Offentlege innkjøp. - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlege innkjøp. - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010"

Transkript

1 Offentlege innkjøp - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing Bakgrunn og rammer Problemstillingar og revisjonskriterium Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høyring Innkjøpsstrategi og rutinar Revisjonskriterium Interne rutinar og strategiar Revisor sine vurderingar Innkjøp av varer og tenester Revisjonskriterium Innkjøp Revisor sine vurderingar Lojalitet til rammeavtaler Revisjonskriterium Bruk av rammeavtaler Revisor sine vurderingar Revisor sine konklusjonar og tilrådingar Konklusjonar Tilrådingar Litteratur og kjeldereferansar Vedlegg I. Vedlegg 1: Høyringsuttale frå rådmannen II. Vedlegg 2: Revisjonskriterium III. Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS i

3 Samandrag Det finn stad store verdioverføringar mellom leverandørar og kommunen kvart år. Dette gjeld også i ein liten kommune som Hjartdal. Det er derfor viktig at denne aktiviteten skjer på ein etisk og ryddig måte. Føremålet med lov om offentlige anskaffelser er å «bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten kan ha tillit til at anskaffelser skjer på en samfunnstjenelig måte». Loven skal motverke korrupsjon og kameraderi, og sikre at leverandørar blir behandla likt. Regelverket er komplisert og stiller store krav til dei som skal gjere innkjøpa. Forvaltningsrevisjonen blei vedtatt gjennomført av kontrollutvalet i sak 02/12 Plan for forvaltningsrevisjon Rapporten handsamar følgjande problemstillingar: Har kommunen føremålstenleg innkjøpsstrategi og innkjøpsrutinar? Blir varer og tenester kjøpt i samsvar med reglane om offentlege innkjøp? Bruker kommune rammeavtalene sine? Våre undersøkingar viser: Kommunen deltar i to innkjøpssamarbeid. Dei er med i BTV-innkjøp og innkjøpssamarbeid organisert av Vest-Telemark Næringsutvikling AS. Hjartdal er part i mange rammeavtaler som er forhandla fram av desse samarbeida. Kommunen har ein tilsett som har ansvar for å vere koordinator for rammeavtaler og innkjøpssamarbeid. Elles er det leiarane med budsjettansvar i kommunen som har ansvaret for innkjøp som blir gjort innanfor deira verksemd. Det er ikkje definert nærare kven som kan kjøpe inn varer og tenester ut over dette. Kommunen har ikkje utarbeidd innkjøpsstrategi eller innkjøpsreglement. Dei tilsette i kommunen har ikkje fått særskilt opplæring i regelverket om offentlege innkjøp. Og kommunen har ikkje rutinar for å følgje opp at rammeavtalene blir brukt eller at innkjøp elles skjer i samsvar med regelverket. Vi meiner at kommunen ikkje har rutinar på innkjøpsområdet som sikrar at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket. Vi har gjort stikkprøver blant dei kjøp av varer og tenester som kommunen har gjort i Undersøkingane viser at kjøp av varer og tenester er ikkje alltid basert på konkurranse. Ved nokre innkjøp er det konkurrert, medan andre varer eller tenester er kjøpt direkte frå leverandør. I dei høva der det er konkurrert, er ikkje innkjøpsprosessen gjennomført slik som regelverket krev. Ein særlig mangel er føring av protokoll som dokumenterer innkjøpsprosessen. Vi meiner at kommunen ikkje kjøper inn varer og tenester i samsvar med reglane om offentlege innkjøp. Dette gjeld helst på område der kommunen ikkje har rammeavtaler. Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 Kommunen har inngått rammeavtaler om ulike varer og tenester. Under føresetnad at desse avtalene er inngått på lovleg måte, gir dette ein høg grad av tryggleik at innkjøp på desse områda er i samsvar med regelverket. Det er dermed viktig at kommunen kjøper frå dei leverandørane dei har rammeavtale med. Våre undersøkingar viser til dømes at lojaliteten til avtaler om papir- og reinhaldprodukt og bøker til bibliotek synest å vere god, medan lojaliteten til avtaler om kontorrekvisita og PC/IKT-utstyr burde ha vore betre i Vi meiner derfor at lojaliteten til rammeavtalene synest å variere. Tilråding: Vi meiner at kommunen bør: Vurdere å utarbeide innkjøpsstrategi som fastset kva overordna mål kommunen har for sine innkjøp, til dømes med omsyn til «grøne innkjøp» og etisk handel. Utarbeide rutinar/reglement for innkjøp som fastset og definerer tilsette sitt ansvar og oppgåver i samband med innkjøp. Gjennomføre tiltak for å auke kompetansen til dei tilsette når det gjeld innkjøpsreglane. Gjennomføre tiltak for i sikre at tilsette kjenner til kva rammeavtaler som gjeld til ei kvar tid. Gjennomføre tiltak for å førebygge og avdekke brot på innkjøpsreglane. Kommunen bør sikre at innkjøpsreglane vert etterlevd i større grad enn i dag, og betre lojaliteten til enkelte rammeavtaler. Bø, 16. mai 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarleg for forvaltningsrevisjon (sign) Anne Hagen Stridsklev prosjektleiar Telemark kommunerevisjon IKS iii

5 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn og rammer Forvaltningsrevisjonen er vedtatt av kontrollutvalet i 02/12 Plan for forvaltningsrevisjon Det finn stad store verdioverføringar mellom leverandørar og kommunen kvart år. Dette gjeld også i ein liten kommune som Hjartdal. Det er derfor viktig at denne aktiviteten skjer på ein etisk og ryddig måte. Føremålet med lov om offentlige anskaffelser er å «bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten kan ha tillit til at anskaffelser skjer på en samfunnstjenelig måte». Loven skal motverke korrupsjon og kameraderi, og sikre at leverandører blir behandla likt. Heimel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelova 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutval kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Problemstillingar og revisjonskriterium Rapporten handsamar følgjande problemstillingar: Har kommunen føremålstenleg innkjøpsstrategi og innkjøpsrutinar? Blir varer og tenester kjøpt i samsvar med reglane om offentlege innkjøp? Brukar kommune rammeavtalene sine? Revisjonskriteria 1 i dette prosjektet er henta frå lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kriteria går fram under kvar problemstilling nedanfor, og er nærare utreidde i vedlegg 2 til rapporten. 1.3 Avgrensing Denne undersøkinga er avgrensa til 2012, og vi har ikkje sett på investerings-/byggeprosjekt. 1 Revisjonskriterium er eit omgrep for dei reglar og normer som gjeld innan det området som skal undersøkjast. Revisjonskriteria er grunnlaget for dei analysane og vurderingane som revisjonen gjennomfører og konklusjonane som vert trekte. Dei er eit viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheiter. Gjeldande RSK 001 er fastsett av Noregs Kommunerevisorforbund sitt styre, med verknad frå 1. februar Standarden gjeld som god kommunal revisjonsskikk. Standarden byggjer på norsk regelverk og internasjonale prinsipp og standardar som er fastsett av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 1

6 1.4 Metode og kvalitetssikring Ifølgje forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomførast og rapporterast i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standardar på området. Denne rapporten er utarbeidd med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Val av metode og andre tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.5 Høyring Rapporten er sendt på høyring til kommunen 2. mai. Høyringsuttale frå rådmannen ligg ved som vedlegg 1 til rapporten. Som ein følgje av kommunen sitt høyringsvar har vi gjort endringar i punkt 3.2 om Septikk, Bruktbil og om Ventilasjonstenester, og i punkt 4.2 om rammeavtala om kontorrekvisita. Vi har også innarbeid eit nytt avsnitt om korleis ein skal berekne verdien på anskaffingar i punkt 3.2. Telemark kommunerevisjon IKS 2

7 2 Innkjøpsstrategi og rutinar 2.1 Revisjonskriterium Kommunen bør ha strategi og rutinar for å sikre at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket Rutinane og strategien bør omhandle leiinga sitt ansvar, mål og strategiar for innkjøp ansvar, oppgåver og kompetansebehov hos medarbeidarar rutinar for å førebygge, avdekke og rette opp avvik 2.2 Interne rutinar og strategiar Reglement og strategi Hjartdal kommune har ikkje vedtatt overordna innkjøpsstrategi eller innkjøpsreglement. Kommunen har diskutert utarbeiding av innkjøpsreglement. Ansvar, oppgåver og kompetanse Ein tilsett på økonomiavdelinga har ansvar for å vere koordinator for dei innkjøpssamarbeida som kommunen er med i og ha oversikt over kva rammeavtaler som gjeld. Det er ikkje skriftleg definert kva som er hennar oppgåver i samband med dette. Det er leiarane i kommunen med budsjettansvar og tilvisingsmynde som har ansvaret for dei innkjøp som blir gjort på deira verksemd. Det er ikkje nærare definert kven som kan kjøpe inn varer og tenester utover dette. Kommunen planlegg å utarbeide stillingsomtale som definerer ansvar og oppgåver til tilsette. Dei tilsette i kommunen har ikkje fått særskilt opplæring i regelverket om offentlege innkjøp. Kommunen har hatt ei utvida leiarsamling der innkjøpsreglane var tema. Tilsette med tilvisingsmynde har fått tilsendt link til liste over rammeavtaler frå BTV-Innkjøp. Kommunen deltar i to innkjøpssamarbeid. Dei er med i BTV-innkjøp, saman med kommunar og fylkeskommunar i Telemark, Buskerud og Vestfold. Hjartdal er part i fleire rammeavtaler som er inngått av dette samarbeidet. Gjennom BTV-innkjøp har kommunen også tilgang på ulike malar på dokument som nyttast i ein innkjøpsprosess, til dømes innkjøpsprotokoll. Hjartdal kommune er med i innkjøpssamarbeid organisert av Vest Telemark Næringsutvikling AS (VTNU), saman med andre kommunar i Vest- og Midttelemark. Tre avtaler er inngått gjennom dette samarbeidet. Kommunen deltar i rammeavtale om kjøp av it-system framforhandla av kommunane i Kongsbergregionen. Kommunen har nytta innkjøpskoordinator i Kongsbergregionen og også BTVinnkjøp som rådgjevarar når dei skal gjere innkjøp på område der dei ikkje har rammeavtaler, som til dømes ved større enkeltanskaffingar og byggeprosjekt. Rutinar for å førebygge og avdekke avvik Telemark kommunerevisjon IKS 3

8 Kommunen har ikkje rutinar eller praksis for å følgje opp eller kontrollere at rammeavtalene blir brukt, eller at innkjøp elles skjer i samsvar med regelverket. 2.3 Revisor sine vurderingar Kommunen har ikkje utarbeidd innkjøpsstrategi eller innkjøpsreglement. Ein innkjøpsstrategi gir kommunen høve til å seie kva overordna mål og strategiar dei har for sine innkjøp, til dømes når det gjeld «grøne innkjøp» og etisk handel. Ein innkjøpsstrategi kan medverke til at publikum har tillit til at kommunen utnyttar fellesmidlane best mogleg, til at etiske verdiar vert styrka og at kommunen står fram som ein heiderleg og seriøs avtalepart. Det er viktig å ha fokus på at innkjøp skal gjerast etter konkurranse for å sikre best utnytting av fellesmiddel og likebehandling, og dermed også motverke kameraderi og korrupsjon. Vi meiner at kommunen bør vurdere om ein innkjøpsstrategi kan vere nyttig for å synleggjere kommunen sine overordna mål på området, og opne for politisk debatt. Vi meiner at kommunen bør ha eit innkjøpsreglement. Reglementet bør vere tilpassa kommunen sin storleik og behov. Reglementet bør fastsette og definere ansvar i samband med innkjøp, og kva mandat tilsette har når det gjeld dei ulike fasane i ein innkjøpsprosess. Kommunen bør klargjere kva for innkjøpsprosessar dei skal gjere sjølv, og når dei skal få hjelp utanfrå. Kommunen har sjølv avgrensa kompetanse om regelverket om offentleg innkjøp, og dei har ikkje hatt særleg fokus på å gje opplæring om dette til tilsette. Kommunen basarar seg på å bruke rammeavtalar, og elles få støtte frå innkjøpssamarbeida til enkeltanskaffingar. Vi meiner at dette i store trekk er ei god løysing for ein liten kommune som Hjartdal. Innkjøpsregelverket er omfattande, og det vil krevje mykje å ha eigne tilsette som kan gjennomføre alle slags innkjøpsprosessar slik som regelverket krev. Men dette føreset at dei tilsette kjenner til kva rammeavtaler som gjeld, og veit kva dei gjere når dei skal kjøpe varer og tenester som det ikkje er avtalar for. Vi meiner derfor at kommunen bør ha tiltak for å sikre at tilsette kjenner til kva rammeavtaler kommunen har, og at dei har grunnleggjande kompetanse om regelverket. Nokre tilsette kan trenge å ha meir kompetanse enn andre. Vi meiner at kommunen bør rutinar for å følgje opp at regelverket vert følgd og at rammeavtalene vert brukt. Slike reglar kan inngå i eit innkjøpsreglement. Telemark kommunerevisjon IKS 4

9 3 Innkjøp av varer og tenester 3.1 Revisjonskriterium Alle innkjøp skal så langt det er mogleg vere basert på konkurranse. 2 Det skal innhentast skatteattest ved alle innkjøp over kr For arbeid som utførast i Norge skal det krevjast HMS-erklæring dersom kjøpet overstig kr Det skal førast protokoll i alle innkjøp som overstig kr Innkjøp til ein verdi av over u/mva skal være lyst ut på Doffin i samsvar med krava i forskriften Innkjøp Vi har gjennomgått ei liste som viser kva kommunen har kjøpt for frå ulike leverandørar i Vi har fokusert på leverandørar som sel varer eller tenester som kommunen ikkje har rammeavtale for, og vi har plukka ut eit utval av dei leverandørane det er kjøpt mest frå. Vi har deretter undersøkt med kommunen korleis varen eller tenesta er innkjøpt. Vi omtaler berre dei anskaffingane der vi meiner at regelverket ikkje er følgd. Når kommunen skal kjøpe varer eller tenester må dei på førehand anslå kor mykje anskaffinga vil vere verdt. Kommunen må gjere eit kommersielt anslag over kva dei meiner anskaffinga vil vere verdt, basert på tidlegare anskaffingar av same slag, marknadsanalyser eller liknande. Det er ikkje lov å deile opp anskaffingar for å omgå reglane i forskrifta. For ståande tenestekontraktar der det ikkje er fastsett samla pris, skal antatt verdi av tenestekjøp i heile avtaletida reknast med. Kommunen skal bruke fastsett avtaletid, avgrensa oppover til 48 månader. Dersom avtala ikkje er tidsavgrensa, skal kommunen berekne terskelverdi utifrå ei månadleg rate multiplisert med 48. Verdi av eventuelle opsjonar skal også vere med. 6 Når det gjeld kjøp av varer som kommunen gjer regelmessig, krev forskrifta at det må takast omsyn til andre liknande anskaffingar når terskelverdien skal fastsettast. Verdien kan fastsettast ved å 2 LOA 5 andre ledd 3 FOA 3-1, FOA 3-2, 3-3 og FOA 2-1, 9-1 og FOA 2-3 nr. 8 og nr. 9 Telemark kommunerevisjon IKS 5

10 vurdere kor mykje kommunen har kjøpt liknande varer for dei siste 12 månedane, eller ved å vurdere kor mykje dei planlegg å kjøpe slike varer for i dei kommande 12 månadane. 7 Brøyting Kommunen har kjøpt brøytetenester frå Oddvar Brekke for kr i Kommunen lyste ut konkurranse på Doffin om å levere brøytetenester til kommunen i Anskaffinga var berekna til å ha ein verdi på 3,5 mill. kr over ein fireårsperiode. Oddvar Brekke var ein av dei som fekk tildelt kontrakt etter denne konkurransen. Det er innhenta skatteattestar frå dei leverandørane som deltok i konkurransen, men vi kan ikkje sjå at det er innhenta HMS-eigenerklæringar frå dei leverandørane som fekk tildelt kontrakt. Vi kan heller ikkje sjå at det er skrive protokoll, slik som forskrifta krev. Septikk: Kommunen har kjøpt tenester (tøming av septikk) for kr inkl. mva. frå Flatland Transport i Kommunen har brukt same leverandøren til dette i fleire år. Ifølgje kommunen sitt høyringssvar var det innhenta anbod på denne tenesta i Revisor har ikkje informasjon om korleis innhenting av anbod vart gjennomført i Bruktbil: Kommunen kjøpte bruktbil frå Funnemark AS til ein pris på kr i Bilen blei kjøpt direkte frå forhandlar. Det er ikkje skrive protokoll for denne anskaffinga. Ifølgje kommunen sitt høyringssvar vart det sett på bruktbilprisar på internett i forkant av kjøpet. Medisin/multidose: Kommunen har handla varer frå Seljord Apotek og frå Vitus Apotek for nærare kr inkl. mva. i Vi kan ikkje sjå at det er inngått formelle avtaler med desse apoteka, og vi har heller ikkje funne dokumentasjon på at anskaffinga er lyst ut på anbod. Ifølgje kommunalsjef helse og omsorg vil kommunen ha rammeavtale på dette gjennom BTV-innkjøp som gjeld frå 1. juli Bilar til heimetenesta: Kommunen har kjøpt fire bilar til kr til heimetenesta i 2012 frå Autosenteret AS. Anskaffinga blei lyst ut på Doffin. Det er innhenta skatteattestar frå tilbydarane, men det er ikkje skrive protokoll for anskaffinga. Vedlikehald av ventilasjonssystem: Kommunen har kjøpt tenester frå Heia AS til vedlikehald av ventilasjonssystem for kr Ifølgje kommunen sitt høyringssvar er det bare ein leverandør som ønskjer å levere denne tenesta. Planlegging/arkitekttenester: Kommunen har kjøpt planleggingstenester frå AT Plan for kr inkl. mva. i Anskaffinga har ikkje vore lyst ut på Doffin. Kommunen meinte at verdien av anskaffinga ville vere under kr Kommunen har innhenta tilbod frå tre leverandørar. Det er innhenta HMS-erklæring og 7 FOA 2-3, nr. 11 Telemark kommunerevisjon IKS 6

11 skatteattest frå leverandørane. Det er skrive protokoll for anskaffinga, men denne seier ikkje noko om kva for leverandør som blei vald og grunngjeving for val av leverandør. Kommunen har kjøpt planleggings-/arkitekttenester frå Context AS for kr inkl. mva. i Det er ikkje gjennomført konkurranse om denne anskaffinga. Linjeleige/brannmur: Kommunen kjøper tenester i samband med brannmur og lineleige frå Aspit AS for kr i Kommunen har brukt same leverandør til desse tenestene i fleire år, og det har ikkje vore konkurranse om anskaffinga. 3.3 Revisor sine vurderingar Kommunen har gjennomført konkurranse for enkelte av dei anskaffingane vi har undersøkt. Dette gjeld brøyting, kommuneplanlegging og bilkjøp. Konkurransen om brøyting og bilkjøp var berekna til å ha verdi over kr og vart lyst ut på Doffin. Dette er i samsvar med regelverket. Anskaffinga av planleggingstenester blei dyrare enn kva kommunen hadde berekna på førehand, og blei såleis ikkje lyst ut på Doffin. Dette er ikkje i strid med regelverket dersom kommunen har utvist eit forsvarleg skjønn når dei anslo kva anskaffinga ville vere verdt. Vi har ikkje vurdert kommunen sitt anslag av verdi for denne anskaffinga. Det er innhenta skatteattestar frå leverandørane ved dei anskaffingane der det er gjennomført konkurranse. Det er innhenta HMS-erklæring frå anskaffinga av planleggingstenester, men vi kan ikkje sjå at slik erklæring ligg føre når det gjeld brøytinga. Protokoll som beskriv innkjøpsprosessen manglar anten heilt, eller er berre delvis utfylt. Plikta til å skrive protokoll gjeld alle kjøp som har ein verdi på over kr Sjølv om kommunen ikkje har gjennomført konkurranse før dei kjøper, skal dei dokumentere kva som er gjort og kvifor det ikkje er gjennomført konkurranse. Elles viser våre stikkprøver at kommunen har kjøpt varer og tenester i 2012 utan at det er gjennomført konkurranse, eller gjennomført ein innkjøpsprosess som er i samsvar med krava i regelverket. Det er viktig at kommunen bereknar verdien på anskaffingane i samsvar med krava i forskrifta, slik at dei kan gjennomføre ein korrekt innkjøpsprosess. Når kommunen årleg kjøper varer og tenester frå same leverandør, bør kommunen inngå rammetale om levering av desse tenestene. Det må gjennomførast konkurranse etter regelverket før slike avtaler kan inngåast. Enkeltanskaffingar må også gjennomførast slik som regelverket krev. Telemark kommunerevisjon IKS 7

12 4 Lojalitet til rammeavtaler 4.1 Revisjonskriterium Kommunen skal bruke dei rammeavtalene som gjeld til ei kvar tid. 4.2 Bruk av rammeavtaler Ei rammeavtale er ei avtale inngått mellom ein eller fleire oppdragsgjevarar og ein eller fleire leverandørar. Føremålet med slike avtaler er å fastsette vilkår for kontraktar som skal tildeilast i løpet av ein gitt periode, særleg med omsyn til pris og volum. Rammeavtalene skal som hovudregel ikkje inngåast for meir enn fire år. Vi har fått tilgang til liste over rammeavtaler frå BTV-innkjøp og liste over avtaler frå VTNU. Lista frå VTNU skal innehalde både avtaler inngått i VTNU-samarbeidet og avtaler inngått av BTV-innkjøp. Denne lista er ikkje oppdatert og korrekt. Lista frå BTV-innkjøp inneheld berre avtaler inngått av BTVinnkjøp. Denne lista inneheld ei avtale som ikkje gjeld Hjartdal kommune. Vi har undersøkt lojaliteten til følgjande rammeavtaler: Mat Kontorrekvisita Papir- og reinhaldsprodukt og medisinsk forbruksmateriell Arbeidsklede Biblioteksbøker IKT/PC Mobiltelefon Vi har kontrollert lojalitet ved å sjå på relevante kontoar i rekneskapen, for å sjå om det er ført innkjøp frå andre leverandørar enn dei som kommunen har rammeavtale med. Innkjøp frå andre leverandørar betyr ikkje nødvendigvis manglande lojalitet til rammeavtalen. Det kan til dømes bety at avtala ikkje omfattar den vara som kommunen treng. I dei høve der det synest å vere manglande lojalitet til avtalene, har vi sett kva kommunen har kjøpt frå leverandør utan avtale, som sel tilsvarande varer. Mat: Kommunen kjøper mat hovudsakeleg til sjukeheimen, barnehagane og skulane. Kommunen har inngått rammeavtalar om matvarer med fleire leverandørar, m.a. Asko og Tine. Det er kjøpt varer frå Asko for kr inkl. mva. og for kr inkl. mva. frå Tine i Kommunen har kjøpt varer for kr inkl. mva. frå Spar Saulandstunet i Kontorrekvisita: Kommunen har rammeavtale med Staples Advantage AS om kontor- og datarekvisita. Kommunen har totalt kjøpt varer frå Lidvard Arvesen AS for kr inkl. mva. i Ifølgje kommunen sitt høyringssvar meiner dei at ein del at dette beløpet gjeld kopimaskinar som er kjøp ut av Telemark kommunerevisjon IKS 8

13 leasingavtaler. Vi har ikkje informasjon om korleis desse leasingavtalene vart inngått. Det er kjøpt varer for kr frå Staples Advantage AS i same tidsrom. Gjennomgang av konto Kontormateriell, viser at kommunen kjøper varer frå den leverandøren dei har avtale med, men også frå andre leverandørar. Gjennomgang av konto Kopiering, viser at kommunen nesten utan unntak har kjøpt varer frå Lidvard Arvesen AS. Papir og reinhaldsprodukt og medisinsk forbruksmateriell: Kommunen har avtaler med Norengros AS (Erik Tanche Nilssen AS) om papir- og reinhaldsprodukt og om medisinsk forbruksmateriell. Kommunen har kjøpt varer frå Erik Tanche Nilssen AS for kr inkl. mva. i Gjennomgang av konto Forbruksmateriell reingjering, viser at kommunen i stor grad kjøper varer frå Norengros. Gjennomgang av konto Medisinske forbruksvarar, viser at dei også kjøper medisinsk forbruksmateriell frå same leverandør, men kommunen har også kjøpt slike varar frå Medinor ASA(Alere AS). Kommunen har kjøpt varar frå denne leverandøren for kr inkl. mva i Arbeidsklede: Kommunen har avtaler om arbeidsklede med Wenaas og Synfiber AS. Kommunen har kjøpt varer frå Synfiber AS for kr inkl. mva. i Vi kan ikkje sjå at det er kjøpt varer frå Wenaas. Gjennomgang av konto Verneutstyr og arbeidsklede, viser at kommunen også har kjøpt varer frå Sverre W. Monsen AS. Kommunen har kjøpt varer for kr inkl. mva i 2012 frå denne leverandøren. Biblioteksbøker: Kommunen har avtale om bøker til bibliotek med Biblioteksentralen AL. Kommunen har kjøpt varer frå denne leverandøren for kr i Gjennomgang av konto Bøker, viser at kommunen i stor grad kjøper varer frå den leverandøren dei har avtale med. IKT/PC og mobiltelefon: Kommunen har avtale med Atea AS om kjøp av PC-/IKT-utstyr og med Apro Tele og Data AS om kjøp av mobiltelefon. Kommunen har kjøpt varer frå Atea AS for kr inkl. mva. i 2012 og for kr inkl. mva frå Apro Tele og Data AS i same periode. Gjennomgang av konto Datautstyr, viser at det blir kjøpt varer frå dei leverandørane kommunen har avtale med, men at det også i stor grad har blitt kjøpt frå andre særleg har det blitt kjøpt mykje frå Lidvard Arvesen AS, sjå punkt over om rammeavtale på kontorrekvisita. 4.3 Revisor sine vurderingar Kommunen har inngått rammeavtaler som omfattar mange av dei varene som kommunen kjøpet jamt gjennom året. Under føresetnad av at desse avtalene er inngått på lovleg måte, gir dette ein høg grad av tryggleik for at innkjøp på desse områda er gjort i samsvar med regelverket. Risikoen for brot på regelverket vil ligge på kjøp utanom rammeavtalene. Kjøp utanom rammeavtalene skal som hovudregel berre gjerast dersom den leverandøren som kommunen har avtale med, ikkje har den vara eller tenesta ein har behov for. For slike kjøp må kommunen gjennomføre konkurranse, slik Telemark kommunerevisjon IKS 9

14 som regelverket krev. Det er derfor viktig at kommunen har avtaler for varer og tenester som dei kjøper jamleg, då vil risikoen for brot på innkjøpsreglane vere mindre og kommunen treng ikkje bruke så mykje ressursar på å gjennom føre innkjøpsprosessar. Lojaliteten til rammeavtalane synest å variere. Lojaliteten til avtale om papir- og reinhaldsprodukt og avtale om bøker til bibliotek synest å vere god. Lojaliteten til avtala om medisinsk forbruksmateriell synest ikkje å vere så god. Kommunen har kjøpt en del varer frå ein leverandør dei ikkje har avtale med. Kommunen bruker rammeavtalene om mat i stor grad, men dei har også kjøpt varar frå den lokale matbutikken for eit betydeleg beløp i Kommunen har i sum ikkje brukt mykje på arbeidsklede i 2012, men kommunen har kjøpt meir arbeidsklede frå leverandørar dei ikkje har avtale med enn frå dei som dei har avtale med. Kommunen har brukt rammeavtalene om kontor- og datarekvisita og PC/IKT, men dei synast også å ha kjøpt varer frå andre leverandørar i betydeleg omfang. Då vi gjorde våre undersøkingar var ingen av listene over rammeavtaler korrekte. 5 Revisor sine konklusjonar og tilrådingar 5.1 Konklusjonar Har kommunen føremålstenleg innkjøpsstrategi og innkjøpsrutinar? Vi meiner at kommunen ikkje har rutinar på innkjøpsområdet som sikrar at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket. Blir varer og tenester kjøpt i samsvar med reglane om offentlege innkjøp? Kjøp av varer og tenester er ikkje alltid basert på konkurranse. Våre undersøkingar viser at ved nokre innkjøp er det konkurrert, medan andre varer eller tenester er kjøpt direkte frå leverandør. I dei høva der det er konkurrert er ikkje innkjøpsprosessen gjennomført slik som regelverket krev. Ein særlig mangel er føring av protokoll som dokumenterer innkjøpsprosessen. Vi meiner at derfor at kommunen ikkje kjøper inn varer og tenester i samsvar med reglane om offentlege innkjøp. Dette gjeld helst på område der kommunen ikkje har rammeavtaler. Kommunen har inngått rammeavtaler om ulike varer og tenester. Under føresetnad at desse avtalene er inngått på lovleg måte, gir dette ein høg grad av tryggleik for at innkjøp på desse områda er i samsvar med regelverket. Det er dermed viktig at kommunen kjøper frå dei leverandørane dei har rammeavtale med. Telemark kommunerevisjon IKS 10

15 Brukar kommunen rammeavtalene sine? Våre stikkprøver viser at lojaliteten til rammeavtalene synest å variere. Nokre rammeavtaler brukast mykje, medan lojaliteten til enkelte rammeavtaler burde ha vore betre. 5.2 Tilrådingar Vi meiner at kommunen bør: Vurdere å utarbeide innkjøpsstrategi som fastset kva overordna mål kommunen har for sine innkjøp, til dømes med omsyn til «grøne innkjøp» og etisk handel. Utarbeide rutinar/reglement for innkjøp som fastset og definerer tilsette sitt ansvar og oppgåver i samband med innkjøp. Gjennomføre tiltak for å auke kompetansen til dei tilsette når det gjeld innkjøpsreglane. Gjennomføre tiltak for i sikre at tilsette kjenner til kva rammeavtaler som gjeld til ei kvar tid. Gjennomføre tiltak for å førebygge og avdekke brot på innkjøpsreglane. Kommunen bør sikre at innkjøpsreglane vert etterlevd i større grad enn i dag, og betre lojaliteten til enkelte rammeavtaler. Telemark kommunerevisjon IKS 11

16 Litteratur og kjeldereferansar Lover og forskrifter: Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser. Offentlige dokument: Ot.prp. nr. 70 ( ) St.meld. nr. 36 ( ) Det gode innkjøp Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar. 8 Vedlegg Vedlegg 1: Høyringsuttale Vedlegg 2: Revisjonskriterium Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 8 Papirversjon frå 2006, oppdatert nettversjon frå 2012 på Telemark kommunerevisjon IKS 12

17 I. Vedlegg 1: Høyringsuttale frå rådmannen Telemark kommunerevisjon IKS 13

18 Telemark kommunerevisjon IKS 14

19 Telemark kommunerevisjon IKS 15

20 II. Vedlegg 2: Revisjonskriterium Problemstilling 1 - Har kommunen formålstenleg innkjøpsstrategi og innkjøpsrutinar? Ifølgje kommunelova 23 nr. 2 skal administrasjonssjefen sjå til at administrasjonen vert drive i samsvar med lover, forskrifter og overordna instrukser og at den er under betryggande kontroll. Det går fram av forarbeida til kommuneloven at ansvaret for slik kontroll må regnast som ein nødvendig del av administrasjonssjefen sitt leiaransvar, og at det er i tråd med allment aksepterte leiarprinsipp at ein leiar av ei verksemd etablerer rutinar og system som mellom anna skal bidra til å sikre at organisasjonen når dei mål som er sett. 9 St.meld. nr. 36 ( ) Det gode innkjøp handlar om tiltak for å betre offentlig innkjøpsverksemd. Leiinga sitt ansvar for offentlege innkjøp er omtala i kap. 5 i stortingsmeldinga. Det går fram av meldinga at leiarfokus og god forankring av innkjøpsaktiviteten i kommunen er sentrale føresetnadar for profesjonelle og korrekte innkjøp. Meldinga seier vidare at innkjøpsarbeidet bør settast inn i en strategisk samanheng, og det må utarbeidast mål og strategiar. Innkjøpsstrategien bør sikre at publikum har tillit til kommunen, ved at fellesmidlane vert utnytta best mogleg, at etiske og moralske verdiar vert styrka og at kommunen står fram som ein seriøs og heiderleg forretningspartner/avtalepart. Strategien for innkjøp må settast i samanheng med kommunen sine ressursar, både personellmessige, faglige og økonomiske. Ifølgje St.meld. nr. 36 må leiinga sørgje for effektive rutinar, og sørgje for at dei vert følgde. Det må avklarast konkret kven som skal ha ansvar for innkjøp, og det må gis tydelige mandat om kven som har ansvar for de ulike fasane i ein innkjøpsprosess. Det er ei leiingsoppgåve å sørgje for at kommunen har den nødvendige merkantile, tekniske og juridiske kompetansen til å gjere gode innkjøp. Leiinga har vidare eit ansvar for å skape eit miljø der det er høgt medvit og fokus på risiko og risikohandtering på innkjøpsområdet. Det må vere etablert rutinar for å oppdage, rette opp og førebyggje avvik. På grunnlag av kommuneloven og stortingsmeldinga har vi utleidd følgjande revisjonskriterium knytt til det å ha ein føremålstenleg innkjøpsstrategi: Kommunen bør ha strategi og rutinar for å sikre at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket Rutinane og strategien bør omhandle leiinga sitt ansvar, mål og strategiar for innkjøp ansvar, oppgåver og kompetansebehov hos medarbeidarar rutinar for å førebygge, oppdage og rette opp avvik 9 Ot.prp. nr. 70 ( ) s Telemark kommunerevisjon IKS 16

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Innkjøpsreglement for Samnanger kommune

Innkjøpsreglement for Samnanger kommune Innkjøpsreglement for Samnanger kommune Vedteke av rådmannen 13.04.2010. Gjeld frå 01.05.2010. Innhald Pkt Tekst Side 1 Innleiing 3 2 Føremål med reglementet 3 3 Ansvar for reglementet 3 4 Heimelsgrunnlag

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Årsrapport 2014 for revisjonsutvalet og internrevisjonen

Årsrapport 2014 for revisjonsutvalet og internrevisjonen Årsrapport 2014 for revisjonsutvalet og internrevisjonen Februar 2015 1 INNLEIING OG INNHALD Revisjonsutvalet og internrevisjonen i Helse Vest er begge ledd i å styrke styret si overvaking av internkontrollen.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune

FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune Kjøp av trykkeri og grafiske tenester i Møre og Romsdal fylkeskommune FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 7 2000 INNHALDSREGISTER Side 1. INNLEIING

Detaljer

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Lærlingar i kommunen Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Innkjøpsfunksjonar i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Innkjøpsfunksjonar i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Innkjøpsfunksjonar i Helse Fonna HF Innhald 0. Samandrag... 4 1. Innleiing... 5 2. Føremål og problemstillingar... 5 3. Metode... 5 3.1 Intervju... 5 3.2 Dokumentanalyse...

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Innkjøpsfunksjonar i Helse Førde HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Innkjøpsfunksjonar i Helse Førde HF Internrevisjon Helse Vest RHF Innkjøpsfunksjonar i Helse Førde HF 1 Innhald 0. Samandrag...3 1. Innleiing...4 2. Føremål og problemstillingar...4 3. Metode...4 3.1 Intervju... 4 3.2 Dokumentanalyse...

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 2001 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING 1 1.0 Heimel 1 1.1 Bakgrunn.. 1 1.2 Formål... 1 1.3

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon Sauherad kommune 2015 :: 722 014

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon Sauherad kommune 2015 :: 722 014 Offentlige anskaffelser Forvaltningsrevisjon Sauherad kommune 2015 :: 722 014 Forord er et av landets største interkommunale revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Østre Nesttunsvei 6 - Nesttun. Kristine Skjælaaen. Det vart ikkje funne grunnlag for avvik eller merknader innanfor tema for tilsynet.

Østre Nesttunsvei 6 - Nesttun. Kristine Skjælaaen. Det vart ikkje funne grunnlag for avvik eller merknader innanfor tema for tilsynet. Sakshandsamar, innvalstelefon Eirik Lyssand. 55 57 21 11, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2012/13117 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Familievernkontoret i Fana Adressa til verksemda: Østre Nesttunsvei

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet Vår ref. 12/132-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 07.03.2012 Tid: 09:00 13:00 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer