AVLASTNINGSBOLIGER I OLDERDALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVLASTNINGSBOLIGER I OLDERDALEN"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kultursenteret/Kantina Møtedato: Tid: HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0075/05 05/00327 AVLASTNINGSBOLIGER I OLDERDALEN 0076/05 05/00625 REHBILITERING AV SKOLER I GAIVUOTNA/KÅFJORD 0077/05 05/00528 OLDERDALEN VANNVERK 0078/05 05/00676 REGULERING LILLEBERG BOLIGFELT 0079/05 05/00677 HARALDVOLL BOLIGFELT 0080/05 05/00572 SØKNAD OM TILSKUDD/REISESTØTTE AD. BOKBUSSFESTIVALEN /05 05/00575 SØKNAD OM STØTTE TIL TOSPRÅKLIG INTERNETTSIDE 0082/05 05/00650 SØKNAD OM TILSKUDD 0083/05 05/00681 SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING - SKILTING TRIMSTIER 0084/05 05/00366 SØKNADER OM TILSKUDD LAG OG FORENINGER (FRA ) 0085/05 05/00724 SØKNAD OM EKSTRA STØTTE TIL TV-AKSJON DRØMMEFANGEREN 0086/05 05/00720 SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSAKTIVITETER 0087/05 05/00711 KOMMUNALT OPPKJØP AV TRE TOMTER PÅ STEINMOEN Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Karl Idar Berg fung. ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0075/05 Kåfjord kommune AVLASTNINGSBOLIGER I OLDERDALEN Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 05/00327 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/05 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /05 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /05 Formannskapet / Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Sak 4/05 i HOO: Ombygging av avlastningsboliger Olderdalen Saksutredning: For å få plass til et hev og senkbart badekar med heis er det nødvendig med ombygging av boligen. Kostnadene er beregnet til kr og det ble bedt om ekstrabevilgning til denne ombygginga. I dak 4/05 ble denne saken behandlet og vedtaket ble slik: 1. Det bes om at UngBo gjør en slik ombygging av badet på avlastningsbolig i Olderdalen og tar de nødvendige kostnader. 2. Kåfjord kommune går i forhandlinger med UngBo vedrørende husleie. UngBo er ikke villig til å ta disse kostnaden fordi de ikke har behov for en slik ombygging. Det har derimot Kåfjord kommune og derfor må ta disse utgiftene. Dersom husleien skal økes vil den bli betydelig høyere enn den er i dag og dermed mer enn det er budsjettert for husleie i UngBo mener det er den beste løsninga å ta utgiftene til ombygging nå og ikke overføre disse kostnadene til husleia. De vil også ta kontakt med Kåfjord Vekst for å undersøke om de kan gjøre arbeidet billigere. Utgifter på vil øke husleia i måneden: Over 3 år: Kr 2333 i mnd i året kr Over 4 år: Kr 1750 i mnd i året kr Over 5 år: Kr 1400 i mnd i året kr Dette må da innarbeides i det årlige budsjettet. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling Side 2 av 28

3 Sak 0075/05 Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0023/05 Resultat: Saken utsatt HOO fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes til resultat av pågående kartlegging av behovet i Kåfjord kommune. Saken utsettes til resultat av pågående kartlegging av behovet i Kåfjord kommune. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0026/05 Resultat: HOO sitt forslag enst. vedtatt Hovedutvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Det bes om tillatelse fra UngBo om en ombygging av badet på Ungbosleil. 2. Det bes om ekstrabevilgning på kr ,- fra formannskapets reserve til dette arbeidet. Enstemmig vedtatt. 1. Det bes om tillatelse fra UngBo om en ombygging av badet på Ungbosleil. 2. Det bes om ekstrabevilgning på kr ,- fra formannskapets reserve til dette arbeidet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0075/05 Resultat: Annet forslag vedtatt Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Side 3 av 28

4 Sak 0075/05 1. Det igangsettes en utredning om kjøp og ombygging av Ungboleiligheter kontra bygging av nye avlastningsboliger. 2. Kåfjord kommune bygger om bad som tilfredsstiller behov for dagens bruker. 3. Ved evt. kjøp av Ungboleiligheten kommer standardøkning av bad til fradrag i evt. kjøpesum. 4. Rådmannen foretar budsjettregulering. 1. Det igangsettes en utredning om kjøp og ombygging av Ungboleiligheter kontra bygging av nye avlastningsboliger. 2. Kåfjord kommune bygger om bad som tilfredsstiller behov for dagens bruker. 3. Ved evt. kjøp av Ungboleiligheten kommer standardøkning av bad til fradrag i evt. kjøpesum. 4. Rådmannen foretar budsjettregulering. Til kommunestyret. Side 4 av 28

5 Gáivuona suohkan Sak 0076/05 Kåfjord kommune REHBILITERING AV SKOLER I GAIVUOTNA/KÅFJORD Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 05/00625 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0025/05 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /05 Formannskapet / Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Månedsrapport av fra Drift og utvikling v/prosjektleder Pål Lyngstad. Saksutredning: I møte med rektorene kom det fram at skolene fortsatt mangler midler slik at anleggene blir i fullgod stand. Dette understrekes av Månedsrapport juli 2005 fra Drift og utvikling v/ prosjektleder pål Lyngstad. En oppstilling over gitte midler og behov viser følgende: Opprinnelig tilsagn kr Økonomiplan for 2006 kr Samlet behov for det videre arbeid er: Trollvik skole kr Olderdalen skole kr Manndalen skole kr Kr Samlet behov for tillegg kr Dette er et anslag. I K sak 31/05 Rehabilitering av skoler blei følgende vedtatt i pt. 5: Det må fremmes en egen sak i forhold til fullfianasiering av rehabilitering av skolene. Det er et ønske at dette arbeidet prioriteres slik at skolene kan fremstå i fullgod stand både ute og inne. Det er og et ønske at alt arbeid gjøres sammenhengende slik at anleggstiden gjøres så kort som mulig av hensyn til elevene og ansatte. Side 5 av 28

6 Sak 0076/05 Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for oppvekst og omsorg ber kommunen prioritere arbeidet med å etterkomme intensjonene i K - sak 31/05 slik at midler kan innarbeides i forbindelse med budsjettarbeidet Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0025/05 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Svein Leiros fremmet følgende forslag som pkt 2: HOO ber om en fullstendig oversikt over det arbeidet som er gjort til nå på alle skolene, og det gjenstående arbeidet. Rådmannens innstilling med Svein Leiros sitt forslag enstemmig vedtatt. 1. Hovedutvalget for oppvekst og omsorg ber kommunen prioritere arbeidet med å etterkomme intensjonene i K-sak 31/05 slik at midler kan innarbeides i forbindelse med budsjettarbeidet HOO ber om en fullstendig oversikt over det arbeidet som er gjort til nå på alle skolene, og det gjenstående arbeidet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0076/05 Resultat: Går direkte til k.styret Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Saken legges fram direkte for kommunestyret. Opplysninger bedt om fra hovedutvalget legges ved. Saken legges fram direkte for kommunestyret. Opplysninger bedt om fra hovedutvalget legges ved. Til kommunestyret. Side 6 av 28

7 Gáivuona suohkan Sak 0077/05 Kåfjord kommune OLDERDALEN VANNVERK Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 05/00528 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0077/05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Mattilsynet: Foreløpig tilbakemelding på søknad om godkjenning av Olderdalen vannverk Saksutredning: Vi har nå fått en foreløpig tilbakemelding på vår søknad om godkjenning av Olderdalen vannverk fra Mattilsynet. Da våre vannverk benytter overflatevann som kilde kan det være problematisk å oppfylle drikkevannsforskriftens krav om to hygineiske barrierer. Vi kommer i mål med den barrieren som forutsetter rensing ved hjelp av UV-anlegg. Her er det kun snakk om justeringer i forhold til kapasiteter og forventet forbruk. Når det gjelder barriere en så kan vi oppnå godkjenning ved sammenspill av flere elementer. Vi kan her regne opp sikring av nedslagsfelt mot forurensing, sikring av kilde mot samme, overvåkning av UV-automatikken, nødstrømsaggregat, god opplæring av driftspersonale, gode prosedyrer for internkontroll og gode prosedyrer ved arbeide på anlegget. Det som synes enklest å få kontroll med er punktene etter at vannet er kommet inn på ledningsnettet, det vil si etter inntakssilen. Det må derfor legges til rette for at det blir minst mulig fare for forurensing i nedslagsfelt og kilde. Det skal snart settes i gang arbeide med revisjon av arealplan for kommunen. I tilknytning til denne planen skal det vurderes om hvordan Vinterdalen skal brukes. Det er i dag flere hytter samt en gamme oppstrøms vannverksinntaket. Hytter og gamme fører til forsterket bruk av området med de forurensingsfarer dette medfører. Hyttene er privateid, mens det er skolen som har ført opp gammen. Disse eksisterende bygningene behøver nødvendigvis ikke føre til forurensing såfremt det blir gjort en del tiltak i forbindelse med avfallshåndteringen fra utedoene. Tiltakene kan bety flytting av utedo, tette tanker og plan for å bli kvitt dette avfallet. For gammen sin del må det være på sin plass med fokus på miljøproblematikken i tilknytning til vannverk i undervisningsøyemed. Her bør skolen se sitt ansvar. Med slike tiltak som beskrevet foran kan vi få godkjennelse på vannverket. Dette forutsetter imidlertid at det ikke legges til rette for ytterligere fare for forurensing. Dette kan komme med at det for eksempel åpnes for ytterligere hyttebygging i Vinterdalen. Fare for økt forurensing vil også komme med med økt trafikk, som for eksempel at Vinterdalen åpnes for snøscooterløype. Side 7 av 28

8 Sak 0077/05 På bakgrunn av foranstående inviterer rådmannen på et prinsippvedtak om at vi ikke tillater endret bruk av Vinterdalen slik at vannforsyningen sikres best mulig mot forurensing. I arbeidet med arealplan/hovedplan vannforsyning skal det vurdere hvilke klausuleringer/bestemmelser som skal gjøres gjeldende. Rådmannens innstilling: For å sikre vannforsyningen i Olderdalen gjør Kåfjord kommune gjør prinsippvedtak om at det ikke tillates ny utbygging eller ny bruk av Vinterdalen. Dette vedtaket tas til vurdering i forbindelse med arealplanarbeidet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0077/05 Resultat: Utsettes til arealplan gj.ført Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes til revisjon av delplan for Olderdalen, arealplanen, er gjennomført. Nødvendige sikringstiltak for å verne inntaket på gjennomføres og utbedres. Saken utsettes til revisjon av delplan for Olderdalen, arealplanen, er gjennomført. Nødvendige sikringstiltak for å verne inntaket på gjennomføres og utbedres. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Else-Marie Solheim Berg sekr. Melding til: Harald Grønnvoll Roald Elvenes Side 8 av 28

9 Gáivuona suohkan Sak 0078/05 Kåfjord kommune REGULERING LILLEBERG BOLIGFELT Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 05/00676 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0078/05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Pbl. 30. Bilag: Brev m/vedlegg fra AR-ing A/S datert Saksutredning: Terje Lilleberg v/ar-ing A/S ønsker å utarbeide reguleringsplan for en parsell av grunneiendommen gnr. 19, bnr. 11. Det regulerte området skal omfatte 5 boligtomter, veg og friområde til lek. Det er eget få byggeklare tomter i Birtavarre-området. Av den grunn vil det være ønskelig å kunne tilby alternative tomter. Dersom dette området lar seg bygge ut i henhold til normalene vil det kunne bli et attraktivt alternativ. Det er i henvendelsen lagt opp til at kommunen skal overta de tekniske anleggene og veg i området når planen er godkjent. En slik overtakelse vil normalt ikke skje før feltet er ferdigutbygd og godkjent. Dette vil først og fremst betinge at feltet er utført i henhold til gjeldene standarder, både for VA-anlegget og for vegstandarden. Det forutsettes at planlegging/bygging av VA-anlegget utføres av VA-kompetente. Som grunnlag for vegplanlegging/-bygging benyttes normalene fra Statens vegvesens håndbok 017, veg- og gateutforming. Disse retningslinjene sørger for en nøktern god standard for fremkommeligheten, både sommer og vinter. Dette er viktig for betjening av bl.a. ambulanse og renovasjon, og for utførelse av snøbrøyting. Før kommunen eventuelt overtar anlegget må det gjøres et særskillt vedtak om dette. For øvrig forutsettes det at det videre planarbeidet utføres i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser under kap. VII. Reguleringsplan. Rådmannens innstilling: På grunnlag av saksfremstillingen tilrår rådmannen at det utarbeides privat reguleringsplan for Lilleberget boligfelt. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0078/05 Resultat: Innstilling vedtatt Side 9 av 28

10 Sak 0078/05 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. På grunnlag av saksfremstillingen tilrår rådmannen at det utarbeides privat reguleringsplan for Lilleberget boligfelt. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Else-Marie Solheim Berg sekr. Melding til: Harald Grønnvoll Side 10 av 28

11 Gáivuona suohkan Sak 0079/05 Kåfjord kommune HARALDVOLL BOLIGFELT Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 05/00677 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0079/05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Pbl. 30. Bilag: Brev m/vedlegg fra AR-ing A/S datert Saksutredning: Knut Lilleberg v/ar-ing A/S ønsker å utarbeide reguleringsplan for en parsell av grunneiendommen gnr. 19, bnr. 5. Det regulerte området skal omfatte 5 boligtomter, veg og friområde til lek. Det er få byggeklare tomter i Birtavarre-området. Av den grunn vil det være ønskelig å kunne tilby alternative tomter. Dersom dette området lar seg bygge ut vil det kunne bli et attraktivt alternativ. Det er i henvendelsen lagt opp til at kommunen skal overta de tekniske anleggene og veg i området når planen er godkjent. En slik overtakelse vil normalt ikke skje før feltet er ferdigutbygd og godkjent. Dette vil først og fremst betinge at feltet er utført i henhold til gjeldende standarder, både for VA-anlegget og for vegstandarden. Det forutsettes at planlegging/bygging av VA-anlegget utføres av VA-kompetente. Som grunnlag for vegplanlegging/-bygging benyttes normalene fra Statens vegvesens håndbok 017, veg og gateutforming. Disse retningslinjene sørger for en nøktern god standard for fremkommeligheten, både sommer og vinter. Dette er viktig for betjening av bl.a. ambulanse og renovasjon, og for utførelse av snøbrøyting. Før kommunen eventuelt overtar anlegget må det gjøres særskillt vedtak om dette. For øvrig forutsettes det at det videre arbeidet utføres i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser under kap. VII. Reguleringsplan. Rådmannens innstilling: På grunnlag av saksfremstillingen tilrår rådmannen at det utarbeides privat reguleringsplan for Haraldvoll boligfelt. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0079/05 Resultat: Innstilling vedtatt Side 11 av 28

12 Sak 0079/05 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. På grunnlag av saksfremstillingen tilrår rådmannen at det utarbeides privat reguleringsplan for Haraldvoll boligfelt. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Else-Marie Solheim Berg sekr. Melding til: Harald Grønnvoll Side 12 av 28

13 Gáivuona suohkan Sak 0080/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD/REISESTØTTE AD. BOKBUSSFESTIVALEN 2005 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00572 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0031/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Kåfjord bibliotek søker kr ,- i reisestøtte i forbindelse med bokbussfestivalen Bokbussfestivalen ble avholdt august i Oslo. Subsidiært søker de om omdisponering om deler av midlene som er bevilget over tospråklighetsmidlene til oppbygging av samisk mediestamme. Hensikten med deltakelsen er å profilere bokbussen, samiske medier, vår kommune og vårt fylke. Kostnadsrammen er budsjettert til kr ,-, hvorav arrangøren for festivalen og Troms fylkesbibliotek har gått inn med tilsammen kr ,-. Kommunen har tidligere behandlet en sammenlignbar sak, sak 42/04: Riddu Riddu, deltaking på jubileumsseminar, hvor kommunen ikke gikk inn med støtte til denne type formål. Begrunnelsen var nettopp at bevilgning til deltakelse på ulike seminarer og konferanser vil danne presidens. Dette vil også gjelde for omdisponering av tidligere bevilgede midler til oppbygging av en samisk mediestamme. I og med at språkarbeid står sentralt i tildeling av kommunens tospråklighetsmidler, faller søknaden utenfor formålet med midlene, etablerte retningslinjer og støttepraksis. Rådmannen vil i denne saken anbefale at denne linja følges, og fremmer på bakgrunn av dette følgende forslag til innstilling: Rådmannens innstilling: Avslag. Kåfjord kommune vil ikke kunne prioritere støtte til deltaking på bokbussfestivalen 2005 innenfor rammen av tospråklighetstilskuddet da kommunen mener at dekning av utgifter til denne type formål faller utenfor formålet med midlene, etablerte retningslinjer og støttepraksis. Kommunen vil heller ikke kunne innvilge omdisponering av tidligere bevilgede midler til dette formålet. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0031/05 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Side 13 av 28

14 Sak 0080/05 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Avslag. Kåfjord kommune vil ikke kunne prioritere støtte til deltaking på bokbussfestivalen 2005 innenfor rammen av tospråklighetstilskuddet da kommunen mener at dekning av utgifter til denne type formål faller utenfor formålet med midlene, etablerte retningslinjer og støttepraksis. Kommunen vil heller ikke kunne innvilge omdisponering av tidligere bevilgede midler til dette formålet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0080/05 Resultat: Innstilling vedtatt Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. Avslag. Kåfjord kommune vil ikke kunne prioritere støtte til deltaking på bokbussfestivalen 2005 innenfor rammen av tospråklighetstilskuddet da kommunen mener at dekning av utgifter til denne type formål faller utenfor formålet med midlene, etablerte retningslinjer og støttepraksis. Kommunen vil heller ikke kunne innvilge omdisponering av tidligere bevilgede midler til dette formålet. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Else-Marie Solheim Berg sekr. Melding til: Kåfjord bibliotek, 9148 Olderdalen Inger Marie Åsli Side 14 av 28

15 Gáivuona suohkan Sak 0082/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL TOSPRÅKLIG INTERNETTSIDE Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00575 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0032/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Beavzá 4-H søker kr til å opprette nye samt drifte tospråklig internettsider om klubbens virke og prosjekter. Søker har ikke satt opp budsjett for tiltaket. Kommunen innvilget i sak. 59/05 kr ,- i støtte til Manndalen UIL til etablering av en felles nettside for lag og foreninger i Manndalen. Nettsidene er tospråklige. Beavzá 4-H sine nettsider pr. idag er tildels tospråklige. De har fått hjelp av Samisk språksenter til oversetting til samisk. Rådmannen mener at det er viktig å se på at slike tiltak bidrar til at samisk språk synliggjøres og allminneliggjøres i ulike typer kontekster. Det vurderes som positivt at lag og foreninger i Kåfjord, også på sine nettsider, synliggjør sine aktiviteter gjennom samisk tekst. Summen av mange ulike tiltak kan bidra til nettopp å øke interessen for og øke statusen til samisk språk, spesielt balnt barn og unge som i utstrakt grad er brukere av internett. I tråd med tidligere vedtak stiller Rådmannen seg positiv til dette tiltaket og vurderer det slik at søknaden faller inn under formålet med tospråklighetmidlene, etablerte retningslinjer og støttepraksis. På bakgrunn av dette fremmer Rådmannen følgende innstilling: Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune innvilger kr ,- i støtte til tospråklig internettside i regi av Beavzá 4-H. Bevilgningen gis på grunnlag av sidene skal være tospråklige. 2. Midlene utbetales ved bekreftelse på at prosjektet er igangsatt. Etter gjennomføring ber vi om å få tilsendt en kort rapport om tiltaket, samt regnskap for tiltaket. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Beløpet belastes post lag og foreninger. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0032/05 Side 15 av 28

16 Sak 0082/05 Resultat: Innstilling vedtatt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune innvilger kr ,- i støtte til tospråklig internettside i regi av Beavzá 4-H. Bevilgningen gis på grunnlag av at sidene skal være tospråklige. 2. Midlene utbetales ved bekreftelse på at prosjektet er igangsatt. Etter gjennomføring ber vi om å få tilsendt en kort rapport om tiltaket, samt regnskap for tiltaket. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Beløpet belastes post lag og foreninger. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0081/05 Resultat: Innstilling vedtatt Samepolitisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune innvilger kr ,- i støtte til tospråklig internettside i regi av Beavzá 4-H. Bevilgningen gis på grunnlag av at sidene skal være tospråklige. 2. Midlene utbetales ved bekreftelse på at prosjektet er igangsatt. Etter gjennomføring ber vi om å få tilsendt en kort rapport om tiltaket, samt regnskap for tiltaket. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Beløpet belastes post lag og foreninger. Rett utskrift bekreftes Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Else-Marie Solheim Berg sekr. Side 16 av 28

17 Sak 0082/05 SØKNAD OM TILSKUDD Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00650 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0033/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Inger Ellen Baal og Elmine Valkeapaa søker kr i støtte til innkjøp av to stk. lavvuer. Lavvoene skal brukes ved salg av duodji-produkter til turister og andre. Formålet med tiltaket er ikke styrking av samisk språk, men heller næringsrelatert. Rådmannen kan derfor ikke se at søknaden faller inn under formålet med tospråklighetsmidlene, etablerte retningslinjer eller støttepraksis, og anbefaler avslag. Rådmannens innstilling: Avslag. Kåfjord kommune kan ikke se at tiltaket faller inn under formålet med tospråklighetsmidlene, etablerte retningslinjer eller støttepraksis og finner ikke å kunne bevilge midler til tiltaket. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0033/05 Resultat: Innstilling vedtatt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Avslag. Kåfjord kommune kan ikke se at tiltaket faller inn under formålet med tospråklighetsmidlene, etablerte retningslinjer eller støttepraksis og finner ikke å kunne bevilge midler til tiltaket Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0082/05 Resultat: Innstilling vedtatt Side 17 av 28

18 Sak 0082/05 Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. Avslag. Kåfjord kommune kan ikke se at tiltaket faller inn under formålet med tospråklighetsmidlene, etablerte retningslinjer eller støttepraksis og finner ikke å kunne bevilge midler til tiltaket Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Else-Marie Solheim Berg sekr. Melding til: Inger Ellen Baal, Kåfjorddalen, 9147 Birtavarre Elmine Valkeapææ, Suomaluodda 50, 9520 Kautokeino Inger Marie Åsli Side 18 av 28

19 Gáivuona suohkan Sak 0083/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING - SKILTING TRIMSTIER Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00681 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0034/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: MUIL søker kr ,- i støtte til skilting av 7 trimstier, samisk del. I Manndalen er det pr. i dag flere turstier, dem av dem fører til MUILs trimbøker. I tillegg er det stier i dalen som er mye brukt bl.a. ved trimmasjer. MUIL ønsker å merke stienes startpunkt. Viser til søknaden for spesifisering av hvilke stier som ønskes merket. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr ,-. Søker har fått innvilget kr i støtte over FYSAK-midlene. MUILs egenandel er satt til 3.500,- + arbeid med oppsetting av skiltene. Kåfjord kommune har ved flere anledninger gått inn med støtte i forbindelse med tospråklig skilting (plantenavn og stedsnavn). Søkanaden fra MUIL vurderes å falle inn under formålet med tospråklighetsmidlene, etablerte regningslinjer og støttepraksis. Rådmannen vil på bakgrunn av dette fremme en positiv innstilling. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune innvilger kr ,- i støtte til skilting av 7 trimstier i regi av MUIL. Beløpet skal benyttes til tiltakets samiske del. 2. Bevilgningen utbetales ved bekreftelse på at tiltaket er igangsatt. Etter gjennomføring ber vi om å få tilsendt en kort rapport samt regnskap for tiltaket. 3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Beløpet belastes post lag og foreninger. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0034/05 Resultat: Innstilling vedtatt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 19 av 28

20 Sak 0083/05 1. Kåfjord kommune innvilger kr ,- i støtte til skilting av 7 trimstier i regi av MUIL. Beløpet skal benyttes til tiltakets samiske del. 2. Bevilgningen utbetales ved bekreftelse på at tiltaket er igangsatt. Etter gjennomføring ber vi om å få tilsendt en kort rapport samt regnskap for tiltaket. 3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Beløpet belastes post lag og foreninger. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0083/05 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune innvilger kr ,- i støtte til skilting av 7 trimstier i regi av MUIL. Beløpet skal benyttes til tiltakets samiske del. 2. Bevilgningen utbetales ved bekreftelse på at tiltaket er igangsatt. Etter gjennomføring ber vi om å få tilsendt en kort rapport samt regnskap for tiltaket. 3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Beløpet belastes post lag og foreninger Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Else-Marie Solheim Berg sekr. Melding sendt: MUIL v/sauli Guttorm, 9144 Samuelsberg Kommunekassen Kommunerevisjonen Inger Marie Åsli Side 20 av 28

21 Gáivuona suohkan Sak 0084/05 Kåfjord kommune SØKNADER OM TILSKUDD LAG OG FORENINGER (FRA ) Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00366 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0084/05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Saksutredning: Vi har siden siste behandling i formannskapet mottatt følgende søknader om tilskudd, søknadene legges ved som bilag i saken: 1. Fra Kirkens SOS i Nord-Hålogaland, datert søknad om støtte til selvmordsforebyggende arbeid. 2. Fra RIO Runsmisbrukernes Interesseorganisasjon,RIO-NORD, mottatt , søknad om driftstilskudd. 3. Fra JURK Juridisk rådgivning for kvinner, datert , søknad om driftsstøtte for Fra Kreftforeningen, datert juni 2005, søknad om midler til forskning 5. Fra Kirkens Nødhjelp, datert , søknad om midler til hjelp til ofrene for hungersnøden i Niger. Det vises til de vedlagte søknadene. Det er ikke satt av spesielle midler til tilskudd til lag og organisasjoner på årets budsjett,og budsjettposten Formannskapets reserve er på det nærmeste disponert. Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0084/05 Resultat: Annet forslag vedtatt Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: 1. Søknad om støtte til selvmordsforebyggende arbeid fra Kirkens SOS i Nord-Hålogaland, må dessverre avslås av økonomiske grunner. 2. Søknaden om driftstilskudd fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO NORD, utsettes til neste møte. 3. Behandling av søknad om driftsstøtte for 2006 fra JURK utsettes til Side 21 av 28

22 Sak 0084/05 4. Søknaden midler til forskning fra Kreftforeningen, må dessverre avslås av økonomiske grunner. 5. Søknaden fra Kirkens Nødhjelp om midler til hjelp til ofrene for hungersnøden i Niger, må dessverre avslås av økonomiske grunner 1. Søknad om støtte til selvmordsforebyggende arbeid fra Kirkens SOS i Nord-Hålogaland, må dessverre avslås av økonomiske grunner. 2. Søknaden om driftstilskudd fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO NORD, utsettes til neste møte. 3. Behandling av søknad om driftsstøtte for 2006 fra JURK utsettes til Søknaden midler til forskning fra Kreftforeningen, må dessverre avslås av økonomiske grunner. 5. Søknaden fra Kirkens Nødhjelp om midler til hjelp til ofrene for hungersnøden i Niger, må dessverre avslås av økonomiske grunner Side 22 av 28

23 Gáivuona suohkan Sak 0085/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM EKSTRA STØTTE TIL TV-AKSJON DRØMMEFANGEREN Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 223 X03 Arkivsaksnr.: 05/00724 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0085/05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Saksutredning: Vi har mottatt søknad om ekstra støtte til TV-aksjonen 2005 Drømmefangeren, fra Kåfjord Nærmiljøsentral, som administrerer innsamlingsaksjonen. I tillegg til de 3000 kr. som er avsatt på på budsjettet som bidrag til TV-aksjonen, søker de om inntil kr. 1800,- til sponsing av en ½ Manndalsgrene som skal auksjoneres bort i forbindelse med TVaksjonen. Denne auksjonen vil foregå via internett, og refereres på TV i forbindelse med innsamlingsdagen. De søker også Manndalen Husflidslag om å sponse resten av denne grena. De skriver at en slik auksjon kan bli fin reklame både for Kåfjord og for Manndalen Husflidslag. Uten sponsing kan det ikke bli noe av dette, skriver de. Det er ikke satt av ytterligere midler til tilskudd på budsjettet. Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0085/05 Resultat: Søknad innvilget Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: 1. Kåfjord Nærmiljøsentral innvilges kr ,- til innkjøp av grene som skal auksjoneres bort under TV-aksjonen Beløpet belastes budsjettpost TV-aksjonen bidrag, som tilføres kr ,- fra budsjettpost Reservert formannskapet. 1. Kåfjord Nærmiljøsentral innvilges kr ,- til innkjøp av grene som skal auksjoneres bort under TV-aksjonen Side 23 av 28

24 Sak 0085/05 2. Beløpet belastes budsjettpost TV-aksjonen bidrag, som tilføres kr ,- fra budsjettpost Reservert formannskapet Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Else-Marie Solheim Berg sekr. Melding til: TV-aksjonen/Nærmiljøsentralen v/nils Ole Dalvik, 9147 Birtavarre Kommunekassen Kommunerevisjonen Side 24 av 28

25 Gáivuona suohkan Sak 0086/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSAKTIVITETER Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00720 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0086/05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad datert Saksutredning: Vi har mottatt søknad om aktivitetsstøtte på kr ,- fra TNT som er et musikalsk ungdomsprosjekt for Nord-Troms. De opplyser at de samler for tiden ca. 35 ungdommer og unge voksne fra regionen. De er et tilbud for korpsmusikere og har som mål: Spilleglede for alle Utfordring for de som vil ha det Være et supplement til de lokale korpsene Hvert år en tur til utlandet Delta i Troms NMF sin kretskonkurranse Møteplass for ungdommer på tvers av kommunegrensene TNT har vært på tur til Riga på kulturfestival. Denne turen og øvingssamlinger i forkant var finansiert gjennom egenandeler, støtte fra diverse instanser og litt sponsing fra næringslivet. De søker nå om fullfinansiering (minus reiseutgifter) for å delta på Troms NMF sin årlige kretskonkurranse. De ønsker å holde den økonomiske belastningen kretskonkurransen medfører utenom egenandelssystemet, se bilag. Totalsummen er på kr ,-, og søknadssum på hver kommune, en femtedel, er på kr. 2100,-. Likelydende søknad er sendt til Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa kommuner. Saken legges fram for formannskapet uten innstilling til vedak. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0086/05 Resultat: Søknad innvilget Side 25 av 28

26 Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: TNT "Team Nord Troms" innvilges kr ,- som omsøkt, med forbehold om at de øvrige kommunene bevilger tilsvarende beløp. Beløpet belastes budsjettpost Andre tilskudd, som tilføres kr ,- fra budsjettpost Reservert formannskapet. TNT "Team Nord Troms" innvilges kr ,- som omsøkt, med forbehold om at de øvrige kommunene bevilger tilsvarende beløp. Beløpet belastes budsjettpost Andre tilskudd, som tilføres kr ,- fra budsjettpost Reservert formannskapet. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Sak 0086/05 Else-Marie Solheim Berg sekr. Melding til: TNT Team Nord Troms v/gooi de Vries, 9064 Svendsby Lyngen kommune, 9060 Lyngseidet Storfjord kommune, 9046 Oteren Skjervøy kommune, 9189 Skjervøy Nordreisa kommune, 9156 Storslett Kommunekassen Kommunerevisjonen Side 26 av 28

27 Gáivuona suohkan Sak 0087/05 Kåfjord kommune KOMMUNALT OPPKJØP AV TRE TOMTER PÅ STEINMOEN Saksbehandler: Pål Lyngstad Arkiv: 611 &50 Arkivsaksnr.: 05/00711 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0087/05 Formannskapet / Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Kontraktsforslag Kart med tomteplassering og adkomstvei Saksutredning: Kåfjord kommune har fått tilbud om å kjøpe 3 tomter med opparbeidet adkomstvei og rett til vann og avløp på eiendommen gnr. 30, bnr. 15. Betingelser framgår av kontraktsforslaget. Tomtene må videreselges med en klausul om at kjøper overtar driftsansvar for vei. Dette på grunn av at en adkomstvei til tomtene ikke kan oppfylle kommunal standard og veinormal med hensyn på stigningsforhold. Veien må derfor betraktes som felles privat adkomst til eiendommene, noe som også medfører at søppelbokser må stå nede ved hovedvei på hentedager. En eventuell framtidig regulering av et boligområde på Steinmoen vil kunne medføre en ny adkomst fra kommunal vei på oversiden av tomtene. Rådmannen tilrår å godkjenne forslaget, da det er et behov for attraktive kommunale tomter i Manndalen. Tilbudet tilsvarer den kostnad kommunen selv ville hatt ved grunnerverv og opparbeiding av vei. Rådmannens innstilling: Kåfjord kommune gjennomfører forhandlinger med grunneier av gnr. 30,, bnr. 15 i Manndalen med sikte på kjøp av 3 tomter for kr Ordfører gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og undertegne avtale. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0087/05 Resultat: Innstilling vedtatt Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 27 av 28

28 Sak 0087/05 Kåfjord kommune gjennomfører forhandlinger med grunneier av gnr. 30,, bnr. 15 i Manndalen med sikte på kjøp av 3 tomter for kr Ordfører gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og undertegne avtale. Til kommunestyret. Side 28 av 28

FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING

FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0024/05 05/00622 FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING 0025/05 05/00625 REHBILITERING AV SKOLER I GAIVUOTNA/KÅFJORD 0026/05 05/00327 AVLASTNINGSBOLIGER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 15.05.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Mary Mikalsen Trollvik Asle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Aja samisk senter Møtedato: 26.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.05.04 Tid: Kl. 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 25.05.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Bjørn Inge Mo Siv

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.20 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00496 REGULERINGSPLAN BIRTAVARRE - VALG AV OMRÅDE FOR VIDERE ARBEID

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00496 REGULERINGSPLAN BIRTAVARRE - VALG AV OMRÅDE FOR VIDERE ARBEID Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hilda-huset, Birtavarre Møtedato: 24.06.05 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 29.04.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid: 10.30 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.03.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005

SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/05 04/00838 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 0002/05 04/01048 GODKJENNING KRISEPLAN 0003/05 05/00108

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: AJA SAMISK SENTER Møtedato: 28.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Sov Nina

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 13.02.2013 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Svein

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lisa M. Pedersen Karl Idar Berg

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS) Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Frode Lervoll

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 17.10.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeide Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 18.09.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 18.09.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 18.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Samepolitisk utvalg Samisk språksenter, Manndalen 28.11.2014 Tidspunkt: I 0:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Karin Karlsen Idar Marinius Pedersen Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer