GYLDENPRIS- HØYEGÅRDEN. Støyrapport for reguleringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GYLDENPRIS- HØYEGÅRDEN. Støyrapport for reguleringsplan"

Transkript

1 GYLDENPRIS- HØYEGÅRDEN Støyrapport for reguleringsplan

2

3 RAPPORT INFORMASJONSARK DOKUMENT NR SKY-001-V03 RAPPORT TITTEL Gyldenpris Høyegården Støyrapport for reguleringsplan RAPPORT NR. / ANTALL SIDER PROSJEKT / OPPDRAG 01 / 22 Reguleringsplan Gyldenpris Høyegården PROSJEKTLEDER OPPDRAGSGIVER Hedvig Godvik Olsen PROSJEKTLEDER EFLA Martin Jansson EMNEORD Støyberegninger RAPPORT STATUS Under utarbeidelse Utkast Ferdig DISTRIBUSJON Åpen Med oppdragsgivers tillatelse Konfidensiell OPPDRAGSGIVER ARD Arealplan UTARBEIDET AV Martin Jansson UTDRAG Reguleringsplan for eiendom Gnr./Bnr. 158/797 i Gyldenprisvegen, Bergen åpner for etablering av 35 boliger i 3 boligbygg. Rapporten reviderer tidligere rapport (fra 2015) for området, da bygningens volum og plassering har blitt endret. Basert på trafikktall er støy fra veitrafikk beregnet. For å tilfredsstille støykrav må det etableres 2 støyskjermer mot Gyldenprisvegen, en mot sørvest og en mot nord. For noen av byggets takterrasser må det etableres tett rekkverk. For flere fasader skal det etableres gjennomgående leiligheter med balansert ventilasjon. Tilleggsskjerming må gjennomføres for flere leiligheter i 1. etasje i bygg A som vender mot nord. Med disse tiltak innfrir planen kommunens støykrav. UTARBEIDET AV KONTROLL GODKJENT mjp sts mjp

4 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 4 1 SAMMENDRAG 5 2 DEFINISJONER 6 3 GRUNNLAGSINFORMASJON OG FORUTSETNINGER 7 4 REGELVERK OG RETNINGSLINJER RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING (T-1442) NORSK STANDARD NS KOMMUNALE FØRINGER 8 5 BEREGNINGSGRUNNLAG Metode Trafikktall Døgnfordeling 10 6 BEREGNINGSRESULTATER Uten tiltak Med støyskjerm Utearealer Fasadepunkter 12 7 STØYSKJERMING MOT NORD OG I SØRVEST 13 8 TILTAKSANBEFALING 15 VEDLEGG A 16 VEDLEGG B 17 VEDLEGG C 18 VEDLEGG D 19 VEDLEGG E 20 VEDLEGG F 21 4

5 1 SAMMENDRAG EFLA har tidligere utarbeidet støyrapport for ett nytt boligprosjekt i Høyegården Gyldenpris i Bergen i 2015 (rapport nr MEM-001-V01 og REP-001-V01). Boligbebyggelsens volum og plassering har blitt endret. Denne støyrapporten reviderer tidligere rapport med tilpasninger i vurderingen til ny boligstruktur. Reguleringsplan for Gnr./Bnr. 158/797 åpner for etablering av 35 leiligheter samt utearealer, innkjøring og parkering. Bygget mot nord og vest beholdes med renovering. I sør bygges en ny boligblokk. Terrengforskjellen gjør at bebyggelsen ligger høyere enn Gyldenprisvegen mot nord, og lavere enn Gyldenprisvegen mot sør. Mot nord er det etablert støttemur mot vegen som vurderes revet og bygd på nytt. Innendørs støynivå er ikke vurdert i denne rapporten. Støykartleggingen baserer seg på støy fra veitrafikk, både trafikken i Gyldenprisvegen og trafikken fra Damsgårds- og Løvstakktunnellen. Beregnet støynivå er delvis i gul sone iht. T-1442 på nordvest og nordøst på enkelte etasjer av Bygg A og B. Det må dokumenteres i byggefasen at valgt løsninger for fasader og uteoppholdsarealer vil tilfredsstille krav til innendørs støynivå og utearealer i henhold til kommuneplanbestemmelser og NS8175. Når støynivået overskrider 55dB på privat uteplass og felles uteoppholdsareal skal det etableres skjerming/tett rekkverk eller de må lages som f.eks. vinterhager for å få tilfredsstillende støynivå. Bl.a. privat terrasse i bygg A vil behøve skjerming med rekkverk for å få tilfredsstillende støynivå. De tre boligbyggene A, B og C har stille sider (L DEN <55dB (A)). Leilighetene som har vindu mot nord i Bygg A samt vest i Bygg B skal være gjennomgående med stille side og minimum 1 av soverommene samt minst halvparten i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. Der det ikke er mulig, f.eks. leiligheter i 1. etasje i Bygg A, vil tilfredsstillende støynivå oppnås ved ekstra skjerming i form av tett rekkverk foran fasade, vinterhage på privat uteplass eller lignende. Når detaljerte utforming foreligger i byggefasen bør det gjennomføres en støyberegning for å kontrollere at skjermingseffekten er tilfredsstillende for leilighetene i 1. etasje. 5

6 2 DEFINISJONER L Aekv / L paekv24h L den L 5AF Støyfølsom bebyggelse A-veid ÅDT BRA NVDB A-veid ekvivalent støynivå. Gjennomsnittlig støynivå i 24 timer kalles døgnekvivalent støynivå. A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 db/10 db tillegg på kveld/natt. Periodene defineres slik: dag: 07-19, kveld: og natt: Statistisk maksimalnivå: A-veid nivå overskredet i 5% av hendelsene i løpet av en tidsperiode, målt med en tidskonstant på 125ms. Boliger, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsboliger Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges forholdsmessig høyere vekt enn frekvensområder hvor hørselen er lav. Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøyer som passerer en gitt vegstrekning per år, delt på 365 døgn. Bruksareal er alle målbare plan i en bygning, dvs. plan på alle etasjene, pluss åpne arealer med overbygg. Nasjonal Vegdatabank. Database med informasjon om ulike type veger (kommunale, fylkes- og statlige, private, osv.). 6

7 3 GRUNNLAGSINFORMASJON OG FORUTSETNINGER Støyberegningene er basert på illustrasjonsplan og kartgrunnlag utarbeidet av Én-til-én arkitekter, prosjektbeskrivelsen fra Ard Arealplan samt trafikkdata hentet fra bl.a. Nasjonal vegdatabank. Prosjektbeskrivelsen skisserer ca. 35 nye leiligheter, samt innkjørsel fra nord. Det vurderes støyskjerm både mot Gyldenprisvegen i nord og i sør. Figur 1: Revidert illustrasjonsplan (kilde: Én-til én arkitekter) Planen åpner for 3 bygg på eiendommen, 2 eksisterende bygg: bygg A i nord, det største bygget, hvor bygningsmasse skal renoveres, samt bygg B i vest. Det legges opp til ett nytt bygg, bygg C, i sørøst. Utearealer etableres bl.a. mellom begge bygg mot sør. A Eksisterende bygg med noe tilbygg som vender mot Gyldenprisvegen i nord defineres som Bygg A. Bygg B og Bygg C er to nybygg, henholdsvis sørvest og sørøst i planområdet. B C Figur 2: Illustrasjonsplan for planområdet med omriss av bygg (kilde illustrasjonsplan: Én-til-én arkitekter) 7

8 4 REGELVERK OG RETNINGSLINJER 4.1 RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING (T-1442) Gjeldende grenseverdier er presisert i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442:2016)». Retningslinjene er veiledende og ikke juridisk bindende. Retningslinjene skal gi grunnlag til arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommuner og hos berørte offentlige etater. De gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. T-1442 har som formål å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder. Kriterier gitt i tabell 1 gjelder for veg som støykilder. TABELL 1 Soneinndelingskriterier (kilde: T-1442) Sone Utendørs støynivå Utendørs støynivå i nattperioden, kl L den[db(a)] L 5AF [db(a)] Rød sone Gul sone NORSK STANDARD NS 8175 Standard setter krav til innendørs døgnekvivalent støynivå høyst 30 db(a) i oppholdsrom i henhold til NS 8175, lydklasse C. 4.3 KOMMUNALE FØRINGER Målsetning om 0-vekst i personbiltrafikken Utendørs oppholdsareal skal ikke ha støynivå over L DEN=55 db. Privat uteplass kan lages som vinterhage dersom dette er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig kvalitet. I støyintervallet L DEN=55-65 db skal leilighetene være gjennomgående, og minst halvparten og minimum 1 av soverommene i hver boenhet ha vindu mot stille side, dvs. side som har støynivå L DEN=55 db eller lavere. Boenheter som får soverom eller stue på støyutsatt side skal ha balansert ventilasjon, og behov for solavskjerming eller kjøling skal avklares. 8

9 Figur 3: Støykartlegging i KPA for Bergen kommune (Kilde: Bergen kommune). Området ved Gyldenprisvegen er angitt med grønn sirkel. 5 BEREGNINGSGRUNNLAG 5.1 Metode Støy fra vegtrafikk er beregnet i henhold til "Road Traffic Noise Nordic Prediction Method". Beregningene er utført i programmet SoundPlan (versjon 8.0). Oppdragsgiver har fremskaffet kartmateriale. Beregningene er utført med utgangspunkt i trafikkmengde, skiltet hastighet, tungtrafikkandel og topografiske forhold. Det er beregnet støysonekart og støy ved fasader utsatte for trafikkstøy. Støykartene er beregnet i bl.a. 1,5 m og 4m høyde. Beregningspunkter ved fasader er frittfeltsverdier og er vist i vedlegg E-G som oversikt med fasadenivåer pr. etasje. Beregningspunktene er nøyaktige resultater og brukes til analysering av støytiltak ved boliger. 5.2 Trafikktall Turproduksjon fra planområdet Det er planlagt totalt 35 leiligheter i planområdet. Totalt BRA vil være mellom Det er ikke planlagt andre formål på eiendommen. Turproduksjon i dimensjonerende time er anslått til 12% av ÅDT. Beregningene er vist i Tabell 1. Tabell 2: Beregning av turproduksjon for boligområdet i Gyldenprisvegen FORMÅL ANTALL LEILIGHETER TURPRODUKSJON PER BOLIGGJENSIDIGE BANK LAST Bolig (leiligheter 35 2,5 DØGNTRAFIKK TURPRODUKSJON I DIM.TIME

10 Trafikkprognoser for Gyldenprisvegen Trafikkmengde for de aktuelle veier er vist i Tabell 3. Trafikkmengdene for Gyldenprisveien ble estimert basert på trafikkmengdene for de tilstøtende veiene hentet fra Nasjonal vegdatabank. Trafikken er framskrevet til prognoseår 2038 i henhold til Statens Vegvesens prognose for Hordaland fylke. For nedre del av Gyldenprisvegen, mellom Lien og Michael Krohns gate, er det også tilføyd trafikkmengder fra prosjektet. Reell framtidig trafikkmengde vil kunne være lavere, da Bergen kommune har en ambisjon om nullvekst i biltrafikk. Tungtrafikkandelen er anslått til 5%. Fartsgrensen er 50 km/t i dag på Gyldenprisveien. Beregnede trafikkmengder i en fremtidig situasjon er avrundet. Tabell 3. Trafikktall Gyldenprisveien. Vegstrekning ÅDT 2018 ÅDT 2038 Tungtrafikkandel [%] Hastighet [km/t] Gyldenprisveien, mellom Gyldenprisveien 21 og Gyldenprisveien, mellom Gyldenprisveien 21 og Lien Gyldenprisveien, mellom Lien og Michael Krohns gate Planområdet ligger i nærhet til Michael Krohns gate, Puddefjordsbroen, Damsgårdstunnelen og Løvstakktunnelen. Det er tatt hensyn til trafikkstøyen fra disse veiene og tunnelmunningen i støyberegningene for planområdet. Trafikkmengdene for disse er hentet fra Nasjonal vegdatabank. 5.3 Døgnfordeling Til beregning av L den ut fra ÅDT, brukte EFLA en døgnfordeling av trafikken i henhold til T 1442, gruppe 2 By og bynære områder. Døgnfordeling som brukes til beregningene er derfor slik: Dag (7-19): 84%, kveld (19-23): 10%, natt (23-7): 6%. 6 BEREGNINGSRESULTATER Støyberegninger er utført først uten støyskjerm (vedlegg A), så med en støyskjerm mot Gyldenprisvegen i nordøst og en støyskjerm i Gyldenprisvegen mot sørvest. Støy på de ulike etasjene på fasaden er beregnet for alle tre bygg (vedlegg E_G). Oversikt over beregningene er vist i Tabell 4. Tabell 4: Oversikt av støyberegninger med utbygging TEGNINGSNUMMER SITUASJON TYPE BEREGNING BEREGNINGSHØYDE VEDLEGGSNUMMER X101 Dagens situasjon uten støyskjerm Støysonekart 1,5 meter Vedlegg A X102 Med støyskjerm Støysonekart 1,5 meter Vedlegg B X103 Med støyskjerm Støysonekart 4 meter Vedlegg C X104 Tverrsnitt med støyskjerm Tverrsnitt / Vedlegg D 10

11 TEGNINGSNUMMER SITUASJON TYPE BEREGNING BEREGNINGSHØYDE VEDLEGGSNUMMER X105 X106 X107 Punktberegning fasade Bygg A Punktberegning fasade Bygg B Punktberegning fasade Bygg C Fasadepunkt beregning Fasadepunkt beregning Fasadepunkt beregning / Vedlegg E / Vedlegg F / Vedlegg G 6.1 Uten tiltak Uten tiltak har utearealene ikke tilfredsstillende støyforhold. Flere fasader har støynivåer som overskrider grenseverdier, og flere fasadepunkter har støynivå L DEN > 65 db (A) i øvre etasjer. 6.2 Med støyskjerm Med støyskjerm på begge sider av eiendommen mot Gyldenprisvegen er støynivå på utearealene tilfredsstillende (L DEN < 55 db). Støynivå på fasadene av alle 3 byggene er også forbedret. L DEN er under 65 db for alle fasadepunktene. På noen av fasadepunktene høyere i etasjene er L DEN beregnet mellom 55 og 60 db. 6.3 Utearealer Felles uteareal mellom Bygg B og C har tilfredsstillende støynivå L den < 55 db(a). Det er flere takterrasser på Bygg A på illustrasjonsplan til arkitekt (se Figur 4), en i nordlig enden (TT1, c+44m) og en større terrasse (TT3, c.47,5m) ca. i midten av bygget. I tillegg er det en større takterrasse mot nordvest på illustrasjonsplan (TT2). Takterrassene på bygg A har L DEN < 55 db(a), unntatt for den øverste takterrassen som har rundt L DEN 56 db. For dette punktet anses verdien såpass nært terskelverdien på 55 db(a) at en enkel skjermende rekkverk vil kunne være tilstrekkelig tiltak mot støy. Figur 4: Bygg A i illustrasjonsplan for området (kilde: Én-til-én arkitekter) 11

12 Bygg B og C har private terrasser i etasje mot nordøst og sørvest. Støynivået på terrassene blir L DEN db(a), og tilfredsstiller derfor bestemmelsen. 6.4 Fasadepunkter Flere av fasadene har støyverdier mellom L DEN 55 og 61 db (se Vedlegg E, F og G). Selv om fasadene er i gul støysone, ligger verdiene mot lavere grense til støysonen. Figur 5: Fasadene med beregnede støynivå over L DEN 55 db. Støynivå er lavere på de nedre etasjene. Høyest støynivå er på øverste etasje i alle 3 bygg. Støyskjermens effekt reduseres i de øvre etasjene. Leilighetene med fasadepunktene som overskrider 55 db(a) skal ha tilgang til stil side. I tillegg må de kommunale føringene tilfredsstilles og støyreduserende tiltak brukes, som f. eks. lydvinduer er aktuelt. Tabell 5. Støynivå foran fasader. Bygning Støynivå foran fasader L DEN [db(a)] BYGG A BYGG B BYGG C

13 7 STØYSKJERMING MOT NORD OG I SØRVEST I dialog med arkitekt er det utført en mer detaljert vurdering av støy og støyskjermingseffekt i fasaden mot nord og sørvest. Arkitektens illustrasjonsplan for området har skissert mursteinvegg mot nord, beplantning, inngangsport med gjerde og skillevegger mellom private uteoppholdsarealene, som vil kunne fungere som støyskjerming (Figur 6). Figur 6: Del av illustrasjonsplan for Gyldenpris boligområde (kilde: En til en Arkitekter, ) I sørvest foreslår arkitekten mur på 2m (mot vest) og 1m (mot sør) høyde, samt noe beplantning. Muren skjermer uteoppholdsareal som ligger mellom bygg og Gyldenprisvegen, noe lavere enn vegen. Resulterende beregning av utendørs støynivåer på fasaden og utearealer er vist i Figur 7. Resultatene avviker noe fra de mere overordnede resultater i Vedlegg E, da de også oppnår større skjermingseffekt med ekstra støyskjerm. 13

14 Figur 7: Beregnede utendørs støynivåer (LDEN) på fasadepunkter og takterrasser med støyskjerm. 14 Uteoppholdsarealet i sør vil være tilstrekkelig skjermet for støy. Både støyskjermen, men også topografien bidrar til å redusere støynivået på uteoppholdsarealet. Terrassene/balkongene på bygget i nord vil oppnå tilfredsstillende støynivå, med unntak av takterrassen på bygget i nordvest. På denne takterrassen vil det være behov for skjermingstiltak, som skjermingsvegg eller innglassing for å oppnå støynivåer under LDEN 55 db(a). Vestlige og nordlig fasadene i bygg A vil ikke oppnå tilfredsstillende støynivå, og derfor bør leilighetene etableres med minst ett soverom mot still side. For noen leiligheter i 1. etasje som vender mot nord vil det ikke være mulig å etablere still side. Etablering av vegger mellom de private uteområdene, samt støyskjerm og inngangsport vil redusere støyen. Beregnede støynivåer etter tiltak ligger mellom db(a). Beregnede verdier er såpass lave og ligger mot nedre grense at man kan forvente at støykravene vil kunne oppfylles i prosjekteringsfasen gjennom fasadeutforming og materialer og utforming av støyskjermer bl.a. En støyfaglig vurdering bør gjennomføres i byggesaksbehandlingen for å sikre at kravene blir oppfylt også for uteoppholdsarealene mot nord. På de åpne områdene mot nord mellom private utearealene og støyskjerm, vist som gatetun, lek og opphold i illustrasjonsplan figur 6, vil støynivå anslagsvis ligge mellom 53 og 57 db(a), med de laveste verdiene i den østlige delen av området. Verdiene ligger såpass nært og delvis under 55 db(a) at støykravene sannsynligvis oppfylles i prosjekteringsfasen. En støyfaglig vurdering i byggesaksbehandlingen vil kunne bekrefte dette.

15 Figur 8: Illustrasjonsbilde som viser støyskjerm, beplantning og port (kilde: En til en Arkitekter) Flere tiltak utenfor planområdet vil kunne redusere støyen. Fartsreduksjon vil medføre en gjennomsnittlig støyreduksjon på fasaden på ca. 1-2 db, og vil kunne kompensere delvis for manglende støyskjerm. Reduksjon av andel lange kjøretøy vil også kunne redusere støyen. Støyskjermingstiltak på tunnelåpningen vil også kunne redusere støynivåene betydelig. 8 TILTAKSANBEFALING For å oppfylle kommuneplanbestemmelsene bør det etableres 2 støyskjermer ved området, en i nord og en i sørvest jf. figur 7. Beregningene i Figur 7 viser støyskjerm i sørvestre hjørne av tomten med høyde 2m (mot vest) og 1m (mot sør). Denne skjermen gir tilstrekkelig skjermingseffekt for støy. I nord kan støyskjermen erstatte dagens støttemur ved etablering av ny støttemur. I tillegg bør det settes opp en støyskjerm mot nordvest. Da støyverdiene ligger nært nedre grenseverdier for gul støysone anbefales det at høyder og utforming på støyskjerm detaljeres i byggesaksbehandling. For den øvre takterrassen TT2 på Bygg A bør det etableres støyskjerm/tett rekkverk (f.eks. lukket rekkverk) i 1-1,2m høyde. For fasadene vist i Figur 5 skal leilighetene ha minst 1 soverom mot stille side. Bygningene skal ha tilfredsstillende lydisolasjon. For leiligheter mot nord som ikke vil kunne ha tilgang til stille side anbefales det skjerming foran terrasse/utendørs oppholdsareal, f.eks. 2m høy rekkverk og/eller tett beplantning, eller innglasset balkong. Støyskjermingstiltak bør avveies mot antikvariske hensyn, og utformingen bør tilpasses bebyggelsen. Støyberegningene bør gjennomføres i prosjekteringsfasen/ved byggesaksbehandling for å kontrollere at skjermingseffekten vil være tilfredsstillende for uteoppholdsarealene og fasadene mot nord. Fartsreduksjon i Gyldenprisvegen eller støyskjermingstiltak ved Løvstakktunnellen vil også kunne bidra til forbedret støynivå på Gyldenpris. 15

16 14 VEDLEGG A

17 650 / 50 km/t ÅDT / 50 km/t Noise level Lden in db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t Tegnforklaring Terreng Veg Støytiltak Bolig Andre hus Road Emission Level Road Road axis Tunnel opening Calculation area Level chart Reflected sound Outline Measure Bergen kommune Reguleringsplan Gyldenprisvegen ÅDT fremskrevet til 2038 Uten støyskjerm Beregningshøyde 1,5 m over terreng Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: m Utarbeidet av: mjp Tegn. nr. Dato: X 101 okt. 2018

18 VEDLEGG B VEDLEGG B 15

19 650 / 50 km/t ÅDT / 50 km/t Noise level Lden in db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t Tegnforklaring Terreng Veg Screening edge Bolig Andre hus Road Emission Level Road Road axis Tunnel opening Calculation area Level chart Reflected sound Outline Measure Bergen kommune Reguleringsplan Gyldenprisvegen ÅDT fremskrevet til 2038 Beregningshøyde 1,5 m over terreng Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: m Utarbeidet av: mjp Tegn. nr. Dato: X 102 okt. 2018

20 16 VEDLEGG C

21 650 / 50 km/t ÅDT / 50 km/t Noise level Lden in db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t Tegnforklaring Terreng Veg Støytiltak Bolig Andre hus Road Emission Level Road Road axis Tunnel opening Calculation area Level chart Reflected sound Outline Measure Bergen kommune Reguleringsplan Gyldenprisvegen ÅDT fremskrevet til 2038 beregning med støyskjerm Beregningshøyde 4m over terreng Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: m Utarbeidet av: mjp Tegn.nr. Dato: X 103 okt. 2018

22 VEDLEGG D VEDLEGG D 17

23 Lydnivå Lden db(a) <= 45 45< <= 50 50< <= 55 55< <= 60 60< <= 65 65< <= 70 70< <= 75 75< Reguleringsplan Bergen kommune Gyldenprisveien Lydnivå fra Gyldenprisveien Tverrsnitt Tegnforklaring Terreng Veg Støytiltak Bolig Andre hus Road Emission Level Road ÅDT fremskrevet til 2038 ÅDT: se på tegn Hastighed: 50 km/t Tungtrafikkandel: 5% Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: ,5 3 6 m Utarbeidet av: mjp Dato: okt Road axis Tunnel opening Calculation area Tegn. nr. X 104

24 18 VEDLEGG E

25 DT 650 / 50 km/t 1. et. 58,1 ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t 1. et. 57,7 2. et. 61,2 Legend Level tables / RLS 90 symbols 1 Facade point 2 Facade point with conflict 3 Free field point 4 Free field point with conflict Facade with conflict Level table 1. et. 46,2 2. et. 47,6 1. et. 56,7 1. et. 52,5 ÅDT / 50 km/t 1. et. 53,5 1. et. 51,3 1. et. 56,7 2. et. 56,9 3. et. 57, et. 41,7 1. et. 54,6 2. et. 58,7 3. et. 59,8 1. et. 40,6 2. et. 44,8 3. et. 47,6 1. et. 54,0 2. et. 57,4 3. et. 59,2 2. et. 40,8 3. et. 44,0 1. et. 53,8 2. et. 57,5 1. et. 51,1 2. et. 53,6 3. et. 55,1 1. et. 48,4 ÅDT / 50 km/t 2. et. 41,1 3. et. 45,3 Reguleringsplan Bergen kommune Gyldenprisveien Lydnivå fra Gyldenprisv Punktberegning fasade Bygg A Tegnforklaring Terreng Veg Støytiltak Bolig Andre hus Road Emission Level Road Road axis Tunnel opening Calculation area Level chart Reflected sound Outline Measure ÅDT fremskrevet til 2038 ÅDT: se på tegn Hastighed: 50 km/t Tungtrafikkandel: 5% Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: m Utarbeidet av: mjp Tegn. nr. Dato: X 105 okt. 2018

26 VEDLEGG F VEDLEGG F 19

27 DT 650 / 50 km/t Legend Level tables / RLS 90 symbols 1 Facade point 2 Facade point with conflict ÅDT / 50 km/t 3 Free field point 4 Free field point with conflict ÅDT / 50 km/t Facade with conflict Level table ÅDT / 50 km/t 2. et. 53,5 3. et. 55,3 4. et. 57,3 1. et. 49,5 2. et. 50,3 3. et. 51,4 4. et. 54,3 1. et. 42,6 2. et. 45,4 3. et. 52,9 4. et. 58,8 2. et. 43,2 3. et. 45,9 4. et. 50, et. 41,5 2. et. 43,4 3. et. 46,6 4. et. 51, ÅDT / 50 km/t 1. et. 40,9 2. et. 43,6 1. et. 41,7 2. et. 45,5 1. et. 41,8 2. et. 44,8 Reguleringsplan Bergen kommune Gyldenprisveien Lydnivå fra Gyldenprisv Punktberegning fasade Bygg B Tegnforklaring Terreng Veg Støytiltak Bolig Andre hus Road Emission Level Road Road axis Tunnel opening Calculation area Level chart Reflected sound Outline Measure ÅDT fremskrevet til 2038 ÅDT: se på tegn Hastighed: 50 km/t Tungtrafikkandel: 5% Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: m Utarbeidet av: mjp Tegn. nr. Dato: X 106 okt. 2018

28 20 VEDLEGG G

29 DT 650 / 50 km/t Legend Level tables / RLS 90 symbols 1 Facade point 2 Facade point with conflict ÅDT / 50 km/t 3 Free field point 4 Free field point with conflict ÅDT / 50 km/t Facade with conflict Level table ÅDT / 50 km/t 1. et. 41,7 2. et. 45,4 1. et. 42,4 2. et. 45,2 1. et. 40,5 2. et. 44, et. 40,9 2. et. 44,5 3. et. 47,0 4. et. 51,6 2. et. 41,6 3. et. 44,8 4. et. 49,2 ÅDT / 50 km/t 2. et. 42,3 3. et. 46,2 4. et. 51, et. 47,3 3. et. 50,2 4. et. 52,8 Reguleringsplan Bergen kommune Gyldenprisveien Lydnivå fra Gyldenprisv Punktberegning fasade Bygg C Tegnforklaring Terreng Veg Støytiltak Bolig Andre hus Road Emission Level Road Road axis Level chart Tunnel opening Calculation area Reflected sound Outline Measure ÅDT fremskrevet til 2038 ÅDT: se på tegn Hastighed: 50 km/t Tungtrafikkandel: 5% Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: m Utarbeidet av: mjp Tegn. nr. Dato: X 107 okt. 2018