STYREPROTOKOLL mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015"

Transkript

1 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak Forfall. Celina Lindeborg, John Skogmo Adm: Oddbjørn Flataker Møtested: Scandic Ringsaker Sak : Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble under eventuelt meldt 2 saker som tas slik: 1. Brev fra TYR Nordland sak Mattilsynet under sak 37a 2. Minstepriser på okser solgt ved auksjonen på Staur 25 april 37 b Innkalling og sakliste godkjent. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.februar Innkomne kommentarer er tatt hensyn i den endelig protokollen Protokoll fra styremøte 18.februar godkjennes og underskrives. Sak : Orienteringssaker 31 a Orientering om møter TYR har deltatt i 31 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet 31 c Generell informasjon fra administrasjonen Orienteringene tatt til etterretning Regnskap pr februar Det var med sakspapirene sendt med oversikt over regnskapet pr. februar og det gis slike kommentarer. Sum inntekter er om lag på budsjett, men tilskudd vil være noe høyere ut over årete enn budsjett, da det ble valgt å korrigere dette, da en kan få noe økte kostander knyttet til driften på Staur og i forbindelse med flytting til nye kontorer. Sum kostnader er noe lavere, som skyldes ikke mottatt faktura for DNA analyser, og lavere lønnskostnader da avlsforsker er budsjettert fra januar, men begynner først i april. Resultat: kr som er bedre enn budsjett. Regnskapsresultat pr. februar tas til etterretning.

2 Sak Regelverk for Fenotypetesten- testavgift og satser for å selge oksen til TYR Det var med saksdokumentene lagt med dokumentasjon knyttet til områder som har økonomisk betydning. Regelverket for Fenotypetesten ble gjennomgått sist av styret i sak Som en konsekvens av revidering av TYR s overordna avlsplan skal også regelverket revideres årlig. Gjeldene versjon er nå versjon , sist gjennomgått av avlsrådet i november Etter vedtak i Avlsrådet sak og sak vedtok styret i sak opprettelse av arbeidsgruppe med slikt mandat Mandatet fra styret: Arbeidsgruppa skal ha en evaluering/gjennomgang av dagens testregime med bakgrunn i Regelverket for Fenotyptesten, med spesielt fokus på. 1. Mål og virkemiddel for fenotypetesten. 2. Prioriteringer knyttet til fôrregimet. 3. Grunnlag og krav for uttak av testkandidater, med utgangspunkt i raselagets avlsplan og markedets behov for semin. 4. Gjennomgang av dagens regelverk for tildeling av testplasser. Framdriften i arbeidsgruppa har ikke vært slik som først planlagt, da det viser seg at det er noe mer arbeid med å fremme forslag til endringer spesielt knyttet til fôrregimet. Forslag til endringer planlegges fremmet til styremøte i april. Administrasjonen fremmet slike forslag til endringer knyttet til. Pkt 12.1 Selge oksen til TYR TYR betaler kroner for okser som selges til TYR dersom oksen veier 300 kilo i korrigert 200- dagersvekt ved teststart. Avvik fra 300 kilo avregnes med +/- 40 kroner per kilo i avvik. Betaling skjer etter korrigert 200-dagersvekt beregnet ut fra teststartvekt. Aktive Avlsbesetninger og nye oppdrettere får 1000 kroner ekstra i innkjøpspris. Oppdretter av TYReide okser har ikke forkjøpsrett på oksen etter endt test Forsikring Okser er ulykkesforsikret for inntil kroner kroner så lenge de står i Genos varetekt. I dette ligger at oksen dør eller må avlives på grunn av sjukdom. Eventuell tilleggsforsikring er eiers ansvar. Okser er ulykkesforsikret for inntil kroner kroner så lenge de står i TYRs varetekt. I dette ligger at oksen dør eller må avlives på grunn av sjukdom. Eventuell tilleggsforsikring er eiers ansvar. Seminokser og reserveokser som sendes til Hallsteingård kan TYR ordne med forsikring som belastes sluttoppgjøret for avlereide okser Nytt pkt TYR eide okser og auksjon. (Skal behandles i Avlsrådet før endelig vedtak i styret) TYR eide okser som er innstilt som seminokser eller auksjonsgodkjente okser skal bys fram på TYRs auksjon, og det beregnes salær på 10 % av salgssummen. Oppdretter av oksen deler oppnådd salgssum med TYR, med fratrekke av direkte kostander som innkjøpspris, foringskostnader, og salær. Oppgjøret utbetales når oksen er overtatt av ny eier

3 12.2.5Auksjonsgodkjente okser Eier er da ansvarlig for uttransport. Ved opphold ut over avtalt periode må innsetter betale kroner 200 per dag. Dette gjelder ikke hvis TYR er ansvarlig for forsinkelsen. Avlereide okser som av raselagets avlsutvalg ikke auksjonsgodkjennes eller som har fått veterinærattest på at de ikke egner seg som avlsdyr kan ikke tas hjem av innsetter. Disse vil bli slaktet hos Nortura Rudshøgda i TYRs navn. Slakteoppgjør tilfaller oppdretter. Nytt punkt 12.3 Seminokser Seminokser blir flyttet opp til Hallsteingård etter en måneds karantene på Staur. Oksene står da i semintjeneste fram til ønsket mengde sæd er tappet. Mengden bestemmes av TYRs administrasjon i samarbeid med Geno. Sædkvalitet blir vurdert av veterinær. Hvis sædkvaliteten er dårlig, og at den ikke kan benyttes i normal seminproduksjon skal denne oksen ikke brukes i avl. Oksen vil da bli slaktet på Nortura Malviks anlegg. Styret har gjennomgått endringer i regelverket knyttet til pkt 11 og pkt 12. Styret godkjenner forslag til endringer. Nytt pkt oversendes avlsrådet for uttalelse før endelig vedtak gjøres. Sak Ny vurdering for priser for stambokføring av privatimporter (genetikk og embryo) sak Styret hadde i sak til vurdering av priser knyttet til stambokføring av privatimporter (genetikk og embryo), og satser for stambokføring av levende dyr (gjelder kun ikke medlemmer, ref. 4, kulepunkt 7. Styret er enig at det gjøres endringer knytte til stambokføring av levende dyr slik Stambokføring levende dyr ikke medlemmer kr Sak Felles database for Ku-kontrollen og Storfekjøttkontrollen framdrift. Det er ved flere anledninger tatt opp spørsmålet knyttet til en felles database for storfe i Norge. TYR tok opp saken skriftlig med Ekspertgruppa i Saken har ut i fra det som er blitt kjent og tatt opp av andre organisasjoner uten av det har blitt noen realitet å ha en felles register for storfe. Ku kontrollen eies og driftes av Tine, mens Storfekjøttkontrollen eies og driftes av Animalia. TYR har og lagt sin stambokdatabase i Storfekjøttkontrollen og eierskapet der er avklart i avtale mellom partene. Tine har oppdatert sin database knyttet til Ku kontrollen, og denne oppdateringen gjør at det nå ikke er like enkelt å hente ut slaktedata knyttet til krysningsdyr fra Ku kontrollen,

4 Det hadde uten tvil vært en stor fordel om vi kunne ha et felles register, som kunne kommunisere med hverandre på tvers slik at det var både brukervennlig og hensiktsmessig for alle som trenger informasjon knyttet til storfenæringen i Norge. I og med at dette er en stor og komplisert sak, så foreslås en slik framdrift. 1. Problemer knyttet til informasjon fra slaktedata for krysninger som TYR har behov for tas opp med Tine for å finne løsninger. 2. Det jobbes aktivt opp mot faglaga og evt Norsk Landbrukssamvirke om de kunne se på problematikken, da og med å ta med Husdyrregisteret. 3. Utfordringer knyttet til dette, kan og kommuniseres med LMD i møter som er avtalt framover. Styret hadde en grundig diskusjon om sakene, og ser helt klart at vi må jobbe videre med å få en felles database for alt storfe i Norge. Styret gjorde slik vedtak: Problemer knyttet til informasjon knyttet til slaktedata fra bruksdyrkrysninger tas opp med Tine / Animalia. Det gjøres undersøkelser hvordan dette med felles databaser for storfe er løst f.eks. i Sverige. Sak Gjennomføring av årsmøte Det var med sakspapirene lagt et detaljert programoversikt over gjennomføring av årsmøte. Til ordfører og varaordfører er det lagd egne mapper med nødvendig dokumentasjon for årsmøte. Ordfører mener at planen ser god ut, og det blir gjort vurderinger underveis om det er nødvendig med forskyvninger mellom dag 1 og dag 2. Det er lagd eget program for gjennomføring av årsmøtemiddagen. Årsmøte gjennomføres i tråd med forslaget. Sak Eventuelt 37 a_ Brev fra TYR Nordland Administrasjonen mottok brev fra TYR Nordland, knyttet til krav som må stilles til kompetanse for å være seniorrådgiver i Mattilsynet. Styret hadde en diskusjon rundt saken og fra møte kan oppsummeres. 1. TYR som organisasjon kan mene noe om hvilke kompetanse som en rådgiver bør ha, men kan ikke påvirke ansettelser i offentlig sektor. Som organisasjon mener vi at Mattilsynet skal utføre sine oppgaver i henhold til gjeldene forskrifter og lover som regulerer deres tilsynsmyndighet. 2. For at styret skal ta stilling til en konkret sak må det innhentes mer opplysninger. Uenighet i vedtak må da påklages etter de retningslinjer som gjelder for slike saker. 3. TYR Norland gjøres kjent med styret sitt syn i denne saken.

5 37 b Minstepriser på auksjonsokser på Staur auksjonen 25.april. Det har vært en generell økning i livdyrprisene for i markedet. Dette må derfor gjenspeiles i de minsteprisene som settes på oksene før auksjonen på Staur den 25. april. Informasjon om priser i det åpne markedet innhentes Sak Åpen post/evaluering Styret hadde en god evaluering av styremøte Hamar mars 2015 Erlend Røhnebæk Leif Helge Kongshaug Magnus Johnsen Inger Johanne Bligaard Vermund Lyngstad Kopi sendes: John Skogmo, Celina Lindeborg Neste styremøte blir på Staur gård 24 april, dagen før auksjonen på Staur

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT Vedtatt i Fagrådet for geit 10.10.2013 Godkjent av styret i NSG xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde og definisjoner... 2 2 Organisering... 2

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer