MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/516 Referatsaker 39/13 12/340 OPPTAK AV NYTT MEDLEM I IKA TRØNDELAG 40/13 13/110 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET PÅ GNR 4/108 - SELVA EVENTUELT Lensvik, John Ola Selbekk e. fullm.

2 Sak 38/13 Referatsaker Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/516 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/13 Formannskapet Innstilling: Side 2 av 6

3 Sak 39/13 OPPTAK AV NYTT MEDLEM I IKA TRØNDELAG Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 057 &85 Arkivsaksnr.: 12/340 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/13 Formannskapet Innstilling: Agdenes kommune søker IKA Trøndelag om tilslutning til det interkommunale arkivsamarbeidet i Trøndelagsfylkene. Vedlegg: Selskapsavtalen. Saksopplysninger: På styremøtet 27. februar 2013 vedtok styret i IKA Trøndelag (IKA) følgende: «Styret godkjenner at Verran kommune blir medeier fra 1. januar Settes opp som sak på representantskapsmøtet 30. april». Saken ble lagt frem på representantskapsmøtet 7. mai I henhold til selskapsloven har ikke representantene beslutningsmyndighet i denne type saker. Opptak av nye kommuner og endring av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. Selskapsavtalen som følger vedlagt er oppdatert i tråd med styrets vedtak. Eierandelen som fremkommer er et resultat av det årlige driftstilskuddet til IKA. For dagens eiere vil utvidelsen med en ny eier bety at eierandelen i selskapet vil minske noe. Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr selskapsavtalens 5) eller eiernes stemme i representantskapet, (jfr. selskapsavtalens 9, siste ledd). Vurdering: Ingen Side 3 av 6

4 Sak 40/13 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET PÅ GNR 4/108 - SELVA Saksbehandler: Nils Christian Raastad Arkiv: GNR 4/108 Arkivsaksnr.: 13/110 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/13 Formannskapet Innstilling: I plan og bygningslovens 26-1 avslås søknaden om fradeling. Søknaden er ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Vedlegg: Søknad datert Reguleringsplan for Selva Industriområde, vedtatt plankartet Møtereferat datert Brev fra kommunen datert Saksopplysninger: Selva Bygg AS og Elpro AS inngikk den kjøpekontrakt for et nærmere angitt areal på ca m 2 fra eiendommen gnr. 4 bnr. 34 på Selvleiret. På kart vedlagt kjøpekontrakten er arealet angitt som «kjørebane», ca. 130 meter lang. Normalt har kjøpekontrakter et forbehold om at avtalen blir godkjent av offentlige myndigheter (dvs. en bestemmelse om hva som skal skje dersom kontrakten ikke kan gjennomføres). Foreliggende kontrakt har ingen slik bestemmelse. Elpro-konsernet gikk konkurs samme år. En av bostyrets oppgaver var avhending av fast eiendom. Etter påtrykk fra bostyret søkte Selva Bygg den om fradeling av moloarealet/«kjørebanen» i henhold til kjøpekontrakten. I et brev fra kommunen datert ble det vist til at fradeling av «kjørebanen» ville vanskeliggjøre senere tomtearrondering og tilrettelegging a industriområdet, og heller ikke være i samsvar med gjeldende reguleringsplan. I et møte den mellom de involverte parter var konklusjonen at hverken gjeldende reguleringsplan eller det man kunne se av revidert plan ga grunnlag for fradeling. Delingssøknaden ble derfor trukket / ikke realitetsbehandlet. Selven Eiendom AS / Sofus Selven kjøpte deretter i henhold til to avtaler datert hhv og , eiendommen gnr. 4 bnr. 101, Sofus Oil, «inklusive molo som er vist på vedlagte kartskisse» fra bostyret. Side 4 av 6

5 Sak 40/13 Sofus Selven / Selven Eiendom har i ettertid solgt sine eiendommer/fordringer til Selva Havn AS. Selva Havn har gjort krav på å få gjennomført den opprinnelige kjøpekontrakten fra 2002, og de mener de har ervervet eiendomsrett til arealet. Gjeldende reguleringsplan for området ble vedtatt i Her er hele fradelingsobjektet vist som offentlig (kommunal) veg. Så langt er vegen ikke bygd, men kommunen arbeider i disse dager for å fullføre utfyllingen av «Trinn 2» på Selvleiret, herunder gjenfylling av kanalen langs moloen. Dette åpner muligheten for at den berørte kommunale vegen kan etableres slik den er regulert. Kommunen inngikk avtale med Selva Bygg i årsskiftet 2012/2013 om kjøp av moloarealet, totalt ca m 2. Den fradelte eiendommen ble matrikulert som gnr. 4 bnr. 108, og der kommunen i dag er hjemmelshaver. Selva Bygg fikk oppgjør for m 2, ettersom selskapet tidligere har fått oppgjør for m 2 (ca. kr 7000), og ikke var innstilt på å selge det samme arealet flere ganger. I forhold til sakens utgangspunkt, som er kjøpekontrakten, er det aldri fattet noe endelig vedtak i forhold til fradelingsspørsmålet. Som hjemmelshaver har kommunen innrømmet at Selva Havn har krav mot eiendommen gnr. 4 bnr. 108, og kommunen har erkjent plikt til å prøve spørsmålet om fradeling, jfr. brev av Kommunen har i denne sammenheng etterlyst hvilket arealformål det skal søkes fradeling for. Selva Havn har oppgitt «offentlig veg» som arealformål, samt at parsellen skal nyttes som tilleggsareal til gnr. 4 bnr. 101 (Sofus Oil). Vurdering: I veglovens 9, siste ledd heter det Vegstyremakt for kommunale vegar er kommunen. Vegloven forutsetter at eiendomsretten til veggrunnen tilhører vegmyndigheten. Der kommunen allerede er hjemmelshaver vil det vanskelig kunne fradeles veggrunn til private, med mindre vegen blir omregulert til andre formål, nedlagt, el.l.. I plan og bygningslovens 26-1 Opprettelse og endring av eiendom heter det: Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov. En parsell, knapt 8 meter bred og 130 meter lang er ikke egnet til annet enn vegformål. Etter kommunens skjønn er fradeling hverken i samsvar med veglov eller plan og bygningslov. Side 5 av 6

6 Sak 40/13 Normalt har kjøpekontrakter et forbehold om at avtalen blir godkjent av offentlige myndigheter (dvs. en bestemmelse om hva som skal skje dersom kontrakten ikke kan gjennomføres). Foreliggende kontrakt har ingen slik bestemmelse. Side 6 av 6