PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013"

Transkript

1 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund Lyngstad Oddbjørn Flataker Biohuset, Hamar Styreleder ønsket velkommen til styremøte, og orienterte om at leder i valgkomiteen som er tilstede ved møtestart vil ha samtaler med de i styret som er på valg i Styreleder bruke og i sin innledning noe tid på de utfordringer som TYR som organisasjon står over for på kort og lang sikt. Vider er Håkon M. Kvæken invitert i styremøte etter lunch for å ha en kort orientering om arrangementet Storfe og Sirkus som ble arrangert på hans gård 26. oktober. Sak : Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble vist til utsendte innkalling og sakliste. Det ble meldt følgende saker under sak 94 Eventuelt: 94 a. Etablere en nettverksgruppe for de med nasjonal avl. 94 b. TYR s engasjement knytte til Dyrskun. 94 c. Genomic Selection i kjøttfeavl. 94 d. TYR slogo knytte til TYRlogo. 94 e Vedtektsendringer knyttet il 3, valgbare tillitsvalgte. Innkalling og sakliste godkjent. Sak : Godkjenning av protokoll fra styremøte oktober Innkomne kommentarer er tatt hensyn i den endelig protokollen Protokoll fra siste styremøte godkjennes og underskrives. Sak : Orienteringssaker 84 a - Møter vi har deltatt i. 84 b - Svar fra Norges Bondelag om TYR sin henvendelse om representasjon i Rep.skapet. 84 c - Rapport fra det organiserte avlsarbeidet. 84 d - Generell informasjon fra administrasjonen Vedtak Styrt tok orienteringene til etterretning.

2 Sak Regnskap pr oktober 2013 Med sakspapirene var det sendt med oversikt over regnskap pr oktober med kommentarer. Inntekter og kostnader er pr oktober i tråd med de orienteringer som er gitt tidligere. Økte kostnader i siste del av året knyttes til Geno avlsplan og reiser vil påvirke resultatet, men fortsatt er målsetningen at vi skal nå budsjettert resultat. Styret tar orienteringen om regnskap pr. oktober til etterretning Sak Framdriftsplan / grovbudsjett TYR har som hovedmål / arbeidsmål for 2013 slikt hovedmål som og er forankret i arbeidsmålene som ble orientert om / vedtatt på årsmøte AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON Videre har det og vært møter med raselagene med nasjonal avl, der temaet va Hver enkelt rase sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon. Ut i fra deg lange bildet knyttet til dagens markedssituasjon er underskuddet på storfe i 2014 beregnet til å bli på tonn eller en manko på vel mordyr. Den spesialiserte storfekjøttproduksjonen sin rolle i den framtidige forsyningen av norsk storfekjøtt til markedet er fortsatt like aktuell. Budsjettet for 2014 lages med regnskapstall for perioden regnskapstall for november og desember 2012 I budsjettet for 2014 er det og tatt hensyn til at vi har 5 årlige utgivelse for TYRmagasinet slik som i år, og den foreløpig utgivelsesplanen er slik Tidsfrist /trykkes Utgivelse Tema nr Kalving (årsmøte innkalling skal sendes med) Økonomi og rammebetingelser, effektiv kjøttproduksjon Beiting og foring ? Semin 1. Medlemstall lik registrerte medlemmer pr nov 2013, med vekst på 3 % = Sædsalg = indeks lik 100 (2 % vekst) 3. Tilskudd fra omsetningsavgiftsmidler og jordbruksavtalen lik (kan korrigeres når vi vet mer i desember. 4. Tilbakeføring til rase og fylkeslag lik årsmøtevedtak og avtale med raselag med nasjonal avl. 5. Kostnader til daggodtgjørelse for ledermøte og årsmøte (32 x2 + 40x2) 6. Økte kostnader til eksterne møter for styret. 7. Lønnskostnader knyttet opp 4,85 årsverk + lønnstillegg fra Generell kostnadsvekst Administrasjonen presenterte framdriftsplan for budsjettarbeidet, med endelig vedtak i styret i januar 2014.

3 Styre har diskutert forslag til fremdriftsplan for budsjett 2013 og tilslutter seg administrasjonens forslag. Sak Innføring av serviceavgift som en del av TYRs medlemskontingent. Det har gjennom året vært vurdert hvordan vi skal håndtere medlemskontingent regnskapsmessig knyttet opp mot regler for merverdiavgift. Dagens medlemskontingent er i dag splittet i to deler av samme hensyn. TYRmagasinet er i dag fradragsberettiget. De fleste organisasjoner har i dag en ordning der medlemskontingenten deles opp i en serviceavgift og en medlemsdel. Servicedelen skal dokumentere tjenester som TYR yter sine medlemmer, og som er oksekatalog, faglig og sosial nettverk, delta i det organiserte avlsarbeidet, reduserte priser for stambok osv, Saken er og drøftet med revisor. Omleggingen medfører ikke noe endringer i kontingenten, Forslag til løsning. Medlemskontingenten deles oppi en medlemskontingentdel og en serviceavgiftsdel med slik fordeling. Kr Medlemskontingent 100 TYR magasinet 550 Serviceavgift mva SUM Kr mva av service avgift. Serviceavgift og TYRmagasinet er fradragberettinget, Vedtak. Styret har gjennomgått forslag til splitting av medlemskontingent for TYR og gir administrasjonen fullmakt til å iverksette splitting av medlemskontingenten i en medlemskontingent del og en serviceavgifts-del. Informasjon om dette legges ut på TYRs nettside Sak Ny pris stambokføring fra TYR er stambokførende myndighet for kjøttfe i Norge. Basene for stambok og storfekjøttkontrollen ble slått sammen fra mai 2012, og TYR brukte vel 500 tusen kr arbeidet som ble gjort i 2011 knyttet til sammenslåing og opprettingsarbeid i ettertid. Styret fattet vedtak om reduksjon i prisen på stambok gjeldene fra Årsmøte 2013 vedtok å bruke andel på kr 50 som i dag utbetales til raselag til reduksjon i prisen på stambokføring til medlemmer. Administrasjonen har og vurdert ytterligere reduksjon i prisen for stambokføring, men må komme tilbake til evt ytterligere reduksjon når en har vurdert alle kostnadselement knyttet til stambokføring. TYR kjøper i dag tjenester til avstamningskontroll av Biobank, Å innføre bonus knyttet til andel stambokførte dyr av stambokførbare har vært vurdert, samt å vurdere kostnader knyttet til aktive avlsbesetninger. Ut fra en total vurdering vil administrasjonen forslå at prisen på stambok for medlemmer i TYR reduseres med kr 50 som er beløpet som årsmøte vedtok under pkt, 3 ressursbruken fra 1. jan 2014

4 Styret vedtar en reduksjon på prisen pr. stambok for medlemmer med kr.50 fra 1. jan Administrasjonen jobber med løsninger slik at en ytterligere reduksjon kan vedtas senere. Sak Utvidelse av TYRs avlsråd med en eksterne representanter vedtektsendringer Avlsrådet hadde i møte 15.nov under sak til behandling/ uttalelse om forslag til endring av TYRs vedtekter 10 knyttet til sammensetning av TYRs avlsråd. Foreslått endring vil være en styrking av TYRs avlsråd og TYR som organisasjon. Med en slik organisering kan og avlsrådet ved behov delegere oppgaver, til deler av avlsrådet i samarbeid med administrasjon og styre. Avlsrådet hadde en grundig diskusjon om saken der de anbefalte overfor styret å fremme forslag om endringer i vedtektene slik at TYRs avlsråd kan utvides med ekstern avlskompetanse fra høyskole og universitet, samt representanter fra Nortura og KLF. Egen representant fra krysningsbesetningene anbefales ikke. Styret hadde en grundig diskusjon i saken og fattet slikt vedtak: Endringer i vedtektene i TYR er regulert i TYRs vedtekter 14, og styret vil overfor årsmøte komme med forslag til endringer i TYRs vedtekter 10, knyttet til TYRs Avlsråd. Sak Etablere ressursgruppe for uttak av okser til fenotypetesten, Det har ved flere anledninger både skriftlig og muntlig kommet forespørsel om tilbud om kursing / opplæring til de som skal besikte okser som er påmeldt til Fenotypetest. På siste avlsrådsmøte 27 september ble dette igjen etterlyst av Angus sin representant i avlsrådet. TYRs administrasjon har vurdert innspillet og ser helt klart at det er viktig både med opplæring og ikke minst se på den totale ressursbruken knyttet til besiktelse av okser som er aktuelle til test. I forbindelse med fenotypetesten er vi alle avhengig av at de beste oksene blir plukket ut til test, uavhengig av geografisk tilhørighet. I dag blir og det benyttet personer med en annen tilhørighet enn raselag for å besikte påmeldte okser til testen. Utplukk av okser skal ellers skje på et mest mulig nøytralt grunnlag, uavhengig av person og oppdretter innen hver enkelt rase. Avlsrådet støtter i prinsippet forslaget, men de ønsker å være delaktig i utvelgelsen til eksterne representanter i slik ressursgruppe. Styret drøftet saken grundig og ser viktigheten av å ha slik ressursgruppe knyttet til uttak av okser til fenotypetesten på Staur. Mål er å få etablert og arrangert kurs / opplæring før neste testomgang. Vedtak Styret gir administrasjonen i oppdrag i å etablere en ressursgruppe som skal bidra med uttak av okser til fenotypetesten. Ressursgruppa bør jobbe på tvers av raser. Ressursgruppa har og ansvar for at det som skal ta ut okser til test har nødvendig kunnskap til dette.

5 Sak Videre framdrift, arbeid med Tyrs strategiplan. Revidert forslag knyttet til TYRs strategiplan TYR i 2020, utarbeidet og godkjent i 2009, ble presentert på årsmøte Forslaget var en revidering med bakgrunn i innspill i arbeidsgruppene som hadde jobbet med målsetninger og strategier etter vedtak i årsmøte 2012, der årsmøte gjorde slikt vedtak: Vedtak : Årsmøte slutter seg til forslag til uttalelse og framdriftsplan for ny revidert strategiplan Revidert forslag har vært ute til høring og det har kommet en del innspill til revidert forslag, og var oppe som sak på TYRs ledermøte oktober Styret ber om at arbeidsgruppa - Organisasjon og strategi som ble nedsatt i Ledermøte 2012 fullfører jobben med revidering av TYRs strategiplan slik presenteres på årsmøte 2014 Sak Eksklusjon av medlemmer levende import regelverk og prosedyre Det er TYRs vedtekter 4 som regulerer medlemmenes retter, plikter, ansvar og overtredelser. Sist endring i denne ble gjort på årsmøte i Styret har etter årsmøtevedtaket gjennomgått endringer og forståelse av disse i sak I forbindelse med en importsak knyttet til sau, har det kommet spørsmål om tolkning av ordet dyr i siste kulepunkt i 4. Videre ønskes det at det blir utarbeides egen prosedyre for hvordan saksgangen skal være ved eventuell forslag om eksklusjon. Styret ser at det kan oppstå diskusjoner om forståelse av ordet dyr i TYRs vedtekter og hadde en god diskusjon om saken. Videre er det viktig at vi har gode prosederer og retningslinjer når det kommer opp saker knyttet til eksklusjon av medlemmer. Styret gjorde slikt vedtak knyttet til sak Vedtak Styret ønsker at det utarbeides egen prosedyre for saksgangen knyttet til eksklusjon av medlemmer i TYR, og godkjennes i styret. I 4 i TYRs vedtekter der ordet "dyr" er tatt med, er det å forstå at dette gjelder storfe. Sak Eventuelt 93 a. Etablere en nettverksgruppe for de med nasjonal avl. Det har i den senere tid vært en del diskusjoner spesielt mellom raselag sine avlsutvalg og administrasjonen knyttet til spørsmål rundt avlsplaner, retningslinjer og uttak av okser til test og semin. Det bør ikke være noen motsetninger mellom hvordan raselag og sentralleddet i organisasjonen jobber mot felles mål. Informasjon og kommunikasjon er nøkkelen til å lykkes. Leder i Norsk Herefordforening har og kommet med innspill at det bør etableres et samarbeidsforum mellom sentralleddet og raselaga som er med i nasjonal avlsarbeid. Administrasjonen fremmet slik forslag for styret. Det etableres en nettverksgruppe mellom sentralleddet i TYR og raselagene med nasjonal avl. I oppstartfasen vil denne nettverksgruppen ha informasjon / kommunikasjon via faste telefonmøter.

6 Møtefrekvens avtales nærmere, men som oppstart vil slike møter knyttes opp mot syklusen på Staur. Deltakere vil være: Daglig leder, styreleder og andre fra sentralleddet etter behov. Leder i raselaget og evt leder i avlsutvalget Styret går inn for å etablere nettverksmøter mellom raselagene og sentralleddet. I første omgang avholdes dette som telefonmøter og knyttes opp mot syklusen på Staur. Administrasjonen sender ut informasjon til ledere i raselagene med nasjonal avl. 93 b. TYR s engasjement knytte til Dyrskun. TYR sentral har prioritert å delta på Dyregoddagane i Møre og Romsdal, og Dyrskun på Seljord. Ved Dyrskun i 2013 hadde og Hereford eksteriørdømming, som ble godt mottatt. På ledermøte oktober med det bestemt at vi skal ha en evaluring av Dyregoddagane og Dyrskuen. Slik evaluering foreligger nå for Dyrskun. Det er ønske om ytterligere deltakelse både med eksteriørbedømming og auksjon av dyr på Dyrskuen Vedtak. TYR er positiv til å utnytte Dyrskun ytterligere til å fremme ammekua sin posisjon i norsk landbruk Det legges fram konkrete planer for styret hvordan dette gjøres og med klare ansvarsfordelinger mellom raselag, fylkeslag og TYR sentralt på et senere styremøte 93 c. Genomic Selection i kjøttfeavl. Genoomic Selection blir nå prioritert av både Norsvin og Geno. I fjor var det et internasjonal kongress i Charolais i Sverige. Norsk Charolais var invitert, men valgte ikke å delta. TYR fikk først vite om dette samme uke som arrangementet var. TYR som organisasjon må være orientert om utviklingen knytte til Genomic Selection, og styret ønsker i første rekke å få en informasjon om dette. Vedtak : Administrasjonen lager en orientering knyttet til Genomic Selection sendes styret 93 d. TYR «slogo» knytte til TYR logo. TYR logoen som ble valg som erstatning for Norsk Kjøttfeavlslag, er en enkel og god logo. Utfordringene er at det er ikke alltid like enkelt å knytte logoen opp mot hva TYR står for og hva vi gjør. Administrasjonen har jobbet med alternative «slogo» som undertekst til TYR logoen Mange forslag har vært vurdert. Styret fikk forelagt flere alternativer og gjorde slikt vedtak. Som undertekst knytte til TYR logoen, skal det benyttet følgende slogo : - fra avl til biff- Farge og foter gjøres slik som TYR logoen. - fra avl til biff -

7 93 e Vedtektsendringer knyttet il 3 valgbare tillitsvalgte. Medlemskapet i TYR er regulert i 3, og medlemskapet er knytte til søknad om tilskudds berettiget produksjon og er personlig medlemskap Med nye organisasjonsformer i landbruket er det behov for å vurdere om Tyrs vedtekter er i tråd med endringer som organisasjonsformer. Styret delegerer til styremedlem Inger Johanne Bligaard å vurdere 3, og komme med evt forslag til endringer i vedtektene slik at endringer kan legges fram for årsmøte i Sak Åpen post evaluering av møte. Styret hadde en god evaluering av møte. Neste styremøte blir lunch til lunch møte desember Skaslien i Grue, med innlagt besøk hos styreleder. Hamar 28.november Erlend Røhnebæk Leif Helge Kongshaug Bjarte Nes John Skogmo Inger Johanne Bligaard Sissel Andstad Lerud Kopi sendes: Vermund Lyngstad