PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Johannes Nybø (varaordfører), Halvor Nordli (sekr.) Forfall: Møtested: BioHus, Hamar Møtetid: Kl Erlend Røhnebæk ønsket velkommen til styremøte. Han forklarte hvorfor møtet ble kjørt som planlagt sjøl om det var knapp tid til saksforberedelser. Det framkom synspunkter på at møtet burde vært utsatt av hensyn til viktigheten av møtets saker. Sak 15/11: Åpen post Tor Kristoffersen orienterte om aktiviteter i Vestfold Bondelag og delte ut brosjyre og kopi av avisinnlegg. Bjarte Nes orienterte om planlagt møte om Staur med Vegard. Berit Brændvang hadde synspunkter på enkelte uttalelser i seneste lederartikkel i TYRmagasinet. Sak 16/11: Protokoll fra styremøte 20. januar 2011 Det ble vist til utsendte forslag til protokoll fra styremøte 20. januar Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte 20. januar 2011 godkjennes og underskrives. Sak 17/11: Orientering fra sekretariatet Etter en periode med unntakstilstand i TYR (sjukdom og permisjon) var det nå normal virksomhet i sekretariatet. Mye utadrettet virksomhet blant de ansatte i form av deltakelse i fag- og årsmøter. Vedtaksforslag: Styret tar orienteringen fra sekretariatet til orientering og etterretning.

2 2 Sak 18/11: TYRs regnskap 2010 Vedlagt sakspapirene var TYRs regnskap i den form det vil bli presentert i årsmeldinga. Regnskapet viste et overskudd på kr TYRs revisor, Knut Sveen fra Sandberg Revisjon, deltok under regnskapsgjennomgangen og orienterte og svarte på spørsmål om opphevelsen av TYRs fond og overføring av disse til fri egenkapital. TYR ble anbefalt av revisor å sette opp et langtidsbudsjett som viste konsekvensene for regnskap og likviditet av den vedtatte mål- og strategiplanen. I presentasjonen av regnskapet for 2011 ble det anbefalt fra revisor at det ble satt opp en kontantstrømoversikt, i tillegg til noe mer spesifisering av de ulike postene i regnskapet. I styremøtet ble styret bedt om å skrive under regnskapet, slik at det kunne tas inn i årsmeldingen og for at revisjonsrapporten for 2010 kunne utarbeides. Vedtak: Det foreliggende regnskapet legges fram som TYRs regnskap for Overskuddet på kr ,- foreslås overført fri egenkapital. TYRs fond foreslås opphevet og overført fri egenkapital. Sak 19/11: TYRs årsmelding 2010 Vedlagt sakspapirene var forslag til styrets melding for Det var ingen synspunkter eller kommentarer til forslaget. Vedtak: Styrets melding for 2010 vedtatt. Sak 20/11: TYRs årsmøte 2011, herunder arbeidsprogram for 2011 Årsmøtet vil bli holdt på Radisson Blu Hotel, Værnes Lufthavn, Stjørdal, Nord-Trøndelag i tidsrommet mars, lunsj til lunsj (se vedlagte innkalling til årsmøte). De seneste årene har det vært arrangert fagmøte andre dag av årsmøtet, noe styret mente burde videreføres. Styret diskuterte aktuelle emner og foredragsholdere. Vedlagt styrepapirene var arbeidsprogrammet for 2010 slik det ble vedtatt av forrige årsmøte. Styret diskuterte behov for tilføyelser og øvrige endringer i arbeidsprogrammet som skal legges fram for årsmøtet Det ble videre vedtatt at arbeidsprogrammet settes opp med de tre hovedmålene fra mål- og strategiplanen som deloverskrifter. Daglig leder lager et utkast til arbeidsprogram som deretter sendes på kort høring til styret.

3 3 Vedtaksforslag: Styret diskuterte rammer og innhold for TYRs årsmøte Styret diskuterte videre forslag til arbeidsprogram for Daglig leder sender et utkast på høring til styret. Deretter legges forslag til arbeidsprogram fram for årsmøtet. Sak 21/11: Budsjett 2011, tilbakeføringsmodell for rase- og fylkeslagene I forrige styremøte ble følgende diskutert (og vedtatt): Styret diskuterte Regnearket og om endring av modellen kunne være mulig. Regnearket i sin nåværende form hensyntar ikke godt nok de ulike lagenes økonomi og ambisjoner. Er det mulig å finne en annen modell som tar disse hensynene? Det ble foreslått at 50 % av tilbakeføringene til rase- og fylkeslagene fulgte faste satser og at 50 % kunne fordeles mellom lagene på aktivitetsbasis. Det ble bedt om at daglig leder utarbeidet en modell etter disse prinsippene og at denne ble framlagt i neste styremøte. Daglig leder hadde valgt følgende tilnærming (et regneark vedlagt sakspapirene viste summer med videre): Opprinnelig tilbakeføringsregime opprettholdes. Dette er etablerte og velkjente rutiner som de fleste lett kan forholde seg til. Hva dette innebærer framkom av det vedlagte regnearks-forslaget. Styret vedtok at tilbakeføringene skulle øke med 250 tusen kroner i 2010 og med ytterligere 250 tusen kroner i Disse 500 tusen kronene foreslås det deles i to, hvor 250 tusen kroner knyttes til tilbakeføringer for medlemsantall og sædsalg. Alle raselagene har inntektspotensial i sædsalget (de mindre raselagene på importsæd). Det ble derfor foreslått at fylkeslagene får tilbakeføringer basert på medlemstall og at raselagene får tilbakeføringer basert på sædsalg. Medlemsvekst belønnes fortsatt hos alle, men da gjennom det opprinnelige tilbakeføringsregimet. 250 tusen kroner avsettes til en pott hvor alle rase- og fylkeslag kan søke. Dette gjør systemet mer dynamisk, fleksibelt og målretta. Forslaget så slik ut oppsummert: Videreføring av tidligere regime: kr ,- Fordeling mellom medlemstall og sædsalg: kr ,- Fordeling etter søknad: kr ,- Kostnader/ytelser foreslått bortfalle i "regnearket": kr ,- SUM overføringer, ytelser, kostnader: kr ,- Det opprinnelige regnearket opererte med en sum på kr ,-. Det gjenstår derfor kr ,- for full innfrielse av kravene som framgikk her. Til

4 4 orientering var også det opprinnelige regnearket vedlagt. Til orientering var også TYRs endelig budsjett for 2011 etter endringene i forrige møte vedlagt. Styret diskuterte forslaget og mente det hensyntok de ulike lagenes økonomi og ambisjoner på en bedre måte. Det ble bedt om at midlene som inngår i potten Kostnader/ytelser foreslått bortfalle i "regnearket" (kr ,-) ble vurdert overført rase- og fylkeslagene, da dette kunne bidra til reduserte kostnader blant annet på reisekostnader. Styret ber om at forslaget legges fram for årsmøtet med en intensjon om innfrielse av regnearkets overføringsnivå i Vedtak: Styret diskuterte og vedtok rammene og system for tilbakeføringene til rase- og fylkeslagene i Forslaget legges fram for årsmøtet med en intensjon om innfrielse av regnearkets overføringsnivå i Sak 22/11: Prisløype stambok Saken ble utsatt fra forrige møte. Dette var saksframstillingen: Når digitale stambokbevis foreligger, vil kostnadene til dette gå ned. En stambok koster i dag 250 kroner. Administrasjonen foreslår at prisen settes ned med 50 kroner til 200 kroner. Det bør være en intensjon at prisen bør gå ytterligere ned når kostnader som sikkert vil oppstå med overgang og oppstart av et nytt system er hentet inn. I protokollen fra forrige styremøte står følgende: Saken står på dagsorden i et møte mellom de fem store raselagene 25. januar. Saken utsettes til signalene fra dette møtet framkommer. Det ble ikke tid til å diskutere saken i dette møtet. Det er imidlertid møte i Avlsrådet 15. februar. Saken ble tatt opp her og signalene herfra ble formidlet i styremøtet. Styret ønsket en høringsrunde i raselagene med hensyn til framtidig prisløype. Vedtak: Saken utsettes i påvente av en høringsrunde i raselagene. Sak 23/11: Søknad om økonomisk bistand til fordypningsoppgave ved NVH Det ble vist til vedlagte søknad om økonomisk stønad til fordypingsoppgave i temaet Reproduksjon hos kjøttfe. Temaet er viktig for TYR og det er viktig å bygge kompetanse i fagmiljøene. Derfor anbefales det at søknaden i møtekommes i den forstand at reiseutgiftene dekkes etter regning, dog avgrenset til kr ,- oppad.

5 5 Styret diskuterte saken og kom fram til at søknaden skulle innvilges. Styret ønsket at prosjektet skulle generere fagartikler i blant annet TYRmagasinet. Vedtak: Søknaden innvilges ved at TYR dekker faktiske reiseutgifter etter regning, dog avgrenset til kr ,- oppad. Sak 24/11: Vedtektsendringer Styret har tidligere diskutert behov for endringer i vedtektene knyttet til innføring av støttemedlemskap og om forhold knyttet til TYRs ledersamling. Det følgende er beskrivelse av nødvendige endringer: Støttemedlemskap Forslag ny paragraf 3 (endring i kursiv): 3. MEDLEMSKAP Alle storfekjøttprodusenter kan bli medlem av TYR. Andre personer/organisasjoner med spesiell interesse for storfekjøttproduksjon og som derfor har nytte av et medlemskap kan bli medlem. Medlemmene velger selv hvilke fylkes- og/eller raselag de vil være medlem av. Inntil to personer kan inneha ett medlemskap, men ved avstemminger gjelder én stemme pr medlemskap Man kan også være medlem kun i TYR (abonnementsmedlem). Støttemedlemskap kan tilbys personer som ikke er tilskuddsberettiget i produksjonstilskuddsammenheng Medlemskapet varer bare så lenge kontingenten er betalt Ledersamling Nåværende paragraf 11: 11. LEDERSAMLING Minst én gang i året skal det arrangeres en ledersamling hvor alle ledere i rase- og fylkeslag, styret og ordfører deltar. Ledersamlingen skal benyttes til kompetanseoppbygging og til diskusjon av rammebetingelser og aktuelle utfordringer for laget, samt lagets strategier i forhold til disse. Forslag ny paragraf 11 (forslag ny første setning i kursiv): 11. LEDERSAMLING Ledersamlinger, hvor alle ledere i rase- og fylkeslag, styret og ordfører deltar, avholdes etter styrets skjønn og behov. Ledersamlingene skal benyttes til kompetanseoppbygging og til diskusjon av

6 6 rammebetingelser og aktuelle utfordringer for laget, samt lagets strategier i forhold til disse. Det ble presisert at vedtektsendringen om medlemskap må tre i kraft før støttemedlemskap kan tilbys. Det ble samtidig minnet om at TYR hadde vedtatt ikke å innføre fakturagebyr. TYRmagasinet nr 1, 2011 kunne tolkes annerledes. Det var for øvrig ingen spørsmål eller kommentarer til de foreslåtte vedtektsendringene. Forslagene legges fram for årsmøtet. Vedtak: Styret vedtok forslag til vedtektsendringer som legges fram for årsmøtet Sak 25/11: Samarbeid med raselagene om bladutgivelse Saken ble diskutert på møte mellom raselagene og TYR 25. januar. Astrid var med i styremøtet for å orientere om diskusjonen her. Det er tidligere vedtatt å øke antall utgivelser av TYRmagasinet fra 4 til 6 i året. Det har kommet signaler om at hvis man reduserer til 4 utgivelser i året, så vil det kunne frigjøre ressurser i form av penger og/eller arbeidskraft som kan benyttes i én eller annen form inn mot raselagsbladene. I tillegg kan det oppnås fordeler gjennom samarbeid innen trykking/distribusjon. En idé som framkom i diskusjonen var at ett raselagsblad kunne vedlegges hvert nummer av TYRmagasinet. Styret ber om at administrasjonen arbeider videre med å utrede et nærmere samarbeid med raselagene om informasjon og bladutgivelse. Vedtak: Styret ber om at administrasjonen arbeider videre med å utrede et nærmere samarbeid med raselagene om informasjon og bladutgivelse. Saken framlegges for styret på et seinere tidspunkt. Sak 26/11: Deltakelse på Agrisjå I forrige styremøte ble det under eventuelt sagt at TYR Trøndelag ba om assistanse fra TYR til Agrisjå. Det ble også spurt om kvigeauksjonen kunne arrangeres her? Under et evalueringsmøte av Kviga den 25. januar framkom det at å ha kvigeauksjonen under Agrisjå er uaktuelt. TYR har ikke mottatt noen formell forespørsel fra TYR Trøndelag i saken. Å ha ansvaret for å få dyr til utstilling er erfaringsmessig en stor jobb. Kanskje en løsning kan være utvalgte visningsdyr? TYR bistår gjerne under selve arrangementet. Når det gjelder dyrebiten må denne tas av TYR Trøndelag i samarbeid med

7 7 raselagene. TYR kan ha en støttefunksjon før, under og etter arrangementet. Saken bør diskuteres i løpet av årsmøtet i mars, da alle involverte er på plass her. Vedtak: TYR kan bidra med støttefunksjoner før, under og etter Agrisjå. Ansvaret for å skaffe dyr til utstillingen bør skje i et samarbeid mellom TYR Trøndelag og raselagene. Sak 27/11: Etablering av driftskreditt Det ble i forrige styremøte bedt om at TYR undersøker mulighetene for etablering av driftskreditt. TYR har alltid, spesielt rundt årsskiftet, hatt en stram likviditet. Dette har historisk hatt sammenheng med store utlegg ved innkjøp av testokser på høsten (lageroppbygging) og at store innposter ikke har kommet før i januar. I tillegg har TYR tidligere hatt utlegg til ny plansilo (0,5 millioner kroner) og nå nylig 1,0 millioner kroner på Staur begge uten lånefinansiering. Daglig leder har forsøkt å husholde med TYRs penger slik at låneopptak har vært unødvendig. Dette har hatt som konsekvens at TYR i enkelte sammenhenger har vært oppfattet som treige med utbetalinger. Ved to tidligere tilfeller, i 2004 og 2005, har imidlertid TYR vært tvunget til å inngå kortvarige avtaler om driftskreditt rundt årsskiftet, begge på 500 tusen kroner. Daglig leder forslår at i stedet for å inngå avtale om driftskreditt, legges opp til en gjennomgang av nye rutiner i mellomværende mellom TYR og Geno. I dag mottar TYR sædoppgjøret fra Geno i januar, basert på et gammeldags og historisk oppgjørssystem. Dette systemet bør i dag være enkelt å endre, slik at oppgjøret kan deles inn i flere rater. Til neste møte skal det framskaffes oversikt over kostnadene ved å oppta en driftskreditt. Styret skal også evaluere dagens system for utbetalinger til raseog fylkeslag. Dette skjer i neste styremøte. Vedtak: Vedtak om inngåelse av avtale om driftskreditt utsettes i påvente av etablering av eventuelt nye oppgjørsrutiner mellom TYR og Geno. Sak 28/11: Orienteringssaker a) Møte med raselagene 25. januar. Det ble orientert kort fra møtet. I tillegg vedlegges referat med utsendelsen av forslag til protokoll. b) Søknad om LUF-midler. Vedlagt sakspapirene var søknad om LUF-midler. I alt søkes det om 13 millioner kroner over en 4-årsperiode. c) Import av sæd, KOORIMP-krav. TYR har innhentet en spesifisering av kravene om Blåtunge fra KOORIMP:

8 8 Når det gjelder Bluetongue er det flere årsaker til at vi ikke vil gå vekk fra kravene nå. Blåtunge kan smitte både via sæd og fra mor til avkom (i drektigheten) - i tillegg til via sviknott - noe som kompliserer risikovurderingene. Blåtunge er en såkalt gruppe A-sjukdom, det er en svært alvorlig dyresjukdom som vi ønsker å fjerne helt fra dyreholdet. Blåtunge er en ny sykdom i Nord-Europa, og det er mange forhold rundt spredningen av sykdommen som vi fortsatt ikke vet nok om. Det offentlige regelverket er strengt når det gjelder blåtunge, den norske forskriften sier også at donordyr i utgangspunktet skal være antistoff negative. Hvis de er antistoff positive finnes det en mulighet for å teste for virus ved blodprøver tatt ved første og siste sædoppsamling, og hver syvende eller 28. dag i oppsamlingsperioden, avhengig av metode som blir brukt. Dette er regelverk og krav som Mattilsynet forvalter, og altså ikke noe som vi i næringa kan unnta for. Nå finnes det dyr i Nord-Europa som har gjennomgått infeksjon, dyr som er vaksinert - og dyr som har vært gjennom begge deler. Det er fortsatt mye som er uklart når det gjelder diagnostikk for blåtunge, mulighet til å skille stammer fra vaksiner og virusstammer som gir infeksjon. Blåtunge kan smitte både via sæd og fra mor til avkom (i drektigheten) - i tillegg til via sviknott - noe som kompliserer risikovurderingene. Besetninger som har tatt inn og/eller brukt sæd/embryo som ikke er i tråd med TYRs regelverk, skal i utgangspunktet ikke ha adgang til å levere testokser til Staur. TYRs Avlsråd vil diskutere saken i sitt møte den 15. februar. TYR følger faglige råd om behandling av historiske tilfeller. Ved bruk av slik sæd/embryo etter 15. februar 2011 gjelder begrensningene knyttet til det å være Aktiv Avlsbesetning og til å levere okser til Staur. Avlsrådet og administrasjonen tar saken videre. d) Prosjekt med støtte fra Regionalt Forskningsfond. TYR har mottatt svært positive signaler fra Regionalt Forskningsfond angående finansiering av et prosjekt knyttet til utvikling av norske genomiske tester for dobbeltmuskulatur og hornanlegg. Prosjektet er et samarbeid mellom TYR, BioBank, Høgskolen i Hedmark. e) Sædeksport til Albania. Det eksporteres i disse dager vel doser norsk kjøttfesæd til Albania gjennom Geno Global. f) Deltakelse i rovdyrallianse. Saken ble diskutert i forrige styremøte. Det ble inngått en allianse mellom flere organisasjoner i anledning av at det ble gitt en felles høringsuttalelse til ny stortingsmelding om bestandsmål for bjørn og ulv (se vedlegg). Alliansen har ingen formell struktur og kan sees på som en éngangsforeteelse. Norsk sau og geit har imidlertid notert TYRs

9 9 interesse i saken, og vi vil bli forespurt neste gang det kan være aktuelt med et samarbeid på tvers av organisasjonene. Sak 29/11: Evaluering av styremøtet Daglig leder beklaget at sakspapirene ikke ble sendt ut i god tid. Var spent på møtet, men alt i alt et godt møte med sakfokus. Karl Roger Hegseth mente stemningen var noe trykket i starten. Mante til samhold. Tor Kristoffersen mente styret hadde vært kreative og saksorienterte. Bjarte Nes mente møtet var et av de bedre etter at det var letta litt på trykket innledningsvis. Øyvind Utgården mente møtet hadde vært sakfokusert og godt. Johannes Nybø var overrasket over stemningen innledningsvis. Hadde likevel utviklet seg til et godt møte. Berit Brændvang mente at sakspapirene burde kommet før, eventuelt at møtet burde vært utsatt. Erling Gresseth mente at uroen tok for mye krefter og at det røynet på med motivasjonen. Erlend Røhnebæk mente møtet hadde kommet litt skjevt ut men bedret seg underveis. Styret hadde til slutt en intern runde om ulike forhold knyttet til styrearbeidet og kommende årsmøte. Sak 30/11: Eventuelt Alle oppfordres til å tenke kreativt om hvordan de private slakteriene kan bidra overfor lags- og avlsarbeidet i TYR.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Halvor Nordli

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) Til stede: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Ola Jordhøy, Halvor

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 15 juni 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Chatrine Tveita Oddbjørn Flataker,og

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 13-14 desember 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 13-14 desember 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 13-14 desember 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Forfall : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Oddbjørn Flataker

Detaljer

Protokoll styremøte mars 2019

Protokoll styremøte mars 2019 Til stede fra: Protokoll styremøte 18-19 mars 2019 Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Per Øivin Sola, Erling Gresseth, Inger Johanne Bligaard 1. varamedlem Merethe Mørk Adm: Oddbjørn Flataker.

Detaljer

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad (dag 1), John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola Inger Johanne

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Protokoll styremøte 19. mars 2018

Protokoll styremøte 19. mars 2018 Til stede fra: Styre: Protokoll styremøte 19. mars 2018 1.varamedlem Ordfører: Adm: Oddbjørn Flataker. Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen,

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Protokoll styremøte. 27.april 2018

Protokoll styremøte. 27.april 2018 Til stede fra: Protokoll styremøte 27.april 2018 Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth 1.varamedlem : Merethe Mørk 2.varamedlem : Asbjørn Dahlen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

Protokoll styremøte 26.april 2019

Protokoll styremøte 26.april 2019 Protokoll styremøte 26.april 2019 Til stede fra: Styre: Erling Gresseth, Ann Kristin Nes, Torill Helgerud, Per Øyvin Sola, Per Ivar Laumann, Kristian Hovde, 1. varamedlem Mari Østbye Adm: Oddbjørn Flataker.

Detaljer

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

STYREPROTOKOLL 24.april 2015

STYREPROTOKOLL 24.april 2015 STYREPROTOKOLL 24.april 2015 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud Oddbjørn

Detaljer

STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015

STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015 STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad,John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola

Detaljer

Protokoll styremøte oktober 2016

Protokoll styremøte oktober 2016 Protokoll styremøte 27-28 oktober 2016 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Økonomiutvalget: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus J Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe

Detaljer

Protokoll styremøte august 2016

Protokoll styremøte august 2016 Protokoll styremøte 18-20. august 2016 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus J Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth Forfall:

Detaljer

Protokoll styremøte. 21. februar 2019

Protokoll styremøte. 21. februar 2019 Til stede fra: Protokoll styremøte 21. februar 2019 Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud,Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, 1. varamedlem Merethe Mørk 2.varamedlem Asbjørn Dahlen 3. varamedlem Mari

Detaljer

Protokoll styremøte. 15.mars 2016

Protokoll styremøte. 15.mars 2016 Protokoll styremøte 15.mars 2016 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola (kom noe senere), Inger Johanne Bligaard (fra

Detaljer

Styremøte Norsk Limousin

Styremøte Norsk Limousin Styremøte Norsk Limousin fredag 10. november 2017 Sted; Nortura Malvik Tilstede; Torleif Susort, Ole Jonny Olden, Lars Erik Megarden, Lars Henden, Tor-Erik Ertzaas, Bjørn Aasen, Halvor Øiestad, Asmund

Detaljer

Protokoll styremøte. 20.mars 2017

Protokoll styremøte. 20.mars 2017 Protokoll styremøte 20.mars 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola,, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johsen

Detaljer

Protokoll styremøte. 22.februar 2017

Protokoll styremøte. 22.februar 2017 Protokoll styremøte 22.februar 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, deltok på telefon i sak 19-26-27-28, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth

Detaljer

Protokoll styremøte 09.november 2018

Protokoll styremøte 09.november 2018 Protokoll styremøte 09.november 2018 Til stede fra: Styre: 1.varamedlem 2.varamedlem Adm: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Erling Gresseth, Per Ivar Laumann, Inger Johanne Bligaard, Per Øivin Sola

Detaljer

Protokoll styremøte august 2018

Protokoll styremøte august 2018 Protokoll styremøte 22-23 august 2018 Til stede fra: Styre: 1.varamedlem 2.varamedlem Adm: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Per Ivar Laumann, Inger Johanne Bligaard

Detaljer

Protokoll styremøte 21.november 2017

Protokoll styremøte 21.november 2017 Protokoll styremøte 21.november 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen 1.varamedlem Per Ivar Lauman Adm: Oddbjørn

Detaljer

Protokoll styremøte 21 januar 2016

Protokoll styremøte 21 januar 2016 Til stede fra: Styre: Protokoll styremøte 21 januar 2016 Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Inger Johanne Bligaard Ordfører: Hallstein

Detaljer

Protokoll styremøte desember 2016

Protokoll styremøte desember 2016 Protokoll styremøte Til stede fra: 20-21. desember 2016 Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth Adm:

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12. Lårdal

REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12. Lårdal 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12 Lårdal Desse møtte: Styret, varamedlemmar og avlsutvalet var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Celina Lindeborg, Tom Tengesdal og Finn

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

SP 18-19/08 Møte i Studentparlamentet UiB

SP 18-19/08 Møte i Studentparlamentet UiB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ENDELIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet UiB Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 Sted: Auditorium

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. april 2016

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. april 2016 Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. april 2016 Til stede: Guri Melby, Trond Trosterud, Jan Erik Knarbakk, Liv Kari Eskeland og Bjørg Nesje Nybø Fra sekretariatet: Åse Wetås (direktør), Karl Henrik

Detaljer

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg Møtetid: 10.02.2016 kl. 17:15 Møtested: Møterom Hasle i Tangenten Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018

Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018 Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018 Sted: Nortura Malvik Tilstede: Torleif Susort, Ole Johnny Olden, Lars Henden, Eva Berger, Lars Erik Megarden, Tor-Erik Erzaas, Kristian Hovde, Halvor

Detaljer

Sak 07/04 Innkalling og sakliste

Sak 07/04 Innkalling og sakliste Tidspunkt: Onsdag 21. april 2004, kl. 09.30 14:00 Sted: Nsg sine lokaler i Parkveien 71, Oslo Til stede: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Anne Nordstoga (vara for Heiko Paulenz), Ewa

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 21.juni 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 21.juni 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 21.juni 2013 Til stede fra: Styre: Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Inger Johanne Bligaard, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Oddbjørn

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Referat for styremøte Region Sør

Referat for styremøte Region Sør Tid: 09.04.2016 Referat for styremøte Region Sør Sted: Evjemoen Til stede: Forfall: Odd, (referent), Tor, Grete, Jenny, Ørnulf, Reidun Liv Astrid Gjennomgang av forrige referat Godkjent uten anmerkninger

Detaljer

MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2018 I DIH

MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2018 I DIH MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2018 I DIH Oppdrag Driftsassistansen i Hedmark Emne Årsmøte Dato 2018/11/06 Tidspunkt 17.00 Sted Scandic Ringsaker Referent Deltagende medlemmer Ingrid Bakke Rendalen, Alvdal, Stor-Elvdal,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 12:30 Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås,

Detaljer

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: Hvervagutua, Ottestad Dato og tid: kl 10:00 fredag 10. januar og lørdag 11. januar 2014 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN.

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. 1 REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. Deltakere: Se vedlagte liste. Møtet startet klokken 12.00 med lunch, selve årsmøtet startet kl 12.45. Styreleder Ole Erik Sjølie ønsket velkommen.

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

MØTEAGENDA STYREMØTE DIH

MØTEAGENDA STYREMØTE DIH MØTEAGENDA STYREMØTE DIH Oppdrag Emne Driftsassistansen i Hedmark Styremøte Dato 2017/03/28 Tidspunkt 10:15-15:00 Sted Møte nr. 2017-1 Referent Deltagere Forfall Fylkeshuset i Hamar, Møterom Osensjøen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/17 Møtedato: 20.9.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.00 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 19/17 27/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Halvor Nordli (sekr.), Ola Jordhøy

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Protokoll styremøte 18. februar 2016

Protokoll styremøte 18. februar 2016 Protokoll styremøte 18. februar 2016 Til stede fra: Styre: Forfall: Ordfører: Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud, Per Øyvin Sola, Inger Johanne Bligaard,Torgrim

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen Protokoll 2/13 Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Radisson Blu Hotell Nydalen Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Protokoll styremøte. 22.april 2016

Protokoll styremøte. 22.april 2016 Protokoll styremøte 22.april 2016 Til stede fra: Styre: Ordfører: Møtested: Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Torill Helgerud, Merethe Skarland Mørk(fra 10.15)Magnus Johnsen,(fra ca. kl. 14) Per Øyvin

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

Innkalling til hovedstyremøte 3/2019. Dagsorden Tidsestimat

Innkalling til hovedstyremøte 3/2019. Dagsorden Tidsestimat Til hovedstyret Dato: 19. mars 2019 Innkalling til hovedstyremøte 3/2019 Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus torsdag 21. mars 2019. Styremøtet starter kl. 10.00 og antas å vare til kl.

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00-12:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Stjørdal Telefon

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00-12:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Stjørdal Telefon 1 av 6 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 04.12.2017 Vår dato: 12.12.2017 Møtetid 10:00-12:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Stjørdal Telefon Sak 16/00951 Som medlemmer

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 3/14 Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45 Sted: Karl Johans gate 7 Til stede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 4.9.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Møteleder: Stig

Detaljer

Fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 25. september 1996 på lagskontoret i Parkveien 71.

Fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 25. september 1996 på lagskontoret i Parkveien 71. A Oslo, 1. oktober 1996 R E F E R A T Fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 25. september 1996 på lagskontoret i Parkveien 71. Disse var med på møtet: Kristian K. Kleppe Rolf A. Finstad Frits van der Kooij

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat til telefonmøte torsdag 29. september kl.20.00

Gjeterhundrådet. Referat til telefonmøte torsdag 29. september kl.20.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Arne Christoffer Sand, Stig Runar Størdal, Audun Seilen, Knut Nymo Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no, Gjeterhundlag/nemnder,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Godkjent referat VT/bkl/06.04.2016 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 3/2015: Onsdag 4.november 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle

Detaljer

Protokoll styremøte 28 april 2017

Protokoll styremøte 28 april 2017 Protokoll styremøte 28 april 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Per Ivar Laumann, Erling Gresseth, Magnus Johnsen. 2 varamann Merethe Skarland

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer Sand, Audun Seilen, Lars Erik Wallin, Tone Våg Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no

Detaljer

Styrets årsberetning for , samt årsmeldinger fra regionene

Styrets årsberetning for , samt årsmeldinger fra regionene Protokoll generalforsamling 22/6-2002 Referat fra Årsmøte Irsk Ulvehundklubb Norge 22. juni 2002 Det var 52 frammøtte og det forelå 3 forhåndsstemmer ved valget. Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

MØTEBOK Side 1 av 6. For øvrig ble det spesielt fokus på lagbygging og at A-laget av enkeltindivider ble et A-lag for styret/felleskapet.

MØTEBOK Side 1 av 6. For øvrig ble det spesielt fokus på lagbygging og at A-laget av enkeltindivider ble et A-lag for styret/felleskapet. MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr : U-26/10: OPPFØLGNING AV STYRESEMINARET./. Det vises til sak U-03/10 (vedlegg 1) der styret ble enige om å avholde et styreseminar før de la fram en sak om rolleavklaring, rolleforståelse

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Tirsdag 29. april kl. 12:30 onsdag 30. april kl. 14:30, 2008 Sted: Deltakere: Forfall: Gardermoen Airport Hotel Ingrid Arneng (leder), Veronica Fagerland, Ola

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.02.2018 Fra kl. 08:30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 13/18 Til saknr.: 24/18 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. desember 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Protokoll styremøte 28. juni 2016

Protokoll styremøte 28. juni 2016 Til stede fra: Styre: Protokoll styremøte 28. juni 2016 Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk John Skogmo Forfall: Adm: Oddbjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Vedtatt 26.04.18 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer