GYLDENPRIS- HØYEGÅRDEN. Støyrapport for reguleringsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GYLDENPRIS- HØYEGÅRDEN. Støyrapport for reguleringsplan"

Transkript

1 GYLDENPRIS- HØYEGÅRDEN Støyrapport for reguleringsplan

2

3 RAPPORT INFORMASJONSARK DOKUMENT NR SKY-001-V03 RAPPORT TITTEL Gyldenpris Høyegården Støyrapport for reguleringsplan RAPPORT NR. / ANTALL SIDER PROSJEKT / OPPDRAG 01 / 22 Reguleringsplan Gyldenpris Høyegården PROSJEKTLEDER OPPDRAGSGIVER Hedvig Godvik Olsen PROSJEKTLEDER EFLA Martin Jansson EMNEORD Støyberegninger RAPPORT STATUS Under utarbeidelse Utkast Ferdig DISTRIBUSJON Åpen Med oppdragsgivers tillatelse Konfidensiell OPPDRAGSGIVER ARD Arealplan UTARBEIDET AV Martin Jansson UTDRAG Reguleringsplan for eiendom Gnr./Bnr. 158/797 i Gyldenprisvegen, Bergen åpner for etablering av 35 boliger i 3 boligbygg. Rapporten reviderer tidligere rapport (fra 2015) for området, da bygningens volum og plassering har blitt endret. Basert på trafikktall er støy fra veitrafikk beregnet. For å tilfredsstille støykrav må det etableres 2 støyskjermer mot Gyldenprisvegen, en mot sørvest og en mot nord. For noen av byggets takterrasser må det etableres tett rekkverk. For flere fasader skal det etableres gjennomgående leiligheter med balansert ventilasjon. Tilleggsskjerming må gjennomføres for flere leiligheter i 1. etasje i bygg A som vender mot nord. Med disse tiltak innfrir planen kommunens støykrav. UTARBEIDET AV KONTROLL GODKJENT mjp sts mjp

4 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 4 1 SAMMENDRAG 5 2 DEFINISJONER 6 3 GRUNNLAGSINFORMASJON OG FORUTSETNINGER 7 4 REGELVERK OG RETNINGSLINJER RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING (T-1442) NORSK STANDARD NS KOMMUNALE FØRINGER 8 5 BEREGNINGSGRUNNLAG Metode Trafikktall Døgnfordeling 10 6 BEREGNINGSRESULTATER Uten tiltak Med støyskjerm Utearealer Fasadepunkter 12 7 STØYSKJERMING MOT NORD OG I SØRVEST 13 8 TILTAKSANBEFALING 15 VEDLEGG A 16 VEDLEGG B 17 VEDLEGG C 18 VEDLEGG D 19 VEDLEGG E 20 VEDLEGG F 21 4

5 1 SAMMENDRAG EFLA har tidligere utarbeidet støyrapport for ett nytt boligprosjekt i Høyegården Gyldenpris i Bergen i 2015 (rapport nr MEM-001-V01 og REP-001-V01). Boligbebyggelsens volum og plassering har blitt endret. Denne støyrapporten reviderer tidligere rapport med tilpasninger i vurderingen til ny boligstruktur. Reguleringsplan for Gnr./Bnr. 158/797 åpner for etablering av 35 leiligheter samt utearealer, innkjøring og parkering. Bygget mot nord og vest beholdes med renovering. I sør bygges en ny boligblokk. Terrengforskjellen gjør at bebyggelsen ligger høyere enn Gyldenprisvegen mot nord, og lavere enn Gyldenprisvegen mot sør. Mot nord er det etablert støttemur mot vegen som vurderes revet og bygd på nytt. Innendørs støynivå er ikke vurdert i denne rapporten. Støykartleggingen baserer seg på støy fra veitrafikk, både trafikken i Gyldenprisvegen og trafikken fra Damsgårds- og Løvstakktunnellen. Beregnet støynivå er delvis i gul sone iht. T-1442 på nordvest og nordøst på enkelte etasjer av Bygg A og B. Det må dokumenteres i byggefasen at valgt løsninger for fasader og uteoppholdsarealer vil tilfredsstille krav til innendørs støynivå og utearealer i henhold til kommuneplanbestemmelser og NS8175. Når støynivået overskrider 55dB på privat uteplass og felles uteoppholdsareal skal det etableres skjerming/tett rekkverk eller de må lages som f.eks. vinterhager for å få tilfredsstillende støynivå. Bl.a. privat terrasse i bygg A vil behøve skjerming med rekkverk for å få tilfredsstillende støynivå. De tre boligbyggene A, B og C har stille sider (L DEN <55dB (A)). Leilighetene som har vindu mot nord i Bygg A samt vest i Bygg B skal være gjennomgående med stille side og minimum 1 av soverommene samt minst halvparten i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. Der det ikke er mulig, f.eks. leiligheter i 1. etasje i Bygg A, vil tilfredsstillende støynivå oppnås ved ekstra skjerming i form av tett rekkverk foran fasade, vinterhage på privat uteplass eller lignende. Når detaljerte utforming foreligger i byggefasen bør det gjennomføres en støyberegning for å kontrollere at skjermingseffekten er tilfredsstillende for leilighetene i 1. etasje. 5

6 2 DEFINISJONER L Aekv / L paekv24h L den L 5AF Støyfølsom bebyggelse A-veid ÅDT BRA NVDB A-veid ekvivalent støynivå. Gjennomsnittlig støynivå i 24 timer kalles døgnekvivalent støynivå. A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 db/10 db tillegg på kveld/natt. Periodene defineres slik: dag: 07-19, kveld: og natt: Statistisk maksimalnivå: A-veid nivå overskredet i 5% av hendelsene i løpet av en tidsperiode, målt med en tidskonstant på 125ms. Boliger, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsboliger Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges forholdsmessig høyere vekt enn frekvensområder hvor hørselen er lav. Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøyer som passerer en gitt vegstrekning per år, delt på 365 døgn. Bruksareal er alle målbare plan i en bygning, dvs. plan på alle etasjene, pluss åpne arealer med overbygg. Nasjonal Vegdatabank. Database med informasjon om ulike type veger (kommunale, fylkes- og statlige, private, osv.). 6

7 3 GRUNNLAGSINFORMASJON OG FORUTSETNINGER Støyberegningene er basert på illustrasjonsplan og kartgrunnlag utarbeidet av Én-til-én arkitekter, prosjektbeskrivelsen fra Ard Arealplan samt trafikkdata hentet fra bl.a. Nasjonal vegdatabank. Prosjektbeskrivelsen skisserer ca. 35 nye leiligheter, samt innkjørsel fra nord. Det vurderes støyskjerm både mot Gyldenprisvegen i nord og i sør. Figur 1: Revidert illustrasjonsplan (kilde: Én-til én arkitekter) Planen åpner for 3 bygg på eiendommen, 2 eksisterende bygg: bygg A i nord, det største bygget, hvor bygningsmasse skal renoveres, samt bygg B i vest. Det legges opp til ett nytt bygg, bygg C, i sørøst. Utearealer etableres bl.a. mellom begge bygg mot sør. A Eksisterende bygg med noe tilbygg som vender mot Gyldenprisvegen i nord defineres som Bygg A. Bygg B og Bygg C er to nybygg, henholdsvis sørvest og sørøst i planområdet. B C Figur 2: Illustrasjonsplan for planområdet med omriss av bygg (kilde illustrasjonsplan: Én-til-én arkitekter) 7

8 4 REGELVERK OG RETNINGSLINJER 4.1 RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING (T-1442) Gjeldende grenseverdier er presisert i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442:2016)». Retningslinjene er veiledende og ikke juridisk bindende. Retningslinjene skal gi grunnlag til arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommuner og hos berørte offentlige etater. De gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. T-1442 har som formål å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder. Kriterier gitt i tabell 1 gjelder for veg som støykilder. TABELL 1 Soneinndelingskriterier (kilde: T-1442) Sone Utendørs støynivå Utendørs støynivå i nattperioden, kl L den[db(a)] L 5AF [db(a)] Rød sone Gul sone NORSK STANDARD NS 8175 Standard setter krav til innendørs døgnekvivalent støynivå høyst 30 db(a) i oppholdsrom i henhold til NS 8175, lydklasse C. 4.3 KOMMUNALE FØRINGER Målsetning om 0-vekst i personbiltrafikken Utendørs oppholdsareal skal ikke ha støynivå over L DEN=55 db. Privat uteplass kan lages som vinterhage dersom dette er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig kvalitet. I støyintervallet L DEN=55-65 db skal leilighetene være gjennomgående, og minst halvparten og minimum 1 av soverommene i hver boenhet ha vindu mot stille side, dvs. side som har støynivå L DEN=55 db eller lavere. Boenheter som får soverom eller stue på støyutsatt side skal ha balansert ventilasjon, og behov for solavskjerming eller kjøling skal avklares. 8

9 Figur 3: Støykartlegging i KPA for Bergen kommune (Kilde: Bergen kommune). Området ved Gyldenprisvegen er angitt med grønn sirkel. 5 BEREGNINGSGRUNNLAG 5.1 Metode Støy fra vegtrafikk er beregnet i henhold til "Road Traffic Noise Nordic Prediction Method". Beregningene er utført i programmet SoundPlan (versjon 8.0). Oppdragsgiver har fremskaffet kartmateriale. Beregningene er utført med utgangspunkt i trafikkmengde, skiltet hastighet, tungtrafikkandel og topografiske forhold. Det er beregnet støysonekart og støy ved fasader utsatte for trafikkstøy. Støykartene er beregnet i bl.a. 1,5 m og 4m høyde. Beregningspunkter ved fasader er frittfeltsverdier og er vist i vedlegg E-G som oversikt med fasadenivåer pr. etasje. Beregningspunktene er nøyaktige resultater og brukes til analysering av støytiltak ved boliger. 5.2 Trafikktall Turproduksjon fra planområdet Det er planlagt totalt 35 leiligheter i planområdet. Totalt BRA vil være mellom Det er ikke planlagt andre formål på eiendommen. Turproduksjon i dimensjonerende time er anslått til 12% av ÅDT. Beregningene er vist i Tabell 1. Tabell 2: Beregning av turproduksjon for boligområdet i Gyldenprisvegen FORMÅL ANTALL LEILIGHETER TURPRODUKSJON PER BOLIGGJENSIDIGE BANK LAST Bolig (leiligheter 35 2,5 DØGNTRAFIKK TURPRODUKSJON I DIM.TIME

10 Trafikkprognoser for Gyldenprisvegen Trafikkmengde for de aktuelle veier er vist i Tabell 3. Trafikkmengdene for Gyldenprisveien ble estimert basert på trafikkmengdene for de tilstøtende veiene hentet fra Nasjonal vegdatabank. Trafikken er framskrevet til prognoseår 2038 i henhold til Statens Vegvesens prognose for Hordaland fylke. For nedre del av Gyldenprisvegen, mellom Lien og Michael Krohns gate, er det også tilføyd trafikkmengder fra prosjektet. Reell framtidig trafikkmengde vil kunne være lavere, da Bergen kommune har en ambisjon om nullvekst i biltrafikk. Tungtrafikkandelen er anslått til 5%. Fartsgrensen er 50 km/t i dag på Gyldenprisveien. Beregnede trafikkmengder i en fremtidig situasjon er avrundet. Tabell 3. Trafikktall Gyldenprisveien. Vegstrekning ÅDT 2018 ÅDT 2038 Tungtrafikkandel [%] Hastighet [km/t] Gyldenprisveien, mellom Gyldenprisveien 21 og Gyldenprisveien, mellom Gyldenprisveien 21 og Lien Gyldenprisveien, mellom Lien og Michael Krohns gate Planområdet ligger i nærhet til Michael Krohns gate, Puddefjordsbroen, Damsgårdstunnelen og Løvstakktunnelen. Det er tatt hensyn til trafikkstøyen fra disse veiene og tunnelmunningen i støyberegningene for planområdet. Trafikkmengdene for disse er hentet fra Nasjonal vegdatabank. 5.3 Døgnfordeling Til beregning av L den ut fra ÅDT, brukte EFLA en døgnfordeling av trafikken i henhold til T 1442, gruppe 2 By og bynære områder. Døgnfordeling som brukes til beregningene er derfor slik: Dag (7-19): 84%, kveld (19-23): 10%, natt (23-7): 6%. 6 BEREGNINGSRESULTATER Støyberegninger er utført først uten støyskjerm (vedlegg A), så med en støyskjerm mot Gyldenprisvegen i nordøst og en støyskjerm i Gyldenprisvegen mot sørvest. Støy på de ulike etasjene på fasaden er beregnet for alle tre bygg (vedlegg E_G). Oversikt over beregningene er vist i Tabell 4. Tabell 4: Oversikt av støyberegninger med utbygging TEGNINGSNUMMER SITUASJON TYPE BEREGNING BEREGNINGSHØYDE VEDLEGGSNUMMER X101 Dagens situasjon uten støyskjerm Støysonekart 1,5 meter Vedlegg A X102 Med støyskjerm Støysonekart 1,5 meter Vedlegg B X103 Med støyskjerm Støysonekart 4 meter Vedlegg C X104 Tverrsnitt med støyskjerm Tverrsnitt / Vedlegg D 10

11 TEGNINGSNUMMER SITUASJON TYPE BEREGNING BEREGNINGSHØYDE VEDLEGGSNUMMER X105 X106 X107 Punktberegning fasade Bygg A Punktberegning fasade Bygg B Punktberegning fasade Bygg C Fasadepunkt beregning Fasadepunkt beregning Fasadepunkt beregning / Vedlegg E / Vedlegg F / Vedlegg G 6.1 Uten tiltak Uten tiltak har utearealene ikke tilfredsstillende støyforhold. Flere fasader har støynivåer som overskrider grenseverdier, og flere fasadepunkter har støynivå L DEN > 65 db (A) i øvre etasjer. 6.2 Med støyskjerm Med støyskjerm på begge sider av eiendommen mot Gyldenprisvegen er støynivå på utearealene tilfredsstillende (L DEN < 55 db). Støynivå på fasadene av alle 3 byggene er også forbedret. L DEN er under 65 db for alle fasadepunktene. På noen av fasadepunktene høyere i etasjene er L DEN beregnet mellom 55 og 60 db. 6.3 Utearealer Felles uteareal mellom Bygg B og C har tilfredsstillende støynivå L den < 55 db(a). Det er flere takterrasser på Bygg A på illustrasjonsplan til arkitekt (se Figur 4), en i nordlig enden (TT1, c+44m) og en større terrasse (TT3, c.47,5m) ca. i midten av bygget. I tillegg er det en større takterrasse mot nordvest på illustrasjonsplan (TT2). Takterrassene på bygg A har L DEN < 55 db(a), unntatt for den øverste takterrassen som har rundt L DEN 56 db. For dette punktet anses verdien såpass nært terskelverdien på 55 db(a) at en enkel skjermende rekkverk vil kunne være tilstrekkelig tiltak mot støy. Figur 4: Bygg A i illustrasjonsplan for området (kilde: Én-til-én arkitekter) 11

12 Bygg B og C har private terrasser i etasje mot nordøst og sørvest. Støynivået på terrassene blir L DEN db(a), og tilfredsstiller derfor bestemmelsen. 6.4 Fasadepunkter Flere av fasadene har støyverdier mellom L DEN 55 og 61 db (se Vedlegg E, F og G). Selv om fasadene er i gul støysone, ligger verdiene mot lavere grense til støysonen. Figur 5: Fasadene med beregnede støynivå over L DEN 55 db. Støynivå er lavere på de nedre etasjene. Høyest støynivå er på øverste etasje i alle 3 bygg. Støyskjermens effekt reduseres i de øvre etasjene. Leilighetene med fasadepunktene som overskrider 55 db(a) skal ha tilgang til stil side. I tillegg må de kommunale føringene tilfredsstilles og støyreduserende tiltak brukes, som f. eks. lydvinduer er aktuelt. Tabell 5. Støynivå foran fasader. Bygning Støynivå foran fasader L DEN [db(a)] BYGG A BYGG B BYGG C

13 7 STØYSKJERMING MOT NORD OG I SØRVEST I dialog med arkitekt er det utført en mer detaljert vurdering av støy og støyskjermingseffekt i fasaden mot nord og sørvest. Arkitektens illustrasjonsplan for området har skissert mursteinvegg mot nord, beplantning, inngangsport med gjerde og skillevegger mellom private uteoppholdsarealene, som vil kunne fungere som støyskjerming (Figur 6). Figur 6: Del av illustrasjonsplan for Gyldenpris boligområde (kilde: En til en Arkitekter, ) I sørvest foreslår arkitekten mur på 2m (mot vest) og 1m (mot sør) høyde, samt noe beplantning. Muren skjermer uteoppholdsareal som ligger mellom bygg og Gyldenprisvegen, noe lavere enn vegen. Resulterende beregning av utendørs støynivåer på fasaden og utearealer er vist i Figur 7. Resultatene avviker noe fra de mere overordnede resultater i Vedlegg E, da de også oppnår større skjermingseffekt med ekstra støyskjerm. 13

14 Figur 7: Beregnede utendørs støynivåer (LDEN) på fasadepunkter og takterrasser med støyskjerm. 14 Uteoppholdsarealet i sør vil være tilstrekkelig skjermet for støy. Både støyskjermen, men også topografien bidrar til å redusere støynivået på uteoppholdsarealet. Terrassene/balkongene på bygget i nord vil oppnå tilfredsstillende støynivå, med unntak av takterrassen på bygget i nordvest. På denne takterrassen vil det være behov for skjermingstiltak, som skjermingsvegg eller innglassing for å oppnå støynivåer under LDEN 55 db(a). Vestlige og nordlig fasadene i bygg A vil ikke oppnå tilfredsstillende støynivå, og derfor bør leilighetene etableres med minst ett soverom mot still side. For noen leiligheter i 1. etasje som vender mot nord vil det ikke være mulig å etablere still side. Etablering av vegger mellom de private uteområdene, samt støyskjerm og inngangsport vil redusere støyen. Beregnede støynivåer etter tiltak ligger mellom db(a). Beregnede verdier er såpass lave og ligger mot nedre grense at man kan forvente at støykravene vil kunne oppfylles i prosjekteringsfasen gjennom fasadeutforming og materialer og utforming av støyskjermer bl.a. En støyfaglig vurdering bør gjennomføres i byggesaksbehandlingen for å sikre at kravene blir oppfylt også for uteoppholdsarealene mot nord. På de åpne områdene mot nord mellom private utearealene og støyskjerm, vist som gatetun, lek og opphold i illustrasjonsplan figur 6, vil støynivå anslagsvis ligge mellom 53 og 57 db(a), med de laveste verdiene i den østlige delen av området. Verdiene ligger såpass nært og delvis under 55 db(a) at støykravene sannsynligvis oppfylles i prosjekteringsfasen. En støyfaglig vurdering i byggesaksbehandlingen vil kunne bekrefte dette.

15 Figur 8: Illustrasjonsbilde som viser støyskjerm, beplantning og port (kilde: En til en Arkitekter) Flere tiltak utenfor planområdet vil kunne redusere støyen. Fartsreduksjon vil medføre en gjennomsnittlig støyreduksjon på fasaden på ca. 1-2 db, og vil kunne kompensere delvis for manglende støyskjerm. Reduksjon av andel lange kjøretøy vil også kunne redusere støyen. Støyskjermingstiltak på tunnelåpningen vil også kunne redusere støynivåene betydelig. 8 TILTAKSANBEFALING For å oppfylle kommuneplanbestemmelsene bør det etableres 2 støyskjermer ved området, en i nord og en i sørvest jf. figur 7. Beregningene i Figur 7 viser støyskjerm i sørvestre hjørne av tomten med høyde 2m (mot vest) og 1m (mot sør). Denne skjermen gir tilstrekkelig skjermingseffekt for støy. I nord kan støyskjermen erstatte dagens støttemur ved etablering av ny støttemur. I tillegg bør det settes opp en støyskjerm mot nordvest. Da støyverdiene ligger nært nedre grenseverdier for gul støysone anbefales det at høyder og utforming på støyskjerm detaljeres i byggesaksbehandling. For den øvre takterrassen TT2 på Bygg A bør det etableres støyskjerm/tett rekkverk (f.eks. lukket rekkverk) i 1-1,2m høyde. For fasadene vist i Figur 5 skal leilighetene ha minst 1 soverom mot stille side. Bygningene skal ha tilfredsstillende lydisolasjon. For leiligheter mot nord som ikke vil kunne ha tilgang til stille side anbefales det skjerming foran terrasse/utendørs oppholdsareal, f.eks. 2m høy rekkverk og/eller tett beplantning, eller innglasset balkong. Støyskjermingstiltak bør avveies mot antikvariske hensyn, og utformingen bør tilpasses bebyggelsen. Støyberegningene bør gjennomføres i prosjekteringsfasen/ved byggesaksbehandling for å kontrollere at skjermingseffekten vil være tilfredsstillende for uteoppholdsarealene og fasadene mot nord. Fartsreduksjon i Gyldenprisvegen eller støyskjermingstiltak ved Løvstakktunnellen vil også kunne bidra til forbedret støynivå på Gyldenpris. 15

16 14 VEDLEGG A

17 650 / 50 km/t ÅDT / 50 km/t Noise level Lden in db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t Tegnforklaring Terreng Veg Støytiltak Bolig Andre hus Road Emission Level Road Road axis Tunnel opening Calculation area Level chart Reflected sound Outline Measure Bergen kommune Reguleringsplan Gyldenprisvegen ÅDT fremskrevet til 2038 Uten støyskjerm Beregningshøyde 1,5 m over terreng Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: m Utarbeidet av: mjp Tegn. nr. Dato: X 101 okt. 2018

18 VEDLEGG B VEDLEGG B 15

19 650 / 50 km/t ÅDT / 50 km/t Noise level Lden in db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t Tegnforklaring Terreng Veg Screening edge Bolig Andre hus Road Emission Level Road Road axis Tunnel opening Calculation area Level chart Reflected sound Outline Measure Bergen kommune Reguleringsplan Gyldenprisvegen ÅDT fremskrevet til 2038 Beregningshøyde 1,5 m over terreng Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: m Utarbeidet av: mjp Tegn. nr. Dato: X 102 okt. 2018

20 16 VEDLEGG C

21 650 / 50 km/t ÅDT / 50 km/t Noise level Lden in db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t Tegnforklaring Terreng Veg Støytiltak Bolig Andre hus Road Emission Level Road Road axis Tunnel opening Calculation area Level chart Reflected sound Outline Measure Bergen kommune Reguleringsplan Gyldenprisvegen ÅDT fremskrevet til 2038 beregning med støyskjerm Beregningshøyde 4m over terreng Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: m Utarbeidet av: mjp Tegn.nr. Dato: X 103 okt. 2018

22 VEDLEGG D VEDLEGG D 17

23 Lydnivå Lden db(a) <= 45 45< <= 50 50< <= 55 55< <= 60 60< <= 65 65< <= 70 70< <= 75 75< Reguleringsplan Bergen kommune Gyldenprisveien Lydnivå fra Gyldenprisveien Tverrsnitt Tegnforklaring Terreng Veg Støytiltak Bolig Andre hus Road Emission Level Road ÅDT fremskrevet til 2038 ÅDT: se på tegn Hastighed: 50 km/t Tungtrafikkandel: 5% Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: ,5 3 6 m Utarbeidet av: mjp Dato: okt Road axis Tunnel opening Calculation area Tegn. nr. X 104

24 18 VEDLEGG E

25 DT 650 / 50 km/t 1. et. 58,1 ÅDT / 50 km/t ÅDT / 50 km/t 1. et. 57,7 2. et. 61,2 Legend Level tables / RLS 90 symbols 1 Facade point 2 Facade point with conflict 3 Free field point 4 Free field point with conflict Facade with conflict Level table 1. et. 46,2 2. et. 47,6 1. et. 56,7 1. et. 52,5 ÅDT / 50 km/t 1. et. 53,5 1. et. 51,3 1. et. 56,7 2. et. 56,9 3. et. 57, et. 41,7 1. et. 54,6 2. et. 58,7 3. et. 59,8 1. et. 40,6 2. et. 44,8 3. et. 47,6 1. et. 54,0 2. et. 57,4 3. et. 59,2 2. et. 40,8 3. et. 44,0 1. et. 53,8 2. et. 57,5 1. et. 51,1 2. et. 53,6 3. et. 55,1 1. et. 48,4 ÅDT / 50 km/t 2. et. 41,1 3. et. 45,3 Reguleringsplan Bergen kommune Gyldenprisveien Lydnivå fra Gyldenprisv Punktberegning fasade Bygg A Tegnforklaring Terreng Veg Støytiltak Bolig Andre hus Road Emission Level Road Road axis Tunnel opening Calculation area Level chart Reflected sound Outline Measure ÅDT fremskrevet til 2038 ÅDT: se på tegn Hastighed: 50 km/t Tungtrafikkandel: 5% Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: m Utarbeidet av: mjp Tegn. nr. Dato: X 105 okt. 2018

26 VEDLEGG F VEDLEGG F 19

27 DT 650 / 50 km/t Legend Level tables / RLS 90 symbols 1 Facade point 2 Facade point with conflict ÅDT / 50 km/t 3 Free field point 4 Free field point with conflict ÅDT / 50 km/t Facade with conflict Level table ÅDT / 50 km/t 2. et. 53,5 3. et. 55,3 4. et. 57,3 1. et. 49,5 2. et. 50,3 3. et. 51,4 4. et. 54,3 1. et. 42,6 2. et. 45,4 3. et. 52,9 4. et. 58,8 2. et. 43,2 3. et. 45,9 4. et. 50, et. 41,5 2. et. 43,4 3. et. 46,6 4. et. 51, ÅDT / 50 km/t 1. et. 40,9 2. et. 43,6 1. et. 41,7 2. et. 45,5 1. et. 41,8 2. et. 44,8 Reguleringsplan Bergen kommune Gyldenprisveien Lydnivå fra Gyldenprisv Punktberegning fasade Bygg B Tegnforklaring Terreng Veg Støytiltak Bolig Andre hus Road Emission Level Road Road axis Tunnel opening Calculation area Level chart Reflected sound Outline Measure ÅDT fremskrevet til 2038 ÅDT: se på tegn Hastighed: 50 km/t Tungtrafikkandel: 5% Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: m Utarbeidet av: mjp Tegn. nr. Dato: X 106 okt. 2018

28 20 VEDLEGG G

29 DT 650 / 50 km/t Legend Level tables / RLS 90 symbols 1 Facade point 2 Facade point with conflict ÅDT / 50 km/t 3 Free field point 4 Free field point with conflict ÅDT / 50 km/t Facade with conflict Level table ÅDT / 50 km/t 1. et. 41,7 2. et. 45,4 1. et. 42,4 2. et. 45,2 1. et. 40,5 2. et. 44, et. 40,9 2. et. 44,5 3. et. 47,0 4. et. 51,6 2. et. 41,6 3. et. 44,8 4. et. 49,2 ÅDT / 50 km/t 2. et. 42,3 3. et. 46,2 4. et. 51, et. 47,3 3. et. 50,2 4. et. 52,8 Reguleringsplan Bergen kommune Gyldenprisveien Lydnivå fra Gyldenprisv Punktberegning fasade Bygg C Tegnforklaring Terreng Veg Støytiltak Bolig Andre hus Road Emission Level Road Road axis Level chart Tunnel opening Calculation area Reflected sound Outline Measure ÅDT fremskrevet til 2038 ÅDT: se på tegn Hastighed: 50 km/t Tungtrafikkandel: 5% Oppdragsgiver: Ard Arealplan Målestokk 1: m Utarbeidet av: mjp Tegn. nr. Dato: X 107 okt. 2018

M E M O R A N D U M. Innendørs støynivå er ikke vurdert i denne rapporten. Støy fra andre støykilder er ikke inkludert i støykartleggingen.

M E M O R A N D U M. Innendørs støynivå er ikke vurdert i denne rapporten. Støy fra andre støykilder er ikke inkludert i støykartleggingen. M E M O R A N D U M Prosjekt nr. Oppdragsgiver Dato 4944-036 Ard Arealplan 19. des 2016 Prosjekt/oppdrag Bergveien 1 Tema Støyberegninger for reguleringsplan Sender Margrét Aðalsteinsdóttir, EFLA Distribusjon

Detaljer

MEMORANDUM. Figur 1: Planforslag, 4 boligbygg

MEMORANDUM. Figur 1: Planforslag, 4 boligbygg Prosjekt nr. Oppdragsgiver MEMORANDUM 4944-003 Ard Arealplan 07. sept. 2016 Prosjekt/oppdrag Revahjellene Tema Støyberegninger Sender Margrét Aðalsteinsdóttir Distribusjon Ann-Helen Nessen og VENO AS Dato

Detaljer

MEMORANDUM. Tarzanskogen. Støyberegninger - trafikk. Ólafur Daníelsson, EFLA Finnur Pind, EFLA. Kjetil Bjørknes, Nyland.

MEMORANDUM. Tarzanskogen. Støyberegninger - trafikk. Ólafur Daníelsson, EFLA Finnur Pind, EFLA. Kjetil Bjørknes, Nyland. Prosjekt nr. Oppdragsgiver MEMORANDUM 4890-018 Randaberg kommune. okt 2014 Prosjekt/oppdrag Tarzanskogen Tema Støyberegninger - trafikk Sender Ólafur Daníelsson, EFLA Finnur Pind, EFLA Distribusjon Kjetil

Detaljer

MEMORANDUM. Figur 1: Planforslag, en boligblokk med 14 enheter over 3 etasjer ved siden av Arnatveitvegen.

MEMORANDUM. Figur 1: Planforslag, en boligblokk med 14 enheter over 3 etasjer ved siden av Arnatveitvegen. Prosjekt nr. Oppdragsgiver MEMORANDUM 4944-008 Ard Arealplan 24. jun. 2014 Prosjekt/oppdrag Arnatveitvegen Tema Støyberegninger Sender Kristín Ómarsdóttir, Finnur Pind Distribusjon Geir Håland Dato Innledning

Detaljer

MEMORANDUM. Figur 1: Alternativ 0, dagens situasjon

MEMORANDUM. Figur 1: Alternativ 0, dagens situasjon Prosjekt nr. Oppdragsgiver MEMORANDUM 4944-004 Ard Arealplan 19. nov. 2013 Prosjekt/oppdrag Kvamsvegen industri Tema Støyberegninger Sender Kristín Ómarsdóttir, EFLA hf Distribusjon Ann-Helen Nessen, Ard

Detaljer

MEMORANDUM. Figur 1: Illustrasjonsplan

MEMORANDUM. Figur 1: Illustrasjonsplan Prosjekt nr. Oppdragsgiver MEMORANDUM 44-007 20 ars 2015 Prosjekt/oppdrag, gnr.22 bnr.623, 624 Tea Støyberegninger for reguleringsplan - revidert Sender Margrét Aðalsteinsdóttir Distribusjon Ann-Helen

Detaljer

E39 Hjelset vest Støyutredning November 2016

E39 Hjelset vest Støyutredning November 2016 E39 Hjelset vest Støyutredning November 2016 EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.no STØYRAPPORT INFO Rapport tittel Rapporttype Støykartlegging Beregninger

Detaljer

Det er beregnet utendørs støynivå ved fasade for boliger langs Fv 661, Vik - Vestnes. Støykartene viser at bebyggelsen langs Fv 661 er støybelastet.

Det er beregnet utendørs støynivå ved fasade for boliger langs Fv 661, Vik - Vestnes. Støykartene viser at bebyggelsen langs Fv 661 er støybelastet. NOTAT DOKUMENT KODE 3976-037-MIN-01-V01 PROSJEKT Fv 661, Vik - Leirvikbukta DATO OPPDRAGSGIVER 25.04.2017 Statens Vegvesen SENDER Margrét Aðalsteinsdóttir DISTRIBUSJON Asta Krattebøl TEMA Støykartlegging

Detaljer

INNLEDNING.

INNLEDNING. INNHOLD FORORD... 1 INNLEDNING... 3 REGELVERK/GRENSEVERDIER... 4 Utendørs støyforhold... 4 Definisjoner... 4 Anbefalte krav for oppføring av bolig i støysoner... 4 FORUTSETNINGER... 5 Trafikktall... 5

Detaljer

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN Til: Fra: Gravdal Prosjektutvikling AS Norconsult AS Oppdragsnr.: 5131580 Side: 1 av 7 Dato/rev.: 4. april 2013 / rev01: 6. september 2013 Kopi til: STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN I forbindelse

Detaljer

Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra»

Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra» RAPPORT Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra» FORORD Siv.ing.Rolf Bryhni AS har vært engasjert av Gystad Eiendom AS for å utføre støyvurderinger i forbindelse med regulering av B1 Gystadmyra

Detaljer

Apeltunvegen 2, Bergen

Apeltunvegen 2, Bergen ARTEC Prosjekt Team AS Apeltunvegen 2, Bergen Støyutredening til reguleringsplan 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5014636 Dokument nr.: 5014636-rev 3 Apeltunvegen 2, Bergen Støyutredening til reguleringsplan Revisjon:

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

Hatlestad Eldresenter

Hatlestad Eldresenter RAPPORT Hatlestad Eldresenter OPPDRAGSGIVER Habo Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 30. juni 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 614479-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Kvislaparken OPPDRAGSNUMMER 10205738 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Svenn Erik Skjemstad Innledning Dette notatet vurderer utendørs støynivå fra veitrafikk

Detaljer

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse NOTAT Oppdragsgiver: Levanger kommune Oppdragsnr.: 8 Dokumentnr.: 001 Versjon: 00 Til: Fra: Levanger kommune v/john Helge Holmen Helle Stenkløv Dato 2016-04-14 Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Fossegrenda HVS DOKUMENTKODE 4161-RIA-NOT-001 EMNE Støyvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune / Pir II AS OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON Inger Johanne

Detaljer

Støyutredning Hovdetoppen

Støyutredning Hovdetoppen Til: Fra: AS/Eldar Sofienlund Gjermund V. Holøyen/Norconsult AS Dato 2018-05-07 Støyutredning Norconsult AS har på oppdrag fra AS utført en vurdering av støy fra vegtrafikk på i Gjøvik kommune. Bakgrunnen

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 3. Beregninger... 3 3.1 Beregningsforutsetninger... 4 3.2 Beregningsresultater... 4 VEDLEGG A : Definisjoner. VEDLEGG B : Støysonebestemmelser.

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Fv 163 Nordvik - Sperrevik

Fv 163 Nordvik - Sperrevik Statens Vegvesen Region Vest Fv 163 Nordvik - Sperrevik Støykartlegging 2011-12-12 Dokument nr.: Aku_02 A 2011-12-12 Oppdatert veigeometri i støyberegninger. IFDES IVVER KOH 0 2011-10-07 Støyvurdering

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger.

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. INNLEDNING Gnr./bnr. 305/287, 578, 1127 og 1128 i Kirkeveien 129 i Arendal kommune detaljreguleres. Hensikten er å lege til rette for to nye firemannsboliger. Det er en eksisterende enebolig og en nyoppført

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

Støyrapport. Skytterdalen 2-4, gnr. 83 bnr. 45 og 188 Bærum kommune. Planakustikk AS

Støyrapport. Skytterdalen 2-4, gnr. 83 bnr. 45 og 188 Bærum kommune. Planakustikk AS Skytterdalen 2-4, gnr. 83 bnr. 45 og 188 Bærum kommune Støyrapport Prosjektnummer: 5094-01/2017 Dok. nr. Skytterdalen 2-4, Bærum Rev.: Dato: 18.5. 2017 Utarbeidet av: Svein Klausen Gnr.83 bnr 45 og 188,

Detaljer

E39 Otneselva - Hestnes

E39 Otneselva - Hestnes Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Otneselva - Hestnes Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 22.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C i henhold til NS 8175.

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C i henhold til NS 8175. Fjordgløttveien 25, Heistad - Porsgrunn Støy fra veitrafikk til nye boliger MULTICONSULT 2. Krav og retningslinjer 2.1 Teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven Overordnede krav som gjelder lydforhold

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer

E39 Stord. Kartlegging av støy fra vegtrafikk. Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune. Statens vegvesen Region vest

E39 Stord. Kartlegging av støy fra vegtrafikk. Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune. Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen Region vest E39 Stord Kartlegging av støy fra vegtrafikk Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune 2013-03-04 Oppdragsnr.: 2 Oppdragsnr.: 2 A 2013-03-04 Oppdatert beregninger fra oppdrag

Detaljer

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 10.11.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Birkenlund Eiendom AS v/ Tore Pettersen Utført av: Kontrollert

Detaljer

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA BJØRNSVEEN PANORAMA Bjørnsveen Panorama, støyberegning OPPDRAGSNUMMER 13525001 BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BJØRNSVEEN PANORAMA AS HÅKON EIVIND LARSEN TORE SANDBAKK

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Spesialrådgivning

NOTAT SAMMENDRAG. Spesialrådgivning NOTAT OPPDRAG E16 Hønenkrysset DOKUMENTKODE 313234-100-AKU-021213 EMNE E16 Hønenkrysset - Trafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen OPPDRAGSLEDER Bernt Mikal Larsen KONTAKTPERSON

Detaljer

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS)

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS) STRAXBO EIENDOM AS Prosjekt Sørlia - støyberegning OPPDRAGSNUMMER 14531001 SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK MATHIAS EFTEVAND (UTF) KJELL OLAV AALMO (KS) repo002.docx 2013-06-14 Sweco Endringsliste VER. KONTR.

Detaljer

INNHOLD. Side 2 av 8. Rapport : R01

INNHOLD. Side 2 av 8. Rapport : R01 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442... 3 2.2 INNENDØRS STØY - NS 8175... 4 3 MÅLSETNING... 5 4 OM TRAFIKKSTØYBEREGNINGENE... 5 4.1 METODE - TRAFIKKSTØY...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Humlehaugen - støy fra vegtrafikk OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske DATO OPPDRAGSNUMMER 22827001 OPPRETTET AV Mats A. Giske KVALITETSKONTROLL KJAA Humlehaugen 21 Dette notatet vurderer støynivå utendørs

Detaljer

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 459891 12.08.08 Oppdragsnavn: Haakon den VIIs gate 25 Kunde: Polarhus AS Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse med etablering

Detaljer

N o t a t

N o t a t N o t a t 312014-14-1 Oppdrag: E134 Gvammen Århus Dato: 13. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312014-14-1 Til: Statens vegvesen Region sør Trude Holter Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

Fagertunvegen AS Fagertunvegen 3-7, Trondheim kommune

Fagertunvegen AS Fagertunvegen 3-7, Trondheim kommune RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Fagertunvegen AS Fagertunvegen 3-7, Trondheim kommune Prosjektnummer: 65429001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 1 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Fagertunvegen

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAku01_rev01 12375001 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: I forbindelse med planlagt etablering av nytt motell ved Hjorten

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV KUNDE / PROSJEKT KOBOLT EIENDOM AS Støyvurdering, Trondhjemsvegen 4, Gjøvik PROSJEKTNUMMER 28218001 PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV DATO REVIDERT DATO KVALITETSSIKRET AV Tore Sandbakk DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN, GNR/BNR 119/23

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN, GNR/BNR 119/23 Til: Gravdal Prosjektutvikling AS Fra: Norconsult AS Dato: 4 april 2013 / Rev 02: 22 august 2014 STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN, GNR/BNR 119/23 I forbindelse med planlagt boligbebyggelse

Detaljer

HAVSTADODDEN, ARENDAL Vurdering av støy fra veitrafikk

HAVSTADODDEN, ARENDAL Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 01.12.2017 Antall sider : 8 Antall vedlegg : 2 HAVSTADODDEN, ARENDAL Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Stært & Co. a.s. Utført av: Kontrollert av: Katrine Arnesen Holger

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Støyvurdering Lilleryddingen 2

Støyvurdering Lilleryddingen 2 Oppdragsnr.: 51813 Dokumentnr.: Aku01 Versjon: 0 Til: Fra: Trondheim Kommune Norconsult AS Dato 2016-09-23 Støyvurdering Lilleryddingen 2 I forbindelse med regulering av Lilleryddingen 2, Gnr/Bnr 104/1374

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE 813749-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, region sør OPPDRAGSLEDER Cecilie Øinæs Opsanger KONTAKTPERSON Lasse

Detaljer

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.03.2018 På forespørsel fra Aeal+ AS er det foretatt støyvurdering

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal Statens Vegvesen v/ Marit H. Berge E39 Svegatjørn - Rådal STØYKARTLEGGING AV DAGSONE VED SVEGATJØRN 2011-12-22 Oppdragsnr.: 00603 Oppdragsnr.: 00603 A 22.12.2011 Tatt ut områdene Rådal og Skeivatnet da

Detaljer

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 16.02.2017 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 RAFOSS, KVINESDAL PLANNR. 10372014001 Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen

Detaljer

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Solem:hartmann AS Saksvik Øvre Veitrafikkstøy og skjermingstiltak COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2015 På forespørsel fra Rolf Mobæk er det foretatt beregning

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.04.2012 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/cathrine H. Foss

Detaljer

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 Kunde: Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger Sammendrag: På oppdrag fra Tako-Invest AS har Sweco

Detaljer

SØREIDE, GNR/BNR 38/624, BERGEN KOMMUNE

SØREIDE, GNR/BNR 38/624, BERGEN KOMMUNE RAPPORT : 10919800-0-R01 Dato : 18.09.2018 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 3 SØREIDE, GNR/BNR 38/624, BERGEN KOMMUNE VURDERING AV UTENDØRS LYDNIVÅ FRA VEITRAFIKKSTØY Oppdragsgiver: Coplan AS v/ Raymond

Detaljer

Plan Støyrapport Vedlegg 28 DETALJREGULERING. s. 1/9

Plan Støyrapport Vedlegg 28 DETALJREGULERING. s. 1/9 s. 1/9 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442... 3 2.2 M-128 (2014): VEILEDEREN TIL T-1442... 4 2.3 INNENDØRS STØY - NS 8175... 4 3 MÅLSETTING... 5

Detaljer

STØYVURDERING Boliger Smedsrud Terrasse - Nannestad Kommune

STØYVURDERING Boliger Smedsrud Terrasse - Nannestad Kommune STØYVURDERING Boliger Smedsrud Terrasse - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.11.2017 På forespørsel fra Fundamantgruppen AS er det

Detaljer

Støyvurdering Wallemsviken 3

Støyvurdering Wallemsviken 3 R a p p o r t Oppdrag: Støyvurdering Wallemsviken 3 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: 613926 RIA-RAP-001 Wallemsviken 3 AS Dato: 30. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 6 13926 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

STØYVURDERING. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Boligfelt Granrudtunet - Øyer Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 08.11.2014 På forespørsel fra BoligPartneer AS er det foretatt beregning

Detaljer

STØYVURDERING Skjønhaugtunet - Gjerdrum Kommune

STØYVURDERING Skjønhaugtunet - Gjerdrum Kommune STØYVURDERING Skjønhaugtunet - Gjerdrum Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 16.05.2017 På forespørsel Romerike Arkitekter AS er det foretatt beregning

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

Målselv kommune. Fagerlidal. Støyberegning i henhold til T Oppdragsnr.:

Målselv kommune. Fagerlidal. Støyberegning i henhold til T Oppdragsnr.: Målselv kommune Fagerlidal Støyberegning i henhold til T-1442 2015-09-23 0 2015-09-23 HaSkj RHa FrObe Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.03.2018 Revidert: 12.04.2019 På forespørsel fra Areal+ AS

Detaljer

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Vedlegg 6 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Verdal kommune Vuku Barnehage Prosjektnummer: 28945001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Verdal kommune vurdert

Detaljer

Støyvurdering boligprosjekt Lindås. Multiconsult har utført støyvurdering for et planlagt boligprosjekt på i Lindås kommune.

Støyvurdering boligprosjekt Lindås. Multiconsult har utført støyvurdering for et planlagt boligprosjekt på i Lindås kommune. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Støyvurdering boligprosjekt Lindås 614057 RIA-RAP-001 rev01 Lindås Tomteselskap AS Dato: 24. januar 2013 Oppdrag / Rapportnr. 6 1 4 0 5 7 / 01 Tilgjengelighet

Detaljer

Støyrapport. Albert Moeskausvei Oppdragsgiver: Witnes Eiendom v/petter Witnes. Utarbeidet av: MjøsPlan AS Anders Taralrud

Støyrapport. Albert Moeskausvei Oppdragsgiver: Witnes Eiendom v/petter Witnes. Utarbeidet av: MjøsPlan AS Anders Taralrud Støyrapport Albert Moeskausvei 40-42 08.09.2016 Oppdragsgiver: Witnes Eiendom v/petter Witnes Utarbeidet av: MjøsPlan AS Anders Taralrud Støyrapport Albert Moeskausvei 40-42 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.02.2016 På oppdrag for NORDBOLIG innlandet AS er

Detaljer

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C iht. NS Type brukerområde Målestørrelse Krav klasse C

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C iht. NS Type brukerområde Målestørrelse Krav klasse C Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C iht. NS 8175 Type brukerområde Målestørrelse Krav klasse C I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder L pa,eq,24h [db]

Detaljer

Støyvurderinger for Buskerud handelspark

Støyvurderinger for Buskerud handelspark Steen & Strøm Eiendomsutvikling AS Støyvurderinger for Buskerud handelspark April 2008 Rev. juni 08 Oppdragsnr.: 5007119 Side: 3 av 7 Dato: 27.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN...4 GRENSEVERDIER...4

Detaljer

Mølla boligområde, Blakstad - Arendal Vurdering av støy fra veitrafikk

Mølla boligområde, Blakstad - Arendal Vurdering av støy fra veitrafikk NOTAT NR.: 1 Side : 1 av 6 Dato : 18.09.17 Vår ref. : 21000300-1-N01 Vedlegg : 3 PROSJEKT: TEMA: OPPDRAGSGIVER: UTFØRT AV: KONTROLLERT: Mølla boligområde, Blakstad - Arendal Vurdering av støy fra veitrafikk

Detaljer

HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING

HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING Oppdragsgiver JBV Rapporttype Rapport 2010-10-25 HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING STØYBEREGNING 2 (16) STØYBEREGNING Oppdragsnr.: 6100534 Oppdragsnavn: Hanaborg Plattformforlengelse Dokument nr.: 001-00

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

Støyrapport. Haugland, Modum Oppdragsgiver: Buskerud Bolig og Eiendom. Utarbeidet av: MjøsPlan AS Anders Taralrud

Støyrapport. Haugland, Modum Oppdragsgiver: Buskerud Bolig og Eiendom. Utarbeidet av: MjøsPlan AS Anders Taralrud Støyrapport Haugland, Modum 10.11.2016 Oppdragsgiver: Buskerud Bolig og Eiendom Utarbeidet av: MjøsPlan AS Anders Taralrud Støyrapport Haugland, Modum Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. BEGREPER...

Detaljer

Støykartlegging av Kristianborg barnehage

Støykartlegging av Kristianborg barnehage Til: Fra: Harald Skjong Dato 2016-02-10 Støykartlegging av Kristianborg barnehage I forbindelse med en omregulering av Kristianborg barnehage fra midlertidig til permanent barnehage i Bergen kommune, har

Detaljer

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan.

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. Bergen tomteselskap AS Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98681001 Kunde: Bergen tomteselskap Sandra T. Thomassen Boliger Dolvikbakken.

Detaljer

1 INNLEDNING MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T

1 INNLEDNING MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 OM BEREGNINGENE... 5 3.1 TRAFIKKTALL... 5 3.2 METODE OG BEREGNINGSMODELL... 5 4 RESULTATER OG VURDERINGER...

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

Støyrapport. Trulserudvegen Oppdragsgiver: Lafton Eiendom AS. Utarbeidet av: MjøsPlan AS Anders Taralrud

Støyrapport. Trulserudvegen Oppdragsgiver: Lafton Eiendom AS. Utarbeidet av: MjøsPlan AS Anders Taralrud Støyrapport Trulserudvegen 02.11.2017 Oppdragsgiver: Lafton Eiendom AS Utarbeidet av: MjøsPlan AS Anders Taralrud Støyrapport Trulserudvegen Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. BEGREPER... 2 3. FORUTSETNINGER...

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Støyutredning Marius Stav Leo Hauge Marius Stav

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Støyutredning Marius Stav Leo Hauge Marius Stav RØNVIKVEIEN UTVIKLING AS RØNVIKVEIEN 71 STØYFAGLIG UTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG

Detaljer

Støyutredning i forbindelse med boligbygg ved ArtGym Harstad

Støyutredning i forbindelse med boligbygg ved ArtGym Harstad Hålogaland Plankontor AS Støyutredning i forbindelse med boligbygg ved ArtGym Harstad 2015-05-26 Oppdragsnr.: 5153020 Innhold 1 Innledning 5 2 Retningslinjer og grenseverdier 6 2.1 Utendørs 6 2.2 Innendørs

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 07.07.2016 På forespørsel fra Areal+ AS er det foretatt

Detaljer

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Håmmålsfjellveien i Os kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll

Detaljer

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 12.02.2016 På forespørsel fra Nordbilg Innlandet AS er det foretatt

Detaljer

FV.285 ASDØLA BRU - STØYVURDERING INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier Retningslinje T-1442/ Støynivå innendørs 3

FV.285 ASDØLA BRU - STØYVURDERING INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier Retningslinje T-1442/ Støynivå innendørs 3 STATENS VEGVESEN FV.285 ASDØLA BRU - STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Forskrifter og grenseverdier 2 2.1

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

Støyutredning FJORDVEIEN, DEL AV GBNR. 44/211 BEISFJORD FUS BARNEHAGE, NARVIK KOMMUNE

Støyutredning FJORDVEIEN, DEL AV GBNR. 44/211 BEISFJORD FUS BARNEHAGE, NARVIK KOMMUNE Støyutredning FJORDVEIEN, DEL AV GBNR. 44/211 BEISFJORD FUS BARNEHAGE, NARVIK KOMMUNE Utført av for Trygge Barnehager AS 7. desember 2018 Sidemannskontroll utført av Kristian E. Meisingset, Lydhør AS,

Detaljer

i nattperioden kl

i nattperioden kl 2. Krav og retningslinjer 2.1 T1442 Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T1442 1. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EUregelverkets metoder og målestørrelser, og er

Detaljer

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98437001 Kunde: Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Sammendrag:

Detaljer

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune STØYVURDERING Markensplassen - Kongsvinger Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.11.2010 På forespørsel fra Arkitektlaget

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Åsen Gård RIA-01 Block Watne AS Dato: 31. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. 8 1 3 8 8 8 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Cecilie Øinæs

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier Støynivå utendørs 2

INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier Støynivå utendørs 2 LUNNER ALMENNING STØYVURDERING STUBBENGMOEN NÆRINGSOMRÅDE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 5294-1 Fantoft Park Vegtrafikkstøy Utsnitt av reguleringsplan. Siste revisjonsdato plankart 18.2.2010. for Opus Bergen AS mars 10 Rapport 5294-1 10 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer