Årlige indikatorrapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årlige indikatorrapporter"

Transkript

1 Indikatorrapportering for Ungdomstrinn i utvikling, 2015 Årlige indikatorrapporter Alle som arbeider med gjennomføring av de nasjonale støttetiltakene i strategien har behov for informasjon om måloppnåelsen innenfor eget ansvarsområde: skoler og kommuner, regionalt og nasjonalt nivå. Utdanningsdirektoratet skal årlig lage en hovedrapport for indikatorrapportering for satsingen til Kunnskapsdepartementet. Formålet med indikatorrapport er å presentere indikatorer som viser hvordan implementeringen av strategien manifesterer seg over tid, og for eventuelt å kunne korrigere en uheldig utvikling tidligst mulig. Kommunal indikatorrapport Veilederen for kommunal indikatorrapport tar utgangspunkt i den nasjonale indikatorrapporten, og har som formål å være til hjelp for kommunene i å etablere og følge opp relevante indikatorer i satsingen: Overordnede mål for satsingen Overordnede mål for ungdomstrinnet er de samme som de overordnede målene for grunnopplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2011): - Alle skal inkluderes og oppleve mestring - Alle skal beherske grunnleggende ferdigheter - Alle skal fullføre videregående opplæring Nasjonale støttetiltak for satsingen De nasjonale tiltakene skal støtte og stimulere bruken av praktiske og varierte arbeidsmåter på ungdomstrinnet, som også skal være utfordrende og ha relevans for elevene. Ved å gjøre opplæringen mer praktisk og variert skal elevene få flere opplevelser av mestring og økt motivasjon og læring. Det finnes tre hovedgrupper av nasjonale støttetiltak: 1. Skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving o skal være rettet mot opplæringen av alle elever på ungdomstrinnet o skal tilbys alle skoler med ungdomstrinn o skal bestå av differensierte tilbud tilpasset lokale behov o Skal bestå av likeverdige tilbud i alle lærerutdanningsregionene o skal gi rom for å arbeide med vurdering for læring og organisasjonslæring 2. Nettressurser som er tilgjengelige for alle o skal være relevante for alle skoler med ungdomstrinn Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO Bankgiro: IBAN: NO BIC/SWIFT DNBANOKK

2 Side 2 av 9 3. Lærende nettverk for ulike målgrupper o Nettverk for utviklingsveiledere o Nettverk for skoleeiere og skoleledere o Nettverk for skoler som deltar i skolebasert kompetanseutvikling o Nettverk for kompetansemiljøer (UH, nasjonale sentre og evt. andre fagmiljøer). Innholdet i den årlige hovedrapporten for indikatorrapportering Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak. o Oversikt over det totale antall skoler i gang med skolebasert kompetanseutvikling. o Oversikt over antallet skoler med ungdomstrinn som har deltatt i de ulike skolebaserte kompetanseutviklingstiltakene. Oversikten skal inkludere antallet elever og lærere på skolene. Del B Elevenes opplevelse av undervisningen gitt de nasjonale støttetiltakene / prosess, se vedlegg Notat 2015, Mangfold og inkludering Elevenes opplevelse av at opplæringen er blitt mer praktisk, variert, utfordrende og relevant, samt elevenes motivasjon. Del C Andelen som gjennomfører og består Vg1 Del D Andre, relevante kilder for å kartlegge implementeringen av strategien Fremdriftsplan indikatorrapporter Del A om fremdrift i utrulling publiseres årlig ca. 1. oktober. Del B om elevenes opplevelse av tiltakene (Elevundersøkelsen) publiseres årlig ca. 20. januar. Del C om å gjennomføre og bestå Vg1. Publiseres trolig først i Del D: - Delrapporter fra evalueringen av virkemidler i satsingen publiseres 1. juni 2014, 30. november 2015, 1. juni 2017 og 1. desember Fylkesmennene rapporterer til Utdanningsdirektoratet per avsluttet pulje ca hvert år. - Eventuelle funn fra egen forskning, kartlegginger, rapporter fra FM, TALIS, PISA mm presenteres fortløpende. Den første årlige hovedrapporten for indikatorrapportering ble sendt Kunnskapsdepartementet mars 2014.

3 Side 3 av 9 Del A: Planlagt framdrift i utrulling av nasjonale støttetiltak 1 Puljeoversikt fullskala Totalt antall skoler i gang med skolebasert kompetanseutviklin g Pulj e 1 Pulj e 2 Pulj e 3 Pulj e 4 3 V V V V Kilde: «Plan for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet : Dimensjonering av puljene» Skole r per pulje Faktisk gjennomføring av de nasjonale støttetiltakene i strategien Høst Pulje Høst Pulje 2 Antall skoler totalt Høst Pulje Høst Pulje 4 Antall skoler med kompetanseutvikling i klasseledelse Antall skoler med kompetanseutvikling i regning Antall skoler med kompetanseutvikling i lesing Antall skoler med kompetanseutvikling i skriving Antall lærere involvert i kompetanseutvikling Antall elever involvert i kompetanseutvikling Det finnes 1295 skoler med ungdomstrinn, men matrisen viser full måloppnåelse hvis 1150 skoler deltar. Forklaringen på differansen er at enkelte skoler med ungdomstrinn er svært små enheter med få lærere på ungdomstrinnet. De må derfor slå seg sammen med andre skoler når de mottar støtte til skolebasert kompetanseutvikling fra UH. 2 Kilde: GSI-tall for skoleåret 2013/2014. Skolene kan velge ett eller flere av de fire satsningsområdene og følgelig blir summen av skoler per tilbud høyere enn antallet skoler som deltar.

4 Side 4 av 9 Antallet UH-institusjoner per pulje fordelt på seks regioner med og uten nettverk 3 Pulje 1: H13-V14-H14 Pulje 2: H14-V15-H15 OK Oslofjordalliansen: (Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Buskerud) Har samarbeid i nettverk Ja_X Nei Region Oslo Nord: (Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer) Har samarbeid i nettverk Ja X Nei Region Sørvest: (Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Telemark, Universitetet i Agder) Har samarbeid i nettverk Ja_X Nei Region Vest: (Høgskolen i Bergen, NLA, Høgskolen i Stord/Haugesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda) Har samarbeid i nettverk Ja X Nei Region Midt-Norge: (Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag) Har samarbeid i nettverk Ja X Nei Region Nord-Norge: (Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland, Høgskolen i Finnmark) Pulje 3: H15-V16-H16 Pulje 4: H16-V17-H17 Har samarbeid i nettverk Ja_X Nei Kommentar del A Forholdet mellom planlagt framdrift i utrulling av nasjonale støttetiltak og faktisk gjennomføring, målt i antall skoler involvert, var meget tilfredsstillende for pulje 1. I pulje 2 planla vi å få med 300 skoler, og opptellingen viser at vi fikk med 309. Igjen er det med andre ord svært stor samsvar mellom planlagt framdrift og faktisk gjennomføring. I pulje 1 så vi at kun 39 skoler valgte kompetanseutvikling i skriving. I pulje 2 ser vi at antallet skoler som har valgt skriving har steget fra 39 til 48. Det er m.a.o. fortsatt få skoler som velger skriving som satsingsområde, og vi vet ikke hva grunnen(e) til dette kan være. Det vi vet er at skriving som satsingsområde ikke var en del av piloteringen av satsingen. Bakgrunnsdokumenter og pedagogiske ressurser var derfor seinere ferdig enn dokumentene til de andre satsingsområdene. Det er også verdt å merke seg at det innenfor lesing og regning finnes nasjonale prøver som hvert år setter satsingsområdene lesing og regning på dagsorden. 3 Oversikten baserer seg på faktisk deltakelse i Nettverk for kompetansemiljøer, dvs. at UH-institusjonene deltar i nettverk hvor de samarbeider med andre UH-institusjoner.

5 Side 5 av 9 Refleksjon rundt resultatene fra de nasjonale prøvene egner seg godt som en del av forankringen av arbeidet med lesing og regning i alle fag i personalet. En tilsvarende prøve finnes ikke i skriving. Et spørsmål vi har stilt oss i denne forbindelse er om den grunnleggende ferdigheten å kunne skrive i alle fag er godt nok kjent ute i sektor, om hva som er god skriveopplæring på ungdomstrinnet faktisk diskuteres på skolene og om skolene har mulighet til å se eventuelle utviklingsbehov de har på dette området. Direktoratet har lenge arbeidet med å gjøre skriving som satsingsområde mer kjent. Dette gjøres blant annet gjennom sosiale medier og ved å gjøre visningen av de pedagogiske ressursene på bedre. Skrivesenteret har lansert den nettbaserte ressursen «Skrivestien». Her settes skriving inn i en skoleutviklingssammenheng, og den er svært praktisk tilrettelagt. At denne ressursen blir kjent, kan bidra til at flere vil velge dette satsingsområdet. På ressurslærersamlinger velger alle ressurslærere to ulike parallellsesjoner de følger gjennom alle tre samlingene. Gjennom påmeldingene til ressurslærersamlingene i høst så vi at mange velger parallellsesjonen skriving som sin andre parallellsesjon. Til parallellsesjon 2 innenfor skriving er det flere påmeldte enn til parallellsesjon 1 innenfor samme område. I løpet av den første samlingen for ressurslærere i pulje 2 var 108 ressurslærere innom parallellsesjonene om skriving. Vi håper dette kan være med på å gjøre skriving som satsingsområde mer kjent, og dermed i større grad bli valgt som satsingsområde av skolene i de kommende puljene. UH-institusjoner og pulje 2 Oversikten viser at samtlige seks regioner har etablert nettverk for UH-institusjonene i pulje 2. Del B: Elevenes opplevelse av undervisningen gitt de nasjonale støttetiltakene Er det mulig å finne forskjeller i elevenes opplevelse av læringsmiljøet mellom skoler som deltar/har deltatt i satsningen Ungdomstrinn i utvikling, og skoler som ikke har deltatt ennå? En analyse av elevenes svar i Elevundersøkelsen 2013 og 2014 for indikatorene Praktisk undervisning, Variert undervisning, Faglig utfordring, Relevant undervisning, Motivasjon, Mestring og Vurdering for læring viser ingen forskjeller i skåre mellom skoler som har deltatt i satsningen Ungdomstrinn i utvikling og dem som ikke er med. På indikatorene Praktisk undervisning og Variert undervisning er det en ganske klar fremgang fra Elevundersøkelsen i 2013 til Elevundersøkelsen i 2014, men framgangen finnes på alle skoler på ungdomstrinnet, ikke bare for dem som deltar i satsningen. Det er også en positiv tendens, om enn svakere, på indikatorene Faglig utfordring, Relevant undervisning og Vurdering for læring. Framgangen gjelder imidlertid også her alle skoler på ungdomstrinnet, ikke bare deltakerskolene. Se vedlegg: Notat 2015, Mangfold og inkludering:

6 Side 6 av 9 Del C: Andelen som gjennomfører og består Vg1 Statistikkavdelingen (STA) arbeider med å utvikle resultatindikatorer på Vg1 for kommunene. På grunn av endringer i regelverket er det ennå ikke avklart hvordan indikatoren skal konstrueres, men trolig vil indikatoren ligne på indikatoren for overgang mellom trinnene i videregående opplæring. Den vil vise andel som fortsetter fra Vg1 til Vg2, omvalg/repetisjon på Vg1 og ikke i utdanning høsten etter Vg1, fordelt på kommunen hvor eleven gikk ut av 10. trinn. Indikatoren kan først lages når STA har de nødvendige data i det nye statistikksystemet, og det er derfor lite sannsynlig at den vil bli publisert før Del D: Andre, relevante kilder for å kartlegge implementeringen av strategien Del D inneholder utdrag av sammendraget av FM-rapporter fra pulje 1 i satsingen. I tillegg presenteres en kort oppsummering av delrapporten fra evalueringen av virkemidler i satsingen. Sammendrag av FM-rapporter fra pulje 1 i Ungdomstrinn i utvikling Fylkesmannen (16 av 18) har oppsummert rapporter fra kommunene som har hatt deltakende skoler i pulje 1 av Ungdomstrinn i utvikling. FM-rapportene bygger på skriftlige tilbakemeldinger fra skoleeiere i deltakende kommuner, i henhold til oppsatt mal. Fylkesmannen har i tillegg gitt sine vurderinger av ulike forhold ved pulje 1. FM-rapportene er svært ulike i form og innhold. Dette sammendraget gjenspeiler derfor mange enkeltstående tilbakemeldinger og delvis subjektive meninger om de ulike temaene som vi har etterspurt, og gir begrenset informasjon om hvor mange/hvor stor andel av kommunene eller fylkesmennene som mener eller har erfart eller gir råd om det ene eller det andre. Begrepene «mange» eller «noen» er derfor svært usikre størrelser, og informasjonen er ikke nødvendigvis representativ. Sammendraget gir likevel et ganske godt bilde/inntrykk av de erfaringene som er gjort etter pulje 1 av Ungdomstrinn i utvikling. Fylkesmennene har rapportert på følgende innholdselementer: 1. Mål for utviklingsarbeidet 2. Skolebasert kompetanseutvikling 3. Pedagogiske ressurser 4. Lærende nettverk 5. Suksessfaktorer og utfordringer 6. Råd 1. Mål for utviklingsarbeidet Ståstedsanalyse har vært utgangspunkt for å sette mål for utviklingsarbeidet i kommunene i pulje 1. Målsettingene har vært relevante for satsingen.

7 Side 7 av 9 Målformuleringene varierer mye mellom skoleeiere og mellom skoler. Generelle formuleringer av typen «satsingsområdet skal styrkes», gjør det vanskelig å vurdere måloppnåelse. Et gjennomgående mål for både skoleeiere og skoler er å få etablert skolebasert kompetanseutvikling som plattform for utviklingsarbeidet, for eksempel gjennom tiltak som kollegarettleiing og systematisk refleksjon over praksis på tvers av fag og trinn. Skoleeiere og skoler synes det er vanskelig å vurdere måloppnåelse på nåværende tidspunkt. Dette skyldes delvis at det er for tidlig å vite noe sikkert, og delvis at mange av målene er ikkemålbare. De viktigste kildene for vurdering av måloppnåelse har vært Elevundersøkelsen, nasjonale prøver og Ståstedsanalysen. Alle involverte er enige om at de etter endt pulje fortsatt er i prosess og ikke i mål. Det er bred interesse for å fortsette utviklingsarbeidet utover prosjektperioden. 2. Skolebasert kompetanseutvikling Skoleeiernes møte med UH oppleves noe ulikt og varierende. De fleste har allikevel opplevd betydelige forbedringer i samarbeidet i løpet av perioden. Det er store variasjoner i hvordan skoleeiere har benyttet seg av utviklingsveileder. Skoleeierne etterlyser klarere retningslinjer for hva stillingen kan/skal brukes til. Ressurslæreren har vært en svært viktig ressurs for det faglige utviklingsarbeidet, og har også fungert som et bindeledd mellom lærere og ledelsen. De tillitsvalgte har vært involvert og delaktige i arbeidet med satsingen i ulike samarbeidsorganer. FAU/foresatte er i all hovedsak kun informert om arbeidet på FAU-møter og på foreldremøter. PP-tjenesten kan/bør kobles tettere på satsingen. Skolebasert kompetanseutvikling har generelt ført til mer lærersamarbeid, mer fellestid og samarbeidstid, mer kollektivt orienterte lærere, mer transparent praksis i klasserommet, større grad av systematikk i arbeidet og etablering av systemer for deling av kunnskap, erfaringer og undervisningsopplegg. 3. Pedagogiske ressurser De pedagogiske ressursene ble etter hvert lettere tilgjengelige. De har god kvalitet og er relevante for arbeidet med satsingen. 4. Lærende nettverk Det er et stort mangfold og variasjon når det gjelder organisering og deltakelse i lærende nettverk. Skoleeiere, skoleledere, ressurslærere og lærere deltar i ulik grad i nettverk. Noen

8 Side 8 av 9 nettverk er eksklusive for enkeltaktørgrupper. Utfordringene med å delta i nettverk er først og fremst knyttet til geografisk avstand. I mange tilfeller bygges det videre på allerede etablerte nettverk, for eksempel i nettverk for Vurdering for læring, og at det i mindre grad er etablert nye. De lærende nettverkene har vært nyttige arenaer for erfaringsdeling og refleksjon, og små kommuner har muligens hatt størst utbytte av deltakelse. I noen grad vil nettverkene bli videreført utover puljens varighet. 5. Suksessfaktorer og utfordringer Punktene under inneholder de suksessfaktorene som er nevnt oftest i fylkesmennenes oppsummeringer. Eierskap og ledelse: Skoleeiere og skoleledere som motiverer og er engasjert i utviklingsarbeidet Felles forståelse i hele kollegiet for å drive utviklingsarbeid, forankring i lærerkollegiet Gode interne prosesser i forkant av utarbeidelse av en realistisk plan En arbeidsavtale som gir muligheter for fellestid, tid til refleksjon og evaluering av ståsted En prosjektplan med visjon, mål og delmål, og en handlingsdel for hva som skal skje i praksis Tydelig prioritering og sette av tid til gjennomføring av utviklingsarbeidet Engasjerte ressurslærere, lærere og skoleledere Involvering underveis Opprettelse av refleksjonsgrupper hvor gruppelederne har fått opplæring Se satsingen i sammenheng med andre satsinger for å lykkes over tid Etablering og læring i nettverk Verktøy og metoder Prinsippene i aksjonslæringsmetodikken har ført til økt refleksjons- og delingsfellesskap på skolene og gitt kommunene et godt verktøy i videre skoleutviklingsarbeid Klare tidsfrister for gjennomføring av læringsaksjoner med påfølgende refleksjon og veiledning Nyttige, inspirerende og lett tilgjengelige nettressurser Støttefunksjoner UH har tilført kompetanse og skapt tillit og engasjement Veiledning og godt samarbeid med høgskolen Fagsamlinger som høgskolen gjennomførte for alle deltakere i pulje 1 Utviklingsveiledere har en avgjørende rolle for videre suksess Ressurslærer med nok tid og kompetanse Nasjonale myndigheter Eksterne midler slik at det er mulig å ha ressurslærer Utdanningsdirektoratets nettside med pedagogiske ressurser Samlinger i regi av Udir som inspirasjonskilde, faglig påfyll og tid til samsnakking og refleksjon Utfordringer Punktene under beskriver de utfordringene som er nevnt oftest i fylkesmennenes oppsummeringer.

9 Side 9 av 9 Eierskap og ledelse Skoleeier burde vært tettere med i utviklingsarbeidet Forankring av satsingen, bl.a. ved at ståstedsanalyse ikke ble gjennomført Tid og rom til arbeidet, for dårlig utnyttelse av frikjøpt tid, for lite tid avsatt til arbeidet for alle Hastverk med utarbeidelse av periodeplaner Utviklingsarbeid på ettermiddagsøkter gir ikke optimal læring For lite samarbeid og samhandling i hele prosjektet Finne gode indikatorer på måloppnåelse Finne måter å fortsette utviklingsarbeidet på etter endt pulje Verktøy og metoder Motivere alle lærere til å prøve ut nye metoder Støttefunksjoner Fokus på andres utilstrekkelighet Møtet med høgskolen var ikke optimalt Høgskolen kom for sent på banen Uklart hva utviklingsveilederne kunne bidra med, burde vært avklart før prosjektet startet Manglende rolleavklaring og uklare forventninger til ressurslærere, UH og utviklingsveiledere Nasjonale myndigheter Flere av støttefunksjonene/rammefaktorene var ikke klare ved oppstart og rolleavklaringer måtte komme underveis Ressurser og tid til oppfølging av arbeidet etter satsingsperioden Ressurslærere avsluttet skolering etter 2/3 av perioden Det nevnes gjennomgående at satsingen har mange aktører og at det er behov for rolleavklaring. Mange nevner utfordring med å finne tid til utviklingsarbeid og manglende motivasjon for å delta hos enkelt-lærere. Det er et tydelig behov for fellessamlinger for alle aktører i regi av Udir. Å få til et godt samarbeid med UH har utfordret skoleeier og skolene, og en fylkesmann uttrykker det på denne måten: «Den største utfordringen har vært samarbeidet med UH-sektoren og dette begrunnes med opplevelsen av at UH-sektoren har manglende erfaring og kompetanse fra ungdomstrinn». Oppsummering av delrapporten fra evalueringen av virkemidler i satsingen Første delrapport fra evalueringen av Ungdomstrinn i utvikling viser at et stort flertall av skolelederne er positive til satsingen. De fleste skolelederne er også optimistiske når det gjelder langtidsvirkninger av satsingen. De fleste skoleeierne som deltar i satsingen forteller at den er forankret i det lokale planverket. De har noe større tro på bedret samarbeid mellom skoleeier og skoleleder enn det skolelederne har. Undersøkelsen er en del av Utdanningsdirektoratets felles spørreundersøkelse til skole-norge våren 2014, og neste delrapport fra NIFU kommer i november Den vil inneholde data fra intervjuer med aktører på nasjonalt og regionalt nivå, skoleledere, skoleeiere, lærere, elever og universitet- og høgskolesektoren.

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak.

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak. Saksbehandler: Petter aagensen Vår dato: 15.04.2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6571 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Årlig indikatorrapport for Ungdomstrinn i utvikling

Detaljer

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak.

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak. Saksbehandler: Petter aagensen Vår dato: 07.04.2017 Deres dato: Vår referanse: 2013/6571 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Årlig indikatorrapport for Ungdomstrinn i utvikling

Detaljer

Sammendrag av FM-rapporter fra pulje 1 i Ungdomstrinn i utvikling

Sammendrag av FM-rapporter fra pulje 1 i Ungdomstrinn i utvikling Saksbehandlere: ALI, FIA, ALR, ASK, VU1 og prosjektgruppa for Ungdomstrinn i utvikling Vår dato: 15.04.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1145 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder «Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder 1 «Ungdomstrinn i utvikling» Disposisjon: Innledning: Noen rammer og forskningsfunn

Detaljer

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 MÅL FOR SATSINGEN Utvikle skolens praksis på områdene klasseledelse, regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet Opplæringen

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 2013-2017 Møte med regionkontaktene 28.05.2013 Oppvekst- og utdanningsavdelinga v/liv Marie Opstad 1 Målet med satsinga Tre sentrale tiltak: Skolebasert kompetanseutvikling: Klasseledelse

Detaljer

Melding til Stortinget. Fleksibel disponering av fag- og timefordeling Valgfag Klasseledelse, regning, lesing

Melding til Stortinget. Fleksibel disponering av fag- og timefordeling Valgfag Klasseledelse, regning, lesing Melding til Stortinget Fleksibel disponering av fag- og timefordeling Valgfag Klasseledelse, regning, lesing Fagkonferanse for UH-sektoren, Oslo 12.-13. november 2012 Hvorfor forbedre ungdomstrinnet?

Detaljer

Rapportering etter pulje 4 - Ungdomstrinn i utvikling. Skjema for skoleeiere

Rapportering etter pulje 4 - Ungdomstrinn i utvikling. Skjema for skoleeiere Rapportering etter pulje 4 - Ungdomstrinn i utvikling. Skjema for skoleeiere Avsender: Utdanningsdirektoratet 1. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Hvilke hovedmål har skolen(e) hatt for utviklingsarbeidet i satsingsperioden?

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Strategi for ungdomstrinnet «Motivasjon og mestring for bedre læring»

Strategi for ungdomstrinnet «Motivasjon og mestring for bedre læring» Strategi for ungdomstrinnet «Motivasjon og mestring for bedre læring» 21.Mars 2013 v/kirsti E. Grinaker Hva dreier strategien seg om? Satsingen skal konsentrere seg om de grunnleggende ferdighetene lesing,

Detaljer

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Om skolebasert kompetanseutvikling og tilsetting av Utviklingsveiledere Lasse Arntsen Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Strategi for ungdomstrinnet

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling Roller, forventninger, suksesskriterier. Oppstartsamling pulje 4 april-mai 2016 Vivi Bjelke, prosjektleder

Ungdomstrinn i utvikling Roller, forventninger, suksesskriterier. Oppstartsamling pulje 4 april-mai 2016 Vivi Bjelke, prosjektleder Ungdomstrinn i utvikling Roller, forventninger, suksesskriterier Oppstartsamling pulje 4 april-mai 2016 Vivi Bjelke, prosjektleder Velkommen pulje 4! 18 fylker 127 skoleeiere (inkl. 37 private) 245 skoler

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING OPPSTARTSAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 2 SEPTEMBER 2014

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING OPPSTARTSAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 2 SEPTEMBER 2014 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING OPPSTARTSAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 2 SEPTEMBER 2014 FORMÅL Formålet med ressurslærersamlingene er at de skal: bidra til at dere som ressurslærere kan støtte og veilede kolleger

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kommunene Kristne Friskolers Forbund (KFF) Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norsk Montessoriforbund Steinerskoleforbundet Private skoler med ungdomstrinn(etter

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15

Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15 Ungdomstrinn i utvikling Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15 Sør-Trøndelag To UH-institusjoner Pulje 1: 18 skoler Pulje 2: 20 (+ 2) skoler Pulje 3 : 24 skoler 25 kommuner Så, hva

Detaljer

Plan for skolebasert kompetanseutvikling. Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017

Plan for skolebasert kompetanseutvikling. Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017 Plan for skolebasert kompetanseutvikling Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Dokumenter som gir rammer og retning til

Detaljer

Ungdomstrinn i Utvikling

Ungdomstrinn i Utvikling Ungdomstrinn i Utvikling Hvor står vi? Tilnærming gjennom hovedfunn PISA mm Hovedbilde: stabilitet Presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Elevene mer positive til læringsmiljøet og samhandlingen

Detaljer

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 1. Innledning Direktoratet har, på bakgrunn av bl.a. Meld.St.19

Detaljer

Vivi Bjelke, Samling for skoleeiere og skoleledere i pilot skoleåret 2012/13

Vivi Bjelke, Samling for skoleeiere og skoleledere i pilot skoleåret 2012/13 Vivi Bjelke, vbj@udir.no Samling for skoleeiere og skoleledere i pilot skoleåret 2012/13 Internasjonal lærdom om vellykket endring Innholdssiden: 1. Sette standarder (målestokk, norm) (Standards) 2. Vurdere

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 U Ungdomstrinn i utvikling Noen forskningsfunn Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 1 Hvem dokumenterer hva? Rapporter fra NIFU Rapportering to ganger i året fra NTNU Oppsummering fra samlinger Sluttrapport

Detaljer

Sluttrapport pulje 2 Ungdomstrinn i utvikling

Sluttrapport pulje 2 Ungdomstrinn i utvikling Sluttrapport pulje 2 Ungdomstrinn i utvikling Svar - Rissa Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Automatisk bekreftet via lukket innsending. Innsendt av: Eirin Folde Innsenders e-post: Eirin.Folde@rissa.kommune.no

Detaljer

Rapportering etter pulje 2 Ungdomstrinn i utvikling fra skoleeiere og Fylkesmannen

Rapportering etter pulje 2 Ungdomstrinn i utvikling fra skoleeiere og Fylkesmannen Vedlegg del D til årlig indikatorrapport for Ungdomstrinn i utvikling Rapportering etter pulje 2 Ungdomstrinn i utvikling fra skoleeiere og Fylkesmannen Sammenstilling og analyse Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling Samling for skoleeiere 22. august 2013 Ungdomstrinn i utvikling 1 Meld.St. 22 (2010/2011) Motivasjon Mestring - Muligheter 2 Meld.St. 22 (2010/11) Motivasjon og lærelyst på ungdomstrinnet Et mer praktisk,

Detaljer

Plan for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet

Plan for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet Plan for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017 Denne planen beskriver hvordan arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling skal foregå i satsingen Ungdomstrinn i utvikling. ARTIKKEL

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale satsingen Vurdering for læring - pulje 4

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale satsingen Vurdering for læring - pulje 4 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no og hbh@udir.no Vår dato: 08.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/5682 Deres referanse:

Detaljer

Nasjonal satsing på vurdering for læring( )

Nasjonal satsing på vurdering for læring( ) Nasjonal satsing på vurdering for læring(2010 2017) Langsiktig og planlagt satsing på kompetanseutvikling i vurdering for læring Oppsummering av sluttrapporter fra pulje 5 Innledning Fylkesmannsembetene

Detaljer

Mål. Nasjonale indikatorer

Mål. Nasjonale indikatorer Mål Hovedmålet med satsingen ungdomstrinn i utvikling er å gi elevene økt motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning. For hver deltakergruppe

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15 Notat

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Notat

Detaljer

amk@udir.no Noles-samling Værnes 6. -7. februar

amk@udir.no Noles-samling Værnes 6. -7. februar amk@udir.no Noles-samling Værnes 6. -7. februar Melding til Stortinget Fleksibel disponering av fag- og 3mefordeling Valgfag Klasseledelse, regning, lesing Frafall vgo Synkende motivasjon Hvorfor forbedre

Detaljer

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Svar - Tydal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: mona.moan.lien@tydal.kommune.no Innsendt av: Mona Moan

Detaljer

Jens Garbo, Utdanningsforbundet Håkon Kavli, Gnist-sekretariatet/KD HORDALAND

Jens Garbo, Utdanningsforbundet Håkon Kavli, Gnist-sekretariatet/KD HORDALAND Jens Garbo, Utdanningsforbundet Håkon Kavli, Gnist-sekretariatet/KD HORDALAND 13.12.12 AGENDA Forslag til økt kvalitet i lærerprofesjonen og sammenhengen med satsingen på ungdomstrinnet Partnerskapets

Detaljer

Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel

Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel Skåredalen skole Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel Skolebasert kompetanseutvikling Oppdraget i dag: En praksisfortelling fra Skåredalen skole? Spørsmål vi har stilt oss underveis?

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 2013-17.med varig endringsarbeid som mål Analysearbeid, rapporter, læreplaner Udir s definisjon: Hva er skolebasert kompetanseutvikling (SKU)? Skolebasert kompetanseutvikling innebærer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling Tromsø kommune

Ungdomstrinn i utvikling Tromsø kommune 2013-2017 Ungdomstrinn i utvikling Tromsø kommune Innhold Hva er Ungdomstrinn i utvikling?... 2 Mål... 2 Vurdering av måloppnåelse... 2 Bakgrunn for og forankring av satsingen... 3 Satsingsområder... 3

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7 Saksbeh.: Berit Aarnes, 35 58 62 32 Vår dato 05.12.2014 Deres dato «REFDATO» Vår ref. 2014/1232 Deres ref. «REF» Til kommunene i Telemark v/skolefaglig ansvarlig Til private skoler i Telemark Invitasjon

Detaljer

Rapportering etter pulje 3 Ungdomstrinn i utvikling fra skoleeiere og Fylkesmannen

Rapportering etter pulje 3 Ungdomstrinn i utvikling fra skoleeiere og Fylkesmannen Vedlegg del D til årlig indikatorrapport for Ungdomstrinn i utvikling Rapportering etter pulje 3 Ungdomstrinn i utvikling fra skoleeiere og Fylkesmannen Sammenstilling og analyse Utdanningsdirektoratet

Detaljer

LANGSIKTIG SATSING. - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje

LANGSIKTIG SATSING. - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje LANGSIKTIG SATSING - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje RESSURSLÆRERE «Ressurslærerne skal støtte lærerne i arbeidet med klasseledelse, og i å gjøre opplæringen

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Berit Kirksæther, Rådgiver, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune Ingfrid Thowsen, Studieleder/Førsteamanuensis HiST Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Foto: Geir Hageskal Hva har vi lyktes

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016 Vurdering for læring Første samling for pulje 7, dag 1 12. mai 2016 Velkommen til pulje 7! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering - Satsingen Vurdering for læring - Nasjonale prøver,

Detaljer

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøsamlingsbasert

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøsamlingsbasert Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøsamlingsbasert tilbud, pulje 3 1. Innledning Direktoratet har, på bakgrunn av bl.a. Meld.St.19 (2015-2016) Tid for lek og læring-bedre innhold

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016. Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet

Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016. Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016 Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet Hva ønsker Norge å oppnå? Hva gjør vi med det vi vet? Hvorfor? Hva gjør

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring Vår saksbehandler: Anne Husby og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23301436 ahu@udir.no, hbh@udir.no Vår dato: 21.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/1396 Deres referanse: Fylkesmannen i Aust-Agder,

Detaljer

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommune deltar i pulje 7 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling.

Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling. Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling. 1. Bakgrunn for og forankring av satsingen Satsingen er forankret i Strategi for ungdomstrinnet og er ett av hovedtiltakene etter Meld.22

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Piloteringen 208 lærerspesialister fordelt på 38 skoleeiere 31 kommuner, 6 fylkeskommuner og en

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid 1 I piloten deltar: - 22 kommuner - 36 ungdomsskoler 2 Arbeidet for koordineringsgruppen i piloten Bidra

Detaljer

Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport

Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport Vår dato: 23.11.2012 Vår referanse: 2012/5682 Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport Dette dokumentet inneholder informasjon om planer og

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Alle private grunnskoler i Nord-Trøndelag Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/1958 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 2 10. april 2015 10. april Program for dag 2, første samling pulje 6 Kl. 09.00 09.30 Kl. 09.30 11.00 (inkl. pause) Kl. 11.00 11.30 Kl. 11.30 12.30 Kl.

Detaljer

GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring

GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Fylkesmannens skoleeiermøte 27. mai 2013 Torill Sommerlund, prosjektleder GNIST Troms Fokus for økta GNIST hva var nå det igjen?

Detaljer

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik.

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. 04.02.16 Bergen/Flesland Fører det vi gjør til økt læring

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring

Motivasjon og mestring for bedre læring Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet 2 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant ungdomstrinn Egen strategi for gjennomføring

Detaljer

.2.ce_st-,v011-11b -)Yfii()

.2.ce_st-,v011-11b -)Yfii() Fylkesmannen i Oppland.2.ce_st-,v011-11b -)Yfii() ( Oppland fylkeskommune Fylkeshuset Serviceboks 2626 Lillehammer Deres referanse Var referanse Saksbehander Avdeling Dato 2010/292-0 633.0 BKT Birte Krøger

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 4. samling i pulje 3 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Scandic-Easy (navn, land og tlf)

Ungdomstrinn i utvikling. 4. samling i pulje 3 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Scandic-Easy (navn, land og tlf) Ungdomstrinn i utvikling 4. samling i pulje 3 for skoleeiere og skoleledere Internett: Scandic-Easy (navn, land og tlf) Questback 3.samling Questback 3.samling - bra Det aller meste! Dag Ingvar Jacobsen

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Velkommen, pulje 6! 9. februar Skoleeiermøte Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 11.30 Kaffe, te og rundstykker Velkommen v/ Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2 e Utdanningsdirektoratet vår saksbeha ndler: Trude Saltvedt Direkte tlf: 23 30 27 49 E-post: trude.saltvedt@utdann lngsdirektoratet.no vår dato: 1S.10.2010 Deres dato: vår referanse: 2010/4387 Deres referanse:

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer

Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer Januar: «Magasinet» med studiekatalog ble sendt alle skoler og skoleeiere 1. februar: Masseutsending til skoleeier Søknadssystemet

Detaljer

Dette er punktene u-dir etterspurte fra oss

Dette er punktene u-dir etterspurte fra oss Dette er punktene u-dir etterspurte fra oss Organisering av ressurslærerstillingen hva prioriteres tiden til? Deres samarbeid med skoleledelsen og eventuelt UH andre? Forankring av skolebasert kompetanseutvikling

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Mål for samlingen Felles fokus som utgangspunkt for videre lokalt arbeid: Lokalt arbeid med læreplaner

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Felles satsing på klasseledelse, regning, lesing og skriving Strategi for ungdomstrinnet 1 Forord For første gang på 40 år har en regjering

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Desentralisert ordning

Fylkesmannen i Telemark Desentralisert ordning Desentralisert ordning FM kontaktmøte høst 2017 1 Kompetanse for utvikling 2005 2008 Kunnskapsløftet Fra ord til handling 2005 2009 Ny GIV Ungdomstrinn i utvikling FYR De nasjonale satsingene som er gjennomført

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle

Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle Skoleutviklingskonferanse i Molde 27. august 2013 ra@hivolda.no Search for the guilty Genese Evaluering av L97 «tre års kjedsomhet» PISA og TIMSS

Detaljer

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 1. Innledning Utdanningsdirektoratet skal, i henhold til oppdragsbrev

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Felles satsing på klasseledelse, regning, lesing og skriving Strategi for ungdomstrinnet 1 Innhold Innledning... 3 Mål og indikatorer...

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø", pulje 2

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 2 Vår dato: 10.04.2017 Vår referanse: 2017/1908 Arkivnr.: 632.3 Deres referanse: Saksbehandler: Vibeke Norheim Holm Kommuner og frittstående grunnskoler i Buskerud Innvalgstelefon: 32 26 69 50 Invitasjon

Detaljer

Kontaktmøte Morgedal 6. og 7.des Robert Lien Pettersen, GNISTprosjektleder

Kontaktmøte Morgedal 6. og 7.des Robert Lien Pettersen, GNISTprosjektleder Kontaktmøte Morgedal 6. og 7.des Robert Lien Pettersen, GNISTprosjektleder Og ilden brenner fortsatt... Agenda 1. GNIST 2. Stortingsmelding & Ungdomstrinnstrategien 3. GNIST-prosjektet i Telemark 4. Skolebasert

Detaljer

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Fra Meld. St.31 (2007-2009) Om kvalitet i skolen Departementet vil styrke arbeidet rettet mot skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å komme

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET Implementering 2013-2017 Kommuner og skoler som får oppstart SKU høst 15 NB foreløpig arbeidsplan sendt kommunene: 2015 Trondheim Trondheim Spongdal 1.-10. Rosenborg U,

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Vurdering for Læring - Lofoten. Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013

Vurdering for Læring - Lofoten. Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013 Vurdering for Læring - Lofoten Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013 ~ region fast -Lofoten ~ - Flakstad kommune 2 skoler - Moskenes kommune 1 skole - Vestvågøy skole 8

Detaljer