STYREPROTOKOL november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREPROTOKOL 13-14 november 2014"

Transkript

1 STYREPROTOKOL november 2014 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johnsen, John Skogmo, Torill Helgerud Celina Lindeborg, Oddbjørn Flataker Selma Lagerlöf Hotel, Sunne i Värmland Møte var lagt til Sunne i Värmland, da Ledermøte i 2013 vedtok at vi skulle legge Ledermøte sammen med den svenske Kjøttriksdagen. Styreleder ønsket alle velkommen til spennende dager, og en ny måte bla arrangere Ledersamlingen på. Erfaringen som vi nå gjør knyttet til dette vil gi oss svar om dette er noe vi og kan vurdere i framtiden. Ser fram til lærerike og spennende dager i Sverige. Styremøte er tenkt gjennomført i dag, og fram til lunch den 14.nov Sak : Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 79 a-2014 under Eventuelt som er ettersendt med dette får nytt saksnr og Eventuelt får nytt saksnr og Åpen post /evaluering av styremøte får saksnr Innkalling og sakliste godkjent. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte august Innkomne kommentarer er tatt hensyn i den endelig protokollen Protokoll fra styremøte august godkjennes og underskrives. Sak : Orienteringssaker 71 a Orientering om møter TYR har deltatt i. Det ble både fra styreleder, nestleder og daglig leder orientert om møter som de har deltatt i. Daglig leder: Ga orientering om møte i Landbruksdirektorratet, Fylkesmannen i Hedmark, Fagutvalget i Nortura, Årsmøte i Angus og div møte med Geno. Styreleder: Møte i fagutvalget for storfe, der en understreket viktigheten av TYRs rolle og samarbeidet som må til for å nå overordna mål. Årsmøte i Angus, der Geno Avlsplan bla var tema. Styremøte i Norsk Landbrukssamvirke, der viktige elementer som forslag til endret organisering og økt budsjettramme

2 var sentrale tema. Forslag fra administrasjonen i disse saken fikk ikke styrets støtte, og saken kommer opp senere i år. Nestleder Ga orientering fra lokalmøte i Nortura, der TYR og ble utfordret på dette med økt storfekjøttproduksjon. Bruk av kjøttfesemin i brukdyrkrysning er svært aktuelt. 71 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet Med sakspapirene var det sendt skriftlig orientering om knyttet til: Staur og Fenotypetesten: Inntak og forberedelser Foreløpige tall fra testen Okser som begynt i test per 13 November Rase Begynt i test Plasser Angus Charolais Hereford Limousin Simmental Fôrregimet o Kvalitet grovfôr o Type kraftfôr med utgangspunkt i grovfôrresultater o Andel kraftfôr pr. rase Hallsteingård Status seminoksene Uttak av semin for å produsere spermvital 71 c Generell orientering fra administrasjonen. Det var og med sakspapirene lagt ved en skriftlig orientering om følgende: Generelt om arbeidet i administrasjonen. Opprustning av Staur Prosjekt «stambokføring av morddyr født etter 1. jan 2011 tom 15.nov 2014, ref. styresak , der vi så langt ser ut til å få inn over 2000 prøver. Søknader om tildeling av OR midler og Ja midler der vi prioriterer aktive avlsbesetninger og ansettelse av avlsforsker med basis i økte generelle midler. Utvikling sædsalg så langt i år, og oversikt utvikling fra 2005 tom 2013 som viser at vi har en jobb å gjøre for å nå de overordna målene i TYRs strategiplan Notat til Norsk Charolais knyttet til utviklingen sædsalg Styret tar orienteringen i sak 71a-71b-71c til orientering

3 Sak : Regnskap pr september Kommentarer til regnskap pr september - målt mot budsjett Med saksdokumentene var det sendt ut oversikt over regnskapet pr. september med kommentarer knyttet til inntekter og kostander målt opp mot budsjett. Totale inntekter er om lag 400 tusen mindre enn budsjett, der bruk av tilskudd er mindre, samt lavere medlemskontingent, noe mindre fakturert for avstamningskontroll. Totale kostander er mindre enn budsjett, der lavere kostander knyttet til lønn, reise og noe mindre kostander knyttet til software. Kostnader til reise og software kommer sener i år, og spesielt reisekostnader knyttet til Ledersamlingen i nov. Resultat: Om lag 495 tusen bedre enn budsjett. Vedtak. Regnskap pr. september tas til etterretning Sak : Oppsummering av spørreundersøkelsen fra våre medlemmer. Arbeidsmål TYR hadde som et av våre arbeidsmål for Kommunikasjonsmål nr Åpenhet og tillit innad organisasjon. Gjennomføring av brukerundersøkelse hos våre medlemmer. Brukerundersøkelsen er gjennomført med spørreskjema som ble publisert via TYRmagasinet,TYRs hjemmesider, og,mail til medlemmer som vi hadde mailadresse til. Det ble videre sendt påminnelse 2 ganger. Undersøkelsen var firdelt og inndelt slik. 1. Generell del om type besetning, hvor mange dyr og medlemskap i raselag. 2. Hvordan oppleves kontakt med TYR, via telefon, mail/brev. Hvordan oppleves hjemmesiden, hvor ofte brukes den, samt TYR magasinet og hvor fornøyd hun/han var som medlem med dette. 3. Spørsmål om hvilke fylkeslag de tilhørte. 4. Hva mente medlemmene om TYR som interesse organisasjon, avlsorganisasjon og hvilke nytte mener de har av TYR. Svarene skulle gis på en skala fra 1-6, der 1 var misfornøyd og 6 svært godt fornøyd. Oppsummert del 1. Generelle opplysninger Den typiske medlem i TYR har mindre enn 50 mordyr, har både reinrasa og krysningsdyr og er medlem av et raselag. Del 2: Omhandler kontakt med TYR. Pr.telefon: De fleste synes det er greit å kontakte TYR på telefon, men det det er en del som nevner at det er noe vanskelig å få tak i noen hos TYR, men når det først får svar er administrasjonen hyggelig og hjelpsomme. Skriftlig henvendelese: Samme tendens som ved kontakt pr. telefon. Flertallet er fornøyd, men noen få synes det ikke greit med brev til TYR. Tok litt lang tid å får svar på henvendelsen sin.

4 Annen kontakt med TYR: Det store flertallet har ikke annen kontakt med TYR, men de som har møtt representanter fra oss ser ut å være fornøyde. Kan og sees i sammenheng med at de fleste av staben og er byttet ut på forholdsvis kort tid. Vår hjemmeside: Over 50 % av alle svar sier at det er sjelden inne på vår nettside. 29 % svarer at de er inne på nettsiden 1-2 ganger i uken, mens vel 5 % sier at de er inne daglig. Kommentarer ellers: Mange synes den er bra, men og kommentar på at den er litt rotete, og noe mangelfull oppdatering. Ønsker at det legges ut nyheter ofte, minst 2 g pr. uke. Bør være lettere å lete etter saker. TYRmagasinet Det store flertallet er veldig fornøyd med TYRmagasinet, men det var noen kommentarer ut over «bladet er bra som det er» og oppsummeres slik : Flere gårdsbesøk og hjemmebesøk. Mer om rasene som det ikke drives nasjonal avl på. Ikke bare besøke store produsenter. Mer om: smart foring, krysningsavl, beitebruk, og utnytting av eksisterende ressurser. Generelt mer fagartikler. Del 3. Fordeling av svar ut fra region/fylkeslag: Svar fra alle fylkeslag, men svarene er ikke %vis likt fordelt etter medlemmer. Det er rart at over 10 % ikke har valgt fylkeslag, og det kan tyde på at det ikke er klar over at de er automatisk medlem i fylkeslag. Svar % fra de forskjellige fylkeslag varierer fra 4 % i Akershus og 5% i Telemark som lavest og til 34 % I Trøndelag som høyest når en ikke tar hensyn til de som ikke har valg fylkeslagstilhørlighet. Det er ikke noen sammenheng mellom aktivitet i fylkeslagene og svarprosenten. Del 4: Vi ønsket å vite noe om hvordan medlemmene oppfatter oss både som interesseorganisasjon og som avlsorganisasjon. Det er større spredning i svarene knyttet til hvor fornøyd medlemmene er med TYR som interesse og avlsorganisasjon, og at medlemmene er noe mer fornøyd med TYR som avlsorganisasjon eller som interesse organisasjon. I svarene som er mindre fornøyd med oss som interesseorganisasjon er det og en sammenheng mellom størrelse på bruk. Mindre bruk er «mindre» fornøyd enn større. Dette kan ha med hvordan vi har kommunisert våre krav opp mot jordbruksoppgjøret. Det er en gjennomgående trend at TYR prioriterer noe mer de store brukene. Nytte av medlemskapet Det er stor spredning i svarene hvordan medlemmene føler nytte av sitt medlemskap. Noe over 50 % av svarene er godt eller bedre. Det synes og her at det er en sammenheng mellom størrelse på brukene. Det er svært mange kommentarer knyttet til interne uenigheter mellom raselag, for sterkt rasefokus. Lite fokus og arbeid med raser uten nasjonal avl. De fleste synes at de har nytte av sitt medlemskap

5 Det var i tillegg lagt opp til at en kunne gi kommentarer ut over det som det var konkret spurt om med svar på en skala fra 1-6. Her er det svært stor sprik i svarene, alt fra detaljer knyttet til rase og avl, de med nasjonal avlsprogram og de andre til strategiske spørsmål knyttet til klima, jordbruksoppgjøret etc. Hovedtrekk er at TYR som organisasjon er på rett vei, og tilbakemeldingen gir og et signal som organisasjonen skal være bevist på. Det som går igjen er: TYR for de store brukene, og de tunge rasene, rasene uten nasjonal avl. Jordbruksoppgjøret, og spørsmål knyttet til medlemsavgift- sentralt regionlag. Aktiviteter lokalt. Styret hadde en grundig og god diskusjon knyttet til spørreundersøkelsen, og konkluderer at dette i seg selv en nyttig øvelse. Saken kommer og opp i Ledermøte og gjorde slik vedtak Styret tar orienteringen til etterretning, og avventer tilbakemelding fra gjennomgang i Ledermøte før endelig prioritering av tiltak. Saken tas opp igjen på neste styremøte. Sak Jordbruksoppgjøret. TYR s økonomiutvalg har starter prosessen med å utforme krav til neste års jordbruksforhandlinger på høsten året før avtaleåret, og det var med sakspapirene lagt med forslag til neste års prioriteringer som vil bli presentert i Ledermøte. I og med at det nå og er nedsatt et utvalg som skal se på forenklinger knyttet til jordbruksoppgjøret så er tiden kanskje ikke inne for å foreslå store endringer i hovedmålene. TYRs arbeidsmål de siste årene har vært: AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON Som bærende for vårt krav hadde vi følgende prioriteringer: PRODUKSJON KVALITET OG FORENKLING. I forbindelse med årets oppgjør laget vi og en enkelt folder som vi vi benevnte som: AMMEKUA ER SVARET hva er spørsmålet. Som kjent ble det for oppgjøret brudd mellom partene, og jordbruksoppgjøret ble da oversendt Stortinget (Næringskomiteen) for videre behandling, og som da benevnes som et «Teknisk oppgjør) Det som var vanskelig for TYR var at det ble en reduksjon i husdyrtilskuddet for de med færre en 25 kyr, samt reduksjon i arealtilskudd for areal mindre enn 250 da. I prosessen sendt TYR brev med innspill til politiske partier og regjeringen der vi gav uttrykk for vårt syn både positiv og negativt. Det ble og jobbet aktivt opp mot samarbeidspartiene KRF og Venstre der vi hadde separate møter, der vi la fra TYRs syn som gikk spesielt på. 1. Endring av husdyrtilskudd for besetninger under Kompensasjon for redusert arealtilskudd for areal under 250 da. 3. Økt tilskudd til TYR som avlsorganisasjon. TYR deltok i høringen i Næringskomitéen 26 mai, der vi la fram vårt forslag til endringer.

6 I og med at det ble et teknisk oppgjør så måtte endringene komme etter avtale mellom Regjeringen og samarbeidspartene, datert 28 mai, der en økte budsjettmidlene med om lag 250mill kr. I hovedtrekk er de viktigste endringene slik: - Nytt kvotetak melk satt til liter - Tidligpensjon opprettholdes på dagens nivå som utgjør 15.2 mill kr - Driftstilskudd melkebruk økes med kr 2000, utgjør 19 mill kr. - Satsene for husdyrtilskudd ammeku økes med 100 kroner for de første 50 dyr, utgjør 7 mill kr - Økte bevilgninger til ferie og fritid øker med 24 mill kr. - Areal tilskudd korn øker med 17 kr pr da, og utgjør 49 mill kr. - Det sette et tak på husdyrtilskudd på kr TYRs arbeid opp mot bla samarbeidspartene gjorde at det krav om reduksjon i tilskudd husdyr på kr 200 ble redusert med kr 100 for som påvirker de med færre enn 25 mordyr. Økt tilskudd ferie og fritid, samt å opprettholde ordningen med tidligpensjon var viktig elementer som vi tok opp. Økt tilskudd til TYR som avlsorganisasjon fikk vi dessverre ikke med, men det ble gjort en anmerkning om dette fra KRF og Venstre i Næringskomiteen. Forslag til tiltak for oppgjøret TYR har påpekt gjennom en årrekke at hvis blir tatt grep om å styrke den spesialiserte storfekjøttproduksjonen, vil resultatet være færre og færre mordyr innen storfeholdet i Norge. Det er nå bare å konstatere at vi har en årlig reduksjon på om lag 10 tusen storfemordyr i året. Uten nødvendig grep for ytterligere økt lønnsomhet og i en framtidsretta spesialiserte storfekjøttproduksjon vil det gapet mellom markedets behov og norsk produksjon være umulig å stoppe. TYR mener at alle økonomiske tiltak må bygge opp under øke antall mordyr i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen slik, og etter en diskusjon i styret blir dette forslaget som vi går videre med i prosessen fram til neste års jordbruksoppgjør. PRODUKSJON av KVALITET på NORSKE RESSURSER Kvalitetstillegg: TYR ber om at kvalitetstillegget for slakt økes og med slikt intervall: Storfeslakt over 225 kg for Ung ku, kvige og Ung Okse i kvalitetene O til kr 4.- og O+ og oppover gis et ekstratillegg på kr 4,00. Beitetilskudd: TYR foreslår å øke både beitetilskuddet og tilskudd ved utmarksbeite slik at det hver for seg settes til kr. 600 pr dyr. Tilskudd husdyr/ammeku: TYR ber om at satsene økes til: Kr 5000 i intervallet 1-50 og til kr i området over 50 dyr. Investeringsstøtte nybygg for økt antall mordyr: Det etableres et investeringstilskudd ut over etablerte ordninger for slike tilskudd. Økt tilskudd kjøttfeavl: Norsk kjøttfeavl har så langt hatt sitt fundament i entusiaster og entusiasme. Med nye generasjoner bønder er dette i ferd med å forsvinne. Bønder er ikke lenger villig til å betale for å stille testkandidater til fenotypetest, og da dette kommer alle storfekjøttprodusenter til gode. Felleskapet er nødt til å ta større andel av disse kostnadene. Driftstilskudd: TYR ber om at ordningen med driftstilskudd til den spesialiserte storfekjøttproduksjonen utvides til kr. 3000,- pr. ku med et maksimalt tilskudd på kr ved 75 kyr. Avløsning: TYR foreslår at satsene for ammeku økes til kr i intervallet 1-50 kyr og kr for 51 og oppover. TYR ber om at maksimalt avløser tilskudd økes til kr pr foretak.

7 6. Innspill fra Ledermøte Økonomiutvalget Nov Samtaler /diskusjoner med andre organisasjoner f.eks Nortura, Tine, Geno, etc. 8 Bearbeidet forslag sendes sendes rase og fylkeslag Økonomiutvalget Nov/ des Rase og fylkeslag 15. des Innspill fra rase og fylkeslag Økonomiutvalget 10. jan Forslag til TYRs prioriteringer, godkjennes Styret 20. januar Revidering av kravdokument Økonomiutvalget 1.febr Endelig kravdokument sendes rase og fylkeslag Økonomiutv. /adm 10.februar Kravdokument gjennomgås / presenteres for det lokale Bondelaget 13. Krav dokument presenteres for aktuelle poliske partier på Stortinget 14. Krav dokument presenteres / gjennomgås med avtale partene, Fylkeslagene i TYR Økonomiutvalget Økonomiutvalget Etter møteplan Bondelaget Etter avtale med partene. 15. Kontinuerlig oppfølging mot partene / Storting når forhandlinger er i gang Økonomiutvalget Etter behov. Korrigert forslag fra Økonomiutvalget legges fram for Ledermøte, med foreslåtte framdriftsplan Sak Gjennomgang /revidering av TYRs avlplan. Styret behandlet TYRs avlsplan med tilhørende dokumenter i sak 69-/2013 og gjorde vedtak om oppbygning av ny avlsplan slik i sak I vedtatt regelverk for «Rolle og ansvarsfordeling» er det bestemt at raselagenes og TYRs avlsplan skal gjennomgås og hvert år, ut i fra vedtatt struktur, der Avlsmål vedtas av Årsmøte, mens resten av dokumentene tilhørende avlsplanen vedtas av styret. Nåværende avlsplan har ble vedtatt 17. desember 2013, og har administrasjonen har overfor Avlsrådet og for styret foreslått ingen endringer i gjeldene plan. I og med at det er forslått opprettelse av en arbeidsgruppe for å evaluere fenotypetesten så vil evt endringer i Regelverk for Fenotypetesten komme til godkjenning i styret i mars Styret gjorde slik vedtak Vedtak. Det gjøres ikke endringer i TYRs overordna avlsplan vedtatt 17.des Får ny rev. dato , og evt endringer som en konsekvens av evaluering av fenotypetesten tas inn i de dokumentene der dette tilhører etter nytt vedtak i TYRs styre.

8 Sak TYRs overtakelse av driften av fenotypetesten på Staur fra 1. jan.2015 Der var med saksdokumentene lagt ved en grundig redegjørelse om saken og kan nevne: Dagens Fenotypestasjon på Staur kom i stand som et samarbeid mellom Nortura, TYR og Geno og ble offisielt åpnet 27. august Nortura eier bygget, mens Geno har hatt ansvaret for driften av stasjonen. TYR er ansvarlig for det faglige knyttet til testen, og eier det meste av innredning og utstyr, mens Geno har utstyr der som er bokført med om lag 300 tusen. Styret gjorde vedtak i sak slik: Styret er positive til at det nedsettes en prosjektgruppe for å vurdere om TYR skal ta over ansvaret for driften av fenotypestasjonen på Staur. Det oppnevnes en representant fra styret som skal delta i foreslåtte prosjektgruppe i tillegg til administrasjonen i TYR. Endelig vedtak om eventuell overtakelse av drifta forelegges styret til endelig beslutning. TYR og Geno har og i 2012, gjennomgått avtalene som regulerer forholdet mellom partene, og som medførte ny signert samarbeidsavtale mellom styrelederne i begge selskap datert desember Avtalen har vedlegg som omhandler: 1. Fenotyptest av kjøttfe 2. Produksjon og distribusjon av kjøttfesæd 3. Felles målsetning og samarbeid om økt salg av kjøttfesæd 4. Import av kjøttfesemin. 5. Avlsforsker 6. Administrative tjenester (Økonomi IT, Kundesenter, Kopi/print) Avtaler knyttet til driften av Staur mor 3. person er i dag regulert i avtaler mellom Geno og 1. Leieavtale mellom Geno og Nortura om leie av stasjonene dater 1998, og som fornyes automatisk mellom partene hvert år. Oppsigelsestid for avtalen er satt til 2 år. 2. Avtale mellom Geno og Staur gård vedr levering av for til stasjonen, sist revidert avtale april 2012, og varer fram til 2017, med en oppsigelsestid på minst 1 år. 3. Avtale mellom Geno og entreprenør for høsting av for, sist revidert og signert april 2013 og varer til 2017, med en oppsigelsestid på minst 1 års skriftlig varsel Kostnader knyttet til driften av Staur finansieres i dag av testavgift, egen bevilgning fra Omsetningsrådet på 150 tusen, og andel av sæd inntekten. I dag har TYR og noen inntekter knyttet til Staur som vi i dag brukes til generell drift av TYR. Dette er bingesponsorer på om lag ,- direkte støtte fra Felleskjøpet på kr ,- samt overskudd fra auksjonen på om lag 200 tusen. TYR og Geno har gjennom året drøftet modeller for finansiering av driften av Staur hvis TYR overtar ansvaret for driften. Ut fra denne oversikten så må differansen mellom dagens inntekter og dagens kostnader på Staur finansieres med økt andel av sædomsetninge. Styret hadde en grundig diskusjon ut fra saksdokumentasjonen og la følgende forutsetninger til grunn for sitt vedtak: Når en vurdere fordeler og ulemper med at TYR tar over driften så er konklusjonen slik:

9 1. Det er viktig at TYR som har ansvar for Fenotypetesten og norsk kjøttfeavl og er tett på driften av testingstasjonen. 2. TYR har i større grad påvirkning og kontroll på alle elementer som er knyttet til viktige forutsetninger av testen, slik som høsting av for etc. 3. Har større muligheter til å påvirke kostnadsutviklingen /oppfølgningen av inngåtte avtaler da TYR er den som har det økonomiske ansvaret. TYR overtar driften av testingsstasjonen med slike forutsetninger. 1. TYR sin andel av sædprisen må økes, samtidig må det og være et incitament for Geno for å selge kjøttfesæd og til dekking av andre kostnader knyttet til dette. 2. TYR kjøper maskiner og utstyr som i dag eies av Geno til omforent takst vurdert fra 3. person. 3. TYR må leie inn stasjonsveterinærtjeneste basert på timefakturering Daglig driftsansvar for stasjonen må organiseres slik at det ivaretar de utfordringer som er knyttet til dette når en ikke gjøres av egne ansatte. Vedtak. TYR tar over ansvaret for driften av Fenotypeteststasjoen fra Geno med virkning fra 1. jan Økte kostnader for TYR finansieres med at andel av salgsinntekt kjøttfesemin økes fra dagens 45 til 70 %. Daglig ansvar for driften av stasjonen må organiseres slik at det ivareta de utfordringer vi kan ha når dette ikke gjøres av egne ansatte. Avtaler som i dag er inngått av Geno knyttet til driften av stasjonen forutsettes overtas av TYR. Sak TYRs sin rolle i helsearbeidet for storfe Det er kommet innspill på TYR sin rolle knyttet til helsearbeidet på storfe. TYR som organisasjon er medlem i fellesordningen «Helsetjenesten for storfe. Samme med sakspapirene var det lagt med informasjon om følgende: Hva er Helsetjenesten for storfe? Formålet med Helsetjenesten (bedre helse og velferd, økonomi og trivsel, kvalitet i produksjon: Hvem drifter Helsetjenesten, og samarbeidspartnere Fagstyret Strategiplanen for Helsetjenesten Koorimp Hvem skal påse at regelverket blir fulgt- opplysningsplikt overvåkning. Informasjon om import av levende storfe til Nord Østerdal oktober 2014 Som organisasjon har vi ingen muligheter til å drive aktiv forebygging av helsevern på storfe uten å delta aktiv i utformingen av rutiner som for smittesikring som et felles prosjekt styrt gjennom Helsetjenesten. I saken om import sender TYR er brev til Norsk Landbrukssamvirke der en ønsker å få saken belyst, og med evt forslag om hva som må gjøres for at dette ikke skal skje i framtiden. Vedtak : Styret tar orienteringen til etterretning og avventer svar på brev sendt Norsk Landbrukssamvirke med utfordringer vi kan knyttet helsesituasjonen på storfe og import av levende dyr.

10 Sak Styrets rolle og funksjon- behov for styreseminar? Det er kommet innspill knyttet til styrets rolle og funksjon, og et behov for styreseminar der vi kan få en grundigere innføring i styrets rolle, ansvar og funksjon. Som kjent har alle i styret, inkl 1.varemedlem underskrevet på styreinstruksen, som er fast sak på 1. møte med nytt styre etter årsmøte. Det finnes mange ulike kurs knyttet til styrearbeid, dens rolle osv. både i samvirkeorganisasjoner og organisasjoner tilknyttet NHO systemet, f.eks. Virke. I og med at vi nå har bare et styremøte igjen knyttet til dette driftsåret, samt at møtene på nyåret er knyttet opp mot årsmelding og regnskap for inneværende år, foreslår administrasjonen at evt. vurdering av behov for styreseminar /kurs utsettes til etter årsmøte. Styret har diskutert behov for styreseminar for sittende styre. I og med at vi nå er på slutten av driftsåret 2014, tas diskusjon som evt. slik behov opp i nytt styre etter årsmøte mars Sak Evaluering av testregimet på Staur. Denne saken ble meldt inn som skal 79a Eventuelt, men ble i sak tildelt eget saksnummer. I saksdokumentasjonen som var sendt ut på forhånd tas med: Avlsrådet gjorde vedtak tilknyttet dette i sak Det har vært en diskusjon knyttet til tildeling av testplasser som en konsekvens av økt seminbruk i mjølkebesetninger. Prinsipper knyttet til fôrregimet. Samme testopplegg fra med noen justeringer. Det var med forslag om å opprette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå / evaluere dagens testregime med bakgrunn i Regelverket for Fenotyptesten. Styret ser viktigheten av at vi har en gjennomgang og evaluering av dagens testregimet for fenotypetesten på Staur. Dette er «navet» i det nasjonale avlsarbeidet. Beskrivelsen hvordan dette er finnes i «Regelverket for fenotyptesten» som gjennomgås hvert år. I og med at det er diskusjoner knyttet til; Formål med fenotypetseten, tildeling av testplasser, fôrregime etc. er det viktig at en arbeidsgruppe for å se evaluere dagens ordninger med bakgrunn i gjeldene regelverk. Avlsrådet hadde saken opp i møte 11.november og har utpekt representanter fra avlsrådet som er: Bjarte Nes som leder i avlsutvalget. Runar Bakke fra rasene Limousin og Charolais. Halvor Midtsundstad for rasene, Hereford, Angus og Simmental. Styret sine representanter er: Erlend Røhnebæk, og Magnus Johnsen. Etter en gjennomgang av forslag til mandat for gruppen og gjorde slik vedtak knyttet til mandat: Mandatet fra styret: Arbeidsgruppa skal ha en evaluering/gjennomgang av dagens testregime med bakgrunn i Regelverket for Fenotyptesten, med spesielt fokus på. 1. Mål og virkemiddel for fenotypetesten. 2. Prioriteringer knyttet til fôrregimet. 3. Grunnlag og krav for uttak av testkandidater, med utgangspunkt i raselagets avlsplan og markedets behov for semin. 4. Gjennomgang av dagens regelverk for tildeling av testplasser.

11 Arbeidsgruppen kan og ta opp andre saker, hvis det har stor betydning for gjennomgang/ evalueringen, og ikke dekkes inn under noen av punktene 1-4. Gruppa skal konstituere seg selv, og komme i gang med arbeidet så snart som mulig. Arbeidsgruppa vurdere ut fra saken, om det skal innhentes ekstra kompetanse når dette synes riktig. Styret oppnevner en arbeidsgruppe for evaluere testeregime for fenotyptesten, men slik sammensetning: 3 utpekte fra TYRs avlsråd, 2 utpekt av styret, og 2 representanter for fra administrasjonen. Arbeidsgruppen jobber etter fra mandat fra styret. Sak Eventuelt Ingen saker, da sake 79 a får eget saksnr og Eventuelt blir sak Sak Åpen post / evaluering av styremøte. Styret hadde en evaluering av styremøte. Neste styremøte er desember, sted Hamar, med oppmøte til lunch den 15, med påfølgende felles middag. Sunne 14. november 2014 Erlend Røhnebæk Leif Helge Konshaug Inger Johanne Bligaard Vermund Lyngstad Magnus Johnsen John Skogmo Torill Helgerud Kopi : Celina Lindeborg

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

Protokoll styremøte 21 januar 2016

Protokoll styremøte 21 januar 2016 Til stede fra: Styre: Protokoll styremøte 21 januar 2016 Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Inger Johanne Bligaard Ordfører: Hallstein

Detaljer

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad (dag 1), John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola Inger Johanne

Detaljer

Protokoll styremøte august 2016

Protokoll styremøte august 2016 Protokoll styremøte 18-20. august 2016 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus J Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 13-14 desember 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 13-14 desember 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 13-14 desember 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Forfall : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Oddbjørn Flataker

Detaljer

STYREPROTOKOLL 23-24 juni 2014

STYREPROTOKOLL 23-24 juni 2014 STYREPROTOKOLL 23-24 juni 2014 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johnsen Celina Lindeborg, John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015

STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015 STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad,John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

STYREPROTOKOLL 24.april 2015

STYREPROTOKOLL 24.april 2015 STYREPROTOKOLL 24.april 2015 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud Oddbjørn

Detaljer

Protokoll styremøte 21.november 2017

Protokoll styremøte 21.november 2017 Protokoll styremøte 21.november 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen 1.varamedlem Per Ivar Lauman Adm: Oddbjørn

Detaljer

Protokoll styremøte. 15.mars 2016

Protokoll styremøte. 15.mars 2016 Protokoll styremøte 15.mars 2016 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola (kom noe senere), Inger Johanne Bligaard (fra

Detaljer

Protokoll styremøte desember 2016

Protokoll styremøte desember 2016 Protokoll styremøte Til stede fra: 20-21. desember 2016 Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth Adm:

Detaljer

Protokoll styremøte oktober 2016

Protokoll styremøte oktober 2016 Protokoll styremøte 27-28 oktober 2016 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Økonomiutvalget: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus J Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 15 juni 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Chatrine Tveita Oddbjørn Flataker,og

Detaljer

Protokoll styremøte. 20.mars 2017

Protokoll styremøte. 20.mars 2017 Protokoll styremøte 20.mars 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola,, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johsen

Detaljer

Protokoll styremøte 24. august 2017

Protokoll styremøte 24. august 2017 Protokoll styremøte 24. august 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen 2.varamedlem Merethe Mørk. Forfall: Per

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 21.juni 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 21.juni 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 21.juni 2013 Til stede fra: Styre: Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Inger Johanne Bligaard, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Oddbjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) Til stede: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Ola Jordhøy, Halvor

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2016/2017 og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen

Jordbruksforhandlingene 2016/2017 og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen Jordbruksforhandlingene 2016/2017 og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen FORSLAG TIL TILTAK FRA TYR AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON -fra avl til biff- Produksjon av kvalitet på norske

Detaljer

Protokoll styremøte 24.januar 2017

Protokoll styremøte 24.januar 2017 Protokoll styremøte 24.januar 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth Ordfører:

Detaljer

Protokoll styremøte 18. februar 2016

Protokoll styremøte 18. februar 2016 Protokoll styremøte 18. februar 2016 Til stede fra: Styre: Forfall: Ordfører: Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud, Per Øyvin Sola, Inger Johanne Bligaard,Torgrim

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

Referat fra Ledersamling 2017 på Kringler Gjestegård

Referat fra Ledersamling 2017 på Kringler Gjestegård Referat fra Ledersamling 2017 på Kringler Gjestegård Ledersamlinga 2017 ble avholdt 18. og 19. oktober i naturskjønne omgivelser på Kringler Gjestegård, Maura. Samlingen startet med velkomsthilsen fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Halvor Nordli

Detaljer

Protokoll styremøte 28 april 2017

Protokoll styremøte 28 april 2017 Protokoll styremøte 28 april 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Per Ivar Laumann, Erling Gresseth, Magnus Johnsen. 2 varamann Merethe Skarland

Detaljer

Protokoll styremøte. 22.februar 2017

Protokoll styremøte. 22.februar 2017 Protokoll styremøte 22.februar 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, deltok på telefon i sak 19-26-27-28, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth

Detaljer

Mailinformasjon oktober 2017

Mailinformasjon oktober 2017 Mailinformasjon oktober 2017 VERVEKAMPANJE For tiden pågår det en vervekampanje i fylkeslagene, men du som enkeltmedlem i TYR kan også delta for at vi skal nå målet om 2000 medlemmer innen årsskiftet!

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Halvor Nordli (sekr.), Ola Jordhøy

Detaljer

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Referat fra Referat

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

Økt storfekjøttproduksjon. Norge. Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013

Økt storfekjøttproduksjon. Norge. Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013 Økt storfekjøttproduksjon i Norge Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013 Ekspertgruppen Tor Arne Ruud, leder (Animalia) Hans Thorn Wittussen (Nortura) Bjørn-Ole Juul-Hansen (Kjøtt-

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Storfebeiting i utmark utfordringer og muligheter. Oddbjørn Flataker TYR

Storfebeiting i utmark utfordringer og muligheter. Oddbjørn Flataker TYR Storfebeiting i utmark utfordringer og muligheter Oddbjørn Flataker TYR - 15112017 Storfebeiting i utmark utfordringer og muligheter Norsk storfekjøttproduksjon- Bærekraftig og lønnsom Storfebeiting i

Detaljer

Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018

Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018 Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018 Sted: Nortura Malvik Tilstede: Torleif Susort, Ole Johnny Olden, Lars Henden, Eva Berger, Lars Erik Megarden, Tor-Erik Erzaas, Kristian Hovde, Halvor

Detaljer

Krysningsavl - bruksdyrkrysning

Krysningsavl - bruksdyrkrysning Krysningsavl - bruksdyrkrysning Storfe 2016 10.-11. november 2016 Ole H. Okstad Fagrådgiver - Storfe Dyrematerialet Her til lands har vi fem kjøttferaser i det nasjonale avlsarbeidet Viktig med reinraseavl,

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 13.5.214 13/1325-8 Utarbeidet av Anders Huus/ Elin Marie Stabbetorp Til Kopi til Inntektsvirkninger for ulike produksjoner, bruksstørrelser og geografisk

Detaljer

Ekspertråd for økt produksjon av storfekjøtt. Hans Thorn Wittussen Nortura SA

Ekspertråd for økt produksjon av storfekjøtt. Hans Thorn Wittussen Nortura SA Ekspertråd for økt produksjon av storfekjøtt Hans Thorn Wittussen Nortura SA Mandat Det nedsettes en ekspertgruppe med mandat å gi statsråden råd om hvordan produksjonen av storfekjøtt kan økes. Rådene

Detaljer

Landbruksforum Snåsa Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag

Landbruksforum Snåsa Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag Landbruksforum Snåsa 02.12.2014 Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag Prognose 2015 pr november 2014 Produksjon % Anslag import Salg % Markedsbalanse Storfe/kalv 79 400 100 7 570 (1) 95 200 101-8

Detaljer

Presentasjon TYR (TYR/ odf/2017) Dyregodagane Oddbjørn Flataker

Presentasjon TYR (TYR/ odf/2017) Dyregodagane Oddbjørn Flataker Presentasjon TYR (TYR/1506201odf/2017) Dyregodagane 03.09.2017 Oddbjørn Flataker Utvikling storfehold areal og antall kyr Utviklingstrekk som påvirker storfeholdet i Norge Utvikling av areal korn og grovfôr

Detaljer

Jordbruksforhandlingene En barriere er brutt!

Jordbruksforhandlingene En barriere er brutt! Jordbruksforhandlingene 2013 En barriere er brutt! Prioriterte områder: De beste mulighetene for produksjonsøkning er for: Storfekjøtt Korn Grøntsektoren Ramme og inntekt Totalt er ramma på 1270 mill kr.

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/21.07.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 5/11: Tirsdag 21.juni 2011, kl.10.30 - kl. 15.45. Sted: Tilstede: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder, Torgeir Svalesen,

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 12:30 Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås,

Detaljer

Protokoll styremøte desember 2017

Protokoll styremøte desember 2017 Protokoll styremøte 20-21.desember 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen 1.varamedlem Per Ivar Lauman Adm: Oddbjørn

Detaljer

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2017 Sole, 12.9.2017 Ragnhild Skar Jordbruksforhandlinger hver vår Årets jordbruksforhandlinger jordbrukets krav Jordbruket la fram sitt krav 26.4. Årets jordbruksforhandlinger

Detaljer

Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser. Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA

Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser. Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA Agenda Utvikling i produksjonen Valg av strategi Fôringsrelaterte faktorer og økonomien 2 Svak økning i

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Jordbruksoppgjøret 2016 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø,

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, 21.09.2016 Jordbruksoppgjøret 15.mai 2016 Lønnsvekst på 3,1 % eller kr. 10 700 pr. årsverk

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN.

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. 1 REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. Deltakere: Se vedlagte liste. Møtet startet klokken 12.00 med lunch, selve årsmøtet startet kl 12.45. Styreleder Ole Erik Sjølie ønsket velkommen.

Detaljer

Styret og representantskapets ordfører. Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per Skaare. 2008/43 AVDELINGSREGNSKAP Saksbeh.

Styret og representantskapets ordfører. Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per Skaare. 2008/43 AVDELINGSREGNSKAP Saksbeh. HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Styret og representantskapets ordfører Møtested: Borgheim Styremøte: 20. august 2009 Tilstede: Styret og representantskapets ordfører Fra adm.: Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per

Detaljer

Forklaring på slakteoppgjør for storfe

Forklaring på slakteoppgjør for storfe Forklaring på slakteoppgjør for storfe Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr. Under kan du se et eksempel på en storfe avregning fra Nortura. Priser

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Johannes Nybø

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 9. 10.12.2011 Tid: Møtestart kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 09.03.17 kl. 1930-2200 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 18 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 19 Budsjett 2017 Sverre 20 Sportslig leder

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Tirsdag 29. april kl. 12:30 onsdag 30. april kl. 14:30, 2008 Sted: Deltakere: Forfall: Gardermoen Airport Hotel Ingrid Arneng (leder), Veronica Fagerland, Ola

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 9. juni 2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12. Lårdal

REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12. Lårdal 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12 Lårdal Desse møtte: Styret, varamedlemmar og avlsutvalet var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Celina Lindeborg, Tom Tengesdal og Finn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen Kjøttfeavl i Norge Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR Gardermoen 12.01.2017 Disposisjon TYRs roller Utvikling av ammekutallet i Norge Stambokføring Nasjonalt avlsarbeid Avlsverdier Fenotypetest Avkomsgransking

Detaljer

Robin Sjøgård. 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune Vi skaper liv!

Robin Sjøgård. 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune Vi skaper liv! Robin Sjøgård 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune. 21.12.2016 Vi skaper liv! FORMÅL Norges Bondelag har som mål å «samle alle som er, eller kjenner

Detaljer

MØTEBOK Side 1 av 6. For øvrig ble det spesielt fokus på lagbygging og at A-laget av enkeltindivider ble et A-lag for styret/felleskapet.

MØTEBOK Side 1 av 6. For øvrig ble det spesielt fokus på lagbygging og at A-laget av enkeltindivider ble et A-lag for styret/felleskapet. MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr : U-26/10: OPPFØLGNING AV STYRESEMINARET./. Det vises til sak U-03/10 (vedlegg 1) der styret ble enige om å avholde et styreseminar før de la fram en sak om rolleavklaring, rolleforståelse

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/29.03.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/11: Lørdag 22.januar 2011 kl. 08.30. Sted: Radisson Plaza Hotel, Oslo. Tilstede: Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg KFU

Kommunalt foreldreutvalg KFU Kommunalt foreldreutvalg KFU Forslag til styreinstruks Innledning Hensikt Vi har nedtegnet retningslinjer for styrearbeidet i KFU for å sikre at alle styremedlemmer er samstemte med hensyn til styrearbeidets

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er bygget på mal fra Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i regionsforetakets styremøte 8. juni 2007, revidert i styremøtet 4. februar

Detaljer

SAK NR: 21/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste INFO: VEDTAK: «Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.»

SAK NR: 21/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste INFO: VEDTAK: «Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.» MØTE: STYRET TID: MØTELEDER: STED: TILSTEDE: Forfall : 23. mars 2015 kl.12.00 Ole-Johan Dyste Norsk Hestesenter, Starum Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Bente Lilleengen

Detaljer

Protokoll for møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog

Protokoll for møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Protokoll for møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Møtedato: Fredag 11. januar 2008 Tilstede: Møteleder: Referent: Harald Tronvik, FRIFO Christian Pedersen, WWF Erling Bergsaker, NORSKOG Harald

Detaljer

Biffring Glåmdalen, en suksess! Grovforseminar-Fjellandbruket 28.januar 2015

Biffring Glåmdalen, en suksess! Grovforseminar-Fjellandbruket 28.januar 2015 Biffring Glåmdalen, en suksess! Grovforseminar-Fjellandbruket 28.januar 2015 Innhold i foredrag: Utvikling av de norske storfepopulasjonene de neste 15 år. Organisering Glåmdal Biffring Suksesskriterier

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 7. mars 2013 Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 Tilstede: Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken Marit Vågen Siri Myklebust

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård Desse møtte: Avlsutvalet, styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, Celina Lindeborg, Hallstein Flesland

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Fredag 23. august 2002 kl 1000-1500 Sted: Sentralsjukehuset i Førde Til behandling forelå: Saksliste: Sak 071/02 B Protokoll fra styremøte 26.06.2002. Sak

Detaljer

Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus

Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus 95 79 91 91 GALSKAPEN VG 4. april 2002 Omkring 10 000 landbruksbyråkrater i Norge jobber for å håndtere de rundt 150 tilskuddsordningene

Detaljer

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg Møtetid: 27.01.2016 kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen i Vestby rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober)

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 1 2 Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 3 Tallene viser semintall per februar 2016 sammenlignet med samme periode i fjor. Denne statistikken viser fødte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Harald Østbø redegjorde for strategi, drift og økonomi i Iris Produksjon. redegjørelsen. PP sendes ut sammen med referatet.

Harald Østbø redegjorde for strategi, drift og økonomi i Iris Produksjon. redegjørelsen. PP sendes ut sammen med referatet. Styret for Iris Salten IKS MØTEPROTOKOLL - styremøte 2/2017 År 2017, fredag 10. mars klokken kl. 10.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte Vikan etter forutgående innkalling. Deltakere: Ragnar Pettersen.

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften Produksjons og bygningsøkonmi Produksjons og bygningsøkonomi i norsk storfekjøttproduksjon Norsk storfekjøttproduksjon Dekningsbidrag og driftsopplegg

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 16. DESEMBER 2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 16. DESEMBER 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 16. DESEMBER 2010 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Halvor Nordli (sekr.)

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 22.01.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 Møtested: Gamle rådhus, møterom 1, 1.etg. Fra til saksnr.: 14/1-14/10 Frammøte: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17

REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17 REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17 Testomgangen 2015-2016 TYR Hamar, juni 2015 Endringer i kursiv / gjennomgått i Avlsrådet sak 01-2015 (telefonmøte 21.04) med unntak av pkt 1.

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2013 kl. 19:00 Sted: Heggetun Fremmøtte: ANNEMOR ONARHEIM INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD NILS INGE HAUS BJØRN ANDREAS SCHWENSEN KJELL VIDAR JØRGENSEN BERIT

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer