MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/ GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/ Trygve Berdal. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/08 08/225 REFERATSAKER SAKSLISTE 15/08 07/393 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 16/08 07/393 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 17/08 05/37 TILRETTELEGGINGSTILTAK FRIOMRÅDENE 18/08 06/ GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) 19/08 07/106 STYREVERVREGISTERET - REGISTRERING AV VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER (WWW.STYREVERVREGISTERET.NO) 20/08 08/209 BUDSJETTREGULERING 2008 PSYKISK HELSEVERN 21/08 08/220 REVISJON AV ØKONOMIREGLEMENT Lensvik, EVENTUELT Oddvar Indergård ordfører

2 Sak 14/08 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 08/225 Arkiv: 14/08 Kommunestyret Side 2 av 15

3 Sak 15/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 07/393 15/08 Kommunestyret Åsheim ungdomshus og oppgitt avgrenset område ved ungdomshuset godkjennes som skjenkested U. L. Glimt v/hjørdis Fremstad gis tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 i nevnte lokale/område den fra kl til kl Kommunestyrets bevillingsvedtak er etter pkt. 1 og 2 betinget av at politiet ikke har spesielle bemerkninger til søknaden. Vedlegg: Søknad datert fra U. L. Glimt v/hjørdis Fremstad. (ikke trykket) Saksopplysninger: U.L. Glimt v/hjørdis Fremstad søker den om alminnelig bevilling til skjenking av alkohol i gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol. prosent). Ungdomslaget skal arrangere GLA DAG i og ved Åsheim ungdomshus (egen eiendom). Uteserveringen skal foregå på bakkeplan og er avgrenset mot vei og åker. Dette arrangementet oppgis ikke å være et sluttet lag. I Rundskriv I-6/98 - Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v kapittel 1, alminnelige bestemmelser 1.6, pkt kan kommunen gi bevilling for en enkelt bestemt anledning. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. For skjenkingens vedkommende kan bevilling gis både som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap. Iflg. kommunens delegasjonsreglement pkt. 7.C.3 vedr. Alkoholloven av har ikke kommunestyret delegert avgjørelse av søknader om alminnelig bevilling jf. Alkoholloven 1-6 (enkeltanledning). Da U.L. Glimt oppgir at arrangementet er åpent for alle (ikke sluttet lag) kommer ikke 4.5 i Alkoholloven (ambulerende skjenkebevilling) til anvendelse. Vurdering: Under henvisning til det som fremgår under saksopplysninger tilrår rådmannen at alminnelig bevilling i h.h.t. søknaden blir gitt. Side 3 av 15

4 Sak 16/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 07/393 16/08 Kommunestyret Åsheim ungdomshus godkjennes som skjenkested U. L. Glimt v/hjørdis Fremstad gis tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i nevnte lokale den fra kl til kl påfølgende dato. Vedlegg: Søknad datert fra U. L. Glimt v/hjørdis Fremstad.( ikke trykket ) Saksopplysninger: U.L. Glimt v/hjørdis Fremstad søker den om alminnelig bevilling til skjenking av alkohol i gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyst 4,7 vol. prosent) og alkohol i gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent). Ungdomslaget skal arrangere PØBB- AFTEN i Åsheim ungdomshus (egen eiendom). Dette arrangementet oppgis ikke å være et sluttet lag. I Rundskriv I-6/98 - Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v kapittel 1, alminnelige bestemmelser 1.6, pkt kan kommunen gi bevilling for en enkelt bestemt anledning. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. For skjenkingens vedkommende kan bevilling gis både som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap. Iflg. kommunens delegasjonsreglement pkt. 7.C.3 vedr. Alkoholloven av har ikke kommunestyret delegert avgjørelse av søknader om alminnelig bevilling jf. Alkoholloven 1-6 (enkeltanledning). Da U.L. Glimt oppgir at arrangementet er åpent for alle (ikke sluttet lag) kommer ikke 4.5 i Alkoholloven (ambulerende skjenkebevilling) til anvendelse. Vurdering: Under henvisning til det som fremgår under saksopplysninger tilrår rådmannen at alminnelig bevilling i h.h.t. søknaden blir gitt. Side 4 av 15

5 Sak 17/08 TILRETTELEGGINGSTILTAK FRIOMRÅDENE Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: D37 Arkivsaksnr.: 05/37 17/08 Kommunestyret Agdenes kommune godkjenner planene for friområdet slik de er vist på kart datert Sandvolleyballbane med kostnadsoverslag kr skal bygges og plasseres slik den er vist på kartet. Banen finansieres slik: Tippemidler kr Fondsmidler friområdet kr Eventuell dugnadsinnsats vil komme i tillegg. Resten av fondsmidlene for friområdet disponeres slik: Rydding av kratt/skog kr Forberedelse asfaltering kr Fjerning av brakke kr Opprinnelig planlagte tiltak utsettes på ubestemt tid. Agdenes kommune har ingen merknader til at Agdenes Handikaplags planer om asfaltering, men ber om at gangstier og grillplasser prioriteres dersom det skulle bli knapt om midler. Vedlegg: Ortofoto/kart i M=1:1000 Saksopplysninger: Agdenes kommune inngikk i 2006 avtale med Agdenes Idrettsforening om tilretteleggingstiltak på Fellingen. Avtalen hadde en økonomisk ramme på kr og omfattet bl.a. - adkomstveg til båtutsettingsrampe og selve rampen - gangveg med rullestolstandard - rydding av kratt/skog - skilting og informasjonstiltak Etter vedtak i HOL samme år ble den økonomiske rammen av ulike årsaker utvidet til kr Totalt forbruk er ca. kr ekskl. mva. Avtalen er gått ut på dato. Agdenes Handikaplag søkte samme år om støtte til asfaltering av grill-, trafikk-, parkerings- og gangvegareal på Fellingen og fikk tildelt kr av et opprinnelig kostnadsoverslag på ca. kr utarbeidet av kommunen. Dette kostnadsoverslaget er visstnok endret i ettertid. Før det igangsettes asfaltering må det gjøres et grundig arbeid med oppgrusing og avretting av grunnen. Side 5 av 15

6 Sak 17/08 Agdenes Ungdomsråd har initiert planlegging av sandvolleyballbane på Fellingen. Etter søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg i 2007 fra Agdenes kommune, har fylkeskommunen bevilget kr i tilskudd etter et kostnadsoverslag på kr Det er forutsatt dugnadsinnsats fra Ungdomsrådet til prosjektet. Tilsagnet forutsetter at anleggsarbeidet er ferdig avsluttet 9 mnd etter tilsagnsdato, som var den Agdenes Skotthyllklubb bruker et område på Fellingen til skotthyllbane. På grunnlag av notater fra Agdenes Handikaplag har kommunen utarbeidet et kart med illustrasjon av hvordan de ulike tiltakene tenkes etablert på området, jfr. vedlegget. Fortsatt framstår de sanitære løsningene på friområdet som utilfredsstillende (bl.a. mht lukt). Som det framgår av det som er sagt foran arbeider gode krefter for å bedre kvalitet og brukervennlighet på friområdet. Som eier av området har likevel kommunen ansvar for å godkjenne og evt. samordne nye tiltak. Dette gjelder selv om tiltakene finansieres og gjennomføres av andre. Saken legges følgelig fram for kommunestyret for behandling. Vurdering: Rådmannen foreslår at friområdet opparbeides slik de nye tiltakene er vist på kartvedlegget, herunder flytting av skotthyllbanen. Sandvolleyballbanen er bare delvis finansiert, og Ungdområdet har i 2007 rettet en forespørsel til formannskapet om mer støtte (kr ), uten at det foreligger noe konkret svar på denne forespørselen. Det foreslår derfor at fondsmidlene omdisponeres til fullfinansiering av sandvolleyballbanen. Rådmannen synes det er svært positivt at Agdenes Handikaplag bidrar til asfaltering av stier mv. slik at området tilrettelegges for rullestolbrukere. Hvorvidt midlene rekker til alt det som er planlagt asfaltert, har ikke rådmannen oversikt over, men midlene bør prioriteres gangstiene foran parkeringsplasser og adkomstveg. Ved planlegging av tiltak på friområdene har rådmannen lagt til grunn at de skal være lite ressurskrevende drifts- og vedlikeholdsmessig. Av denne grunn vil ikke rådmannen foreslå vanntilknytning, vannklosett, framføring av strøm, mv. på noen av friområdene, hovedsaklig fordi det ikke fins driftsmidler til å dekke slike løpende utgifter. Til tilsyn, kommunale avgifter og vedlikehold er det ca kr på budsjettet til friområdene. Ved eventuell økning av driftsrammen burde det sannsynligvis vært prioritert økt volum på renovasjonsordningen. Brakka som i sin tid ble plassert her skjemmer dessuten området og bør fjernes. Side 6 av 15

7 Sak 18/08 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Arkivsaksnr.: 06/272 12/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Valset, deler av eiendommen gnr.7 bnr.1, kart og bestemmelser revidert med følgende endringer: a) Det vises separate adkomstveger til tomt 7/9 og tomt 27 i planområdet i samsvar med innspill fra OptiMan AS, vist på kartskisse datert b) Det tas inn i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.4 at maks bebygd areal for uthus settes til BYA = 20 m2. c) Pkt. 3.6 i reguleringsbestemmelsene endres til Maks bebygd areal (BYA) pr. tomt samlet for både hytte og uthus settes til maks 20 % av tomtestørrelsen. d) Gravrøysene med omgivelser tegnes inn på plankartet i samsvar med kartvedlegg datert fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 12/08 Forslag i møtet: Formannskapet foreslo pkt c) endret til: Pkt. 3.6 i reguleringsbestemmelsene endres til Maks bebygd areal (BYA) pr. tomt samlet for både hytte og uthus settes til maks 20% av tomtestørrelsen. Votering: Enstemmig som innstillingen, med endringsforslag i møte. Planutvalget anbefaler at kommunestyret vedtar reguleringsplan for Valset, deler av eiendommen gnr.7 bnr.1, kart og bestemmelser revidert med følgende endringer: a) Det vises separate adkomstveger til tomt 7/9 og tomt 27 i planområdet i samsvar med innspill fra OptiMan AS, vist på kartskisse datert b) Det tas inn i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.4 at maks bebygd areal for uthus settes til BYA = 20 m2. c) Pkt. 3.6 i reguleringsbestemmelsene endres til Maks bebygd areal (BYA) pr. tomt samlet for både hytte og uthus settes til maks 20% av tomtestørrelsen. d) Gravrøysene med omgivelser tegnes inn på plankartet i samsvar med kartvedlegg datert fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vedlegg: Side 7 av 15

8 Sak 18/08 1. Vedtak i sak 27/07 den Innspill fra grunneier, kartskisse mottatt Revidert planforslag, kart og bestemmelser Kartskisse fra fylkeskommunen datert Høringsuttalelse med vedlegg fra OptiMan AS, brev datert Saksopplysninger: Første forslag til reguleringsplan for området Valset gnr.7 bnr.1 ble mottatt av kommunen i mai Planforslaget var utarbeidet av Sundli Plan på vegne av grunneier Kjell Valset med formål hytteutbygging og småbåthavn med tilhørende infrastruktur. Planforslaget har vært ut til offentlig ettersyn tre ganger. Opprinnelig planforslag innehold småbåtanlegg nedenfor planlagt hyttefelt vest for fergeleie, samt at en del av hyttene var lokalisert utenfor området som var klarert for hyttebygging gjennom kommuneplanens arealdel. Planforslag endret Siste reviderte planforslag er datert , og er utarbeidet på bakgrunn av planutvalget sitt vedtak i sak 27/05 den samt innspill fra grunneier mottatt Forrige høringsutkast inneholdt småbåthavn øst for rv. 710 (ved Valset fergeleie), og denne er nå tatt ut av planen. Det vil bli utarbeidet en egen reguleringsplan for småbåthavnområdet. I forslaget som nå har vært på høring, er planområdet sammenfallende med området vist som byggeområde i kommuneplanens arealdel. Vegtraseene i feltet er noe justert, tomtene 13 og 27 har fått ny plassering og det samme gjelder tomtene lengst vest i feltet. Planforslaget omfatter 27 nye hyttetomter og 1 eksisterende hytte. De to boligtomtene på østsida av rv. 710, B1 og B2 er opprettholdt som i tidligere planforslag. Planforslag med endring datert var ute til offentlig ettersyn i perioden Innen høringsfristen kom det inn fire merknader, og en kort oppsummering følger under. 1) Statens vegvesen, brev datert : Ingen merknader eller vilkår for egengodkjenning. 2) Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev datert : Vilkår for egengodkjenning er at gravrøysene med omgivelser må tegnes inn på plankartet som vist på tidligere oversendt kartvedlegg datert Rådmannens kommentar: Ved en forglemmelse ble bevaringsområdet rundt gravrøysene uteglemt på plankartet, men dette er nå rettet opp. Vilkåret er imøtekommet. 3) Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert : Ingen merknader eller vilkår for egengodkjenning. 4) OptiMan AS, brev datert : Høringsuttalelse skrevet på vegne av Geir Gangåssæter som er eier av eksisterende hytte på gnr.7 bnr.9 i planområdet. Ber om at omlegging av felles tilførselseveg, veg 1, som er planlagt i front av utbyggingsområdet, blir vurdert på nytt. Det pekes på muligheten for å etablere vegen gjennom Meraftåsskardet, i bakkant av feltet. Planlagt felles veg til eksisterende hytte på 7/9 og ny tomt 27 vil gi et meget uheldig inngrep i terrenget med 5-6 meter høy skjæring i bakkant av vegen. Foreslår i stede to separate adkomster med veg på skrå opp i front av tomt 27, og til 7/9 foreslås vegen lagt på ei hylle vest for eiendommen. Rådmannens kommentar: Side 8 av 15

9 Sak 18/08 Forslaget om å legge den felles adkomstvegen til Meraftåsskardet, anbefales ikke, bl.a. vil avkjørsel fra 710 bli dårlig plassert. Forslag om separate adkomstveger til 7/9 og tomt 27 foreslås tatt til følge da de gir en terrengmessig bedre løsning for begge tomter, noe også tiltakshaver er enig i. Vurdering: Planforslaget er nå i samsvar med arealet for utbygging som er vist i kommuneplanens arealdel. Begrensing av bebyggelsen I bestemmelsens pkt 3.6 benyttes begrepet tillatt bruksareal (T-BRA) pr. tomt for å angi begrensing på hvor mye som kan bebygges. Det foreslås i stede å benytte begrepet bebygd areal (BYA). Beregningsmåten er enklere å anvende enn bruksareal for bebyggelse på en tomt, ettersom man for bebygd areal beregner fotavtrykket av bygningen(e), og slipper å beregne plan og etasjer. Maks bebygd areal foreslås satt til 120 m2 pr. tomt (hytte og uthus til sammen). Det tas inn en forklarende tekst til begrepet BYA i planbestemmelsene. (Informasjon til bestemmelsen: I bebygd areal, BYA, medregnes det areal som bygningene opptar av terrenget, åpent overbygget areal, utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5 meter, samt konstruksjoner og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen/bygningsdelen, eksempel terrasse. Kommunen har bestemt at parkeringsareal på egen tomt, ikke medregnes i BYA i dette planområdet). Planbestemmelsene angir ikke maks mønehøyde eller takvinkel for hyttene, men bestemmelsenes pkt. 3.3 gir føringer for utforming. Av erfaring er høyde og takvinkel forhold som kan avklares gjennom byggesaken, og i dette området ser vi ingen grunn til å gi eksakte bestemmelser. Terrengtilpasning og hensyn til nabotomter vil være viktig ved vurdering av den enkelte byggesak. Det foreslås å ta inn i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.4, at maks størrelse for separate uthus settes til BYA = 20m2. Bakgrunn for forslaget er at det ofte kommer spørsmål, og at vi mener det tar seg best ut med ett hovedbygg og at uthuset bør virke underordnet. Vann- og avløp, renovasjon Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om vann- og avløpsplan for hele feltet før det tillates å legge inn vann. Tillatelse til å legge inn vann betinger at det foreligger godkjent utslippstillatelse. Ideelt sett bør man tenke avløpsplan når tomtene plasseres i terrenget, dette for å få best mulig plassering med tanke på tilknytning og minimalisering av terrenginngrepene. Pr. dato er det ikke mottatt avløpsplan. Det bør tas inn i reguleringsbestemmelsene at det kan etableres plass for søppelcontainer (e) med tilhørende snuplass innenfor planområdet. Plassering må skje i samråd med HAMOS. Plassen må lokaliseres slik at den ikke blir attraktiv å benytte for vegfarende, og skal kun benyttes av fritidsboligene i planområdet. Side 9 av 15

10 Sak 19/08 STYREVERVREGISTERET - REGISTRERING AV VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER (WWW.STYREVERVREGISTERET.NO) Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 07/106 19/08 Kommunestyret Agdenes kommune knytter seg til Styrevervregisteret. 2. Alle folkevalgte og alle ansatte i ledende stillinger oppfordres til å registrere sine verv og økonomiske interesser. For ansatte forutsettes at Hovedavtalens bestemmelser om drøfting med de tillitsvalgte er gjennomført før registrering iverksettes. 3. Framlagte forslag til lokale retningslinjer for registrering i Styrevervregisteret vedtas. Vedlegg: Forslag til Reglement for registrering i Styrevervregisteret. Saksopplysninger: KS (Kommunenes Sentralforbund) har opprettet et webbasert register - Styrevervregisteret -hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Webregisteret er åpent for innsyn for allmennheten gjennom Det er frivillig om den enkelte kommune vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om man vil benytte seg av alle mulighetene registeret gir. For eksempel kan en kommune bestemme at de bare vil oppfordre sine folkevalgte til å la sine verv og interesser bli registrert, og ikke ansatte. Selv om en kommune har besluttet å knytte seg til Styrevervregisteret, er det på grunn av personvernlovgivning frivillig om den enkelte folkevalgte eller ansatte ønsker å la opplysninger om seg bli registrert. Registrering i et slikt register krever samtykke fra den enkelte (i.h.t. Personvernopplysningsloven 8). Kommunen (v/rådmannen) vil være såkalt behandlingsansvarlig i.h.t. personopplysningsloven, og må utpeke en kontaktperson (el. to) som får ansvaret for registrering og oppfølging, - for å sikre at opplysningene i registeret til enhver tid er korrekte. Opplysningene om folkevalgte vil automatisk bli slettet når valgperioden er over. Opplysninger om ansatte vil automatisk bli slettet 4 år etter siste registrering. Kommunen må også ha rutiner for hvordan Styrevervregisteret oppdateres når ansatte slutter/bytter stilling internt, eller når folkevalgte slutter/fratrer sine verv. Dette i tillegg til at ansatte og folkevalgte blir oppfordret til å holde opplysninger i registeret oppdatert gjennom sitt samtykke. Side 10 av 15

11 Sak 19/08 Gjennom Styrevervregisteret er det utviklet en såkalt datafangstløsning som skal benyttes for å la hver enkelt vervinnehaver registrere sine verv og økonomiske interesser, samt holde sine egne opplysninger oppdatert på anmodning fra kommunens kontaktperson, eller på eget initiativ. I tilknytning til denne datafangstløsningen kreves det at vervinnehaveren elektronisk samtykker til å la seg registrere. Når vedkommende har samtykket, skal den enkelte selv registrere sine verv og interesser. Det forutsettes at det inngås en avtale med KS, - som eier av registeret. KS anbefaler videre at hva som skal registreres i registeret bør være nedfelt i egne lokale retningslinjer. Styrevervregisteret er knyttet sammen med Kommuneregisteret. Kommuneregisteret er et register over grunndata/nøkkelinformasjon i kommunene. Kommuneforlaget står, på oppdrag fra KS, for den tekniske driften av registrene. I praksis vil opplegget fungere slik: Kommunens kontaktperson registrer grunndata (bl.a. navn, e-postadresse, tittel og organisasjonstilknytning) på folkevalgte og kommunalt ansatte i Kommuneregisteret. Kontaktpersonen sender deretter en e-postmelding til alle som er registrert, med anmodning om at disse selv registrerer sine verv og økonomiske interesser i Styrevervregisteret. Når du skal registrere dine verv og interesser, kommer du på bakgrunn av allerede innlagte opplysninger i Kommuneregisteret, direkte inn på deg selv ved å følge lenken i mottatt e-post. Før du kan registrere opplysninger om verv og interesser, må du elektronisk gi samtykke til en slik registrering. Du kan når som helst slette eller oppdatere opplysningene som er registrert om deg selv. Det er også mulig å la seg registrere med opplysningen Har ingen verv eller økonomiske interesser. Om ønskelig kan kommunens kontaktperson selvsagt være behjelpelig med registreringen. Vurdering: Kommunene er avhengig av allmennhetens tillit. Samlet sett er kommunene landets største arbeidsgiver med ansvar for grunnleggende velferdstjenester. Kommunene har omfattende myndighetsoppgaver og forvalter store verdier. På bakgrunn av dette, og for å sikre åpenhet i forvaltningen knyttet til hvilke roller enkeltpersoner har, og ikke minst for omdømmebygging, anbefaler rådmannen at Agdenes kommune knytter seg opp mot Styrevervregisteret, og at folkevalgte og medarbeidere i ledende stillinger oppfordres til å registrere sine verv og økonomiske interesser. Side 11 av 15

12 Sak 20/08 BUDSJETTREGULERING PSYKISK HELSEVERN Saksbehandler: Bjørn Atle Ebbesen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 08/209 20/08 Kommunestyret Budsjettet for 2008 endres ved følgende reguleringer: Post ; Diverse statlige refusjoner økes med kr ,-. Post ; Kjøp av inventar, utstyr og maskiner økes med kr ,-. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Et av vilkårene for å få utbetalt tilskudd (fra staten) over Opptrappingsplanen for psykisk helse, er at det er samsvar mellom kommunens kostnadsberegninger og det kommunen faktisk får i tilskudd. Under budsjettarbeidet (for 2008) høsten -07 ble det budsjettert med et tilskudd (anslag) på kr ,-. Tilskuddet ble, etter saldert statsbudsjett, på kr ,-. Dette betyr at det i utgangspunktet er en underbudsjettering på kr ,-. Vurdering: Det må være samsvar mellom kommunens budsjetterte utgifter til psykisk helsevern og øremerket tilskudd fra staten til formålet. Dette for at kommunen skal få tilskuddet utbetalt. Side 12 av 15

13 Sak 21/08 REVISJON AV ØKONOMIREGLEMENT Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 210 &00 Arkivsaksnr.: 08/220 21/08 Kommunestyret Framlagte forslag til økonomireglement for Agdenes kommune vedtas. Vedlegg: 1. Forslag til Økonomireglement for Agdenes kommune. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok gjeldende økonomireglement den I forbindelse med innføring av handlingsprogram ble det nødvendig å etablere en ny kontostruktur. Dette sammen med andre endringer medfører et behov for å revidere kommunens økonomireglement. Vedlagte forslag til reglement er bygd over samme lest som det gjeldende, og forandrer ikke de grunnleggende prinsipper. Dokumentet inneholder følgende ni kapitler: 1. Generelt om økonomireglementet 2. Utarbeidelse, fordeling, behandling, disponering og oppfølging av budsjett og økonomiplan. 3. Økonomimodellen, økonomisystemet og kontoplanen. 4. Sentrale systemer for kjøp og salg av varer og tjenester. 5. Regnskapsprinsipp og årsavslutning. 6. Rapportering. 7. Finanstrategi. 8. Diverse bestemmelser regnskapet. 9. Reglement for investeringsprosjekter. 10. Retningslinjer for tildeling av startlån. 1. Generelt om økonomireglementet Punktet omhandler gjeldende lover og forskrifter og formålet med reglementet. 2. Utarbeidelse, fordeling, behandling, disponering og oppfølging av budsjett og økonomiplan. Her beskrives kommunens plan- og økonomisystem med framdriftsplan for budsjettprosessen. I tillegg legges det her regler for de fullmakter kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og rådmann har i budsjettsaker. Kommunestyret fastsetter de frie disponible inntekter og finansinntekter/utgifter og fastsetter driftsramme for rammeområdene. Kommunestyret vedtar alle investeringer. Side 13 av 15

14 Sak 21/08 Formannskapet og hovedutvalga har budsjettmyndighet innenfor sine områder. Teksten er tilpasset nye begreper innført ved etablering av handlingsprogrammet. Plan for behandling av handlingsprogram/budsjett er endret ved at politisk nivå involveres allerede ved starten av budsjettprosessen. Dette vil skje etter at revidert statsbudsjett er framlagt. 3. Økonomimodellen, økonomisystemet og kontoplanen. Gir føringer for oppbygging av kontoplanen. Kapitlet er endret i forhold til gjennomføring av ny kontoplan. 4. Sentrale systemer for kjøp og salg av varer og tjenester. Her beskrives kommunens rutiner rundt innkjøp, herunder håndtering av Lov om offentlige anskaffelser, samt fastsetting av regler for varemottak, kontroll, attestasjon og anvisning. Kapitlet omfatter også rutiner for utsending av faktura fra kommunen. Endring i forhold til gjeldende reglement er en presisering av anvisningsrett i de tilfeller der rådmannen er inhabil. 5. Regnskapsprinsipp og årsavslutning. Gir regler for grunnleggende prinsipp for regnskapsføringen og spesielt prinsipper rundt avslutning av regnskapet. 6. Rapportering. Her legges føringer for rapportering til politisk nivå og sentrale myndigheter. I tillegg slås fast at det skal utarbeides en egen årsmelding for politisk behandling. I tillegg til årsregnskap og årsmelding skal det fremlegges regnskapsrapporter pr , og for formannskap og hovedutvalg. I gjeldende reglement er det forutsatt halvårsvis rapportering. 7. Finanstrategi. Her gis regler for kommunens plassering av fondsmidler og likvider i pengemarkedet. Det er også angitt regler for kommunens låneportefølje. Punkt om etablering av kontrollordning for rapportering til formannskapet er tatt ut. 8. Diverse bestemmelser regnskapet. Her gis blant annet regler for avskrivning av tap på fordringer, aktivering av og avskrivning av eiendom, regler for inn-/utbetalinger og håndtering av kontanter. 9. Reglement for investeringsprosjekter. Her gis saksbehandlingsregler for investeringsprosjekter. 10. Retningslinjer for tildeling av startlån. Side 14 av 15

15 Sak 21/08 Gir regler for behandling av søknad om lån og tilskudd fra Husbankens bevilgninger til startlån. Side 15 av 15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 10.00 OBS! Tidspunktet Gruppemøter kl: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer