FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FARSUND KOMMUNE REGNSKAP"

Transkript

1 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

2 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP Farsund kommune Innhold: Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet 4 Økonomisk oversikt balanseregnskapet 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet etter årsbudsjettet 7 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet 8 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskap 9 Noter til regnskapet 1. Anvendte regnskapsprinsipper Endring i arbeidskapitalen Kommunens pensjonsforpliktelser Garantiansvar Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Finansielle anleggsmidler aksjer og andeler Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret Kapitalkonto Interkommunalt samarbeid Lister PPT og Lister barnevern Organisering av kommunens virksomhet Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Anleggsmidler Finansielle omløpsmidler Langsiktig gjeld Oversikt over renteswap - rentebytteavtaler Selvkosttjenester Farsund Havnevesen Disponering av overskudd Betingete forhold og hendelser etter balansedagen 38 2

3 Økonomisk oversikt - Drift Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER NOTE Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av v/t som inngår i k. tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenstepr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap av finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekn. av tidligere års regnskapsm. merforbr Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

4 Økonomisk oversikt - Investering Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner Regnskap INNTEKTER NOTE Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tj. som erstatter kommunens tjenesteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bunde driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert

5 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2010 EIENDELER Noter A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK(drift) Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik (ikke definert) Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Farsund pr / signert dato: August salvesen Rådmann Anita Ore kommunekasserer 5

6 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner Regnskap FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Fordelt inntekter/ugifter direkte på tilhørende enheter Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

7 Regnskapsskjema 1 B - driftsregnskap Alle tall i kroner Enhet /programområde Regnskap Rev. Budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Stabsorganisasjon Støttefunksjoner Havnevesen Formannskap Oppvekst Felles Barnehager Ore skole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur og idrett Oppvekst og kultur Forvaltning helse og omsorg NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstj Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen - Skjermet Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Funksjonshemmede - sone Vanse Funksjonshemmede - sone Farsund Lister Barnevern - Farsunds andel Listaheimen - Somatikk Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk utvalg Pensjoner Eiendomsskatt Skatter Rammetilskudd Statlige tilskudd Renter og avdrag Finansielle transaksjoner Avskrivninger Mva Finans

8 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års underdekning Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

9 Regnskapsskjema 2 B - investeringsregnskap 9100 Investeringer rådmannen Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET EDB-UTBYGGING - ALLE ETATER PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN FARSUND SYKEHUS KJØP AV BYGG BRUK AV LÅN BROGATEN 12 - GNR 1 BNR KJØP AV BYGG BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND HUS - LISTERVEIEN 41 - GNR 1 BNR KJØP AV AKSJER, ANDELER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND LISTER NYSKAPING AS PÅKOSTNING - KIRKER BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND - INVESTERINGER UTVIDELSE AV KIRKETORG - KOMM.TILSKUDD UTLÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND FARSUND VEKST AS AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV TOMTER KANEHEIA VEST KJØP AV AKSJER, ANDELER AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET KLP - EGENKAPITALINNSKUDD AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV TOMTER HØYGÅRD - BOLIGFELT PÅKOSTNING - KIRKER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND BRUK AV LÅN OPPRUSTING AV KIRKEBYGG/ANLEGG PÅKOSTNING - INDUSTRIBYGG NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG ULEMPESERSTATNING (GRUNNERVERV) KJØP AV BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OPPARBEIDELSE AV NYE NÆRINGSAREALER

10 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst TILBAKEKJØP AV "SOLGTE TOMTER" AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV TOMTER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND TOMTEOMRÅDE - ÅPTA KJØP AV TOMT OG GRUNN AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV FAST EIENDOM SALG AV TOMTER SALG KOMMUNAL GRUNN (FOND EIEND.SALG) AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV TOMTER BILANDSFELTET AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ÅRETS OVERSKUDD UTBYTTE FRA SELSKAPER AGDER ENERGI Rådmannen investeringer finans AVDRAG HUSBANKENS VIDEREUTLÅN UTLÅN AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND BRUK AV LÅN MOTTATTE AVDRAG PÅ HUSBANKENS VIDEREUTLÅN HUSBANKEN - ETABLERINGSLÅN EKSTRAORDINÆRE AVDRAG LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET EKSTRAORDINÆRE AVDRAG - LÅN DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS NEGATIVE RESULTAT BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND LIKVIDITETSRESERVE - OPPGJØR UTLÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND LISTER KOMPETANSE AS

11 9660 Farsund Havnevesen - investeringer Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst NYBYGG TILBAKEBETALING AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SOLGTE BÅTPLASSER - SMÅBÅTHAVNER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND FLYTEBRYGGE LAUERVIK NYBYGG AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ØREMERKEDE STATSTILSKUDD NY LIGGEKAI - LISTAHAVN NYBYGG REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND LAUERVIK - OPPLAGSPLASS/PARK.PLASS NYBYGG BRUK AV LÅN LAUERVIK NY DEL - STRØM VANN NYBYGG BRUK AV LÅN VESTERSIDEN - HAVN/BRYGGE NYBYGG ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅN BORSHAVN - LIGGEKAI "POLLEN" NYBYGG BRUK AV LÅN LUNDEVÅGEN DYPVANNSKAI NYBYGG BRUK AV LÅN HAVNEKONTORET FARØY NYBYGG TILBAKEBETALING INSKUDD BÅTPLASSER - SMÅBÅTHAVNER BRUK AV LÅN BÅTHAVN - HAVNEGATEN EKSTRAORDINÆRE AVDRAG LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND HAVNEVESENET - EKSTRAORDINÆRE AVDRAG - LÅN NYBYGG TILBAKEBETALING AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SOLGTE BÅTPLASSER - SMÅBÅTHAVNER KJØRREFJORD BÅTHAVN - UTVIDELSE

12 9200 Oppvekst og kultur - investeringer Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst LÆREMIDLER BRUK AV LÅN KUNNSKAPSLØFTET FASTLØNN TIL ANSATTE PENSJON - KLP/VITAL KOLLEKTIV ULYKKES-/GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEIDSGIVERAVGIFT EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN DATAUTSTYR ALLE SKOLER NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND - INVESTERINGER TURISTINFORMASJON - INVENTAR OG UTSTYR KJØP INVENTAR OG UTSTYR NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ANDRE SALGSINNTEKTER UTEN MVA BRUK AV BUNDNE FOND - INVESTERINGER OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET ISBANE FARSUND EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BIBLIOTEKET - OPPGRADERING DATAUTSTYR EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OPPVEKST - "FEIDE" EDB-UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET LISTA UNGDOMSSKOLE - IKT DIVERSE INNKJØP MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET LIFT TIL HALLENE KJØP INVENTAR OG UTSTYR MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN TEMPERATURREG. BIBLIOTEK EILERT SUNDT PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET FARSUND UNGDOMSSKOLE - RENOVERING NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN FARSUND BARNEHAGE - NY 4-AVDELINGS

13 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst KJØP INVENTAR OG UTSTYR RENGJØRINGSMASKINER INNKJØP KUNST, UTSMYKNING DIVERSE INNKJØP PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BYGGELÅNSRENTER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET LISTA UNGDOMSSKOLE PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - KULTURBYGG NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN UTBYGGING KINO NYBYGG BRUK AV LÅN UTBYGGING MUSEUM PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN VANSE SKOLE - NYE TILTAK "REMEBYGGET" PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN VANSE SKOLE - VENTILASJON GYMSAL PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BORHAUG BARNEHAGE, OPPGRADERING AVTALEFESTEDE TILLEGG KJØP INVENTAR OG UTSTYR PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG NYBYGG MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET BORHAUG BARNEHAGE - PROSJ. "LØA" NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN SUNDE BARNEHAGE - NATURGRUPPE PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BORHAUG SKOLE - BRASTADB- ETTERKLANGISOLERING PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG BRUK AV LÅN VANSE SKOLE - "GULBYGGETADM" OMBYGGING/RENOV

14 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst PÅKOSTNING - KULTURBYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET FLERBRUKSHUS NYBYGG BRUK AV LÅN ORE SKOLE -OMLEGGING AV TRAFIKKFORH NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BORHAUG SKOLE - UTEOMRÅDE NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD BRUK AV LÅN BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET SKATEANLEGG - BMX DIVERSE INNKJØP BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND BYGDEBOK - SPIND KJØP AV AKSJER, ANDELER BRUK AV DISPOSISJONSFOND - INVESTERINGER VISIT SØRLANDET PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN OPPGRADERING AV UTEOMR. - KOM.BARNEHAGER NYBYGG BRUK AV LÅN BADEHUSET - OPPGRADERING AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ØREMERKEDE STATSTILSKUDD KUNSTGRESSBANE VANSE/OPPRUSTN. GARDER. LISTAHALLEN NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN SKILTING I FARSUND BY OG AV ATTRAKSJONER PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN MERKING/TILRETTELEGGING AV STIER - OPPGRADERING KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN ALCOA MILJØPARK (HUSEBYPARKEN) NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER AVSETNING TIL BUNDNE INVESTERINGSFOND ØREMERKEDE STATSTILSKUDD OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET SPIND KUNSTGRESSBANE NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN SPEIDERLEIR

15 9300 Helse og omsorg - investeringer Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst KJØP AV TRANSPORTMIDLER SALG UTSTYR/BILER/MASKINER OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET BIL EDB-PROGRAMVARE MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND - INVESTERINGER FORVALTNING HELSE - NYTT TURNUSPROGRAM TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR BRUK AV LÅN INNKJØP AV "PSS" - HJEMMESYKEPLEIEN NYBYGG BRUK AV LÅN PROSJEKTERING 4 BOLIGER MINDE BOFELLESSKAP KJØP AV BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅN KOMMUNALE BOLIGER PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - SOSIALE BYGG MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN HELSESTASJONEN - FORPROSJEKT UTBEDRING AV BYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN INST.TJ. SONE FARSUND - NYTT ROM FRISØR/FOTTERAPI NYBYGG BRUK AV LÅN BYGGING AV 4 BOLIGER MINDE BOFELLESSKAP PÅKOSTNING - SOSIALE BYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BYGGEKLOSSEN - UTEAREAL NYBYGG BRUK AV LÅN KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV FAST EIENDOM SALG BOLIG MINDE - GNR 103 BNR 185 SEKSJON NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN LISTAHEIMEN - ENDRING BYGN.STRUKTUR NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN LISTAHEIMEN - GJERDE HAGE 72 OG 62 BYGG NYBYGG BRUK AV LÅN HJ.TJENESTE SONE FARSUND - BYGN.MESSIGE ENDRINGER NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN KONTORER MOSVOLD/BYGGEKLOSSEN

16 9600 Teknisk - investeringer Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst KJØP AV TRANSPORTMIDLER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN UTSKIFTING AV MASKINER, BIL OG UTSTYR KJØP AV TRANSPORTMIDLER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ØREMERKEDE STATSTILSKUDD OVERFØRINGER FRA ANDRE KOMMUNER BRUK AV LÅN BRUK AV BUNDNE FOND - INVESTERINGER BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET BÅT - SKJÆRGÅRDSTJENESTEN PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - ADMINISTRASJONSBYGG PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG PÅKOSTNING - ANDRE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN EKSTRAORD. PÅKOSTNING BYGNINGER PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - ANDRE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN REDSKAPS-/FLISLAGER TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG PÅKOSTNING - SOSIALE BYGG PÅKOSTNING - ANDRE BYGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN VESTERSIDEN 7 - GJENNOPPBYGG. BOLIGHUS PÅKOSTNING - KOMMUNALE BYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN ENØK TILTAK HELE BYGNINGSMASSEN PÅKOSTNING - LEDNINGER MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG BRUK AV LÅN REHABILITERING AV VANNLEDNINGSNETTET PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV LÅN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN SKIDVANN VANNBEHANDLINGSANLEGG PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG BRUK AV LÅN UTSKIFTING AV DÅRLIGE KUMMER

17 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN OMBYGGING AV KLEVELANDS VANNVERK PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING BRUK AV LÅN VANNLEDNING TIL LOSHAVN/EIKVÅG PÅKOSTNING - LEDNINGER KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN UTSKIFTING/SEPARERING AVLØPSLEDNINGER PÅKOSTNING - LEDNINGER BRUK AV LÅN NYE AVLØPSLEDNINGER I TETTSTEDSOMRÅDER PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG BRUK AV LÅN DRIFTSOVERVÅKING - AVLØP PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV LÅN AVLØPSSTASJONER PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG BRUK AV LÅN AVLØPS RENSEANLEGG ÅPTA - BIOANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV LÅN REINERE LISTAFJORDER - PROSJEKT PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN ASFALTERING INNKJØP KUNST, UTSMYKNING PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD BRUK AV LÅN GATEBRUKSPLANEN I FARSUND PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN NYANLEGG GATELYS PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND TRAFIKK- OG MILJØTILTAK I TETTSTEDENE PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG BRUK AV LÅN SKRÅVEIEN PLANLEGGING/FORNMINNER OG BYGGING

18 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET SKOGSVEI RØINÅS - LAUNDAL OPPGRADERING PÅKOSTNING - TEKNISKE ANLEGG PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OPPRUSTNING BORSHAVN KJØP AV TOMT OG GRUNN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND TOMT HANANGER /159 - MAKESKIFTE NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN VANSEBEKKEN PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN FORVALTNING VARBAKK NYBYGG BRUK AV LÅN BRANNVESENET SØR - FARSUND ANDEL PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD TURVEI RUNDT MOSVOLDTJERN KJØP AV TOMT OG GRUNN ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET ØSTHASSELSTRAND - GNR 28 BNR KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND NORDKAPP NYBYGG BRUK AV LÅN HØYGÅRD - BOLIGFELT TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR PÅKOSTNING - UNDERVISNINGSBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN FELLESTILTAK TYVERISIKRING KOMMUNALE BYGG PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN TILTAK LEKEPLASSER (OPPRUSTING, IKKE VEDLIKEHOLD) MATERIALER TIL PÅKOSTNING OG NYBYGG BRUK AV LÅN SIKRING AV TILTAK I TUR- OG FRILUFTSOMRÅDER

19 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Konto Tekst PÅKOSTNING - BALLBANER OG LEKEPLASSER MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV LÅN TILTAK LEKEPLASSER ÅRLIG TILSKUDD PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS NEGATIVE RESULTAT AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER SALG AV TOMTER BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND INDUSTRIOMRÅDE RØSSEVIKA PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND FYLLING GÅSEHOLMEN-ENGØY NYBYGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER REFUSJONER FRA ANDRE BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET BILANDSFELTET PÅKOSTNING - EIENDOMMER (IKKE BYGG) MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND SIKRING AV FJELL HØYGÅRD BOLIGFELT PÅKOSTNING - LEDNINGER PÅKOSTNING - VEI - OPPRUSTING/OMBYGGING NYBYGG KJØP AV KONSULENTTJENESTER - BYGG OG ANLEGG MERVERDIAVGIFT PÅ INVESTERINGER ØREMERKEDE FYLKESKOMM. TILSKUDD BRUK AV LÅN STRANDPROMONADE LANGS HAVNEGATEN

20 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Farsund kommune Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap 20

21 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Avsetning og bruk av disposisjonsfond skjema 1A I Farsund kommunes regnskap for fremkommer kommunestyret og enhetenes avsetninger og bruk fremdeles både i skjema 1A og 1B slik forståelsen av regnskapsreglene har vært før departementets brev i 2010 til Norges Kommunerevisorforbund. I skjema 1A mellom til fordeling drift og sum fordelt til drift fra skjema 1B er det en linje for inntekter/utgifter bokført direkte på tilhørende enheter. Posten fremkommer som følge av at skjema 1A er sortert etter konto mens 1B er bygd opp etter ansvar og tjeneste. 21

22 Note 2 Endring i arbeidskapital alle tall i hele 1000 Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler 6668 Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap Endring arbeidskapital i balansen Differanse 0 22

23 Note nr. 3 Pensjonskostnader Regnskapsføring av pensjon: Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik. Kriteriene for beregning av forpliktelsen avviker fra beregning av pensjonspremien, og det vil normalt være forskjell på disse to størrelsene. Premieavviket inntekts- eller utgiftsføres over driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste år. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv. anleggsmidler og langsiktig gjeld. Vital KLP SPK Sum Årets netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl Forventet avkastn. på pensjonsmidl Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik Premieinnbetaling eks adm.kostnader Avregning tidligere år Årets netto pensjonskostnad Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Akkumulert premieavvik tidligere år Arbeidsgiveravgift Akkumulert premieavvik med avgift Årets estimatavvik Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Balanseposter UB bokført pensjonsmidler UB bokført pensjonsforpliktelser Beregningsforutsetninger pr : Avkastning på pensjonsmidlene 5,50 % 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % 4,50 % Årlig lønnsvekst 2,96 % 2,96 % 2,96 % Årlig økning i G 2,96 % 2,96 % 2,96 % Årlig regulering av pensjoner 2,96 % 2,96 % 2,96 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 23

24 Note nr. 4 Kommunens garantiansvar Alle tall i hele kroner Gitt overfor andel 2010 utløp Agder Energi AS 1 % kr kr Vest-Agder Fylkeskommune Lister Bompengeselskap AS 10 % kr kr Brannvesenet Sør IKS lån kr ,15 % kr Depositumgarantier pr kr kr Sum garantiansvar kr kr

25 Note nr. 5 Fordringer og gjeld til særbedrifter Gjelder foretak etter kap 11 i kommuneloven, bedrifter og samarbeid jf. kommuneloven 11 og 27 med eget særregnskap Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum kortsiktige poster kr - kr - kr - kr - Langsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - 25

26 Note nr. 6 Aksjer og andeler i varig eie Eierandel i Balanseført verdi Balanseført verdi Selskapets navn selskapet KLP - egenkapitalinnskudd kr kr Farsund og Lyngdal Renovasjonsselskap AS 59,7 % kr kr Lister kompetanse AS 13,04 % kr kr Vest-Agder museet IKS 5 % kr kr Naglestad skisenter AL 1 A-andel kr kr Amento AS (tidligere Farsund Produkter AS) 48 % kr kr Q43 - Q FIRE TRE AS (tidl. Kvavik Verksted AS) 50 % kr kr Lister Bompengeselskap AS 10 % kr kr Farsund Næringsselskap AS 25 % kr kr Agder Energi AS 1,299 % kr kr Havnevesenet Cruise Norway 1 aksje kr kr Varodd Industrier AS 10 aksjer 0,06 % Visit Sørlandet 4 kr kr Lister Nyskapning AS kr Region Lister BA kr Sum kr kr

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksopplysninger: Årsregnskapet viser kr. 490 675 429 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 17 797 051.

Saksopplysninger: Årsregnskapet viser kr. 490 675 429 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 17 797 051. Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Farsund kommune Sak: 08/16 Møtedato: 11.04.16 Saksbehandler: Willy Gill SAK 08/16 ÅRSREGNSKAPET 2015 - FARSUND KOMMUNE Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Regnskap 2012 for Lund kommune

Regnskap 2012 for Lund kommune Regnskap 2012 for Lund kommune Den gamle stolfabrikken på Moi Foto: Kenneth Gjesdal. INNHOLD Hovedoversikt Driftsregnskap Side 3 Hovedoversikt Investeringsregnskap Side 4 Hovedoversikt Balanse Side 5 Regnskapsskjema

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer