PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Halvor Nordli (sekr.), Ola Jordhøy Erling Gresseth BioHus, Hamar Møtetid: Kl Erlend Røhnebæk ønsket velkommen til styremøte. Røhnebæk ga en orientering om status med hensyn til status for styret og styrearbeidet, spesielt knyttet til Brændvangs posisjon som styremedlem framover. Styret hadde i etterkant av telefonmøtet bedt kontrollkomiteen om bistand. Kopi av brev fra kontrollkomiteen til Brændvang ble framlagt for styret. Ansvaret er nå plassert i kontrollkomiteen og det er denne som håndterer saken videre. Det var ønskelig at enkelte omfattende sakspapirer kunne sendes per post. Styremedlemmene tar kontakt med sekretariatet om dette ved behov. På spørsmål om omnummerering av utsatte saker ble det sagt at dette ikke skapte formelle problemer. Sak 64/11: Åpen post Det ble orientert om sviktende kjøttfesædrutiner hos enkelte av Genos inseminører. Det er viktig at konkrete saker meddeles TYR slik at disse kan følges opp overfor Geno. Saken bør også drøftes på tillitsmannsnivå. Sak 65/11: Protokoll fra styremøte 20. juni 2011 og 6. juli 2011 Det ble vist til forslag til protokoll fra styremøte 20. juni Berit C. Brændvang hadde kommentarer knyttet til protokollforslaget, og det ble foreslått at disse kommentarene ble vedlagt protokollen i sin helhet. Videre ble forslag til protokoll fra telefonstyremøte 6. juli 2011 utdelt og gjennomgått. Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte 20. juni 2011, vedlagt kommentarer fra Berit C. Brændvang, godkjennes og underskrives. Styreprotokoll fra styremøte 6. juli 2011 godkjennes og underskrives.

2 2 Sak 66/11: Orientering fra sekretariatet Saken tas sammen med sak 72/11. Sak 67/11: Regnskap per mai 2011 På grunn av ferieavvikling i Genos regnskapsavdeling forelå det ikke en oppdatert regnskapsoversikt annen enn den framlagt i styremøtet 20. juni 2011 (også vedlagt utsendelsen av styrepapirer til styremøtet nå 11. august). Daglig leder gikk igjennom regnskapet og la også fram en likviditetsoversikt, slik styret ba om i styremøtet 20. juni. Vedtak: Styret tar TYRs regnskap per mai 2011, samt orienteringen om TYRs likviditet, til orientering og etterretning. Sak 68/11: Underskriving av styreinstruksen TYRs styreinstruks ble ikke underskrevet i styremøtet 20. juni. Saken var derfor satt opp på ny for å sikre at formalitetene knyttet til underskrevet styreinstruks var på plass. Vedlagt styrepapirene var gjeldende forslag til styreinstruks. Til kommende styreinstruks spilles det inn at den bør inneholde en passus om styremedlemmer og konkurrerende virksomhet med TYR. Innspillet skal også gis valgkomiteen. Vedtak: Styret skrev under styreinstruksen for 2011/2012. Sak 69/11: Møte mellom TYR og raselagene, oppsummering og oppfølging Møtet ble avholdt 6. juni 2011 på Gardermoen. Vedlagt sakspapirene var et foreløpig og summarisk referat fra møtet. På dagsorden sto følgende tema: - Kviga Nedgang i sædsalget, tiltak på kort og lang sikt - Informasjonsflyt og samarbeid mellom TYR og raselagene ** - Praktisering av Koorimps regelverk - Avlsarbeid, drift av Staur - Koordinering mellom laga - Økonomi / budsjettering over år (tilbakeføring til rase- og fylkeslag) Det var behov for at styret diskuterer videre oppfølging av møtet, både av enkeltsaker og på generelt grunnlag. Kommende ledersamlinga må brukes aktivt til oppfølging av saker og til tillitsmannsskolering.

3 3 Ledersamlinga framskyndes med én dag til 1. og 2. november. Sak om endret mønster for overføringene til rase- og fylkeslag tas i sak 75. Observasjonen om manglende Kviga-engasjement gjør at styret bør diskutere om Kviga er et arrangement som TYR skal bruke ressurser på også videre framover. Styret avventer Kviga 2011 før diskusjon om arrangementets videre skjebne. Det ble i møtet med raselagene bedt om at saklista til styremøtene kunne sendes også til rase- og fylkeslagslederne i forkant av styremøtet. Styret hadde ingen innvendinger mot dette. Vedtak: Ledersamlingen framskyndes til 1. og 2. november Innhold og program i ledersamlingen avklares i løpet av september. Sakliste til styremøtene i TYR sendes til rase- og fylkeslagslederne i forkant av styremøtene til orientering. Sak 70/11: Jordbruksavtalen 2011/2012 Følgende er en kort oppsummering av årets Jordbruksavtale, publisert på TYRs hjemmesider. Det ble enighet mellom Staten og Norges Bondelag om Jordbruksavtale for 2011/2012 i dag, mandag 16. mai. Ramma ble til slutt på millioner kroner. Ramma er sammensatt slik: - Økte målpriser: 580 mill - Økte priser fra : 280 mill (som følge av bortfall av matproduksjonsavgiften) - Budsjettmidler: 365 mill - Overførte midler fra 2010: 60 mill - Endret verdi jordbruksavdraget: 135 mill Det sies at bortfall av matproduksjonsavgiften fører til mulighet for økte engrospriser på til samen 50 mill kroner fra for storfe og kylling. Likt fordelt mellom kjøttslagene gir dette 32 øre per kg kjøtt. Referansebruket for ammeku får en inntektsøkning på 25 tusen kroner. Brukene med svin og egg i kombinasjon med korn/planteproduksjon kommer best ut med en beregnet økning på 60-tusentallet i kroner. Mjølkeproduksjonen ligger på et nivå så vidt over ammeku, da i området tusen kroner avhengig av størrelse og geografi. Foreløpig konklusjon: Ammekua er ikke prioritert spesielt. I tillegg til bortfall av matproduksjonsavgiften ligger forhandlingsgevinsten grovt sett på 50 millioner kroner på målpris og 50 millioner kroner i budsjettmidler.

4 4 Her er noen av endringene som angår ammekua spesielt: Driftstilskudd: + kr 360 til kr per ammeku Produksjonstilskudd ammeku: + kr 270 til kr i intervallet 1-25 kyr. + kr 220 til kr i intervallet kyr. Statens forslag om kr 500 per ku i intervallet 51 til 75 kyr er forhandlet vekk. Produksjonstilskudd storfe: +kr 13 til kr 800 per storfe Tak produksjonstilskudd: + kr til kr Beitetilskudd: Utmarksbeite +kr 30 til kr 360 per storfe. Beitetilskudd: +kr 15 til kr 415 per storfe Velferd: Økning i satsen for ammeku med kr 97 til kr 885 per ku (12 %). Øvrige dyreslag 4 % AK-tilskudd grovfôr: + kr 15 i sone 1, +kr 25 i sonene 3-7 Når det gjelder det bortforhandlede produksjonstilskuddet, er det slik at en besetning med 75 ammekyr går glipp av kroner i tilskudd hvis man sammenlikner Statens tilbud og avtalen. Trekker man fra forhandlingsgevinsten på driftstilskudd, kjøttpris, arealtilskudd og velferd, så kommer en slik produsent omtrent ut i null. Men, en utvidelse av intervallet opp til 75 kyr ville ha vært et viktig signal om at ammekua er ei profesjonell næring og om at antall ammekyr må opp. Dessuten hadde forslaget i sammenhengen en svært lav kostnad: 600 tusen kroner. Vedlagt sakspapirene var et notat som TYR benyttet i Næringskomiteens høring av Jordbruksavtalen 1. juni. Notatet dokumenterer at dette langt fra er et Grovfôroppgjør slik det ble framstilt som. Tvert imot var det de kraftfôrkrevende produksjonene som fikk en kraftig (beregnet) økning i inntektene som følge av dette oppgjøret. Det er dessverre bare å gjenta hva som ble skrevet i styrepapirene i 2010 angående fjorårets jordbruksoppgjør: Nok en gang står ammekuprodusentene og TYR skuffa tilbake. Eneste trøst får være at situasjonen høyst sannsynlig hadde vært enda verre dersom ikke TYR hadde talt ammekuas sak gjennom årene. Ammekuas problem kan formuleres slik: Styrket ammekuøkonomi kan oppnås gjennom tildeling av friske midler eller ved omfordeling mellom produksjonene. Når Staten ikke vil gi friske midler, og faglaga samtidig ikke vil omfordele, så er ammekua fanget i et uføre som det har vist seg er vanskelig å komme ut av. Vedlagt styrepapirene var også to innspill fra Marit Heide Romsås som berører TYRs strategier og prioriteringer ved framtidige jordbruksforhandlinger, ett spilt inn til styremøtet 20. juni og ett spilt inn til styremøtet nå 20. august.

5 5 Det ble stilt spørsmål om det var på tide for TYR å endre taktikk, eller om det skulle males på i samme spor (som tross alt har gitt driftstilskudd, beitetilskudd og utflating av tilskuddssatser)? Styret mente at TYR må fortsette å øke kunnskapen om ammekua blant våre beslutningstakere. Det er også viktig for TYR å få inn ammekuprodusenter som tillitsmenn i faglaga, både lokalt og sentralt. Ledersamlingen i november skal benyttes som en viktig del av forberedelsene fram mot neste års jordbruksforhandlinger. Vedtak: Styret diskuterte Jordbruksavtalen 2011/2012. TYR må fortsette å øke kunnskapen om ammekua blant våre beslutningstakere, et arbeid som skal skje på alle nivåer i TYR-organisasjonen. TYR skal aktivt arbeide for å få inn ammekuprodusenter som tillitsmenn i faglaga, både lokalt og sentralt. Sak 71/11: TYRs framtidige eksportsatsing Det knytter seg mange spørsmål og problemstillinger til TYRs eksportsatsing. Skal TYR drive med eksport på si eller skal eksport være et sjølstendig forretningsområde? Dersom målene for sædsalget skal nås, må eksport bli et eget satsnings- og forretningsområde. TYR kan vanskelig lykkes i dette arbeidet uten bruk av ressurser og kompetanse. Hva skal videre være TYRs ambisjon for eksport av kjøttfesæd? En fortsettelse og utvidelse av dagens opplegg som den ene ytterligheten, til fullskala satsing à la Geno Global som den andre. En fullskala satsing innebærer store endringer i TYRs okseflyt. TYR kan ikke som i dag la oksene stå i kort tid på seminstasjonen. TYR må da gå over til et venteoksesystem, hvilket innebærer at TYR må eie/ha styringsretten over alle seminokser. Et slikt opplegg innebærer store kostnader og investeringer som ikke vil generere inntekter før etter mange år. En fortsettelse og utvidelse av dagens opplegg innebærer at seminoksene står på seminstasjonen i én periode, men med mulighet for utvidelse av antall doser som tas ut sammenliknet med dagens opplegg. Uansett vil sædlageret etter hver okse være begrenset, og vi vil som i dag oppleve at vi er tomme for etterspurte okser. Et slikt opplegg vil også begrense mulighetene for satsning på eksport av kjøttfesæd med sædteknologi som langtidsholdbar sæd og kjønnsseparert sæd. Har TYR økonomiske muskler til å satse på eksport? Skal TYR satse alene, eller skal samarbeidspartnere inviteres med? Før eksterne eventuelt skal inviteres inn, må TYR velge modell og det må skisseres et konkret opplegg. Dette forberedende arbeidet var lagt inn i LUF-søknaden (som dessverre ikke gikk igjennom, les mer under orienteringssaker) og må nå finne annen finansiering.

6 6 Diskusjonen om og valg av strategier for TYRs eksportsatsning avventes inntil ny daglig leder er på plass. I mellomtiden skal kunnskap om konsekvensene av de ulike valgene forankres i alle deler av organisasjonen. Vedtak: Diskusjonen om og valg av strategier for TYRs eksportsatsning avventes inntil ny daglig leder er på plass. I mellomtiden skal kunnskap om konsekvensene av de ulike valgene forankres i alle deler av organisasjonen. Sak 72/11: TYR-sekretariatet, nå og framover (konfidensielle opplysninger utelates fra protokollen som offentliggjøres) Det ble vist til kommentarene til sak 53 til styremøtet 20. juni. I forbindelse med daglig leders sjukemelding i juni/juli tok Røhnebæk over som fungerende daglig leder i TYR. Dette innebar at Karl Roger Hegseth i samme periode rykket opp som styreleder. Status per dags dato var følgende: Røhnebæk er tilbake som styreleder fra dags dato etter å ha fungert som daglig leder siden styremøtet 20. juni Hegseth er tilbake som er nestleder fra dags dato etter å ha fungert som styreleder siden styremøtet 20. juni Daglig leder sier opp sin stilling. Fortsetter i full stilling i TYR inntil ny daglig leder er på plass og i funksjon. Egen avtale inngås om dette Ola Jordhøy leies inn som fungerende daglig leder på timebasis så lenge styret ser behov for dette. Egen avtale inngås mellom TYR og Jordhøy om dette Nordli fungerer som daglig leder til fram til 5. september. Etter dette overtar Jordhøy det formelle daglig leder-ansvaret Vedtak: Styret tar gjennomgangen og avklaringene knyttet til TYRs framtidige bemanningssituasjon til orientering og etterretning. Sak 73/11: Rapport fra Eierstyringsutvalget (Norsk Landbrukssamvirke) Med utgangspunkt i problemstillingen Hvordan sikre god eierstyring i landbrukssamvirket, satte Norsk Landbrukssamvirke i 2010 et utvalg med følgende mandat: - Identifisere utfordringene og utrede mulighetene for å sikre god framtidig eierstyring - Utarbeide forslag til tiltak Vedlagt sakspapirene var rapporten fra utvalget som særlig fokuserte på:

7 7 - Betydningen av søkeprosessen og hvordan man skal motivere og få tak i talentene - Valgkomiteens sammensetning og rolle - Betydningen av treningsarenaer og kompetansebygging Norsk Landbrukssamvirke har bedt medlemsorganisasjonene om å komme tilbake med synspunkter på rapporten. Styret var av den oppfatning at rapporten inneholdt mange interessante vinklinger og konklusjonen. Det er viktig at eierstyring virkelig prioriteres i konkurranse med markedsfokuset. Eierstyring må ikke bli tomme ord. TYR melder tilbake synspunktene fra styret. Vedtak: TYR melder tilbake overfor Norsk Landbrukssamvirke synspunktene fra styret. Sak 74/11: Medeierskap i Biobank TYR har mottatt en henvendelse fra BioBank om mulig medeierskap. Vedlagt sakspapirene var en presentasjon av BioBank. I tillegg ble det gitt en orientering om en ekstern verdivurdering av BioBank. Styret mente at medeierskap i BioBank ikke var aktuelt nå med utgangspunkt i vedtatte prioriteringer og øvrige kapitalbehov. Vedtak: Medeierskap i BioBank er ikke aktuelt nå. Sak 75/11: Endret mønster for overføringer fra TYR til fylkes- og raselag I møtet mellom TYR og raselagene ble fra raselagshold tatt opp at man ønsket å endre mønsteret for overføringer fra TYR. Følgende mønster har styret vedtatt tidligere: Tilbakeføring av midler til rase- og fylkeslag skal skje med et a-kontobeløp innen 1. mai hvert år. A-kontobeløpet bør ligge på 70 % av estimert totalbeløp for året når det gjelder kontingent. Resterende beløp utbetales innen 31. desember hvert år. Fra det såkalte raselagsforumet er det fremmet ønske om følgende mønster: - Medlems kontingent skal betales ut raskere enn nå - A-konto 1 forfall: 1.april. 90 % - A-konto 2 forfall: 1. sept. utbetales 80 % av årsestimat for økonomisk tilbakeføring - Resterende utbetales i desember

8 8 90 % av medlemskontingenten 1. april er etter administrasjonens vurdering for mye for tidlig. 1. april er kort etter forfall og av erfaring er det mange som ikke betaler før etter purringer. Det foreslås derfor følgende mønster: - 1. mai: 80 % av kontingenten - 1. september: 80 % av årsestimat for økonomisk tilbakeføring - Sluttoppgjør foretas per 31. desember Vedtak: Styret ber om at følgende mønster skal gjelde for overføringer fra TYR til rase- og fylkeslagene: - 1. mai: 80 % av kontingenten - 1. september: 80 % av årsestimat for økonomisk tilbakeføring - Sluttoppgjør foretas per 31. desember Sak 76/11: Søknad om import av Dexter-okse TYR har mottatt søknad fra Sue og Anders Fretheim om import av Dexterokse. Ettersom det er tillatt å importere levende dyr til Norge, så må søknaden gjelde om unntak fra årsmøtevedtaket fra 2001 om import av levende dyr: Norsk Kjøttfeavlslag, samlet til årsmøte i Tønsberg 31. mars 2001, godtar ikke at medlemmer importerer levende storfe etter 1. april Medlemmer som heretter importerer levende storfe vil bli ekskludert fra laget. Importører som importerer levende storfe etter 1. april 2001 vil ikke bli tatt opp som medlemmer av laget. Årsmøtet delegerer til styret i Norsk Kjøttfeavlslag å eventuelt oppheve vedtaket. Styret har ved noen anledninger tidligere diskutert opphevelse av vedtaket eller endringer i TYRs holdning. Konklusjonen har vært at vedtaket gjelder. Det kan imidlertid diskuteres om eksklusjonen skal være livsvarig eller tidsavgrenset. Dersom styret velger å beholde vedtaket, må konsekvensen være at søknaden fra Sue og Anders Fretheim avslås og at de vil bli ekskludert som medlemmer av TYR dersom de velger å importere. Styret opphever ikke årsmøtevedtaket. Vedtak: Styret avslo søknaden fra Sue og Anders Fretheim om unntak fra årsmøtevedtaket om eksklusjon av medlemmer som importerer levende dyr til Norge.

9 9 Sak 77/11: Prisløype stambok Saken var utsatt fra tidligere, blant annet i påvente av Avlsrådets synspunkter. Dette sier Avlsrådet i saken: I dag koster det 250 kroner for utstedelse av stambokbevis (tillegg i pris for ikke-medlemmer og for dyr over tre år). I tillegg kommer kostnadene ved avstamningskontroll (360 kroner /660 kroner). Raselagene får 50 kroner per stambokføring av et dyr av den aktuelle rasen, mens TYR får resterende. For 2010 utgjorde dette kroner til TYR og kroner til raselagene. Avlsrådet mener at prisen for stambokføring kun skal dekke de reelle kostnadene knyttet til stambokføring. Raselagene har per i dag ingen kostnader knyttet til stambokføring. Her betaler derfor hver avler 50 kroner til driften av raselaget for hvert stambokført dyr. TYRs kostnader knyttet til stambokføring innebærer Stambokføringsansvarlig i 60 % stilling, drift og utvikling av database, trykkekostnader, konvolutter og porto ved utsending. Fram til nå har nok TYRs inntekter for stambokføring ikke vært større enn kostnadene knyttet til stambokføring. Ved omlegging til digitale stambøker vil kostnadene knyttet til trykking, konvolutter og porto falle vekk. Derfor ble det foreslått å redusere prisen for stambokføring med 50 kroner. Etter sammenslåing av Storfekjøttkontrollen og stambokbasen og automatisering av stambokføring bør arbeidsmengden for stambokføringsansvarlig og kostnadene ved drift av baser reduseres betraktelig etter innkjøringsfasen. Da bør prisen kunne reduseres ytterligere. Avlsrådet mener det bør jobbes for å få så billig stambokføring som mulig slik at flest mulig dyr blir stambokført (og dermed større avlspopulasjon). Avlsrådet stiller seg bak administrasjonens forslag om å foreslå et tillegg i medlemskontingenten i Storfekjøttkontrollen for å dekke kostnader ved stambokføring. På denne måten vil alle som nyter godt av at noen stambokfører være med på å betale kostnadene for at noen driver med stambokføring. Ved å legge på 200 kroner i medlemskontingenten i Storfekjøttkontrollen vil en med dagens medlemstall i Storfekjøttkontrollen få inn om lag en halv million per år. Dette bør dekke de reelle kostnadene knyttet til stambokføring. Dersom alle kostnadene knyttet til stambokføring dekkes inn over kontingenten i Storfekjøttkontrollen vil de som stambokfører kun måtte betale avstamningskontrollen. Dette er TYRs fullstendige prisløype per i dag: TYR-medlemmer Stambok kr 250,- Stambok for hunndyr over tre år, hanndyr over to år og embryoavkom kr 500,- DNA-verifisering (mor, far og avkom) kr 660,-

10 10 DNA-analyse (enkeltdyr) kr 360,- Ikke-medlemmer Stambok kr 750,- DNA-verifisering (mor, far og avkom) kr 1060,- DNA-analyse (enkeltdyr) kr 560,- Styret fastsatte en prisløype for stambokføring i to faser: Fase 1: Prisen på digital stambok settes til kr 200,- Prisen på stambok i papirversjon økes til kr 350,- Tilleggspriser for hunndyr over tre år og hanndyr over to år fjernes for både digitale stambøker og stambøker i papirversjon Prisen på kr 500,- opprettholdes for embryoavkom, uansett form på stamboka Fase 2: Prisen på digitale stambøker settes ytterligere ned når innkjøringsfasen er over og det nye kostnadsbildet kan kartlegges Prisen på stambok i papirversjon økes til kr 500,- Det må bli opp til raselagene om de vil opprettholde sin avgift på 50 kroner. Avlsrådets forslag om avgift i Storfekjøttkontrollen for å finansiere stambokføring er godt og skal spilles inn til kontrollens styringsorgan. Vedtak: Styret fastsatte prisløype for stambokføring. Sak 78/11: Diskusjonssak fra Bjarte Nes om oppfølging av TYRs mål- og strategiplan i avlsarbeidet Bjarte Nes ønsket at styret diskuterte hvordan man på best mulig måte sikrer en oppfølging av målsettingene i TYRs mål- og strategiplan i avlsarbeidet på de ulike kjøttferasene. Herunder problemstillinger knyttet til hvordan kommersielle målsettinger reflekteres i avlsarbeidet og problemstillinger knyttet til beslutningsprosesser i TYR-systemet. Nes skal ta opp denne saken til diskusjon i Avlsrådet, men ønsket å ha styrets synspunkter i saken som bakteppe for diskusjonene her. Nes har styrets støtte i å ta opp saken. Det er viktig for styret at bruken av fellesskapets midler i avlsarbeidet er tilrettelagt slik at man på best mulig måte sikrer en oppfølging av TYRs mål- og strategiplan. Vedtak: Det er viktig for styret at bruken av fellesskapets midler i avlsarbeidet er tilrettelagt slik at man på best mulig måte sikrer en oppfølging av TYRs målog strategiplan. Nes målbærer styrets synspunkter i Avlsrådet.

11 11 Sak 79/11: Lønnsjusteringer Saken utsatt til neste styremøte. Sak 80/11: Orienteringssaker a) TYRs LUF-søknad og Jordbruksavtalen 2011/2012. Det ble ikke bevilget penger til søknaden i årets Jordbruksoppgjør. Dette er en oppsummering og gjennomgang av LUF-søknadens skjebne så langt: Ordningene under Landbrukets utviklingsfond (LUF) omfatter virkemidler knyttet til næringsutviklings- og miljøtiltak, herunder tilskuddsordninger, tidsavgrensede programmer, samt utviklingsmidler. Det forhandles hvert år om LUF-rammens størrelse i jordbruksavtalesammenheng, og også om hvilke tiltak som skal finansieres av LUF-midler. Eksempel på et tiltak som ligger inn under LUF er "Friskere geiter". TYR har i møter med LMD og faglaga gjennom høsten og vinteren 2010/2011 diskutert og promotert en søknad om LUF-midler til et fire-årig utviklingsprogram for kjøttfeavlen i Norge. Inntrykkene fra disse møtene var positive. Uten at konkrete lovnader ble gitt, ble det gitt signaler om at søknaden var interessant og aktuell for finansiering gjennom i LUF. LUF-søknaden ble formelt oversendt LMD i februar Søknaden fikk videre positiv, administrativ behandling i LMD i innspillene som gis herfra til Statens posisjoner i tilbudsdokumentet. I Jordbrukets kravdokument ble det bedt om at bevilgningen til TYR skulle økes (med inntil 1,73 millioner kroner per år), men da under "post Tilskudd til dyreavl m.m." - ikke LUF. Årets jordbruksforhandlinger bar preg av at det var svært liten vilje fra Statens side til å bevilge budsjettmidler. Av totalramma på millioner kroner utgjorde budsjettmidlene 365 millioner kroner. Dette førte til knallharde prioriteringer både fra Statens og Norges Bondelag sin side (Småbrukarlaget brøt forhandlingene), også hva gjelder LUF-midler. Norges Bondelag har på generelt grunnlag sagt at de valgte å prioritere tiltak som har direkte inntektsvirkning for bonden. LMD har uttalt at det ikke var plass til TYRs søknad i årets ramme for LUF, da sett i sammenheng med hvor lite budsjettmidler Staten var villige til å gi. Det var ingen spesiell årsak til at TYR-søknaden falt ut (i likhet med andre gode søknader er det uttalt fra administrativt hold i LMD), det var ikke budsjettmessig rom i år. TYR gir ikke opp håpet om å få utviklingsprogrammet for kjøttfeavlen finansiert og gjennomført. Vi må jobbe for at LUF-søknaden får plass i 2012-avtalen, parallelt med å søke andre finansieringskilder. b) Oppsummering av auksjonen på Staur. Det ble solgt okser for i alt kroner, hvilket gir en snittpris på kroner. Kun to ganger i

12 12 auksjonens historie har omsetningen vært større; i 2010 og i Også snittprisen rangerer seg blant de tre høyeste noensinne. Dette ble gjennomsnittsprisene for de ulike rasene: Angus: kr ,- Hereford: kr ,- Charolais: kr ,- Simmental: kr ,- Limousin: kr ,- Verken Hereford eller Simmental har noen gang hatt høyere snittpris enn i år. Om lag 450 mennesker var innom Staur auksjonsdagen. Auksjonen har gjennom årene utviklet seg til å bli TYRs viktigste visningsarena og en festdag for kjøttfefolket. Falsk budgivning forekommer under auksjonen. TYR kan lite gjøre med dette annet enn å oppfordre til fair play. c) Årsmøte i Nortura april. Styreleder var til stede i årsmøtet og ga en kort orientering. d) Møte på Stortinget 5. mai. Økonomiutvalget hadde møte med medlem av Stortingets næringskomité Arne L. Haugen (Ap) i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger. Møtet ble avholdt før Staten la fram sitt tilbud og på et tidspunkt det fortsatt var mulig å påvirke. e) Rådsmøte i Norsk Landbrukssamvirke 25. mai. Møtet ble innledet med et seminar om norsk dyrevelferd og medienes søkelys. Deretter ble det formelle rådsmøtet avholdt. Til slutt var styrelederne i Nortura, Tine og Felleskjøpet utfordret til å holde innlegg om utfordringene rundt de respektive forretningsområdene. Styreleder og daglig leder deltok. f) Møte med Geno 27. mai. Det ble avholdt møte mellom Geno og TYR denne dagen for å diskutere nedgangen i sædsalget; årsaker og tiltak. Fra TYR møtte Erling Gresseth og Vegard Urset. Fra Geno deltok Sverre Bjørnstad og Hans Storlien. Vedlagt sakspapirene var en oppsummering av en kundeundersøkelse Geno har gjennomført blant medlemmene vedrørende bruken av kjøttfesæd i mjølkebesetningene. g) Høring av Jordbruksavtalen, Stortingets næringskomité 1. juni. TYR var representert i høringen av Jordbruksoppgjøret i Næringskomiteen. Øvrige organisasjoner som deltok var Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norskog og Samdriftenes kontaktorgan. TYR vektla ammekuas lave inntekter sammenliknet med andre produksjoner. Næringskomiteen avga sin innstilling om Jordbruksoppgjøret til Stortinget 14. juni. Vedlagt sakspapirene var et notat som kort redegjorde for innholdet i denne.

13 13 h) Påmelding til test 2011/2012. Det kom inn ca 300 påmeldinger til test og raselagene har påbegynt arbeidet med å ta ut okser til test. Pulje 1 er allerede tatt ut og er i skrivende stund på vei inn til Staur. Uttaket kan følges på TYRs hjemmesider. i) Avtale Hedmark Landbruksrådgivning, grovfôr Staur. TYR har inngått avtale med Hedmark Landbruksrådgivning om oppfølging og rådgivning om grovfôrhøstinga på Staur. Kopi av avtalen vedlagt sakspapirene. j) Sammenslåing av Storfekjøttkontrollen og stambokbasen, digitale stambokbevis. Dette er skrevet på TYRs hjemmesider om begivenheten : Mandag 23. mai vil Storfekjøttkontrollen og TYRs stambokbase bli slått sammen til en base. Fra denne dag vil alle jobbe mot en og samme base og vi unngår feil som har skjedd i forbindelse med overføringer av opplysninger mellom baser. Dette gjør jobben enklere for alle involverte parter! Fram til nå har produsenter lagt inn opplysningene i Storfekjøttkontrollen. Avstamningsopplysninger har så blitt overført til stambokbasen. Stambokbasen har blitt brukt som grunnlag for stambokføring, informasjon for Biobank for avstamningskontroll og slektskapsopplysninger til avlsverdiberegninger. På grunn av at Storfekjøttkontrollen og Stambokbasen teknisk sett har "sklidd fra hverandre" har det dessverre blitt mye feiloverføringer mellom de to basene. Dette vil vi unngå heretter siden alle kommer til å jobbe mot en og samme base. Det har blitt brukt mye tid på å rette opp gamle feil, men det kan likevel være at det dukker opp noen feil på enkeltdyr som ikke er oppdaget før sammenslåingen. Vær derfor vennlig å gi beskjed til Storfekjøttkontrollens brukerstøtte på e-post eller tlf dersom du oppdager noen feil. Fra og med samme dato blir det tilgjengelig et nytt skjermbilde i Storfekjøttkontrollen. Her får du mange nye muligheter i forbindelse med stambokføring. Blant annet kan du ved ett enkelt tastetrykk bestille stambokføring av hunndyr født før 1. januar 2011 og du kan ta ut skjema for avstamningskontroll for hanndyr og for hunndyr født etter 31. desember Du vil også få beskjed dersom et dyr ikke er stambokførbart slik det ligger inne med opplysninger nå. Fram til nå har man kunnet sende inn hårprøver for avstamningskontroll og man har risikert å ikke få beskjed om at dyret ikke er stambokførbart før etter at avstamningskontrollen er gjennomført (med tilhørende kostnader). I det nye skjermbildet vil du få informasjon om hva som er årsaken til at dyret ikke er stambokførbart (f.eks. dyret er krysning). I det nye skjermbildet vil du også få opp det nye stambokbeviset for kjøttfe. Her vil

14 14 det også ligge de sist publiserte avlsverdiene. Etter hver avlsverdiberegning kan man gå inn og se på stambokbevisene og få opp nye avlsverdier. Dette gjør stambokbeviset mer dynamisk enn papirversjonen av stambokbevis som har vært benyttet fram til nå. Du kan også se på norske aner til stambokførte dyr ved å klikke på stamboknummeret på denne anen. Da kommer det opp informasjon om denne anen. Det er ikke mulig å skrive ut stambokbevis på dyr som ikke har stått i besetningen. Etter hvert vil det komme flere rapporter i forbindelse med stambokføring. Blant annet vil det bli mulig å søke opp levende, stambokførte okser, rangere de etter avlsverdier og så finne ut hvor oksene befinner seg. Det nye skjermbildet finner dere under Registrering og Stambokføring. Øverst i skjermbildet velger man hvilke grupper dyr man ønsker å få opp (f.eks. "innmeldte okser"). Vi håper det nye skjermbildet blir tatt godt i mot og tar gjerne i mot innspill til forbedringer. k) Det ble orientert om at styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker en orientering om Staur (på Staur) onsdag 31. august Sak 62/11: Eventuelt a) Ansvar for rekruttering av ny daglig leder legges til styret. Røhnebæk, Jordhøy og Nordli utarbeider forslag til stillingsbeskrivelse og annonsetekst så raskt som mulig. Ansvar for rekruttering av avlskonsulent legges til daglig leder. Jordhøy og Nordli utarbeider forslag til stillingsbeskrivelse og annonsetekst så raskt som mulig. b) Søknad fra TYR Telemark om økonomisk støtte. Dersom søknaden falt utenom vurderingen i juni 2011, bør økonomisk støtte likevel vurderes. c) Sak fra Ola Jørn Tilrem knyttet til rapport fra Bioforsk om Klimagasser i landbruket. Rapporten var svært kritisk til storfe generelt og ammeku spesielt. TYR er oppmerksom på rapporten og argumenterer mot den i alle relevante fora. Tilrem tilskrives i saken. Sak 63/11: Evaluering av styremøtet Det var enighet om at styremøtet hadde vært godt. Jordhøy påpekte at enkelte vedtak burde vært formulert klarere underveis i styremøtet.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) Til stede: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Ola Jordhøy, Halvor

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 13-14 desember 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 13-14 desember 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 13-14 desember 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Forfall : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Oddbjørn Flataker

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Halvor Nordli

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 15 juni 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Chatrine Tveita Oddbjørn Flataker,og

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad (dag 1), John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola Inger Johanne

Detaljer

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015

STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015 STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad,John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola

Detaljer

STYREPROTOKOL 13-14 november 2014

STYREPROTOKOL 13-14 november 2014 STYREPROTOKOL 13-14 november 2014 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johnsen, John Skogmo, Torill Helgerud

Detaljer

STYREPROTOKOLL 23-24 juni 2014

STYREPROTOKOLL 23-24 juni 2014 STYREPROTOKOLL 23-24 juni 2014 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johnsen Celina Lindeborg, John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Johannes Nybø

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 21.juni 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 21.juni 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 21.juni 2013 Til stede fra: Styre: Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Inger Johanne Bligaard, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Oddbjørn

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 12:30 Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås,

Detaljer

STYREPROTOKOLL 24.april 2015

STYREPROTOKOLL 24.april 2015 STYREPROTOKOLL 24.april 2015 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud Oddbjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 16. DESEMBER 2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 16. DESEMBER 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 16. DESEMBER 2010 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Halvor Nordli (sekr.)

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 24. AUGUST 2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 24. AUGUST 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 24. AUGUST 2010 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Øyvind Utgården (ordfører), Vegard Urset,

Detaljer

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 STYRELEDEREN HAR ORDET På neste styremøte vil jeg foreslå at det bevilges penger til ikke bare en, men to flaggstenger. En som vi skal bruke til TYR-vimpel og en som vi

Detaljer

Sak 07/04 Innkalling og sakliste

Sak 07/04 Innkalling og sakliste Tidspunkt: Onsdag 21. april 2004, kl. 09.30 14:00 Sted: Nsg sine lokaler i Parkveien 71, Oslo Til stede: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Anne Nordstoga (vara for Heiko Paulenz), Ewa

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Tirsdag 29. april kl. 12:30 onsdag 30. april kl. 14:30, 2008 Sted: Deltakere: Forfall: Gardermoen Airport Hotel Ingrid Arneng (leder), Veronica Fagerland, Ola

Detaljer

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 TINE gir hvert år innspill til jordbruksforhandlingene. I dette

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

NORSK KJØTTFEAVLSLAG

NORSK KJØTTFEAVLSLAG Årsmelding for 2005 NORSK KJØTTFEAVLSLAG 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM FOR ÅRSMØTET 2006 SAKLISTE 1. STYRETS MELDING FOR 2005 2. REGNSKAP 2005 3. ORGANISASJON 4. AKTUELLE SAKER, STATISTIKKER M.M. 5. FORSLAG

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

6. ØKTE OVERFØRINGER FRA TYR TIL RASE- OG FYLKES- LAGENE

6. ØKTE OVERFØRINGER FRA TYR TIL RASE- OG FYLKES- LAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM FOR ÅRSMØTET 2010 SAKLISTE 1. STYRETS MELDING FOR 2009 2. REGNSKAP 2009, REVISJONSBERETNING 3. ORGANISASJON 4. AKTUELLE SAKER, STATISTIKKER M.M. 5. VEDTEKTSENDRING 6. ØKTE OVERFØRINGER

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo. Landsrådets faste medlemmer møtte på onsdag etter kl 16:00 i Parkveien 71 for diskusjoner. Deltakere:

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel

Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel Til stede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen. Forfall:

Detaljer

Årsmelding 2 0 0 7 NORSK KJØTTFEAVLSLAG. Organisasjonsnummer 970 142 223

Årsmelding 2 0 0 7 NORSK KJØTTFEAVLSLAG. Organisasjonsnummer 970 142 223 Årsmelding 2 0 0 7 NORSK KJØTTFEAVLSLAG Organisasjonsnummer 970 142 223 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM FOR ÅRSMØTET 2008 SAKLISTE 1. STYRETS MELDING FOR 2007 2. REGNSKAP 2007 3. AVLSARBEIDET I NORSK KJØTTFEAVLSLAG

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro!

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro! Statens tilbud 2009 Vi får Norge til å gro! Ramme for tilbudet Grunnlag Volum Pris, % el. kr Sum endr. Mill. kr endring Mill. kr. 0. Markedsinntekter volum 24.831 0,0 % 0,0 % 0 1. Driftskostnader 1 a)

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen Referat Møte i Avlsrådet for sau Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030 Sted: Quality hotell, Gardermoen Til stede: Bjørn Høyland, Øivind Gurandsrud, Sigurd Krekke, Gunnar Klemetsdal (vara), Per Liahagen,

Detaljer

NORSK SAU- OG GEITALSLAG

NORSK SAU- OG GEITALSLAG NORSK SAU- OG GEITALSLAG Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 09 november 2004 Referat

Detaljer

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Referat fra Referat

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 17. november kl 18 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 12/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 3/14 Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45 Sted: Karl Johans gate 7 Til stede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 9. 10.12.2011 Tid: Møtestart kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke

Detaljer

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 1 Kjøtt og egg: Jordbrukets største verdiskaper Kjøtt og egg: 9,7 milliarder kr i produksjonsverdi (2010). Det utgjør 40 % av

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS?

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? NOTAT 22012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? 1 SAMMENDRAG: Jordbruket har i utgangspunktet to inntektskilder: Overføringer fra staten (budsjettstøtte til tilskudd), og priser i markedet (råvarepris).

Detaljer

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 REGLeR for storfekjøttkontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 FORORD Reglene for Storfekjøttkontrollen er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter

Detaljer

Styret og representantskapets ordfører. Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per Skaare. 2008/43 AVDELINGSREGNSKAP Saksbeh.

Styret og representantskapets ordfører. Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per Skaare. 2008/43 AVDELINGSREGNSKAP Saksbeh. HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Styret og representantskapets ordfører Møtested: Borgheim Styremøte: 20. august 2009 Tilstede: Styret og representantskapets ordfører Fra adm.: Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/29.03.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/11: Lørdag 22.januar 2011 kl. 08.30. Sted: Radisson Plaza Hotel, Oslo. Tilstede: Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

Organisasjonsnummer 970 142 223

Organisasjonsnummer 970 142 223 ÅRSmelding 2008 Organisasjonsnummer 970 142 223 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM FOR ÅRSMØTET 2009 SIDE SAKSLISTE 1. STYRETS MELDING FOR 2008... 4 2. REGNSKAP 2008... 12 3. RAPPORT FRA KONTROLLUTVALGET I

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.06.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/2015: Onsdag 3.juni 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info.

Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info. Ledersamling på Eid 23 oktober 2012-10-23 Velkommen fra leder i Eid Sau og Geit Arve Dal Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info. Ønsker en person som

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård Desse møtte: Avlsutvalet, styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, Celina Lindeborg, Hallstein Flesland

Detaljer

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 16.06.2010 kl. 14.00 Møtested: Buen omsorgssenter, nedre Melhus Arkivsak: 200-2010 Sakliste: SAK 12/2010 SAK 13/2010 SAK 14/2010 SAK 15/2010 SAK 16/2010

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: 14.09.11 Kl. 1400-1745 15.09.11 Kl.0830-1230 Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11)

Detaljer

TYRmagasinet. Tema: Økonomi. Medlemsblad 2 2011

TYRmagasinet. Tema: Økonomi. Medlemsblad 2 2011 TYRmagasinet Medlemsblad 2 2011 Tema: Økonomi TYRmagasinet Medlemsblad 2 2011 Medlemslag i TYR Tema: Økonomi Forsidefoto: Limousinku nyter havbrisen hos Evy og Arve Linningsvoll, Sandøy. Foto: Vegard Urset

Detaljer

Anbefaling om god eierstyring

Anbefaling om god eierstyring Anbefaling om god eierstyring Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke Eierstyring Anbefaling om god eierstyring Vedtatt av styret i Norsk Landbrukssamvirke 15. juni 2011 2 Norsk Landbrukssamvirke Innledning

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 29. januar kl.13:00 - fredag 30. januar kl.15:30, 2009 Sted: Til stede: Forfall: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Ingrid

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002

fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002 REFERAT fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002 Møtested: Deltakere: Lagskontoret, Parkveien 71, Oslo Sigurd Krekke Kjell Horten Tormod Ådnøy Ken Lunn Per Liahagen Lars Bryhni (observatør) Leiv

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Telefonmøte Dato: 28.4.2012 Tid: Møtestart kl. 21.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Telefonmøte Dato: 28.4.2012 Tid: Møtestart kl. 21.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Telefonmøte Dato: 28.4.2012 Tid: Møtestart kl. 21.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud Marianne Holmli Vidar Huse Leder

Detaljer

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Tirsdag 1. april kl 18 Sted: Servicebygget, 3. etg Styremøte nr: N3/2014 Tilstede: Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 10. februar 2015

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 10. februar 2015 Til stede: Forfall: Fra fagrådene: Fra sekretariatet: Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 10. februar 2015 Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl. 9.00 15.15 Sakliste Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Dato 12. oktober 2011 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 5

Dato 12. oktober 2011 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 5 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 5 Dato: 12. oktober 2011, 16:00 17:45 Sted: Tilstede: Forfall: Møteleder: Referent: Merknader: Konstituering Styremøteprotokoll Helse Nord IKTs lokaler i Forskningsparken,

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012 Til stede: Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Bente Christensen (inhabil i S 49/12), Margrethe Kvarenes, Ola T. Lånke, Trond Trosterud og Åse

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) onsdag 8. torsdag 9. september 2010 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) onsdag 8. torsdag 9. september 2010 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) onsdag 8. torsdag 9. september 2010 på Lakselv hotell. Møtested : Lakselv hotell Møtetid: 8. september 2010 kl.12.00 9.september 2010

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12. Lårdal

REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12. Lårdal 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12 Lårdal Desse møtte: Styret, varamedlemmar og avlsutvalet var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Celina Lindeborg, Tom Tengesdal og Finn

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

Referat møte i Gjeterhundrådet

Referat møte i Gjeterhundrådet Referat møte i Gjeterhundrådet Tid: Onsdag 22.juni, kl. 2000 Sted: Telefonmøte Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Atle Arnesen og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 25/11 Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin lr~llii!~.ij Frvilghetssentralen Fauske utskrift foretatt 16.10.2008 Side 1 av 5 J roj: ()2/I03Flj PROTOKOLL styremøte Sted: Møteleder: Frivillighetssentralen i Fauske K'ell Sandvik Tid: Sekretær: Torsdag

Detaljer

Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel

Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel Tilstede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torbjørn Frøysnes (12.03.10), Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti og Per

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 6/2014-2016

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 6/2014-2016 Bergen, 15.desember 2014 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 6/2014-2016 Dato: 8. desember 2014 Sted: via Skype Møtetid: kl. 16:30 19:45 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik,

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Referat fra styremøte 21. januar 2012

Referat fra styremøte 21. januar 2012 Referat fra styremøte 21. januar 2012 Tilstede: Ivar, Per Olav, Knut, Nancy og Line Fravær: Bjørg Sak 1: Saksliste Sakslisten mangler en sak vedr. avvikling av utstillinger i klubben. Denne sendes inn

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 22.01.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 Møtested: Gamle rådhus, møterom 1, 1.etg. Fra til saksnr.: 14/1-14/10 Frammøte: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/07 24. oktober 2007 Radisson SAS Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer