FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FARSUND KOMMUNE REGNSKAP"

Transkript

1 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

2 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP Farsund kommune Innhold: Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet 4 Økonomisk oversikt balanseregnskapet 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet etter årsbudsjettet 7 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet 8 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskap 9 Noter til regnskapet 1. Anvendte regnskapsprinsipper Endring i arbeidskapitalen Kommunens pensjonsforpliktelser Garantiansvar Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Finansielle anleggsmidler aksjer og andeler Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret Kapitalkonto Interkommunalt samarbeid Lister PPT og Lister barnevern Organisering av kommunens virksomhet Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Anleggsmidler Finansielle omløpsmidler Langsiktig gjeld Oversikt over renteswap - rentebytteavtaler Selvkosttjenester Farsund Havnevesen Disponering av overskudd Betingete forhold og hendelser etter balansedagen 38 2

3 Økonomisk oversikt - Drift Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER NOTE Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av v/t som inngår i k. tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenstepr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap av finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekn. av tidligere års regnskapsm. merforbr Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

4 Økonomisk oversikt - Investering Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner Regnskap INNTEKTER NOTE Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tj. som erstatter kommunens tjenesteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bunde driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert

5 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2010 EIENDELER Noter A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK(drift) Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik (ikke definert) Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Farsund pr / signert dato: August salvesen Rådmann Anita Ore kommunekasserer 5

6 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner Regnskap FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Fordelt inntekter/ugifter direkte på tilhørende enheter Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

7 Regnskapsskjema 1 B - driftsregnskap Alle tall i kroner Enhet /programområde Regnskap Rev. Budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Stabsorganisasjon Støttefunksjoner Havnevesen Formannskap Oppvekst Felles Barnehager Ore skole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur og idrett Oppvekst og kultur Forvaltning helse og omsorg NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstj Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen - Skjermet Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Funksjonshemmede - sone Vanse Funksjonshemmede - sone Farsund Lister Barnevern - Farsunds andel Listaheimen - Somatikk Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk utvalg Pensjoner Eiendomsskatt Skatter Rammetilskudd Statlige tilskudd Renter og avdrag Finansielle transaksjoner Avskrivninger Mva Finans

8 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års underdekning Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

9 Regnskapsskjema 2 B - investeringsregnskap 9100 Investeringer rådmannen Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET EDB-UTBYGGING - ALLE ETATER PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN FARSUND SYKEHUS KJØP AV BYGG BRUK AV LÅN BROGATEN 12 - GNR 1 BNR KJØP AV BYGG BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND HUS - LISTERVEIEN 41 - GNR 1 BNR KJØP AV AKSJER, ANDELER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND LISTER NYSKAPING AS PÅKOSTNING - KIRKER BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND - INVESTERINGER UTVIDELSE AV KIRKETORG - KOMM.TILSKUDD UTLÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND FARSUND VEKST AS AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV TOMTER KANEHEIA VEST KJØP AV AKSJER, ANDELER AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET KLP - EGENKAPITALINNSKUDD AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV TOMTER HØYGÅRD - BOLIGFELT PÅKOSTNING - KIRKER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND BRUK AV LÅN OPPRUSTING AV KIRKEBYGG/ANLEGG PÅKOSTNING - INDUSTRIBYGG NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG ULEMPESERSTATNING (GRUNNERVERV) KJØP AV BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OPPARBEIDELSE AV NYE NÆRINGSAREALER

10 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst TILBAKEKJØP AV "SOLGTE TOMTER" AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV TOMTER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND TOMTEOMRÅDE - ÅPTA KJØP AV TOMT OG GRUNN AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV FAST EIENDOM SALG AV TOMTER SALG KOMMUNAL GRUNN (FOND EIEND.SALG) AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV TOMTER BILANDSFELTET AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ÅRETS OVERSKUDD UTBYTTE FRA SELSKAPER AGDER ENERGI Rådmannen investeringer finans AVDRAG HUSBANKENS VIDEREUTLÅN UTLÅN AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND BRUK AV LÅN MOTTATTE AVDRAG PÅ HUSBANKENS VIDEREUTLÅN HUSBANKEN - ETABLERINGSLÅN EKSTRAORDINÆRE AVDRAG LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET EKSTRAORDINÆRE AVDRAG - LÅN DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS NEGATIVE RESULTAT BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND LIKVIDITETSRESERVE - OPPGJØR UTLÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND LISTER KOMPETANSE AS

11 9660 Farsund Havnevesen - investeringer Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst NYBYGG TILBAKEBETALING AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SOLGTE BÅTPLASSER - SMÅBÅTHAVNER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND FLYTEBRYGGE LAUERVIK NYBYGG AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ØREMERKEDE STATSTILSKUDD NY LIGGEKAI - LISTAHAVN NYBYGG REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND LAUERVIK - OPPLAGSPLASS/PARK.PLASS NYBYGG BRUK AV LÅN LAUERVIK NY DEL - STRØM VANN NYBYGG BRUK AV LÅN VESTERSIDEN - HAVN/BRYGGE NYBYGG ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅN BORSHAVN - LIGGEKAI "POLLEN" NYBYGG BRUK AV LÅN LUNDEVÅGEN DYPVANNSKAI NYBYGG BRUK AV LÅN HAVNEKONTORET FARØY NYBYGG TILBAKEBETALING INSKUDD BÅTPLASSER - SMÅBÅTHAVNER BRUK AV LÅN BÅTHAVN - HAVNEGATEN EKSTRAORDINÆRE AVDRAG LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND HAVNEVESENET - EKSTRAORDINÆRE AVDRAG - LÅN NYBYGG TILBAKEBETALING AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SOLGTE BÅTPLASSER - SMÅBÅTHAVNER KJØRREFJORD BÅTHAVN - UTVIDELSE

12 9200 Oppvekst og kultur - investeringer Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst LÆREMIDLER BRUK AV LÅN KUNNSKAPSLØFTET FASTLØNN TIL ANSATTE PENSJON - KLP/VITAL KOLLEKTIV ULYKKES-/GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEIDSGIVERAVGIFT EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN DATAUTSTYR ALLE SKOLER NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND - INVESTERINGER TURISTINFORMASJON - INVENTAR OG UTSTYR KJØP INVENTAR OG UTSTYR NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ANDRE SALGSINNTEKTER UTEN MVA BRUK AV BUNDNE FOND - INVESTERINGER OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET ISBANE FARSUND EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BIBLIOTEKET - OPPGRADERING DATAUTSTYR EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OPPVEKST - "FEIDE" EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET LISTA UNGDOMSSKOLE - IKT DIVERSE INNKJØP MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET LIFT TIL HALLENE KJØP INVENTAR OG UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN TEMPERATURREG. BIBLIOTEK EILERT SUNDT PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET FARSUND UNGDOMSSKOLE - RENOVERING NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN FARSUND BARNEHAGE - NY 4-AVDELINGS

13 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst KJØP INVENTAR OG UTSTYR RENGJØRINGSMASKINER INNKJØP KUNST, UTSMYKNING DIVERSE INNKJØP PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BYGGELÅNSRENTER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET LISTA UNGDOMSSKOLE PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - KULTURBYGG NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN UTBYGGING KINO NYBYGG BRUK AV LÅN UTBYGGING MUSEUM PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN VANSE SKOLE - NYE TILTAK "REMEBYGGET" PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN VANSE SKOLE - VENTILASJON GYMSAL PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BORHAUG BARNEHAGE, OPPGRADERING AVTALEFESTEDE TILLEGG KJØP INVENTAR OG UTSTYR PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG NYBYGG MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET BORHAUG BARNEHAGE - PROSJ. "LØA" NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN SUNDE BARNEHAGE - NATURGRUPPE PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BORHAUG SKOLE - BRASTADB- ETTERKLANGISOLERING PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG BRUK AV LÅN VANSE SKOLE - "GULBYGGETADM" OMBYGGING/RENOV

14 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst PÅKOSTNING - KULTURBYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET FLERBRUKSHUS NYBYGG BRUK AV LÅN ORE SKOLE -OMLEGGING AV TRAFIKKFORH NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BORHAUG SKOLE - UTEOMRÅDE NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD BRUK AV LÅN BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET SKATEANLEGG - BMX DIVERSE INNKJØP BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND BYGDEBOK - SPIND KJØP AV AKSJER, ANDELER BRUK AV DISPOSISJONSFOND - INVESTERINGER VISIT SØRLANDET PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OPPGRADERING AV UTEOMR. - KOM.BARNEHAGER NYBYGG BRUK AV LÅN BADEHUSET - OPPGRADERING AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ØREMERKEDE STATSTILSKUDD KUNSTGRESSBANE VANSE/OPPRUSTN. GARDER. LISTAHALLEN NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN SKILTING I FARSUND BY OG AV ATTRAKSJONER PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN MERKING/TILRETTELEGGING AV STIER - OPPGRADERING KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN ALCOA MILJØPARK (HUSEBYPARKEN) NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER AVSETNING TIL BUNDNE INVESTERINGSFOND ØREMERKEDE STATSTILSKUDD OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET SPIND KUNSTGRESSBANE NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN SPEIDERLEIR

15 9300 Helse og omsorg - investeringer Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst KJØP AV TRANSPORTMIDLER SALG UTSTYR/BILER/MASKINER OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET BIL EDB-PROGRAMVARE MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND - INVESTERINGER FORVALTNING HELSE - NYTT TURNUSPROGRAM TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR BRUK AV LÅN INNKJØP AV "PSS" - HJEMMESYKEPLEIEN NYBYGG BRUK AV LÅN PROSJEKTERING 4 BOLIGER MINDE BOFELLESSKAP KJØP AV BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅN KOMMUNALE BOLIGER PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - SOSIALE BYGG MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN HELSESTASJONEN - FORPROSJEKT UTBEDRING AV BYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN INST.TJ. SONE FARSUND - NYTT ROM FRISØR/FOTTERAPI NYBYGG BRUK AV LÅN BYGGING AV 4 BOLIGER MINDE BOFELLESSKAP PÅKOSTNING - SOSIALE BYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BYGGEKLOSSEN - UTEAREAL NYBYGG BRUK AV LÅN KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV FAST EIENDOM SALG BOLIG MINDE - GNR 103 BNR 185 SEKSJON NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN LISTAHEIMEN - ENDRING BYGN.STRUKTUR NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN LISTAHEIMEN - GJERDE HAGE 72 OG 62 BYGG NYBYGG BRUK AV LÅN HJ.TJENESTE SONE FARSUND - BYGN.MESSIGE ENDRINGER NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN KONTORER MOSVOLD/BYGGEKLOSSEN

16 9600 Teknisk - investeringer Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst KJØP AV TRANSPORTMIDLER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN UTSKIFTING AV MASKINER, BIL OG UTSTYR KJØP AV TRANSPORTMIDLER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ØREMERKEDE STATSTILSKUDD OVERFØRINGER FRA ANDRE KOMMUNER BRUK AV LÅN BRUK AV BUNDNE FOND - INVESTERINGER BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET BÅT - SKJÆRGÅRDSTJENESTEN PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - ADMINISTRASJONSBYGG PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG PÅKOSTNING - ANDRE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN EKSTRAORD. PÅKOSTNING BYGNINGER PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - ANDRE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN REDSKAPS-/FLISLAGER TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG PÅKOSTNING - SOSIALE BYGG PÅKOSTNING - ANDRE BYGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN VESTERSIDEN 7 - GJENNOPPBYGG. BOLIGHUS PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN ENØK TILTAK HELE BYGNINGSMASSEN PÅKOSTNING - LEDNINGER MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG BRUK AV LÅN REHABILITERING AV VANNLEDNINGSNETTET PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV LÅN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN SKIDVANN VANNBEHANDLINGSANLEGG PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG BRUK AV LÅN UTSKIFTING AV DÅRLIGE KUMMER

17 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN OMBYGGING AV KLEVELANDS VANNVERK PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING BRUK AV LÅN VANNLEDNING TIL LOSHAVN/EIKVÅG PÅKOSTNING - LEDNINGER KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN UTSKIFTING/SEPARERING AVLØPSLEDNINGER PÅKOSTNING - LEDNINGER BRUK AV LÅN NYE AVLØPSLEDNINGER I TETTSTEDSOMRÅDER PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG BRUK AV LÅN DRIFTSOVERVÅKING - AVLØP PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV LÅN AVLØPSSTASJONER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG BRUK AV LÅN AVLØPS RENSEANLEGG ÅPTA - BIOANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV LÅN REINERE LISTAFJORDER - PROSJEKT PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN ASFALTERING INNKJØP KUNST, UTSMYKNING PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD BRUK AV LÅN GATEBRUKSPLANEN I FARSUND PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN NYANLEGG GATELYS PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND TRAFIKK- OG MILJØTILTAK I TETTSTEDENE PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG BRUK AV LÅN SKRÅVEIEN PLANLEGGING/FORNMINNER OG BYGGING

18 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET SKOGSVEI RØINÅS - LAUNDAL OPPGRADERING PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OPPRUSTNING BORSHAVN KJØP AV TOMT OG GRUNN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND TOMT HANANGER /159 - MAKESKIFTE NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN VANSEBEKKEN PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN FORVALTNING VARBAKK NYBYGG BRUK AV LÅN BRANNVESENET SØR - FARSUND ANDEL PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD TURVEI RUNDT MOSVOLDTJERN KJØP AV TOMT OG GRUNN ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET ØSTHASSELSTRAND - GNR 28 BNR KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND NORDKAPP NYBYGG BRUK AV LÅN HØYGÅRD - BOLIGFELT TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN FELLESTILTAK TYVERISIKRING KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN TILTAK LEKEPLASSER (OPPRUSTING, IKKE VEDLIKEHOLD) MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG BRUK AV LÅN SIKRING AV TILTAK I TUR- OG FRILUFTSOMRÅDER

19 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN TILTAK LEKEPLASSER ÅRLIG TILSKUDD PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS NEGATIVE RESULTAT AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER SALG AV TOMTER BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND INDUSTRIOMRÅDE RØSSEVIKA PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND FYLLING GÅSEHOLMEN-ENGØY NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET BILANDSFELTET PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND SIKRING AV FJELL HØYGÅRD BOLIGFELT PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD BRUK AV LÅN STRANDPROMONADE LANGS HAVNEGATEN

20 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Farsund kommune Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap 20

21 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Avsetning og bruk av disposisjonsfond skjema 1A I Farsund kommunes regnskap for fremkommer kommunestyret og enhetenes avsetninger og bruk fremdeles både i skjema 1A og 1B slik forståelsen av regnskapsreglene har vært før departementets brev i 2010 til Norges Kommunerevisorforbund. I skjema 1A mellom til fordeling drift og sum fordelt til drift fra skjema 1B er det en linje for inntekter/utgifter bokført direkte på tilhørende enheter. Posten fremkommer som følge av at skjema 1A er sortert etter konto mens 1B er bygd opp etter ansvar og tjeneste. 21

22 Note 2 Endring i arbeidskapital alle tall i hele 1000 Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler 6668 Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap Endring arbeidskapital i balansen Differanse 0 22

23 Note nr. 3 Pensjonskostnader Regnskapsføring av pensjon: Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik. Kriteriene for beregning av forpliktelsen avviker fra beregning av pensjonspremien, og det vil normalt være forskjell på disse to størrelsene. Premieavviket inntekts- eller utgiftsføres over driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste år. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv. anleggsmidler og langsiktig gjeld. Vital KLP SPK Sum Årets netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl Forventet avkastn. på pensjonsmidl Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik Premieinnbetaling eks adm.kostnader Avregning tidligere år Årets netto pensjonskostnad Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Akkumulert premieavvik tidligere år Arbeidsgiveravgift Akkumulert premieavvik med avgift Årets estimatavvik Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Balanseposter UB bokført pensjonsmidler UB bokført pensjonsforpliktelser Beregningsforutsetninger pr : Avkastning på pensjonsmidlene 5,50 % 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % 4,50 % Årlig lønnsvekst 2,96 % 2,96 % 2,96 % Årlig økning i G 2,96 % 2,96 % 2,96 % Årlig regulering av pensjoner 2,96 % 2,96 % 2,96 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 23

24 Note nr. 4 Kommunens garantiansvar Alle tall i hele kroner Gitt overfor andel 2010 utløp Agder Energi AS 1 % kr kr Vest-Agder Fylkeskommune Lister Bompengeselskap AS 10 % kr kr Brannvesenet Sør IKS lån kr ,15 % kr Depositumgarantier pr kr kr Sum garantiansvar kr kr

25 Note nr. 5 Fordringer og gjeld til særbedrifter Gjelder foretak etter kap 11 i kommuneloven, bedrifter og samarbeid jf. kommuneloven 11 og 27 med eget særregnskap Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum kortsiktige poster kr - kr - kr - kr - Langsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - 25

26 Note nr. 6 Aksjer og andeler i varig eie Eierandel i Balanseført verdi Balanseført verdi Selskapets navn selskapet KLP - egenkapitalinnskudd kr kr Farsund og Lyngdal Renovasjonsselskap AS 59,7 % kr kr Lister kompetanse AS 13,04 % kr kr Vest-Agder museet IKS 5 % kr kr Naglestad skisenter AL 1 A-andel kr kr Amento AS (tidligere Farsund Produkter AS) 48 % kr kr Q43 - Q FIRE TRE AS (tidl. Kvavik Verksted AS) 50 % kr kr Lister Bompengeselskap AS 10 % kr kr Farsund Næringsselskap AS 25 % kr kr Agder Energi AS 1,299 % kr kr Havnevesenet Cruise Norway 1 aksje kr kr Varodd Industrier AS 10 aksjer 0,06 % Visit Sørlandet 4 kr kr Lister Nyskapning AS kr Region Lister BA kr Sum kr kr

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksopplysninger: Årsregnskapet viser kr. 490 675 429 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 17 797 051.

Saksopplysninger: Årsregnskapet viser kr. 490 675 429 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 17 797 051. Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Farsund kommune Sak: 08/16 Møtedato: 11.04.16 Saksbehandler: Willy Gill SAK 08/16 ÅRSREGNSKAPET 2015 - FARSUND KOMMUNE Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2010 [2] FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2010 Innhold: Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet 5 Økonomisk

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer