PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Halvor Nordli (sekr.), Ola Jordhøy Erling Gresseth BioHus, Hamar Møtetid: Kl Erlend Røhnebæk ønsket velkommen til styremøte. Røhnebæk ga en orientering om status med hensyn til status for styret og styrearbeidet, spesielt knyttet til Brændvangs posisjon som styremedlem framover. Styret hadde i etterkant av telefonmøtet bedt kontrollkomiteen om bistand. Kopi av brev fra kontrollkomiteen til Brændvang ble framlagt for styret. Ansvaret er nå plassert i kontrollkomiteen og det er denne som håndterer saken videre. Det var ønskelig at enkelte omfattende sakspapirer kunne sendes per post. Styremedlemmene tar kontakt med sekretariatet om dette ved behov. På spørsmål om omnummerering av utsatte saker ble det sagt at dette ikke skapte formelle problemer. Sak 64/11: Åpen post Det ble orientert om sviktende kjøttfesædrutiner hos enkelte av Genos inseminører. Det er viktig at konkrete saker meddeles TYR slik at disse kan følges opp overfor Geno. Saken bør også drøftes på tillitsmannsnivå. Sak 65/11: Protokoll fra styremøte 20. juni 2011 og 6. juli 2011 Det ble vist til forslag til protokoll fra styremøte 20. juni Berit C. Brændvang hadde kommentarer knyttet til protokollforslaget, og det ble foreslått at disse kommentarene ble vedlagt protokollen i sin helhet. Videre ble forslag til protokoll fra telefonstyremøte 6. juli 2011 utdelt og gjennomgått. Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte 20. juni 2011, vedlagt kommentarer fra Berit C. Brændvang, godkjennes og underskrives. Styreprotokoll fra styremøte 6. juli 2011 godkjennes og underskrives.

2 2 Sak 66/11: Orientering fra sekretariatet Saken tas sammen med sak 72/11. Sak 67/11: Regnskap per mai 2011 På grunn av ferieavvikling i Genos regnskapsavdeling forelå det ikke en oppdatert regnskapsoversikt annen enn den framlagt i styremøtet 20. juni 2011 (også vedlagt utsendelsen av styrepapirer til styremøtet nå 11. august). Daglig leder gikk igjennom regnskapet og la også fram en likviditetsoversikt, slik styret ba om i styremøtet 20. juni. Vedtak: Styret tar TYRs regnskap per mai 2011, samt orienteringen om TYRs likviditet, til orientering og etterretning. Sak 68/11: Underskriving av styreinstruksen TYRs styreinstruks ble ikke underskrevet i styremøtet 20. juni. Saken var derfor satt opp på ny for å sikre at formalitetene knyttet til underskrevet styreinstruks var på plass. Vedlagt styrepapirene var gjeldende forslag til styreinstruks. Til kommende styreinstruks spilles det inn at den bør inneholde en passus om styremedlemmer og konkurrerende virksomhet med TYR. Innspillet skal også gis valgkomiteen. Vedtak: Styret skrev under styreinstruksen for 2011/2012. Sak 69/11: Møte mellom TYR og raselagene, oppsummering og oppfølging Møtet ble avholdt 6. juni 2011 på Gardermoen. Vedlagt sakspapirene var et foreløpig og summarisk referat fra møtet. På dagsorden sto følgende tema: - Kviga Nedgang i sædsalget, tiltak på kort og lang sikt - Informasjonsflyt og samarbeid mellom TYR og raselagene ** - Praktisering av Koorimps regelverk - Avlsarbeid, drift av Staur - Koordinering mellom laga - Økonomi / budsjettering over år (tilbakeføring til rase- og fylkeslag) Det var behov for at styret diskuterer videre oppfølging av møtet, både av enkeltsaker og på generelt grunnlag. Kommende ledersamlinga må brukes aktivt til oppfølging av saker og til tillitsmannsskolering.

3 3 Ledersamlinga framskyndes med én dag til 1. og 2. november. Sak om endret mønster for overføringene til rase- og fylkeslag tas i sak 75. Observasjonen om manglende Kviga-engasjement gjør at styret bør diskutere om Kviga er et arrangement som TYR skal bruke ressurser på også videre framover. Styret avventer Kviga 2011 før diskusjon om arrangementets videre skjebne. Det ble i møtet med raselagene bedt om at saklista til styremøtene kunne sendes også til rase- og fylkeslagslederne i forkant av styremøtet. Styret hadde ingen innvendinger mot dette. Vedtak: Ledersamlingen framskyndes til 1. og 2. november Innhold og program i ledersamlingen avklares i løpet av september. Sakliste til styremøtene i TYR sendes til rase- og fylkeslagslederne i forkant av styremøtene til orientering. Sak 70/11: Jordbruksavtalen 2011/2012 Følgende er en kort oppsummering av årets Jordbruksavtale, publisert på TYRs hjemmesider. Det ble enighet mellom Staten og Norges Bondelag om Jordbruksavtale for 2011/2012 i dag, mandag 16. mai. Ramma ble til slutt på millioner kroner. Ramma er sammensatt slik: - Økte målpriser: 580 mill - Økte priser fra : 280 mill (som følge av bortfall av matproduksjonsavgiften) - Budsjettmidler: 365 mill - Overførte midler fra 2010: 60 mill - Endret verdi jordbruksavdraget: 135 mill Det sies at bortfall av matproduksjonsavgiften fører til mulighet for økte engrospriser på til samen 50 mill kroner fra for storfe og kylling. Likt fordelt mellom kjøttslagene gir dette 32 øre per kg kjøtt. Referansebruket for ammeku får en inntektsøkning på 25 tusen kroner. Brukene med svin og egg i kombinasjon med korn/planteproduksjon kommer best ut med en beregnet økning på 60-tusentallet i kroner. Mjølkeproduksjonen ligger på et nivå så vidt over ammeku, da i området tusen kroner avhengig av størrelse og geografi. Foreløpig konklusjon: Ammekua er ikke prioritert spesielt. I tillegg til bortfall av matproduksjonsavgiften ligger forhandlingsgevinsten grovt sett på 50 millioner kroner på målpris og 50 millioner kroner i budsjettmidler.

4 4 Her er noen av endringene som angår ammekua spesielt: Driftstilskudd: + kr 360 til kr per ammeku Produksjonstilskudd ammeku: + kr 270 til kr i intervallet 1-25 kyr. + kr 220 til kr i intervallet kyr. Statens forslag om kr 500 per ku i intervallet 51 til 75 kyr er forhandlet vekk. Produksjonstilskudd storfe: +kr 13 til kr 800 per storfe Tak produksjonstilskudd: + kr til kr Beitetilskudd: Utmarksbeite +kr 30 til kr 360 per storfe. Beitetilskudd: +kr 15 til kr 415 per storfe Velferd: Økning i satsen for ammeku med kr 97 til kr 885 per ku (12 %). Øvrige dyreslag 4 % AK-tilskudd grovfôr: + kr 15 i sone 1, +kr 25 i sonene 3-7 Når det gjelder det bortforhandlede produksjonstilskuddet, er det slik at en besetning med 75 ammekyr går glipp av kroner i tilskudd hvis man sammenlikner Statens tilbud og avtalen. Trekker man fra forhandlingsgevinsten på driftstilskudd, kjøttpris, arealtilskudd og velferd, så kommer en slik produsent omtrent ut i null. Men, en utvidelse av intervallet opp til 75 kyr ville ha vært et viktig signal om at ammekua er ei profesjonell næring og om at antall ammekyr må opp. Dessuten hadde forslaget i sammenhengen en svært lav kostnad: 600 tusen kroner. Vedlagt sakspapirene var et notat som TYR benyttet i Næringskomiteens høring av Jordbruksavtalen 1. juni. Notatet dokumenterer at dette langt fra er et Grovfôroppgjør slik det ble framstilt som. Tvert imot var det de kraftfôrkrevende produksjonene som fikk en kraftig (beregnet) økning i inntektene som følge av dette oppgjøret. Det er dessverre bare å gjenta hva som ble skrevet i styrepapirene i 2010 angående fjorårets jordbruksoppgjør: Nok en gang står ammekuprodusentene og TYR skuffa tilbake. Eneste trøst får være at situasjonen høyst sannsynlig hadde vært enda verre dersom ikke TYR hadde talt ammekuas sak gjennom årene. Ammekuas problem kan formuleres slik: Styrket ammekuøkonomi kan oppnås gjennom tildeling av friske midler eller ved omfordeling mellom produksjonene. Når Staten ikke vil gi friske midler, og faglaga samtidig ikke vil omfordele, så er ammekua fanget i et uføre som det har vist seg er vanskelig å komme ut av. Vedlagt styrepapirene var også to innspill fra Marit Heide Romsås som berører TYRs strategier og prioriteringer ved framtidige jordbruksforhandlinger, ett spilt inn til styremøtet 20. juni og ett spilt inn til styremøtet nå 20. august.

5 5 Det ble stilt spørsmål om det var på tide for TYR å endre taktikk, eller om det skulle males på i samme spor (som tross alt har gitt driftstilskudd, beitetilskudd og utflating av tilskuddssatser)? Styret mente at TYR må fortsette å øke kunnskapen om ammekua blant våre beslutningstakere. Det er også viktig for TYR å få inn ammekuprodusenter som tillitsmenn i faglaga, både lokalt og sentralt. Ledersamlingen i november skal benyttes som en viktig del av forberedelsene fram mot neste års jordbruksforhandlinger. Vedtak: Styret diskuterte Jordbruksavtalen 2011/2012. TYR må fortsette å øke kunnskapen om ammekua blant våre beslutningstakere, et arbeid som skal skje på alle nivåer i TYR-organisasjonen. TYR skal aktivt arbeide for å få inn ammekuprodusenter som tillitsmenn i faglaga, både lokalt og sentralt. Sak 71/11: TYRs framtidige eksportsatsing Det knytter seg mange spørsmål og problemstillinger til TYRs eksportsatsing. Skal TYR drive med eksport på si eller skal eksport være et sjølstendig forretningsområde? Dersom målene for sædsalget skal nås, må eksport bli et eget satsnings- og forretningsområde. TYR kan vanskelig lykkes i dette arbeidet uten bruk av ressurser og kompetanse. Hva skal videre være TYRs ambisjon for eksport av kjøttfesæd? En fortsettelse og utvidelse av dagens opplegg som den ene ytterligheten, til fullskala satsing à la Geno Global som den andre. En fullskala satsing innebærer store endringer i TYRs okseflyt. TYR kan ikke som i dag la oksene stå i kort tid på seminstasjonen. TYR må da gå over til et venteoksesystem, hvilket innebærer at TYR må eie/ha styringsretten over alle seminokser. Et slikt opplegg innebærer store kostnader og investeringer som ikke vil generere inntekter før etter mange år. En fortsettelse og utvidelse av dagens opplegg innebærer at seminoksene står på seminstasjonen i én periode, men med mulighet for utvidelse av antall doser som tas ut sammenliknet med dagens opplegg. Uansett vil sædlageret etter hver okse være begrenset, og vi vil som i dag oppleve at vi er tomme for etterspurte okser. Et slikt opplegg vil også begrense mulighetene for satsning på eksport av kjøttfesæd med sædteknologi som langtidsholdbar sæd og kjønnsseparert sæd. Har TYR økonomiske muskler til å satse på eksport? Skal TYR satse alene, eller skal samarbeidspartnere inviteres med? Før eksterne eventuelt skal inviteres inn, må TYR velge modell og det må skisseres et konkret opplegg. Dette forberedende arbeidet var lagt inn i LUF-søknaden (som dessverre ikke gikk igjennom, les mer under orienteringssaker) og må nå finne annen finansiering.

6 6 Diskusjonen om og valg av strategier for TYRs eksportsatsning avventes inntil ny daglig leder er på plass. I mellomtiden skal kunnskap om konsekvensene av de ulike valgene forankres i alle deler av organisasjonen. Vedtak: Diskusjonen om og valg av strategier for TYRs eksportsatsning avventes inntil ny daglig leder er på plass. I mellomtiden skal kunnskap om konsekvensene av de ulike valgene forankres i alle deler av organisasjonen. Sak 72/11: TYR-sekretariatet, nå og framover (konfidensielle opplysninger utelates fra protokollen som offentliggjøres) Det ble vist til kommentarene til sak 53 til styremøtet 20. juni. I forbindelse med daglig leders sjukemelding i juni/juli tok Røhnebæk over som fungerende daglig leder i TYR. Dette innebar at Karl Roger Hegseth i samme periode rykket opp som styreleder. Status per dags dato var følgende: Røhnebæk er tilbake som styreleder fra dags dato etter å ha fungert som daglig leder siden styremøtet 20. juni Hegseth er tilbake som er nestleder fra dags dato etter å ha fungert som styreleder siden styremøtet 20. juni Daglig leder sier opp sin stilling. Fortsetter i full stilling i TYR inntil ny daglig leder er på plass og i funksjon. Egen avtale inngås om dette Ola Jordhøy leies inn som fungerende daglig leder på timebasis så lenge styret ser behov for dette. Egen avtale inngås mellom TYR og Jordhøy om dette Nordli fungerer som daglig leder til fram til 5. september. Etter dette overtar Jordhøy det formelle daglig leder-ansvaret Vedtak: Styret tar gjennomgangen og avklaringene knyttet til TYRs framtidige bemanningssituasjon til orientering og etterretning. Sak 73/11: Rapport fra Eierstyringsutvalget (Norsk Landbrukssamvirke) Med utgangspunkt i problemstillingen Hvordan sikre god eierstyring i landbrukssamvirket, satte Norsk Landbrukssamvirke i 2010 et utvalg med følgende mandat: - Identifisere utfordringene og utrede mulighetene for å sikre god framtidig eierstyring - Utarbeide forslag til tiltak Vedlagt sakspapirene var rapporten fra utvalget som særlig fokuserte på:

7 7 - Betydningen av søkeprosessen og hvordan man skal motivere og få tak i talentene - Valgkomiteens sammensetning og rolle - Betydningen av treningsarenaer og kompetansebygging Norsk Landbrukssamvirke har bedt medlemsorganisasjonene om å komme tilbake med synspunkter på rapporten. Styret var av den oppfatning at rapporten inneholdt mange interessante vinklinger og konklusjonen. Det er viktig at eierstyring virkelig prioriteres i konkurranse med markedsfokuset. Eierstyring må ikke bli tomme ord. TYR melder tilbake synspunktene fra styret. Vedtak: TYR melder tilbake overfor Norsk Landbrukssamvirke synspunktene fra styret. Sak 74/11: Medeierskap i Biobank TYR har mottatt en henvendelse fra BioBank om mulig medeierskap. Vedlagt sakspapirene var en presentasjon av BioBank. I tillegg ble det gitt en orientering om en ekstern verdivurdering av BioBank. Styret mente at medeierskap i BioBank ikke var aktuelt nå med utgangspunkt i vedtatte prioriteringer og øvrige kapitalbehov. Vedtak: Medeierskap i BioBank er ikke aktuelt nå. Sak 75/11: Endret mønster for overføringer fra TYR til fylkes- og raselag I møtet mellom TYR og raselagene ble fra raselagshold tatt opp at man ønsket å endre mønsteret for overføringer fra TYR. Følgende mønster har styret vedtatt tidligere: Tilbakeføring av midler til rase- og fylkeslag skal skje med et a-kontobeløp innen 1. mai hvert år. A-kontobeløpet bør ligge på 70 % av estimert totalbeløp for året når det gjelder kontingent. Resterende beløp utbetales innen 31. desember hvert år. Fra det såkalte raselagsforumet er det fremmet ønske om følgende mønster: - Medlems kontingent skal betales ut raskere enn nå - A-konto 1 forfall: 1.april. 90 % - A-konto 2 forfall: 1. sept. utbetales 80 % av årsestimat for økonomisk tilbakeføring - Resterende utbetales i desember

8 8 90 % av medlemskontingenten 1. april er etter administrasjonens vurdering for mye for tidlig. 1. april er kort etter forfall og av erfaring er det mange som ikke betaler før etter purringer. Det foreslås derfor følgende mønster: - 1. mai: 80 % av kontingenten - 1. september: 80 % av årsestimat for økonomisk tilbakeføring - Sluttoppgjør foretas per 31. desember Vedtak: Styret ber om at følgende mønster skal gjelde for overføringer fra TYR til rase- og fylkeslagene: - 1. mai: 80 % av kontingenten - 1. september: 80 % av årsestimat for økonomisk tilbakeføring - Sluttoppgjør foretas per 31. desember Sak 76/11: Søknad om import av Dexter-okse TYR har mottatt søknad fra Sue og Anders Fretheim om import av Dexterokse. Ettersom det er tillatt å importere levende dyr til Norge, så må søknaden gjelde om unntak fra årsmøtevedtaket fra 2001 om import av levende dyr: Norsk Kjøttfeavlslag, samlet til årsmøte i Tønsberg 31. mars 2001, godtar ikke at medlemmer importerer levende storfe etter 1. april Medlemmer som heretter importerer levende storfe vil bli ekskludert fra laget. Importører som importerer levende storfe etter 1. april 2001 vil ikke bli tatt opp som medlemmer av laget. Årsmøtet delegerer til styret i Norsk Kjøttfeavlslag å eventuelt oppheve vedtaket. Styret har ved noen anledninger tidligere diskutert opphevelse av vedtaket eller endringer i TYRs holdning. Konklusjonen har vært at vedtaket gjelder. Det kan imidlertid diskuteres om eksklusjonen skal være livsvarig eller tidsavgrenset. Dersom styret velger å beholde vedtaket, må konsekvensen være at søknaden fra Sue og Anders Fretheim avslås og at de vil bli ekskludert som medlemmer av TYR dersom de velger å importere. Styret opphever ikke årsmøtevedtaket. Vedtak: Styret avslo søknaden fra Sue og Anders Fretheim om unntak fra årsmøtevedtaket om eksklusjon av medlemmer som importerer levende dyr til Norge.

9 9 Sak 77/11: Prisløype stambok Saken var utsatt fra tidligere, blant annet i påvente av Avlsrådets synspunkter. Dette sier Avlsrådet i saken: I dag koster det 250 kroner for utstedelse av stambokbevis (tillegg i pris for ikke-medlemmer og for dyr over tre år). I tillegg kommer kostnadene ved avstamningskontroll (360 kroner /660 kroner). Raselagene får 50 kroner per stambokføring av et dyr av den aktuelle rasen, mens TYR får resterende. For 2010 utgjorde dette kroner til TYR og kroner til raselagene. Avlsrådet mener at prisen for stambokføring kun skal dekke de reelle kostnadene knyttet til stambokføring. Raselagene har per i dag ingen kostnader knyttet til stambokføring. Her betaler derfor hver avler 50 kroner til driften av raselaget for hvert stambokført dyr. TYRs kostnader knyttet til stambokføring innebærer Stambokføringsansvarlig i 60 % stilling, drift og utvikling av database, trykkekostnader, konvolutter og porto ved utsending. Fram til nå har nok TYRs inntekter for stambokføring ikke vært større enn kostnadene knyttet til stambokføring. Ved omlegging til digitale stambøker vil kostnadene knyttet til trykking, konvolutter og porto falle vekk. Derfor ble det foreslått å redusere prisen for stambokføring med 50 kroner. Etter sammenslåing av Storfekjøttkontrollen og stambokbasen og automatisering av stambokføring bør arbeidsmengden for stambokføringsansvarlig og kostnadene ved drift av baser reduseres betraktelig etter innkjøringsfasen. Da bør prisen kunne reduseres ytterligere. Avlsrådet mener det bør jobbes for å få så billig stambokføring som mulig slik at flest mulig dyr blir stambokført (og dermed større avlspopulasjon). Avlsrådet stiller seg bak administrasjonens forslag om å foreslå et tillegg i medlemskontingenten i Storfekjøttkontrollen for å dekke kostnader ved stambokføring. På denne måten vil alle som nyter godt av at noen stambokfører være med på å betale kostnadene for at noen driver med stambokføring. Ved å legge på 200 kroner i medlemskontingenten i Storfekjøttkontrollen vil en med dagens medlemstall i Storfekjøttkontrollen få inn om lag en halv million per år. Dette bør dekke de reelle kostnadene knyttet til stambokføring. Dersom alle kostnadene knyttet til stambokføring dekkes inn over kontingenten i Storfekjøttkontrollen vil de som stambokfører kun måtte betale avstamningskontrollen. Dette er TYRs fullstendige prisløype per i dag: TYR-medlemmer Stambok kr 250,- Stambok for hunndyr over tre år, hanndyr over to år og embryoavkom kr 500,- DNA-verifisering (mor, far og avkom) kr 660,-

10 10 DNA-analyse (enkeltdyr) kr 360,- Ikke-medlemmer Stambok kr 750,- DNA-verifisering (mor, far og avkom) kr 1060,- DNA-analyse (enkeltdyr) kr 560,- Styret fastsatte en prisløype for stambokføring i to faser: Fase 1: Prisen på digital stambok settes til kr 200,- Prisen på stambok i papirversjon økes til kr 350,- Tilleggspriser for hunndyr over tre år og hanndyr over to år fjernes for både digitale stambøker og stambøker i papirversjon Prisen på kr 500,- opprettholdes for embryoavkom, uansett form på stamboka Fase 2: Prisen på digitale stambøker settes ytterligere ned når innkjøringsfasen er over og det nye kostnadsbildet kan kartlegges Prisen på stambok i papirversjon økes til kr 500,- Det må bli opp til raselagene om de vil opprettholde sin avgift på 50 kroner. Avlsrådets forslag om avgift i Storfekjøttkontrollen for å finansiere stambokføring er godt og skal spilles inn til kontrollens styringsorgan. Vedtak: Styret fastsatte prisløype for stambokføring. Sak 78/11: Diskusjonssak fra Bjarte Nes om oppfølging av TYRs mål- og strategiplan i avlsarbeidet Bjarte Nes ønsket at styret diskuterte hvordan man på best mulig måte sikrer en oppfølging av målsettingene i TYRs mål- og strategiplan i avlsarbeidet på de ulike kjøttferasene. Herunder problemstillinger knyttet til hvordan kommersielle målsettinger reflekteres i avlsarbeidet og problemstillinger knyttet til beslutningsprosesser i TYR-systemet. Nes skal ta opp denne saken til diskusjon i Avlsrådet, men ønsket å ha styrets synspunkter i saken som bakteppe for diskusjonene her. Nes har styrets støtte i å ta opp saken. Det er viktig for styret at bruken av fellesskapets midler i avlsarbeidet er tilrettelagt slik at man på best mulig måte sikrer en oppfølging av TYRs mål- og strategiplan. Vedtak: Det er viktig for styret at bruken av fellesskapets midler i avlsarbeidet er tilrettelagt slik at man på best mulig måte sikrer en oppfølging av TYRs målog strategiplan. Nes målbærer styrets synspunkter i Avlsrådet.

11 11 Sak 79/11: Lønnsjusteringer Saken utsatt til neste styremøte. Sak 80/11: Orienteringssaker a) TYRs LUF-søknad og Jordbruksavtalen 2011/2012. Det ble ikke bevilget penger til søknaden i årets Jordbruksoppgjør. Dette er en oppsummering og gjennomgang av LUF-søknadens skjebne så langt: Ordningene under Landbrukets utviklingsfond (LUF) omfatter virkemidler knyttet til næringsutviklings- og miljøtiltak, herunder tilskuddsordninger, tidsavgrensede programmer, samt utviklingsmidler. Det forhandles hvert år om LUF-rammens størrelse i jordbruksavtalesammenheng, og også om hvilke tiltak som skal finansieres av LUF-midler. Eksempel på et tiltak som ligger inn under LUF er "Friskere geiter". TYR har i møter med LMD og faglaga gjennom høsten og vinteren 2010/2011 diskutert og promotert en søknad om LUF-midler til et fire-årig utviklingsprogram for kjøttfeavlen i Norge. Inntrykkene fra disse møtene var positive. Uten at konkrete lovnader ble gitt, ble det gitt signaler om at søknaden var interessant og aktuell for finansiering gjennom i LUF. LUF-søknaden ble formelt oversendt LMD i februar Søknaden fikk videre positiv, administrativ behandling i LMD i innspillene som gis herfra til Statens posisjoner i tilbudsdokumentet. I Jordbrukets kravdokument ble det bedt om at bevilgningen til TYR skulle økes (med inntil 1,73 millioner kroner per år), men da under "post Tilskudd til dyreavl m.m." - ikke LUF. Årets jordbruksforhandlinger bar preg av at det var svært liten vilje fra Statens side til å bevilge budsjettmidler. Av totalramma på millioner kroner utgjorde budsjettmidlene 365 millioner kroner. Dette førte til knallharde prioriteringer både fra Statens og Norges Bondelag sin side (Småbrukarlaget brøt forhandlingene), også hva gjelder LUF-midler. Norges Bondelag har på generelt grunnlag sagt at de valgte å prioritere tiltak som har direkte inntektsvirkning for bonden. LMD har uttalt at det ikke var plass til TYRs søknad i årets ramme for LUF, da sett i sammenheng med hvor lite budsjettmidler Staten var villige til å gi. Det var ingen spesiell årsak til at TYR-søknaden falt ut (i likhet med andre gode søknader er det uttalt fra administrativt hold i LMD), det var ikke budsjettmessig rom i år. TYR gir ikke opp håpet om å få utviklingsprogrammet for kjøttfeavlen finansiert og gjennomført. Vi må jobbe for at LUF-søknaden får plass i 2012-avtalen, parallelt med å søke andre finansieringskilder. b) Oppsummering av auksjonen på Staur. Det ble solgt okser for i alt kroner, hvilket gir en snittpris på kroner. Kun to ganger i

12 12 auksjonens historie har omsetningen vært større; i 2010 og i Også snittprisen rangerer seg blant de tre høyeste noensinne. Dette ble gjennomsnittsprisene for de ulike rasene: Angus: kr ,- Hereford: kr ,- Charolais: kr ,- Simmental: kr ,- Limousin: kr ,- Verken Hereford eller Simmental har noen gang hatt høyere snittpris enn i år. Om lag 450 mennesker var innom Staur auksjonsdagen. Auksjonen har gjennom årene utviklet seg til å bli TYRs viktigste visningsarena og en festdag for kjøttfefolket. Falsk budgivning forekommer under auksjonen. TYR kan lite gjøre med dette annet enn å oppfordre til fair play. c) Årsmøte i Nortura april. Styreleder var til stede i årsmøtet og ga en kort orientering. d) Møte på Stortinget 5. mai. Økonomiutvalget hadde møte med medlem av Stortingets næringskomité Arne L. Haugen (Ap) i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger. Møtet ble avholdt før Staten la fram sitt tilbud og på et tidspunkt det fortsatt var mulig å påvirke. e) Rådsmøte i Norsk Landbrukssamvirke 25. mai. Møtet ble innledet med et seminar om norsk dyrevelferd og medienes søkelys. Deretter ble det formelle rådsmøtet avholdt. Til slutt var styrelederne i Nortura, Tine og Felleskjøpet utfordret til å holde innlegg om utfordringene rundt de respektive forretningsområdene. Styreleder og daglig leder deltok. f) Møte med Geno 27. mai. Det ble avholdt møte mellom Geno og TYR denne dagen for å diskutere nedgangen i sædsalget; årsaker og tiltak. Fra TYR møtte Erling Gresseth og Vegard Urset. Fra Geno deltok Sverre Bjørnstad og Hans Storlien. Vedlagt sakspapirene var en oppsummering av en kundeundersøkelse Geno har gjennomført blant medlemmene vedrørende bruken av kjøttfesæd i mjølkebesetningene. g) Høring av Jordbruksavtalen, Stortingets næringskomité 1. juni. TYR var representert i høringen av Jordbruksoppgjøret i Næringskomiteen. Øvrige organisasjoner som deltok var Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norskog og Samdriftenes kontaktorgan. TYR vektla ammekuas lave inntekter sammenliknet med andre produksjoner. Næringskomiteen avga sin innstilling om Jordbruksoppgjøret til Stortinget 14. juni. Vedlagt sakspapirene var et notat som kort redegjorde for innholdet i denne.

13 13 h) Påmelding til test 2011/2012. Det kom inn ca 300 påmeldinger til test og raselagene har påbegynt arbeidet med å ta ut okser til test. Pulje 1 er allerede tatt ut og er i skrivende stund på vei inn til Staur. Uttaket kan følges på TYRs hjemmesider. i) Avtale Hedmark Landbruksrådgivning, grovfôr Staur. TYR har inngått avtale med Hedmark Landbruksrådgivning om oppfølging og rådgivning om grovfôrhøstinga på Staur. Kopi av avtalen vedlagt sakspapirene. j) Sammenslåing av Storfekjøttkontrollen og stambokbasen, digitale stambokbevis. Dette er skrevet på TYRs hjemmesider om begivenheten : Mandag 23. mai vil Storfekjøttkontrollen og TYRs stambokbase bli slått sammen til en base. Fra denne dag vil alle jobbe mot en og samme base og vi unngår feil som har skjedd i forbindelse med overføringer av opplysninger mellom baser. Dette gjør jobben enklere for alle involverte parter! Fram til nå har produsenter lagt inn opplysningene i Storfekjøttkontrollen. Avstamningsopplysninger har så blitt overført til stambokbasen. Stambokbasen har blitt brukt som grunnlag for stambokføring, informasjon for Biobank for avstamningskontroll og slektskapsopplysninger til avlsverdiberegninger. På grunn av at Storfekjøttkontrollen og Stambokbasen teknisk sett har "sklidd fra hverandre" har det dessverre blitt mye feiloverføringer mellom de to basene. Dette vil vi unngå heretter siden alle kommer til å jobbe mot en og samme base. Det har blitt brukt mye tid på å rette opp gamle feil, men det kan likevel være at det dukker opp noen feil på enkeltdyr som ikke er oppdaget før sammenslåingen. Vær derfor vennlig å gi beskjed til Storfekjøttkontrollens brukerstøtte på e-post eller tlf dersom du oppdager noen feil. Fra og med samme dato blir det tilgjengelig et nytt skjermbilde i Storfekjøttkontrollen. Her får du mange nye muligheter i forbindelse med stambokføring. Blant annet kan du ved ett enkelt tastetrykk bestille stambokføring av hunndyr født før 1. januar 2011 og du kan ta ut skjema for avstamningskontroll for hanndyr og for hunndyr født etter 31. desember Du vil også få beskjed dersom et dyr ikke er stambokførbart slik det ligger inne med opplysninger nå. Fram til nå har man kunnet sende inn hårprøver for avstamningskontroll og man har risikert å ikke få beskjed om at dyret ikke er stambokførbart før etter at avstamningskontrollen er gjennomført (med tilhørende kostnader). I det nye skjermbildet vil du få informasjon om hva som er årsaken til at dyret ikke er stambokførbart (f.eks. dyret er krysning). I det nye skjermbildet vil du også få opp det nye stambokbeviset for kjøttfe. Her vil

14 14 det også ligge de sist publiserte avlsverdiene. Etter hver avlsverdiberegning kan man gå inn og se på stambokbevisene og få opp nye avlsverdier. Dette gjør stambokbeviset mer dynamisk enn papirversjonen av stambokbevis som har vært benyttet fram til nå. Du kan også se på norske aner til stambokførte dyr ved å klikke på stamboknummeret på denne anen. Da kommer det opp informasjon om denne anen. Det er ikke mulig å skrive ut stambokbevis på dyr som ikke har stått i besetningen. Etter hvert vil det komme flere rapporter i forbindelse med stambokføring. Blant annet vil det bli mulig å søke opp levende, stambokførte okser, rangere de etter avlsverdier og så finne ut hvor oksene befinner seg. Det nye skjermbildet finner dere under Registrering og Stambokføring. Øverst i skjermbildet velger man hvilke grupper dyr man ønsker å få opp (f.eks. "innmeldte okser"). Vi håper det nye skjermbildet blir tatt godt i mot og tar gjerne i mot innspill til forbedringer. k) Det ble orientert om at styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker en orientering om Staur (på Staur) onsdag 31. august Sak 62/11: Eventuelt a) Ansvar for rekruttering av ny daglig leder legges til styret. Røhnebæk, Jordhøy og Nordli utarbeider forslag til stillingsbeskrivelse og annonsetekst så raskt som mulig. Ansvar for rekruttering av avlskonsulent legges til daglig leder. Jordhøy og Nordli utarbeider forslag til stillingsbeskrivelse og annonsetekst så raskt som mulig. b) Søknad fra TYR Telemark om økonomisk støtte. Dersom søknaden falt utenom vurderingen i juni 2011, bør økonomisk støtte likevel vurderes. c) Sak fra Ola Jørn Tilrem knyttet til rapport fra Bioforsk om Klimagasser i landbruket. Rapporten var svært kritisk til storfe generelt og ammeku spesielt. TYR er oppmerksom på rapporten og argumenterer mot den i alle relevante fora. Tilrem tilskrives i saken. Sak 63/11: Evaluering av styremøtet Det var enighet om at styremøtet hadde vært godt. Jordhøy påpekte at enkelte vedtak burde vært formulert klarere underveis i styremøtet.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) Til stede: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Ola Jordhøy, Halvor

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Halvor Nordli

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 13-14 desember 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 13-14 desember 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 13-14 desember 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Forfall : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Oddbjørn Flataker

Detaljer

Protokoll styremøte august 2016

Protokoll styremøte august 2016 Protokoll styremøte 18-20. august 2016 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus J Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 15 juni 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Chatrine Tveita Oddbjørn Flataker,og

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015

STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015 STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad,John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola

Detaljer

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad (dag 1), John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola Inger Johanne

Detaljer

STYREPROTOKOL 13-14 november 2014

STYREPROTOKOL 13-14 november 2014 STYREPROTOKOL 13-14 november 2014 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johnsen, John Skogmo, Torill Helgerud

Detaljer

STYREPROTOKOLL 23-24 juni 2014

STYREPROTOKOLL 23-24 juni 2014 STYREPROTOKOLL 23-24 juni 2014 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johnsen Celina Lindeborg, John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

Protokoll styremøte 21 januar 2016

Protokoll styremøte 21 januar 2016 Til stede fra: Styre: Protokoll styremøte 21 januar 2016 Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Inger Johanne Bligaard Ordfører: Hallstein

Detaljer

Protokoll styremøte 21.november 2017

Protokoll styremøte 21.november 2017 Protokoll styremøte 21.november 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen 1.varamedlem Per Ivar Lauman Adm: Oddbjørn

Detaljer

Protokoll styremøte desember 2016

Protokoll styremøte desember 2016 Protokoll styremøte Til stede fra: 20-21. desember 2016 Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth Adm:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Johannes Nybø

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 21.juni 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 21.juni 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 21.juni 2013 Til stede fra: Styre: Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Inger Johanne Bligaard, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Oddbjørn

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2016/2017 og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen

Jordbruksforhandlingene 2016/2017 og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen Jordbruksforhandlingene 2016/2017 og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen FORSLAG TIL TILTAK FRA TYR AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON -fra avl til biff- Produksjon av kvalitet på norske

Detaljer

Protokoll styremøte 24.januar 2017

Protokoll styremøte 24.januar 2017 Protokoll styremøte 24.januar 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth Ordfører:

Detaljer

Protokoll styremøte oktober 2016

Protokoll styremøte oktober 2016 Protokoll styremøte 27-28 oktober 2016 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Økonomiutvalget: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus J Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe

Detaljer

Protokoll styremøte. 20.mars 2017

Protokoll styremøte. 20.mars 2017 Protokoll styremøte 20.mars 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola,, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johsen

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 12:30 Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås,

Detaljer

STYREPROTOKOLL 24.april 2015

STYREPROTOKOLL 24.april 2015 STYREPROTOKOLL 24.april 2015 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud Oddbjørn

Detaljer

Protokoll styremøte 24. august 2017

Protokoll styremøte 24. august 2017 Protokoll styremøte 24. august 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen 2.varamedlem Merethe Mørk. Forfall: Per

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

Protokoll styremøte. 15.mars 2016

Protokoll styremøte. 15.mars 2016 Protokoll styremøte 15.mars 2016 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola (kom noe senere), Inger Johanne Bligaard (fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 16. DESEMBER 2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 16. DESEMBER 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 16. DESEMBER 2010 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Halvor Nordli (sekr.)

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker I november 2015 ble det oppdaget en mindre feil i avlsverdiberegningen for vekst- og slakteegenskaper. Individer som var tvilling

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

Sak 07/04 Innkalling og sakliste

Sak 07/04 Innkalling og sakliste Tidspunkt: Onsdag 21. april 2004, kl. 09.30 14:00 Sted: Nsg sine lokaler i Parkveien 71, Oslo Til stede: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Anne Nordstoga (vara for Heiko Paulenz), Ewa

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 24. AUGUST 2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 24. AUGUST 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 24. AUGUST 2010 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Øyvind Utgården (ordfører), Vegard Urset,

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Tirsdag 29. april kl. 12:30 onsdag 30. april kl. 14:30, 2008 Sted: Deltakere: Forfall: Gardermoen Airport Hotel Ingrid Arneng (leder), Veronica Fagerland, Ola

Detaljer

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 TINE gir hvert år innspill til jordbruksforhandlingene. I dette

Detaljer

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen Kjøttfeavl i Norge Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR Gardermoen 12.01.2017 Disposisjon TYRs roller Utvikling av ammekutallet i Norge Stambokføring Nasjonalt avlsarbeid Avlsverdier Fenotypetest Avkomsgransking

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 13.5.214 13/1325-8 Utarbeidet av Anders Huus/ Elin Marie Stabbetorp Til Kopi til Inntektsvirkninger for ulike produksjoner, bruksstørrelser og geografisk

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Mailinformasjon oktober 2017

Mailinformasjon oktober 2017 Mailinformasjon oktober 2017 VERVEKAMPANJE For tiden pågår det en vervekampanje i fylkeslagene, men du som enkeltmedlem i TYR kan også delta for at vi skal nå målet om 2000 medlemmer innen årsskiftet!

Detaljer

Landbruksforum Snåsa Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag

Landbruksforum Snåsa Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag Landbruksforum Snåsa 02.12.2014 Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag Prognose 2015 pr november 2014 Produksjon % Anslag import Salg % Markedsbalanse Storfe/kalv 79 400 100 7 570 (1) 95 200 101-8

Detaljer

FRA MØTET I AVLSRÅDET FOR GEIT

FRA MØTET I AVLSRÅDET FOR GEIT REFERAT FRA MØTET I AVLSRÅDET FOR GEIT Møtested: Nsg, Parkveien 71, Oslo Møtetid: Fredag 24. oktober 2003, kl. 09:30 14:45 Til stede: Åge Lohn (leder), geiteholder i Folldal Veronika Fagerland, geiteholder

Detaljer

Jordbruksforhandlinger. NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud

Jordbruksforhandlinger. NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud Jordbruksforhandlinger NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud Forhandlingsretten - Hovedavtalen av 1950 Det forhandles om inntektsmuligheter, ikke garantert inntekt! Forhandler om: - administrerte priser

Detaljer

NORSK KJØTTFEAVLSLAG

NORSK KJØTTFEAVLSLAG Årsmelding for 2005 NORSK KJØTTFEAVLSLAG 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM FOR ÅRSMØTET 2006 SAKLISTE 1. STYRETS MELDING FOR 2005 2. REGNSKAP 2005 3. ORGANISASJON 4. AKTUELLE SAKER, STATISTIKKER M.M. 5. FORSLAG

Detaljer

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø,

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, 21.09.2016 Jordbruksoppgjøret 15.mai 2016 Lønnsvekst på 3,1 % eller kr. 10 700 pr. årsverk

Detaljer

Styremøte Norsk Limousin

Styremøte Norsk Limousin Styremøte Norsk Limousin fredag 10. november 2017 Sted; Nortura Malvik Tilstede; Torleif Susort, Ole Jonny Olden, Lars Erik Megarden, Lars Henden, Tor-Erik Ertzaas, Bjørn Aasen, Halvor Øiestad, Asmund

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Protokoll styremøte 18. februar 2016

Protokoll styremøte 18. februar 2016 Protokoll styremøte 18. februar 2016 Til stede fra: Styre: Forfall: Ordfører: Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud, Per Øyvin Sola, Inger Johanne Bligaard,Torgrim

Detaljer

Robin Sjøgård. 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune Vi skaper liv!

Robin Sjøgård. 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune Vi skaper liv! Robin Sjøgård 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune. 21.12.2016 Vi skaper liv! FORMÅL Norges Bondelag har som mål å «samle alle som er, eller kjenner

Detaljer

6. ØKTE OVERFØRINGER FRA TYR TIL RASE- OG FYLKES- LAGENE

6. ØKTE OVERFØRINGER FRA TYR TIL RASE- OG FYLKES- LAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM FOR ÅRSMØTET 2010 SAKLISTE 1. STYRETS MELDING FOR 2009 2. REGNSKAP 2009, REVISJONSBERETNING 3. ORGANISASJON 4. AKTUELLE SAKER, STATISTIKKER M.M. 5. VEDTEKTSENDRING 6. ØKTE OVERFØRINGER

Detaljer

Økt storfekjøttproduksjon. Norge. Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013

Økt storfekjøttproduksjon. Norge. Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013 Økt storfekjøttproduksjon i Norge Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013 Ekspertgruppen Tor Arne Ruud, leder (Animalia) Hans Thorn Wittussen (Nortura) Bjørn-Ole Juul-Hansen (Kjøtt-

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. torsdag 08. september 2011 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. torsdag 08. september 2011 kl P R O T O K O L L fra møte i styrene for FFL og JA torsdag 08. september 2011 kl. 10.00 i Statens landbruksforvaltning I forkant av styremøtet ble det holdt et møte med LMD fra 10:00 til 12:00. Styremøtet

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

Protokoll fra fordelingsforhandlinger 26. juni 2017

Protokoll fra fordelingsforhandlinger 26. juni 2017 Protokoll fra fordelingsforhandlinger 26. juni 2017 mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter Stortingets behandling av Prop. 141 S (2016-2017), jf. Innst. 445 S (2016-2017)

Detaljer

Protokoll styremøte 28 april 2017

Protokoll styremøte 28 april 2017 Protokoll styremøte 28 april 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Per Ivar Laumann, Erling Gresseth, Magnus Johnsen. 2 varamann Merethe Skarland

Detaljer

Referat fra Ledersamling 2017 på Kringler Gjestegård

Referat fra Ledersamling 2017 på Kringler Gjestegård Referat fra Ledersamling 2017 på Kringler Gjestegård Ledersamlinga 2017 ble avholdt 18. og 19. oktober i naturskjønne omgivelser på Kringler Gjestegård, Maura. Samlingen startet med velkomsthilsen fra

Detaljer

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 STYRELEDEREN HAR ORDET På neste styremøte vil jeg foreslå at det bevilges penger til ikke bare en, men to flaggstenger. En som vi skal bruke til TYR-vimpel og en som vi

Detaljer

Årsmelding 2 0 0 7 NORSK KJØTTFEAVLSLAG. Organisasjonsnummer 970 142 223

Årsmelding 2 0 0 7 NORSK KJØTTFEAVLSLAG. Organisasjonsnummer 970 142 223 Årsmelding 2 0 0 7 NORSK KJØTTFEAVLSLAG Organisasjonsnummer 970 142 223 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM FOR ÅRSMØTET 2008 SAKLISTE 1. STYRETS MELDING FOR 2007 2. REGNSKAP 2007 3. AVLSARBEIDET I NORSK KJØTTFEAVLSLAG

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 5. mars 2014 kl. 09:00. Statens landbruksforvaltning. Møte nr. 2/2013

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 5. mars 2014 kl. 09:00. Statens landbruksforvaltning. Møte nr. 2/2013 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Onsdag 5. mars 2014 kl. 09:00 i Statens landbruksforvaltning Møte nr. 2/2013 Møtet ble hevet kl 14:30. Til stede: Ann Merete Furuberg, Erling Lae, Jan Egil

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00. hos. Norges forskningsråd. Møte nr. 2/2016

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00. hos. Norges forskningsråd. Møte nr. 2/2016 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00 hos Norges forskningsråd Møte nr. 2/2016 Møtet ble hevet kl 16:00 Til stede: Lars Iver Wiig, Gaute Lenvik, Kristin Taraldsrud

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Jordbruksforhandlingene En barriere er brutt!

Jordbruksforhandlingene En barriere er brutt! Jordbruksforhandlingene 2013 En barriere er brutt! Prioriterte områder: De beste mulighetene for produksjonsøkning er for: Storfekjøtt Korn Grøntsektoren Ramme og inntekt Totalt er ramma på 1270 mill kr.

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo. Landsrådets faste medlemmer møtte på onsdag etter kl 16:00 i Parkveien 71 for diskusjoner. Deltakere:

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Jordbruksoppgjøret 2016 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

NSGs krav til raser og raselag

NSGs krav til raser og raselag NSGs krav til raser og raselag Thor Blichfeldt Avlssjef Norsk Sau og Geit Daglig leder NSG Semin AS Lov om husdyravl 1.Lovens formål er å sikre forsvarlig husdyravl, herunder kunstig overføring av sæd,

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 9. 10.12.2011 Tid: Møtestart kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke

Detaljer

Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter

Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter Møtereferat Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter - 17.9.2008 Møtet gjennomført som telefonmøte Tilstede: Reidar Andestad Oikos Marianne Kulø Dyrevernalliansen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg KFU

Kommunalt foreldreutvalg KFU Kommunalt foreldreutvalg KFU Forslag til styreinstruks Innledning Hensikt Vi har nedtegnet retningslinjer for styrearbeidet i KFU for å sikre at alle styremedlemmer er samstemte med hensyn til styrearbeidets

Detaljer

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro!

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro! Statens tilbud 2009 Vi får Norge til å gro! Ramme for tilbudet Grunnlag Volum Pris, % el. kr Sum endr. Mill. kr endring Mill. kr. 0. Markedsinntekter volum 24.831 0,0 % 0,0 % 0 1. Driftskostnader 1 a)

Detaljer

NORSK SAU- OG GEITALSLAG

NORSK SAU- OG GEITALSLAG NORSK SAU- OG GEITALSLAG Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 09 november 2004 Referat

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 17. november kl 18 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 12/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Referat fra Referat

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF TORSDAG 31. JANUAR 2011

INNKALLING TIL MØTE I DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF TORSDAG 31. JANUAR 2011 INNKALLING TIL MØTE I DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF TORSDAG 31. JANUAR 2011 Det innkalles herved til møte i styringsgruppen torsdag 31. januar 2011 kl 0830-1030 i FRIFOs lokaler. SAKER: Sak 1. Referat

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 1 Kjøtt og egg: Jordbrukets største verdiskaper Kjøtt og egg: 9,7 milliarder kr i produksjonsverdi (2010). Det utgjør 40 % av

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Godkjent referat VT/bkl/06.04.2016 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 3/2015: Onsdag 4.november 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle

Detaljer

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 REGLeR for storfekjøttkontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 FORORD Reglene for Storfekjøttkontrollen er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter

Detaljer

Høring - regelverk under Omsetningsrådet

Høring - regelverk under Omsetningsrådet Vår dato: 22.05.2009 Vår referanse: 200909130- Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Høringsinstanser i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer

Storfebeiting i utmark utfordringer og muligheter. Oddbjørn Flataker TYR

Storfebeiting i utmark utfordringer og muligheter. Oddbjørn Flataker TYR Storfebeiting i utmark utfordringer og muligheter Oddbjørn Flataker TYR - 15112017 Storfebeiting i utmark utfordringer og muligheter Norsk storfekjøttproduksjon- Bærekraftig og lønnsom Storfebeiting i

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård Desse møtte: Avlsutvalet, styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, Celina Lindeborg, Hallstein Flesland

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/29.03.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/11: Lørdag 22.januar 2011 kl. 08.30. Sted: Radisson Plaza Hotel, Oslo. Tilstede: Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Avlsrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Avlsrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 6. april 2006, kl. 15:00 16:30 Deltakere: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås, Thor Blichfeldt og

Detaljer

Jordbruksforhandlinger 2012 Dalsbygdas Bondelag

Jordbruksforhandlinger 2012 Dalsbygdas Bondelag Jordbruksforhandlinger 2012 Dalsbygdas Bondelag Mjølk og storfekjøtt produksjon,trenger ei vesentlig lønnsomhetsforbedring for å dekke det nasjonale markedet. Småfe kjøttproduksjon har de siste åra hatt

Detaljer

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS?

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? NOTAT 22012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? 1 SAMMENDRAG: Jordbruket har i utgangspunktet to inntektskilder: Overføringer fra staten (budsjettstøtte til tilskudd), og priser i markedet (råvarepris).

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. tirsdag 29. mars 2011 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. tirsdag 29. mars 2011 kl P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA tirsdag 29. mars 2011 kl. 12.00-15.30 i Statens landbruksforvaltning Styrene for FFL og JA hadde invitert representanter for sentrale organisasjoner og

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 27. september kl. 18.00 Sted: Sagene samfunnshus, møterom Trinserud Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Tilstede: Einar, Axel, daglig leder Agenda 1. Godkjenning

Detaljer

MØTEBOK Side 1 av 6. For øvrig ble det spesielt fokus på lagbygging og at A-laget av enkeltindivider ble et A-lag for styret/felleskapet.

MØTEBOK Side 1 av 6. For øvrig ble det spesielt fokus på lagbygging og at A-laget av enkeltindivider ble et A-lag for styret/felleskapet. MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr : U-26/10: OPPFØLGNING AV STYRESEMINARET./. Det vises til sak U-03/10 (vedlegg 1) der styret ble enige om å avholde et styreseminar før de la fram en sak om rolleavklaring, rolleforståelse

Detaljer

Ekspertråd for økt produksjon av storfekjøtt. Hans Thorn Wittussen Nortura SA

Ekspertråd for økt produksjon av storfekjøtt. Hans Thorn Wittussen Nortura SA Ekspertråd for økt produksjon av storfekjøtt Hans Thorn Wittussen Nortura SA Mandat Det nedsettes en ekspertgruppe med mandat å gi statsråden råd om hvordan produksjonen av storfekjøtt kan økes. Rådene

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016-2 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker Ved avlsverdiberegningen i oktober 2016 ble det for første gang publisert del- og totalindekser på norsk kjøttfe! Indeksene

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer