PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 16. DESEMBER 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 16. DESEMBER 2010"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 16. DESEMBER 2010 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Halvor Nordli (sekr.) Øyvind Utgården (ordfører) BioHus, Hamar Møtetid: Kl Erlend Røhnebæk ønsket velkommen til styremøte. Sak 77/10: Åpen post Halvor orienterte om Norsk Landbrukssamvirkes Temakonferanse og om Nötköttseminariet i Sverige, begge i januar Tor orienterte fra møte mellom Nortura og lederne i fylkeslagene rundt Oslofjorden. Bjarte orienterte fra TYR Innlandets julemøte. Karl Roger orienterte om at det ville komme en henvendelse fra TYR Trøndelag om Agrisjå. Sak 78/10: Protokoll fra styremøter 24. august og 19. oktober 2010 Det ble vist til utsendte forslag til protokoller fra styremøter 24. august og 19. oktober Vedtak: Styreprotokoller fra styremøter 24. august og 19. oktober 2010 godkjennes og underskrives. Sak 79/10: Orientering fra sekretariatet Halvor orienterte kort om følgende saker: - Sluttoppgjør for 2010 til rase- og fylkeslag. - Bemanning av TYR-kontoret i romjula. - Vegard og pappapermisjon Vedtak: Styret tar orienteringen fra sekretariatet til orientering og etterretning. Sak 80/10: TYRs regnskap per november 2010 Vedlagt sakspapirene var TYRs regnskap per november 2010.

2 2 Viktigste forskjeller mellom regnskapet per november 2010 og november 2009 kunne alt vesentlig knyttes til følgende forhold: Kviger fra kvigeauksjonen er utfakturert kjøper, men ikke kostnadsført ut igjen til selger (utgjør kr ,-). Høgere støttenivå i 2010 (omsetningsavgiftsmidler og tilskudd fra LMD) Høgere kontingentinntekter Seminbonus for ungokser er ikke utbetalt (utgjør kr ,-) Vedtatt tilbakeføring av kr ,- til medlemslagene skal belastes regnskapet Medlemsblad: 5 blad er belastet regnskapet (mot tidligere 4). Dette for å ta inn etterslep. I tillegg er portokostnader på kr ,- belastet denne kontoen I og med at TYR i 2010 eier langt færre testokser enn i 2009, vil lagernedbyggingen bli betydelig i 2010 (kan anslås til i størrelsesorden kr ,-) Daglig leder gikk nærmere igjennom regnskapet i styremøtet, kommenterte enkeltposter og besvarte spørsmål. Vedtak: Styret tar TYRs regnskap per november 2010 til orientering og etterretning. Sak 81/10: Foreløpig budsjett 2011 Vedlagt sakspapirene var foreløpig budsjett for TYR i Da budsjettet ble satt opp var det knyttet usikkerhet til tilskuddsnivået i 2011, både for omsetningsavgiftsmidlene og for tilskuddet fra LMD. Til styremøtet forelå tallene fra Omsetningsrådet. Disse var kr ,- lavere enn først antatt. Tallene for tilskuddet fra LMD forelå fortsatt ikke. I budsjettforslaget var det lagt inn en økning i tilbakeføringsnivået til rase- og fylkeslagene med kr ,-. Det ble videre forutsatt at et eventuelt Kviga 2011 går i null. I budsjettforslaget var det gitt kommentarer til de ulike inntekts- og kostnadspostene. Budsjettforslaget var satt opp med et estimert overskudd (før prioritering av enkeltposter) på kr ,-. Styret gikk igjennom budsjettforslaget og mente det var både nøkternt og stramt. Styret ønsket at TYRs eksportsatsing skulle synliggjøres i budsjettet med minimum kr ,-. Et mer presist budsjett for 2010 vil bli lagt fram for styret i neste styremøte. Vedtak: Foreløpig budsjett for TYR 2011, med styrets kommentarer, tas til orientering og etterretning. Et nytt budsjettforslag legges fram i neste styremøte.

3 3 Sak 82/10: TYRmagasinet, plan og samarbeid 2011 Det er tidligere bestemt at antall utgivelser av TYRmagasinet skal øke fra fire til seks fra og med Under Kviga 2010 ble følgende idé lansert og diskutert: Hva med å kunne slå i sammen de ulike rasebladene til ett blad som utgis tre ganger per år og som distribueres til alle TYR-medlemmer, og i tillegg produsere tre TYRmagasin? I sum seks blad som mottas av alle TYR-medlemmer. Bakgrunnen for ideen var denne: Produksjon av raselagsbladene er ressurskrevende og et samarbeid mellom TYR og raselagene kan spare kostnader Mye interessant stoff som burde komme flere til gode Signaler om et skrumpende annonsemarked Mulige innvendinger: Raselagene mister en spisset informasjonskanal gjennom samarbeid, og det enkelte lags profil svekkes Annonseinntektene i enkelte lag kan gå ned Et samarbeid krever en plan og tidsfrister som kan bryte med allerede etablerte informasjonsmønstre Er det jevne TYR-medlem genuint interessert i stoff som i hovedsak berører reinavl og enkeltraser? Hva kan det ligge av økonomiske konsekvenser i et slikt samarbeid? For 2011 har TYR budsjettert med reine produksjonskostnader for TYRmagasinet på kr ,-. Utsendelseskostnad kommer i tillegg med kr ,-. TYR har tidligere estimert at fire utgivelser av TYRmagasinet koster kr ,- i total administrativ ressursbruk, hvilket betyr kr ,- per utgivelse og kr ,- for seks utgivelser. Annonseinntekter er estimert til kr ,- i TYRmagasinet går da med et underskudd på kr ,- i 2011 (som dekkes inn gjennom av TYR-kontingenten). Raselagsbladene varierer mye i antall utgivelser, omfang (og derigjennom produksjonskostnad), annonseinntekter og om bladene produseres på dugnad eller ved hjelp av betalt/innleid hjelp. Antall raseblad som utgis årlig per i dag er mellom 15 og 20. Gjennomsnittlig produksjons- og distribusjonskostnad per utgivelse kan forsiktig anslås til kr ,- per utgivelse i sum tusen kroner. I tillegg kommer kostnader de enkelte lag måtte ha til betalt/innleid hjelp. Annonseinntektene varierer, men det er ikke urimelig å anta at disse i snitt dekker halve produksjonskostnaden (betalt/innleid hjelp ikke inkludert).

4 4 En eventuell sammenslåing av raselagsbladene og samordning av disse med TYRmagasinet, vil ha følgende, målbare økonomiske konsekvenser for totalregnskapet : Sparte produksjonskostnader Reduserte annonseinntekter Fortsatt, men redusert, bruk av dugnad eller betalt/innleid hjelp i de enkelte raselagene I forkant av styremøtet hadde lederne i Angus, Hereford, Charolais, Limousin og Hereford på eget initiativ hatt et møte hvor saken ble diskutert. Herfra ble det rapportert om at de ville beholde sine raseblad uendret og ikke ønsket et fellesblad. Samtidig ba de om at TYR diskuterte å gi ut fire TYRmagasin i stedet for seks. Styret diskuterte ressursbruken i TYR-systemet til medlemsbladproduksjon på generelt grunnlag. Styret ba om at det ble skissert et opplegg for en samarbeidsløsning, både praktisk og økonomisk, til neste styremøte. Deretter skal opplegget presenteres for raselagene. Vedtak: Styret diskuterte mulige samarbeidsopplegg for medlemsbladproduksjonen i TYR- og raselagssystemet og ba om at det ble utarbeidet et forslag til et opplegg for en samarbeidsløsning, både praktisk og økonomisk, til neste styremøte. Sak 83/10: TYRs eksportsatsing I ledersamlingen i oktober holdt Geno og Norsvin innlegg om sine eksportsatsinger. Vedlagt sakspapirene var kopi av innlegget holdt av Norsvin. TYR har tidligere hatt et Innovasjon Norge-støttet prosjekt knyttet til eksport i 2003/2004. Vedlagt var også dokumentet Markedskartlegging og analyse og rapporten avgitt til Innovasjon fra den gang. I første omgang ble det bedt om at styret har en idédugnad om TYRs eksportsatsing. Sentrale spørsmål var de framsatt av Norsvin i ledersamlingen: Vi anbefaler dere å tenke godt igjennom: Hva? Hvorfor? Hvordan? Har dere tilstrekkelig støtte i egen organisasjon? Har dere tilstrekkelig kapitalbase? Er dere tålmodige nok? Har dere den kompetanse som trengs i organisasjonen? Sentralt i Genos innlegg i ledersamlingen sto dette med fotografering av okser. Hvordan skal TYR løse dette? Er det aktuelt med klausuler om framtidig fotografering allerede til auksjonen i april 2011?

5 5 Styret mente at det burde tas høyde for fotografering av seminoksene allerede i kontraktene ved førstkommende Staur-auksjon. Det skal utredes om TYR skal skille ut eksportsatsingen i egne selskap, slik både Geno og Norsvin har gjort. Norsvin har også eksterne bedrifter på eiersiden, noe TYR også bør vurdere. Nortura, Geno, Norsvin og Felleskjøpet skal kontaktes for å lodde stemningen med tanke på opprettelse av et eget eksportselskap. Kan det også være en tanke å ha et eget seminsalgselskap, hvor både nasjonal og internasjonal satsing ligger inne? Et eget salgsselskap vil føre til fullt fokus på salg. I dag er dette kun én av TYRs mange aktiviteter. Vedtak: Styret diskuterte TYRs eksportsatsing, herunder mulighetene av å opprette et eget eksportselskap med eksterne bedrifter inne på eiersiden og mulighetene som ligger i dannelse av et eget seminsalgselskap. Styret ber administrasjonen utrede de ulike alternativene nærmere og at saken får fullt fokus i Sak 84/10: Importregelverk sæd, KOORIMP vs. Geno Det har framkommet spørsmål om forskjellene i Genos og Koorimps regelverk knyttet til import av oksesæd. Vedlagt sakspapirene er innholdet i de to nevnte, regelverkene. Geno har følgende kommentar knyttet til eventuelle forskjeller: 1. Geno har tilleggskrav for paratuberculose (skaper sjelden problemer da vi godtar PCR på sæden) 2. Koorimp tillater kun sæd produsert etter år 2000 fra UK, dette har ikke Geno i sine krav, men vi har heller aldri gjort dette, det blir jo også kontrollert av KOORIMP. 3. Geno krever at blåtungetesten for antistoffer skal være tatt tidligst 21 dager etter sæduttak men ikke senere enn 60 dager etter, mens Koorimp sier kun at testen skal være tatt tidligst 21 dager etter. I tillegg har Koorimp et punkt til på blåtunge, at donor skal være testet negativt for blåtunge virus senest 28 dager etter sæduttak. Når det gjelder blåtunge så er Geno sine krav her slik det står i EU sine krav vedrørende blåtunge. Koorimp har også beholdt åpningen for å ta inn sæd fra enkelte land produsert før blåtunge utbruddet slik som tidligere, men dette har vi også praktisert dersom problemstillingen har vist seg aktuell. I praksis innebærer dette at det per i dag vanskelig skal gjøres å ta inn sæd på Koorimp-krav som ikke samtidig kan tas inn med Geno-krav. Styret diskuterte saken og etterlyste de faglige begrunnelsene i tilleggskravene på generelt grunnlag. Hva er fag og hva er eventuelt handelsrestriksjoner? Styret ber administrasjonen innhente informasjon om det veterinærfaglige

6 6 grunnlaget for KOORIMP og Genos tilleggskrav. Tilleggskravene gjør at markedet for import snevres inn, men dette må aksepteres dersom det er gode veterinærfaglige grunner for å nekte import. Vedtak: Styret ber administrasjonen innhente informasjon om det veterinærfaglige grunnlaget for KOORIMP og Genos tilleggskrav. Sak 85/10: Disponering av personalressurser TYR vil i 2011 gå over til digitale stambokbevis. Fram til disse foreligger, er det etter daglig leders vurderinger behov for personalressurser tilnærmet lik dagens til arbeidet med sammenslåing av stambokbasen og Storfekjøttkontrollen (her har og vil det fortsatt i noe tid pågå en manuell gjennomgang av alle registrerte TYR for å sikre full kompatibilitet mellom systemene), samt til innhold i og utforming av digitale stambøker. Etter at stambøkene er etablert, vil personalressursbehovet gradvis avta og flate ut på et nivå godt under dagens behov. Etter lanseringen av digitale stambokbevis bør det imidlertid i den første tiden påregnes ressursbehov knyttet til kvalitetssikring og feilretting, samt til informasjon og opplæring. Det er per i dag noe vanskelig å anslå ressursbehovet i de ulike fasene framover, men dette vil fra daglig leders side bli fulgt opp tett slik at TYR har en så riktig dimensjonert personalressurs til en hver tid som mulig. Et element i saken er også at Vegard går ut i pappapermisjon høsten Styret diskuterte saken og ba daglig leder skissere en løsning for TYRs personalsituasjon fra 2011 til senere behandling i styret. Vedtak: Styret ber daglig leder skissere en løsning for TYRs personalsituasjon fra Sak 86/10: Framtidig kontingentutforming Styret har diskutert TYRs kontingentutforming tidligere og har bedt om forslag til framtidig kontingentutforming. Daglig leder foreslår etter å ha diskutert saken i administrasjonen følgende prinsipper: Som regel gjelder at minst ett hovedmedlemskap skal knyttet til driftsenheten Utover hovedmedlemskapet kan det tegnes et fritt antall støttemedlemskap (til redusert pris og med begrensede rettigheter) på hver driftsenhet Det opprettes ytterligere former for støttemedlemskap: Ett for ungdom og ett for pensjonister. Pris og rettigheter knyttet til disse medlemskapene må diskuteres nærmere Eventuell, ny kontingentutforming krever justering av TYRs vedtekter paragraf 3 og 4.

7 7 Styret diskuterte saken og ber om at administrasjonen forbereder saken med sikte på behandling i TYRs årsmøte Vedtak: Styret ber om at administrasjonen forbereder saken med sikte på behandling og vedtak i TYRs årsmøte Sak 87/10: Evaluering av Kviga2010 Vedlagt sakspapirene var et notat fra Astrid med en foreløpig, økonomisk oppsummering av Kviga Foreløpig resultat var et underskudd på snaut 19 tusen kroner. Sett fra administrasjonens side så mangler arrangementet deltakere og publikum. De fleste rammer er imidlertid på plass også for framtidig suksess. Styret diskuterte saken og pekte på følgende, mulige endringer Tidligere i november Et annet sted enn Kongsvinger? Lørdag-søndag i stedet for fredag-lørdag? Hele arrangementet gjennomføres på én dag? Seinere oppstart av auksjonen enn kl. 12? To typer kviger til salgs: Reinrasa og krysninger/bruksdyr? Mer ungdoms- og familiefokus? Styret mente at Kviga burde fortsette og at raselagene ble involvert i enda større grad. TYR kaller inn til evalueringsmøte i arrangementskomiteen. Planene for Kviga 2011 legges etter dette møtet. Vedtak: Styret evaluerte Kviga 2010 og signaliserte samtidig at Kviga er et arrangement som bør videreføres. Planene for Kviga 2011 legges etter at det er gjennomført et evalueringsmøte av Kviga Sak 88/10: Evaluering av ledersamlingen i oktober Det ble bedt om styrets synspunkter på samlingen og at det ble gitt føringer for framtidige samlinger. Et viktig poeng i sammenhengen er at kun 14 av 24 medlemslag var til stede på samlingen. Styret ønsket at ledersamlingen opphørte som et vedtektsfestet fenomen, og i stedet ble erstattet av et behovsprøvd opplegg. Her kan man se for seg gruppemøter med forskjellig sammensetning, alt etter hvilke saker som er aktuelle. Vedtak: Styret ber om at det forberedes til årsmøtet at ledersamlingen i TYR avvikles som vedtektsfestet fenomen. Ledersamlingen erstattes av gruppemøter satt sammen etter hvilke saker som er aktuelle.

8 8 Sak 89/10: Orienteringssaker a) Lederkonferansen i Norges Bondelag, november Referat fra Erlend: Tema var ny stortingsmelding for landbruk. Bondelagsleder Bjørke holdt en god innledende tale som var både visjonær og konkret. Etter det holdt styrelederne i henholdsvis Tine og Felleskjøpet sine innledninger. Nortura var representert med Jens Petter Bartnes og ingen i fra toppledelsen. Beleilig nok siden utspillet om senket kraftforpris fort kunne blitt ett hovedfokus i debatten. Bartnes håndterte dette bra, og klarte å nyansere Norturas holdninger. Inntrykket fra Tine og FK er at melk får noen tøffe utfordringer. Tollvernet kan vanskelig gjøres høyere, og importen øker på ost og yoghurt i urovekkende grad. Felleskjøpet var naturlig nok opptatt av kornproduksjonen. Den må økes og optimeres i den grad at kanaliseringspolitikken må forsterkes. Økning i fraktilskuddene for å sikre en lik kraftforpris over hele landet. Aps landbrukspolitiske talsmann Arne Haugen holdt ett innlegg som like gjerne kunne vært holdt av Bondelagslederen. Statssekretær i LMD Ola T Heggem holdt også en tale som ingen ble provosert av. Haugen sa bl.a. Stortingsmeldingen er mye viktigere for samfunnet enn bare det å sikre bøndenes inntekt. Det er bra at han har en slik innstilling for den tyngste oppgaven Haugen har er å overbevise sine partifeller i toppen av regjeringsbygget, samt Sigbjørn Johnsen. Sett fra TYR sitt ståsted så har jeg gjort noen observasjoner under ledermøtet: Haugen: Odelsloven bør innskrenkes. Det bør etableres en fondsmodell for investeringer lik den i skogbruket. Heggem: Videreføre kanaliseringpolitikken. Økt oppmerksomhet rundt grovforbaserte produksjoner. Økt regionalisering av virkemidler(ett hjelpemiddel i kanaliseringspolitikken). Det som bekymrer meg litt i forhold til ammekua er at så mange nevner en forsterket kanaliseringspolitikk. Det kan gjøre det tøffere å drive med ammeku i kornområder både i forhold til Innovasjon Norge og tilskuddpolitikken for øvrig. På smørsiden så kommer en veldig positiv holdning til å utnytte grasarealer og beitearealer.

9 9 Jeg holdt ett innlegg i debatten om betydningen av å satse på forskning og utvikling, for gjennom det og skape ett mer robust landbruk de neste 10 årene. Ble for øvrig tatt vel vare på av Bondelaget og samtlige som var på Staur kom og takket for sist. En lett tone preget møtet. Det var også en bolk om medlemsverving. NB har fulgt den samme oppskriften som oss med en personlig kontakt. Jeg så nå de hadde fått snaut 1000 nye medlemmer. Sett i forhold til vår innsats på 100 er det ikke så imponerende hvis vi regner i prosenter og ikke minst hvilke ressurser som er brukt. b) Årsmøte i Norsk Aberdeen Angus, 6. november Elisabeth B. Haugarne gikk av som leder og som ny leder ble valgt Jan Håvard Refsethås fra Haltdalen (Gaula Angus). Per Laumann hadde frasagt seg gjenvalg som styremedlem og som nytt styremedlem ble valgt Raymond Balstad. Refsethås rykket opp fra styremedlem til leder og som nytt styremedlem ble valgt Arne-Jan Midtigård. For ytterligere informasjon, se vedlagte årsmøteprotokoll. c) Møter i TYRs Økonomiutvalg, 11. november og 3. desember Vedlagt var referat fra møte i Økonomiutvalget 11. november. Vedlagt var også sakliste og kommentarer til sakliste til møtet den 3. desember. Vedlagt var også forslag til Kravdokument slik det ble utformet i etterkant av dette møtet. d) Rådsmøte i Norsk Landbrukssamvirke, 24. november Rådsmøtet vedtok virksomhetsplan og budsjett for NL 2011 (vedlagt sakspapirene). I etterkant av møtet ble temaet Mat, makt og konkurranse i verdikjeden diskutert. Innleder var leder for Verdikjedeutvalget Einar Steensnæs. e) Årsmøte i Norsk Simmentalforening, 27. november Hentet fra Simmental sine hjemmesider: Laget har hatt stor aktivitet med å få på plass nytt utstillingsmateriell. Det er sendt ut over brosjyrer som vedlegg til bladet Buskap nå i høst. I tillegg har vi hatt en annonse i Buskap i vår og en til kommer nå i desember. Av andre aktiviteter må nevnes det nye Simmental-magasinet som ble ferdig til auksjonen og årsmøte. Bladet fikk god mottakelse både blant våre medlemmer og andre raselag. Medlemstallet ligger uendret på 110 medlemmer.

10 10 Når det gjelder seminstatistikken for 2009/2010 så fikk både kjøtt og melk en nedgang på 4 %. Økonomien i laget er god. Årets underskudd på kr ,- var ikke uventet med den store aktivitet som laget har hatt i år. Viktige arbeidsoppgaver i 2010 blir å få på plass revidert avlsplan for kjøtt og å få i gang et avlsråd for melk. Andre viktige oppgaver blir å fortsette med Simmental-magasinet, fokus på medlemsverving og ikke minst ta vare på de medlemmer som vi har. Vi mister for mange melkeprodusenter på grunn av det nødvendige medlemskapet i TYR. Her må noe gjøres. Hvordan utvikle foreningen videre i årene som kommer. Hjemmesiden må holde samme nivå som i Det blir med andre ord ikke noe kvile år i 2011 for det nye styret. Det nye styrtet ble: Leder: Ole Jakob Berget fra Lesja. Som ny i styret isteden for Hans Reidar Kjærland ble valgt Kristin Stølan fra Tingvoll. De andre i styret er Kåre Kvåle fra Spillum, Bjarte Nes fra Vestre Gausdal og Jørn Olav Sagmo fra Snåsa. Varamedlemmer er Harald Odland fra Varhaug og Tore Bartnes fra Beitstad. Valgkomiteen for 2011 er Bjørn Amlid fra Beitstad, Erik Meidel fra Grimstad og Anders Morken fra Sør-Fron. Og helt til slutt fikk Hans Reidar Kjærland overrakt en klokke som takk for hans innsats i styret de siste 6 årene. Klokken ble overrakt av Ole Jakob Berget. f) Årsmøte i Norsk Hereford, 28. november På dagsorden: Dyrsku n, verdenskonferansen i 2012, innføring av støttemedlemskap, avlsplan og vedtektsendringer. Valg: Gjenvalg av leder Øyvind Utgården og styremedlemmene Kjell Olav Kaurstad og Finn Arne Askje. Odd H. Wøyen utnevnt som æresmedlem (Odd var Herefordforeningens første formann, og også styreleder i TYR i perioden 1987 til 1989). g) Møte med Nortura 7. desember TYR, sammen med Geno og Norsk Sau og geit, var invitert til Nortura av styreleder Sveinung Svebestad, for en gjennomgang av Norturas innspill til den nye Stortingsmeldingen om landbruk. I landbrukspressen har Norturas fokus på reduserte kraftfôrkostnader blitt omtalt og diskutert relativt heftig, og Nortura følte nok et behov for å nyansere dette bildet overfor de grovfôrbaserte produksjonene. Fra Nortura deltok i tillegg til Svebestad Egil Olsvik og Gunnar Dalen. h) Årsmøte i TYR Østfold 9. desember Tor Kristoffersen representerte TYR og hadde orientert fra TYRs virksomhet, spesielt knyttet til TYRs arbeid for bedring av rammebetingelsene for ammekua. Rovdyr var også

11 11 noe årsmøtet var opptatt av, ikke minst aktualisert av demonstrasjonen som skulle arrangeres i Oslo påfølgende dag, den 18. desember. i) Møter med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag 13. desember Økonomiutvalget hadde disse møtene for å framlegge tre saker: Tilskudd til avlsorganisasjoner for 2011, LUF-søknad om behov for økt ressurstilførsel til kjøttfeavlen, Forberedende diskusjon om Jordbruksforhandlingene 2011/2012 j) Etablering av medlemsfordeler i TYR. Arbeidet med å etablere medlemsfordeler er godt i gang. TYR har opprettet kontakt med Normin, Felleskjøpet, Landkreditt, Eneas, Gjensidige og Bilia. Avtaler med Normin og Eneas er så å si på plass, kun formaliteter gjenstår. De andre jobbes det fortsatt med, og TYR har møte med Landkreditt 13. desember og Felleskjøpet 15. desember. Andre tema som er diskutert, er differensiert pris på sæd, samt krav om medlemskap i TYR for å kunne levere i Norturas Norsk Kjøttfe. k) Invitasjoner av Stortingets næringskomité og Landbruks- og matdepartementet til Staur. Vedlagt sakspapirene var invitasjonene som er sendt til Stortingets næringskomité og Landbruks- og matdepartementet. l) Samarbeidsavtale mellom TYR og Felleskjøpet. Vedlagt sakspapirene var kopi av avtale inngått mellom TYR og Felleskjøpet. m) Staur, status oppgradering og testomgangen 2010/2011. Det henvises til TYRs hjemmesider, hvor det jevnlig publiseres resultater fra testomgangen 2010/2011. Sak 90/10: Evaluering av styremøtet Erling Gresseth mente styrearbeidet var artig og at han gledet seg til hvert møte. Enn åpen og ærlig tone. Karl Roger Hegseth sa seg enig med Gresseth. Erlend Røhnebæk var godt fornøyd og verdsatte de interessante og gode diskusjonene. Bjarte Nes samstemte i at møtet hadde vært bra og at diskusjonene var spennende. Berit Brændvang mente at sakene var gjennomdiskutert og at alle hadde fått sagt sin mening. Bredde i sakene og et positivt møte. Sak 91/10: Eventuelt Ingen saker

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) Til stede: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Ola Jordhøy, Halvor

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 15 juni 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Chatrine Tveita Oddbjørn Flataker,og

Detaljer

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad (dag 1), John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola Inger Johanne

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Halvor Nordli

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

Protokoll styremøte 19. mars 2018

Protokoll styremøte 19. mars 2018 Til stede fra: Styre: Protokoll styremøte 19. mars 2018 1.varamedlem Ordfører: Adm: Oddbjørn Flataker. Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 13-14 desember 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 13-14 desember 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 13-14 desember 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Forfall : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Oddbjørn Flataker

Detaljer

Protokoll styremøte mars 2019

Protokoll styremøte mars 2019 Til stede fra: Protokoll styremøte 18-19 mars 2019 Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Per Øivin Sola, Erling Gresseth, Inger Johanne Bligaard 1. varamedlem Merethe Mørk Adm: Oddbjørn Flataker.

Detaljer

Protokoll styremøte. 27.april 2018

Protokoll styremøte. 27.april 2018 Til stede fra: Protokoll styremøte 27.april 2018 Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth 1.varamedlem : Merethe Mørk 2.varamedlem : Asbjørn Dahlen

Detaljer

Protokoll styremøte 26.april 2019

Protokoll styremøte 26.april 2019 Protokoll styremøte 26.april 2019 Til stede fra: Styre: Erling Gresseth, Ann Kristin Nes, Torill Helgerud, Per Øyvin Sola, Per Ivar Laumann, Kristian Hovde, 1. varamedlem Mari Østbye Adm: Oddbjørn Flataker.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i

Protokoll fra årsmøte i [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Protokoll fra årsmøte

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer Sand, Audun Seilen, Lars Erik Wallin, Tone Våg Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no

Detaljer

UTSIRA KONTROLLUTVALG

UTSIRA KONTROLLUTVALG UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Fredag 13. november 2015 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen. Han ønsket nyvalgt medlem, tidligere medlem, men nå varamedlem

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015

STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015 STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad,John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola

Detaljer

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat.

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. Møte 02-2011. Møte avholdt på Lysaker 30.03.2011 kl. 10.00 Tilstede: Olav Lien, Tore Foss, Ola Arne Berg og Ola Gumdal, Per Hagesæter. Referat

Detaljer

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad.

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad. Disse var med på møtet: Rolf A. Finstad Frits van der Kooij Per Helge Lindholt Knut B. Simensen

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 STYRELEDEREN HAR ORDET På neste styremøte vil jeg foreslå at det bevilges penger til ikke bare en, men to flaggstenger. En som vi skal bruke til TYR-vimpel og en som vi

Detaljer

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Referat fra Referat

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET VESTFOLDBOXER - KONTAKTOMRÅDE ELLER AVDELING? Bakgrunn for forslaget Det har i flere år vært diskutert hvorvidt Vestfoldboxer burde gå over fra å være kontaktområde til

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent STYREPROTOKOLL Revidert Protokoll fra styremøte 6/2004 den 18. oktober 2004 kl. 10. 30 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning NMCUs årsmøte 2009 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets kommentar: NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Sentralstyret

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 02. Februar 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Johannes Nybø

Detaljer

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71.

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71. Disse var med på møtet: Kristian K. Kleppe Rolf A. Finstad Frits van der Kooij Per Helge Lindholt Knut B. Simensen

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018

Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018 Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018 Sted: Nortura Malvik Tilstede: Torleif Susort, Ole Johnny Olden, Lars Henden, Eva Berger, Lars Erik Megarden, Tor-Erik Erzaas, Kristian Hovde, Halvor

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Protokoll styremøte august 2018

Protokoll styremøte august 2018 Protokoll styremøte 22-23 august 2018 Til stede fra: Styre: 1.varamedlem 2.varamedlem Adm: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Per Ivar Laumann, Inger Johanne Bligaard

Detaljer

Referat fra styremøte 21. januar 2012

Referat fra styremøte 21. januar 2012 Referat fra styremøte 21. januar 2012 Tilstede: Ivar, Per Olav, Knut, Nancy og Line Fravær: Bjørg Sak 1: Saksliste Sakslisten mangler en sak vedr. avvikling av utstillinger i klubben. Denne sendes inn

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 10. mai 2012 kl. 11.00 Sted: Limingen Gjestegård, Røyrvik. Tilstede fra Styringsgruppen: Gudrun Hansson - Kommunalråd -

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Referat fra styremøte 19.02.2013

Referat fra styremøte 19.02.2013 Referat fra styremøte 19.02.2013 Innkallingen godkjent. Til stede: Michael de Vibe, Even Halland, Anne Sælebakke, Anne Bolstad, Mattias Victor og Jon Vøllestad Sekretær: Torbjørn H. Sandvik Orienteringssaker

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Møtebok Sted: Aurskog-Høland Rådhus, møterom Krepsen. Tid: Onsdag 2.9.2015, kl. 18:00 20:15. Tilstede Jan Rune Fjeld (nestleder) medlemmer Anne Lise Torvund Tilstede Rikard Pettersen varamedlemmer Unni

Detaljer

Protokoll styremøte desember 2016

Protokoll styremøte desember 2016 Protokoll styremøte Til stede fra: 20-21. desember 2016 Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth Adm:

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN.

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. 1 REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. Deltakere: Se vedlagte liste. Møtet startet klokken 12.00 med lunch, selve årsmøtet startet kl 12.45. Styreleder Ole Erik Sjølie ønsket velkommen.

Detaljer

Protokoll styremøte august 2016

Protokoll styremøte august 2016 Protokoll styremøte 18-20. august 2016 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus J Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth Forfall:

Detaljer

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak Innstilling fra komité D: Saksorientering: Kirkerådet har fremmet forslag om mindre endringer i regleverk som er fastsatt av Kirkemøtet. Det gjelder: A. Endringer

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. september 2006

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. september 2006 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. september 2006 Til stede: Ola Breivega, Jan Olav Fretland, Tor Fuglevik, Ottar Grepstad, Silje Solheim Karlsen, Magni Øvrebotten og Tora Aasland Fra sekretariatet:

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 03. desember Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Hotel Bristol Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun, Ole Mathis

Detaljer

Protokoll styremøte 21 januar 2016

Protokoll styremøte 21 januar 2016 Til stede fra: Styre: Protokoll styremøte 21 januar 2016 Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Inger Johanne Bligaard Ordfører: Hallstein

Detaljer

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 1 Protokoll Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 Til stede: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Anne Inga Hilsen

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Informasjon om forprosjekt for offentlig

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER

LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER Oslo 13. mai 2014 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Landslaget for offentlige pensjonister ( LOP) ang: Utkast til forskrifter

Detaljer

Referat fra møte i Telemarkskomiteen Tirsdag 10. april 2012

Referat fra møte i Telemarkskomiteen Tirsdag 10. april 2012 www.skiforbundet.no Referat fra møte i Telemarkskomiteen Tirsdag 10. april 2012 TK-møte nr 22 2010-2012 Deltakere: Ikke til stede: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Martin Bartnes, Jørgen Steen Holst, Petter

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600 34 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes. Anne Alvik, leder av hyttelaget,

Detaljer

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet.

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Lierne Gjestegård, Lierne Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 Dato: 3.9.2015 Tid: Kl. 12.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Høringsuttalelse - forenkling av prisutjevningsordningen for melk

Høringsuttalelse - forenkling av prisutjevningsordningen for melk Mottaker Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0039-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Erlend Smedsdal Magnus Gabrielsen Dato: 11.03.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12. Lårdal

REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12. Lårdal 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12 Lårdal Desse møtte: Styret, varamedlemmar og avlsutvalet var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Celina Lindeborg, Tom Tengesdal og Finn

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

Styremøte Norsk Limousin

Styremøte Norsk Limousin Styremøte Norsk Limousin fredag 10. november 2017 Sted; Nortura Malvik Tilstede; Torleif Susort, Ole Jonny Olden, Lars Erik Megarden, Lars Henden, Tor-Erik Ertzaas, Bjørn Aasen, Halvor Øiestad, Asmund

Detaljer

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Til stede under sak 29/15:

Detaljer

3. Vdg av to representanter ti] og skrive under protokoll.

3. Vdg av to representanter ti] og skrive under protokoll. Årsmøtereferat 2018 ÅTsmøtet ble c[vholdt på Helgaker Gård 24.11 kl. 1600, det var 26 påmeldte og 19 stemmeberettigede. Leder Ønsker alle velkommen til årsmøtet og spesielt vår æresmedlem Niels Jørgen

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. REFERAT Møtested Kvinesdal rådhus Møterom Knaben, 3 etasje Møtetidspunkt Dato: mandag 18.11.13 Klokken: 0900-1300 Ansvar for oppfølgning Tilstede Forfall Oppfølging

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET - NORDNORSK LANDBRUKSRÅD

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET - NORDNORSK LANDBRUKSRÅD REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET - NORDNORSK LANDBRUKSRÅD 20.06.18 Tilstede: Leder Grete-Liv Olaussen, nestleder Anders Johansen -TINE, Wenche Kristiansen-FK, Ståle Nordmo Nordland Bondelag. På telefon:

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 L, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 L, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 L, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 12, 2008 2010 12. april 2010 Sted: Rica Hotell Gardermoen Oslo, 13. april 2010 R.R. PROTOKOLL Til stede:

Detaljer

Her er noen av de ting jeg ønsker informasjon på:

Her er noen av de ting jeg ønsker informasjon på: Forord Jeg har mottatt en kort oppsummering av seniorklubbens historie og gjengitt den på de følgende sider. Denne historie ønsker jeg å gjøre litt fyldigere med noe mer informasjon. Jeg har derfor en

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Referat telefonmøte tirsdag 11. februar klokken 20.00

Referat telefonmøte tirsdag 11. februar klokken 20.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer Sand, Audun Seilen, Knut Nymo Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no Skui, 11. februar

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 23.02.2016 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund, Linda Myhre

Detaljer

Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN)

Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN) Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN) Tilstede: Fraværende: Møtested: Gunn Anita Totland, Tone Fornes, Trygve Ebbing, Skjalg Åkerøy, Reinert Eidshaug,

Detaljer

REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTET I LIERNE IL TORSDAG 2014.01.09. KL. 17.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI

REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTET I LIERNE IL TORSDAG 2014.01.09. KL. 17.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTET I LIERNE IL TORSDAG 2014.01.09. KL. 17.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Siw-Ellinor Aagård, Hans Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive,

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2012/1516-7621/2013 Saksbehandler: Eva Hellan Arkivkode: F08 Saksframlegg Etablering av frivilligsentral i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen

Detaljer

Sak 39/13 Referat fra styremøtet 4/13 og 5/13 den 28. og 29. mai 2013. Protokollene fra styremøtet 04/13 er og 5/13 er godkjent

Sak 39/13 Referat fra styremøtet 4/13 og 5/13 den 28. og 29. mai 2013. Protokollene fra styremøtet 04/13 er og 5/13 er godkjent Referat fra styremøte 6/13, den 27. august 2013 Til stede: Fra ASVL: Victor D. Norman Anne-Lise Bakken Sølvi Pedersen Gunn Sofie Dahl Rolf B. Andersen Rita Sandnes Oddvar Bjørkvik Morten Strand Dag Sandvik,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 VEDTAK:

SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.01.14 SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Styremøte 26. februar 2014

Styremøte 26. februar 2014 Styremøte 26. februar 2014 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Kersti Winger, Henning Lund, Tone Granli, Ingunn Terjesen, Linda Acay (via skype) Faste poster: Godkjenning av referat fra forrige møte A)

Detaljer

Håndbok for FAU/SU-arbeidet i Siggerud Gård barnehage HÅNDBOK. En orientering om FAU/SU-arbeidet i Siggerud Gård barnehage

Håndbok for FAU/SU-arbeidet i Siggerud Gård barnehage HÅNDBOK. En orientering om FAU/SU-arbeidet i Siggerud Gård barnehage HÅNDBOK En orientering om FAU/SU-arbeidet i Siggerud Gård barnehage Innhold Velkommen som FAU-representant!...2 Hensikt med håndboken...2 Lover ifm FAU/SU arbeidet...2 Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU oppgaver

Detaljer