane som har rammeavtale blir ikkje kommentert vidare. «Nei» betyr at vi ikkje har mottatt dokumentasjon eller at mottatt dokumentasjon ikkje tilfredssteller krava. «Ja» betyr at vi har mottatt tilfredsstillande dokumentasjon. «-«ikkje aktuelt. Oppad er eit databasert skule- og barnehageadministrativt system som er kjøpt inn gjennom eit interkommunalt samarbeid mellom Nordfjordkommunane. Vi tek ikkje stilling til korleis prosessen rundt Oppad vart gjennomført den gongen kjøpet vart gjort i Rammeavtala med Orange Helse AS gjekk ut i august Etter dette har kommunen halde fram med å bruke same leverandør utan å halde seg til kravet om konkurranse. Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 6

7 5.1 Driftskjøp skal vere basert på konkurranse Revisjonskriterium 5.1 Lov om offentlige anskaffelser 5 (2). Grunnleggende krav «En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.» Data Tabellen under viser vårt utval av leverandørar. I dei tilfelle kor kommunen ikkje har rammeavtale går det fram om kommunen har følgt kravet til konkurranse. ANSVAR Leverandør 140 Oppad Rammeavtale Kjøpt for i kr (2015) Ja/nei Ikkje aktuelt, sjå pkt 5 Konkurranse Grunnleggjande krav 5 (2) 208 Atea AS Ja Totland Libris Nei Nei 420 Maske Gruppen AS Ja Safari Engros AS Ja Orange Helse AS Inntil aug-15 (pkt 5) Nei 511 Nordplan AS Nei Ja 527 Bakken & Magnussen AS Nei Nei Ved inngåing av langvarige kontraktar må ein vere merksam på at det kan oppstå eit leverandørmonopol, noko som er i strid med føresetnaden om at offentlege innkjøp skal vere gjenstand for konkurranse. Tidsuavgrensa avtalar skal vurderast konkurranseutsett når det blir gjort nye erstatningskjøp/større vedlikehald. Det må ligge føre ei haldbar og sakleg grunngjeving for å unnlate å konkurranseutsette kontrakten med jamne mellomrom. Vesentlege endringar i ein eksisterande kontrakt kan til dømes medføre at oppdragsgjevar vert pliktig til å konkurranseutsette kontrakten dersom han ikkje kan dokumentere at konkurranseutsetting har vore vurdert. Vurdering Ut frå dokumentasjonen vi har motteke er det tre ansvar som ikkje har følgt kravet om konkurranse. Konklusjon Vurderinga viser at ikkje alle ansvar følgjer loven fullt ut. Anbefaling Kommunen må følgje kravet til konkurranse jf. 5 i «Lov om offentlige anskaffelser». Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 7

8 5.2 Kommunen skal berekne og dokumentere eit verdianslag Revisjonskriterium 5.2 Forskrift om offentlige anskaffelser 2-3. Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi «(1) Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eksl. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen.» Data Tabellen under viser vårt utval av leverandørar. I dei tilfelle kor kommunen ikkje har rammeavtale går det fram om kommunen har berekna og dokumentert eit verdianslag. VERDIANSLAG ANSVAR Leverandør 140 Oppad Kjøpt for i kr (2015) Rammeavtale Ikkje aktuelt, sjå pkt 5 Verdianslag Atea AS Ja Totland Libris Nei Nei 420 Maske Gruppen AS Ja Safari Engros AS Ja Orange Helse AS Inntil aug-15 (pkt 5) Nei 511 Nordplan AS Nei Nei 527 Bakken & Magnussen AS Nei Nei I samband med verifisering av data har vi fått tilbakemelding om at kommunen ikkje er samd i at der står «nei» under verdianslag for leverandøren Nordplan AS i tabellen. Vurdering Etter vår vurdering er det ikkje skriftlig dokumentert korleis kommunen er kommen fram til verdianslaget for Nordplan AS. Vi baserer vårt nei i tabellen på følgjande moment i lov, forskrift og rettleiar: Loven 5 «gjennomsiktig og etterprøvbarhet» Forskrift 2-3 «utarbeidelse av verdianslag» Forskrift 3-1, 7. ledd «Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet» Veileder om offentlig anskaffelse (2013) pkt avsnitt 3 notat bør opprettes ved kjøp hvor verdien er nær terskelverdi samt regelmessige kjøp Ut frå dei grunnleggande krava som her er nemnt, meiner vi at intensjonen i regelverket er at kommunen bør ha ein skriftleg dokumentasjon på korleis ein har kome fram til anslaget. Ut frå dokumentasjonen vi har motteke er det ikkje framlagt dokumentasjon på korleis verdianslaget er gjort for nokon innkjøp. Vi har ikkje spurt etter dokumentasjon for innkjøp omfatta av rammeavtale. Konklusjon Vurderinga viser at ikkje alle ansvar følgjer loven fullt ut. Anbefaling Kommunen må følgje loven når det gjeld utarbeiding av verdianslag jf. 2-3 i «Forskrift om offentlige anskaffelser». Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 8

9 5.3 Det skal utarbeidast konkurransegrunnlag for kjøp under og over EØSterskelverdi Revisjonskriterium 5.3 INNKJØP UNDER EØS-TERSKELVERDIER: Forskrift om offentlige anskaffelser 8-1. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag (1) Dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlaget skal inneholde en tilstrekkelig og fullstendig beskrivelse av følgende: a. b. c. hva som skal anskaffes. Dersom det kan gis tilbud på deler av oppdraget eller med alternative frister, skal dette opplyses, hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt og hvordan konkurransen skal gjennomføres, herunder kriterier for tildeling av kontrakt, hvordan tilbudene og eventuelle vedlegg skal utformes, endelig frist for mottak av tilbud (dag og klokkeslett), adgang til alternative tilbud, krav til opplysninger om bruk av underentrepriser, samt muligheten for å ta forbehold, og d. hvilke alminnelige eller spesielle kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget. INNKJØP OVER EØS-TERSKELVERDIENE: Forskrift om offentlige anskaffelser Utarbeidelse av konkurransegrunnlag (1) Oppdragsgiver skal utarbeide et konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlaget skal inneholde følgende opplysninger, med mindre dette allerede er tilstrekkelig og fullstendig beskrevet i kunngjøringen: a. hvilken ytelse som skal anskaffes. Dersom det kan gis tilbud på deler av oppdraget eller med alternative frister, skal dette opplyses, b. hvordan konkurransen skal gjennomføres. Det skal minst opplyses om: 1. hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, 2. endelig frist for mottak av tilbud (dag og klokkeslett), adressen disse skal sendes eller leveres til, 3. vedståelsesfrist for tilbudene, jf (vedståelsesfrist), 4. den relative vektingen av tildelingskriteriene eller tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge jf (kriterier for valg av tilbud), 5. på hvilket eller hvilke språk tilbudet skal være skrevet, og 6. en henvisning til kunngjøringen. Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 9

10 Data Tabellen under viser vårt utval av leverandørar. I dei tilfelle kor kommunen ikkje har rammeavtale går det fram om kommunen har utarbeidd konkurransegrunnlag. KONKURRANSEGRUNNLAGET ANSVAR Leverandør 140 Oppad Kjøpt for i kr (2015) Rammeavtale Under EØSterskal verdi 8- Over EØS-terskalverdi Ikkje aktuelt, sjå pkt Atea AS Ja Totland Libris Nei Nei Maske Gruppen AS Ja Safari Engros AS Ja Orange Helse AS Inntil aug-15 (pkt 5) Nei Nordplan AS Nei Ja Bakken & Magnussen AS Nei Nei - Vurdering Ut frå dokumentasjonen vi har motteke har tre ansvar ikkje følgt kravet om konkurransegrunnlag. Konklusjon Vurderinga viser at ikkje alle ansvar følgjer loven fullt ut. Anbefaling Kommunen må følgje loven når det gjeld konkurransegrunnlag, jf. 8-1 og 17-1i «Forskrift om offentlige anskaffelser». Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 10

11 5.4 Alle kjøp over kr skal kunngjerast Revisjonskriterium 5.4 INNKJØP OVER OG UNDER EØS-TERSKELVERDIENE: Forskrift om offentlige anskaffelser 9-1 1) Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med kunngjøringsskjemaer fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet Kunngjeringsplikta gjeld for innkjøp som overstig fordi 9-1 ligg under del II i forskrifta, og denne gjeld kontraktar over kroner eksl. mva., men ikkje overstig EØS-terskelverdiane, jf. 2-1 (2). INNKJØP OVER EØS-TERSKELVERDIENE: Forskrift om offentlige anskaffelser ) 2) Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med kunngjøringsskjemaer fastsatt av Nærings- og fis keridepartementet. Kunngjøringen skal utarbeides på norsk. Kunngjøringen skal også utarbeides på ett av Den europeiske unions offisielle språk, med mindre oversettingstjenesten til operatøren av Doffin benyttes. Bare den fulls tendige kunngjøringen i TED-databas en er gyldig Kunngjeringsplikta gjeld for innkjøp som overstig EØS-terskelverdiane, fordi 18-1 ligg under del III i forskrifta, og denne gjeld kontraktar som overstig EØS-terskelverdiane, jf Data Tabellen under viser vårt utval av leverandørar. I dei tilfelle kor kommunen ikkje har rammeavtale går det fram om kommunen har fulgt kravet til kunngjering. KUNNGJERING - KJØP OVER KR ANSVAR Leverandør 140 Oppad Kjøpt for i kr (2015) Rammeavtale Under EØSterskal verdi 9-1 Ikkje aktuelt, sjå pkt 5 Over EØS-terskalverdi Atea AS Ja Totland Libris Nei Maske Gruppen AS Ja Safari Engros AS Ja Orange Helse AS Inntil aug-15 (pkt 5) Nei Nordplan AS Nei Bakken & Magnussen AS Nei Nei - Vurdering Ut frå dokumentasjonen vi har motteke har to ansvar ikkje følgt kravet om kunngjering. Konklusjon Vurderinga viser at ikkje alle ansvar følgjer loven fullt ut. Anbefaling Kommunen må følgje loven når det gjeld kunngjering, jf. 9-1 og 18-1i «Forskrift om offentlige anskaffelser». Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 11

12 5.5 Det skal ligge føre skatteattest frå den tilbydaren det er inngått innkjøpsavtale med. Revisjonskriterium 5.5 Forskrift om offentlige anskaffelser Skatteattest 1) Oppdragsgiver skal kreve at samtlige norske leverandører fremlegger skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. Data Tabellen under viser vårt utval av leverandørar. I dei tilfelle kor kommunen ikkje har rammeavtale går det fram om kommunen har mottatt skatteattest. SKATTEATTEST Kjøpt for i kr ANSVAR Leverandør (2015) Rammeavtale MVA Skatt 140 Oppad Ikkje aktuelt, sjå pkt Atea AS Ja Totland Libris Nei Nei Nei 420 Maske Gruppen AS Ja Safari Engros AS Ja Orange Helse AS Inntil aug-15 (pkt 5) Nei Nei 511 Nordplan AS Nei Ja Ja 527 Bakken & Magnussen AS Nei Nei Nei Vurdering Ut frå dokumentasjonen vi har motteke, har tre ansvar ikkje følgt kravet om skatteattest. Konklusjon Vurderinga viser at ikkje alle ansvar følgjer loven fullt ut. Anbefaling Kommunen må følgje loven når det gjeld kravet til skatteattest, jf i «Forskrift om offentlige anskaffelser». Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 12

13 5.6 Det skal utarbeidast innkjøpsprotokoll for alle kjøp over kr Revisjonskriterium 5.6 Forskrift om offentlige anskaffelser 3-2. Protokollføring (1) Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger kroner eksl. mva. (2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Data Tabellen under viser vårt utval av leverandørar. I dei tilfelle kor kommunen ikkje har rammeavtale går det fram om kommunen har utarbeidd protokoll. PROTOKOLL ANSVAR Leverandør 140 Oppad Kjøpt for i kr (2015) Rammeavtale Mallom kr Over kr Ikkje aktuelt, sjå pkt Atea AS Ja Totland Libris Nei Nei Maske Gruppen AS Ja Safari Engros AS Ja Orange Helse AS Inntil aug-15 (pkt 5) - Nei 511 Nordplan AS Nei Ja Bakken & Magnussen AS Nei - Nei Vurdering Ut frå dokumentasjonen vi har motteke har tre ansvar ikkje følgt kravet om protokollføring. Konklusjon Vurderinga viser at ikkje alle ansvar følgjer loven fullt ut. Anbefaling Kommunen må følgje loven når det gjeld protokollføring, jf. 3-2 i «Forskrift om offentlige anskaffelser». Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 13

14 6 Høyringsuttale Høringsuttalelse rapport forvaltningsrevisjon offentlige innkjøp drift. En generell kommentar er at revisor ikke synes å vektlegge de tilbakemeldingene og forklaringene som er fremkommet fra ulike tjenesteledere eller ansatte i administrasjonen, men fastholder at det er et «avvik», eller «brudd» på reglementet, nærmest uansett hvilket svar som er fremkommet. Vi hadde forventet at revisor tar til etteretning de tilbakemeldingene man får, og hensyntar dette både i rapporten og sine konklusjoner. Vi er inneforstått med de ulike terskelverdiene, og innholdet i innkjøpsreglementet, men vi er også, i den daglige driften av kommunen, nødt til å utvise litt skjønn og praktisk tilnærming til en del problemstillinger, og ikke låse oss helt til en firkantet fortolkning av alle detaljer i lovverket. Det er et perspektiv vi savner i denne forvaltningsrevisjonen, og som vil bli eksemplifisert nedenfor. Rent metodisk blir det også feil når man har et utvalg på 8 leverandører, og konsekvent forholder seg til at f.eks «3 av 4 mangler verdianslag», det korrekte blir «3 av 8». Kommentarer til de påståtte avvikene: Totland Libris: Her har vi kjøpt for kroner som, ganske korrekt, er over terskelverdien på kroner. Vi anser dette som et marginalt avvik, og vi har heller ikke prioritert å lage systemer, eller rutiner, for å forsøke å fange opp slike småbeløp. Vi har et svært stort antall fakturaer i Selje kommune i løpet av et år, og dermed risikerer man at småinnkjøp fra en leverandør kan akkumulere seg opp til over kroner i løpet av ett år. Det å kontrollere dette, f.eks på månedlig basis, vil kreve en del ressurser, og er som alt annet i kommunens virksomhet et spørsmål om kost/nytte. Orange helse AS: Det blir i rapporten hevdet at her mangler det verdianslag, konkurranseutsetting, skatteattest med mer. Dette blir slik vi vurderer det helt feil. I dette tilfellet har Selje kommune vært bundet av en rammeavtale, som var et samarbeid mellom flere nordfjord kommuner, og hvor alle nødvendige papirer og rutiner er fulgt i denne anbudsprosessen. Det som derimot er riktig, er at denne Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 14

15 rammeavtalen gikk ut, og ble reforhandle/lyst ut på nytt i Denne prosessen tok lenger tid enn forutsatt, grunnet at det var flere kommuner innvolvert og prosessen dermed ble noe langdryg, men at vi forholder oss til denne rammeavtalen i påvente av en ny, kan vi ikke se utgjør noe stort brudd på regelverket. Vi var, og er fremdeles, avhengige av en del innleie blant annet av sykepleiere for å få den daglige driften inne pleie-og omsorg til å gå rundt, og det hensynet var vurdert til å være langt viktigere enn en dato i rammeavtalen. Nordplan AS: Avtalen med Nordplan ble inngått etter samtaler med flere nabokommuner, leverandører, og interne diskusjoner om arbeidsmengde og omfang. Som prosjektleder har informert revisor om ved flere anledninger, var timeforbruk, en del av dette verdianslaget. Dette ble også brukt som et grunnlag for budsjettet i Selje kommune. Påstanden om at det ikke eksisterer noe verdianslag faller på sin egen urimelighet, og dette er også drøftet med fylkeskommunen sin innkjøpssjef. Vi er derfor litt forundret over at revisor her ikke tar dette ad notam i sin rapport, men fremdeles fastholder at dette er et avvik. Bakken & Magnussen: Bakken & Magnussen er et spesialisert murerfirma som har vært brukt i Riksantikvarens sitt prosjekt på Selje Kloster- og helgenanlegg over flere år. Det innrømmes at kommunens ledelse hele tiden har trodd at det eksisterte en rammeavtale med dette murerfirmaet, siden beløpene har vært såpass store over flere år. Samtidig vet vi at det sannsynligvis ikke finnes noe annet firma i Norge, som er i stand til å gjøre denne jobben. Som prosjektlederen for klosteret fremholder så krever dette spesialkompetanse innen konservering og muring av ruiner, og ikke en jobb som kan overlates til et hvilket som helst murerfirma. Vi oppfatter at dette ligger litt i gråsonen, siden det også eksisterer unntaksbestemmelser i lovverket for unntak fra anbudsregelverket når særlige grunner tilsier det. Dette argumentet kan muligens brukes her, men vi har samtidig gitt beskjed til prosjektlederen for Klosterprosjektet at vi bør utarbeide et anbudsdokument for denne jobben fremover for å være på den sikre siden. Men samtidig vil et eventuelt anbudsdokument på klosterprosjektet bli såpass detaljert ift. Kompetanse og erfaring med denne type ruinarbeider, at det sannsynligvis ikke vil bli noe endret resultat. Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 15

16 7 Kommunerevisjonens kommentar til kommunen sin høyringsuttale Innleiing Vi takkar for høyringsuttalen og har følgjande kommentarar. I samband med prosjektarbeidet har vi innhenta nødvendig informasjon frå tenesteleiarane for å kunne måle kommunen sin praksis opp mot det regelverket som styrer offentlege innkjøp. Vi har etter beste evne brukt den informasjonen vi har motteke, så langt denne har representert svar på dei data vi etterspurte. Dette har ikkje alltid vore tilfelle, og på grunn av manglande dokumentasjon har det derfor ved fleire høve vore nødvendig å konkludere med at regelverket ikkje er følgt. For å sikre oss at våre konklusjonar ikkje skuldast misforståing, har data vore sendt tenesteleiarane til verifikasjon. Vi meiner såleis at kommunen har fått høve til å komme med tilbakemeldingar på dei data som dannar grunnlaget for våre konklusjonar. Når det gjeld det som kommunen oppfattar som metodiske feil, så har vi i rapporten prøvd å forklare dette under punktet «kommentarar til tabellen.» på side 6: «dei ansvar/leverandørane som har rammeavtale blir ikkje kommentert vidare». Vi har likevel valt å rette rapporten slik at vi berre skriv kor mange innkjøp som ikkje tilfredsstiller krava. Loven om offentlege innkjøp tek ikkje omsyn til om kommunen har tilstrekkeleg med tid, kunnskap eller ressursar. Dette betyr at revisjonen ikkje kan ta omsyn til slike tilhøve, men må halde seg til skriftleg dokumentasjon utarbeidd før eller i samband med innkjøpet. Totland Libris Ansvar 210 i Selje kommune har handla med Totland Libris i fleire år for beløp over terskelverdien på kr Rettleiaren til reglane om offentlege innkjøp pkt (oppdatert des-13) og forskrift om offentlege innkjøp 2-3, 11.ledd a og b stiller krav til korleis verdien på kontrakten blir utrekna. Ved kjøp av varer og tenester som oppdragsgjevaren gjer regelmessig, skal det takast omsyn til andre liknande regelmessige innkjøp. I motsett fall vil oppdragsgjevaren kunne omgå regelverkets krav til konkurranse ved stadig å peike på at innkjøpa er for små i forhold til terskelverdiane. Typiske kontraktar som blir inngått regelmessig kan vere driftsrelaterte innkjøp, til dømes rekvisita» Verdien på kontrakten kan bereknast på to måtar: anten på grunnlag av den samla faktiske verdien av påfølgjande kontraktar av same type, tildelt i løpet av dei siste 12 månader, eventuelt siste rekneskapsår, om muleg justert for endringar som kan gjere seg gjeldande i framtidige leveransar den samla anslåtte verdi av dei påfølgjande kontraktar som blir tildelt i løpet av 12 månader frå den første leveransen Etter revisjonen si meining snakkar vi her heilt klart om regelmessige kjøp. Det at kommunen vel å sjå på dette som småinnkjøp og derfor ikkje held seg til loven om offentleg innkjøp, kan ikkje revisjonen vektlegge i rapporten eller vår konklusjon. Orange helse AS Tabellen i rapporten viser at kommunen hadde rammeavtale med Orange helse AS fram til august Som nemnt tidlegare har vi ikkje valt å ta stilling til korleis rammeavtala med Orange helse AS blei inngått. Revisjonen har ikkje motteke informasjon eller dokumentasjon om reforhandling/ny utlysing i Spørsmålet revisjonen stiller er om «gamal avtale» inneheld opsjon om forlenging, og om kommunen eventuelt har signert på dette. Har ikkje kommunen signert på opsjonsavtala, har ikkje Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 16

17 kommunen gyldig avtale og gjer derfor ulovlege direkte kjøp. Kommunen gjer altså innkjøp som ikkje er kunngjort i hht. regelverket for offentlege innkjøp. Revisjonen har forståing for situasjonen i Selje, men lova tek ikkje omsyn til at «prosessen iverksatt i 2015 ble noe langdryg». Nordplan AS Lova om offentlege innkjøp 5 legg vekt på at prosessen rundt innkjøp skal vere gjennomsiktig og etterprøvbar. På bakgrunn av lova med forskrift og rettleiar, som forklart i rapporten side 8, meiner revisjonen at eit verdianslag må innehalde korleis ein er komen fram til verdien, og ikkje berre presentere eit tal. Vi har lagt slik vurdering til grunn når vi har valt å sette «nei» i tabellen under verdianslag, nettopp fordi vi berre har motteke eit tal. Vi skriv ikkje at det ikkje eksisterer noko verdianslag, men at vi har ikkje motteke dokumentasjon på korleis kommunen har kome fram til verdien. Bakken & Magnussen Ansvar 527 Klosterprosjektet har gjort kjøp med Bakken & Magnussen for 4,9 mill. kroner i perioden Kommunen har gjort vare- og tenestekjøp for over 1,75 mill. kroner, noko som betyr at dette skulle ha vore utlyst på TED (over EØS-terskelverdi). Når det i høyringsuttalen blir nemnt unntaksreglar i lovverket, reknar revisjonen med at kommunen refererer til forskrifta 2-1, 2.ledd bokstav c som omtalar at det berre er éin leverandør i marknaden. Ihht. rettleiaren for offentlege innkjøp, pkt må det ligge føre objektive årsakar til at berre ein leverandør kan oppfylle ytinga, samt at det må bevisast at det berre er éin leverandør som kan produsere den tenesta som blir etterspurt. I kommunerevisoren nr 5 skriv Anneline Vingsgård, sekretariatsleiar i «Klagenemnda for offentlige anskaffelser» (KOFA), følgjande: «Unntakene for kunngjøring må tolkes svært snevert fordi hovedregelen om kunngjøring er så viktig at det skal mye til for å begrunne et unntak. Men selv om man mener at en unntaksbestemmelse skulle komme til anvendelse, så bør man likevel spørre seg om det kan være hensiktsmessig å likevel kunngjøre.» Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 17

18 Vedlegg Vedlegg 1 Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 18

19 Vedlegg 2 Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 19

Offentlige anskaffelser drift Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser drift Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Offentlege investeringskjøp Selje kommune

Offentlege investeringskjøp Selje kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag frå kontrollutvalet. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

SELJE KOMMUNE Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Møtestad: Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Følgjande medlemmer møtte ikkje

SELJE KOMMUNE Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Møtestad: Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Følgjande medlemmer møtte ikkje SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 05. DESEMBER.2016 Møtetid: Kl. 13:00 14.45 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 32/16-38/16 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT. FOR Vigo IKS

INNKJØPSREGLEMENT. FOR Vigo IKS INNKJØPSREGLEMENT FOR Vigo IKS Mai 2019 Innhold 1. Formål... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3. Virkeområde... 3 4. Definisjoner... 3 5. Oppbygning og fortolkning av reglementet... 4 6. Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

INNKJØPSSTRATEGI OG INNKJØPSREGLEMENT for Vestnes kommune

INNKJØPSSTRATEGI OG INNKJØPSREGLEMENT for Vestnes kommune INNKJØPSSTRATEGI OG INNKJØPSREGLEMENT for Vestnes kommune Sak 2018/724 Vedtatt i kommunestyret side 1 1. INNLEIING... 3 2. FORMÅL... 3 3. ANSVAR OG MYNDE... 3 4. HEIMELSGRUNNLAG... 4 5. INNKJØPSTRATEGI...

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder>

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET S A K S F R E M L E G G

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET S A K S F R E M L E G G HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 3/2017 06. september 2017 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2017/12050-12 S A K S F R E M L E G G S a k 18/ 2 0 17 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «KOMMUNALE ANSKAFFELSER»

Detaljer

Anskaffelser i Møre og Romsdal fylkeskommune

Anskaffelser i Møre og Romsdal fylkeskommune Anskaffelser i Møre og Romsdal fylkeskommune Seminar om anskaffelser og bestillerkompetanse for ansatte som arbeider med prosjekt 28. november 2018 Juridisk sjef Gudmund Lode/innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT FLORA KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT FLORA KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT FLORA KOMMUNE Vedteke i Flora bystyre i sak 46/17 den 23.05.17 1 Innhald Innhold 1. Formålet med reglementet:... 3 2. Heimelsgrunnlag:... 3 3. Grunnleggande prinsipp:... 3 4. Ansvar for

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

INNKJØPSSSTRATEGI FOR SULDAL KOMMUNE Vedtatt i januar 2019 (F-005/19)

INNKJØPSSSTRATEGI FOR SULDAL KOMMUNE Vedtatt i januar 2019 (F-005/19) INNKJØPSSSTRATEGI FOR SULDAL KOMMUNE 2019-2023 Vedtatt i januar 2019 (F-005/19) Innhold Innleiing... 3 Lovar og føresegner... 3 Terskelverdi og kunngjering... 3 Innkjøpssprosessen... 4 Organisering...

Detaljer

LOA/FOA Leverandørmøte Fylkeshuset Aust-Agder 9. februar 2017 Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune/ofa

LOA/FOA Leverandørmøte Fylkeshuset Aust-Agder 9. februar 2017 Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune/ofa LOA/FOA Leverandørmøte Fylkeshuset Aust-Agder 9. februar 2017 Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune/ofa Lov om offentlige anskaffelser (LOV-2016-06-17-73) i kraft 1.1.2017 Formål: 1: Loven skal

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Anskaffing av advokat- og rådgjevingstenester i "Fjord1-saka"

Forvaltningsrevisjon - Anskaffing av advokat- og rådgjevingstenester i Fjord1-saka Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Einar Ulla, Sekretariat for kontrollutvala Sak nr.: 16/2566-12 Forvaltningsrevisjon - Anskaffing av advokat- og rådgjevingstenester i "Fjord1-saka" Kontrollsjefen

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser PROSJEKTPLAN Selbu kommune Januar 2019 FR 1073 1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN Problemstilling Hovedproblemstilling: Følger kommunen regelverket for offentlige

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering av rundkøyring Holstad FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat

Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Innkalling Utval: Hornindal kontrollutval Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2016 Tid: Kl. 11:00 Innkalling: Faste medlemar i utvalet

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/23 Klager: Innklaget: Helle AS Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde For levering til Stølsheimen verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE:

Detaljer

Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum Bømlo Fitjar Kvinnherad Stord Tysnes INNKJØPSREGLEMENT. for

Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum Bømlo Fitjar Kvinnherad Stord Tysnes INNKJØPSREGLEMENT. for Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum Bømlo Fitjar Kvinnherad Stord Tysnes INNKJØPSREGLEMENT for kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes varer og tenester, bygg og anlegg Føreord: Kommunane

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

Kort introduksjon til anskaffelsesregelverket - Digitale bestillingsløsninger Leverandører - 6/4-18. Jurist, Ingrid B.

Kort introduksjon til anskaffelsesregelverket - Digitale bestillingsløsninger Leverandører - 6/4-18. Jurist, Ingrid B. Kort introduksjon til anskaffelsesregelverket - Digitale bestillingsløsninger Leverandører - 6/4-18 Jurist, Ingrid B. Kolderup, DIFI Temaene for innlegget 1. Anskaffelsesregelverket 2. Anskaffelsesprosessen

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 201204904-1 Arkivnr. 18 Saksh. Dahl, Frank Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.06.2012 TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER SAMANDRAG

Detaljer

Endringer i forskrift om offentlige anskaffelser

Endringer i forskrift om offentlige anskaffelser Endringer i forskrift om offentlige anskaffelser 1-3 (2) (l) 2-1 (2) (g) 3-3 Gammel tekst Ny tekst (1) Oppdragsgiver skal foranskaffelser som overstiger 100 000 kroner eks. kreve at samtlige norske leverandører

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Offentlege anskaffingar

Offentlege anskaffingar Offentlege anskaffingar Fagdag i Fjærland 06. juni 2017 I dag: Generelt: - Dei grunnleggjande prinsippa - Terskelverdiar og korleis desse blir utrekna - Kva er eit kjøp? Offentleg samarbeid Forsking og

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

ANSKAFFINGSREGLEMENT

ANSKAFFINGSREGLEMENT Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum Bømlo Fitjar Kvinnherad Stord Tysnes ANSKAFFINGSREGLEMENT FOR KOMMUNANE BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES Anskaffingsreglement rev. 2018 1. MÅL Profesjonelle

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR... 3 1.1 Om Oppdragsgjevar... 3

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Ref. nr.: Saksnr.: Dato:

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Ref. nr.: Saksnr.: Dato: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200601556 Dato: 11.10.2006 Forskrift om endring av forskrift 15. juni 2001 nr 616 om offentlige

Detaljer

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 12.02.2015 1 Innledning 2 Krav til anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer 3 Nærmere

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7 Søreide Vassverk Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 13/894 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll over NOK 300.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 300.000 eks mva Generelt Anskaffelser over NOK 300.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Offentlege innkjøp. - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010

Offentlege innkjøp. - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010 Offentlege innkjøp - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010 2013 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.08.2017 84036/2017 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.09.2017 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda 10.09.2017-18.02.2018

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KVINNHERAD KOMMUNE GRUNNARBEID KOMBINERT SANDBANEANLEGG HUSNES UNGDOMSSKULE

KONKURRANSEGRUNNLAG KVINNHERAD KOMMUNE GRUNNARBEID KOMBINERT SANDBANEANLEGG HUSNES UNGDOMSSKULE KONKURRANSEGRUNNLAG KVINNHERAD KOMMUNE GRUNNARBEID KOMBINERT SANDBANEANLEGG HUSNES UNGDOMSSKULE Tilbudsfrist: 17.november 2015 Side 2 av 7 Innhold KVINNHERAD KOMMUNE...1 KOMBINERT SANDBANEANLEGG HUSNES

Detaljer

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12 Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i Bokn 18.12.12, sak xx/12 1 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 30.11.2012 INNHOLDSLISTE Innhald 1. INNLEIING... 3 2.

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

1. Samandrag Kontrollutvalet bestilte gjennomføring av forvaltningsrevisjon av Tryggleik og beredskap i fylkeskommunen i KU-sak 24/13.

1. Samandrag Kontrollutvalet bestilte gjennomføring av forvaltningsrevisjon av Tryggleik og beredskap i fylkeskommunen i KU-sak 24/13. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Einar Ulla, Sekretariat for kontrollutvala Sak nr.: 13/3614-10 Forvaltningsrevisjon - Tryggleik og beredskap - rapport Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gje

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer