STYREPROTOKOL november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREPROTOKOL 13-14 november 2014"

Transkript

1 STYREPROTOKOL november 2014 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johnsen, John Skogmo, Torill Helgerud Celina Lindeborg, Oddbjørn Flataker Selma Lagerlöf Hotel, Sunne i Värmland Møte var lagt til Sunne i Värmland, da Ledermøte i 2013 vedtok at vi skulle legge Ledermøte sammen med den svenske Kjøttriksdagen. Styreleder ønsket alle velkommen til spennende dager, og en ny måte bla arrangere Ledersamlingen på. Erfaringen som vi nå gjør knyttet til dette vil gi oss svar om dette er noe vi og kan vurdere i framtiden. Ser fram til lærerike og spennende dager i Sverige. Styremøte er tenkt gjennomført i dag, og fram til lunch den 14.nov Sak : Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 79 a-2014 under Eventuelt som er ettersendt med dette får nytt saksnr og Eventuelt får nytt saksnr og Åpen post /evaluering av styremøte får saksnr Innkalling og sakliste godkjent. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte august Innkomne kommentarer er tatt hensyn i den endelig protokollen Protokoll fra styremøte august godkjennes og underskrives. Sak : Orienteringssaker 71 a Orientering om møter TYR har deltatt i. Det ble både fra styreleder, nestleder og daglig leder orientert om møter som de har deltatt i. Daglig leder: Ga orientering om møte i Landbruksdirektorratet, Fylkesmannen i Hedmark, Fagutvalget i Nortura, Årsmøte i Angus og div møte med Geno. Styreleder: Møte i fagutvalget for storfe, der en understreket viktigheten av TYRs rolle og samarbeidet som må til for å nå overordna mål. Årsmøte i Angus, der Geno Avlsplan bla var tema. Styremøte i Norsk Landbrukssamvirke, der viktige elementer som forslag til endret organisering og økt budsjettramme

2 var sentrale tema. Forslag fra administrasjonen i disse saken fikk ikke styrets støtte, og saken kommer opp senere i år. Nestleder Ga orientering fra lokalmøte i Nortura, der TYR og ble utfordret på dette med økt storfekjøttproduksjon. Bruk av kjøttfesemin i brukdyrkrysning er svært aktuelt. 71 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet Med sakspapirene var det sendt skriftlig orientering om knyttet til: Staur og Fenotypetesten: Inntak og forberedelser Foreløpige tall fra testen Okser som begynt i test per 13 November Rase Begynt i test Plasser Angus Charolais Hereford Limousin Simmental Fôrregimet o Kvalitet grovfôr o Type kraftfôr med utgangspunkt i grovfôrresultater o Andel kraftfôr pr. rase Hallsteingård Status seminoksene Uttak av semin for å produsere spermvital 71 c Generell orientering fra administrasjonen. Det var og med sakspapirene lagt ved en skriftlig orientering om følgende: Generelt om arbeidet i administrasjonen. Opprustning av Staur Prosjekt «stambokføring av morddyr født etter 1. jan 2011 tom 15.nov 2014, ref. styresak , der vi så langt ser ut til å få inn over 2000 prøver. Søknader om tildeling av OR midler og Ja midler der vi prioriterer aktive avlsbesetninger og ansettelse av avlsforsker med basis i økte generelle midler. Utvikling sædsalg så langt i år, og oversikt utvikling fra 2005 tom 2013 som viser at vi har en jobb å gjøre for å nå de overordna målene i TYRs strategiplan Notat til Norsk Charolais knyttet til utviklingen sædsalg Styret tar orienteringen i sak 71a-71b-71c til orientering

3 Sak : Regnskap pr september Kommentarer til regnskap pr september - målt mot budsjett Med saksdokumentene var det sendt ut oversikt over regnskapet pr. september med kommentarer knyttet til inntekter og kostander målt opp mot budsjett. Totale inntekter er om lag 400 tusen mindre enn budsjett, der bruk av tilskudd er mindre, samt lavere medlemskontingent, noe mindre fakturert for avstamningskontroll. Totale kostander er mindre enn budsjett, der lavere kostander knyttet til lønn, reise og noe mindre kostander knyttet til software. Kostnader til reise og software kommer sener i år, og spesielt reisekostnader knyttet til Ledersamlingen i nov. Resultat: Om lag 495 tusen bedre enn budsjett. Vedtak. Regnskap pr. september tas til etterretning Sak : Oppsummering av spørreundersøkelsen fra våre medlemmer. Arbeidsmål TYR hadde som et av våre arbeidsmål for Kommunikasjonsmål nr Åpenhet og tillit innad organisasjon. Gjennomføring av brukerundersøkelse hos våre medlemmer. Brukerundersøkelsen er gjennomført med spørreskjema som ble publisert via TYRmagasinet,TYRs hjemmesider, og,mail til medlemmer som vi hadde mailadresse til. Det ble videre sendt påminnelse 2 ganger. Undersøkelsen var firdelt og inndelt slik. 1. Generell del om type besetning, hvor mange dyr og medlemskap i raselag. 2. Hvordan oppleves kontakt med TYR, via telefon, mail/brev. Hvordan oppleves hjemmesiden, hvor ofte brukes den, samt TYR magasinet og hvor fornøyd hun/han var som medlem med dette. 3. Spørsmål om hvilke fylkeslag de tilhørte. 4. Hva mente medlemmene om TYR som interesse organisasjon, avlsorganisasjon og hvilke nytte mener de har av TYR. Svarene skulle gis på en skala fra 1-6, der 1 var misfornøyd og 6 svært godt fornøyd. Oppsummert del 1. Generelle opplysninger Den typiske medlem i TYR har mindre enn 50 mordyr, har både reinrasa og krysningsdyr og er medlem av et raselag. Del 2: Omhandler kontakt med TYR. Pr.telefon: De fleste synes det er greit å kontakte TYR på telefon, men det det er en del som nevner at det er noe vanskelig å få tak i noen hos TYR, men når det først får svar er administrasjonen hyggelig og hjelpsomme. Skriftlig henvendelese: Samme tendens som ved kontakt pr. telefon. Flertallet er fornøyd, men noen få synes det ikke greit med brev til TYR. Tok litt lang tid å får svar på henvendelsen sin.

4 Annen kontakt med TYR: Det store flertallet har ikke annen kontakt med TYR, men de som har møtt representanter fra oss ser ut å være fornøyde. Kan og sees i sammenheng med at de fleste av staben og er byttet ut på forholdsvis kort tid. Vår hjemmeside: Over 50 % av alle svar sier at det er sjelden inne på vår nettside. 29 % svarer at de er inne på nettsiden 1-2 ganger i uken, mens vel 5 % sier at de er inne daglig. Kommentarer ellers: Mange synes den er bra, men og kommentar på at den er litt rotete, og noe mangelfull oppdatering. Ønsker at det legges ut nyheter ofte, minst 2 g pr. uke. Bør være lettere å lete etter saker. TYRmagasinet Det store flertallet er veldig fornøyd med TYRmagasinet, men det var noen kommentarer ut over «bladet er bra som det er» og oppsummeres slik : Flere gårdsbesøk og hjemmebesøk. Mer om rasene som det ikke drives nasjonal avl på. Ikke bare besøke store produsenter. Mer om: smart foring, krysningsavl, beitebruk, og utnytting av eksisterende ressurser. Generelt mer fagartikler. Del 3. Fordeling av svar ut fra region/fylkeslag: Svar fra alle fylkeslag, men svarene er ikke %vis likt fordelt etter medlemmer. Det er rart at over 10 % ikke har valgt fylkeslag, og det kan tyde på at det ikke er klar over at de er automatisk medlem i fylkeslag. Svar % fra de forskjellige fylkeslag varierer fra 4 % i Akershus og 5% i Telemark som lavest og til 34 % I Trøndelag som høyest når en ikke tar hensyn til de som ikke har valg fylkeslagstilhørlighet. Det er ikke noen sammenheng mellom aktivitet i fylkeslagene og svarprosenten. Del 4: Vi ønsket å vite noe om hvordan medlemmene oppfatter oss både som interesseorganisasjon og som avlsorganisasjon. Det er større spredning i svarene knyttet til hvor fornøyd medlemmene er med TYR som interesse og avlsorganisasjon, og at medlemmene er noe mer fornøyd med TYR som avlsorganisasjon eller som interesse organisasjon. I svarene som er mindre fornøyd med oss som interesseorganisasjon er det og en sammenheng mellom størrelse på bruk. Mindre bruk er «mindre» fornøyd enn større. Dette kan ha med hvordan vi har kommunisert våre krav opp mot jordbruksoppgjøret. Det er en gjennomgående trend at TYR prioriterer noe mer de store brukene. Nytte av medlemskapet Det er stor spredning i svarene hvordan medlemmene føler nytte av sitt medlemskap. Noe over 50 % av svarene er godt eller bedre. Det synes og her at det er en sammenheng mellom størrelse på brukene. Det er svært mange kommentarer knyttet til interne uenigheter mellom raselag, for sterkt rasefokus. Lite fokus og arbeid med raser uten nasjonal avl. De fleste synes at de har nytte av sitt medlemskap

5 Det var i tillegg lagt opp til at en kunne gi kommentarer ut over det som det var konkret spurt om med svar på en skala fra 1-6. Her er det svært stor sprik i svarene, alt fra detaljer knyttet til rase og avl, de med nasjonal avlsprogram og de andre til strategiske spørsmål knyttet til klima, jordbruksoppgjøret etc. Hovedtrekk er at TYR som organisasjon er på rett vei, og tilbakemeldingen gir og et signal som organisasjonen skal være bevist på. Det som går igjen er: TYR for de store brukene, og de tunge rasene, rasene uten nasjonal avl. Jordbruksoppgjøret, og spørsmål knyttet til medlemsavgift- sentralt regionlag. Aktiviteter lokalt. Styret hadde en grundig og god diskusjon knyttet til spørreundersøkelsen, og konkluderer at dette i seg selv en nyttig øvelse. Saken kommer og opp i Ledermøte og gjorde slik vedtak Styret tar orienteringen til etterretning, og avventer tilbakemelding fra gjennomgang i Ledermøte før endelig prioritering av tiltak. Saken tas opp igjen på neste styremøte. Sak Jordbruksoppgjøret. TYR s økonomiutvalg har starter prosessen med å utforme krav til neste års jordbruksforhandlinger på høsten året før avtaleåret, og det var med sakspapirene lagt med forslag til neste års prioriteringer som vil bli presentert i Ledermøte. I og med at det nå og er nedsatt et utvalg som skal se på forenklinger knyttet til jordbruksoppgjøret så er tiden kanskje ikke inne for å foreslå store endringer i hovedmålene. TYRs arbeidsmål de siste årene har vært: AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON Som bærende for vårt krav hadde vi følgende prioriteringer: PRODUKSJON KVALITET OG FORENKLING. I forbindelse med årets oppgjør laget vi og en enkelt folder som vi vi benevnte som: AMMEKUA ER SVARET hva er spørsmålet. Som kjent ble det for oppgjøret brudd mellom partene, og jordbruksoppgjøret ble da oversendt Stortinget (Næringskomiteen) for videre behandling, og som da benevnes som et «Teknisk oppgjør) Det som var vanskelig for TYR var at det ble en reduksjon i husdyrtilskuddet for de med færre en 25 kyr, samt reduksjon i arealtilskudd for areal mindre enn 250 da. I prosessen sendt TYR brev med innspill til politiske partier og regjeringen der vi gav uttrykk for vårt syn både positiv og negativt. Det ble og jobbet aktivt opp mot samarbeidspartiene KRF og Venstre der vi hadde separate møter, der vi la fra TYRs syn som gikk spesielt på. 1. Endring av husdyrtilskudd for besetninger under Kompensasjon for redusert arealtilskudd for areal under 250 da. 3. Økt tilskudd til TYR som avlsorganisasjon. TYR deltok i høringen i Næringskomitéen 26 mai, der vi la fram vårt forslag til endringer.

6 I og med at det ble et teknisk oppgjør så måtte endringene komme etter avtale mellom Regjeringen og samarbeidspartene, datert 28 mai, der en økte budsjettmidlene med om lag 250mill kr. I hovedtrekk er de viktigste endringene slik: - Nytt kvotetak melk satt til liter - Tidligpensjon opprettholdes på dagens nivå som utgjør 15.2 mill kr - Driftstilskudd melkebruk økes med kr 2000, utgjør 19 mill kr. - Satsene for husdyrtilskudd ammeku økes med 100 kroner for de første 50 dyr, utgjør 7 mill kr - Økte bevilgninger til ferie og fritid øker med 24 mill kr. - Areal tilskudd korn øker med 17 kr pr da, og utgjør 49 mill kr. - Det sette et tak på husdyrtilskudd på kr TYRs arbeid opp mot bla samarbeidspartene gjorde at det krav om reduksjon i tilskudd husdyr på kr 200 ble redusert med kr 100 for som påvirker de med færre enn 25 mordyr. Økt tilskudd ferie og fritid, samt å opprettholde ordningen med tidligpensjon var viktig elementer som vi tok opp. Økt tilskudd til TYR som avlsorganisasjon fikk vi dessverre ikke med, men det ble gjort en anmerkning om dette fra KRF og Venstre i Næringskomiteen. Forslag til tiltak for oppgjøret TYR har påpekt gjennom en årrekke at hvis blir tatt grep om å styrke den spesialiserte storfekjøttproduksjonen, vil resultatet være færre og færre mordyr innen storfeholdet i Norge. Det er nå bare å konstatere at vi har en årlig reduksjon på om lag 10 tusen storfemordyr i året. Uten nødvendig grep for ytterligere økt lønnsomhet og i en framtidsretta spesialiserte storfekjøttproduksjon vil det gapet mellom markedets behov og norsk produksjon være umulig å stoppe. TYR mener at alle økonomiske tiltak må bygge opp under øke antall mordyr i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen slik, og etter en diskusjon i styret blir dette forslaget som vi går videre med i prosessen fram til neste års jordbruksoppgjør. PRODUKSJON av KVALITET på NORSKE RESSURSER Kvalitetstillegg: TYR ber om at kvalitetstillegget for slakt økes og med slikt intervall: Storfeslakt over 225 kg for Ung ku, kvige og Ung Okse i kvalitetene O til kr 4.- og O+ og oppover gis et ekstratillegg på kr 4,00. Beitetilskudd: TYR foreslår å øke både beitetilskuddet og tilskudd ved utmarksbeite slik at det hver for seg settes til kr. 600 pr dyr. Tilskudd husdyr/ammeku: TYR ber om at satsene økes til: Kr 5000 i intervallet 1-50 og til kr i området over 50 dyr. Investeringsstøtte nybygg for økt antall mordyr: Det etableres et investeringstilskudd ut over etablerte ordninger for slike tilskudd. Økt tilskudd kjøttfeavl: Norsk kjøttfeavl har så langt hatt sitt fundament i entusiaster og entusiasme. Med nye generasjoner bønder er dette i ferd med å forsvinne. Bønder er ikke lenger villig til å betale for å stille testkandidater til fenotypetest, og da dette kommer alle storfekjøttprodusenter til gode. Felleskapet er nødt til å ta større andel av disse kostnadene. Driftstilskudd: TYR ber om at ordningen med driftstilskudd til den spesialiserte storfekjøttproduksjonen utvides til kr. 3000,- pr. ku med et maksimalt tilskudd på kr ved 75 kyr. Avløsning: TYR foreslår at satsene for ammeku økes til kr i intervallet 1-50 kyr og kr for 51 og oppover. TYR ber om at maksimalt avløser tilskudd økes til kr pr foretak.

7 6. Innspill fra Ledermøte Økonomiutvalget Nov Samtaler /diskusjoner med andre organisasjoner f.eks Nortura, Tine, Geno, etc. 8 Bearbeidet forslag sendes sendes rase og fylkeslag Økonomiutvalget Nov/ des Rase og fylkeslag 15. des Innspill fra rase og fylkeslag Økonomiutvalget 10. jan Forslag til TYRs prioriteringer, godkjennes Styret 20. januar Revidering av kravdokument Økonomiutvalget 1.febr Endelig kravdokument sendes rase og fylkeslag Økonomiutv. /adm 10.februar Kravdokument gjennomgås / presenteres for det lokale Bondelaget 13. Krav dokument presenteres for aktuelle poliske partier på Stortinget 14. Krav dokument presenteres / gjennomgås med avtale partene, Fylkeslagene i TYR Økonomiutvalget Økonomiutvalget Etter møteplan Bondelaget Etter avtale med partene. 15. Kontinuerlig oppfølging mot partene / Storting når forhandlinger er i gang Økonomiutvalget Etter behov. Korrigert forslag fra Økonomiutvalget legges fram for Ledermøte, med foreslåtte framdriftsplan Sak Gjennomgang /revidering av TYRs avlplan. Styret behandlet TYRs avlsplan med tilhørende dokumenter i sak 69-/2013 og gjorde vedtak om oppbygning av ny avlsplan slik i sak I vedtatt regelverk for «Rolle og ansvarsfordeling» er det bestemt at raselagenes og TYRs avlsplan skal gjennomgås og hvert år, ut i fra vedtatt struktur, der Avlsmål vedtas av Årsmøte, mens resten av dokumentene tilhørende avlsplanen vedtas av styret. Nåværende avlsplan har ble vedtatt 17. desember 2013, og har administrasjonen har overfor Avlsrådet og for styret foreslått ingen endringer i gjeldene plan. I og med at det er forslått opprettelse av en arbeidsgruppe for å evaluere fenotypetesten så vil evt endringer i Regelverk for Fenotypetesten komme til godkjenning i styret i mars Styret gjorde slik vedtak Vedtak. Det gjøres ikke endringer i TYRs overordna avlsplan vedtatt 17.des Får ny rev. dato , og evt endringer som en konsekvens av evaluering av fenotypetesten tas inn i de dokumentene der dette tilhører etter nytt vedtak i TYRs styre.

8 Sak TYRs overtakelse av driften av fenotypetesten på Staur fra 1. jan.2015 Der var med saksdokumentene lagt ved en grundig redegjørelse om saken og kan nevne: Dagens Fenotypestasjon på Staur kom i stand som et samarbeid mellom Nortura, TYR og Geno og ble offisielt åpnet 27. august Nortura eier bygget, mens Geno har hatt ansvaret for driften av stasjonen. TYR er ansvarlig for det faglige knyttet til testen, og eier det meste av innredning og utstyr, mens Geno har utstyr der som er bokført med om lag 300 tusen. Styret gjorde vedtak i sak slik: Styret er positive til at det nedsettes en prosjektgruppe for å vurdere om TYR skal ta over ansvaret for driften av fenotypestasjonen på Staur. Det oppnevnes en representant fra styret som skal delta i foreslåtte prosjektgruppe i tillegg til administrasjonen i TYR. Endelig vedtak om eventuell overtakelse av drifta forelegges styret til endelig beslutning. TYR og Geno har og i 2012, gjennomgått avtalene som regulerer forholdet mellom partene, og som medførte ny signert samarbeidsavtale mellom styrelederne i begge selskap datert desember Avtalen har vedlegg som omhandler: 1. Fenotyptest av kjøttfe 2. Produksjon og distribusjon av kjøttfesæd 3. Felles målsetning og samarbeid om økt salg av kjøttfesæd 4. Import av kjøttfesemin. 5. Avlsforsker 6. Administrative tjenester (Økonomi IT, Kundesenter, Kopi/print) Avtaler knyttet til driften av Staur mor 3. person er i dag regulert i avtaler mellom Geno og 1. Leieavtale mellom Geno og Nortura om leie av stasjonene dater 1998, og som fornyes automatisk mellom partene hvert år. Oppsigelsestid for avtalen er satt til 2 år. 2. Avtale mellom Geno og Staur gård vedr levering av for til stasjonen, sist revidert avtale april 2012, og varer fram til 2017, med en oppsigelsestid på minst 1 år. 3. Avtale mellom Geno og entreprenør for høsting av for, sist revidert og signert april 2013 og varer til 2017, med en oppsigelsestid på minst 1 års skriftlig varsel Kostnader knyttet til driften av Staur finansieres i dag av testavgift, egen bevilgning fra Omsetningsrådet på 150 tusen, og andel av sæd inntekten. I dag har TYR og noen inntekter knyttet til Staur som vi i dag brukes til generell drift av TYR. Dette er bingesponsorer på om lag ,- direkte støtte fra Felleskjøpet på kr ,- samt overskudd fra auksjonen på om lag 200 tusen. TYR og Geno har gjennom året drøftet modeller for finansiering av driften av Staur hvis TYR overtar ansvaret for driften. Ut fra denne oversikten så må differansen mellom dagens inntekter og dagens kostnader på Staur finansieres med økt andel av sædomsetninge. Styret hadde en grundig diskusjon ut fra saksdokumentasjonen og la følgende forutsetninger til grunn for sitt vedtak: Når en vurdere fordeler og ulemper med at TYR tar over driften så er konklusjonen slik:

9 1. Det er viktig at TYR som har ansvar for Fenotypetesten og norsk kjøttfeavl og er tett på driften av testingstasjonen. 2. TYR har i større grad påvirkning og kontroll på alle elementer som er knyttet til viktige forutsetninger av testen, slik som høsting av for etc. 3. Har større muligheter til å påvirke kostnadsutviklingen /oppfølgningen av inngåtte avtaler da TYR er den som har det økonomiske ansvaret. TYR overtar driften av testingsstasjonen med slike forutsetninger. 1. TYR sin andel av sædprisen må økes, samtidig må det og være et incitament for Geno for å selge kjøttfesæd og til dekking av andre kostnader knyttet til dette. 2. TYR kjøper maskiner og utstyr som i dag eies av Geno til omforent takst vurdert fra 3. person. 3. TYR må leie inn stasjonsveterinærtjeneste basert på timefakturering Daglig driftsansvar for stasjonen må organiseres slik at det ivaretar de utfordringer som er knyttet til dette når en ikke gjøres av egne ansatte. Vedtak. TYR tar over ansvaret for driften av Fenotypeteststasjoen fra Geno med virkning fra 1. jan Økte kostnader for TYR finansieres med at andel av salgsinntekt kjøttfesemin økes fra dagens 45 til 70 %. Daglig ansvar for driften av stasjonen må organiseres slik at det ivareta de utfordringer vi kan ha når dette ikke gjøres av egne ansatte. Avtaler som i dag er inngått av Geno knyttet til driften av stasjonen forutsettes overtas av TYR. Sak TYRs sin rolle i helsearbeidet for storfe Det er kommet innspill på TYR sin rolle knyttet til helsearbeidet på storfe. TYR som organisasjon er medlem i fellesordningen «Helsetjenesten for storfe. Samme med sakspapirene var det lagt med informasjon om følgende: Hva er Helsetjenesten for storfe? Formålet med Helsetjenesten (bedre helse og velferd, økonomi og trivsel, kvalitet i produksjon: Hvem drifter Helsetjenesten, og samarbeidspartnere Fagstyret Strategiplanen for Helsetjenesten Koorimp Hvem skal påse at regelverket blir fulgt- opplysningsplikt overvåkning. Informasjon om import av levende storfe til Nord Østerdal oktober 2014 Som organisasjon har vi ingen muligheter til å drive aktiv forebygging av helsevern på storfe uten å delta aktiv i utformingen av rutiner som for smittesikring som et felles prosjekt styrt gjennom Helsetjenesten. I saken om import sender TYR er brev til Norsk Landbrukssamvirke der en ønsker å få saken belyst, og med evt forslag om hva som må gjøres for at dette ikke skal skje i framtiden. Vedtak : Styret tar orienteringen til etterretning og avventer svar på brev sendt Norsk Landbrukssamvirke med utfordringer vi kan knyttet helsesituasjonen på storfe og import av levende dyr.

10 Sak Styrets rolle og funksjon- behov for styreseminar? Det er kommet innspill knyttet til styrets rolle og funksjon, og et behov for styreseminar der vi kan få en grundigere innføring i styrets rolle, ansvar og funksjon. Som kjent har alle i styret, inkl 1.varemedlem underskrevet på styreinstruksen, som er fast sak på 1. møte med nytt styre etter årsmøte. Det finnes mange ulike kurs knyttet til styrearbeid, dens rolle osv. både i samvirkeorganisasjoner og organisasjoner tilknyttet NHO systemet, f.eks. Virke. I og med at vi nå har bare et styremøte igjen knyttet til dette driftsåret, samt at møtene på nyåret er knyttet opp mot årsmelding og regnskap for inneværende år, foreslår administrasjonen at evt. vurdering av behov for styreseminar /kurs utsettes til etter årsmøte. Styret har diskutert behov for styreseminar for sittende styre. I og med at vi nå er på slutten av driftsåret 2014, tas diskusjon som evt. slik behov opp i nytt styre etter årsmøte mars Sak Evaluering av testregimet på Staur. Denne saken ble meldt inn som skal 79a Eventuelt, men ble i sak tildelt eget saksnummer. I saksdokumentasjonen som var sendt ut på forhånd tas med: Avlsrådet gjorde vedtak tilknyttet dette i sak Det har vært en diskusjon knyttet til tildeling av testplasser som en konsekvens av økt seminbruk i mjølkebesetninger. Prinsipper knyttet til fôrregimet. Samme testopplegg fra med noen justeringer. Det var med forslag om å opprette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå / evaluere dagens testregime med bakgrunn i Regelverket for Fenotyptesten. Styret ser viktigheten av at vi har en gjennomgang og evaluering av dagens testregimet for fenotypetesten på Staur. Dette er «navet» i det nasjonale avlsarbeidet. Beskrivelsen hvordan dette er finnes i «Regelverket for fenotyptesten» som gjennomgås hvert år. I og med at det er diskusjoner knyttet til; Formål med fenotypetseten, tildeling av testplasser, fôrregime etc. er det viktig at en arbeidsgruppe for å se evaluere dagens ordninger med bakgrunn i gjeldene regelverk. Avlsrådet hadde saken opp i møte 11.november og har utpekt representanter fra avlsrådet som er: Bjarte Nes som leder i avlsutvalget. Runar Bakke fra rasene Limousin og Charolais. Halvor Midtsundstad for rasene, Hereford, Angus og Simmental. Styret sine representanter er: Erlend Røhnebæk, og Magnus Johnsen. Etter en gjennomgang av forslag til mandat for gruppen og gjorde slik vedtak knyttet til mandat: Mandatet fra styret: Arbeidsgruppa skal ha en evaluering/gjennomgang av dagens testregime med bakgrunn i Regelverket for Fenotyptesten, med spesielt fokus på. 1. Mål og virkemiddel for fenotypetesten. 2. Prioriteringer knyttet til fôrregimet. 3. Grunnlag og krav for uttak av testkandidater, med utgangspunkt i raselagets avlsplan og markedets behov for semin. 4. Gjennomgang av dagens regelverk for tildeling av testplasser.

11 Arbeidsgruppen kan og ta opp andre saker, hvis det har stor betydning for gjennomgang/ evalueringen, og ikke dekkes inn under noen av punktene 1-4. Gruppa skal konstituere seg selv, og komme i gang med arbeidet så snart som mulig. Arbeidsgruppa vurdere ut fra saken, om det skal innhentes ekstra kompetanse når dette synes riktig. Styret oppnevner en arbeidsgruppe for evaluere testeregime for fenotyptesten, men slik sammensetning: 3 utpekte fra TYRs avlsråd, 2 utpekt av styret, og 2 representanter for fra administrasjonen. Arbeidsgruppen jobber etter fra mandat fra styret. Sak Eventuelt Ingen saker, da sake 79 a får eget saksnr og Eventuelt blir sak Sak Åpen post / evaluering av styremøte. Styret hadde en evaluering av styremøte. Neste styremøte er desember, sted Hamar, med oppmøte til lunch den 15, med påfølgende felles middag. Sunne 14. november 2014 Erlend Røhnebæk Leif Helge Konshaug Inger Johanne Bligaard Vermund Lyngstad Magnus Johnsen John Skogmo Torill Helgerud Kopi : Celina Lindeborg

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Halvor Nordli (sekr.), Ola Jordhøy

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Halvor Nordli

Detaljer

NORSK KJØTTFEAVLSLAG

NORSK KJØTTFEAVLSLAG Årsmelding for 2005 NORSK KJØTTFEAVLSLAG 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM FOR ÅRSMØTET 2006 SAKLISTE 1. STYRETS MELDING FOR 2005 2. REGNSKAP 2005 3. ORGANISASJON 4. AKTUELLE SAKER, STATISTIKKER M.M. 5. FORSLAG

Detaljer

TYRmagasinet. Tema: Økonomi. Medlemsblad 2 2011

TYRmagasinet. Tema: Økonomi. Medlemsblad 2 2011 TYRmagasinet Medlemsblad 2 2011 Tema: Økonomi TYRmagasinet Medlemsblad 2 2011 Medlemslag i TYR Tema: Økonomi Forsidefoto: Limousinku nyter havbrisen hos Evy og Arve Linningsvoll, Sandøy. Foto: Vegard Urset

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013 Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Forord En ny runde med jordbruksforhandlinger nærmer seg. Du holder nå i hånda det nye studieheftet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37 312 / sola@kjottfe.no Jahren gård, 3070 Sande Odd Grundt 918 05 850 / ogrundt@online.no Imsroa,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Tema: jakten på DeT gode MoRDyReT. Medlemsblad 3 2013

Tema: jakten på DeT gode MoRDyReT. Medlemsblad 3 2013 TYRmagasinet Tema: jakten på DeT gode MoRDyReT Medlemsblad 3 2013 TYRmagasinet Tema: JAKTEN PÅ DET GODE MORDYRET Medlemsblad 3 2013 Medlemslag i TYR Forsidefoto: Dyr på beite hos Seming Undseth. Foto:

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer