PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Halvor Nordli (sekr.) Forfall: Møtested: Rica Hotel Gardermoen Møtetid: Kl Erlend Røhnebæk ønsket velkommen til styremøte. Sak 1/11: Åpen post Erling Gresseth orienterte om planene for en privat auksjon og om at denne ikke vil bli arrangert i 2011 og dermed ikke i konflikt med Kviga. Det avventes inntil Kviga sin videre skjebne er avklart. Erlend orienterte om Samvirkekonferansen hvor tema hadde vært Eierstyring i samvirkebedriftene. Svært lærerikt og interessant. Sak 2/11: Protokoll fra styremøte 16. desember 2010 Det ble vist til utsendte forslag til protokoll fra styremøte 16. desember Vedtak: Styreprotokoll fra styremøter 16. desember 2010 godkjennes og underskrives. Sak 3/11: Orientering fra sekretariatet Halvor orienterte om at Vegard hadde blitt far onsdag 19. januar. Vegard tar ut 14 dager pappapermisjon nå, resten til høsten. Vedtak: Styret tar orienteringen fra sekretariatet til orientering og etterretning. Sak 4/11: TYRs foreløpige regnskap 2010 Vedlagt sakspapirene var TYRs foreløpige regnskap for 2010.

2 2 Det skal gjøres en avsetning på kr ,- for utbetaling av kviger, hvilket vil gi et foreløpig resultat på kr ,- Det gjensto å korrigere for enkelte beholdninger Daglig leder gikk nærmere igjennom regnskapet i styremøtet og besvarte spørsmål. TYRs fondsstruktur bør gjennomgås og forslag til endringer legges fram i neste styremøte. Vedtak: Styret tar TYRs foreløpige regnskap for 2010 til orientering og etterretning. TYRs fondsstruktur bør gjennomgås og forslag til endringer legges fram i neste styremøte. Sak 5/11: Budsjett 2011 I forrige styremøte ble forslag til budsjett for 2011 behandlet. Vedlagt sakspapirene var budsjettforslag for 2011 korrigert for de riktige tilskuddstallene og med et beløp avsatt til eksportsatsingen (kr ,-). Det ble diskutert om nedgangen i sædsalget i begynnelsen av seminåret skulle synliggjøres i budsjettet. Styret mente TYR skulle holde fast på målsettingen innen sædsalg og dermed ikke endre budsjettposten Sædsalg. Styret diskuterte Regnearket og om endring av modellen kunne være mulig. Regnearket i sin nåværende form hensyntar ikke godt nok de ulike lagenes økonomi og ambisjoner. Er det mulig å finne en annen modell som tar disse hensynene? Det ble foreslått at 50 % av tilbakeføringene til rase- og fylkeslagene fulgte faste satser og at 50 % kunne fordeles mellom lagene på aktivitetsbasis. Det ble bedt om at daglig leder utarbeidet en modell etter disse prinsippene og at denne ble framlagt i neste styremøte. Det ble forelått å øke budsjettposten Eksport med 100 tusen kroner og posten Tilbakeføring rase- og fylkeslag med 100 tusen kroner. Vedtak: Det framlagte budsjettforslaget, med styrets endringer, vedtas som TYRs budsjett for Til neste styremøte legges det fram en modell av regnearket som bedre hensyntar de ulike lagenes økonomi og ambisjoner. Sak 6/11: Prisløype stambok Når digitale stambokbevis foreligger, vil kostnadene til dette gå ned. En stambok koster i dag 250 kroner. Administrasjonen foreslår at prisen settes ned med 50 kroner til 200 kroner. Det bør være en intensjon at prisen bør gå ytterligere ned når kostnader som sikkert vil oppstå med overgang og oppstart av et nytt system er hentet inn.

3 3 Saken står på dagsorden i et møte mellom de fem store raselagene 25. januar. Saken utsettes til signalene fra dette møtet framkommer. Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Sak 7/11: Framtidig kontingentutforming (differensiert medlemskap) Saksframlegg fra Astrid: Det er ønske i organisasjonen om at det legges til rette for differensiert medlemskap i TYR. Astrid vil i samarbeid med Elin Karlsen på regnskap se på mulighetene vi har til å få gjennomført dette, både teknisk, tidsbruk og typer medlemskap. De skal diskutere dette tirsdag 18. januar. Etter dette møtet vil det bli presentert et forslag til ordning i styremøtet. I tillegg ble et saksframlegg fra Astrid utdelt og gjennomgått. Styret diskuterte saken og vedtok at det skal være to ulike medlemskap i TYR: 1. Ordinært medlemskap som i dag. 2. Støttemedlemskap. Kriterier: Tilbys kun personer som ikke er tilskuddsberettiget. Støttemedlemmene får TYRmagasinet, tilgang til medlemsfordeler og betaler kr 400,- per år i kontingent. Vedtak: Styret fastsatte prinsippene for differensiert medlemskap; Ordinært medlemskap og støttemedlemskap. Sak 8/11: Innføring av fakturagebyr Saksframlegg fra Astrid: Det er et ønske fra administrasjonen om at vi i TYR fra 1. februar innfører et gebyr for de som får fakturaer tilsendt per post. Geno har allerede gjennomført dette hos seg, slik at dette vil derfor ikke koste oss i TYR noe. Det er en enkel sak å sette det i gang i følge Geno sin regnskapsavdeling. De som har registrert mailadresse hos oss vil få fakturaen tilsendt per mail, uten gebyr. De som ikke har mail, eller tilgang til web, vil dessverre ikke kunne komme unna gebyr, da regnskapssystemet her ikke er bygd opp for å klare det. Dette gjelder ikke bare medlemskontingent, men også andre fakturaer som måtte komme fra hoteller, leverandører etc. Grunnen til at jeg vil innføre dette er: 1. Vi har et ønske om å få inn mailadresser til våre medlemmer, også til utsending av annen info eller spørsmål. Økonomiske konsekvenser får ofte folk til å reagere raskere enn ellers. 2. Det vil gi TYR en mer-inntekt

4 4 3. Våre utgifter i forbindelse med utsending av fakturaer vil reduseres Styret diskuterte saken. Styret mente at e-postfaktura skulle tilbys medlemmene, men at det ikke var riktig å innføre et fakturagebyr. Vedtak: Styret vedtok at medlemmene skal tilbys e-postfaktura, men at det ikke skal innføres et fakturagebyr. Sak 9/11: Åpning for å gi eksterne plass i styret Sak fra Erlend. Det kan være en interessant tanke å gi plass til ikke-medlemmer i styret, da disse kan ha kunnskap og kompetanse som kan være nyttig for organisasjonen. Å se organisasjonen utenfra kan det også være behov for fra tid til annen. Noen praktiserer en slik ordning, mens andre ikke gjør det. Erlend ønsker i første omgang å drøfte saken i styret og for å få klarhet i om dette er noe TYR skal åpne for, enten på permanent basis eller ved behov. Styret diskuterte saken. Det var ikke stemning for å løfte fram denne saken nå. Saken legges på is. Vedtak: Styret diskuterte om det skal legges fram forslag om å åpne for ikkemedlemmer som styrerepresentanter i TYR. Saken legges på is inntil videre. Sak 10/11: Nedgang i seminbruken, tiltak? Det er urovekkende nedgang i seminstatistikken: Endring i % Aberdeen Angus Blonde d'aquiatine Charolais Dexter Galloway Hereford Highland Cattle Limousin Piemontese Simmental Tiroler Grauvieh Sum Melkesimmental

5 5 Dette er hvilke tanker Vegard har gjort seg og om hva TYR gjør: Jeg kan jo kommentere kjapt om hva som blir gjort i forbindelse med disse nedslående tallene. I perioden oktober til januar blir hovedandelen av kjøttfeinsemineringene foretatt på mjølkeku (mens inseminasjonstoppen av kjøttfesemin på ammeku er fra mars til juni). Det er med andre ord i inseminasjonstoppen av kjøttfesemin i mjølkebesetninger at vi nå har hatt en nedgang. Vi har bedt om tall fra Kukontrollen for å sammenligne antall insemineringer på mjølkekyr disse tre månedene sammenlignet med tilsvarende tre måneder året før for å få bekreftet at det er på mjølkeku at det har vært en nedgang. Videre har vi bedt om en oversikt per fylke og på besetningsstørrelser for å se om det er enkelte regioner som skiller seg ut med en nedgang og om det er enkelte besetningsstørrelser som skiller seg ut med en nedgang. Uansett må vi gjøre grep så vi kan møte inseminasjonstoppen kommende høst med en annen strategi enn hva vi har gjort sist høst. Vi hadde møte med Hans Storlien i Geno forrige uke (leder for avdeling marked og fag) for å se på mulige årsaker til nedgangen. Det kan være at mange mjølkebesetninger nå holder på med å øke kutallet (bygd større fjøs og/eller kjøpt mer kvote) og at de da setter på "rått og røti". De dårligste dyrene i besetningen som de vanligvis hadde inseminert med kjøttfe kan nå ha blitt inseminert med NRF for å sikre nok påsett til en utvidelse av besetningen. I mjølkebesetningene er det mindre kultur for kjøp og salg av dyr. Det går mange gode mjølkekyr og kviger til slakt fra de besetningene som selger kvoten og avvikler. Siden det er forbundet med smitterisiko å kjøpe inn dyr, er det da mjølkebesetninger som i stedet for å kjøpe inn gode dyr heller setter på dårlige dyr i egen besetning. Det er likevel rart at det store fallet kommer akkurat i år, da dette har vært en utvikling som har pågått i noen år. Antakeligvis er derfor ikke dette det eneste svaret på hvorfor vi har en nedgang nå. Gode innspill mottas med takk. Vi vet at mange mjølkeprodusenter får satt opp sin avlsplan (oversikten som viser hvilke okser hver enkelt kyr bør insemineres med) av rådgiver. Dataprogrammet Avl i buskapen og rådgiveren som setter opp avlsplanen (som regel en Tinerådgiver) er derfor to viktige momenter for bruken av kjøttfesemin i mjølkebesetninger. Her skal det ikke ha skjedd noe det siste året som skal ha ført til en så stor nedgang. Det skal imidlertid skje en stor endring av dataprogrammet Avl i buskapen. Her skal vi selvsagt være tydelige på hva vi i TYR mener bør være med. Vi skal ha oppfølgende møter med Hans Storlien om saken og vil forsøke å gjøre noen grep før neste inseminasjonstopp med kjøttfeinseminering i mjølkebesetningene.

6 6 Styret diskuterte saken, og følgende momenter framkom: Antall bruk sterkt redusert de seinere åra, de som er igjen er mer ihuga og avlsinteressert, sterkt mjølkefokus Er egenskapene på seminoksene som tilbys bra nok? Et prisspørsmål? Mer informasjon fra raselagene nødvendig Saken må settes på dagsorden i møte med raselaga 25. januar De store har spredt kalving, så det er de små besetningene som har hatt hovedsesong Inseminerende personell og TINE-rådgivere viktig målgruppe for informasjon og kunnskapsoppbygging Kan avkomsgranskinga fortsette som tidligere, eller vil markedshensyn tvinge fram en endret modell? Det bør avtales et møte mellom TINE, Geno og TYR for å diskutere saken Det avtales et møte mellom Geno, TINE og TYR for å diskutere saken og mulige tiltak. Temaet tas opp i møtet mellom raselagene 25. januar. Det bør snarest mulig innkalles til møte i Avlsrådet for å diskutere saken. Erling Gresseth har spesialansvar for saken i styret. Vedtak: Styret diskuterte årsakene til nedgangen i seminstatistikken og mulige tiltak. Sak 11/11: Rutiner rundt fakturering av kviger Sak fra Bjarte. Det er mange som synes det har gått for lang tid fra Kviga og til oppgjøret for kvigene har kommet. Saken kan forklares på mange måter, men viktigste forklaringsvariabel er at TYR har dårlig likviditet rundt nyttår. Det ble også prioritert å utbetale gjenstående tilskuddsmidler til rase- og fylkeslagene. For å unngå a ta opp lån (husk også at TYR har hatt store utlegg på Staur i 2010), måtte de første pengene inn på konto før kvigene kunne betales ut. Daglig leder ser at man skulle hatt en annet og mer forutsigbart system, men viktigste tiltak ligger i å bedre likviditeten. Styret mente fakturering gjennom TYR burde være valgfritt. I kommende utfaktureringsrunder skal oppgjør skje innen 30 dager. Vedtak: Styret diskuterte og fastla rutinene rundt fakturering av kviger fra Kviga-arrangementet. Fakturering gjennom TYR skal være valgfritt. I kommende utfaktureringsrunder skal oppgjør skje innen 30 dager.

7 7 Sak 12/11: Orienteringssaker a) Testen på Staur 2010/2011. Utsatt. b) Søknad om LUF-midler. Utkast til søknad ble ettersendt sakspapirene. Styret hadde følgende innspill: - mer på eksportsatsing - synliggjøring av nasjonalt og lokalt samarbeid - besiktigelse av testokser bør inngå - drift ungdyrkåring for lavt anslått - det ble foreslått mindre endringer av språklig karakter Tanker om bygging av en flerbrukshall i Hamarområdet ble luftet. Tor Kristoffersen tar tak i saken. c) Referat fra møte i Raseforum 14. desember. Styret kommenterte og diskuterte momenter som framkom av referatet. d) TYRmagasinet, plan og samarbeid Det skal avholdes et møte mellom partene hvor saken skal diskuteres den 25. januar og hvor et opplegg vil bli skissert. e) TYRs eksportsatsing. Saken utsettes til neste styremøte. f) Kurs i regi av Norsk Landbrukssamvirke. Det ble bedt om at styremedlemmene går inn på hjemmesidene til NL på og under fanen kompetanse for å sette seg inn i hvilke kurs det kan være interessant å delta på. Som eksempler kan nevnes: Økonomiforståelse og styrearbeid, Hvordan få gjennomslag, Hvordan håndtere media. Sak 13/11: Evaluering av styremøtet Det var enighet om at styremøtet med få unntak hadde vært bra. Styret har fokus på arbeidsoppgavene, det er sterke personligheter og av og til høy temperatur i debattene. Sak 14/11: Eventuelt a) TYR Trøndelag ber om assistanse fra TYR til Agrisjå. Kan kvigeauksjonen arrangeres her? Saken settes på dagsorden i neste styremøte. b) Det er dannet en rovdyrallianse mellom noen av landbrukets organisasjoner. Bør TYR bli med her? Saken settes på dagsorden i neste styremøte. c) TYR bør etablere en driftskreditt slik at likviditeten er god uansett tid på året. Saken settes på dagsorden i neste styremøte.

8 d) Hvordan kan de private slakteriene bidra overfor TYR? Det bes om at hver enkelt tenker igjennom saken. Saken settes også på dagsorden i neste styremøte. 8

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Halvor Nordli (sekr.), Ola Jordhøy

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

TYRmagasinet. Tema: Økonomi. Medlemsblad 2 2011

TYRmagasinet. Tema: Økonomi. Medlemsblad 2 2011 TYRmagasinet Medlemsblad 2 2011 Tema: Økonomi TYRmagasinet Medlemsblad 2 2011 Medlemslag i TYR Tema: Økonomi Forsidefoto: Limousinku nyter havbrisen hos Evy og Arve Linningsvoll, Sandøy. Foto: Vegard Urset

Detaljer

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37 312 / sola@kjottfe.no Jahren gård, 3070 Sande Odd Grundt 918 05 850 / ogrundt@online.no Imsroa,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Medlemsblad 4 2011. Tema: Brann og brannsikring

Medlemsblad 4 2011. Tema: Brann og brannsikring TYRmagasinet Medlemsblad 4 2011 Tema: Brann og brannsikring TYRmagasinet Medlemsblad 4 2011 Medlemslag i TYR Tema: Brann og brannsikring Forsidefoto: To Charolaiskalver leker med bøtta hos Maren og Alf

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

Medlemsblad nr. 2. www.ntgf.no

Medlemsblad nr. 2. www.ntgf.no Medlemsblad nr. 2 www.ntgf.no 2007 Norsk Nr. 2 2007 Bladet Norsk utkom første gang i 2006. Bladet er et organ for Norsk Forening NTG, og utkommer 1 gang pr. år. Innhold Leder...side 3 Rasebeskrivelse...side

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Oppdatert: 2011-02-18 Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5, Trondheim Dato: Mandag 7. februar 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen

Detaljer

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og TYRmagasinet Tema: FramFôring av kalv Medlemsblad 5 2013 God jul og godt nytt år TYRmagasinet Tema: FRAMFÔRING AV KALV God jul og godt nytt år Medlemsblad 5 2013 Forsidefoto: Aberdeen Angus hos Bjørnar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13.

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 INNHOLD Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9 Avl 10-13 Produksjon 14-15 Marked og fag 16-17 Geno Global as 18 BioKapital

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 29. januar kl.13:00 - fredag 30. januar kl.15:30, 2009 Sted: Til stede: Forfall: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Ingrid

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer