PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013"

Transkript

1 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne Bligaard Oddbjørn Flataker, Johannes Ingvoldstad Biohuset, Hamar Styreleder ønsket velkommen til styremøte og poengterte viktigheten av at styret bruker et møte der vi kan kombinere styremøte og besøk hos aktuelle organisasjoner, og på den måten får et bredere innblikk i de aktuelle problemstillinger som TYR som avls og interesseorganisasjon må være opptatt av. Sak : Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble vist til utsendte innkalling og sakliste. Det ble fra administrasjonen meldt en sak under sak Eventuelt Innkalling og sakliste godkjent. Sak : Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.juni 2013 Innkomne kommentarer er tatt hensyn i den endelig protokollen Protokoll fra styremøte 22.juni godkjennes og underskrives. Sak : Orienteringssaker Det ble i møte orientert om følgende saker 64a) Orientering fra møter som TYR har deltatt i. 64b) Rapport fra det organiserte avlsarbeidet. 64c) Rapport fra fagtur til England 64d) Generell informasjon fra administrasjonen Sak 64a.64b,64c, og 64d tas til etteretning.

2 Sak : Regnskap pr. juni 2013 Det var med sakspapirene sendt med oversikt over regnskapet pr. juni med kommentarer. Total er vi i rute med inntekter og kostnader, men det knyttes spenning til om vi greier budsjetterte mål knyttet til sædsalget. Kostnader knyttet avtale fra 2011 vedr regnskaps vil og kunne påvirke om vi når budsjetterte mål for Styret tar orientering om regnskap pr juni til etterretning, og godkjenner regnskapet pr. juni som selskapets regnskap pr juni. Sak : Innføring av faktura og purreomkostninger Med sakspapirene var det fra administrasjonen gjort rede for å foreslå innføring av faktura og purreomkostninger på utgående faktura. Totalt utstedes ca fakturaer inkl faktura medlemskontingent, der kostnaden til porto var på 245 tusen kroner i I og med at TYR har som mål å innføre produsentbasert medlemsregister i løpet av høsten, som vil gjøre oss i stand til sende fakturaer e-faktura. Mange bedrifter bruker i dag e-faktura eller avtalegiro. TYR leier i dag regnskapstjenesten fra Geno som har slik ordning. Før vi evt, innfører e-faktura eller avtalegiro ønskes dette gjort etter følgende. 1. Alle medlemmer informeres på mail i løpet av høsten at TYR tilbyr alle medlemmer å motta faktura på , eller tilbud om avtalegiro fra 1. januar Det innføres fakturaomkostninger på alle faktura fra 1. januar 2014 på kr 50 pr utsendte faktura fra samme dato for faktura utsendes pr. post. Styret hadde en diskusjon om saken, og gjorde slik vedtak Det sendes ut informasjon til alle medlemmer pr til de som har slik, samt informeres i TYRmagasinet om at TYR tilbyr alle medlemmer å motta faktura på mail eller avtalegiro fra 1. januar I tillegg kan de som ønsker avtalegiro og få e-faktura. For faktura som ikke sendes pr. eller der det er opprettet avtalegiro innføres fakturaomkostninger på kr 50 pr faktura fra samme dato. Sak Fordelte midler til rase og fylkeslag av 250 tusen potten for 2013 TYR hadde i brev til rase og fylkeslag datert informert om hvilke prosjekter som vil bli prioritert. 1. Vekt og vektregistrering (Prosjekt jakten på det gode mordyret) 2. Tiltak for økt medlemsvekst i organisasjonen. Innen fristen 1. mai, ble det mottatt søknader fra rase og fylkeslag fra 250 tusen potten med i alt kr der vel 400 tusen var fra raselagene Etter gjennomgang av søknadene ble det fordelt 145 tusen til raselag og 90 tusen til fylkeslag, samt avsetning på kr til bonus for beste rase og fylkeslag for vekt og vektregistreringer, Vedtak. Styret tar orienteringen til etterretning.

3 Sak Forslag til ny revidert avlsplan for TYR. Dagens gjeldende avlsplan er fra 2001, og erstattet tidligere avlsplan vedtatt på årsmøte Gjeldende avlsplan er skrevet av Per Øyvind Sola (tidligere avlsjef i TYR) og tidligere daglig leder i TYR Halvor Nordli. Oppdraget om å revidere avlsplan er etter vedtak i Avlsutvalget 30. august Avlsplanen fra 2001 var opp som sak i Årsmøte ved Rica Klubben Hotell, Tønsberg 31 mars 2001, der den ble vedtatt mot en stemme. Dagens avlsplan er i sin oppbygning både en plan for avl, men er og et dokument som omhandler rammebetingelser, utvikling, tilbakeblikk, status og er i sin utforming en god innføring hva som er viktig og hvordan avl kan drives. Det er derfor nødvendig med en total revidering av dagens gjeldens plan, og at vi får en dokumentstruktur slik at disse blir styrende og enklere å følge opp. Administrasjonen vil forslå slik struktur for ny avlsplan. 1. Grunnlag for ny avlsplan skal være vedtatt avlsmål, som vedtas av årsmøte. 2. Utarbeidelse av avlsplan må det være klare roller og ansvarsfordeling med tilhørende dokumenter som påvirker gjennomføring av avlsplan. 3. TYRs avlsplan skal dokumentere hvordan en når overordna avlsmål og vedtas av styret etter innstilling fra TYRs avlsråd 4. Rasespesifikke avlsplaner godkjennes av raselagets årsmøte, som sender innstilling til TYRs avlsråd for uttalelse før endelig godkjenning i TYR sitt styre Med denne strukturen er det enklere å revidere hver enkelt plan med tilhørende dokumenter. Avlsplaner med tilhørende dokumenter skal revideres / gjennomgås årlig slik a Ut fra dette foreslår administrasjonen slik videre arbeid for revidering av ny overordna avlsplan for TYR. 1. Administrasjonen utarbeider forslag til ny avlsplan med tilhørende dokumenter slik som beskrevet, med tilhørende dokumenter. 2. Forslag til ny avlsplan med tilhørende dokumenter legges fram for gjennomgang og uttalelse i TYRs avlsråd. 3. Ny revidert avlsplan legges fremmes for styret for godkjenning og vedtak etter behandling i avlsrådet. Styret hadde en grundig diskusjon om forslag til revidering av TYRs overordna avlsplan. Med foreslåtte dokumentstruktur og behandling vil det være enklere å revidere og følge opp de planene som foreligger for å innfri overordna avlsmål, der ansvar og rollefordelingen er beskrevet. Styret godkjenner administrasjonens forslag framgangsmåte for revidering av TYRs avlsplan fra 2001, og revidert avlsplan legges fram for styret til godkjenning på styremøte i november.

4 Sak Gjennomgang av omforent plan for norsk kjøttfeavl behov for redigering Denne saken henger sammen med sak , og danner grunnlaget for TYRs avlsplan, og hvordan vi organiserer kjøttfeavlen i Norge. Videre må en og se denne planen og opp mot TYRs sin strategiplan TYR i 2020 som er ute på høring. Styret diskuterte saken knyttet til omforent plan for norsk kjøttfeavl og gjorde slikt vedtak, Vedtatt tiltaksplan for avlsarbeidet på kjøttfe fra 1998, er førende for TYRs avlsarbeid inntil det blir utarbeidet ny revidert plan med basis i ny avlsplan og endringer som blir gjort i TYRs strategiplan TYR i Overordna avlsmål for kjøttfeavl ; «Maksimal nettoverdi «videreføres. Sak Prosjekt bevisst krysningsopplegg for økt storfekjøtt produksjon TYR som avls og interesse organisasjon for de spesialiserte storfekjøttprodusentene har i revidert strategiplan, gjort forslag om endinger i sin forretningside, der TYR skal ta et større ansvar for å være en pådriver for å sikre norsk storfekjøtt til det norske markedet. Videre er TYRs visjon. Norsk storfekjøttproduksjon Bærekraftig å lønnsom. Utviklingen i norsk landbruk generelt går mot enda sterkere spesialisering, og Ekspertgruppa for storfe som la fram sin rapport i vinter gir og klare råd og oppfordringer til hvordan vi skal øke norsk storfekjøttproduksjon. Det er derfor naturlig at TYR som avls og interesse- organisasjon tar en aktiv rolle, med utgangspunkt i de kjøttferasene som vi driver nasjonal avl på. Ut fra det som finnes av informasjon både i inn og utland, vil et bevisst kryssningsopplegg mellom melkeraser og kjøttferaser den beste løsningen for å skaffe markedet mer kjøtt på kort og lang sikt, samtidig som bonde på den måten vil få bedre slakteoppgjør. Det er imidlertid viktig at vi får satt en slik bevist krysningsavl i system, og det vil derfor være riktig å gjennomføre en prosjekt der mjølkerase er mordyr i 1. linje og krysning mellom melkerase og kjøttferase i 2 linje, som igjen skal være det mordyret som produserer kjøtt. Vi trenger dokumentasjon knyttet til både 2. linje og 3 linje, slik at en kan gi råd til melkebønder og spesialiserte storfkjøttbønder hva som kan passe best på egne gård. TYR har tatt initiativ til et slik prosjekt, der TYR vil være den som har den praktiske oppfølgingen av prosjektet. I et slikt bevisst krysningsopplegg vil det bli behov for enda flere reinrasebestninger. Prosjektet vil strekke seg over minst 4-5 år før vi kan ha dokumenterte resulater for å gi nødvendige råd og anbefalinger. Prosjektmål Hovedmål: øke produksjonen av storfekjøtt i det norske markedet Delmål: 1. Definere hva som er det ideelle mordyret 2. Økning i mordyrtallet både på reinrasa og krysningsdyr 3. Krysse fram det beste mordyret for økt kjøttproduksjon 4. Utvikle gode reinrase besetninger 5. Definere hva som er det ideelle slaktedyret ut i fra krysningsproduksjon 6. Bedre økonomi i storfekjøttproduksjonen

5 Adm dir i Geno var og i møte for å orientere om Geno sitt syn, og om hva som er viktig å ta hensyn til i et samarbeid mellom melk og kjøtt. Geno støtter initiativet, der vi på denne måten kan bidra til økt mordyrtall, og kjøttproduksjon. Driftsform vil alltid være et spørsmål, som en alltid må ta hensyn til. Styret hadde en grundig diskusjon knyttet til prosjektet, og ser at det og er nødvendig med å gå ut bredt der vi tar med alle rasene som det drivers nasjonal avl på. Det viktigste er å komme i gang og få oversikt de krysnings- kvigene som allerede finnes i dag. Vedtak. Styret gir administrasjonen fullmakt til å sette i gang prosjektet slik beskrevet under forutsetning av prosjektet blir eksternt finansiert. Sak Eventuelt Det var fra administrasjonen meldt en sak knyttet til den TYR sin andel av finansieringen av prosjektet; Økt storfekjøttproduksjon fra ammekubesetninger, som er et samarbeidsprosjekt mellom UMB, Animalia, Nortura, TYR, Geno og KLF TYR er aktivt med i dette prosjektet, og det har fra oppstart til nå blitt jobbet med å evt finne eksterne løsninger mht til restfinansiering. Det har ikke lykkes, og det blir derfor en merkostnad på TYR fordelt fra år Merkostnaden for TYR i perioden blir kr , og totalkostnad på kr ,- Styret diskuterte viktigheten av at TYR er aktivt med i prosjekter knyttet til økt storfekjøttproduksjon og gjorde slikt vedtak Styret godkjenner økt ramme for deltakelse i prosjektet «Økt storfekjøttproduksjonen» Styret hadde og noen generelle kommentarer knyttet til informasjons- strategi knyttet til denne posten Sak Åpen post / evaluering av møte. Styret hadde en god evaluering av møte. Neste styremøte i forbindelse med Ledermøte oktober (Gardermoen) Erlend Røhnebæk Leif Helge Kongshaug Bjarte Nes John Skogmo Vermund Lyngstad Sissel Andstad Lerud Kopi sendes : Inger Johanne Bligaard

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer