Utkast til implementeringsplan for "Nasjonal strategi mot hepatitter " Hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til implementeringsplan for "Nasjonal strategi mot hepatitter " Hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem i Norge"

Transkript

1 Utkast til implementeringsplan for "Nasjonal strategi mot hepatitter " Hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem i Norge Dato: 20. februar 2019 Innledning Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet i 2016 den første nasjonale strategien mot virale hepatitter. Som en følge av strategien er vaksine mot hepatitt B blitt en del av barnevaksinasjonsprogrammet og alle gravide tilbys nå undersøkelse for hepatitt B. Fra februar 2018 skal alle som er smittet med hepatitt C tilbys behandling. Dette gjorde at departementet reviderte strategien fra 2016 og publiserte "Nasjonal strategi mot hepatitter ". Helsedirektoratet fikk i oppdrag å lage en implementeringsplan med vekt på at hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem i Norge. Denne implementeringsplanen er laget i samarbeid med representanter for brukerorganisasjonene, spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, rusomsorgen og Folkehelseinstituttet. Illustrasjonene er laget av overlege ved Hepatitt C-klinikken i Oslo Kjersti Anne Ulstein. Implementeringsplanen inneholder nasjonale faglige råd. Den omhandler i all hovedsak hepatitt C, men de forebyggende tiltakene som beskrives forebygger blodsmitte generelt. Alle landets kommuner er berørt av hepatitt C. Eliminering av hepatitt C som folkehelseproblem gir ikke kommunene eller helseforetakene nytt ansvar eller nye oppgaver. Likevel krever det ekstraordinær innsats fra helsetjenestene med informasjon, forebygging, diagnose, behandling og oppfølging. Det stiller krav til organisering, ressurser og gjennomføring i en avgrenset tidsperiode. Implementeringsplanen skal hjelpe kommunene og helseforetakene til å gjennomføre sørge-foransvaret for å forebygge smitte, diagnostisere og behandle alle med kronisk hepatitt C. Definisjoner Levercirrhose: Skrumplever. En tilstand der betennelse i lever har skapt en viss mengde arrvev med betydelig økt risiko for leversvikt og utvikling av primær leverkreft (hepatocellulært carcinom). Leverfibrose diagnostiseres ved biopsi eller, hyppigere i dag, ved måling av leverelastisitet (elastografi) med spesiell ultralyd (det vanligste apparatet kalles "FibroScan") eller en spesiell MR undersøkelse av lever. Hepatocellulært carcinom (HCC): Den vanligste typen primær leverkreft, forekommer primært hos pasienter med cirrhose. Tilstanden har svært høy dødelighet om den ikke oppdages tidlig. 1

2 HCV: Hepatitt C virus. HCV RNA undersøkelse: Blodprøve med PCR-metodikk hvor man undersøker om virusets arvemateriale er tilstede i blodbanen. En positiv prøve betyr at pasienten har viremi. Anti HCV antistoff undersøkelse: Blodprøve som viser om personen noen gang har vært eller er smittet med hepatitt C-virus. En positiv anti HCV antistoff undersøkelse må følges opp av HCV RNA prøve. Kronisk hepatitt C-infeksjon: Av de som smittes av HCV vil mellom 20 og 40 % kvitte seg spontant med viruset i løpet av de første månedene. Hos resten utvikles det en kronisk infeksjon der medikamentell behandling må til for å fjerne viruset. Kronisk hepatitt C-infeksjon defineres som at man har vært HCV RNA positiv i mer enn seks måneder. Insidens av hepatitt C-diagnose: Antall nye tilfeller av hepatitt C-diagnoser definert som laboratoriepåvisning av HCV RNA per tidsenhet i en definert populasjon. Begrepet blir her brukt om antall nye hepatitt C-diagnoser per år. Dette inkluderer også de som spontant blir virusfrie. Insidens av kronisk hepatitt C-infeksjon: Antall nye tilfeller av kronisk hepatitt C-infeksjon per tidsenhet i en definert populasjon. Begrepet blir her brukt som antall nye tilfeller av kronisk hepatitt C per år. Prevalens av kronisk hepatitt C-infeksjon: Antall med kronisk hepatitt C på et gitt tidspunkt i en definert populasjon. TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling omfatter all rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, inkludert LAR, poliklinisk behandling, avrusning og døgnbasert rehabilitering. LAR: Legemiddelassistert rehabilitering med substitusjonslegemidler APRI-skår: (AST to Platelet Ratio Index), Ratio indeks ASAT/blodplater Hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem i Norge Utdypning av rådet Helse- og omsorgsdepartementet har i "Nasjonal strategi mot hepatitter " fastsatt to hovedmål: 1. Redusere forekomsten av hepatitt C med 90 % innen utgangen av Ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syke forårsaket av hepatitt C-virus I Norge ble det i 2015 anslått at smittes med hepatitt C hvert år. Insidensen antas å være fallende. Mellom % av de som er smittet med hepatitt C blir spontant virusfri etter smitteeksponering. Nesten alle kommuner i landet har innbyggere som er smittet med hepatitt C. Flertallet av landets kommuner har innbyggere med kronisk hepatitt C-infeksjon. Disse skal få tilbud om behandling. 2

3 Ny behandling for hepatitt C gjør at over 95 % av de smittede kan kureres i løpet av tre måneder. De som ikke blir virusfrie av denne behandlingen, kan få andre liknende medikamenter. Behandlingen er trygg, enkel og har få bivirkninger. Hepatitt C-infeksjon utgjør et alvorlig helseproblem på grunn av risiko for utvikling av cirrhose (skrumplever), leversvikt og primær leverkreft (hepatocellulært carcinom). Antallet som lever med kronisk hepatitt C i Norge er usikkert. Det er anslått at mennesker har kronisk hepatitt C her i landet. Beregninger anslår at ca av disse har utviklet cirrhose. Anslagsvis utvikler personer leverkreft hvert år og like mange leversvikt. Det foretas mellom levertransplantasjoner hos pasienter med hepatitt C hvert år. Ca. 40 mennesker dør årlig av komplikasjoner til sykdommen. Omlag 40 % av dem som injiserer rusmidler har kronisk hepatitt C og det utgjør i overkant av 7000 personer. En stor andel av smitte med hepatitt C skjer blant unge rusmiddelbrukere uten god kontakt med behandlingsapparatet. Hepatitt C-epidemien kan stoppes hvis helsetjenesten når fram til denne gruppen. For å forebygge at mange blir smittet pånytt etter behandling, må helsetjenesten over hele landet prioritere å diagnostisere og behandle så mange som mulig i 2019 og Dette krever ressurser og innsats i kommunene og i helseforetakene. Praktiske råd For å eliminere hepatitt C som folkehelseproblem, må vi forebygge ny smitte samtidig som vi behandler de som allerede er smittet: Styrke forebygging av smitte i rusmiljøer med informasjon, omsorg og lavterskel gratis brukerutstyr Forebygging ved å redusere antall injeksjoner: o o LAR-behandling (som halverer risikoen for hepatitt C-smitte) Skifte i inntaksmetode av opioid fra injisering til røyking eller per oralt Forebygging via behandling av allerede smittede. For å slå ned epidemien, må det så raskt som mulig: o o Gjøres en ekstra innsats for å finne de udiagnostiserte Tilbys behandling til alle med kronisk hepatitt C, uavhengig av sykdomsutvikling For å få en reduksjon av sykelighet og dødelighet, må personer som har levd med kronisk hepatitt C i mange år identifiseres og behandles. Begrunnelse for rådene Mellom millioner mennesker i verden er smittet med hepatitt C og ca. 71 millioner av disse har kronisk HCV. I 2016 vedtok Verdens helseorganisasjon "Global Health Sector Strategy (GHSS) on viral hepatitis ". I 2017 i Sao Paulo deltok Norge på "World Hepatitis Summit" hvor man vedtok en resolusjon der landene forplikter seg til å eliminere hepatitter som en trussel mot folkehelsen. 3

4 Helse- og omsorgsdepartementet utgav i 2018 "Nasjonal strategi mot hepatitter " hvor det er satt mål for eliminasjon av hepatitt C som folkehelseproblem. Referanser Folkehelseinstituttet, MSIS: I perioden er det meldt tilfeller av hepatitt C fra 413 ulike kommuner. Helse- og omsorgsdepartementet; Nasjonal strategi mot hepatitter World Health Organisation 2009; World Health Organisation 2016; Folkehelseinstituttet smittevernveileder; Polaris Observatory, H. C. V. C. (2017). Global prevalence and genotype distribution of hepatitis C virus infection in 2015: a modelling study. Lancet Gastroenterol Hepatol, 2(3), doi: /s (16) Meijerink, H., White, R. A., Lovlie, A., de Blasio, B. F., Dalgard, O., Amundsen, E. J.,... Klovstad, H. (2017). Modelling the burden of hepatitis C infection among people who inject drugs in Norway, BMC Infect Dis, 17(1), 541. doi: /s Kileng, H., Bernfort, L., Gutteberg, T., Moen, O. S., Kristiansen, M. G., Paulssen, E. J.,... Goll, R. (2017). Future complications of chronic hepatitis C in a low-risk area: projections from the hepatitis c study in Northern Norway. BMC Infect Dis, 17(1), 624. doi: /s Midtgard, H (2017). Management of hepatitis C virus infection among people who inject drugs: Treatment uptake, reinfection and risk behaviors. Dissertation for the degree of PhD. University of Oslo. Hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem ved samarbeid mellom ulike aktører Utdyping Målgruppene for implementeringsplanen er kommuner, helseforetak, brukerorganisasjoner, frivillige og andre som listet opp under: Landets kommuner Rådmenn med ansvar for tverrsektorielle tiltak Kommuneleger med ansvar for smittevern 4

5 Fastlegene Ruskonsulenter og ansatte i rustiltak i kommunene Ansatte i fengselshelsetjenesten Ansatte i helsetjenesten i flyktningmottak og tiltak for innvandrere Regionale helseforetak Ansatte i spesialisthelsetjenesten som arbeider med pasienter som har hepatitt C Ansatte i psykisk helsevern, rusomsorg, LAR, TSB og andre rusbehandlingstiltak Brukerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner som arbeider med personer med økt risiko for å ha hepatitt C Fylkesmennene Utlendingsdirektoratet Media Praktiske råd Hvordan arbeidet med å diagnostisere og behandle de som er smittet med hepatitt C er beskrevet i egne avsnitt. Begrunnelse for rådene Fordi målgruppene for forebygging, diagnostikk og behandling er så sammensatt, må man i mange tilfeller tilpasse oppfølgingen av pasientene individuelt. Injiserende rusmiddelbrukere har ofte vanskeligheter med å nyttiggjøre seg det ordinære helsevesenets tilbud. Mange møter ikke til konsultasjon etter henvisning til spesialisthelsetjenesten og mange har problemer med å gjennomføre behandling slik den blir foreskrevet. Det kreves derfor stor grad av samarbeid og nye modeller for diagnostikk og behandling tilpasset gruppenes særlige behov. Helse- og omsorgsdepartementet har i strategien skrevet at de regionale helseforetakene skal invitere kommunene i sin region til et felles samarbeid for å sikre at flest mulige personer som er smittet med hepatitt C testes og tilbys behandling. Smittevernloven 6-1 omtaler rett til smittevernhjelp, 7-1 kommunens oppgaver og 7-3 det regionale helseforetakets ansvar. Referanser Helse- og omsorgsdepartementet; Nasjonal strategi mot hepatitter Helse- og omsorgsdepartementet: Oppdragsdokument for 2019: «Etablering av lavterskeltilbud for diagnostikk og behandling av Hepatitt C i samarbeid med kommunene». 5

6 Lov om vern mot smittsomme sykdommer Alle som har vært utsatt for risiko for smitte med hepatitt C skal tilbys undersøkelse Utdyping av rådet Smittemåte Selv om det i Norge i hovedsak er personer med tidligere eller pågående injiserende bruk av rusmidler som har hepatitt C, er det om lag 20 % av de smittede som aldri har injisert. Smitte kan skje: ved inokulasjonssmitte gjennom deling av kontaminerte sprøyter ved deling av kokekar, skyllevann og filter før injeksjon av rusmidler ved stikkuhell (transmisjonsrate 3-5 %) og kuttskader gjennom kontaminerte blodprodukter ved perinatal overføring fra smitteførende mor til barn under svangerskap og fødsel (transmisjonsrate 4-10%). Keisersnitt beskytter ikke mot smitte. Hepatitt C overføres ikke ved amming ved invasiv behandling (inkludert tannbehandling) med ikke sterile instrumenter ved annen blodkontakt som ved felles bruk av barbersaker, tannbørster og annet ved tatovering eller piercing under dårlige hygieniske forhold deling av snifferør ved sniffing av pulver (kokain og lignende) blant menn som har sex med menn når seksuell praksis kan medføre slimhinneskader i anus eller rektum Hvem skal helsetjenesten aktivt henvende seg til og tilby undersøkelse? De fleste som har kronisk hepatitt C har ingen eller få symptomer. Alle som kan ha blitt utsatt for en mulig smitterisiko for hepatitt C, skal få tilbud om undersøkelse, jamfør smittevernloven 7-1 og 6-1 andre og tredje ledd. Alle som ber om undersøkelse for hepatitt C, selv om de ikke ønsker å oppgi årsak, bør få tilbud om testing. Grupper med høyere risiko enn andre for å ha hepatitt C og som helsetjenesten bør gjennomføre tiltak for å nå fram til: personer som noen gang har injisert stoff med sprøyte mottakere av blodprodukter før 1992 i Vest-Europa (inkludert Norge), Nord-Amerika, Japan, Ny- Zealand og Australia og mottakere av blodprodukter uansett tidspunkt i andre enn de nevnte landene innvandrere fra mellom- og høyendemiske land (Egypt, Pakistan, samt deler av Sentral- og Vest-Afrika, Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen) personer som kan ha blitt utsatt for urene sprøyter eller kirurgiske instrumenter i helsetjeneste (særlig i utlandet) personer som har vært utsatt for sprøytestikk ved uhell 6

7 menn som har sex med menn, særlig hiv-positive pasienter i LAR og annen rusbehandling innsatte i fengsel pasienter med vedvarende forhøyet ALAT og/eller ASAT, høy bilirubin av ukjent årsak eller lave trombocytter Praktiske råd Hvordan undersøkelsen foregår Undersøkelse for hepatitt C-infeksjon foregår vanligvis ved at en blodprøve undersøkes for anti-hcv antistoffer. Kronisk infeksjon verifiseres ved påvisning av HCV RNA med PCR metodikk. Hos en person med anti-hcv antistoff vil to negative HCV RNA undersøkelser med minst tre måneders mellomrom tilsi at det ikke foreligger kronisk hepatitt C-infeksjon. Ved smitte kan anti-hcv antistoff vanligvis påvises etter 4-12 uker, mens test på selve viruset HCV RNA blir positiv etter 1-2 uker. Vi regner med at % av de som er smittet med hepatitt C blir spontant virusfri. Kronisk hepatitt C-infeksjon defineres ved at test på HCV RNA er positiv i mer enn seks måneder. For pasienter som har hatt risiko for HCV-infeksjon over noe tid, vil en positiv test på HCV RNA sannsynlig bety kronisk hepatitt. For pasienter man regner med vil ha utfordringer med å følge opp nye undersøkelser, bør man ikke vente, men starte behandling etter kun en positiv HCV RNA test. I tilfeller hvor det ikke er kjent om det nylig er utført testing, skal man enten innhente tidligere resultater eller teste på nytt. Personer i risikogruppene for hepatitt C og som er i regelmessig kontakt med helsetjenesten, bør få tilbud om hepatitt C-undersøkelse i tilknytning til ordinære kontroller. Ved undersøkelsen må behandler kartlegge pasientens muligheter til å benytte seg av det ordinære behandlingsapparatet. I de tilfeller der dette er vanskelig gjennomførbart, skal pasienten ved samtykke settes i kontakt med det lokale helseforetakets lavterskel hepatitt C-tilbud. Alle med kronisk hepatitt-c infeksjon skal få tilbud om videre utredning og behandling. Begrunnelse for rådene Ny behandling for hepatitt C er effektiv, trygg og har få bivirkninger. Den forebygger utvikling av cirrhose og hepatocellulært carcinom. For å redde liv og eliminere hepatitt C som folkehelseproblem, må man finne de som er smittet og tilby dem behandling slik at de ikke smitter andre. "Nasjonal strategi mot hepatitter " har satt mål om eliminasjon av hepatitt C som folkehelseproblem i Norge. Lov om vern mot smittsomme sykdommer 1-2 og 7-1 pålegger kommunen blant annet at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret undersøkelse for smittsom sykdom. 7

8 Referanser Helse- og omsorgsdepartementet; Nasjonal strategi mot hepatitter Helse- og omsorgsdepartementet: Oppdragsdokument for 2019: «Etablering av lavterskeltilbud for diagnostikk og behandling av Hepatitt C i samarbeid med kommunene». Lov om vern mot smittsomme sykdommer Indolfi G, Resti M. Perinatal transmission of hepatitis C virus infection.j Med Virol 2009;81: Goldmann DA. Blood-borne pathogens and nosocomial infections. J Allergy Clin Immunol 2002;110:21-26 Landets kommuner skal forebygge smitte med hepatitt C og andre blodbårne sykdommer, sørge for diagnostikk og legge til rette for behandling Utdyping av rådet Alle kommuner skal, jamfør lov om vern mot smittsomme sykdommer 7-1 og 6-1 andre og tredje ledd: ha gratis lavterskel tilbud om utdeling av brukerutstyr (sterile sprøyter, kanyler og røykefolie) til personer som injiserer rusmidler. Dette forebygger smitte med alle blodbårne sykdommer. tilby informasjon om smitteforebyggende tiltak, diagnostikk og behandling (eventuelt henvisning til spesialisthelsetjenesten) for hiv og hepatitt B og C. tilby injiserende rusmiddelbrukere gratis vaksine mot hepatitt A og B dersom de ikke er smittet. i samarbeid med helseforetakene sørge for at alle som diagnostiseres med kronisk hepatitt C får et adekvat behandlingstilbud. Hepatitt C smitter gjennom perkutan eksponering for infisert blod. Den vanligste smittemåten i Norge er deling av urene sprøyter og spisser. Injiserende rusmiddelbrukere er derfor en høyrisikogruppe for hepatitt C-smitte. Personer med kronisk hepatitt C som kan nyttiggjøre seg de vanlige helsetjenestene, skal tilbys henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten. De som trenger individuelt tilpassede tiltak for å kunne gjennomføre behandling, skal tilbys lavterskel oppfølging der de er. Mange av pasientene kan motta all behandling og oppfølging av kommunehelsetjenesten og fastleger med faglig støtte fra helseforetakene. Helsedirektoratet anser smittevernhjelp, som nevnt i avsnittene over, som lovpålagt. 8

9 Helsedirektoratet anbefaler at det i tillegg deles ut kokekar, filtre, våtservietter med desinfeksjonssprit ("swabs"), sterilt vann og askorbinsyre, for å forebygge smitte med hepatitt C og bakterielle infeksjoner ved injeksjon. Praktiske råd Gratis brukerutstyr Kommunene kan velge å organisere utdelingen av brukerutstyr på ulike måter. I mange byer er det etablert egne lavterskel helsetiltak (som sprøytebuss, feltpleie og varmestuer). Mindre kommuner har organisert utdeling gjennom utekontakt, apotek og legekontorer. Noen kommuner har avtale med frivillige organisasjoner om utdeling av brukerutstyr. Interkommunale ordninger er også mulig så lenge tilbudet er praktisk og enkelt tilgjengelig for brukerne. Verdens helseorganisasjon anbefaler at det hvert år deles ut minimum 200 sett med brukerutstyr til hver injiserende rusmiddelbruker. Direktoratet har bedt fylkesmennene om å følge med på om utdeling av nødvendig sterilt brukerutstyr er en del av planen for kommunens helse- og omsorgstjeneste, jf. smittevernloven 7-1 tredje ledd og at det er etablert tiltak som gjør at gratis brukerutstyr er enkelt tilgjengelig. Kommunenes informasjon til helsepersonell og frivillige Kommunen bør starte arbeidet med å informere alt helsepersonell, inkludert ansatte i kommunale rustiltak, frivillige og andre om at hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem og hvordan dette gjøres. Kommunen bør informere fastleger om at alle med tidligere sprøytebruk eller annen risikoatferd skal tilbys gratis test for hepatitt C. Helsepersonell bør være særlig oppmerksomme på å tilby hepatitt C- test av pasienter fra høy- og mellomendemiske land. Personer som ber om å bli undersøkt for hepatitt C, men som ikke ønsker å oppgi begrunnelse for dette, skal også få tilbudet om test. Det anbefales at alle tiltak rettet mot rusmiddelbrukere skjer i samarbeid med brukerne og deres organisasjoner så sant mulig. Informasjon til de som oppholder seg i kommunen Budskapene til befolkningen omfatter i det minste: Å ha hepatitt C er potensielt farlig, og kan føre til skrumplever og leverkreft. Ny behandling er effektiv, trygg, har svært få bivirkninger og er gratis. Behandlingen redder liv! Jeg bør sjekke meg dersom jeg har vært i risiko for å bli smittet med hepatitt C-infeksjon. Undersøkelsen er gratis, foregår med en blodprøve og man trenger ikke opplyse hvorfor man ønsker å bli undersøkt. Dersom jeg kjenner noen som kan ha hepatitt C, så bør jeg fortelle dem om muligheten for sjekk og behandling. Kommunene bør samarbeide med media og frivillig sektor for å nå risikogruppene. Budskapene bør tilpasses de ulike risikogruppene for at det blir forståelig at de kan ha vært i risiko for smitte med hepatitt C: Personer som tidligere (ikke sjelden flere tiår tilbake i tid) har tatt stoff med sprøyte, men som ikke lenger er i rusmiljø og personer som tidligere har vært i fengsel, nås antakelig best 9

10 gjennom sosiale media, generelle informasjonskampanjer eller medieoppslag med oppfordring om å oppsøke fastlege for gratis testing og eventuell henvisning til behandling. Personer fra mellom- og høyendemiske land (Egypt, Pakistan, samt deler av Sentral- og Vest- Afrika, Øst-Europa, særlig det tidligere Sovjetunionen) kan nås gjennom primærhelsetjenesten, sosiale media, pressen og kontakt med innvandrermiljøene. Personer i aktive rusmiljøer må om nødvendig aktivt oppsøkes av kommunens helsetjeneste og få tilbud om informasjon og undersøkelse. Pasienter som har testet negativ på hepatitt C, er blitt virusfri spontant eller etter behandling, men som stadig har risikoatferd, bør tilbys test med 6-12 måneders mellomrom. Effektive arenaer for å spre informasjon om smitte er for eksempel fengsler, legevakt, rustiltak, brukerorganisasjoner, helsestasjon for ungdom og politiets gatepatruljer. Personer i LAR bør få tilbud om undersøkelse for hepatitt C minimum en gang årlig. LAR-tiltakene i Norge er ulikt organisert. Undersøkelse for hepatitt C kan skje hos fastlege eller i LAR poliklinikk. Undersøkelsen bør dokumenteres i årlig statusrapport. Kommunene kan bruke og skrive ut informasjonsmateriell fra Helsedirektoratets nettsider: www (ikke ferdig enda) Dette kan redigeres og tilpasses lokale tiltak som å sette inn egen logo, sette inn informasjon om når og hvor pasientene kan henvende seg for diagnostikk. Følgende materiell på bokmål, nynorsk, engelsk, russisk og urdu er utviklet og kan fritt brukes av kommunene og andre: Brosjyrer tilpasset brukere av kommunale og ideelle rustiltak, samt brukere av de åpne rusmiljøene. Informasjonsplakater om hepatitt C til bruk på steder man kan nå personer som har vært utsatt for smitte med hepatitt C. ProLAR har en nettside med blant annet pasienthistorier på video. Siden inneholder informasjon om smittevern, sykdomsforløp og behandling. Det er mulighet til å kontakte ProLAR via nettsiden eller på Facebook. ProLAR tilbyr besøk til kommuner og institusjoner og holder kurs for fagansatte og "peer to peer" for brukere. Diagnostikk og behandling Alle kommuner må tilby undersøkelse for hepatitt C, jamfør smittevernloven 7-1 og 6-1 andre og tredje ledd. Alle kommunale rustiltak, inkludert der kommunen deler ut gratis brukerutstyr og andre lavterskel helsetilbud, bør tilby testing for hepatitt C. Alle kommuner bør tilby "drop in" testing for hepatitt C. Pasientene trenger ikke oppgi grunn til at de ønsker å teste seg. Kommuner bør aktivt oppsøke personer i rusmiljøer som ikke er i kontakt med helsetjenesten for å tilby informasjon, diagnostikk og eventuell behandling. Mange smittede med hepatitt C vil ha vanskeligheter med å følge et vanlig strukturert behandlingsopplegg, inkludert fremmøte på poliklinikker. Kommunene må derfor tilrettelegge for behandling og oppfølging der de er, for eksempel i rusinstitusjoner, i bolig eller andre steder. Mange av pasientene kan motta all praktisk behandling og oppfølging av kommunehelsetjenesten med faglig støtte fra helseforetakene. I kommuner med fengsler, skal fengselshelsetjenesten tilby undersøkelse for hepatitt C av alle innsatte. I større fengsler med flere innsatte med kronisk hepatitt C, bør de om mulig starte 10

11 behandling samtidig for å forebygge resmitte. Dette krever i så fall en tett koordinering med helseforetaket ved at spesialisthelsetjenesten kommer til fengselet, undersøker alle pasientene i løpet av noen dager og så starter behandling umiddelbart. Helsetjenesten bør prioritere innsatte med korte dommer, slik at behandlingen så langt som mulig gjennomføres i løpet av soningen. Ved løslatelse under behandling, må fengselshelsetjenesten sikre videre oppfølging fra for eksempel spesialisthelsetjeneste, fastlege eller lavterskel hepatitt C-tiltak. ProLAR tilbyr et ambulerende testing- og elastografiteam som blant annet oppsøker TSB-institusjoner og fengsler med bussen "Hepatitten-Tei". Smitteoppsporing Kommunelegen med ansvar for smittevern bør presisere for kommunens leger og fastlegene viktigheten av å forsøke smitteoppsporing rundt enkeltpasienter med påvist kronisk hepatitt C. Smittede injiserende stoffmisbrukere bør oppfordres til å ta med seg venner de har delt sprøyte med til undersøkelse. Dersom behandlende lege ikke ser seg i stand til å gjennomføre smitteoppsporing, skal kommunelegen overta videre oppklaring og oppfølging, jamfør smittevernloven 3-6. Helsedirektoratet vurderer at smittevernlovens bestemmelser om tvungen undersøkelse ( 5-2) og tvungen isolering og eventuell behandling ( 5-3) ikke er et hensiktsmessig tiltak i epidemibekjempelsen mot hepatitt C. Dersom noen motsetter seg undersøkelse eller behandling for hepatitt C, bør det respekteres. Legen bør likevel bruke litt tid og forsøke å motivere til undersøkelse og eventuell behandling. Begrunnelse for rådene Hepatitt C smitter gjennom perkutan eksponering for infisert blod. Den vanligste smittemåten i Norge er deling av urene sprøyter og spisser. Injiserende rusmiddelbrukere er derfor en høyrisikogruppe for hepatitt C-smitte. Analyser viser at man må kombinere intensiverte forebyggende tiltak med diagnostikk og behandling for å nå målet om å redusere forekomsten av hepatitt C med 90 %. Kommunene har omfattende ansvar og oppgaver. Rett til diagnostikk og behandling for hepatitt C gjelder alle som oppholder seg i landet, jamfør smittevernloven 1-2 og 6-1. Dersom en person oppholder seg mindre enn tre måneder i Norge, må helsetjenesten vurdere om det er hensiktsmessig å starte behandling. Referanser Helse- og omsorgsdepartementet: Nasjonal strategi mot hepatitter Lov om vern mot smittsomme sykdommer 11

12 Helseforetakene skal samarbeide med kommunene i sin region for å gi behandling Utdyping av rådene De regionale helseforetakene skal invitere kommunene i sin region til samarbeid for å eliminere hepatitt C som et folkehelseproblem. For å slå ned epidemien med 90 % bør det skje en intensiv diagnostikk og behandling i 2019 og Alle med kronisk hepatitt C-infeksjon bør tilbys behandling så raskt som mulig. Pasienter som er i regelmessig kontakt med helseforetakene og som har vært eller kan være i risiko for smitte med hepatitt C, skal tilbys undersøkelse. Alle som behandles i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) bør få tilbud om undersøkelse for hepatitt C dersom dette ikke er gjort siste halvåret. Ved døgnbehandling i TSB er det institusjonens ansvar å ivareta somatisk helse. Ved poliklinisk behandling har TSB ansvar for å avklare med fastlege/annen spesialisthelsetjeneste hvem som tar ansvar for de ulike delene av pasientens helsebehov, herunder hepatitt C-behandling. Pakkeforløp TSB beskriver TSB sitt ansvar for å kartlegge hepatitt C hos sine pasienter og gir detaljert beskrivelse av hvordan man utreder og henviser til hepatitt C-behandling. ( Behandling for kronisk hepatitt C forskrives på H-resept. Helseforetakene bør ha et tilstrekkelig antall leger som er enkelt og raskt tilgjengelig for kommunene og fastlegene til å gi faglige råd, vurdere enkeltpasienter og forskrive resepter på telefon eller poliklinisk. Mange smittede med hepatitt C vil ha vanskeligheter med å følge et vanlig strukturert behandlingsopplegg, inkludert fremmøte på poliklinikker. Disse må få behandling og oppfølging der de er, for eksempel i rusinstitusjoner, i bolig eller andre steder. Helseforetakene må sammen med kommunene tilrettelegge for at disse pasientene får et adekvat behandlingstilbud. Praktiske råd Helseforetakene må i samarbeid med kommunene vurdere og ta stilling til hvilket nivå pasienten skal følges opp på. Mange av pasientene kan motta all praktisk behandling og oppfølging av kommunehelsetjenesten og fastlege. Innsatte bør så langt som mulig få gjennomføre behandlingen mens de sitter i fengsel. Spesialisthelsetjenesten bør prioritere innsatte med korte dommer. Det anbefales at hvert enkelt fengsel etablerer egne ordninger med sitt lokale helseforetak med mulighet for reseptforskrivning over telefon og/eller at spesialist eller lavterskel hepatitt C-tiltak kommer til fengselet for å utføre konsultasjon. Ideelt sett bør man igangsette behandling av så mange som mulig smittede innsatte på samme tid for å forebygge resmitte i fengselet. Begrunnelse for rådene Hvis mange behandles over kort tid, vil prevalensen falle og smittepresset reduseres. Antallet som blir reinfisert og trenger ny behandling, vil da kunne begrenses. 12

13 Helse- og omsorgsdepartementet har i "Nasjonal strategi mot hepatitter " omtalt at helseforetakene skal samarbeide med kommunene for å sikre at flest mulig som injiserer rusmidler får tilbud om undersøkelse og eventuell behandling for hepatitt C. Smittevernloven 7-3 omhandler de regionale helseforetakenes ansvar for at befolkningen i helseregionen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendig spesialistundersøkelse, laboratorieundersøkelse, poliklinisk behandling og sykehusbehandling. Referanser Helse- og omsorgsdepartementet: Nasjonal strategi mot hepatitter Helse- og omsorgsdepartementet: Oppdragsdokument for 2019: «Etablering av lavterskeltilbud for diagnostikk og behandling av Hepatitt C i samarbeid med kommunene». Smittevernloven: Kommunene og helseforetakene må individuelt tilpasse behandling og oppfølging av pasienter med kronisk hepatitt C Utdyping av rådet Kronisk hepatitt C behandles nå med direktevirkende antivirale midler (DAA) uavhengig av stadium av leverfibrose. Interferon har derfor falt bort som aktuelt legemiddel mot hepatitt C i Norge. Behandlingen forskrives på H-resept. Det vil si at det er spesialister med tilknytning til helseforetak som må velge medikament og skrive resept. Behandlingen varer i åtte til tolv uker og kurerer over 95 % av de som fullfører. Behandlingen har få bivirkninger. Den lille gruppen som ikke blir helbredet med den initiale kuren, vil kunne behandles med andre nye hepatitt C-legemidler. Det er viktig med kontroll etter avsluttet behandling og 3 måneder senere. Hvis man da er virusfri, anses pasienten som varig virusfri, men man er like utsatt som andre for ny smitte ved fortsatt risikoatferd eller annen eksponering for smitte. Konsekvensen av uregelmessig inntak av direktevirkende antivirale legemidler, slik man kanskje kan frykte hos pasienter i aktiv rus, vil antagelig innebære økt risiko for resistensutvikling uten at det til nå foreligger empiri for dette. Erfaringsmessig blir mange virusfri til tross for uregelmessig inntak av legemidlene. Man bør derfor etterstrebe fullføring av kuren også i disse tilfellene. Hepatitt C-infeksjon kan gi alvorlig leverskade med behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Selve behandlingen av hepatitt C-infeksjonen er imidlertid forbundet med lite risiko. Dersom det er gjort en forsvarlig identifisering og det sikres at pasienter som har utviklet cirrhose henvises til spesialist, er det trygt å gjennomføre hepatitt C-behandling i førstelinjetjenesten. 13

14 Rett til diagnostikk og behandling for hepatitt C gjelder alle som oppholder seg i landet, jamfør smittevernloven 1-2 og 6-1. Dersom en person oppholder seg mindre enn tre måneder i Norge, må helsetjenesten vurdere om det er hensiktsmessig å starte behandling. Pasienter over 35 år Elastografi bør gjøres før behandling av alle pasienter som kan ha utviklet cirrhose. Dette gjelder pasienter eldre enn 35 år, pasienter med skadelig alkoholforbruk og pasienter med diabetes mellitus. Vellykket behandling for hepatitt C-infeksjon reduserer risikoen for hepatocellulært carcinom. Pasienter med cirrhose må likevel følges opp på ubestemt tid etter behandling, på grunn av noe forhøyet risiko for utvikling av hepatocellulært carcinom. Pasienter under 35 år Personer under 35 år, uten diabetes mellitus eller skadelig alkoholbruk, hiv og kronisk hepatitt B og med tilfredsstillende blodprøver (APRI-skår under 1,0, samt normal INR og bilirubin), er uten reell risiko for å ha utviklet levercirrhose. Det er ikke nødvendig å gjennomføre elastografi på disse før man starter behandling. De kan behandles uten å ha blitt tilsett av spesialist. I disse tilfellene er det tilstrekkelig at spesialist med tilknytning til helseforetak går gjennom skriftlig informasjon med pasientjournal og prøvesvar før vedkommende skriver ut H-resept. Tradisjonelt behandlingsforløp Pasienter som kan planlegge og følge opp avtaler, oppfordres til å oppsøke sin fastlege for å ta en blodprøve for hepatitt C. Dersom antistoffprøven er positiv, gjør laboratoriene rutinemessig en undersøkelse for HCV RNA. Dersom HCV RNA påvises, henvises pasienten til spesialisthelsetjenesten for videre oppfølging. Illustrasjonen under viser det tradisjonelle behandlingsforløpet. Forenklet behandlingsforløp Mange rusmiddelbrukere har ofte skifter i livssituasjon og ytre rammer. Mange har behov for høy grad av individuelt tilpassede tjenester der man arbeider oppsøkende og nettverksbasert. Stor grad av fleksibilitet gjør at man når de fleste og greier å få dem gjennom et behandlingsforløp. Ved betydelig forenklinger av det tradisjonelle utrednings- og behandlingsforløpet for hepatitt C, kan man med god oppfølging hjelpe de alle fleste til å bli virusfri. Spesialister i infeksjons- og gastromedisin i Helse Sør-Øst har utarbeidet et flytskjema (se under) for forenklet behandlingsforløp. Skjemaet er til bruk for helsepersonell uten spesifikk hepatitt C- kompetanse. Spesialisten må gå gjennom skriftlig journalinformasjon og prøvesvar i flytskjemaet. Det gir grunnlag for å vurdere utskrivelse av resept over telefon. Skjemaet er en mal for grunnutredning og en algoritme som identifiserer pasienter i ulike risikogrupper for alvorlig leversykdom: A) Pasienter med lav risiko for cirrhose kan få behandling i primærhelsetjenesten ved å ringe spesialist for resept (personer under 35 år, uten diabetes mellitus, skadelig alkoholbruk, hiv eller kronisk hepatitt B og med tilfredsstillende blodprøver). 14

15 B) Pasienter med intermediær risiko diskuteres over telefon med spesialist og kan, dersom spesialisten anser det som forsvarlig, få resept over telefon. C) Pasienter med høy risiko skal henvises til spesialist for oppstart og gjennomføring av behandling. 15

16 Praktiske råd Det anbefales at alle tiltak rettet mot rusmiddelbrukere skjer i samarbeid med brukerne og deres organisasjoner så sant mulig. 16

17 Eksemplene under viser hvordan helsetjenesten i ulike deler av landet arbeider med nye behandlingsmodeller som er tilpasset målgruppene. Oslo kommune har i sin handlingsplan delt pasienter med rusrelatert hepatitt C-infeksjon inn i grupper ut i fra hvilke instanser de primært har kontakt med og hvilken grad av oppfølging de har behov for. Modellen bygger på erfaring fra eksisterende lavterskel hepatitt C-klinikk hvor man har etablert individuelt tilpassede tjenester. Arbeidet foregår ambulant og nettverksbasert med stor grad av fleksibilitet. Ambulant HCVteam Rehabilitering Institusjon Egen bolig KARAKTERISTIKA VED ARBEIDSMETODEN Ambulant: Tjenesten følger pasienten, sørger for kontinuitet ved endring av rammer i pasientens liv Individuelt tilpassede behandlingsforløp Fengsel Sykehus Nettverksbasert: Tett samarbeid med eksisterende støttespillere i pasientens hverdag Oslos plan innebærer systematisk screening og behandling med kombinasjon av "drop-in" klinikk og ambulante tjenester for alle som har tilknytning til det kommunale og ideelle hjelpeapparatet. Leger og sykepleiere i tiltakene vil få opplæring i utredning og behandling av hepatitt C. Hepatitt C-testing og behandling integreres i andre tjenester og tilbys der pasienten er. En spesialist fra helseforetaket går gjennom journalopplysninger og prøvesvar og skriver ut all medisin. Spesialisten ser selv pasienter som har økt risiko for komplikasjoner, for eksempel de med cirrhose og de med koinfeksjon med hepatitt B eller HIV. Nordlandssykehuset HF/Helse-Nord etablerer et lavterskeltilbud mot kommunene hvor alle pasienter tilbys behandling. De arrangerer møter med helsetjenesten i kommunene for å formidle HCVkunnskap ut til primærhelsetjenesten, finne pasientene og tilrettelegge for en desentralisert, strømlinjeformet HCV-behandling og oppfølging. I Bergen og Stavanger er prosjektet "Intro HCV" etablert. Dette innebærer et omfattende samarbeid mellom LAR-klinikken, infeksjonspoliklinikken, Bergen, Stavanger og Sande kommune, og fengselshelsetjenesten for få gjennomført diagnostikk og behandling av kronisk hepatitt C. De arbeider ut fra en antagelse om at det finns 1500 pasienter med kronisk hepatitt C i deres nedslagsområde, hvorav en av tre av disse er i LAR. Hele utredningen med blodprøver og vurdering med ultralyd av grad av leverskade, skjer ved LAR-klinikken eller ved kommunens MO-sentre (Mottaks- og oppfølgingssenter). Behandlingen skjer i et forskningsprosjekt hvor halvparten av LARpasientene som får påvist kronisk hepatitt C behandles ved infeksjonspoliklinikken, og halvparten ved LAR-poliklinikkene eller i kommunens tjenester. Leger ved infeksjonspoliklinikken skriver H-resept og gir råd om behandlingsvalg. For å få til reduksjon av insidens, og derfor epidemikontroll, må en stor behandlingsinnsats dreies mot personer med pågående injiserende rusadferd. I Bergen regner de med at det i denne gruppen finnes om lag 500 med kronisk hepatitt C. Mange av disse oppsøker kommunens lavterskeltilbud 17

18 hvor to sykepleiere gjennomfører utredning for hepatitt C, inkludert elastografi for vurdering av grad av leverskade. Kommunen, LAR-klinikken og infeksjonspoliklinikken samarbeider for gjennomføring av behandling av de som får påvist kronisk hepatitt C. Akuttposten/Rusakutten for observasjon av pasienter med akutt rusmiddel-intoksikasjon er samlokalisert med Bergen legevakt. De arbeider for å få til frivillig hepatitt C-testing hos innlagte pasienter før utreise. Begrunnelse for rådene Det er bred enighet, også internasjonalt, om at nøkkelen til å eliminere hepatitt C-epidemien ligger i å forenkle det tradisjonelle behandlingsforløpet slik det for eksempel er beskrevet over. Det krever samarbeid mellom ulike instanser, profesjoner og gjerne brukerorganisasjoner. Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale strategi omtaler utfordringer med å identifisere alle som er smittet med hepatitt C og å sikre at alle med kronisk infeksjon får tilbud om behandling. Referanser Den norske legeforening: Smittevernloven: Helse- og omsorgsdepartementet: Nasjonal strategi mot hepatitter Pasienter må informeres om at de kan bli smittet av hepatitt C på nytt etter gjennomført behandling Utdyping av rådet Gjennomgått infeksjon med hepatitt C gir ikke beskyttende immunitet. Pasienter som har vært smittet med hepatitt C og som er blitt virusfrie, enten spontant eller etter behandling, risikerer å bli smittet på nytt hvis de fortsetter med risikoatferd eller på annen måte blir eksponert for smitte. De vil også bli smittsomme for andre. Praktiske råd Risikoen for reinfeksjon blant injiserende rusmiddelbrukere kan reduseres ved ikke å dele injeksjonsutstyr. Dette lykkes best gjennom god tilgang til sterilt brukerutstyr, LAR og god rusbehandling. Personer som etter behandling fortsetter med risikoatferd, bør anbefales å gå til kontroll med undersøkelse for HCV-RNA årlig. Hvis det påvises reinfeksjon bør de tilbys ny behandling så snart som mulig, av hensyn til egen helse og for å unngå å smitte andre. 18

19 Begrunnelse for rådene De som fortsetter å injisere rusmidler etter behandling for hepatitt C, har en insidens av reinfeksjon på ca. 5% per år. Referanser Helse- og omsorgsdepartementet: Nasjonal strategi mot hepatitter Midgard, H., Bjoro, B., Maeland, A., Konopski, Z., Kileng, H., Damas, J. K.,... Dalgard, O. (2016). Hepatitis C Reinfection Following Sustained Virological Response - Seven-Year Follow-Up Of Patients Infected Through Injecting Drug Use. J Hepatol. doi: /j.jhep Pasienter med kronisk hepatitt C og cirrhose bør følges opp minst hvert halvår med ultralydundersøkelse og blodprøver Utdypning av rådet Pasienter som har utviklet cirrhose bør følges med halvårig ultralydundersøkelse og blodprøver (alfaføtoprotein) for å screene for hepatocellulært carcinom og håndtering av eventuell leversvikt. Oppfølgingen forbedrer overlevelsen i denne pasientgruppen ved at en eventuell tumor oppdages tidlig og dermed blir tilgjengelig for kurativ behandling. Denne oppfølgingen bør settes automatisk opp hos alle pasienter som følges i spesialisthelsetjenesten. Blant pasienter med levercirrhose vil hepatocellulært carsinom (HCC) utvikles hos 5 % per år så lenge infeksjonen er ubehandlet. Etter vellykket behandling reduseres risikoen for utvikling av leverkreft betydelig, men er fremdeles om lag 1 % per år. Praktiske råd Den livslange halvårige oppfølgingen er en stor utfordring for pasienter som har vanskelig for å benytte seg av spesialisthelsetjenesten. For de pasientene man ikke finner løsninger som sikrer at de får hjelp til å komme seg til avtaler på sykehus, må følges videre av lavterskeltiltak til halvårige blodprøver, henvisning til halvårig ultralyd og konsultasjon hos lege. Oppfølgingen er foreløpig på ubestemt tid. Det vil etterhvert trolig komme mer kunnskap om hvilke pasienter som kan avslutte kontrollopplegget. 19

20 Begrunnelse for rådene Risikofaktorer for cirrhoseutvikling er høy alder ved smittetidspunktet, mannlig kjønn, koinfeksjoner med hepatitt B og ubehandlet HIV, skadelig alkoholforbruk, diabetes mellitus /metabolsk syndrom, non-alkoholisk steatohepatitt (NASH) og hepatitt C-infeksjon med genotype 3 infeksjon. Et av målene i "Nasjonal strategi mot hepatitter " er at ingen skal dø eller bli alvorlig syke på grunn av hepatitt C-virus. Oppfølging hvert halvår av pasienter med cirrhose gjør at en utvikling av hepatocellulært carcinom kan oppdages tidlig og muligheten for helbredelse øker betydelig. Referanser Kielland KB, Delaveris GJ, Rogde S, Eide TJ, Amundsen EJ, Dalgard O. Liver fibrosis progression at autopsy in injecting drug users infected by hepatitis C: A longitudinal long-term cohort study. J Hepatol 2014;60: Kielland KB, Skaug K, Amundsen EJ, Dalgard O. All-cause and liver-related mortality in hepatitis C infected drug users followed for 33 years: a controlled study.j Hepatol 2013;58: Den norske legeforening: Helse- og omsorgsdepartementet: Nasjonal strategi mot hepatitter Hvordan overvåke at vi faktisk når målene? Utdypning av rådet Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å overvåke og monitorere oppfølgingen av "Nasjonal Strategi mot hepatitter ". Teksten under er skrevet av Folkehelseinstituttet. I oppfølgingen av hepatitt C-strategien er det behov for overvåking og monitorering av: Epidemien o Insidens av HCV-infeksjon o Prevalens av HCV-infeksjon Sykdomsbyrden o Insidens av leverkreft og transplantasjonskrevende leverchirrose blant HCV-smittede o Mortalitet blant HCV-smittede Helsevesenets innsats o Insidens av HCV-diagnose o Insidens av behandling For å kunne følge utviklingen av hepatitter brukes det ulike metoder i overvåkningen: insidensovervåkning, regelmessige prevalensundersøkelse, matematisk modellering og gjentatte registerkoblinger, hver med sine styrker og svakheter. Disse er nærmere beskrevet i tabell x og påfølgende kommentarer. Det er ikke praktisk mulig å lage et system som gir hyppige oppdateringer 20

21 av alle indikatorene på epidemien, sykdomsbyrden og helseinnsatsen. Det foreslås et system som gir resultater for flere indikatorer sjeldnere, gjennom en statusrapport fra Folkehelseinstituttet for treårsperioder. Ulike metoder for overvåkning og monitorering hepatitt C Insidensovervåking Prevalensovervåking Sykdomsbyrde MSIS Diagnoserate i befolkningen Epidemiologisk informasjon MSIS labdatabase Testrate i befolkningen Andel positive blant de testede Matematiske modeller Estimert insidens av HCV infeksjon blant personer som tar stoff med sprøyter i Norge Estimering av prevalens blant personer som tar eller har tatt stoff med sprøyter Regelmessige undersøkelser i risikoutsatte grupper (Personer som tar stoff med sprøyter (lavterskeltilbud, LAR, TSB, fengsel) Nyankomne fra høyendemiske områder MSM Prevalens av risikoatferd Deling av sprøyter og annet brukerutstyr HCV testing Koble MSIS med følgende registre: Dødsårsaksregisteret Insidens av HCV relatert død i befolkningen Antall HCV relatert død blant HCV smittede Kreftregisteret Insidens av HCV relatert leverkreft i befolkningen Antall HCV relatert leverkreft blant HCV smittede Reseptregisteret Insidens av behandling av HCV smittede i befolkningen Antall behandlet blant HCV smittede Transplantasjonsregisteret Antall levertransplantasjoner blant HCV smittede Utfordringer for overvåkningen av hepatitter er blant annet Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) gir ikke et reelt bilde av hepatitt (B) og C insidensen i Norge. Den gir et bilde av antall diagnoser i befolkningen per tidsenhet. En utfordring ved å estimere sykdomsbyrde i form av insidens av leverkreft og død eller levertransplantasjon blant HCV smittede ved bruk av koblinger mot MSIS er at vi ikke har en reell HCV-insidens i en slik kobling. Mange vil dø av leversykdom som underliggende faktor uten at dette blir meldt til dødsårsaksregisteret. Meldetidspunktet til MSIS representerer ikke smittetidspunkt både grunnet infeksjonens asymptomatiske forløp og endringer i meldingskriterier. Reelle personår mangler. Gjennom slike koblinger måler Folkehelseinstituttet insidens i befolkningen, men bare antall blant HCV smittede. Mangelfulle opplysninger om hepatitt (B-) og C-infeksjon knyttet til tilstand i ulike registre. For enkelte registre er det tidkrevende å få tilstrekkelige godkjenninger for koblinger av registre 21

22 Arbeidet med koblinger og analyser er ressurskrevende Ettersom insidensovervåkning av en langvarig asymptomatisk infeksjon er krevende, vil regelmessige prevalensstudier i risikoutsatte grupper og den generelle befolkningen fortsatt være et nødvendig supplement til dagens infeksjonsovervåking, og det målet som enklest gir et bilde av forekomsten av hepatitt C blant personer som tar stoff med sprøyter over tid. Undersøkelsene bør også inneholde informasjon om risikoatferd. Noen populasjoner som spesielt bør følges er: innlagte i TSBinstitusjoner, innsatte i fengsel og rusmiddelavhengige i kontakt med lavterskel helsetjenester. Praktiske råd Folkehelseinstituttet har ansvar for: Insidensovervåking som innebærer bruk av data fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer, MSIS labdatabase og oppdatering av matematiske modeller. En forutsetning for at dette skal lykkes er økt meldedekning blant diagnostiserende leger, en MSIS labdatabase hvor aggregerte data for antall testet for HCV er på plass. Monitorering av sykdomsbyrde som Innebærer bruk av koblinger mellom MSIS og sentrale registre. Innhenting av data for å måle helsevesenet innsats for å nå målene i strategiplanen. Kommunene har ansvar for gjennomføring av regelmessige prevalensundersøkelser for hepatitt C og andre biologiske markører. Utfordringen med slike studier er at de kan være ressurskrevende å gjennomføre. Løsninger som blant annet innebærer bruk av døgninstitusjoner (TSB) og samarbeid med lavterskeltilbud i kommunene (som ved Helseundersøkelsen i Oslo og Bergen) bør vurderes. Laboratorieanalyser kan normalt utføres av lokale helseforetak. Folkehelseinstituttet kan bidra med råd og hjelp for analyser i forbindelse med slike prevalensundersøkelser. 22

Implementering av Nasjonal strategi mot hepatitter med særlig vekt på hepatitt C. Molde 29. mars 2019

Implementering av Nasjonal strategi mot hepatitter med særlig vekt på hepatitt C. Molde 29. mars 2019 Implementering av Nasjonal strategi mot hepatitter med særlig vekt på hepatitt C Molde 29. mars 2019 Bakgrunn 2016: Nasjonal strategi mot virale hepatitter 2017: Hepatitt B vaksine del av barnevaksinasjonsprogrammet

Detaljer

Handlingsplan for eliminasjon av hepatitt C i Oslo kommune

Handlingsplan for eliminasjon av hepatitt C i Oslo kommune Handlingsplan for eliminasjon av hepatitt C i Oslo kommune LIS-seminar, 9.januar 2019 Overlege Kjersti Ulstein Velferdsetaten, Oslo kommune Hvorfor trenger vi en handlingsplan? Alvorlig, kronisk og smitteførende

Detaljer

Forekomst hepatitt B og C i Norge. Hans Blystad Avdeling for tuberkulose, blod og seksuell smitte Januar 2018

Forekomst hepatitt B og C i Norge. Hans Blystad Avdeling for tuberkulose, blod og seksuell smitte Januar 2018 Forekomst hepatitt B og C i Norge Hans Blystad Avdeling for tuberkulose, blod og seksuell smitte Januar 2018 Kunnskap om forekomst Insidens Overvåking gjennom MSIS ved Folkehelseinstituttet Prevalens Seroprevalens

Detaljer

Utkast til nasjonal strategi for bekjempelse av virale hepatitter. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet

Utkast til nasjonal strategi for bekjempelse av virale hepatitter. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Utkast til nasjonal strategi for bekjempelse av virale hepatitter Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Oppdrag til Folkehelseinstituttet fra Helse- og omsorgsdepartementet: Utarbeide utkast til en «koordinert,

Detaljer

Hepatitt C: Alle skal behandles - men hvordan nå pasientene?

Hepatitt C: Alle skal behandles - men hvordan nå pasientene? Hepatitt C: Alle skal behandles - men hvordan nå pasientene? Håvard Midgard MD PhD Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus 27. OUS-symposium 8. og 9. november 2018 Disposisjon Epidemiologi Direktevirkende

Detaljer

Hepatitt C hvordan stanse epidemien?

Hepatitt C hvordan stanse epidemien? Side 1 Hepatitt C hvordan stanse epidemien? Lavterskelkonferansen 2017 Overlege Kjersti Ulstein, Hepatitt C-klinikken, Prindsen mottakssenter Oslo kommune, Velferdsetaten Dagens tema Hepatitt C Forekomst,

Detaljer

Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa

Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa Knut Boe Kielland, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet (Ingen interessekonflikter) Forekomst

Detaljer

Nasjonal strategi mot hepatitter

Nasjonal strategi mot hepatitter Helse- og omsorgsdepartementet Strategi Nasjonal strategi mot hepatitter 2018 2023 Innhold 1 Innledning... 3 2 Status for oppfølging av tiltaksområdene (2016 2018)... 4 2.1 Kunnskap om omfanget av hepatitter

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Nye legemidler i behandlingen av hepatitt C

Nye legemidler i behandlingen av hepatitt C Nye legemidler i behandlingen av hepatitt C Knut Boe Kielland Inntil nylig fastlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Detaljer

FN bærekraftmål : Eliminere Hepatitt, HIV og Tbc innen 2030

FN bærekraftmål : Eliminere Hepatitt, HIV og Tbc innen 2030 Hepatitt. strategi med vekt på Hepatitt C, Seniorrådgiver Avdeling Allmennhelsetjenester FN bærekraftmål : Eliminere Hepatitt, HIV og Tbc innen 00 Vision: A world where viral hepatitis transmission is

Detaljer

Korleis få kontroll på hepatitt C- epidemien på Vestlandet? Førebels resultat frå INTRO-HCV prosjektet

Korleis få kontroll på hepatitt C- epidemien på Vestlandet? Førebels resultat frå INTRO-HCV prosjektet Korleis få kontroll på hepatitt C- epidemien på Vestlandet? Førebels resultat frå INTRO-HCV prosjektet Vibeke Bråthen Buljovcic (koordinator) Jan Tore Daltveit (forskingssjukepleiar) Bergen Addiction Research

Detaljer

bokmål fakta om hepatitt A, B og C

bokmål fakta om hepatitt A, B og C bokmål fakta om hepatitt A, B og C Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset.

Detaljer

Strategi for utrydding av HCV

Strategi for utrydding av HCV Helse- og omsorgsdepartementet Karl-Olaf Wathne, Spesialrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet Strategi for utrydding av HCV Helseforetakenes Hepatittseminar Hepatitt B- og C behandling 9. januar 2019

Detaljer

Bjørn Åsheim Hansen. Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold

Bjørn Åsheim Hansen. Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold Bjørn Åsheim Hansen Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold Disposisjon Epidemiologi Smitte Sykdomsforløp Behandling Framtidsutsikter Epidemiologi - verden 170 millioner smittede

Detaljer

Hepatitt B og C-situasjonen i Norge 2015

Hepatitt B og C-situasjonen i Norge 2015 Hepatitt B og C-situasjonen i Norge 2015 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Infeksjoner og Hepatitt C blant personer som injiserer

Infeksjoner og Hepatitt C blant personer som injiserer Side 1 Infeksjoner og Hepatitt C blant personer som injiserer NFRAMs jubileumskonferanse, Bodø 2016 Lege Kjersti Ulstein, Hepatitt C-klinikken, Prindsen mottakssenter Oslo kommune, Velferdsetaten Dagens

Detaljer

Hepatitt C blant norske injiserende misbrukere: Dødelighet Leverfibrose Omfang av antiviral behandling

Hepatitt C blant norske injiserende misbrukere: Dødelighet Leverfibrose Omfang av antiviral behandling Hepatitt C blant norske injiserende misbrukere: Dødelighet Leverfibrose Omfang av antiviral behandling Knut Boe Kielland Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), Sykehuset

Detaljer

Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C

Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er Hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A- viruset, hepatitt

Detaljer

Hepatitt B og graviditet. Hans Blystad Overlege

Hepatitt B og graviditet. Hans Blystad Overlege Hepatitt B og graviditet Hans Blystad Overlege Smittevernkonferanse Møre og Romsdal mars 2019 Kronisk bæreskap hepatitt B Ca. 3-5% av de som blir smittet med hepatitt B i voksen alder vil bli kroniske

Detaljer

Olav Dalgard Overlege og professor ved Infeksjonsmedisinsk avd Ahus NY NASJONAL STRATEGI FOR HEPATITT C

Olav Dalgard Overlege og professor ved Infeksjonsmedisinsk avd Ahus NY NASJONAL STRATEGI FOR HEPATITT C Olav Dalgard Overlege og professor ved Infeksjonsmedisinsk avd Ahus NY NASJONAL STRATEGI FOR HEPATITT C Olav Dalgard Overlege og professor ved Infeksjonsmedisinsk avd Ahus NY NASJONAL STRATEGI FOR HEPATITT

Detaljer

Hepatologi. Kveldskurs, Rogaland Legeforening, 3. februar, 2015. Lars Karlsen Seksjonsoverlege Gastroenterologisk seksjon Medisinsk avdeling

Hepatologi. Kveldskurs, Rogaland Legeforening, 3. februar, 2015. Lars Karlsen Seksjonsoverlege Gastroenterologisk seksjon Medisinsk avdeling Hepatologi Kveldskurs, Rogaland Legeforening, 3. februar, 2015. Lars Karlsen Seksjonsoverlege Gastroenterologisk seksjon Medisinsk avdeling Agenda Hepatitt C Hepatitt B Non alkoholisk fettleversykdom Non

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2523/arabisk/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hepatitt A, B og C" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

Offset 148 x 210 mm C M Y K AP Indesign CC Windows Acrobat Distiller XI FASTLEGEN OG HIV

Offset 148 x 210 mm C M Y K AP Indesign CC Windows Acrobat Distiller XI FASTLEGEN OG HIV FASTLEGEN OG HIV Fastlegen og hiv Behandling av hivinfeksjon skjer i regi av spesialisthelsetjenesten, men alle mennesker som lever med hiv bør ha en fastlege som er informert om diagnosen og som spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Hepatitt C. Gatenær hepatitt C-klinikk for injiserende rusbrukere

Hepatitt C. Gatenær hepatitt C-klinikk for injiserende rusbrukere Hepatitt C Gatenær hepatitt C-klinikk for injiserende rusbrukere Lege Kjersti Ulstein HCV-klinikken, Prindsen mottakssenter Velferdsetaten, Oslo kommune Oslo kommune, Velferdsetaten Side 1 Prindsen mottakssenter

Detaljer

Hepatitt C: Hvem bør få tilbud om behandling? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Agderkonferansen 2016

Hepatitt C: Hvem bør få tilbud om behandling? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Agderkonferansen 2016 Hepatitt C: Hvem bør få tilbud om behandling? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Agderkonferansen 2016 Hepatitt C infeksjonen Blodsmitte: Deling av sprøyter, spisser og annet brukerutstyr Forurensede

Detaljer

Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte

Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte Perinatalkurs Bodø, April 2014 Claus Klingenberg Barneavdelingen UNN Hepatitt B Ledende årsak til kronisk hepatitt, cirrhose, leversvikt og kreft i leveren i

Detaljer

Hepatitt B Ilsetra Klinisk emnekurs HBV og nye behandlingsmuligheter

Hepatitt B Ilsetra Klinisk emnekurs HBV og nye behandlingsmuligheter Hepatitt B Ilsetra 2017 Klinisk emnekurs HBV og nye behandlingsmuligheter Pasienthistorie Kvinne fra Sudan, født 1979. I Norge fra 1999. Gift, 3 barn. 2, 6 og 16 år I arbeid, god i norsk, trives, frisk

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2018

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2018 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2018 I 2018 ble det meldt 191 hivsmittede i Norge mot 213 tilfeller i 2017 (se figur 1). Trenden med nedgang i meldte hivtilfeller fortsetter, særlig blant menn

Detaljer

Hepatitt C-kan vi bli kvitt det? Professor Olav Dalgard Akershus Universitetssykehus Norge

Hepatitt C-kan vi bli kvitt det? Professor Olav Dalgard Akershus Universitetssykehus Norge Hepatitt C-kan vi bli kvitt det? Professor Olav Dalgard Akershus Universitetssykehus Norge Interesserkonflikter Forskningsstøtte Gilead, Merck, Abbvie og Medivr Betalt rådgiver Merck, Abbvie og Medivir

Detaljer

Undervisning om Hepatitt

Undervisning om Hepatitt Undervisning om Hepatitt Tanja Fredensborg Innhold: Bakgrunn for undervisning Hva er hepatitt? Hvordan smitter det? Forhåndsregler Vaksinasjon Stikkskader/smitte eksponering Bakgrunn for undervisning Ingen

Detaljer

HIV-epidemiologi i Norge

HIV-epidemiologi i Norge HIV-epidemiologi i Norge Som atisk e sykehus i H else N ord R H F H am m erfe st s y k ehus Kirkenes sykehus U N N T rom s ø U N N H arsta d NLS H Vesterålen UNN Narvik N LSH Lofo ten N LS H B odø H S

Detaljer

Kronisk hepatitt C i 2018

Kronisk hepatitt C i 2018 Kronisk hepatitt C i 2018 Koordinert behandlingsinnsats i Bergen LAR-HCV studie (INTRO-HCV) Alexander Leiva, Infeksjonsseksjonen, Haukeland sykehus. 25.10.2018 Bilde: Bergens Tidende Hva er målet? 1. Epidemikontroll

Detaljer

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C nynorsk fakta om hepatitt A, B og C Kva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i levra. Mange virus kan gi leverbetennelse, og dei viktigaste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset.

Detaljer

Prindsen mottakssenter Seksjonssjef Joakim Hauge

Prindsen mottakssenter Seksjonssjef Joakim Hauge Prindsen mottakssenter Seksjonssjef Joakim Hauge 1 Prindsen mottakssenter Opprettet 1.april 2012 Senteret har ansvar for samordning av helse- og sosialfaglig hjelp til personer med rusmiddelmisbruk som

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer

Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 2-3, 3-1, 3-2,

Detaljer

Nytt om hepatitt B og vaksine. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet

Nytt om hepatitt B og vaksine. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Nytt om hepatitt B og vaksine Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Vaksine mot hepatitt B i barnevaksinasjonsprogrammet Hepatitt B-undersøkelse i svangerskapet Antistoffmåling etter vaksinering anbefalinger

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Hepatitt C. Forekomst, utredning og behandling i en lavterskel setting. Oslo kommune, Velferdsetaten Side 1

Hepatitt C. Forekomst, utredning og behandling i en lavterskel setting. Oslo kommune, Velferdsetaten Side 1 Hepatitt C Forekomst, utredning og behandling i en lavterskel setting Oslo kommune, Velferdsetaten Side 1 Dagens tema Hepatitt C forekomst, sykdomsforløp og behandling Lavterskel hepatitt C-klinikk ved

Detaljer

Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (hepatitter)

Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (hepatitter) Helse- og omsorgsdepartementet Strategi Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (hepatitter) Innledning WHOs visjon for hepatittområdet er: «En verden der det ikke skjer smitte av hepatitt

Detaljer

Oppfølging av asylsøkere med tuberkulose. Overlege PhD Ingunn Harstad

Oppfølging av asylsøkere med tuberkulose. Overlege PhD Ingunn Harstad Oppfølging av asylsøkere med tuberkulose Overlege PhD Ingunn Harstad Innhold Hva er tuberkulose? Forekomst Smitte Klinikk og behandling Bakgrunn for studien Metode Resultater Oppfølging av screeningfunn

Detaljer

Somatisk helse Helserisiko ved bruk av illegale rusmidler Hepatitt c-strategien. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune

Somatisk helse Helserisiko ved bruk av illegale rusmidler Hepatitt c-strategien. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Somatisk helse Helserisiko ved bruk av illegale rusmidler Hepatitt c-strategien Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Alvorlig illegal rusbruk bare i de «store» byene? Sprøytebruk

Detaljer

Hepatitt E infeksjon hos blodgivere

Hepatitt E infeksjon hos blodgivere Hepatitt E infeksjon hos blodgivere Svein Arne Nordbø Nasjonal Blodbankkonferanse 3. juni 2015 Virale hepatitter A B C D E Viruskilde feces blod blod blod feces Overføring fecal-oralt parenteralt parenteralt

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 I 2015 ble det diagnostisert 25 207 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Dette tilsvarer 488 diagnostiserte per 100 000 innbyggere (diagnoserate).

Detaljer

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinedagene 2014 2 Følger av at

Detaljer

SEKSUELL HELSE. en informasjonsbrosjyre utviklet av Kirkens Bymisjon

SEKSUELL HELSE. en informasjonsbrosjyre utviklet av Kirkens Bymisjon SEKSUELL HELSE en informasjonsbrosjyre utviklet av Kirkens Bymisjon KUNNSKAP OM SEKSUELL HELSE kan beskytte både deg og andre. kan bidra til at du får et godt liv. kan forebygge smitte av sykdommer slik

Detaljer

Hepatitt C Nye legemidler gir bedre behandlingsmuligheter

Hepatitt C Nye legemidler gir bedre behandlingsmuligheter Hepatitt C Nye legemidler gir bedre behandlingsmuligheter Hepatitt C, en leverbetennelse forårsaket av hepatitt C-viruset, er blitt omtalt som den stille epidemien. Det kan gå mange år fra man er blitt

Detaljer

Seksuelt overførbare infeksjoner. Hiv, hepatitt og syfilis HFU-skolen i Oslo, uke Medisinskfaglig ansvarlig lege, Marius Johansen

Seksuelt overførbare infeksjoner. Hiv, hepatitt og syfilis HFU-skolen i Oslo, uke Medisinskfaglig ansvarlig lege, Marius Johansen Seksuelt overførbare infeksjoner Hiv, hepatitt og syfilis HFU-skolen i Oslo, uke 48 2018 Medisinskfaglig ansvarlig lege, Marius Johansen SOI på Sex og samfunn i 2017 Blodprøver og SOI HIV Syfilis Hepatitt

Detaljer

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Høringssvar - forslag til endringer i blåreseptforskriften Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

HVEM ER ROP- PASIENTEN? Kari Remø Nesseth Avd. sjef avd. TSB Klinikk for psykisk helse og rus Helse Møre og Romsdal

HVEM ER ROP- PASIENTEN? Kari Remø Nesseth Avd. sjef avd. TSB Klinikk for psykisk helse og rus Helse Møre og Romsdal HVEM ER ROP- PASIENTEN? Kari Remø Nesseth Avd. sjef avd. TSB Klinikk for psykisk helse og rus Helse Møre og Romsdal Hvem er så ROP PASIENTEN? Dette vil jeg svare ut gjennom: Pasienthistorie Hva sier «Nasjonal

Detaljer

Nasjonal veileder hepatitt B Helseforetakenes hepatitt C-seminar Oslo, 11. januar 2018

Nasjonal veileder hepatitt B Helseforetakenes hepatitt C-seminar Oslo, 11. januar 2018 Helseforetakenes hepatitt C-seminar Oslo, 11. januar 2018, overlege PhD Infeksjonsmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B Veileder utgitt 2017

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

Oppdatering om seksuelt overførbare infeksjoner. Øivind Nilsen Avd. for Tub/blod og sex Folkehelseinstituttet

Oppdatering om seksuelt overførbare infeksjoner. Øivind Nilsen Avd. for Tub/blod og sex Folkehelseinstituttet Oppdatering om seksuelt overførbare infeksjoner Øivind Nilsen Avd. for Tub/blod og sex Folkehelseinstituttet Nyheter innen soi-feltet Snakk om det! Strategi for seksuell helse 2017 2022 (Helseog omsorgsdepartementet

Detaljer

Risiko Etnisitet - Geografi. Oslo 32 % Drammen 27 % Båtsfjord Lørenskog Norge 15,6 %

Risiko Etnisitet - Geografi. Oslo 32 % Drammen 27 % Båtsfjord Lørenskog Norge 15,6 % Risiko Etnisitet - Geografi Oslo 32 % Drammen 27 % Båtsfjord Lørenskog Norge 15,6 % Hepatitt B Usedvanlig vanlig 3 milliarder av jordas befolkning 400 millioner har kronisk bærerskap Viktigste årsak til

Detaljer

Hepatitt C blant rusavhengige. Overlege dr med Olav Dalgard Akershus Universitetssykehus

Hepatitt C blant rusavhengige. Overlege dr med Olav Dalgard Akershus Universitetssykehus Hepatitt C blant rusavhengige Overlege dr med Olav Dalgard Akershus Universitetssykehus Prevalence hep C in PWID Nelseon PK Lancet 2011 Prevalence hep C in PWID Europe 3 mill Nelseon PK Lancet 2011 Komm

Detaljer

TUBERKULOSE OG FORHÅNDSREGLER FOREBYGGING VED VAKSINASJON. Marianne Breunig Fornes Smitteverndag 2019, Haugesund Kommune

TUBERKULOSE OG FORHÅNDSREGLER FOREBYGGING VED VAKSINASJON. Marianne Breunig Fornes Smitteverndag 2019, Haugesund Kommune TUBERKULOSE OG FORHÅNDSREGLER FOREBYGGING VED VAKSINASJON Marianne Breunig Fornes Smitteverndag 2019, Haugesund Kommune Gyiiiiiii AGENDA Tuberkulose - Forekomst og kontroll VAKSINASJON - Generelt - Yrkesvaksinasjon

Detaljer

Faglig grunnlag, prinsipper og risikovurdering i smittevernet Preben Aavitsland for kurs B i samfunnsmedisin,

Faglig grunnlag, prinsipper og risikovurdering i smittevernet Preben Aavitsland for kurs B i samfunnsmedisin, Faglig grunnlag, prinsipper og risikovurdering i smittevernet Preben Aavitsland for kurs B i samfunnsmedisin, 7.5.2019 Grunnlag og prinsipper Smittevern er samfunnsmedisin Klinisk medisin Samfunnsmedisin

Detaljer

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Aktuelle infeksjonssykdommer Chlamydia Humant papilloma virus Gonorè HIV Syfilis Aktuelle sykdommer Chlamydia Chlamydia den

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2017

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2017 Hivsituasjonen i per 31. desember 2017 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i ved anonymiserte meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2017

Detaljer

Hepatitt B-diagnostikk LIS-undervisning. Dag Henrik Reikvam Infeksjonsmedisinsk avd. 27.11.2014

Hepatitt B-diagnostikk LIS-undervisning. Dag Henrik Reikvam Infeksjonsmedisinsk avd. 27.11.2014 Hepatitt B-diagnostikk LIS-undervisning Dag Henrik Reikvam Infeksjonsmedisinsk avd. 27.11.2014 HBV-diagnostikk Tidligere sykdommer: Hepatitt B??????? Innhold Epidemiologi Virologi Sykdomsforløp Diagnostikk

Detaljer

Gonoré og syfilis i Norge i 2012

Gonoré og syfilis i Norge i 2012 Gonoré og syfilis i Norge i 2012 Antall meldte tilfeller av gonoré gikk opp i 2012, i hovedsak på grunn av økt forekomst blant menn som har sex med menn (msm). Antall meldte tilfeller av syfilis gikk noe

Detaljer

Eliminasjon av hepatitt C

Eliminasjon av hepatitt C Eliminasjon av hepatitt C Håvard Midgard Stipendiat AHUS/UiO Lege gastromedisinsk avdeling OUS 07.02.17 Prinsipper for infeksjonsbekjempelse 1. Kontroll Lokal reduksjon av insidens til akseptable nivåer

Detaljer

Arbeidsgruppe for TB kontrollprogrammet

Arbeidsgruppe for TB kontrollprogrammet Arbeidsgruppe for TB kontrollprogrammet Tuberkulosekontrollprogram HSØ 2017 2020 (Ligger pr.d.d til godkjenning hos fagdirektør ) Helse Sør Øst RHF er pålagt å ha et overordnet planverk for tuberkulosekontroll.

Detaljer

Hepatitt B-vaksinasjon

Hepatitt B-vaksinasjon Hepatitt B-vaksinasjon Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2007 Hepatitis B-virus infeksjon HBV infeksjon Asymptomatisk infeksjon

Detaljer

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Yrkesvaksiner -formål Beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet Forebygge at arbeidstakerne

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i blåreseptforskriften stønad til legemidler for behandling av hepatitt C

HØRINGSNOTAT. Endringer i blåreseptforskriften stønad til legemidler for behandling av hepatitt C Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i blåreseptforskriften stønad til legemidler for behandling av hepatitt C April 2015 1. Høringsnotatets hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Helse- og omsorgsdepartementet Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Høringsfrist: 17. april 2015 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Elektronisk tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Referanse: 16/32343 Tilbakemelding: Vær

Detaljer

Smittevern. Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette

Smittevern. Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette Smittevern Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette Mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse på russ. Innlagt på sykehus fra legevakt «innleggende lege kontakter vakthavende på akuttmottaket grunnet spørsmål

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2016

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2016 Hivsituasjonen i per 31. desember 2016 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i ved anonymiserte meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2016

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015 1 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015 Folkehelseinstituttet følger hivsituasjonen i Norge gjennom anonymiserte meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Detaljer

Undertittel Forekomst, utredning og behandling i en lavterskel setting

Undertittel Forekomst, utredning og behandling i en lavterskel setting Hepatitt C Undertittel Forekomst, utredning og behandling i en lavterskel setting Oslo kommune, Side 1 Dagens tema Hepatitt C forekomst, sykdomsforløp og behandling Lavterskel hepatitt C-klinikk ved Prindsen

Detaljer

10. april 2014 Folkehelseinstituttet 1 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013

10. april 2014 Folkehelseinstituttet 1 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013 Folkehelseinstituttet overvåker gonoré- og syfilissituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra leger til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Både antall

Detaljer

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1 Velkommen til kurs om kjernejournal Side 1 Hva må jeg som LIS-lege kunne om kjernejournal? Etter at du har gjennomført dette kurset skal du: 1. Vite at kjernejournal er et helseregister hvor viktig pasientinformasjon

Detaljer

Respons Nigeria: Behandlingstilbud for kronisk hepatitt B

Respons Nigeria: Behandlingstilbud for kronisk hepatitt B Respons Nigeria: Behandlingstilbud for kronisk hepatitt B Problemstilling/spørsmål: Finnes det et behandlingstilbud for kronisk hepatitt B i Nigeria? Hvis det finnes et slikt behandlingstilbud, er det

Detaljer

Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen

Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver Helsedirektoratet avd. for minoritetshelse

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives

Detaljer

:framover. Hva er hepatitt C? Vær fokusert, vær positiv. Ordliste

:framover. Hva er hepatitt C? Vær fokusert, vær positiv. Ordliste 24 Magasin 1 Utgave 1, mars 2015 Et magasin fra AbbVie :framover Veien videre med hepatitt C Vær fokusert, vær positiv Å leve med hepatitt C kan være en utfordring, men det er viktig å forsøke å være positiv

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2014 ble

Detaljer

- Frist for innspill: 15. mars Vennligst send skjemaet til med referanse 16/14625.

- Frist for innspill: 15. mars Vennligst send skjemaet til med referanse 16/14625. Skjema for Ekstern høring: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom. Høringsinnspill: - Frist for innspill: 15. mars 2017 - Vennligst send skjemaet til postmottak@helsedir.no

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

Pakkeforløp psykisk helse og rus Seniorrådgiver/psykiater Torhild T. Hovdal

Pakkeforløp psykisk helse og rus Seniorrådgiver/psykiater Torhild T. Hovdal Pakkeforløp psykisk helse og rus Seniorrådgiver/psykiater Torhild T. Hovdal Helsedirektoratet 1 2 Bakgrunn Sentrale elementer Somatisk helse Henviser Utfordringer Uønsket variasjon ventetid Behov for mer

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14

Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14 Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14 Hilde Toresen, rådgiver smittevern Smittevernkontoret, Stavanger kommune Torgveien 15 C, 3.etg. Tlf 51508583 hilde.toresen@stavanger.kommune.no MÅL Tuberkulosekontrollen

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer