Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013"

Transkript

1 Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet Årsberetning 5. Regnskap 6. Budsjett 7. Fastsettelse av årskontingent, avgifter og antall dugnadstimer 8. Innkomne forslag 9. Valg Styreformann John Inge Bacher ønsket 39 medlemmer velkommen til årsmøtet i Norautrons lokaler. Han innledet med ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort det siste året, og gikk deretter over til årsmøtets dagsorden. Sak 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Sak 2 - Valg av dirigent, referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet. Styrets forslag ble godkjent. Dirigent: Stein Erichsrud, referent: Gunnar Bjelland, underskrift av protokoll: Hanne Noer og Håkon Hansen. Sak 3 - Referat fra årsmøte 2. februar 2012 Referat fra årsmøtet 2012 ble godkjent uten kommentarer eller andre merknader. Sak 4 - Årsberetning En fyldig årsrapport for 2012 ble lagt fram og gjennomgått av styrets formann som deretter åpnet for kommentarer før evt. godkjenning. Årsberetningen ble enstemmig godkjent uten kommentarer. Sak 5 Regnskap Regnskapsfører gjorde rede for regnskapet for 2012 og leste opp revisorenes beretning. Regnskapet ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt. For øvrig fikk regnskapsfører ros fra både medlemmer og revisor for et oversiktlig og godt regnskap. 1

2 Sak 6 - Budsjettforslag 2013 Regnskapsfører redegjorde kort for budsjettet for Budsjettet er i hovedsak basert på de samme inntekter og utgifter som i Det ble deretter en diskusjon om den nye forsikringsavtalen som båtforeningen har inngått med If forsikring. Avtalen har en betydelig høyere premie enn tidligere avtale, men så er også dekningen utvidet til hele havneanlegget, i tillegg til klubbhus og personalforsikring for driftssjef. Det ble reist spørsmål om vi heller burde vært selvassurandør, dvs. sette inn premiebeløpet på konto og bruke denne til å dekke evt. skader på bryggene selv, basert på at vi tidligere har klart oss uten forsikring av bryggene. Det ble også reist spørsmål om vi har fullverdidekning, om vi har ansvarsforsikring mot tredjepart, og om egenandel ved skade. Det ble presisert at forsikringsavtalen ikke dekker skade på båtene. Da styremedlemmet som har arbeidet med forsikringsavtalen ikke var til stede, kunne ikke styret svare utfyllende på alle spørsmålene. Medlemmene påla da styret å legge fram en kortversjon av forsikringsavtalen på vår hjemmeside. Styrets budsjettforslag ble tatt opp til votering og godkjent. Sak 7 - Fastsettelse av årskontingent, avgifter og antall dugnadstimer - Styrets foreslo å øke medlemskontingenten fra 800 kr. til 1000 kr. Det kom ytringer fra salen om at dette i realiteten innebærer at medlemmer med små båter får relativt større økning enn de med store båter, og at årskontingenten burde stå uendret, særlig fordi vi øket kontingenten fra 300 kr til 800 kr. for to år siden. Etter en del diskusjon ble styrets forslag tatt opp til votering og vedtatt. - Styret foreslo å regulere båtplassavgiften for 2013 ved at den justeres opp lik økningen i konsumprisindeks fra desember 2011 til desember 2012, det vil si en oppjustering på 1.4%. Vedtatt. - Styret foreslo å holde antall pliktige dugnadstimer uendret, 10 timer pr. år, og gebyr for ikke utførte dugnadstimer uendret, 150 kr. pr. time. Vedtatt - Gebyr for uteblitt nattevakt ble foreslått uendret, kr Vedtatt. 2

3 Sak 8 - Innkomne forslag Forslag 1 fra styret, Revisjon av lov og havneinstruks. Styret foreslår en revisjon av båtforeningens lov og havneinstruks. Forklaring til forslagene i Lov for Solviken Båtforening: Overskrift: o Endring til bare én dato, for å unngå opplisting av en rekke datoer. 1 o Beskrivelsen av foreningens vimpel er justert i henhold til originaltegningen av vimpelen. 3 o Henvisning til fordelingsreglene i Havneinstruksen. 5c o Formalisert funksjonen som kompressoransvarlig. 5g o Rettet trykkfeil samt fjernet IT-ansvarlig, da denne funksjonen allerede er beskrevet i 5e. 8a o Overføring av andel kan også gjelde til foreldre, f.eks. ved sykdom eller dødsfall. Dette bør tydeliggjøres i loven vår. Forklaring til forslagene i Havneinstruks for Solviken Båtforening: Overskrift: o Endring til bare én dato, for å unngå opplisting av en rekke datoer. Pkt. 2 o Vi tar ikke lenger imot bestilling av strøm. Det er innført blå kabler som bidrar til at alle betaler for den strømmen de benytter. Det er dessuten inkludert 100 kwh i årsavgiften. Pkt. 6 o Bytter ut fra bryggene med til båtene. Meningen kommer tydeligere fram. Pkt. 10 o Referanse til tildelingsreglene for båtplass. Pkt. 12 o I praksis er det tilstrekkelig med navn og telefonnummer på jollene. Det bør da også stå i Havneinstruksen. Pkt. 15 o Landsjefen skal ha melding om alle båter som skal i opplag på land. Det er viktig at vi har denne ventilen for å unngå villparkering av båter på land. o Det er ikke nødvendig at navn etc. males på. Det viktige er at det er merket med navn og telefonnummer, evt. medlemsnummer. o Fjerning av ordet ledningene for å unngå kabelvirvar og hyppige jordfeil på landområdet. Stryker om bord, unødvendig. Pkt. 17 o Opplysning om at vi også kan parkere på opplagsplassen i båtsesongen. Pkt. 18 o Vakttjeneste - endret teksten i samsvar med det som har vært gjeldende praksis i mange år. Pkt. 22 o Nytt punkt for å ha den etablerte praksis mht. båtplassfordeling formalisert i Havneinstruksen. Diskusjonen som fulgte dreide seg om følgende punkter: - Dato for loven: Vi bør angi dato for den opprinnelige loven, samt dato for siste endring. - Lovens 8: Styrets forslag hadde en uheldig formulering som uttrykte at den som overtar en andel fra ektefelle/samboer/barn må innbetale differanse mellom gjeldende satser og innbetalt beløp. Denne formuleringen ønsket medlemmene strøket. Det skal bare være barn som overtar en andel fra foreldre som må innbetale denne differansen. 3

4 - Havnereglementets 22: I beskrivelsene av prioritet 1 og 2 bør båt byttes ut med båtplass. Med endringene beskrevet ovenfor ble forslaget vedtatt. Forslag 2 fra styret, Revisjon av havneinstruks. Styret foreslår en endring av båtforeningens havneinstruks. Pkt. 9 o Det har i mange år vært diskutert innføring av krav om gummifjærer på fortøyningene, uten at det har blitt gjennomført. Dette er et nytt krav som styret mener medlemmene er tjent med, både for å slippe unødig støy i havna og for å redusere faren for stålfjærer som ryker i dårlig vær. Forslaget ble vedtatt. Styret vil sørge for at den nyeste versjonen av båtforeningens lov og havneinstruks blir lagt ut på foreningens hjemmeside. Forslag 3 fra Anders Herlofsen Det foreslås å mudre ved krana slik at medlemsbåter med i hvert fall 2 meters dybde kan bruke krana. Styret argumenterte med at dette forslaget ikke uten videre kan gjennomføres selv om det skulle bli vedtatt, fordi det vil kreve myndighetenes tillatelse (som er svært vanskelig å få), det vil være svært kostbart (mudderet er spesialavfall), og vi vet ikke hvilken påvirkning det vil ha på spunteveggen ved kaia. Flere medlemmer påpekte at den knappe dybden ved krana er et problem for seilbåter, som nå er avhengig av høyvann for å komme inntil kaia. Det ble uttrykt ønske om at det nye styret/havneutvalget tar initiativ til å utrede mudring, slik at vi får fakta på bordet. Medlemmene samlet seg om følgende: Forslaget ble ikke votert over, men styret pålegges å utrede mudring ved krana med tanke på at båter inntil 2 meters dybde kan bruke krana uavhengig av vannstand. Forslag 4 fra Dag Cederborg Forslag om å få inn på budsjettet et innkjøp av traktor. Det er en fordel å ha en traktor fordi at den kan brukes til rydding av forskjellige ting, blant annet bortkjøring av traller. Dag utdypet forslaget sitt: Det er god mulighet for at vi kan få kjøpt en godt vedlikeholdt og rimelig traktor. Den traktoren som er i bruk i havna er ikke vår, og synger på siste verset. Styret repliserte at det strengt tatt ikke trengs noe årsmøtevedtak for å gjøre et slikt innkjøp, men er ikke negative hvis det rette tilbudet kommer. Det ble uttrykt noe skepsis blant enkelte medlemmer mhp. vedlikehold og drift av en traktor. Dag forklarte at dette vil i så fall bli håndtert på samme måte som trucken vi har i havna, en gruppe kyndig medlemmer vil ta ansvar for bruk og vedlikehold. Forslaget ble ikke vedtatt, men styret vil som nevnt ovenfor være positive hvis det rette tilbudet dukker opp. 4

5 Forslag 5 fra Stig Th. Magnussen Oppgradering av vask og toalettrom. Da mange bruker båtene til overnatting, samt at båter i gjestehavnen får et bedre tilbud, vil dette bli et fint tilskudd til allerede en fin båtforening. (Dette kan sikkert utføres på dugnad og bruktmarkedet.) Fliselegge toalettrom Montere vaskemaskin og tørketrommel Dusjkabinett Fra medlemmene ble det spurt om havna skal fokusere på gjestebåter eller ikke. Hvis vi skal være en gjestehavn er det naturlig å oppgradere, hvis ikke bør vi ikke ta denne utgiften. Regnskapsfører opplyste at bare innkjøp av vaskemaskin med myntinnkast kommer på ca kr. Dette har vært vurdert tidligere, men funnet altfor kostbart. Drift av et slikt serviceanlegg fører også med seg kostnader og mye arbeid. Det ble nevnt fra medlemmene at selv om vi ikke gjør en slik oppgradering som foreslått, ville det ikke skade med en liten oppshining av toalettrommet I klubbhuset. Forslaget falt. Forslag 6 fra Stig Th. Magnussen Oppgradering av strøm/vannforsyning på land. Mange av stolpene er av tvilsom standard. Det ble sagt av flere medlemmer at dette forslaget var ganske unødvendig, da strøm- og vannforsyningen på land er under kontinuerlig vedlikehold og utbedring av tillitsvalgte og andre medlemmer. Dette var også styrets holdning. Forslaget ble tatt til votering og vedtatt. Forslag 7 fra Stig Th. Magnussen Oppgradering av Web/hjemmesiden. Dette er en nyttig side som alle medlemmer/styret kan ha nytte av. Fint sted og utveksle informasjon og erfaringer. Styret forklarte at en oppgradering av hjemmesiden allerede er under arbeid. Forslaget ble tatt til votering og vedtatt. Forslag 8 fra Tore Føske Bygge ut havn for flere store båter. Styret forklarte at forslaget ikke er mulig å gjennomføre, da vi nå har tatt i bruk hele det vannspeilet vi har til disposisjon. Forslaget falt. 5

6 Forslag 9 fra Tore Føske Omdisponere plasser for bedre utnyttelse av havn, for å få plass til flere større båter. Styret forklarte at de til enhver tid søker å optimalisere havna etter andelshavernes og søkernes behov. Søkerlisten viser at det største behovet er i kategori B og C, dvs. fra 5.5 til 8.7 meter lengde. Det ble reist spørsmål fra medlemmene om hvor store båter vi har plass til I havna. Er det noe i veien for å få plass til en 60-foter? Styret svarte at med de bryggene og bommene vi har, fraråder leverandøren båter over ca. 45 fot med bakgrunn i at havna er spesielt utsatt for vær fra nord-øst. Tidligere uvær har vist hvilke krefter havna utsettes for under slike forhold. Selv om båtforeningen ikke har tatt inn noen max båtstørrelse i havnereglementet, praktiseres derfor en grense på ca. 45 fot. Det ble stilt spørsmål om forslaget innebærer et ønske om flere plasser for dagens max størrelse, eller om man ønsker enda større båtplasser. Da forslagsstilleren ikke var til stede da forslaget var til behandling, forble dette uoppklart. Forslaget falt. Diverse Bjørn Smørsten, Roger Mikkelsen og Øyvind Tellefsen fikk en ekstra oppmerksomhet på årsmøtet for stor innsats i havna i 2012 Foreningen har fått laget nye foreningsvimpler for salg blant medlemmene. Fem vimpler ble loddet ut på årsmøtet. 6

7 Sak 9 - Valg Valgkomiteen la fram sitt forslag til valg av styremedlemmer og øvrige tillitsvalgte. Resultatet av valget ble som følger: Leder: John Inge Bacher gjenvalg 2 år Nestleder: Alf Bjarne Olsen ikke på valg Sekretær: Gunnar Bjelland ikke på valg Regnskapsfører: Hanne Bjørkli ikke på valg Vaktsjef: Erik Stensrud ny 2 år Styremedlem: Bjørnar Sten-Nilsen ny 2 år Bryggesjef 1: Robert Sarmon gjenvalg 2 år Bryggesjef 2: Lars Jahrn ikke på valg Bryggesjef 3: Dag Cederborg ikke på valg Bryggesjef 4: Ole Håkon Røsland ikke på valg Bryggesjef 5: Roy Didrik Nilsen gjenvalg 2 år Bryggesjef 6: Reidar Roy Pedersen gjenvalg 2 år Landområdesjef: Svenn Johansen ny 2 år Materialforvalter: Tom Rune Haug gjenvalg 2 år Elektrikerformann: Øyvind Tellefsen ikke på valg Regnskapsassistent: Bjørg Apenes Hancke ny 2 år Bryggeassistent 1: Jørn Menes ikke på valg Bryggeassistent 2: Ståle Nyrud ny 2 år Bryggeassistent 3: Harald W. Olsen ny 2 år Bryggeassistent 4: Asbjørn Fløtten gjenvalg 2 år Bryggeassistent 5: Stein Erichsrud ikke på valg Bryggeassistent 6: Trygve Bjørkli ikke på valg Landområdeassistent: Ole Hytten ikke på valg Vaktassistent: Roger Mikkelsen ikke på valg Materialforvalterassistent: Glenn Solberg ikke på valg Elektrikerassistent: Håkon Hansen gjenvalg 2 år Revisor: Arvid Hansen gjenvalg 1 år Revisor: Tore Larsen gjenvalg 1 år (Valgkomiteen besto av Carl Edvard Reinertsen, Reidar Bjørkli og Hanne Noer) Etter formannens forslag ble valgkomiteen gjenvalgt for ett år. Formannen avsluttet årsmøtet kl

8 Underskrift av protokoll fra årsmøtet i Solviken Båtforening 14/ av to medlemmer: Hanne Kristine Noer Håkon Hansen 8

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Referat årsmøte Etterstad kolonihager 2011

Referat årsmøte Etterstad kolonihager 2011 Referat årsmøte Etterstad kolonihager 2011 Tid: Mandag 26. september 2011 Sted: Huset Tidsramme: Kl.18.30-21.00 1. Åpning og konstituering Styrets formann Larz Tvethaug, p20, ønsket velkommen til årsmøtet.

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014.

Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014. Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014. Årsmøtet ble holdt på Rove. Til stede: Se årsmøteprotokoll hvilke medlemmer som møtte. Til sammen 37 Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2014. medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet Klubbhus

Detaljer

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås ÅRSMELDING FOR 2010 LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll

Detaljer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Inger Johanne/Petter Andreas Rein/Larsen

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer