MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING 70/09 09/469 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2010 EVENTUELT Lensvik, John Ola Selbekk e. fullm.

2 Sak 69/09 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1-2. GANGS BEHANDLING Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/191 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/09 Formannskapet Innstilling: 1) Formannskapet forslår følgende endringer i høringsutkast til endring av reguleringsplan for eiendommen Agdenes 1/1 og Agdenes fyr 1/2 datert , slik det er vist på plan merket rådmannens forslag til FMS : a) Den nordligste delen av planforslaget, f.o.m. adkomstvegen til Agdenes fyr mot øst og i kant med bevaringsområdet S1 i vest tas ut av planen. b) Ny privat adksomtveg til gnr.1 bnr.4 avsluttes ved Raudhammaren, 100 meter fra sjøkanten, der det etableres parkeringsplass. Vegen skal legges i kanten mellom lauvskog og dyrkamark, slik at traseen glir best mulig inn i terrenget. c) Traktor/overflateveger som var vist i reguleringsplan vedtatt (V6 til tomt 1/25, V8 til N2, V9 til N3), reguleres inn som felles adkomstveger. Det framgår av bestemmelsene hvem vegene er felles for. Standardheving tillates ikke. d) Utvidelsen av naustområdet N3, etablering av rorbuer og gjestebrygge i samme områd, tas ut i samsvar med fylkesmannens krav. e) Reguleringsbestemmelsene endres i samsvar med plankartet og det som er omtalt over, og slik det framgår av rådmannens forslag til FMS ) Formannskapet anbefaler i samsvar med plan- og bygningslovens at endret reguleringsforslag legges fram for kommunestyret for endelig vedtak. Vedlegg: 1. E-post fra Wenche Selven Høy, brev datert E-post fra Jan Øyen datert på vegne av hyttene 1/15, 1/16, 1/23 og 1/30: 3. Kystverket, brev datert Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert (mottatt ) 5. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev datert Oppsummering fra møte den Forslag til endring av reguleringsplan, merket Rådmannens forslag til FMS , plankart og bestemmelser. Saksopplysninger: Formannskapet vedtok den å legge ut forslag til endring av reguleringsplan for Agdenes 1/1 og Agdenes fyr 1/2, til offentlig ettersyn. Planforslaget omfattet følgende Side 2 av 8

3 Sak 69/09 endringer i forhold til gjeldende plan, og er vist på høringsutkast plankart datert , planbeskrivelse og bestemmelser rev jf. formannskapets vedtak i sak 39/09. Endringene gjelder kun eiendommen gnr.1 bnr.1 og omfatter følgende: 31 nye hyttetomter, tomtene 15-45, beliggende på vestsida av kommunevegen ut mot Agdenes gård. Utvidelse av eksisterende naustområde N3 mot nord, med åpning for å etablere gjestebrygge og inntil seks mindre rorbuer. Fellesnaustet det er åpnet for i gjeldende plan, foreslås i tillegg å kunne benyttes som servicebygg. Ny privat adkomstveg til eksisterende hytte gnr.1 bnr.4, fra eksisterende fellesveg V3. Planbestemmelsenes 7.2 som omfatter bevarings-/landbruksområdet rundt Agdenes gård, er utvidet til å omfatte gårds- og næringsdriften innen området (restaurant i det gamle, ombygde fjøset og utleierom for overnatting i våningshuset). Det vises for øvrig til saksframlegget til sak 39/09. Høringsuttalelser til planforslag datert : Innkomne høringsuttalelser følger saken som trykte vedlegg. Under gis en kort oppsummering av merknadene sammen med administrasjonens kommentar: Wenche Selven Høy, brev datert : Ønsker at det reguleres inn traktorveg fra parkeringsplassen P4 fram til hytte gnr.1 bnr.13. Opplyser at hytta har brønn som ligger mellom hytta og ny tomt nr. 34. Brønnen ligger i et område som blir utsatt for sigevann fra store deler av planlagt hyttefelt. Administrativ kommentar: Foreslår at det reguleres inn kjøreveg med samme trase som dagens sti. Vegen reguleres til privat veg. Ev. private avtaler og rettigheter om vann, er privatrettslige forhold som ikke reguleres av planen, og må tas opp mellom grunneier/rettighetshaver. Jan Øyen, e-post datert på vegne av hyttene 1/15, 1/16, 1/23 og 1/30: Gjør oppmerksom på at merkepinne for tomt nr.36 står like ved deres vannledning (sommervann), og ber om at det tas hensyn til dette ved plassering av hytte, ev. ved å flytte tomta mer mot vest. Administrativ kommentar: Anbefaler at tomt nr. 36 flyttes mot vest. Se for øvrig kommentaren over om privatrettslige forhold. Kystverket, brev datert : Merknader til feil i plankart- og bestemmelser i forhold til formannskapets vedtak. Ellers ingen merknader som går mot egengodkjenning av planen. Administrativ kommentar: Reguleringsformål som er vedtatt tatt ut, vil bli tatt ut i tegnforklaring og i beskrivelsen. Side 3 av 8

4 Sak 69/09 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert (mottatt ): Vilkår for egengodkjenning: Foreslått utvidelse av naustområde N3 med tilhørende adkomstveg, må tas ut av planen. Det må ikke åpnes for etablering av rorbuer for utleie i byggeområdet naust, og ev. utleiehytter må legges utenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Det må ikke åpnes for nye kjøreveger eller standardheving av tidligere adkomstveger i 100-metersbeltet langs sjøen. Administrativ kommentar: Foreslår at utvidelsen av området N3 tas ut og at det ikke tillates etablering av utleiehytter i eksisterende byggeområde for naust. Veg fram til naustområdet N2 ligger inne i eksisterende plan, og foreslås derfor beholdt som enkel overflateveg. Ny kjøreveg til gnr.1 bnr.4 foreslås tillatt fram til 100-meterssona, som en forlengelse av tidligere godkjent veg til tomtene 4-6. Det tillates etablering av parkeringsplass, og gangsti ned til hytta. Vegog sti etableres i kanten mot dyrkamarka, og vil bli lite synlig. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev datert : Kan ikke gi uttalelse til planen før det er foretatt påvisningsundersøkelser med henblikk på automatisk fredede kulturminner. Undersøkelsesbehovet utløses av planer for utvidelse av gårdstunet (jf. bestemmelsenes 7.2). I tillegg kan det være aktuelt å se nærmere på området for planlagt ridebane. Øvrige områder ansees som avklart i forhold til fredede kulturminner. Gjør oppmerksom på at de vil sette som vilkår for egengodkjenning at gjestebrygge med beliggenhet i Kong Øysteins havn må tas ut av planen. Administrativ kommentar: Det vises til referat fra møtet den mellom tiltakshaver, fylkeskommunen og kommunen. Ut fra konklusjonen på møtet anbefaler rådmannen at planforslaget endres i samsvar med ønsket fra tiltakshaver, slik at den nordligste delene av planområdet, f.o.m. vegen ned til Agdenes fyr og sørligste avgrensing av området S1, tas ut av planforslaget. Dermed blir planen en reguleringsplan foretablering av nye hyttetomter. Vurdering: Forslag til endring av planområdet Årsaken til at det nå fremmes forslag om å redusere planområdet, er for å unngå krav om påvisningsundersøkelser rundt gårdstunet og innsigelse mot planforslaget pga. gjestebrygge i Kong Øysteins havn, og slik at resten av planen kan vedtas uten videre forsinkelser. Gjeldende reguleringsplan fra -03, ivaretar de behov som er i forhold til gardstunet, men ikke videre utbygging av næringsvirksomheten. Tiltakshaver mener det ikke vil være aktuelt på lang tid ennå å foreta videre utbygging i tilknytning til gårdstunet, og vil i så fall fremme en ny plan når dette skulle være aktuelt. Etter møtet med kulturminnemyndighetene, tiltakshaver og kommunen den , kom man fram til at det ville være den beste løsningen for tiltakshaver å redusere planområdet slik at man kun går videre med den sørligste delen som omfatter nye hyttetomter. Som følge av at planforslaget er endret, er også benevnelsen på veger- og parkeringsplasser endret. Kulturminnemyndighetene krever at det må foretas påvisningsundersøkelser ved gårdstunet som følge av en at høringsforslagets planbestemmelse 7.2, andre avsnitt, inkluderer gårds- og næringsdrift i forhold til tidligere plan som kun inkluderte gårdsdrift. Kulturminnemyndighetene har også vært svært klare på at det ikke vil bli tillatt noen form for gjestebrygge i Kong Øysteins havn pr. dato, noe som var ett av hovedformålene med Side 4 av 8

5 Sak 69/09 planarbeidet, særlig etter at forslått småbåthavn sør i planområdet ble tatt ut før offentlig ettersyn av planforslaget. Gjestebrygge i Kong Øysteins havn For tiltakshaver var det viktig at reguleringsplanen skulle gjøre det mulig å etablere ei gjestebrygge for dagsbesøkende til Kong Øysteins havn, der det er åpnet restaurant i det gamle fjøset samt tilrettelagt for overnatting i hovedhuset. I møte med kulturminnemyndighetene den ble dette drøftet, men kulturminnemyndighetene fastholdt at enhver bryggekonstruksjon ville virke skjemmende og forstyrrende på bukta ved Kong Øysteins havn, og at besøkende måtte fortsette å ankomme landevegen. Kulturminnemyndighetene foreslo å etablere en alternativ gjestebrygge i ei bukt øst for Kong Øysteins havn (nærmere fyret). Forslaget er vurdert, men området er funnet å ikke være egnet pga. værforholdene, og tiltakshaver har ikke ønsket å gå videre med alternativet. Administrativt synes man det er en dårlig ide å spre tiltakene utover i strandsona, i et område som i stor grad framstår som uberørt. Administrativt mener vi det bør kunne åpnes for en flytebryggekonstruksjon nedenfor gardstuent som kan ligge ute i sommerhalvåret, og slik at folk kan legge til med båt. Årsaken til at Kong Øysteins havn ligger her, er de gode havneforholdene. At man i dag ikke skal få lage en enkel konstruksjon fordi det virker forstyrrende for et kulturminne som i all hovedsak ligger under vann og er i ferd med å rase ut, er vanskelig å akseptere. Administrativt ville vi gjerne gitt tillatelse til en midlertidig flytekonstruksjon, om ikke annet en for en periode, for å se hvordan det vil fungere. Nye adkomstveger Administrativt har vi foreslått å regulere inn kjøreveg til flest mulig av hyttetomtene, da vi mener det ligger til rette for det. Tomtene ligger forholdsvis nært offentlig veg, og kan etableres uten for store terrenginngrep. Bygging av veger er imidlertid søknadspliktig på lik linje med bygging av hytter. I reguleringsplanen fra 2002 var det tatt inn tre veger, V6 til tomt 1/25, V8 til N2, V9 til N3, i bestemmelsene og vist med symbol traktorveg og benevnelse på plankart, uten at de var gitt noe reguleringsformål. Disse vegene er nå foreslått lagt inn som henholdsvis fellesveger eller private veger. Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at standardheving ikke tillates. Nye hyttetomter og infrastruktur; skriftlige avtaler om fordeling av plikter og kostnader Som nevnt i saksframlegget ved 1. gangs behandling av planforslaget, vil kommunen på det sterkeste anbefale at det blir utarbeidet skriftlige avtaler omkring retten til bruk og vedlikehold av adkomstveger og parkeringsarealer. Likeledes anbefaler kommunen at det utarbeides en skriftlig avtale om hvordan utgifter til utbygging og drift av infrastruktur skal fordeles, og hvem som skal ha ansvar for opparbeidelse og drift. Slike privatrettslige forhold omfattes ikke av plan- og bygningsloven, men er viktig for en god og ryddig gjennomføring av planen. Side 5 av 8

6 Sak 70/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2010 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/469 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/09 Formannskapet Innstilling: 1. Framlagte forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan og Budsjett 2010 vedtas. 2. Det opptas lån på kr ,- i finansieringen av investeringsprosjekt, fordelt slik: - Hamnahaugen Omsorgsboliger kr ,- - Ny prestebolig kr ,- - Vassverk kr ,- - Utbygging boligfelt kr ,- Vedlegg: Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2010 med vedlegg. Ikke trykket: Det kongelige kommunal- og regionaldepartement St.prp. nr 1 ( ) for budsjettåret Saksopplysninger: Kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan er å finne i I medhold av kommunelovens kap. 8 og 9 har Kommunal- og regionaldepartementet gitt Forskrift om årsbudsjett (Del I - fastsatt 15. desember 2000). Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret (kommunelovens 45 nr 3). Plan og bygningsloven 20 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet: Kommunalplanlegging Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Side 6 av 8

7 2010 Sak 70/09 Den kortsiktige del omfatter: samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år Vedlagte dokument er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen sammenstilt med økonomiplan for , samt budsjett for I.h.t. økonomireglementets forutsetninger legges det opp til driftsbudsjettet for 2010 vedtas på sumnivå, med tildeling av økonomiske rammer for det enkelte utvalg (slik at hovedutvalgene vil ha det økonomisk ansvaret innenfor sine tjenesteområder). I.h.t økonomireglementets pkt er formannskapet gitt fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett på detaljnivå (postnivå), og å gi interne retningslinjer/premisser for bruken av midlene. Forslaget til investeringsbudsjett er på postnivå (økonomireglementets pkt 2.3.1). Regjeringens forslag til statsbudsjett legger føringene for kommunenes inntektsgrunnlag, - nivået på de frie inntektene (beregnet gjennom inntektssystemet) for kommunene er angitt i statsbudsjettforslaget. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2010 har en utgiftsside på kr ,-. I tillegg kommer eksterne finansutgifter (renter og avdrag) på kr ,-, mens netto avsetninger utgjør ,-. Driftsinntektene utgjør kr ,-, eksterne finansinntekter kr ,- og motpost avskrivninger med kr ,-. Budsjettforslaget er dermed balansert innenfor en omsetning på kr ,-. Utvalgene får en samlet ramme på kr ,- til disposisjon i I rådmannens forslag til investeringer i perioden er det i 2010 funnet rom for 8 nye prosjekt, med en samlet investeringsramme på ,- (tallene er inkl. mva). Disse er: Hovedoppgradering IT Omsorgsboliger Hamnhaugen Ny prestebolig Boligfelt Selbekken Ytre Agdenes vassverk, ledningsnett Vannmålerkummer (2 stk Ytre Agdenes vassverk og 1 stk Lensvik vassverk) Stedsutvikling sentrum Egenkapitalinnskudd KLP Reasfaltering interne veger i Mølnhaugan boligfelt er et tiltak av investeringsmessig karakter, som er tatt inn i driftsbudsjettet for 2010 med kr ,- (inkl. mva). Vurdering: Side 7 av 8

8 Sak 70/09 Tjenestetilbudet opprettholdes, og i tillegg inneholder det framlagte forslaget til budsjett/økonomiplan mange nye tiltak, både til drift og investering. Driftsnivået økes i 2010, spesielt som følge av utbygging av flerbrukshuset, - ytterligere når omsorgsboligene på Hamnahaugen står ferdig i Låneopptak i finansieringen av investeringene innebærer økning i gjeldsportefølgen, med tilhørende økning rente- og avdragsutgiftene. Den negative befolkningsutviklingen innebærer at kommunens inntektsgrunnlag svekkes. I framlagte forslag til budsjett/økonomiplan er dette forhold hensyntatt, og planforslaget anses å være innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Side 8 av 8

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret 3.1.213

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 18.03.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer