MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/ GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/ Trygve Berdal. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/08 08/225 REFERATSAKER SAKSLISTE 15/08 07/393 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 16/08 07/393 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 17/08 05/37 TILRETTELEGGINGSTILTAK FRIOMRÅDENE 18/08 06/ GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) 19/08 07/106 STYREVERVREGISTERET - REGISTRERING AV VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER (WWW.STYREVERVREGISTERET.NO) 20/08 08/209 BUDSJETTREGULERING 2008 PSYKISK HELSEVERN 21/08 08/220 REVISJON AV ØKONOMIREGLEMENT Lensvik, EVENTUELT Oddvar Indergård ordfører

2 Sak 14/08 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 08/225 Arkiv: 14/08 Kommunestyret Side 2 av 15

3 Sak 15/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 07/393 15/08 Kommunestyret Åsheim ungdomshus og oppgitt avgrenset område ved ungdomshuset godkjennes som skjenkested U. L. Glimt v/hjørdis Fremstad gis tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 i nevnte lokale/område den fra kl til kl Kommunestyrets bevillingsvedtak er etter pkt. 1 og 2 betinget av at politiet ikke har spesielle bemerkninger til søknaden. Vedlegg: Søknad datert fra U. L. Glimt v/hjørdis Fremstad. (ikke trykket) Saksopplysninger: U.L. Glimt v/hjørdis Fremstad søker den om alminnelig bevilling til skjenking av alkohol i gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol. prosent). Ungdomslaget skal arrangere GLA DAG i og ved Åsheim ungdomshus (egen eiendom). Uteserveringen skal foregå på bakkeplan og er avgrenset mot vei og åker. Dette arrangementet oppgis ikke å være et sluttet lag. I Rundskriv I-6/98 - Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v kapittel 1, alminnelige bestemmelser 1.6, pkt kan kommunen gi bevilling for en enkelt bestemt anledning. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. For skjenkingens vedkommende kan bevilling gis både som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap. Iflg. kommunens delegasjonsreglement pkt. 7.C.3 vedr. Alkoholloven av har ikke kommunestyret delegert avgjørelse av søknader om alminnelig bevilling jf. Alkoholloven 1-6 (enkeltanledning). Da U.L. Glimt oppgir at arrangementet er åpent for alle (ikke sluttet lag) kommer ikke 4.5 i Alkoholloven (ambulerende skjenkebevilling) til anvendelse. Vurdering: Under henvisning til det som fremgår under saksopplysninger tilrår rådmannen at alminnelig bevilling i h.h.t. søknaden blir gitt. Side 3 av 15

4 Sak 16/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 07/393 16/08 Kommunestyret Åsheim ungdomshus godkjennes som skjenkested U. L. Glimt v/hjørdis Fremstad gis tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i nevnte lokale den fra kl til kl påfølgende dato. Vedlegg: Søknad datert fra U. L. Glimt v/hjørdis Fremstad.( ikke trykket ) Saksopplysninger: U.L. Glimt v/hjørdis Fremstad søker den om alminnelig bevilling til skjenking av alkohol i gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyst 4,7 vol. prosent) og alkohol i gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent). Ungdomslaget skal arrangere PØBB- AFTEN i Åsheim ungdomshus (egen eiendom). Dette arrangementet oppgis ikke å være et sluttet lag. I Rundskriv I-6/98 - Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v kapittel 1, alminnelige bestemmelser 1.6, pkt kan kommunen gi bevilling for en enkelt bestemt anledning. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. For skjenkingens vedkommende kan bevilling gis både som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap. Iflg. kommunens delegasjonsreglement pkt. 7.C.3 vedr. Alkoholloven av har ikke kommunestyret delegert avgjørelse av søknader om alminnelig bevilling jf. Alkoholloven 1-6 (enkeltanledning). Da U.L. Glimt oppgir at arrangementet er åpent for alle (ikke sluttet lag) kommer ikke 4.5 i Alkoholloven (ambulerende skjenkebevilling) til anvendelse. Vurdering: Under henvisning til det som fremgår under saksopplysninger tilrår rådmannen at alminnelig bevilling i h.h.t. søknaden blir gitt. Side 4 av 15

5 Sak 17/08 TILRETTELEGGINGSTILTAK FRIOMRÅDENE Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: D37 Arkivsaksnr.: 05/37 17/08 Kommunestyret Agdenes kommune godkjenner planene for friområdet slik de er vist på kart datert Sandvolleyballbane med kostnadsoverslag kr skal bygges og plasseres slik den er vist på kartet. Banen finansieres slik: Tippemidler kr Fondsmidler friområdet kr Eventuell dugnadsinnsats vil komme i tillegg. Resten av fondsmidlene for friområdet disponeres slik: Rydding av kratt/skog kr Forberedelse asfaltering kr Fjerning av brakke kr Opprinnelig planlagte tiltak utsettes på ubestemt tid. Agdenes kommune har ingen merknader til at Agdenes Handikaplags planer om asfaltering, men ber om at gangstier og grillplasser prioriteres dersom det skulle bli knapt om midler. Vedlegg: Ortofoto/kart i M=1:1000 Saksopplysninger: Agdenes kommune inngikk i 2006 avtale med Agdenes Idrettsforening om tilretteleggingstiltak på Fellingen. Avtalen hadde en økonomisk ramme på kr og omfattet bl.a. - adkomstveg til båtutsettingsrampe og selve rampen - gangveg med rullestolstandard - rydding av kratt/skog - skilting og informasjonstiltak Etter vedtak i HOL samme år ble den økonomiske rammen av ulike årsaker utvidet til kr Totalt forbruk er ca. kr ekskl. mva. Avtalen er gått ut på dato. Agdenes Handikaplag søkte samme år om støtte til asfaltering av grill-, trafikk-, parkerings- og gangvegareal på Fellingen og fikk tildelt kr av et opprinnelig kostnadsoverslag på ca. kr utarbeidet av kommunen. Dette kostnadsoverslaget er visstnok endret i ettertid. Før det igangsettes asfaltering må det gjøres et grundig arbeid med oppgrusing og avretting av grunnen. Side 5 av 15

6 Sak 17/08 Agdenes Ungdomsråd har initiert planlegging av sandvolleyballbane på Fellingen. Etter søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg i 2007 fra Agdenes kommune, har fylkeskommunen bevilget kr i tilskudd etter et kostnadsoverslag på kr Det er forutsatt dugnadsinnsats fra Ungdomsrådet til prosjektet. Tilsagnet forutsetter at anleggsarbeidet er ferdig avsluttet 9 mnd etter tilsagnsdato, som var den Agdenes Skotthyllklubb bruker et område på Fellingen til skotthyllbane. På grunnlag av notater fra Agdenes Handikaplag har kommunen utarbeidet et kart med illustrasjon av hvordan de ulike tiltakene tenkes etablert på området, jfr. vedlegget. Fortsatt framstår de sanitære løsningene på friområdet som utilfredsstillende (bl.a. mht lukt). Som det framgår av det som er sagt foran arbeider gode krefter for å bedre kvalitet og brukervennlighet på friområdet. Som eier av området har likevel kommunen ansvar for å godkjenne og evt. samordne nye tiltak. Dette gjelder selv om tiltakene finansieres og gjennomføres av andre. Saken legges følgelig fram for kommunestyret for behandling. Vurdering: Rådmannen foreslår at friområdet opparbeides slik de nye tiltakene er vist på kartvedlegget, herunder flytting av skotthyllbanen. Sandvolleyballbanen er bare delvis finansiert, og Ungdområdet har i 2007 rettet en forespørsel til formannskapet om mer støtte (kr ), uten at det foreligger noe konkret svar på denne forespørselen. Det foreslår derfor at fondsmidlene omdisponeres til fullfinansiering av sandvolleyballbanen. Rådmannen synes det er svært positivt at Agdenes Handikaplag bidrar til asfaltering av stier mv. slik at området tilrettelegges for rullestolbrukere. Hvorvidt midlene rekker til alt det som er planlagt asfaltert, har ikke rådmannen oversikt over, men midlene bør prioriteres gangstiene foran parkeringsplasser og adkomstveg. Ved planlegging av tiltak på friområdene har rådmannen lagt til grunn at de skal være lite ressurskrevende drifts- og vedlikeholdsmessig. Av denne grunn vil ikke rådmannen foreslå vanntilknytning, vannklosett, framføring av strøm, mv. på noen av friområdene, hovedsaklig fordi det ikke fins driftsmidler til å dekke slike løpende utgifter. Til tilsyn, kommunale avgifter og vedlikehold er det ca kr på budsjettet til friområdene. Ved eventuell økning av driftsrammen burde det sannsynligvis vært prioritert økt volum på renovasjonsordningen. Brakka som i sin tid ble plassert her skjemmer dessuten området og bør fjernes. Side 6 av 15

7 Sak 18/08 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Arkivsaksnr.: 06/272 12/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Valset, deler av eiendommen gnr.7 bnr.1, kart og bestemmelser revidert med følgende endringer: a) Det vises separate adkomstveger til tomt 7/9 og tomt 27 i planområdet i samsvar med innspill fra OptiMan AS, vist på kartskisse datert b) Det tas inn i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.4 at maks bebygd areal for uthus settes til BYA = 20 m2. c) Pkt. 3.6 i reguleringsbestemmelsene endres til Maks bebygd areal (BYA) pr. tomt samlet for både hytte og uthus settes til maks 20 % av tomtestørrelsen. d) Gravrøysene med omgivelser tegnes inn på plankartet i samsvar med kartvedlegg datert fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 12/08 Forslag i møtet: Formannskapet foreslo pkt c) endret til: Pkt. 3.6 i reguleringsbestemmelsene endres til Maks bebygd areal (BYA) pr. tomt samlet for både hytte og uthus settes til maks 20% av tomtestørrelsen. Votering: Enstemmig som innstillingen, med endringsforslag i møte. Planutvalget anbefaler at kommunestyret vedtar reguleringsplan for Valset, deler av eiendommen gnr.7 bnr.1, kart og bestemmelser revidert med følgende endringer: a) Det vises separate adkomstveger til tomt 7/9 og tomt 27 i planområdet i samsvar med innspill fra OptiMan AS, vist på kartskisse datert b) Det tas inn i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.4 at maks bebygd areal for uthus settes til BYA = 20 m2. c) Pkt. 3.6 i reguleringsbestemmelsene endres til Maks bebygd areal (BYA) pr. tomt samlet for både hytte og uthus settes til maks 20% av tomtestørrelsen. d) Gravrøysene med omgivelser tegnes inn på plankartet i samsvar med kartvedlegg datert fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vedlegg: Side 7 av 15

8 Sak 18/08 1. Vedtak i sak 27/07 den Innspill fra grunneier, kartskisse mottatt Revidert planforslag, kart og bestemmelser Kartskisse fra fylkeskommunen datert Høringsuttalelse med vedlegg fra OptiMan AS, brev datert Saksopplysninger: Første forslag til reguleringsplan for området Valset gnr.7 bnr.1 ble mottatt av kommunen i mai Planforslaget var utarbeidet av Sundli Plan på vegne av grunneier Kjell Valset med formål hytteutbygging og småbåthavn med tilhørende infrastruktur. Planforslaget har vært ut til offentlig ettersyn tre ganger. Opprinnelig planforslag innehold småbåtanlegg nedenfor planlagt hyttefelt vest for fergeleie, samt at en del av hyttene var lokalisert utenfor området som var klarert for hyttebygging gjennom kommuneplanens arealdel. Planforslag endret Siste reviderte planforslag er datert , og er utarbeidet på bakgrunn av planutvalget sitt vedtak i sak 27/05 den samt innspill fra grunneier mottatt Forrige høringsutkast inneholdt småbåthavn øst for rv. 710 (ved Valset fergeleie), og denne er nå tatt ut av planen. Det vil bli utarbeidet en egen reguleringsplan for småbåthavnområdet. I forslaget som nå har vært på høring, er planområdet sammenfallende med området vist som byggeområde i kommuneplanens arealdel. Vegtraseene i feltet er noe justert, tomtene 13 og 27 har fått ny plassering og det samme gjelder tomtene lengst vest i feltet. Planforslaget omfatter 27 nye hyttetomter og 1 eksisterende hytte. De to boligtomtene på østsida av rv. 710, B1 og B2 er opprettholdt som i tidligere planforslag. Planforslag med endring datert var ute til offentlig ettersyn i perioden Innen høringsfristen kom det inn fire merknader, og en kort oppsummering følger under. 1) Statens vegvesen, brev datert : Ingen merknader eller vilkår for egengodkjenning. 2) Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev datert : Vilkår for egengodkjenning er at gravrøysene med omgivelser må tegnes inn på plankartet som vist på tidligere oversendt kartvedlegg datert Rådmannens kommentar: Ved en forglemmelse ble bevaringsområdet rundt gravrøysene uteglemt på plankartet, men dette er nå rettet opp. Vilkåret er imøtekommet. 3) Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert : Ingen merknader eller vilkår for egengodkjenning. 4) OptiMan AS, brev datert : Høringsuttalelse skrevet på vegne av Geir Gangåssæter som er eier av eksisterende hytte på gnr.7 bnr.9 i planområdet. Ber om at omlegging av felles tilførselseveg, veg 1, som er planlagt i front av utbyggingsområdet, blir vurdert på nytt. Det pekes på muligheten for å etablere vegen gjennom Meraftåsskardet, i bakkant av feltet. Planlagt felles veg til eksisterende hytte på 7/9 og ny tomt 27 vil gi et meget uheldig inngrep i terrenget med 5-6 meter høy skjæring i bakkant av vegen. Foreslår i stede to separate adkomster med veg på skrå opp i front av tomt 27, og til 7/9 foreslås vegen lagt på ei hylle vest for eiendommen. Rådmannens kommentar: Side 8 av 15

9 Sak 18/08 Forslaget om å legge den felles adkomstvegen til Meraftåsskardet, anbefales ikke, bl.a. vil avkjørsel fra 710 bli dårlig plassert. Forslag om separate adkomstveger til 7/9 og tomt 27 foreslås tatt til følge da de gir en terrengmessig bedre løsning for begge tomter, noe også tiltakshaver er enig i. Vurdering: Planforslaget er nå i samsvar med arealet for utbygging som er vist i kommuneplanens arealdel. Begrensing av bebyggelsen I bestemmelsens pkt 3.6 benyttes begrepet tillatt bruksareal (T-BRA) pr. tomt for å angi begrensing på hvor mye som kan bebygges. Det foreslås i stede å benytte begrepet bebygd areal (BYA). Beregningsmåten er enklere å anvende enn bruksareal for bebyggelse på en tomt, ettersom man for bebygd areal beregner fotavtrykket av bygningen(e), og slipper å beregne plan og etasjer. Maks bebygd areal foreslås satt til 120 m2 pr. tomt (hytte og uthus til sammen). Det tas inn en forklarende tekst til begrepet BYA i planbestemmelsene. (Informasjon til bestemmelsen: I bebygd areal, BYA, medregnes det areal som bygningene opptar av terrenget, åpent overbygget areal, utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5 meter, samt konstruksjoner og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen/bygningsdelen, eksempel terrasse. Kommunen har bestemt at parkeringsareal på egen tomt, ikke medregnes i BYA i dette planområdet). Planbestemmelsene angir ikke maks mønehøyde eller takvinkel for hyttene, men bestemmelsenes pkt. 3.3 gir føringer for utforming. Av erfaring er høyde og takvinkel forhold som kan avklares gjennom byggesaken, og i dette området ser vi ingen grunn til å gi eksakte bestemmelser. Terrengtilpasning og hensyn til nabotomter vil være viktig ved vurdering av den enkelte byggesak. Det foreslås å ta inn i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.4, at maks størrelse for separate uthus settes til BYA = 20m2. Bakgrunn for forslaget er at det ofte kommer spørsmål, og at vi mener det tar seg best ut med ett hovedbygg og at uthuset bør virke underordnet. Vann- og avløp, renovasjon Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om vann- og avløpsplan for hele feltet før det tillates å legge inn vann. Tillatelse til å legge inn vann betinger at det foreligger godkjent utslippstillatelse. Ideelt sett bør man tenke avløpsplan når tomtene plasseres i terrenget, dette for å få best mulig plassering med tanke på tilknytning og minimalisering av terrenginngrepene. Pr. dato er det ikke mottatt avløpsplan. Det bør tas inn i reguleringsbestemmelsene at det kan etableres plass for søppelcontainer (e) med tilhørende snuplass innenfor planområdet. Plassering må skje i samråd med HAMOS. Plassen må lokaliseres slik at den ikke blir attraktiv å benytte for vegfarende, og skal kun benyttes av fritidsboligene i planområdet. Side 9 av 15

10 Sak 19/08 STYREVERVREGISTERET - REGISTRERING AV VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER (WWW.STYREVERVREGISTERET.NO) Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 07/106 19/08 Kommunestyret Agdenes kommune knytter seg til Styrevervregisteret. 2. Alle folkevalgte og alle ansatte i ledende stillinger oppfordres til å registrere sine verv og økonomiske interesser. For ansatte forutsettes at Hovedavtalens bestemmelser om drøfting med de tillitsvalgte er gjennomført før registrering iverksettes. 3. Framlagte forslag til lokale retningslinjer for registrering i Styrevervregisteret vedtas. Vedlegg: Forslag til Reglement for registrering i Styrevervregisteret. Saksopplysninger: KS (Kommunenes Sentralforbund) har opprettet et webbasert register - Styrevervregisteret -hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Webregisteret er åpent for innsyn for allmennheten gjennom Det er frivillig om den enkelte kommune vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om man vil benytte seg av alle mulighetene registeret gir. For eksempel kan en kommune bestemme at de bare vil oppfordre sine folkevalgte til å la sine verv og interesser bli registrert, og ikke ansatte. Selv om en kommune har besluttet å knytte seg til Styrevervregisteret, er det på grunn av personvernlovgivning frivillig om den enkelte folkevalgte eller ansatte ønsker å la opplysninger om seg bli registrert. Registrering i et slikt register krever samtykke fra den enkelte (i.h.t. Personvernopplysningsloven 8). Kommunen (v/rådmannen) vil være såkalt behandlingsansvarlig i.h.t. personopplysningsloven, og må utpeke en kontaktperson (el. to) som får ansvaret for registrering og oppfølging, - for å sikre at opplysningene i registeret til enhver tid er korrekte. Opplysningene om folkevalgte vil automatisk bli slettet når valgperioden er over. Opplysninger om ansatte vil automatisk bli slettet 4 år etter siste registrering. Kommunen må også ha rutiner for hvordan Styrevervregisteret oppdateres når ansatte slutter/bytter stilling internt, eller når folkevalgte slutter/fratrer sine verv. Dette i tillegg til at ansatte og folkevalgte blir oppfordret til å holde opplysninger i registeret oppdatert gjennom sitt samtykke. Side 10 av 15

11 Sak 19/08 Gjennom Styrevervregisteret er det utviklet en såkalt datafangstløsning som skal benyttes for å la hver enkelt vervinnehaver registrere sine verv og økonomiske interesser, samt holde sine egne opplysninger oppdatert på anmodning fra kommunens kontaktperson, eller på eget initiativ. I tilknytning til denne datafangstløsningen kreves det at vervinnehaveren elektronisk samtykker til å la seg registrere. Når vedkommende har samtykket, skal den enkelte selv registrere sine verv og interesser. Det forutsettes at det inngås en avtale med KS, - som eier av registeret. KS anbefaler videre at hva som skal registreres i registeret bør være nedfelt i egne lokale retningslinjer. Styrevervregisteret er knyttet sammen med Kommuneregisteret. Kommuneregisteret er et register over grunndata/nøkkelinformasjon i kommunene. Kommuneforlaget står, på oppdrag fra KS, for den tekniske driften av registrene. I praksis vil opplegget fungere slik: Kommunens kontaktperson registrer grunndata (bl.a. navn, e-postadresse, tittel og organisasjonstilknytning) på folkevalgte og kommunalt ansatte i Kommuneregisteret. Kontaktpersonen sender deretter en e-postmelding til alle som er registrert, med anmodning om at disse selv registrerer sine verv og økonomiske interesser i Styrevervregisteret. Når du skal registrere dine verv og interesser, kommer du på bakgrunn av allerede innlagte opplysninger i Kommuneregisteret, direkte inn på deg selv ved å følge lenken i mottatt e-post. Før du kan registrere opplysninger om verv og interesser, må du elektronisk gi samtykke til en slik registrering. Du kan når som helst slette eller oppdatere opplysningene som er registrert om deg selv. Det er også mulig å la seg registrere med opplysningen Har ingen verv eller økonomiske interesser. Om ønskelig kan kommunens kontaktperson selvsagt være behjelpelig med registreringen. Vurdering: Kommunene er avhengig av allmennhetens tillit. Samlet sett er kommunene landets største arbeidsgiver med ansvar for grunnleggende velferdstjenester. Kommunene har omfattende myndighetsoppgaver og forvalter store verdier. På bakgrunn av dette, og for å sikre åpenhet i forvaltningen knyttet til hvilke roller enkeltpersoner har, og ikke minst for omdømmebygging, anbefaler rådmannen at Agdenes kommune knytter seg opp mot Styrevervregisteret, og at folkevalgte og medarbeidere i ledende stillinger oppfordres til å registrere sine verv og økonomiske interesser. Side 11 av 15

12 Sak 20/08 BUDSJETTREGULERING PSYKISK HELSEVERN Saksbehandler: Bjørn Atle Ebbesen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 08/209 20/08 Kommunestyret Budsjettet for 2008 endres ved følgende reguleringer: Post ; Diverse statlige refusjoner økes med kr ,-. Post ; Kjøp av inventar, utstyr og maskiner økes med kr ,-. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Et av vilkårene for å få utbetalt tilskudd (fra staten) over Opptrappingsplanen for psykisk helse, er at det er samsvar mellom kommunens kostnadsberegninger og det kommunen faktisk får i tilskudd. Under budsjettarbeidet (for 2008) høsten -07 ble det budsjettert med et tilskudd (anslag) på kr ,-. Tilskuddet ble, etter saldert statsbudsjett, på kr ,-. Dette betyr at det i utgangspunktet er en underbudsjettering på kr ,-. Vurdering: Det må være samsvar mellom kommunens budsjetterte utgifter til psykisk helsevern og øremerket tilskudd fra staten til formålet. Dette for at kommunen skal få tilskuddet utbetalt. Side 12 av 15

13 Sak 21/08 REVISJON AV ØKONOMIREGLEMENT Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 210 &00 Arkivsaksnr.: 08/220 21/08 Kommunestyret Framlagte forslag til økonomireglement for Agdenes kommune vedtas. Vedlegg: 1. Forslag til Økonomireglement for Agdenes kommune. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok gjeldende økonomireglement den I forbindelse med innføring av handlingsprogram ble det nødvendig å etablere en ny kontostruktur. Dette sammen med andre endringer medfører et behov for å revidere kommunens økonomireglement. Vedlagte forslag til reglement er bygd over samme lest som det gjeldende, og forandrer ikke de grunnleggende prinsipper. Dokumentet inneholder følgende ni kapitler: 1. Generelt om økonomireglementet 2. Utarbeidelse, fordeling, behandling, disponering og oppfølging av budsjett og økonomiplan. 3. Økonomimodellen, økonomisystemet og kontoplanen. 4. Sentrale systemer for kjøp og salg av varer og tjenester. 5. Regnskapsprinsipp og årsavslutning. 6. Rapportering. 7. Finanstrategi. 8. Diverse bestemmelser regnskapet. 9. Reglement for investeringsprosjekter. 10. Retningslinjer for tildeling av startlån. 1. Generelt om økonomireglementet Punktet omhandler gjeldende lover og forskrifter og formålet med reglementet. 2. Utarbeidelse, fordeling, behandling, disponering og oppfølging av budsjett og økonomiplan. Her beskrives kommunens plan- og økonomisystem med framdriftsplan for budsjettprosessen. I tillegg legges det her regler for de fullmakter kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og rådmann har i budsjettsaker. Kommunestyret fastsetter de frie disponible inntekter og finansinntekter/utgifter og fastsetter driftsramme for rammeområdene. Kommunestyret vedtar alle investeringer. Side 13 av 15

14 Sak 21/08 Formannskapet og hovedutvalga har budsjettmyndighet innenfor sine områder. Teksten er tilpasset nye begreper innført ved etablering av handlingsprogrammet. Plan for behandling av handlingsprogram/budsjett er endret ved at politisk nivå involveres allerede ved starten av budsjettprosessen. Dette vil skje etter at revidert statsbudsjett er framlagt. 3. Økonomimodellen, økonomisystemet og kontoplanen. Gir føringer for oppbygging av kontoplanen. Kapitlet er endret i forhold til gjennomføring av ny kontoplan. 4. Sentrale systemer for kjøp og salg av varer og tjenester. Her beskrives kommunens rutiner rundt innkjøp, herunder håndtering av Lov om offentlige anskaffelser, samt fastsetting av regler for varemottak, kontroll, attestasjon og anvisning. Kapitlet omfatter også rutiner for utsending av faktura fra kommunen. Endring i forhold til gjeldende reglement er en presisering av anvisningsrett i de tilfeller der rådmannen er inhabil. 5. Regnskapsprinsipp og årsavslutning. Gir regler for grunnleggende prinsipp for regnskapsføringen og spesielt prinsipper rundt avslutning av regnskapet. 6. Rapportering. Her legges føringer for rapportering til politisk nivå og sentrale myndigheter. I tillegg slås fast at det skal utarbeides en egen årsmelding for politisk behandling. I tillegg til årsregnskap og årsmelding skal det fremlegges regnskapsrapporter pr , og for formannskap og hovedutvalg. I gjeldende reglement er det forutsatt halvårsvis rapportering. 7. Finanstrategi. Her gis regler for kommunens plassering av fondsmidler og likvider i pengemarkedet. Det er også angitt regler for kommunens låneportefølje. Punkt om etablering av kontrollordning for rapportering til formannskapet er tatt ut. 8. Diverse bestemmelser regnskapet. Her gis blant annet regler for avskrivning av tap på fordringer, aktivering av og avskrivning av eiendom, regler for inn-/utbetalinger og håndtering av kontanter. 9. Reglement for investeringsprosjekter. Her gis saksbehandlingsregler for investeringsprosjekter. 10. Retningslinjer for tildeling av startlån. Side 14 av 15

15 Sak 21/08 Gir regler for behandling av søknad om lån og tilskudd fra Husbankens bevilgninger til startlån. Side 15 av 15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/31 REGULERINGSENDRING GNR 19/68 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 19/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/17 Formannskapet 18.01.2017 Side 2 av 6 SAKSFRAMLEGG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 15.11.2016 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Inger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00-13:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/580 REGULERINGSPLAN FOR RISHAUGMOEN HYTTEFELT - GNR 14/2, ENDRING Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Saksnr.: Utvalg Motedato 5/12 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Oddvar Indergård Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Arild Røland Elisabet Selås

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Oddvar Indergård Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Arild Røland Elisabet Selås Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2016 Tid: 10:55 13:05 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.05.2012 Tid: Kl. 13.00 14.07 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: kl. 13.00 15.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2014 Tid: 11:00 13:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. For medlemmer i indre del av kommunen: Oppmøte ved rådhuset kl. 12.15 for samkjøring. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. For medlemmer i indre del av kommunen: Oppmøte ved rådhuset kl. 12.15 for samkjøring. SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Vertshuset Kong Øystein Møtedato: 11.02.2009 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2010 Tid: kl. 13.00 14.47 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ass. rådmann Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 23.08.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.11.2014 Tid: 10:00 13:56 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 14.40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.06.2006 Arkivsak: 06/01183-014508/06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV NAVNEBERGET B12 Behandling: Innstillingen fra formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 12/424-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Lunner kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MIDLER TIL IDRETT/KULTUR ELLER UNGDOMSARBEID

MIDLER TIL IDRETT/KULTUR ELLER UNGDOMSARBEID Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.02.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/184 REGULERINGSPLAN FOR TERNINGEN - GNR. 32, BNR. 1 OG 2 Saksbehandler: Jørgen Sætre Arkiv: PLAN 32/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Formannskapet 11.02.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/626 DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER - RISHAUGEN HYTTEFELT Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/16 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/08 07/283 KVARTALSRAPPORT FOR KAPITALFORVALTNING - 4/2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/08 07/283 KVARTALSRAPPORT FOR KAPITALFORVALTNING - 4/2007 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Mattis

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05

SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05 SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05 21 Side 1 av 5 Arkivsaksnr.: 02/02213 Arkivkode: RP SUDNDALEN- Saksbehandler: Øystein Engan Saksnummer Utvalg Møtedato 0144/04 Teknisk hovedutvalg 22.09.2004

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/295 REGULERINGSPLAN - VALSET MARINA Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/14 Formannskapet 25.06.2014 61/14 Formannskapet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2009 Tid: kl. 13.00 16.29 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2010 Tid: kl. 13.00 15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.20 14.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik - fratrådte som inhabil

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/681 OMREGULERING AV SLETVIK FORSAMLINGSHUS - GNR 18/10 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 18/10 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/15 Formannskapet 04.03.2015

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2014 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Mattis Sveine

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Saksbehandler: Vidar Seterstøen Arkivsaksnr.: 06/1151 Arkivkode: L12 Side 1 av 16 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/07 Formannskapet 31.01.2007 88/07

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista Godkjenning av møteinnkallingen fra møte Sendt på mail

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista Godkjenning av møteinnkallingen fra møte Sendt på mail Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 19.09.2007 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 10:00 12:14 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/419 Klageadgang: Nei ENDRING REGULERINGSPLAN SELNES HYTTEOMRÅDE Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: UNARK12-15/143 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/ Side 1 av 7 sider Meråker kommune Arkiv: 2016004 Arkivsaksnr: 2016/120-14 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/17 18.05.2017 Kommunestyret 47/17 29.05.2017

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 PLANER-31 Side 1 av 7 Arkivsaksnr.: 04/3632 Arkivkode: PLAN ANDRE Saksbehandler: Bjørn Gregull Saksnummer Utvalg Møtedato 182/05 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 09:00 11:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.10.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/ Nesset kommunestyre 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/ Nesset kommunestyre 6/ Nesset kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/105-12 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/09 29.01.2009 Nesset kommunestyre 6/09 12.02.2009 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 Fra HTM-sak: 68/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 76/10 Til kl.: 21.50

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00838 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 14.04.2005 0036/05 FORMANNSKAPET 12.05.2005 0040/05 FORMANNSKAPET 13.10.2005 0111/05

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.03.2016 18185/2016 2016/749 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø 13.04.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0152/05

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0152/05 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0152/05 Side 1 av 7 Arkivsaksnr.: 02/02213 Arkivkode: RP SUDND-21 Saksbehandler: Øystein Engan Saksnummer Utvalg Møtedato 0144/04 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ordfører Rådmann Administrerende direktør Satan. jrø6002 Dok.nr. Aikivnr. Ol& Eksp. U.off. 1 2 MÅR 2007 Saksh. (Referanse må oppgis) "Var referanse: 200601683-8 Arkivkode: 064024

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING 265/1 REGULERINGSPLAN FOR SAMA HYTTEFELT, HÅEN, ENDELIG VEDTAK PS sak: Utvalg Møtedato 104/05 Formannskapet 28.06.2005 39/06 Formannskapet 14.03.2006 44/08 Kommunestyret

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BERGET, DEL AV GNR.88 BNR.8

REGULERINGSPLAN FOR BERGET, DEL AV GNR.88 BNR.8 REGULERINGSPLAN FOR BERGET, DEL AV GNR.88 BNR.8 P L A N B E S K R I V E L S E Plankart datert: 03.05.12 Sist revidert: 21.06.12 Egengodkjent: 05.09.12 PLANOMRÅDET Planområdet ligger på eiendommen Indergård

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune /37 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune /37 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2015/1012 Dato: 12.04.2016 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune 19.04.2016 16/37 Kommunestyret - Ørland kommune 28.04.2016 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset Tingvoll kommune Plan- og byggesaker Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Regionale myndigheter Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/1467-26 Per Gunnar Løset 07.12.2015

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer