SELJE KOMMUNE Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Møtestad: Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Følgjande medlemmer møtte ikkje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SELJE KOMMUNE Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Møtestad: Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Følgjande medlemmer møtte ikkje"

Transkript

1 SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 05. DESEMBER.2016 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 32/16-38/16 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar) Per Egil Hellebust (Nestleiar) Veronica Hatlenes Mirjam Friberg Følgjande medlemmer møtte ikkje Atle Svein Honningsvåg Følgjande varamedlemmer møtte Jarle Teige Følgjande frå administrasjonen møtte Merknad til innkallinga Ingen Følgjande frå Vest Kontroll møtte Jostein Støylen (Dagleg leiar) Følgjande frå Kommunerevisjonen i Nordfjord Kontroll møtte Torill Monsen, revisor Gunnar Ryste, forvaltningsrevisor

2 Følgjande saker vart handsama Sak nr. Sakstittel 32/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen 33/16 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte 34/16 Gjennomgang av møteprotokollar /16 36/16 37/16 38/16 Meldingar Budsjett for kontrollutvalet 2017 Rapport forvaltningsrevisjon offentlege innkjøp drift Rapport forvaltningsrevisjon offentlege innkjøp investering Tilleggssaker: Utskrift møteprotokoll: Kommunestyret som melding til neste møte, ordførar og rådmann som orientering og kontrollutval med vara for godkjenning til neste møte. Signatur: Svein Rune Krakereid Mirjam Friberg

3 SAK 32/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLLEN Samrøystes vedtak 1. Innkalling og sakliste vart godkjent. 2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vart vald Mirjam Friberg. SAK 33/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE Vedlegg Møteprotokollen frå møtet den Sakrøystes vedtak Møteprotokollen frå møtet den vart godkjent, korrigering at Veronica Hatlenes gjekk kl SAK 34/16 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2016 Flg. saker var til gjennomgang: Kommunestyret 15.09, Formannskapet 13.10, Råd for eldre og funksjonsh , Planutvalet Ardministrasjonsutvalet 13.10, Samrøystes vedtak 1. Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknader til gjennomgådde møteprotokollar. 2. Kontrollutvalet oppmodar kommunen å få på plass ein enklare måte å finne møteprotokollar/møtebøker, saker og saksvedlegg. Dette for å gjere det enklare for politikarar, innbyggarar og andre interesserte å finne fram. SAK 35/16 MELDINGAR Vedlegg 1. Høyring NOU 2016:4 Ny kommunelov. Oslo, 7.oktober Utarbeidd av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 2. HØRINGSUTTALELSE NOU 2016: 4 NY KOMMUNELOV. Oslo, 30. september Utarbeidd av forum for kontroll og tilsyn (FKT). Saksutgreiing 1. Høring NOU 2016:4 Ny kommunelov. Oslo, 7.oktober Utarbeidd av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).

4 Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har kommentert høyringsbrevet datert , om NOU 2016:4 Ny kommunelov. På side fire, Kap. 23. Kontrollutvalg, kjem det blant anna fram følgjande: «Sekretariatet skal være utvalgets operative ledd, foreta utredninger av for eksempel valg av revisjonsordning, påse at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, i tillegg til å være et møtetilretteleggingsorgan, jfr. 20 i forskrift om kontrollutvalg.» For meir informasjon sjå vedlegg HØRINGSUTTALELSE NOU 2016: 4 NY KOMMUNELOV. Oslo, 30. september Utarbeidd av forum for kontroll og tilsyn (FKT). Forum for kontroll og tilsyn (FKT) har gjennomført ein intern høyring bland sine medlemar om høyringsbrevet datert , NOU 2016:4 Ny kommunelov. I den innleiande kommentaren til dokumentet kjem det fram følgjande: «FKT mener at dagens ordning med en mer rendyrket bestiller-/ utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon enn det lovforslaget legger opp til, må videreføres, med en klar forankring i kommunestyre og kontrollutvalg.» For meir informasjon sjå vedlegg Plan og retningsliner for selskapskontroll status. Plan og retningsliner for selskapskontroll vert utsett til 2017, grunna Selje kommune ikkje har behandla saka som avtalt den (politikardag). Samrøystes vedtak Meldingane vart tekne til vitende. SAK 36/16 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2017 Saksopplysningar Budsjett for Vest kontroll sekretariat for kontrollutval vert vedteke av styret for selskapet (samarbeidet). Dette budsjettvedtaket legg rådmannen inn i kommunebudsjettet. Sekretariatet er det utøvande lekk for kontrollutvalet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriv mellom anna dette i Kontrollutvalsboka (2016): «Det er avgjerande for godt kontrollarbeid at kontrollutvalsmedlemer blir sette i stand til å utøve vervet sitt på ein god måte: Kommunestyret bør sørge for at det er tilstrekkeleg budsjett til at kontrollutvalsmedlemmene kan delta på kurs og konferanser.» «Kommunestyret er ansvarleg for at kontrollutvalsmedlemmene og varamedlemmene får tilstrekkeleg opplæring i sine kontroll- og tilsynsoppgåver.» «Kontrollutvalet bør sørgje for at medlemmene (både faste og vara) får tilstrekkeleg opplæring. Det vil vere nyttig at utvalet held seg orientert om arrangement i regi av bransjeorganisasjonar og foreiningar, og sjølv tek initiativ til kurs medlemmene har trong for» I tillegg til den grunnleggjande opplæringa er det viktig at kontrollutvalet held seg oppdaterte. Dette er ein kontinuerlig prosess som det må løyvast midlar til.

5 For å gi kontrollutvalet gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille naudsynte ressursar til disposisjon. (Kontrollutvalsboka 2016:16) Difor må kontrollutvalet ha sitt eige budsjett som mellom anna skal dekkje opplæring, kurs/konferansar, litteratur m.m. Dette gjer at kontrollutvalet må be kommunestyret om budsjett i 2017 pålydande kr ,-. Dette er same nivå som foregåande år. Større særskilde tiltak/saker slik som gransking og større forvaltningsrevisjonar er halde utan om dette budsjettet. Her gjeld hovudregelen om at kontrollutvalet i førekant søkjer kommunestyret for å få løyvd nødvendige midlar. Budsjettframlegget til kontrollutvalet kan berre endrast av kommunestyret. «Grunnen til at budsjettet til kontrollutvalet er i ei særstilling, er at utvalet skal vere fritt og uavhengig av dei organa som utvalet skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller eit organ som kontrollutvalet skal kontrollere og ha tilsyn med, til dømes formannskapet eller administrasjonsutvalet, får innverknad på budsjettramma til tilsynsorganet. (Kontrollutvalsboka 2016:16) Budsjettframlegget til kontrollutvalet skal uendra følgje det samla budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjetthandsaminga har informasjon om både kontrollutvalet sitt framlegg og formannskapet si innstilling til budsjett. Samrøystes vedtak Kontrollutvalet ber kommunestyret løyve kr ,- til fri disposisjon for kontrollutvalet i budsjett for Leiar og møtegodtgjersle kjem i tillegg. SAK 37/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLEGE INNKJØP DRIFT Vedlegg Rapport forvaltningsrevisjon. Offentlege innkjøp drift Selje kommune. Kommunerevisjonen i Nordfjord, 25.oktober Saksutgreiing Kommunestyret vedtok i sak 050/16 Kontrollutvalet sak 22/16 Plan for forvaltningsrevisjon at følgjande prosjekt bør prioriterast: Arbeidet med etikk i kommunen. Utforming og handtering av avvik av tildelingskriterium ved offentlege innkjøp/etterleving av regelverket. Sjukefråvær i helse- og omsorgstenesta. Praktisering av dokumentoffentligheit og møteoffentligheit, e-post og postjournal. Eit prosjekt ligg no føre.

6 Viser til rapport forvaltningsrevisjon, Offentlege innkjøp drift Selje kommune, utarbeidd av Kommunerevisjonen i Nordfjord. Kommunerevisjonen har i denne rapporten undersøkt om Selje kommune sin innkjøpspraksis er i samsvar med det lov- og forskriftsverket som regulerer offentlege innkjøp. Følgjande problemstilling vert lagt til grunn: Følgjer kommunen regelverket for offentlege innkjøp innan drift? Samandraget finn ein på side 4 i rapporten. For betre oversikt anbefalast det å lese heile rapporten. Det vert fokusert på fylgjande tema: 1. Driftskjøp skal vere basert på konkurranse (side 7 i rapporten) Ut frå dokumentasjonen kommunerevisjonen har motteke er det tre ansvar (sjå tabell side 7) som ikkje har følgt kravet om konkurranse. Vurderinga viser at ikkje alle ansvar følgjer loven fullt ut. Kommunen må følgje kravet til konkurranse jf. 5 i «Lov om offentlege anskaffelser». 2. Kommunen skal berekne og dokumentere eit verdianslag (side 8 i rapporten) I samband med verifisering av data har Selje kommune gitt beskjed om at dei ikkje er samd i at det står «nei» under verdianslag for leverandøren Nordplan AS i tabellen(sjå tabell side 8). Etter kommunerevisjonen si vurdering er det ikkje skriftlig dokumentert korleis kommunen er komen fram til verdianslaget for Nordplan AS. Deira «nei» i tabellen er basert på følgjande moment i lov, forskrift og rettleiar: Loven 5 «gjennomsiktig og etterprøvbarhet» Forskrift 2-3 «utarbeidelse av verdianslag» Forskrift 3-1, 7. ledd «Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet» Veileder om offentlig anskaffelse (2013) pkt avsnitt 3 notat bør opprettes ved kjøp hvor verdien er nær terskelverdi samt regelmessige kjøp. Ut frå dei grunnleggande krava som er nemnt, meiner dei at intensjonen i regelverket er at kommunen bør ha ein skriftleg dokumentasjon på korleis ein har kome fram til anslaget.

7 Ut frå dokumentasjonen dei har motteke er det ikkje framlagt dokumentasjon på korleis verdianslag er gjort for nokon kjøp. Dei har ikkje spurt etter dokumentasjon for innkjøp omfatta av rammeavtale. 3. Det skal utarbeidast konkurransegrunnlag for kjøp under og over EØS-terskelverdi (side 9 i rapporten) Ut frå dokumentasjonen dei har motteke har tre ansvar (sjå tabell side 10) ikkje følgt kravet om konkurransegrunnlag. Vurderinga viser at ikkje alle ansvar følgjer loven fullt ut. Kommunen må følgje loven når det gjeld konkurransegrunnlag, jf. 8-1 og 17-1 i «Forskrift om offentlege anskaffelser». 4. Alle kjøp over kr skal kunngjerast (side 11 i rapporten) Ut frå dokumentasjon dei har motteke har to ansvar (sjå tabell side 11) ikkje følgt kravet om kunngjering. Vurdering viser at ikkje alle ansvar følgjer loven fullt ut. Kommunen må følgje loven når det gjeld kunngjering, jf. 9-1 og 18-1 i «Forskrift om offentlige anskaffelser». 5. Det skal ligge føre skatteattest frå den tilbydaren det er inngått innkjøpsavtale med (side 12 i rapporten) Ut frå dokumentasjonen dei har motteke, har tre ansvar (sjå tabell side 12) ikkje følgt kravet om skatteattest. Vurderinga viser at ikkje alle ansvar følgjer loven fullt ut. Kommunen må følgje loven når det gjeld kravet til skatteattest, jf i «Forskrift om offentlige anskaffelser». 6. Det skal utarbeidast innkjøpsprotokoll for alle kjøp over kr (side 13 i rapporten)

8 Ut frå dokumentasjonen dei har motteke har tre ansvar (sjå tabell side 13) ikkje følgt kravet om protokollføring. Vurderinga viser at ikkje alle ansvar følgjer loven fullt ut. Kommunen må følgje loven når det gjeld protokollføring, jf. 3-2 i «Forskrift om offentlige anskaffelser». Høyringsuttale frå Selje kommune (side 14 i rapporten) «En generell kommentar er at revisor ikke synes å vektlegge de tilbakemeldingene og forklaringene som er fremkommet fra ulike tjenesteledere eller ansatte i administrasjonen, men fastholder at det er et «avvik», eller «brudd» på reglementet, nærmest uansett hvilket svar som er fremkommet. Vi hadde forventet at revisor tar til etteretning de tilbakemeldingene man får, og hensyntar dette både i rapporten og sine konklusjoner. Vi er inneforstått med de ulike terskelverdiene, og innholdet i praktisk tilnærming til en del problemstillinger, og ikke låse oss helt til en firkantet fortolkning av alle detaljer i lovverket. Det er et perspektiv vi savner i denne forvaltningsrevisjonen, og som vil bli eksemplifisert nedenfor. Rent metodisk blir det også feil når man har et utval på 8 leverandører, og konsekvent forholder seg til at for eksempel «3 av 4 mangler verdianslag», det korrekte blir «3 av 8».» Dei ulike påståtte avvika vert også kommentert av kommunen (side 14 i rapporten), og vidare kan ein lese Kommunerevisjonens kommentar til kommunen sin høyringsuttale (side 16 i rapporten). Samrøystes innstilling 1. Kommunestyret tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlege innkjøp drift Selje kommune til vitende. 2. Kommunestyret vedtek at rådmannen må organisere rutinar for offentlege innkjøp drift Selje kommune som inneheld: kravet til konkurranse utarbeiding av verdianslag konkurransegrunnlag kunngjøring for kjøp over terskelverdi (nasjonal og EØS) skatteattest protokollføring 3. Kommunestyret vedtek at rådmann sørgjer for at verdianslaget i offentlege innkjøp drift Selje kommune vert skriftleg dokumentert.

9 4. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av pkt. 2 og 3 framom til kontrollutvalet innan SAK 38/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLEGE INNKJØP INVESTERING Vedlegg Rapport forvaltningsrevisjon. Offentlege innkjøp investering Selje kommune. Kommunerevisjonen i Nordfjord, 03.november Saksutgreiing Kommunestyret vedtok i sak 050/16 Kontrollutvalet sak 22/16 Plan for forvaltningsrevisjon at følgjande prosjekt bør prioriterast: Arbeidet med etikk i kommunen. Utforming og handtering av avvik av tildelingskriterium ved offentlege innkjøp/etterleving av regelverket. Sjukefråvær i helse- og omsorgstenesta. Praktisering av dokumentoffentligheit og møteoffentligheit, e-post og postjournal. Eit prosjekt ligg no føre. Viser til rapport forvaltningsrevisjon, Offentlege innkjøp investering Selje kommune, utarbeidd av Kommunerevisjonen i Nordfjord. Kommunerevisjonen har i denne rapporten undersøkt om Selje kommune sin innkjøpspraksis er i samsvar med det lov- og forskriftsverket som regulerer offentlege innkjøp. Følgjande problemstilling vert lagt til grunn: Følgjer kommunen regelverket for offentlege innkjøp innan investering? Samandraget finn ein på side 4 i rapporten. For betre oversikt anbefalast det å lese heile rapporten. Det vert fokusert på fylgjande tema: 7. Kommunen skal berekne og dokumentere eit verdianslag (side 7 og 8 i rapporten) Ut frå dokumentasjonen kommunerevisjonen har motteke har 6 av 10 prosjekt ikkje følgt kravet om utarbeiding av verdianslag (for meir detaljert informasjon sjå side 7 og 8).

10 Vurderinga viser at ikkje alle ansvar følgjer loven fullt ut. Kommunen må følgje loven når det gjeld utarbeiding av verdianslag, jf. 2-3 i «Forskrift om offentlige anskaffelser». 8. Det skal utarbeidast konkurransegrunnlag for kjøp under og over EØS-terskelverdi (side 9 og 10 i rapporten) Ut frå dokumentasjonen dei har motteke har 5 av 10 prosjekt ikkje følgt kravet om konkurransegrunnlag. Vurderinga viser at ikkje alle prosjekt følgjer loven fullt ut. Kommunen må følgje loven når det gjeld kravet til konkurransegrunnlag, jf. 8-1 og 17-1 «Forskrift om offentlige anskaffelser». 9. Alle innkjøp over kr skal kunngjerast (side 11 i rapporten) Ut frå dokumentasjonen dei har motteke, har alle prosjekta følgt kravet om kunngjering. Revisjonen har ingen særskild merknad til kravet om kunngjering. 10. Det skal ligge føre skatteattest frå den tilbydaren det er inngått innkjøpsavtale med (side 12 i rapporten) Ut frå dokumentasjonen dei har motteke har 8 av 10 prosjekt ikkje følgt kravet om skatteattest. Vurdering viser at ikkje alle prosjekt følgjer loven fullt ut. Kommunen må følgje loven når det gjeld kunngjering, jf i «Forskrift om offentlige anskaffelser». 11. Det skal utarbeidast innkjøpsprotokoll for alle kjøp over kr (side 13 i rapporten)

11 Ut frå dokumentasjonen dei har motteke har 6 av 10 prosjekt ikkje følgt kravet om protokollføring. Vurderinga viser at ikkje alle prosjekt følgjer lova fullt ut. Kommunen må følgje loven når det gjeld protokollføring, jf. 3-2 i «Forskrift om offentlige anskaffelser». Høyringsuttale frå Selje kommune (side 14 i rapporten) Kommunerevisjonen viser til dei generelle innledande kommentarane gitt vedrørande rapporten Offentlege innkjøp drift Selje kommune, då dei meiner dette har gyldighet også når det kjem til investeringsprosjekta. Viser til rapporten Offentlege innkjøp drift Selje kommune, side 14. «En generell kommentar er at revisor ikke synes å vektlegge de tilbakemeldingene og forklaringene som er fremkommet fra ulike tjenesteledere eller ansatte i administrasjonen, men fastholder at det er et «avvik», eller «brudd» på reglementet, nærmest uansett hvilket svar som er fremkommet. Vi hadde forventet at revisor tar til etteretning de tilbakemeldingene man får, og hensyntar dette både i rapporten og sine konklusjoner. Vi er inneforstått med de ulike terskelverdiene, og innholdet i praktisk tilnærming til en del problemstillinger, og ikke låse oss helt til en firkantet fortolkning av alle detaljer i lovverket. Det er et perspektiv vi savner i denne forvaltningsrevisjonen, og som vil bli eksemplifisert nedenfor.» Dei ulike prosjekta vert også kommentert av kommunen (side 14 i rapporten), og vidare kan ein lese Kommunerevisjonens i Nordfjord sin kommentar til kommunen sin høyringsuttale (side 16 i rapporten). Samrøystes innstilling 5. Kommunestyret tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlege innkjøp investering Selje kommune til vitende. 6. Kommunestyret vedtek at rådmannen må organisere rutinar for offentlege innkjøp investering Selje kommune som inneheld: utarbeiding av verdianslag konkurransegrunnlag kunngjøring for kjøp over terskelverdi (nasjonal og EØS) skatteattest protokollføring

12 7. Kommunestyret vedtek at rådmann sørgjer for at verdianslaget i offentlege innkjøp investering Selje kommune vert skriftleg dokumentert. 8. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av pkt. 2 og 3 framom til kontrollutvalet innan Møtet slutt.

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Hasund Dato: Tid:

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Hasund Dato: Tid: ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utval: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Hasund Dato: 19.09.2018 Tid: 13.00 13.40 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Ivar Mork Leiar Asbjørn Gausdal

Detaljer

M Ø T E P R O T O K O L L

M Ø T E P R O T O K O L L VÅGSØY KOMMUNE M Ø T E P R O T O K O L L UTVAL: Kontrollutvalet DATO: 18. september 2018 STAD: Vågsøy rådhus, Einevarden TID: 08.00 10.15 DELTAKANDE I MØTET: Kontrollutvalet: Vest kontroll: Kommunerevisjonen

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 6. september 2018 Møtetid: Kl. 13:

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 6. september 2018 Møtetid: Kl. 13: SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 6. september 2018 Møtetid: Kl. 13:00 14.10. Møtestad: Stort møterom, Selje rådhus Saksnr.: 21/18-33/18 Følgjande medlemmer møtte Per Egil Hellebust

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13:00 15.05 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 01/17-09/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 19. oktober 2017 Møtetid: Kl. 13:00 14:45

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 19. oktober 2017 Møtetid: Kl. 13:00 14:45 SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 19. oktober 2017 Møtetid: Kl. 13:00 14:45 Møtestad: Møterom 2. etg., Selje rådhus Saksnr.: 35/17-42/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid

Detaljer

M Ø T E P R O T O K O L L. for KONTROLLUTVALET I VÅGSØY KOMMUNE

M Ø T E P R O T O K O L L. for KONTROLLUTVALET I VÅGSØY KOMMUNE M Ø T E P R O T O K O L L for KONTROLLUTVALET I VÅGSØY KOMMUNE MØTETID: 22. september 2015 kl. 09.00 10.30. MØTESTAD: Vågsøy rådhus, Einevarden MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Jorunn Sandal, leiar Jetmund

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Ulstein Dato: Tid:

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Ulstein Dato: Tid: ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utval: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Ulstein Dato: 18.10.2017 Tid: 08.30 11.00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Ivar Mork Asbjørn Gausdal Leiar

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 15. februar 2018 Møtetid: Kl. 11: Møtestad: Furebuda, Stadlandet Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 15. februar 2018 Møtetid: Kl. 11: Møtestad: Furebuda, Stadlandet Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 15. februar 2018 Møtetid: Kl. 11:00 11.30 Møtestad: Furebuda, Stadlandet Saksnr.: 08/18-12/18 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 12. JUNI 2017 Møtetid: Kl. 15:55 16:45. Møtestad: SRR, møtelokale. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 12. JUNI 2017 Møtetid: Kl. 15:55 16:45. Møtestad: SRR, møtelokale. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 12. JUNI 2017 Møtetid: Kl. 15:55 16:45 Møtestad: SRR, møtelokale. Saksnr.: 21/17-27/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar) Mirjam

Detaljer

M Ø T E P R O T O K O L L

M Ø T E P R O T O K O L L VÅGSØY KOMMUNE M Ø T E P R O T O K O L L UTVAL: Kontrollutvalet DATO: 17. oktober 2017 TID: kl. 08.00 10.00. STAD: Vågsøy rådhus, Einevarden DELTAKANDE I MØTET: Kontrollutvalet: Vest kontroll: Inger Grethe

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Linda Solveig Dyrhol. Leiar Nestleiar. Medlem. Dagleg leiar Konsulent

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Linda Solveig Dyrhol. Leiar Nestleiar. Medlem. Dagleg leiar Konsulent SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Larsnes skule Dato: 24.09.2018 Tid: 08.00 10.15 Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Linda Solveig Dyrhol Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Jørgen Holte Inge Alexander Bruheim Ragnhild Folkestad

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Jørgen Holte Inge Alexander Bruheim Ragnhild Folkestad VOLDA KOMMUNE Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 137, Volda rådhus Dato: 25.10.2017 Tid: 13.00 14.10 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Jørgen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møtte:

MØTEPROTOKOLL. Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møtte: HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, Møterom 1 Dato: 18.10.2017 Tid: 14.00 15.30 Medlemer som møtte: Gerhard Furø Stian Elveseter Oddbjørg Karen Remøy Hege Nedreberg Vestavik

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 22. november 2017 Møtetid: Kl. 13:00 14:10

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 22. november 2017 Møtetid: Kl. 13:00 14:10 SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 22. november 2017 Møtetid: Kl. 13:00 14:10 Møtestad: Møterom 3. etg., Selje rådhus Saksnr.: 43/17-51/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Jørgen Holte Bjørn Ytrestøyl Inge Alexander Bruheim

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Jørgen Holte Bjørn Ytrestøyl Inge Alexander Bruheim VOLDA KOMMUNE Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 144, Volda rådhus Dato: 20.09.2018 Tid: 13.00 14.30 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Jørgen

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Sæbø, Sæbø skule Dato: Møtet starta Kl Møtet slutta Kl.15.

MØTEPROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Sæbø, Sæbø skule Dato: Møtet starta Kl Møtet slutta Kl.15. ØRSTA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Sæbø, Sæbø skule Dato: 22.09.2016 Møtet starta Kl.10.00 Møtet slutta Kl.15.10 Faste medlemar som møtte: Svein Castberg Stina Aasen Lødemel

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Formannskapssalen Dato: Tid:

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Formannskapssalen Dato: Tid: SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Formannskapssalen Dato: 15.03.2017 Tid: 13.45 15.15 Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Linda Solveig

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 7. mai 2018 Møtetid: Kl. 13:00 15:10.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 7. mai 2018 Møtetid: Kl. 13:00 15:10. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 7. mai 2018 Møtetid: Kl. 13:00 15:10. Møtestad: Stort møterom, Selje rådhus Saksnr.: 13/18-20/18 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Asbjørn Støylen Aina Strand. Medlem Medlem.

SANDE KOMMUNE. Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Asbjørn Støylen Aina Strand. Medlem Medlem. SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kvamsøy oppvekstsenter Dato: 29.09.2016 Tid: 11.45 14.45 Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Asbjørn Støylen

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. Eldrerådet Møtebok Møtedato: 07.05.2012 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 009/12-012/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 25.11.2014 Møtetid: Kl. 09:30 12:50 Møtestad: Eid kommunehus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Roy André H Bruvoll, leiar

Detaljer

Hornindal kontrollutval

Hornindal kontrollutval Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 02.02.2015 Møtetid: Kl. 09:30 Møtestad: Kommunehuset Smia, møterom 2. etasje Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Ola Are Ytrehorn, leiar

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Hasund Dato: Tid:

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Hasund Dato: Tid: ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utval: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Hasund Dato: 05.10.2016 Tid: 13.00 14.40 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Ivar Mork Asbjørn Gausdal Leiar

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Wenche Gjerde Sætre. Dagleg leiar Sekretær

SANDE KOMMUNE. Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Wenche Gjerde Sætre. Dagleg leiar Sekretær SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Sande Rådhus Dato: 07.11.2013 Tid: 08:00 10:00 Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Wenche Gjerde

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Anders Haugen

Møtedato: Møtetid: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Anders Haugen Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtebok Møtedato: 23.9.2015 Møtetid: 13.00 15.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 15/15-17/15 Følgjande medlemer møtte Olav Grøttebø Guri Olsen Siv Rysjedal

Detaljer

Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møtte:

Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møtte: MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, Møterom 1 Dato: 30.09.2019 Tid: 14.15 16.05 Medlemer som møtte: Gerhard Furø Oddbjørg Karen Remøy Leiar Medlem Forfall: Ove Kåre Remøy Stian Elveseter

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 7. november 2018 Møtetid: Kl. 10:00 11:35

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 7. november 2018 Møtetid: Kl. 10:00 11:35 SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 7. november 2018 Møtetid: Kl. 10:00 11:35 Møtestad: Formannskapsalen, Eid rådhus Saksnr.: 34/18-41/18 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid

Detaljer

Gloppen kontrollutval SEKOM-sekretariat

Gloppen kontrollutval SEKOM-sekretariat Gloppen kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 16.09.2015 Møtetid: Kl. 10:00 11:30 Møtestad: Gloppen heradshus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Bjarne Bø, leiar X

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.09.2016 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, møterom 1 Dato: Tid: Medlemer som møtte: Gerhard Furø

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, møterom 1 Dato: Tid: Medlemer som møtte: Gerhard Furø HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, møterom 1 Dato: 23.09.2013 Tid: 13.00 15.40 Medlemer som møtte: Gerhard Furø Oddbjørg Karen Remøy Ingunn Tandberg Leiar Medlem Medlem

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Sande Rådhus Dato: Tid:

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Sande Rådhus Dato: Tid: SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Sande Rådhus Dato: 06.03.20144 Tid: 08.00 09.10 Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Harald

Detaljer

Sund kommune Møteprotokoll

Sund kommune Møteprotokoll Sund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset i Sund Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 12:00 14.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Steinsland

Detaljer

Bremanger kontrollutval SEKOM-sekretariat

Bremanger kontrollutval SEKOM-sekretariat Bremanger kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 27.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Bremanger kommunehus, møterom 3. etasje Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Harry Gulestøl,

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 02.05.2016 Kommunehuset 13.00 14.55 TILSTADES PÅ MØTET. Per Egil Hellebust, nestleiar

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 04.12.2017 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 14:00 16.40 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 17.10.2016 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE. Greta Kirkebø (nestleiar) Inga Ishild Hareide (medlem) Linda Haddal Røssevoll (medlem)

M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE. Greta Kirkebø (nestleiar) Inga Ishild Hareide (medlem) Linda Haddal Røssevoll (medlem) M Ø T E B O K for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE MØTETID: 21.11.2013 kl. 08.30 11.20. MØTESTAD: Hareid rådhus, Formannskapsromet MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Vara som møtte: Jarl Helmut Schröder

Detaljer

SEKOM-sekretariat. Sakliste. Møtestad: Eid kommunehus, formannskapsalen Dato: Tid: Kl. 10:00-13:00

SEKOM-sekretariat. Sakliste. Møtestad: Eid kommunehus, formannskapsalen Dato: Tid: Kl. 10:00-13:00 Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Møtebok Møtestad: Eid kommunehus, formannskapsalen Dato: 01.11.2017 Tid: Kl. 10:00-13:00 Faste representantar som møtte: Arve Dahl Jorunn Sandvik Ole Reinhardt Bugjerde

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Formannskapssalen, Bømlo rådhus Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol Berit Lyngstad

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol Berit Lyngstad ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utvalg: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus. Møteromet Hasund 1. etasje. Dato: 03.02.14 Tid: 08.30 10.30 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Jan

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 10.10.2017 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Medlem Medlem. Medlem. Bodill Skeide Dagleg leiar/revisjonssjef. Frå sak 46.

Medlem Medlem. Medlem. Bodill Skeide Dagleg leiar/revisjonssjef. Frå sak 46. MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Hareid kommune Møtestad: HG-bygget, møterom kommunestyret Dato: 29.11.2017 Møte tok til Kl. 08.30 Møte slutta Kl. 11.45 Medlemane har vorte varsla skriftleg via e-post.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SEKOM-sekretariat Bremanger kontrollutval

SEKOM-sekretariat Bremanger kontrollutval SEKOM-sekretariat Bremanger kontrollutval MØTEBOK Møtedato: 27.10.2014 Møtetid: Kl. 09:30 11:50 Møtestad: Bremanger kommunehus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Harry Gulestøl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møtte:

MØTEPROTOKOLL. Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møtte: MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, Møterom 1 Dato: 26.09.2018 Tid: 14.15 17.15 Medlemer som møtte: Gerhard Furø Stian Elvesæter Oddbjørg Karen Remøy Ove Kåre Remøy Kristin Helsem

Detaljer

M Ø T E P R O T O K O L L

M Ø T E P R O T O K O L L VÅGSØY KOMMUNE M Ø T E P R O T O K O L L UTVAL: Kontrollutvalet DATO: 03. juni 2016 TID: kl. 09.00 10.00 STAD: Vågsøy rådhus, Måløy, møterom EINEVARDEN DELTAKANDE I MØTET: Kontrollutvalet: Inger Grethe

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Båsen Dato: Tid:

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Båsen Dato: Tid: SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Båsen Dato: 05.09.2017 Tid: 08.00 08.50 Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Linda Solveig Dyrhol

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Offentlige anskaffelser drift Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser drift Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Vartdal skule, Vartdal Dato: Møtet starta Møtet slutta 13.

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Vartdal skule, Vartdal Dato: Møtet starta Møtet slutta 13. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Vartdal skule, Vartdal Dato: 21.10.2014 Møtet starta 09.00 Møtet slutta 13.00 Faste medlemar som møtte: Anne Stine Foldal Aam Kari Janne Myklebust

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Ragnhild Folkestad Torill Rødven Eide Bjørn Ytrestøyl

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Ragnhild Folkestad Torill Rødven Eide Bjørn Ytrestøyl VOLDA KOMMUNE Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 144, Volda rådhus Dato: 09.05.2019 Tid: 13.00 14.10 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Ragnhild

Detaljer

M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE

M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE M Ø T E B O K for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE MØTETID: 23.02.2015 kl. 08.30 09.30 MØTESTAD: Hareid rådhus, formannskapsromet. MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Vara som møtte: Faste medlemer som ikkje

Detaljer

Voss kommune Møteprotokoll

Voss kommune Møteprotokoll Voss kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Voss tinghus Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 09:00 13.25 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Oddvar

Detaljer

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Ulvik herad Møtestad: Biblioteket, Ulvik Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtebok Møtedato: 07.05.2012 Møtetid: Kl. 10:00 11:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 007/12-009/12 Følgjande medlemmer møtte Per Sandviknes,

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00- Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Møteleiar: Kristian Johannssen Medlem som møtte:

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Ørsta rådhus, Møterom Vartdalsfjord Dato: 04.11.2015 Møtet starta 13.00 Møtet slutta 15.30 Faste medlemar som møtte: Sven Castberg Anne Stine

Detaljer

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.09.11 Kl.: 10.00 12.50 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/11 35/11 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Grethe Søyland (H)

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 24. april 2019 Møtetid: Kl. 13:00 15:00. Kommunehuset, Stort møterom 2 etasje.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 24. april 2019 Møtetid: Kl. 13:00 15:00. Kommunehuset, Stort møterom 2 etasje. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 24. april 2019 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Kommunehuset, Stort møterom 2 etasje. Saksnr.: 11/19-17/19 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Festsalen, Bømlo rådhus Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 137, Volda rådhus Dato: Tid:

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 137, Volda rådhus Dato: Tid: VOLDA KOMMUNE Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 137, Volda rådhus Dato: 29.03.2017 Tid: 13.00 13.45 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Ragnhild

Detaljer

Gaular kontrollutval MØTEBOK. SEKOM-sekretariat. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 10:40 Møtestad: Gaular kommunehus, møterommet

Gaular kontrollutval MØTEBOK. SEKOM-sekretariat. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 10:40 Møtestad: Gaular kommunehus, møterommet Gaular kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 05.02.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:40 Møtestad: Gaular kommunehus, møterommet Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Aud Lunde, leiar X 2 Jarl Tyssekvam,

Detaljer

SEKOM-sekretariat Hornindal kontrollutval

SEKOM-sekretariat Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat Hornindal kontrollutval MØTEBOK Møtedato: 07.10.2014 Møtetid: Kl. 09:30 Møtestad: Hornindal kommunehus, kommunestyresalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Ola Are Ytrehorn, leiar

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Samnanger kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kristin Helsem Sævik Medlem Ikkje meldt avbod. Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møtte:

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kristin Helsem Sævik Medlem Ikkje meldt avbod. Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møtte: MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, Formannskapssalen Dato: 15.05.2018 Tid: 08.00 10.00 Medlemer som møtte: Gerhard Furø Stian Elvesæter Oddbjørg Karen Remøy Ove Kåre Remøy Leiar Nestleiar

Detaljer

Offentlege driftskjøp Selje kommune

Offentlege driftskjøp Selje kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag frå kontrollutvalet. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Ulstein Dato: Tid:

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Ulstein Dato: Tid: ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utval: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Ulstein Dato: 30.11.2017 Tid: 13.00 15.40 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Ivar Mork Leiar Berit Lyngstad

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 11:00-13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte: Varamedlemar som møtte: Vest kontroll - sekretariat:

HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte: Varamedlemar som møtte: Vest kontroll - sekretariat: MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Hareid kommune Møtestad: Hareid rådhus, «Formannskapsromet» Dato: 26.09.2016 Møte tok til Kl.08.30 Møte slutta Kl.10.15 Medlemane har vorte varsla skriftleg via e-post.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhus 2, Møterom Rokken Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 15.25

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhus 2, Møterom Rokken Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 15.25 VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhus 2, Møterom Rokken Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 15.25 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Jørgen

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Linda Solveig Dyrhol. Leiar Nestleiar. Sp. V Gro Brandal Wenche Gjerde Sætre

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Linda Solveig Dyrhol. Leiar Nestleiar. Sp. V Gro Brandal Wenche Gjerde Sætre SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Møtestad: Kontrollutvalet Rådhuset, Larsnes Dato: 07.03.2019 Tid: 08.00 09.04 Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Linda Solveig Dyrhol Leiar

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Kvinnherad rådhus Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nissedal kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato Nissedal kommune - kontrollutvalget

Nissedal kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato Nissedal kommune - kontrollutvalget Nissedal kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/434-4 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 26.08.2012 Nissedal kommune - kontrollutvalget Tilleggssaker til møtet 30.08.2012 følgjer vedlagt. Vedlagt

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 23.11.2015 Møtetid: Kl. 10.00 13.30 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 19/15 22/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Tore Feten Sigrun Marit Dale Jarle Geithus Parti

Detaljer

M Ø T E P R O T O K O L L

M Ø T E P R O T O K O L L VÅGSØY KOMMUNE M Ø T E P R O T O K O L L UTVAL: Kontrollutvalet DATO: 02. mai 2017 TID: kl. 08.00 09.55 STAD: Vågsøy rådhus, Einevarden DELTAKANDE I MØTET: Kontrollutvalet: Vest kontroll: Kommunerevisjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HAREID KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Hareid kommune Møtestad: PPT sine kontor på Blåhuset Dato: 09.10.2018 Møte tok til Kl. 12.00 Møte slutta Kl. 15.55 Medlemane har vorte varsla skriftleg via e-post.

Detaljer

Seljord kommune Kontrollutvalet

Seljord kommune Kontrollutvalet Seljord kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Seljord kommune - kontrollutvalet Møtedato: 08.03.2011 Møtestad: Møteleiar: Kommunehuset 2.etg. Svein Forberg Liane Til stades: Leiar Nestleiar Medlem

Detaljer

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik.

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. MØTESTAD: Etne Tinghus, formannskapssalen MØTESTART/-SLUTT: kl.

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Tysnes rådhus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Ivar

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ivar Mork Asbjørn Gausdal. Leiar Nestleiar

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ivar Mork Asbjørn Gausdal. Leiar Nestleiar ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utvalg: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus. Møterom Ulstein Dato: 03.03.2016 Tid: 13.00 15.10 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Ivar Mork Asbjørn

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE - Kontrollutvalet

VANYLVEN KOMMUNE - Kontrollutvalet VANYLVEN KOMMUNE - Kontrollutvalet OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset Møterom 1, 1.etg. Dato: 08.03.2018 Møtet tok til: 08:00 Møtet slutta: 09:15 Møtet var innkalla ved utsend

Detaljer

Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat

Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Innkalling Utval: Hornindal kontrollutval Møtested: Kommunestyresalen Dato: 10.11.2016 Tid: Kl. 11:00 Innkalling: Faste medlemar i utvalet

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer