Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt."

Transkript

1 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn. Sentrumsforeningen skal gjennom aktiv markedsføring, fellesarrangementer og andre tiltak bidra til å bevare og styrke Tvedestrand sentrum som et levende handels - og serviceområde. Som sentrum betraktes det geografiske området som er definert gjennom vedtak i Tvedestrand kommunestyre. Næringsforeningen skal også arbeide for at byen bevarer sitt særpreg og arbeide aktivt med byfornyelse, slik at byen fremstår som en vakker og velholdt sørlandsperle. Målsetting søkes oppnådd gjennom strategiplan i 4 hovedfelt: Kunderelaterte aktiviteter. Styrke samhold og kompetanse av medlemmer. Brobygging / samarbeid mot kommunen. Skape allianser mot andre lag / foreninger. 2 MEDLEMMER: Som medlem i Tvedestrand Næringsforening kan opptas bedrifter, foretak og organisasjoner i Tvedestrand og omegn. Næringsforeningen er en forening med solidarisk ansvar. Nye medlemmer som opptas etter 1. juli, betaler halv serviceavgift for vedkommende år. Medlem kan ikke tre ut av Tvedestrand Næringsforening før medlemskapet har vart i ett år. Utmelding må skje skriftlig. Utmelding i 1. halvår har først virkning fra 1.1. påfølgende år. Utmelding i 2. halvår har først virkning fra 1.7. påfølgende år. For medlemskap som opphører pr betales halv serviceavgift for vedkommende år. Tvedestrand Næringsforening kan benytte sitt medlemsregister overfor eksterne interessenter og adresseringsforetak, forutsatt at det ikke skader medlemmenes interesser. Styret kan ekskludere et medlem når vedkommende etter styrets oppfatning ikke overholder foreningens vedtekter eller styrets beslutninger, eller handler på en måte som er i strid med foreningens interesser. Før eksklusjonen gjennomføres, skal vedkommende ha hatt anledning til å komme med en skriftlig uttalelse innen en frist som styret fastsetter. Inn og utmelding for medlemskap skal være skriftlig. 3 SERVICEAVGIFT: Medlemmene er forpliktet til å betale årets serviceavgift innen 1. mars inneværende år. Medlemmene skal på forespørsel sende oppgave til Tvedestrand Næringsforening over antall årsverk,som grunnlag for fastsettelse av service avgift. Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 4 GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen er Tvedestrand Næringsforening høyeste myndighet. Generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen 30. april. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge sakliste, styrets åreberetning, regnskap, samt valgkomiteens innstilling.

2 Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret senest1. februar. Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer og oppløsning. 8 og 9. Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: Styrets åreberetning. Regnskap og revisors beretning. Fastsetting av årlig serviceavgift. Vedtektsendringer. Innkomne forslag. Valg av styre. Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder. Valg av valgkomité. Valg av revisor. Medlemmene er representert med 1 stemme hver. Styreleder leder generalforsamlingen. 5 EXTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret bestemmer det eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 6 STYRET: Tvedestrand Næringsforening skal ha et styre på inntil åtte medlemmer. Styret velges av og blant medlemmene. Styrets sammensetning bør gjenspeile sammensetningen i medlemsmassen. Halvdelen av styret er på valg hvert år. 7 STYRETS ARBEID: Styret forvalter selskapets anliggender i samsvar med bestemmelser og fullmakter gitt av generalforsamlingen, og skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av virksomheten. Styret utarbeider strategiplan. Styret skal årlig opprette råd eller aktivitetsgrupper med minimum fem personer fra medlemsgrupper/næringer som krever det. Styret skal ha regelmessige møter. Styret sammenkalles når styreleder finner det nødvendig eller når minst to av styrets medlemmer ber om det. Med innkallingen skal det følge sakliste. Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styrets medlemmer, eventuelt varmmedlemmer, er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelstemme. Det føres protokoll fra styremøtene. 8 VEDTEKTSENDRINGER:

3 Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av generalforsamlingen. Forslag til vedtektsendring må være innsendt til styret innen 1. februar. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 9 FUSJON ELLER OPPLØSNING: Forslag om fusjon eller oppløsning fremmes på samme måte som ved vedtektsendring. For å beslutte Tvedestrand Næringsforening fusjonert eller oppløst, kreves 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke kan oppnås, innkalles det med 14 dagers varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor saken avgjøres med 2/3 flertall av de frammøtte. Ved fusjon eller oppløsning skal Tvedestrand Næringsforening eiendeler anvendes på den måte generalforsamlingen bestemmer. TILLEGG: Retningslinjer for Styrearbeid i Tvedestrand Næringsforening. Vedtatt av Styre i Tvedestrand Næringsforening Styreinstruks. Det skal settes opp en årsplan for styrearbeidet i Tvedestrand Næringsforening, og plan en vedtas på årets siste styremøte, ved eventuelle justeringer etter ordinær generalforsamling. 1. Faste møter planlegges og tidsfestes. Minimum 4 styremøter 1 Studietur i Tvedestrand eller omegn, kombinert med et styremøte. Generalforsamling. 2. Dagsorden. Disse sakene fordeles på de ordinære styremøtene i årsplanen : Oppfølging strategiplan Revidering strategiplan skjer vanligvis hvert 3 år. Handlingsplan for påfølgende år Budsjett for påfølgende år. Periodiske økonomirapporter. Medlemsutvikling. Årsregnskap og årerapport Tildeling av årets bedrift, gårdeier, butikk. 3. Dagsorden Alle styremøter skal innholde følgende poster: Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte Orientering. Økonomi. Økonomirapport / Regnskap / Prognoser. 4. Økonomi Med unntak av endelig regnskap leveres månedlige akkumulerte økonomirapporter til styret, hvor resultat regnskap ( Ikke revidert) presenteres i en oversiktlig form.

4 Hovedtall fra balansen presenteres dessuten i økonomirapporten. Alle rapporter skal sammlingnes med forrige år for hittil i år verdier. Akkumulerte kvartalsvise økonomirapporter skal dessuten sammenlignes med budsjett pr samme periode. Avvik beskrives i noter. Viktige momenter skal kommenteres også skriftlig. 5. Planer Driften skal baseres og funderses i vedtatte planer. Planarbeidet er tuftet på gjensidig avhengi het mellom de ulike planer. Følgende rekkefølge for planarbeidet skal følges: Tre årig strategiplan. Handlingsplan for kalenderåret Budsjett for kalenderåret. Alle planer for det påfølgende kalender år skal være vedtatt innen 15. desember foregående år. 6. Andre saker I Tillegg til de foran nevnte saker skal styret ha seg forelagt følgende: Avvik av betydning i forhold til vedtatte planer inkl budsjett Saker av betydning. Saker undergrupper ønsker å diskutere i styre. Saker styremedlemmer ønsker å diskutere. 7. Innkalling til styremøte Innkalling skjer via e post, og skal være den enkelte styremedlem i hende senest 5 dager før møtes avholdes. Dersom styremøte ikke skal avholdes i henhold til vedtatt plan, skal endringer av tidspunkt være det enkelte styremedlem i hende minst 2 uker før møtet skal avholdes. Ved ekstraordinære styremøter er det tilstrekklig med 5 dagers varsel. Innkallelsen skal vedlegges nødvendig dokumentasjon i forbindelse med de enkeltsaker som skal behandles. Mangler slik dokumentasjon kan styret nekte å ta saken opp til behandling. Innkallelse til styremøte følger en fastsatt mal. 8. Styreprotokoll Styreleder har ansvar for at det føres protokoll som følger en fastsatt mal. Protokollen godkjennes i etterfølgende styremøte og signeres av deltakerne i styremøtene. Styreleder signerer dessuten enkeltsidene av deltakende styre medlemmer. Ikke tilstedeværende styremedlemmer underskriver på at protokollen er sett. Protokollen arkiveres inn i offisielle styreprotokoll som er paginert og som oppbevares i administrasjonens lokaler. Det skal fremgå hva den enkelte sak gjelder og hvilken dokumentasjon som er fremlagte. Når minimum et styremedlem krever det, skal særsynsprotokollen protokolleres. Hver sak avsluttes med et konkret vedtak som leses opp og godkjennes i gjeldene møte. Protokolltilførsel kan forlanges av det enkelte styremedlem, og skal føres særskilt i protokollen.

5 Forslag til protokoll skal sendes styremedlemmene senest 1 uke etter at styremøte er avholdt. Ønsker om endring meddeles daglig leder snarest etter at protokollforslag er mottatt. Forslag til endring blir tatt opp i neste styremøte og vedtas der. 9. Taushetsplikt Styrets medlemmer har taushetsplikt om alle saker og opplysninger som fremkommer på styremøtende. 10. Adgang til styremøtene Personer som styret finner det nødvendig å konfrontere med de enkeltsaker kan innbys til den saken det gjelder. Samarbeide og stimulere lag og foreninger til felles innsats.

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Vedtekter for Norges Byggmesterforbund

Vedtekter for Norges Byggmesterforbund Vedtekter for Norges Byggmesterforbund Vedtatt: 31.08.1991 Endret: 29.08.1992-28.08.1993-27.08.1994-31.08.1996-13.06.1997-30.08.1997-28.8.1998-20.08.1999-2.6.2000-7.6.2002 11.06.2004 27.05.2005 26.05.2006

Detaljer