FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FARSUND KOMMUNE REGNSKAP"

Transkript

1 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014

2 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet 4 Økonomisk oversikt balanseregnskapet 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet etter årsbudsjettet Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B investeringsregnskap Detaljert oversikt investeringer Noter til regnskapet Anvendte regnskapsprinsipper s. 16 Kommunal virksomhet utenfor kommuneregnskapet s Endring i arbeidskapitalen 2. Ytelser til ledende personer og revisor 3. Kommunens pensjonsforpliktelser 4. Anleggsmidler 5. Finansielle anleggsmidler aksjer og andeler 6. Gjeldsforpliktelse - langsiktig gjeld 7. Renter sikring 8. Periodisert renteutgift i regnskap fra Kommunens garantiansvar 10. Finansielle omløpsmidler 11. Avsetninger 12. Strykninger 13. Egenkapitalposter 14. Kapitalkonto 15. Investeringsoversikt 16. Selvkosttjenester 17. Farsund Havnevesen 18. a. Interkommunalt samarbeid PPT Lister b. Interkommunalt samarbeid Lister Barnevern 19. Fordringer og gjeld kommunale foretak og interkom Uvanlige og vesentlige poster 21. Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter balansedagen. 2

3 Farsund kommune Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap av finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

4 Farsund kommune Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2014 Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2014 Regnskap 2013 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bunde driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert

5 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK(drift) Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Ihendehaverobligasjonslån Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik (ikke definert) Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Farsund pr / Signert dato: Vidar Torsøe Rådmann Anita Ore Økonomisjef 5

6 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

7 Regnskapsskjema 1 B - driftsregnskap Tall i hele 1000 Enhet /programområde Regnskap 2014 Rev. Budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Stabsorganisasjon Støttefunksjoner Havnevesen Utleiebygg Formannskap Oppvekst Felles Barnehager Ore skole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur og idrett PPT Lister Oppvekst og kultur Forvaltning helse og omsorg NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen - Skjermet Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Funksjonshemmede - sone Vanse Funksjonshemmede - sone Farsund Lister Barnevern - Farsunds andel Listaheimen - Somatikk Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk utvalg Pensjoner - premieavvik Eiendomsskatt Skatter Rammetilskudd Statlige tilskudd Renter og avdrag Finansielle transaksjoner Avskrivninger VAR og motpost kalk rente Mva Årets resultat - mer/mindreforbruk Finans Sum fordelt til drift (i skjema 1A) kr , består av sektorene 1-4 og linje

8 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig Budsjett 2014 Regnskap 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års underdekning Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

9 Regnskapskjema 2B - Investeringsbudsjettet Regnskap Regulert Opprinnelig Tall i 1000 kroner 2014 budsjett 2014 budsjett 2014 TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER FRA 2A Fordelt slik: Rådmannen - investeringer Havnevesenet - investeringer Oppvekst og kultur - investeringer Helse og omsorg - investeringer Teknisk - Investeringer Øremerket inntekt og refusjon tilført prosjekt Alcoa miljøpark INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER DETALJERT OVERSIKT I VEDLEGG Tilført enkeltprosjekt: Tilskudd - finansiering tilført enkeltprosjekt KLP-egenkapitalinnskudd Inntekter og mva tilført enkeltprosjekt Utlån enkeltprosjekt SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER

10 Detaljert investeringsskjema - fordelt pr. prosjekt Tall i hele kroner 9100 RÅDMANNEN - INVESTERINGER Konto/- Prosjekt Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER I K T - HELE KOMMUNEN OVERTID ARBEIDSGIVERAVGIFT PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BYGGELÅNSRENTER/FORSINKELSESRENTER KOMPENSERT MVA - INVESTERINGSREGNSKAPET FARSUND SYKEHUS KJØP AV TRANSPORTMIDLER NYBYGG MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER OPPGRADERING AV GJESTEHAVNER TILSKUDD TIL KIRKELIG FELLESRÅD SALG AV FAST EIENDOM OVERDRAGELSE KIRKEBYGG OG KRK.GÅRDER TIL SOGNET KJØP AV AKSJER, ANDELER FARSUND AKSJEKAPITAL UTLÅN FARSUND VEKST AS KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER AVHENDING AV GML. SKOLEHUS/GRENDEHUS NYBYGG DET DIGITALE AGDER - DDA - ØKT MOBILDEKNING PÅKOSTNING - KIRKER FRELSERENS KIRKE - ENØK - TÅRN KJØP AV AKSJER, ANDELER KLP - EGENKAPITALINNSKUDD PÅKOSTNING - KIRKER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER OPPRUSTING AV KIRKEBYGG/ANLEGG SALG AV TOMTER INDUSTRIOMRÅDE RØSSEVIKA ULEMPESERSTATNING (GRUNNERVERV) BYGGELÅNSRENTER/FORSINKELSESRENTER SALG AV FAST EIENDOM REFUSJONER FRA ANDRE EIENDOM - KJØP OG SALG RÅDMANNEN - INVESTERINGER

11 9660 FARSUND HAVNEVESEN Konto/- Prosjekt Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett KJØP AV TOMT OG GRUNN SOLGTE BÅTPLASSER - SMÅBÅTHAVNER KJØP BÅTPLASSER - LAUERVIK SMÅBÅTHAVN NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER RIVING LAGERBYGG KAI 1, LUNDEVÅGEN UTLEGG VED SALG ANDRE SALGSINNTEKTER UTEN MVA SALG AV FAST EIENDOM HAVNEVESEN - EIENDOMSALG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER VESTERSIDEN - OPPRENSKNING NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER KAI 10 - DYPVANNSKAI - OPPGRADERING KJØP AV TRANSPORTMIDLER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER HAVNEVESEN - NY BIL FARSUND HAVNEVESEN

12 9200 OPPVEKST OG KULTUR - INVESTERINGER Konto/- Prosjekt Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER DIGITALT ARKIV OPPVEKST PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER VANSE SKOLE - VINDU REME/PENNEBYGGET FORSIKRING KJØP INVENTAR OG UTSTYR INNKJØP KUNST, UTSMYKNING PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BYGGELÅNSRENTER/FORSINKELSESRENTER REFUSJONER FRA ANDRE FARSUND BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - RENOVERING PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER VANSE SKOLE - NYTT LÅSESYSTEM PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER VANSE SKOLE - INNVENDIG OPPGRADERING PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER VANSE SKOLE - UTEOMRÅDET - LEKEPLASSER PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BORHAUG BARNEHAGE - NYBYGG/RENOVERING PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER VANSE SKOLE - PARKERINGSPLASS UTVIDELSE PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER FARSUND B.U.SKOLE - UTEOMRÅDET PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER FARSUND B.U.SKOLE - SEPARERING PÅKOSTNING - KULTURBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER E K K O - DIV. OPPGRADERING MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER LISTAHALLEN - REP AV SVØMMEGARDEROBER PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BORHAUG SKOLE - AVTREKK, MAT OG HELSE PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BORHAUG SKOLE - SIKRING OG ASFALTARBEIDER OPPVEKST OG KULTUR - INVESTERINGER

13 9300 HELSE OG OMSORG - INVETERINGER Konto/- Prosjekt Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett FASTLØNN TIL ANSATTE PENSJON - KLP/VITAL ARBEIDSGIVERAVGIFT EDB-UTSTYR EDB-PROGRAMVARE MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER HELSE FELLES - PROSJEKT I K T PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG KJØP AV BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER KOMMUNALE BOLIGER NYBYGG BYGGING AV 4 BOLIGER MINDE BOFELLESSKAP ANDRE REISEUTGIFTER KILOMETERGODTGJØRELSE KJØP AV TRANSPORTMIDLER NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER FORPROSJEKT - BOTILBUD/AKTIVITETSTILB. DEMENTE NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER HELSESTASJON - FORPROSJEKT PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER LISTAHEIMEN SKJERMET ENHET - OPPGRADERING FASTLØNN TIL ANSATTE EKSTRAHJELP (KUN TIMELØNNET) PENSJON - KLP/VITAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KILOMETERGODTGJØRELSE TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER HJ.TJENESTER SONE VANSE - ELEKTR.NØKLER TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR HJELPEMIDLER TIL UTLÅN MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER HJ.TJENESTER SONE FARSUND - VELFERDTEKN.UTPRØV NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER HJ.TJENESTER SONE FARSUND - CARPORT 7 BILER ANDRE REISEUTGIFTER KILOMETERGODTGJØRELSE TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER HJ.TJENESTER SONE FARSUND - ELEKTR.NØKLER KJØP INVENTAR OG UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER KOMMUNALE HJELPEMIDLER - OMSORGSSEKTOR NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE MABERGVEIEN 22 - RESTURERING ETTER BRANNSKADE PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER LISTAHEIMEN - SOLAVSKJERMING/KJØLING

14 23000 PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER LISTAHEIMEN - PÅKOSTNINGER HEIS KJØP INVENTAR OG UTSTYR NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER HJEMMETJENESTER VANSE - OPPGRADERING NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER HJEMMETJENESTER LIVDEKRONA - OPPGRADERING KONSULENTHONORAR - OPPGAVEPLIKTIG PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER LISTAHEIMEN SOMATISK - OPPGRADERING NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER HELSESTASJON - PROSJEKT PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BODER TIL SØPPEL MOSVOLD OG BYGGEKLOSSEN TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER LEGEVAKTEN - OPPGRADERING NY NØDSENTRAL KJØKKENUTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER KJØKKENET - OPPDRADERING UTSTYR KJØP AV TRANSPORTMIDLER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER KJØKKENTRANSPORT - VAREVOGN PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER OPPGRADERING INSTITUSJONSDRIFT PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER GULVBELEGG BOLIGER OG KJØKKEN OMSORGSENTER HELSE OG OMSORG - INVESTERINGER

15 9600 TEKNISK - INVESTERINGER Konto/- Prosjekt Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett PÅKOSTNING - LEDNINGER KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG V A N N PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG A V L Ø P NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE ØREMERKEDE STATSTILSKUDD REINERE LISTAFJORDER PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ASFALTERING PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER GATEBRUKSPLANEN I FARSUND PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER GATELYS KJØP AV TRANSPORTMIDLER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER MASKINER OG UTSTYR PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ØREMERKEDE STATSTILSKUDD LISTAHALLEN - HANDICAPGARDEROBE PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ØREMERKEDE STATSTILSKUDD ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD VARBAKK AKTIVITETSPARK PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG DAMMER - VANN PÅKOSTNING - LEDNINGER NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER NORDKAPP - INFRASTRUKTUR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER HELVIK BOLIGFELT - V/A I FYLKESVEI TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER HEIS RÅDHUSET - NY STYRING PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER TS TILTAK PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER TORVET - VIDERE UTVIKLING

16 23009 PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER SKILTING NYE GATENAVN PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER YTRE SPIND - NYE MØTEPLASSER PÅKOSTNING - ADMINISTRASJONSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER FARSUND RÅDHUS - OPPGRADERING KJØKKEN FESTSALEN PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG EKSTRAORD. VEDLIKEH. MASKINER OG UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ANODEANLEGG KONTROLL LEGIONELLA I HALLENE NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER TILRETTELAGT TURSTI I VANSE NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER OPPARBEIDELSE AV SYKKELTRASEER/STIER TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR PÅKOSTNING - KULTURBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER LISTAHALLEN - BRANNALARM PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER LISTAHALLEN - RENOV. GARDEROBE PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BYPARKEN - OPPGRADERING PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - KULTURBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER LISTAHALLEN - NYTT VENTILASJONSANLEGG MED SD STYRING NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER GARASJE PRESTEBOLIG PÅKOSTNING - LEDNINGER REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND HELVIK BOLIGFELT - VEI - V/A I BOLIGFELT KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER PARKERINGSPLASS - FARSUND KAPELL PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER KOMPENSERT MVA - INVESTERINGSREGNSKAPET REFUSJONER FRA ANDRE HELVIK - GANG OG SYKKELSTI/FORTAU M.V PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER FORVALTNING VARBAKK NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER NORDKAPP - UTFYLLING PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - KULTURBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BADEHUSET - OPPGRADERING

17 23009 PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER INDUSTRIOMRÅDE RØSSEVIKA NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER MERKING/TILRETTELEGGING AV TURSTIER UTENOM KYSTSTI ANNEN LØNN KJØP INVENTAR OG UTSTYR PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BYGGELÅNSRENTER/FORSINKELSESRENTER ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER REFUSJONER FRA ANDRE ØREMERKEDE STATSTILSKUDD OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) ALCOA MILJØPARK (HUSEBYPARKEN) PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) ALCOA MILJØPARK - TRIBUNER TEKNISK - INVESTERINGER

18 Noter: Anvendte regnskapsprinsipper Beskrivelse All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er alltid omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer skal klassifiseres som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller klassifiseres verdipapirene som anleggsmidler. Andre fordringer som ikke inngår i punket ovenfor, er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers skal de klassifiseres som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 18

19 Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommuneloven 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jf. kommuneloven 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. En omklassifisering medfører en regnskapsføring i investeringsregnskapet og eventuelt i driftsregnskapet. Verdivurderingen må gjennomføres før omklassifiseringen. Omklassifisering av anleggsmidler til omløpsmidler skal ikke finne sted. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld skal vurderes til opptakskost. Langsiktig gjeld skal oppskrives ved varig økning i forpliktelsen. Krav til oppskrivning gjelder ikke ved renteendring på langsiktig gjeld. Oppskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for oppskrivningen ikke lenger er til stede. Kortsiktig gjeld skal vurderes til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Vurdering til høyeste verdi skal fravikes når dette er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring. Kortsiktig gjeld som vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. 19

20 Kommunal virksomhet utenfor kommuneregnskapet Farsund kommunes samlede virksomhet fremkommer av årsregnskapet. Det er pr ingen kommunale foretak i Farsund (KF) som avlegger særregnskap. Farsund kommune er vertskommune for Lister barnevern og Lister PPT. Se note 9a og 9b. Nedenfor føler oversikt over kommunal virksomhet som er lagt til andre rettssubjekter som IKS og AS eller ivaretas av andre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid. Type virksomhet Type enhet Vertskommune Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS Avfall AS Brannvesenet Sør IKS Brannvesen IKS Farsund 365 AS Næringsutvikling AS Q43 Q Fire Tre AS Arbeidsmarkedsbedrift AS Amento AS Attføringsbedrift AS Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Revisjonstjenester IKS Agder sekretariat Sekretariat kommunens kontrollutvalg Interkommunalt samarbeid Vest-Agder-museet IKS Museum IKS Lister Byggesakstilsyn Tilsyn byggesaker Interkommunalt samarbeid Sirdal Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Vestre- Agder Arbeidsgiverkontroll Interkommunalt samarbeid Kvinesdal Lister Friluftsråd Friluftsoppgaver Interkommunalt samarbeid 27 20

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Porsgrunn kommune Regnskap 2012

Porsgrunn kommune Regnskap 2012 - 3 - INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 5 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 8 Regnskapsskjema 2A:

Detaljer