FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FARSUND KOMMUNE REGNSKAP"

Transkript

1 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

2 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP Farsund kommune Innhold: Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet 4 Økonomisk oversikt balanseregnskapet 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet etter årsbudsjettet 7 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet 8 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskap 9 Noter til regnskapet 1. Anvendte regnskapsprinsipper Endring i arbeidskapitalen Kommunens pensjonsforpliktelser Garantiansvar Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Finansielle anleggsmidler aksjer og andeler Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret Kapitalkonto Interkommunalt samarbeid Lister PPT og Lister barnevern Organisering av kommunens virksomhet Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Anleggsmidler Finansielle omløpsmidler Langsiktig gjeld Oversikt over renteswap - rentebytteavtaler Selvkosttjenester Farsund Havnevesen Disponering av overskudd Betingete forhold og hendelser etter balansedagen 38 2

3 Økonomisk oversikt - Drift Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER NOTE Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av v/t som inngår i k. tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenstepr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap av finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekn. av tidligere års regnskapsm. merforbr Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

4 Økonomisk oversikt - Investering Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner Regnskap INNTEKTER NOTE Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tj. som erstatter kommunens tjenesteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bunde driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert

5 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2010 EIENDELER Noter A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK(drift) Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik (ikke definert) Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Farsund pr / signert dato: August salvesen Rådmann Anita Ore kommunekasserer 5

6 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner Regnskap FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Fordelt inntekter/ugifter direkte på tilhørende enheter Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

7 Regnskapsskjema 1 B - driftsregnskap Alle tall i kroner Enhet /programområde Regnskap Rev. Budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Stabsorganisasjon Støttefunksjoner Havnevesen Formannskap Oppvekst Felles Barnehager Ore skole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur og idrett Oppvekst og kultur Forvaltning helse og omsorg NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstj Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen - Skjermet Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Funksjonshemmede - sone Vanse Funksjonshemmede - sone Farsund Lister Barnevern - Farsunds andel Listaheimen - Somatikk Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk utvalg Pensjoner Eiendomsskatt Skatter Rammetilskudd Statlige tilskudd Renter og avdrag Finansielle transaksjoner Avskrivninger Mva Finans

8 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års underdekning Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

9 Regnskapsskjema 2 B - investeringsregnskap 9100 Investeringer rådmannen Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET EDB-UTBYGGING - ALLE ETATER PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN FARSUND SYKEHUS KJØP AV BYGG BRUK AV LÅN BROGATEN 12 - GNR 1 BNR KJØP AV BYGG BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND HUS - LISTERVEIEN 41 - GNR 1 BNR KJØP AV AKSJER, ANDELER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND LISTER NYSKAPING AS PÅKOSTNING - KIRKER BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND - INVESTERINGER UTVIDELSE AV KIRKETORG - KOMM.TILSKUDD UTLÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND FARSUND VEKST AS AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV TOMTER KANEHEIA VEST KJØP AV AKSJER, ANDELER AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET KLP - EGENKAPITALINNSKUDD AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV TOMTER HØYGÅRD - BOLIGFELT PÅKOSTNING - KIRKER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND BRUK AV LÅN OPPRUSTING AV KIRKEBYGG/ANLEGG PÅKOSTNING - INDUSTRIBYGG NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG ULEMPESERSTATNING (GRUNNERVERV) KJØP AV BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OPPARBEIDELSE AV NYE NÆRINGSAREALER

10 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst TILBAKEKJØP AV "SOLGTE TOMTER" AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV TOMTER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND TOMTEOMRÅDE - ÅPTA KJØP AV TOMT OG GRUNN AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV FAST EIENDOM SALG AV TOMTER SALG KOMMUNAL GRUNN (FOND EIEND.SALG) AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV TOMTER BILANDSFELTET AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ÅRETS OVERSKUDD UTBYTTE FRA SELSKAPER AGDER ENERGI Rådmannen investeringer finans AVDRAG HUSBANKENS VIDEREUTLÅN UTLÅN AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND BRUK AV LÅN MOTTATTE AVDRAG PÅ HUSBANKENS VIDEREUTLÅN HUSBANKEN - ETABLERINGSLÅN EKSTRAORDINÆRE AVDRAG LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET EKSTRAORDINÆRE AVDRAG - LÅN DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS NEGATIVE RESULTAT BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND LIKVIDITETSRESERVE - OPPGJØR UTLÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND LISTER KOMPETANSE AS

11 9660 Farsund Havnevesen - investeringer Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst NYBYGG TILBAKEBETALING AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SOLGTE BÅTPLASSER - SMÅBÅTHAVNER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND FLYTEBRYGGE LAUERVIK NYBYGG AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ØREMERKEDE STATSTILSKUDD NY LIGGEKAI - LISTAHAVN NYBYGG REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND LAUERVIK - OPPLAGSPLASS/PARK.PLASS NYBYGG BRUK AV LÅN LAUERVIK NY DEL - STRØM VANN NYBYGG BRUK AV LÅN VESTERSIDEN - HAVN/BRYGGE NYBYGG ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅN BORSHAVN - LIGGEKAI "POLLEN" NYBYGG BRUK AV LÅN LUNDEVÅGEN DYPVANNSKAI NYBYGG BRUK AV LÅN HAVNEKONTORET FARØY NYBYGG TILBAKEBETALING INSKUDD BÅTPLASSER - SMÅBÅTHAVNER BRUK AV LÅN BÅTHAVN - HAVNEGATEN EKSTRAORDINÆRE AVDRAG LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND HAVNEVESENET - EKSTRAORDINÆRE AVDRAG - LÅN NYBYGG TILBAKEBETALING AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SOLGTE BÅTPLASSER - SMÅBÅTHAVNER KJØRREFJORD BÅTHAVN - UTVIDELSE

12 9200 Oppvekst og kultur - investeringer Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst LÆREMIDLER BRUK AV LÅN KUNNSKAPSLØFTET FASTLØNN TIL ANSATTE PENSJON - KLP/VITAL KOLLEKTIV ULYKKES-/GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEIDSGIVERAVGIFT EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN DATAUTSTYR ALLE SKOLER NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND - INVESTERINGER TURISTINFORMASJON - INVENTAR OG UTSTYR KJØP INVENTAR OG UTSTYR NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ANDRE SALGSINNTEKTER UTEN MVA BRUK AV BUNDNE FOND - INVESTERINGER OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET ISBANE FARSUND EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BIBLIOTEKET - OPPGRADERING DATAUTSTYR EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OPPVEKST - "FEIDE" EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET LISTA UNGDOMSSKOLE - IKT DIVERSE INNKJØP MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET LIFT TIL HALLENE KJØP INVENTAR OG UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN TEMPERATURREG. BIBLIOTEK EILERT SUNDT PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET FARSUND UNGDOMSSKOLE - RENOVERING NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN FARSUND BARNEHAGE - NY 4-AVDELINGS

13 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst KJØP INVENTAR OG UTSTYR RENGJØRINGSMASKINER INNKJØP KUNST, UTSMYKNING DIVERSE INNKJØP PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BYGGELÅNSRENTER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET LISTA UNGDOMSSKOLE PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - KULTURBYGG NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN UTBYGGING KINO NYBYGG BRUK AV LÅN UTBYGGING MUSEUM PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN VANSE SKOLE - NYE TILTAK "REMEBYGGET" PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN VANSE SKOLE - VENTILASJON GYMSAL PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BORHAUG BARNEHAGE, OPPGRADERING AVTALEFESTEDE TILLEGG KJØP INVENTAR OG UTSTYR PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG NYBYGG MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET BORHAUG BARNEHAGE - PROSJ. "LØA" NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN SUNDE BARNEHAGE - NATURGRUPPE PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BORHAUG SKOLE - BRASTADB- ETTERKLANGISOLERING PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG BRUK AV LÅN VANSE SKOLE - "GULBYGGETADM" OMBYGGING/RENOV

14 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst PÅKOSTNING - KULTURBYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET FLERBRUKSHUS NYBYGG BRUK AV LÅN ORE SKOLE -OMLEGGING AV TRAFIKKFORH NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BORHAUG SKOLE - UTEOMRÅDE NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD BRUK AV LÅN BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET SKATEANLEGG - BMX DIVERSE INNKJØP BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND BYGDEBOK - SPIND KJØP AV AKSJER, ANDELER BRUK AV DISPOSISJONSFOND - INVESTERINGER VISIT SØRLANDET PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OPPGRADERING AV UTEOMR. - KOM.BARNEHAGER NYBYGG BRUK AV LÅN BADEHUSET - OPPGRADERING AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ØREMERKEDE STATSTILSKUDD KUNSTGRESSBANE VANSE/OPPRUSTN. GARDER. LISTAHALLEN NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN SKILTING I FARSUND BY OG AV ATTRAKSJONER PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN MERKING/TILRETTELEGGING AV STIER - OPPGRADERING KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN ALCOA MILJØPARK (HUSEBYPARKEN) NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER AVSETNING TIL BUNDNE INVESTERINGSFOND ØREMERKEDE STATSTILSKUDD OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET SPIND KUNSTGRESSBANE NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN SPEIDERLEIR

15 9300 Helse og omsorg - investeringer Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst KJØP AV TRANSPORTMIDLER SALG UTSTYR/BILER/MASKINER OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET BIL EDB-PROGRAMVARE MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND - INVESTERINGER FORVALTNING HELSE - NYTT TURNUSPROGRAM TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR BRUK AV LÅN INNKJØP AV "PSS" - HJEMMESYKEPLEIEN NYBYGG BRUK AV LÅN PROSJEKTERING 4 BOLIGER MINDE BOFELLESSKAP KJØP AV BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅN KOMMUNALE BOLIGER PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - SOSIALE BYGG MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN HELSESTASJONEN - FORPROSJEKT UTBEDRING AV BYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN INST.TJ. SONE FARSUND - NYTT ROM FRISØR/FOTTERAPI NYBYGG BRUK AV LÅN BYGGING AV 4 BOLIGER MINDE BOFELLESSKAP PÅKOSTNING - SOSIALE BYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BYGGEKLOSSEN - UTEAREAL NYBYGG BRUK AV LÅN KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV FAST EIENDOM SALG BOLIG MINDE - GNR 103 BNR 185 SEKSJON NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN LISTAHEIMEN - ENDRING BYGN.STRUKTUR NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN LISTAHEIMEN - GJERDE HAGE 72 OG 62 BYGG NYBYGG BRUK AV LÅN HJ.TJENESTE SONE FARSUND - BYGN.MESSIGE ENDRINGER NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN KONTORER MOSVOLD/BYGGEKLOSSEN

16 9600 Teknisk - investeringer Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst KJØP AV TRANSPORTMIDLER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN UTSKIFTING AV MASKINER, BIL OG UTSTYR KJØP AV TRANSPORTMIDLER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ØREMERKEDE STATSTILSKUDD OVERFØRINGER FRA ANDRE KOMMUNER BRUK AV LÅN BRUK AV BUNDNE FOND - INVESTERINGER BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET BÅT - SKJÆRGÅRDSTJENESTEN PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - ADMINISTRASJONSBYGG PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG PÅKOSTNING - ANDRE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN EKSTRAORD. PÅKOSTNING BYGNINGER PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - ANDRE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN REDSKAPS-/FLISLAGER TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG PÅKOSTNING - SOSIALE BYGG PÅKOSTNING - ANDRE BYGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN VESTERSIDEN 7 - GJENNOPPBYGG. BOLIGHUS PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN ENØK TILTAK HELE BYGNINGSMASSEN PÅKOSTNING - LEDNINGER MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG BRUK AV LÅN REHABILITERING AV VANNLEDNINGSNETTET PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV LÅN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN SKIDVANN VANNBEHANDLINGSANLEGG PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG BRUK AV LÅN UTSKIFTING AV DÅRLIGE KUMMER

17 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN OMBYGGING AV KLEVELANDS VANNVERK PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING BRUK AV LÅN VANNLEDNING TIL LOSHAVN/EIKVÅG PÅKOSTNING - LEDNINGER KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN UTSKIFTING/SEPARERING AVLØPSLEDNINGER PÅKOSTNING - LEDNINGER BRUK AV LÅN NYE AVLØPSLEDNINGER I TETTSTEDSOMRÅDER PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG BRUK AV LÅN DRIFTSOVERVÅKING - AVLØP PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV LÅN AVLØPSSTASJONER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG BRUK AV LÅN AVLØPS RENSEANLEGG ÅPTA - BIOANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV LÅN REINERE LISTAFJORDER - PROSJEKT PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN ASFALTERING INNKJØP KUNST, UTSMYKNING PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD BRUK AV LÅN GATEBRUKSPLANEN I FARSUND PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN NYANLEGG GATELYS PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND TRAFIKK- OG MILJØTILTAK I TETTSTEDENE PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG BRUK AV LÅN SKRÅVEIEN PLANLEGGING/FORNMINNER OG BYGGING

18 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET SKOGSVEI RØINÅS - LAUNDAL OPPGRADERING PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OPPRUSTNING BORSHAVN KJØP AV TOMT OG GRUNN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND TOMT HANANGER /159 - MAKESKIFTE NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN VANSEBEKKEN PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN FORVALTNING VARBAKK NYBYGG BRUK AV LÅN BRANNVESENET SØR - FARSUND ANDEL PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD TURVEI RUNDT MOSVOLDTJERN KJØP AV TOMT OG GRUNN ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET ØSTHASSELSTRAND - GNR 28 BNR KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND NORDKAPP NYBYGG BRUK AV LÅN HØYGÅRD - BOLIGFELT TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN FELLESTILTAK TYVERISIKRING KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN TILTAK LEKEPLASSER (OPPRUSTING, IKKE VEDLIKEHOLD) MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG BRUK AV LÅN SIKRING AV TILTAK I TUR- OG FRILUFTSOMRÅDER

19 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN TILTAK LEKEPLASSER ÅRLIG TILSKUDD PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS NEGATIVE RESULTAT AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER SALG AV TOMTER BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND INDUSTRIOMRÅDE RØSSEVIKA PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND FYLLING GÅSEHOLMEN-ENGØY NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET BILANDSFELTET PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND SIKRING AV FJELL HØYGÅRD BOLIGFELT PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD BRUK AV LÅN STRANDPROMONADE LANGS HAVNEGATEN

20 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Farsund kommune Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap 20

21 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Avsetning og bruk av disposisjonsfond skjema 1A I Farsund kommunes regnskap for fremkommer kommunestyret og enhetenes avsetninger og bruk fremdeles både i skjema 1A og 1B slik forståelsen av regnskapsreglene har vært før departementets brev i 2010 til Norges Kommunerevisorforbund. I skjema 1A mellom til fordeling drift og sum fordelt til drift fra skjema 1B er det en linje for inntekter/utgifter bokført direkte på tilhørende enheter. Posten fremkommer som følge av at skjema 1A er sortert etter konto mens 1B er bygd opp etter ansvar og tjeneste. 21

22 Note 2 Endring i arbeidskapital alle tall i hele 1000 Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler 6668 Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap Endring arbeidskapital i balansen Differanse 0 22

23 Note nr. 3 Pensjonskostnader Regnskapsføring av pensjon: Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik. Kriteriene for beregning av forpliktelsen avviker fra beregning av pensjonspremien, og det vil normalt være forskjell på disse to størrelsene. Premieavviket inntekts- eller utgiftsføres over driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste år. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv. anleggsmidler og langsiktig gjeld. Vital KLP SPK Sum Årets netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl Forventet avkastn. på pensjonsmidl Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik Premieinnbetaling eks adm.kostnader Avregning tidligere år Årets netto pensjonskostnad Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Akkumulert premieavvik tidligere år Arbeidsgiveravgift Akkumulert premieavvik med avgift Årets estimatavvik Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Balanseposter UB bokført pensjonsmidler UB bokført pensjonsforpliktelser Beregningsforutsetninger pr : Avkastning på pensjonsmidlene 5,50 % 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % 4,50 % Årlig lønnsvekst 2,96 % 2,96 % 2,96 % Årlig økning i G 2,96 % 2,96 % 2,96 % Årlig regulering av pensjoner 2,96 % 2,96 % 2,96 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 23

24 Note nr. 4 Kommunens garantiansvar Alle tall i hele kroner Gitt overfor andel 2010 utløp Agder Energi AS 1 % kr kr Vest-Agder Fylkeskommune Lister Bompengeselskap AS 10 % kr kr Brannvesenet Sør IKS lån kr ,15 % kr Depositumgarantier pr kr kr Sum garantiansvar kr kr

25 Note nr. 5 Fordringer og gjeld til særbedrifter Gjelder foretak etter kap 11 i kommuneloven, bedrifter og samarbeid jf. kommuneloven 11 og 27 med eget særregnskap Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum kortsiktige poster kr - kr - kr - kr - Langsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - 25

26 Note nr. 6 Aksjer og andeler i varig eie Eierandel i Balanseført verdi Balanseført verdi Selskapets navn selskapet KLP - egenkapitalinnskudd kr kr Farsund og Lyngdal Renovasjonsselskap AS 59,7 % kr kr Lister kompetanse AS 13,04 % kr kr Vest-Agder museet IKS 5 % kr kr Naglestad skisenter AL 1 A-andel kr kr Amento AS (tidligere Farsund Produkter AS) 48 % kr kr Q43 - Q FIRE TRE AS (tidl. Kvavik Verksted AS) 50 % kr kr Lister Bompengeselskap AS 10 % kr kr Farsund Næringsselskap AS 25 % kr kr Agder Energi AS 1,299 % kr kr Havnevesenet Cruise Norway 1 aksje kr kr Varodd Industrier AS 10 aksjer 0,06 % Visit Sørlandet 4 kr kr Lister Nyskapning AS kr Region Lister BA kr Sum kr kr

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler... 6 Balanseregnskapet... 10 Beskrivelse av regnskapsprinsipper...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/3241-14618/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 28.04.2014 Saksframlegg Årsregnskap 2013 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2006 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2006 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2006 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2006 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2011 Vedtatt i kommunestyret den 21.6.12 Sak nr: 51/2012 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2012 Vedtatt i kommunestyret den Sak nr: /2013 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter...5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...6

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer