Sender som avtalt vårt tilbud på flytting av tjenestepensjonsordningen fra DNBtil KLPpr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sender som avtalt vårt tilbud på flytting av tjenestepensjonsordningen fra DNBtil KLPpr 01.01.2015."

Transkript

1 Mona Nilssen J' E E Dokld: (13/868-9) Fra: Tore A. Westin EE' IL' ;, {E%$,g"p E,j fg;l'g Sendt: 26.juni201407:33 El. ' Til: Post Dønna Emne: VS:Tilbud Offentlig tjenestepensjon Vedlegg: Dønna kommune tilbudpdf; 3. Vedtekter Oftp.pdf; 4. Forsikringsvilkår offentlig tjenestepensjon KLP.pdf;5. Etablering av offentlig tjenestepensjon i KLP.pdf;6. Vedrørende etablering av offentlig tjenestepensjon i KLP.pdf;1. Overføringsavtalenpdf; Erklæring Overføringsavtalen.docx Bes ført i ESA på meg, kopi til k.sjefer + ordfører Mvh Tore og Tor Henning. Fra: Jannicke Hauge Sendt: 25. juni :50 Til: Tore A. Westin Emne: Tilbud Offentlig tjenestepensjon Hei Sender som avtalt vårt tilbud på flytting av tjenestepensjonsordningen fra DNBtil KLPpr Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har mottatt FNOberegnings fil, men kun størrelser knyttet til pensjonsgrunnlag og reserver. Dissestørrelsene er oppgitt pr og vil endre seg frem til flyttetidspunktet. Premie estimat i tilbudet er beregnet på 2014 satser, da satsene for 2015 ikke er klar før i september. Beregnet egenkapitalinnskudd er basert på oppgitte reserver pr og vil endre seg frem til flyttetidspunktet. Bare ta kontakt dersom dere har spørsmål. Med vennlig hilsen Jannicke Hauge Salgsleder AP Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb 400, Sentrum, 0103 Oslo Mob: Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten Denne epost har blitt kontrollert for virus av Serit This has been scanned for viruses by Serit 1

2 Dønna v/tore kommune Westin Oslo, Tilbud om offentlig tjenestepensjon Vi takker for muligheten til å gi tilbud på pensjonsordningen. Vi har levert offentlig tjenestepensjon i over 60 år. Hele tiden har samarbeid og gode relasjoner stått sterkt i vår måte å tenke på. Vår gjensidige selskapsform understreker også den nærhet vi ønsker å ha til våre kunder. Ved valg av KLP vil dere oppleve at KLP bidrar til bedre økonomi, en enklere hverdag og en litt bedre verden. - Bedre økonomi Vårt bidrag til verdiskapningen vil være lavere pensjonsutgifter gjennom god avkastning, lave administrasjonskostnader og rentegarantipremier, samt fordelen av en gunstig eierrnodell. - En enklere hverdag Gjennom stabilitet og forutsigbarhet, enkel og effektiv administrasjon, god rådgivning og tilgjengelighet vil vi bidra positivt til kommunens omdømme som en attraktiv arbeidsgiver. l samråd med dere vil et dedikert kundeteam sørge for god oppfølging. - En litt bedre verden l KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften. Vi praktiserer full åpenhet om vårt engasjement. Både vårt samfunnsansvar og vår innsats på HMS område skal komme dere til gode. Tilbudet er gitt med utgangspunkt i ønsket flyttetidspunkt Dersom vårt tilbud er av interesse ber vi om at vedlagte skjema "Etablering av offentlig tjenestepensjon i KLP" og Erklæring om tilslutning til overføringsavtalen og sikringsordningen" blir sigiert og retumert elektronisk til avtaler((_dklp.no. Med vennlig hilsen For Kommunal Landspensjonskasse \'\.\:\ Jannicke Hauge Salgsleder Telefon

3 Ål? Vårt tilbud baserer seg på opplysninger om premiereserve og pensj onsgrunnlag oppgitt av avgivende selskap. KLP vil pr kreve fulle premiereserver i henhold til K2013 tariff. Ved flytting leverer nåværende leverandør data i FNO-format i tråd med gjeldende bransj eavtale som muliggjør sammenligning. Normalt er det ikke store forskjeller mellom KLPs reservekrav og avsatte reserver hos nåværende leverandør. Dette kan allikevel forekomme. Vi har her beregnet likviditetsmessi g belastning ved plassering av pensjonsordningen i KLP, samt hva egenkapitaltilskuddet vil utgjøre. Endringer frem til flyttetidspunkt vil påvirke størrelsene. Vi gjør oppmerksom på at dette er estimat for Premiesatser og satser for egenkapitalinnskudd 2015 vil ikke være klart før i begynnelsen av september. Premie og tilskuddssatser i prosent av pensjonsgrunnlag 2014 i kroner i pst Årlig forsikringspremie ,59 % Tennintillegg ,17 % Forsikringsrelatert administrasj onstillegg ,28 % Finansrelatert administrasjonstillegg ,12 % Administrasj onsresewepremie ,17 % Sum premie ,33 % Tilskudd Bruttogaranti ,10 % Tilskudd Tidligpensjon (85 års-regel og AFP 65-66) ,00 % Tilskudd AFP ,00 % Tilskudd Overføringsavtalens Sikringsordning ,050 % Kontingent til Pensjonskontoret ,007 % Estimert reguleringspremie (% av premiereserve) ,00 % Estimert rentegaranti (% av premiereselv forutsatt 2% tilleggsavsetning) ,26 % Sum premie og tilskuddssatser/ % av pensjonsgrunnlag (inkl ansattes 2%) ,66 % Estimert egenkapitalinnskudd ,71 % Beregningsforutsetninger Pensjonsgrumzlagpr Premiereserver pr *Premie og tilskuddssatser ovenfor illustrerer likviditetsbelastning over et helt kalenderår. P* Satsene for AFP er kun relevante for de kunder som er med på utj evning av disse kostnadene. Oppgitt sats gjelder for 100 % utjevning. Ved 100 % selvrisiko belastes de faktiske pensjonsutgiftene direkte. 1

4 Reguleringspremien dekker reguleringskostnadene som påløper som følge av årets lønns og trygdeoppgjør. Ut fra gjeldende anslag fra SSB og Norges Bank legger vi til grunn en årslønnsvekst på 3,75 prosent for Hvis tariffpartene fordeler virkningsdatoene for lønnstilleggene i 2014 om lag som de pleier i et hovedoppgjørsår, vil 3,75 prosent årslønnsvekst typisk gi en nivålønnsvekst mellom 5 Aog 5 /2 prosent. Hensyntatt et anslått etterslep i G-reguleringen på 0,2 prosentenheter, vil dette scenarioet gi en G-økning på ca 4,1 prosent 1. mai Rentegarantipremie er prisen KLP tar for å garantere minimumsavkastning. Den beregnes individuelt for hver kunde hvor valg av kapitalforvaltning og nivå for tilleggsavsetninger er avgjørende. Oppgitte satser for rentegarantipremie er basert på tall fra avgivende selskap og plassering i balansert portefølje. Avvik fra dette kan påvirke de oppgitte satsene, det er derfor på det nåværende tidspunkt ikke mulig å beregne nøyaktig rentegarantipremie. I KLP skjer kapitalbyggingen både med basis i selskapets egen inntjening og ved innbetaling av egenkapitaltilskudd fra eierne (kundene). Kravet til egenkapitaltilskudd for nye kunder er estimert til 2,71 % av premiereservene. I tillegg har det de siste årene vært et årlig egenkapitaltilskudd på 0,3 % av premiereserven. Endelig beregning og innkreving av egenkapital vil finner sted når flytteoppgj carfra DNB er klart. Innbetaling av egenkapital over flere år, vil bli behandlet etter søknad. Avkastningen på all egenkapital fra 2008 forvaltes i selskapsportefølj en, og avkastning på egenkapitaltilskuddet tilføres selskapets kunder. KLP har en investeringsprofil på selskapsportefølj en som gir en stabil, god avkastning Avkastning egenkapital* 7,7 2,1 4,8 å 3,6 2,8 3,2 Pengemarkedsrente i 4,0 6,2 2,5 2,5 2,9 2,2 Meravkastning i i i ` 2,7-4,1 2,3 1,1 i -0,1 1,0 *Avkastning EK-tilskudd tilført premiefond. Avkastning på egenkapitaltilskuddet for 2013 vil i sin helhet gå til styrking av egenkapitalen. 2

5 Forvaltningsstrategien i KLP er utformet med utgangspunkt i Vår målsetning om effektiv bruk av selskapets risikokapasitet. Det legges derfor like stor vekt på at det ikke skal tas for liten risiko som at det ikke skal tas for stor risiko i finansforvaltningen. Risikokapasiteten i KLP skal utnyttes slik at vi kan sikre en forutsigbar, konkurransedyktig og god langsiktig avkastning til kundene. Kundene kan for øvrig velge mellom forskjellige kapitalforvaltingsalternativer. Kollektivporteføljen KLP har inndelt kollektivporteføljen i tre underportefølj er. Kollektive porteføljer _ Beskflvelse Hyere risikovilje og -evne /\ - For kunder med høy bufferkapital eller risikovillighet Qffensiv - Høyere aksjeandel enn i balansert - Ikke nødvendigvis mål om gjenværende tilleggsavsetninger ved utgangen av året - KLPs hovedportefølje ~ Langsiktig mål 20 om prosent aksjeandel o Mål om et visst nivå tilleggsavsetninger ved utgangen av året Lavere risikovilje og -evne -i kunder med lav bufferkapitaleller i risikovillighet - Lavere aksjeandel enn i balansert' - Målom å øke eller ikke bruke tilleggsavsetninger Hovedprinsippene i forvaltningen av disse portefølj ene er som følger: o Aksjeeksponering som hovedforskj ell mellom de tre portefølj ene 0 Aksj eeksponeringen styres dynamisk (handlingsregel) i hver portefølje o Handlingsregelen i hver portefølje tilpasses etter bufferkapital og risikomål (Handlingsregelen omtales naermere under investeringsstrategi under punkt 9) - Rentebærende omløpsmidler vil avvike mellom de ulike porteføljene som følge av ulik aksjeeksponering 0 Det holdes forholdsvis lik andel i likvide aktiva i hver portefølje ø Lik fordeling mellom aktiv og passiv forvaltning mellom de ulike portefølj ene o Hver enkelt kunde betaler for den risikoen de bidrar med o Prisen på rentegarantien er en funksjon av hver enkelt kundes risikobærende evne og den risikoen som kunden velger (portefølj e). Dette innebærer at kunder som er plassert i samme portefølje kan får ulike rentegarantipris. Balansert portefølje er KLP sin hovedportefølje. Som et utgangspunkt blir alle kundene plassert i denne portefølj en. Denne porteføljen er godt tilpasset kundenes risikobærende evne og har et langsiktig mål om en aksjeandel rundt 20 prosent. 3

6 For kunder som har vesentlig lavere buffer-kapital eller ønsker lavere risiko enn i balansert, tilbys en moderat portefølje. Hittil har ingen valgt denne porteføljen og den må først og fremst sees på som aktuell for nye kunder som har vesentlig lavere bufferkapital enn øvrige kunder. Normalt vil denne porteføljen ha lavere aksjeandel enn balansert portefølje. Dette medfører lavere rentegarantipremie enn i balansert portefølje og gir mindre resultatvariasjoner fra år til år. Imidlertid innebærer moderat portefølje også en lavere forventet avkastning enn i balansert Eksisterende kunder i KLP vil bli i samme underportefølje som året før, med mindre de selv aktivt velger å skifte portefølje. Nye kunder tilbys i utgangspunktet å være i balansert portefølje, men kan alternativt velge moderat som beskrevet ovenfor. Stor sett vil kunder som ønsker en avvikende portefølje vurdere offensiv portefølje. KLP er av den oppfatning at investeringsvalgsporteføljer kan vaere et godt alternativ til denne porteføljen. Pålang sikt forventes porteføljene å ha omtrent lik aksj eandel samtidig som prisen på rentegarantien vil være lavere for investeringsvalgsportefølj en. Investeringsvalgsporteføljen KLP har hatt et tilbud om femårige avtaler med investeringsvalg. De regulatoriske rammer for dette produktet er imidlertid lite tilfredsstillende både for kunde og selskap. Vi vil arbeide for å finne løsninger på dette i kontakt med Finanstilsynet. Inntil dette har gitt resultater er vi avventende til å tilby dette produktet. Hvis dette er av interesse for kommunen, kan det eventuelt tas opp senere i prosessen. Også før ny?forsikringslov tredde i kraft i 2008, ble avkastingen i KLP i sin helhet tilbakeført til kunde enten i form av tilbakeført overskudd til premiefond eller avsatt som buffer. Det har aldri vært inntektsbortfall til eksterne eiere slik som det er med en annen eierform, eksempelvis et aksjeselskap Bokført avkastning 6,0 5,7 6,6 7,5 1,0 6,4 5,1 4,5 5,0 6,4 Verdijustert avkastning 6,9 8,0 7,6 6,7-3,0 7,7 7,5 3,2 6,7 6,7 KLP har handlingsregler for omløpsporteføljen som skal sikre at fastsatte inntektsmål nås. Inntektsmålet fastsettes på bakgrunn av målsetting om soliditet ved utgangen av perioden, slik at selskapet også skal ha risikokapasitet i neste periode. Handlingsregelen er dynamisk ved at eksponeringen i aksjer eller andre aktiva med forventet høy risiko og tilsvarende inntj eningspotensialet økes etter hvert som soliditeten styrkes. Når soliditeten svekkes, tilsier handlingsregelen at KLP reduserer risikoen i porteføljen. Handlingsregelen bidrar dermed til å redusere belastningen på bufferkapital en i nedgangsperioder og til å beskytte eierkapitalen. En sentral målsetning i den strategiske aktivaallokeringsprosessen er å sikre at resultatene ikke svinger for mye fra år til år. Med dette som utgangspunkt blir porteføljen sammensatt på en slik måte at diversifrseringseffekten (d.v.s. spredning på aktivaklasser med ulik risikoeksponering) maksimeres. Kunder i KLP kan velge mellom ulike underportefølj er i kollektivporteføljen. Investeringsvalg er et alternativ dersom kommunen ønsker en annen forvaltning enn det som tilbys i kollektivportefølj en. 4

7 .l Det er ingen minimumskrav til buffer for å være kvalifisert til de ulike investeringsvalgene, men rentegarantipremien vil bli høyere dersom kunden har mindre tilleggsavsetninger enn l års rentegaranti. ut _»F.- KLP ønsker gjennom en ansvarlig og åpen forretningsdrift å bidra til en bedre verden. Vårt samfunnsengasjement preger vår kapital- og eiendomsforvaltning. Både som arbeidsgiver, eier og investor.«...,v. Du... skal viv opptre "v etisk, ypuu. inkluderende \AvAv o" b i et forebygflende b perspektiv. Dette u.v iefiebærei' nu at ikke investerer i selskaper som er til skade for mennesker og miljø. Våre etiske retningslinjer konkretiserer og sikrer at vi opptrer ansvarlig i forhold til vårt Verdigrunnlag og at vi ivaretar våre finansielle interesser gjennom god eierskapsutøvelse. 0 Dialog med selskaper når vi avdekker at det i deres forretningsdrift forekommer brudd på retningslinjene om ansvarlig forretningsdrift. 0 Ekskludering fra KLPs investeringsunivers. 0 Bruk av stemmerett aktivt i selskaper vi har investert i for å påvirke til sunn forretningsdrift. I Samarbeider med andre investorer for å påvirke selskaper til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. I tillegg ekskluderes tobakksprodusenter og selskaper som produserer våpen, som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Forøvrig legger vi også de samme retningslinjer som Statens pensjonsfond til grunn og utelukker samtlige selskaper som er utelukket fra pensj onsfondet fra våre investeringsunivers. Rapport som publiseres to ganger årlig om hvordan KLP etterlever målsettingene på området. Rapporten inneholder en oppdatert liste over ekskluderte selskaper med begrunnelse for utelukkelsen. KLP er det eneste livsforsikringsselskapet i Norge som praktiserer slik åpenhet om vår investeringsstrategi, Våre valg og handlinger. Kunder som har KLP som leverandør av offentlig tjenestepensjon er godt ivaretatt. Hver dag sørger over 700 ansatte for at produktene er så konkurransedyktige som mulig innenfor rammene for offentlig tjenestepensjon. Tett iauudelfzloitta Kunde- og Salgsleder har ansvaret for den daglige oppfølging og bistand, arrangere kurs og møter, samt bistå med budsjettering og opplæring av nøkkelpersonell. koinpetaifise Behandlingen av pensj onssaker er en omfattende jobb, og til sammen 150 personer i KLP har dette som sin hovedoppgave. Som den del av pensj onsområdet finnes det en egen fagavdeling som har ansvar for vedtekter, fortolknings spørsmål og klagesaker. Denne avdelingen besitter Norges fremste kompetanse på tolkning av regelverk knyttet til offentlig tjenestepensjon. 'Elliiikbredde KLP har en unik bredde og styrke i det største fagmiljøet innenfor offentlig tjenestepensjon i Norge. Størrelsen og arbeidsmetodikk gjør at KLP har de beste forutsetninger til å takle de utfordringene pensjonsreformen og langvarige overgangsregler gir. 5

8 0 Ledergruppe 0 Lønns- og personalansvarlige 0 Tillitsvalgte 0 Enkeltmedlemmer KLP tilbyr kurset Verdt åvite til de av kundenes medarbeidere som arbeider med pensjon, da særlig medarbeidere innenfor personal, lønn og økonomi. Kursets innhold går i dybden med hensyn til rettigheter, regelverk og rutiner knyttet opp til pensjonsordningen i KLP. Kursoppleggene tilpasses kursdeltakernes behov. KLP ønsker å ha regelmessige møter med våre kunder. Dessuten gjennomføres informasjonsmøter for enkeltmedlemmene, og andre fellesaktiviteter etter nærmere avtale. KLP ønsker en pensjonskontakt hos den enkelte kunde som samarbeider med kundeansvarlig i KLP om informasjonstiltak og oppfølging fra KLPs side. For å imøtekomme våre kunders behov for informasjon om pensj onsforsikring, tilbyr KLP åutarbeide en aktivitetsplan i samarbeid med dere. l statusmøter vil følgende tema kunne være aktuelle: 0 Tema som kunden selv ønsker belyst 0 Premieutvikling, uføreutvikling, pensj onsutbetalinger etc. 0 Produktløsninger og finansiering _0 KLPs resultater, kostnader, avkastning og soliditet 0 Endringer i tariffavtale - rammebetingelser 0 Budsj ettstøtte Åtz-"scgtjjzgaxfe KLP sender ut årsoppgave og informasjon om selskapets resultater innen 1.juni hvert år. Kvartalsrapporten viser kvartalsvis utvikling i kundens tall, bestand, demografi, pensj onsutvikling og status på økonomi. Dette gjør kunden i stand til å ha en god oversikt over pensjonsordningen sin gjennom hele året. Rapporten er alltid tilgjengelig på kundesiden. Den fakturelte kvartalspremien og all utsendt dokumentasjon er tilgjengelig på i KLP Interaktiv, og våre kunder har full oversikt til enhver tid. Errosjgtrret" ziatataèfrietå KLP driver utstrakt informasj onsvirksomhet overfor ansatte og pensjonister. Til støtte i dette arbeidet tilbyr KLP en rekke brosjyrer og annet informasjonsmateriell. Full oversikt og bestilling av brosjyrer og skjemaer er tilgjengelig på vår hjemmeside. Brosjyrene distribueres fra KLP til dere i det antall dere ønsker, eller sendes på forespørsel fra det enkelte medlem. 6

9 ALE KLP har siden 1998 tilbudt konsulenttjenester innen HMS til våre kunder. Gjennom årene har vi stadig økt ressurser til dette viktige arbeidet. KLP har i denne perioden utviklet erfaring og kompetanse som er spesielt tilpasset våre kunder. HMS-avdelingen i KLP består av 5,2 årsverk og gjennomførte 254 aktiviteter sammen med kundene i Pensj onskundene i KLP mottok HMS-tj enester til en verdi av 10,5 millioner kroner i Inkludert i dette er både arbeidsinnsats KLPs HMS-konsulenter og direkte økonomisk støtte til prosjekter. I tillegg kommer verdien av rådgivning, kurs og seminarer.. :'$L. "t De ansatte i PHVIS-avdelingeni KLP har høyere akademisk utdannelse og erfaring innen administrasjon og ledelse, pedagogikk, sosiologi, helsefremmende arbeid, prosjektledelse, økonomi, fysioterapi, og kommunalledelse. líffs` 0 Prosjektstyring 0 Arbeidsmiljøutvikling 0 Kvalitetssystemer og intern kontroll 0 Livsfase- og seniorpolitikk 0 Fysisk aktivitet og ernæring 0 Ergonomi 0 Stressmestring I tillegg benyttes kompetanse fra eksterne fagmiljøer etter behov. For eksempel Anne Inga Hilsen fra Arbeidsforskningsinstituttet, Johan Petter Øren fra Fagakademiet, Anders Dysvik fra BI. HMSavdelingen i KLP Liv samarbeider også med HMS-avdelingen i vårt skadeselskap. For å sikre at våre tilbud er godt tilpasset den enkelte kundes behov samarbeider vi med kundene om å definere innsatsområder for å kunne tilby de beste HMS-tj enestene. Vi er opptatt av god dialog, og vi deltar ofte på møter ute hos kundene. Vi er fleksible og tilpasser oss kundenes behov. KLPs web løsninger er todelt. For arbeidsgivere er det etablert Kundeside med Nettpensj on og Autostart Pensjon. For ansatte og pensjonister har vi Min Side Pensjon. 0 Oversikt over kundens nøkkeltall og avtaler med KLP 0 Pålogging Nettpensjon og Autostart pensjon 0 Dokumentarkiv o Faktura og fakturabillag o Oversikt pensj onsuttak o Kontoutskrifter o GKRS beregninger/budsjettforslag o Kvartalsrapporter o Årsrapporter 7

10 Ajourhold innrapportering av innmeldinger og endringer i medlemskap 0 Medlemshistorikk Hypotetiske pensjonsberegninger f få., Elektroniske pensjonssøknader Melding om dødsfall 0 Pensjonsopplysninger (se status i søknadsprosess og utbetalingsdetaljer) Arkiv for alle innsendte søknader Statistikk over pågående og behandlede saker :gíèåâ 0 Tilgjengelig for alle medlemmer 0 Medlemshistorikk 0 Pensjonsberegninger v Pensjonsrettigheter 0 Brosjyrer 8

11 Vårt tilbud baserer seg på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av avgivende selskap. KLP vil pr kreve fulle premiereserver i henhold til K2013 tariff. Ved flytting leverer nåværende leverandør data i FNO-format i tråd med gjeldende bransj eavtale som muliggjør sammenligning. Normalt er det ikke store forskjeller mellom KLPs reservekrav og avsatte reserver hos nåværende leverandør. Dette kan allikevel forekomme. Vi har her beregnet likviditetsmessi g belastning ved plassering av pensjonsordningen i KLP, samt hva egenkapitaltilskuddet vil utgjøre. Endringer frem til flyttetidspunkt vil påvirke størrelsene. Vi gjør oppmerksom på at dette er estimat for Premiesatser og satser for egenkapitalinnskudd 2015 vil ikke være klart før i begynnelsen av september. Premie og tilskuddssatser i prosent av pensjonsgrunnlag 2014 i kroner i pst Årlig forsikringspremie ,59 % Termintillegg ,17 % Forsikringsrelatert administrasjonstillegg ,28 % Finansrelatert administrasjonstillegg ,12 % Administrasjonsreservepremie ,17 % Sum premie ,33 % Tilskudd Bruttogaranti ,10 % Tilskudd Tidligpensjon (85 års-regel og AFP 65-66) ,00 % Tilskudd AFP ,00 % Tilskudd Overføringsavtalens Sikringsordning ,050 % Kontingent til Pensjonskontoret ,007 % Estimert reguleringspremie (% av premiereserve) ,00 % Estimert rentegaranti (% av premiereserv forutsatt 2% tilleggsavsetning) ,26 % Sum premie og tilskuddssatser/ % av pensjonsgrunnlag (inkl ansattes 2%) ,66 % Estimert egenkapitalinnskudd ,71 % Beregningsforutsetninger Pensjonsgrzmnlagpr Premiereserverpr *Premie og tilskuddssatser ovenfor illustrerer likviditetsbelastning over et helt kalenderår. 59;-65; Satsene for AFP er kun relevante for de kunder som er med på utj evning av disse kostnadene. Oppgitt sats gjelder for 100 % utjevning. Ved 100 % selvrisiko belastes de faktiske pensjonsutgifiene direkte. 1

12 [D Reéuleringgfiremién dekker reguleringskostnadene som påløper som følge av årets lønns og trygdeoppgjør. Ut fra gjeldende anslag fra SSB og Norges Bank legger vi til grunn en årslønnsvekst på 3,75 prosent for Hvis tariffpartene fordeler virkningsdatoene for lønnstilleggene i 2014 om lag som de pleier i et hovedoppgj ørsår, vil 3,75 prosent årslønnsvekst typisk gi en nivålønnsvekst mellom 5 Aog 5 /2 prosent. Hensyntatt et anslått etterslep i G regu1e.ringenpå 0,2 prosentenheter, vil dette scenarioet gi en G-økning på ca 4,1 prosent 1. mai Rentegarantipremie er prisen KLP tar for å garantere minimumsavkastning. Den beregnes individuelt for hver kunde hvor valg av kapitalforvaltning og nivå for tilleggsavsetninger er avgjørende. Oppgitte satser for rentegarantipremie er basert på tall fra avgivende selskap og plassering i balansert portefølje. Avvik fra dette kan påvirke de oppgitte satsene, det er derfor på det nåværende tidspunkt ikke mulig å beregne nøyaktig rentegarantipremie. I KLP skjerkapitalbyggingen både med basis i selskapets egen inntjening og ved innbetaling av egenkapitaltilskudd fra eierne (kundene). Kravet til egenkapitaltilskudd for nye kunder er estimert til 2,71 % av premiereservene. I tillegg har det de siste årene vaert et årlig egenkapitaltilskudd på 0,3 % av premiereserven. Endelig beregning og innkreving av egenkapital vil finner sted når flytteoppgj ør fra DNB er klart. Innbetaling av egenkapital over flere år, vil bli behandlet etter søknad..frvláastairtg Avkastningen på all egenkapital fra 2008 forvaltes i selskapsportefølj en, og avkastning på egenkapitaltilskuddet tilføres selskapets kunder. KLP har en investeringsprofil på selskapsporteføljen som gir en stabil, god avkastning Avkastning egenkapital* 7,7 2,1 4,8 3,6 2,8 3,2 Pengemarkedsrente 4,0 6,2 2,5 2,5 2,9 2,2 Meravkastning 2,7-4,1 2,3 1,1-0,1 1,0 *Avkastning EK-tilskudd tilført premiefond. Avkastning på egenkapitaltilskuddet for 2013 vil i sin helhet gå til styrking av egenkapitalen. 2

13 Forvaltningsstrategien i KLP er utformet med utgangspunkt i vår målsetning om effektiv bruk av selskapets risikokapasitet. Det legges derfor like stor vekt på at det ikke skal tas for liten risiko som at det ikke skal tas for stor risiko i finansforvaltningen. Risikokapasiteten i KLP skal utnyttes slik at vi kan sikre en forutsigbar, konkurransedyktig og god langsiktig avkastning til kundene. Kundene kan for øvrig velge mellom forskjellige kapitalforvaltingsalternativer. Kollektivporteføljen KLP har inndelt kollektivporteføljen i tre underporteføljer. Kollektive porteføljer Besknvelse _ Høyere risikovilje og -evne /\ Lavere risikovilje og -evne 0 For kunder med høy bufferkapital eller risikovillighet Offensiv o Høyere aksjeandel enn i "balansert" 0 Ikke nødvendigvis mål om gjenværende tilleggsavsetninger ved utgangen av året 0 KLPs hovedportefølje - Langsiktigmål 20 om prosent aksjeandel 0 Mål om et visst nivå tilleggsavsetninger X ved utgangen av året 0 For kunder med lav bufferkapital eller risikovillighet 0 Lavere aksjeandel enn i "balansert" 0 Mål om å øke eller ikke bruke tilleggsavsetninger Hovedprinsippene i forvaltningen av disse porteføljene er som følger: 0 Aksjeeksponering som hovedforskjell mellom de tre portefølj ene 0 Aksj eeksponeringen styres dynamisk (handlingsregel) i hver portefølje o Handlingsregelen i hver portefølje tilpasses etter bufferkapital og risikomål (Handlingsregelen omtales nærmere under investeringsstrategi under punkt 9) 0 Rentebærende omløpsmidler vil avvike mellom de ulike porteføljene som følge av ulik aksjeeksponering 0 Det holdes forholdsvis lik andel i likvide aktiva i hver portefølje 0 Lik fordeling mellom aktiv og passiv forvaltning mellom de ulike porteføljene 0 Hver enkelt kunde betaler for den risikoen de bidrar med o Prisen på rentegarantien er en funksj on av hver enkelt kundes risikobærende evne og den risikoen som kunden velger (portefølj e). Dette innebærer at kunder som er plassert i samme portefølje kan får ulike rentegarantipris. Balansert portefølje er KLP sin hovedportefølje. Som et utgangspunkt blir alle kundene plassert i denne portefølj en. Denne porteføljen er godt tilpasset kundenes risikobærende evne og har et langsiktig mål om en aksj eandel rundt 20 prosent. 3

14 For kunder som har vesentlig lavere bufferkapital eller ønsker lavere risiko enn i balansert, tilbys en modera portefølje. Hittil har ingen valgt denne porteføljen og den må først og fremst sees på som aktuell for nye kunder som har vesentlig lavere bufferkapital enn øvrige kunder. Normalt vil denne porteføljen ha lavere aksjeandel enn balansert portefølje. Dette medfører lavere rentegarantipremie enn i balansert portefølje og gir mindre resultatvariasj oner fra år til år. Imidlertid innebærer moderat portefølje også en lavere forventet avkastning enn i balansert Eksisterende kunder i KLP vil bli i samme uriderpertefølje sem året før, med mindre de selv aktivt velger å skifte portefølje. Nye kunder tilbys i utgangspunktet å være i balansert portefølje, men kan alternativt velge moderat som beskrevet ovenfor. Stor sett vil kunder som ønsker en avvikende portefølje vurdere offensiv portefølje. KLP er av den oppfatning at investeringsvalgsporteføljer kan være et godt alternativ til denne porteføljen. På lang sikt forventes porteføljene å ha omtrent lik aksjeandel samtidig som prisen på rentegarantien vil være lavere for investeringsvalgsportefølj en. Investeringsvalgsporteføljen KLP har hatt et tilbud om femårige avtaler med investeringsval g. De regulatoriske rammer for dette produktet er imidlertid lite tilfredsstillende både for kunde og selskap. Vi vil arbeide for å finne løsninger på dette i kontakt med Finanstilsynet. Inntil dette har gitt resultater er vi avventende til å tilby dette produktet. Hvis dette er av interesse for kommunen, kan det eventuelt tas opp senere i p1 OS SS l l. Også før n Bforsikringslov tredde i kraft i 2008, ble avkastingen i KLP i sin helhet tilbakeført til kunde enten i form av tilbakeført overskudd til premiefond eller avsatt som buffer. Det har aldri vært inntektsbortfall til eksterne eiere slik som det er med en annen eierform, eksempelvis et aksjeselskap Bokført avkastning 6,0 5,7 6,6 7,5 1,0 6,4 5,1 4,5 5,0 6,4 Verdijustert avkastning 6,9 8,0 7,6 6,7-3,0 7,7 7,5 3,2 6,7 6,7 KLP har handlingsregler for omløpsporteføljen som skal sikre at fastsatte inntektsmål nås. lnntektsmålet fastsettes på bakgrunn av målsetting om soliditet ved utgangen av perioden, slik at selskapet også skal ha risikokapasitet i neste periode. Handlingsregelen er dynamisk ved at eksponeringen i aksjer eller andre aktiva med forventet høy risiko og tilsvarende inntjeningspotensialet økes etter hvert som soliditeten styrkes. Når soliditeten svekkes, tilsier handlingsregelen at KLP reduserer risikoen i porteføljen. Handlingsregelen bidrar dermed til å redusere belastningen på bufferkapital en i nedgangsperioder og til å beskytte eierkapitalen. En sentral målsetning i den strategiske aktivaallokeringsprosessen er å sikre at resultatene ikke svinger for mye fra år til år. Med dette som utgangspunkt blir porteføljen sammensatt på en slik måte at diversifiseringseffekten (d.v.s. spredning på aktivaklasser med ulik risikoeksponering) maksimeres. Kunder i KLP kan velge mellom ulike underporteføljer i kollektivportefølj en. Investeringsvalg er et alternativ dersom kommunen ønsker en annen forvaltning enn det som tilbys i kollektivportefølj en. 4

15 Det er ingen minimumskrav til buffer for å være kvalifisert til de ulike investeringsvalgene, men rentegarantipremien vil bli høyere dersom kunden har mindre tilleggsavsetninger enn l års rentegaranti. ÉSÉ KLP ønsker gjennom en ansvarlig og åpen forretningsdrift å bidra til en bedre verden. Vårt samfunnsengasjement preger vår kapital- og eiendomsforvaltning. Både som arbeidsgiver, eier og investor skal vi opptre etisk, inkluderende og i et forebyggende perspektiv. Dette innebærer at vi ikke investerer i selskaper som er til skade for mennesker og miljø. Våre etiske retningslinjer konkretiserer og sikrer at vi opptrer ansvarlig i forhold til vårt verdigrunnlag og at vi ivaretar våre finansielle interesser gjennom god eierskapsutøvelse..s "fre-såå2 n 0 Dialog med selskaper når vi avdekker at det i deres forretningsdrift forekommer brudd på retningslinjene om ansvarlig forretningsdrift. I Ekskludering fra KLPs investeringsunivers. 0 Bruk av stemmerett aktivt i selskaper vi har investert i for å påvirke til sunn forretningsdrift. 0 Samarbeider med andre investorer for å påvirke selskaper til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. I tillegg ekskluderes tobakksprodusenter og selskaper som produserer våpen, som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Forøvrig legger vi også de samme retningslinjer som Statens pensjonsfond til grunn og utelukker samtlige selskaper som er utelukket fra pensj onsfondet fra våre investeringsunivers. Rapport som publiseres to ganger årlig om hvordan KLP etterlever målsettingene på området. Rapporten inneholder en oppdatert liste over ekskluderte selskaper med begrunnelse for utelukkelsen. KLP er det eneste livsforsikringsselskapet i Norge som praktiserer slik åpenhet om vår investeringsstrategi, våre valg og handlinger. Kunder som har KLP som leverandør av offentlig tjenestepensjon er godt ivaretatt. Hver dag sørger over 700 ansatte for at produktene er så konkurransedyktige som mulig innenfor rammene for offentlig tjenestepensjon. Éflzrzíåelroizçtalit Kunde- og Salgsleder har ansvaret for den daglige oppfølging og bistand, arrangere kurs og møter, samt bistå med budsjettering og opplæring av nøkkelpersonell. Fløy kompetanse Behandlingen av pensj onssaker er en omfattende jobb, og til sammen 150 personer i KLP har dette som sin hovedoppgave. Som den del av pensj onsomrâdet finnes det en egen fagavdeling som har ansvar for vedtekter, fortolknings spørsmål og klagesaker. Denne avdelingen besitter Norges fremste kompetanse på tolkning av regelverk knyttet til offentlig tjenestepensjon. Unik bredde KLP har en unik bredde og styrke i det største fagmiljøet innenfor offentlig tjenestepensjon i Norge. Størrelsen og arbeidsmetodikk gjør at KLP har de beste forutsetninger til å takle de utfordringene pensjonsreformen og langvarige overgangsregler gir. 5

16 K P til,; ;iii. :? dersydd Spplaering kostnadsfritt. Våre kurs tilpasses følgende grupper: o Ledergruppe 0 Lønns- og personalansvarlige - Tillitsvalgte o Enkeltmecllemmer KLP tilbyr kurset Verdt å vite til de av kundenes medarbeidere som arbeider med pensjon, da særlig medarbeidere innenfor personal, lønn og økonomi. Kursets innhold går i dybden med hensyn til rettigheter, regelverk og rutiner' knyttet opp til pensjonsordningen i KLP. Kursoppleggene tilpasses kursdeltakernes behov. KLP ønsker å ha regelmessige møter med våre kunder. Dessuten gjennomføres informasjonsmøter for enkeltmedlemmene, og andre fellesaktiviteter etter nærmere avtale. KLP ønsker en pensj onskontakt hos den enkelte kunde som samarbeider med kundeansvarlig i KLP om informasjonstiltak og oppfølging fra KLPs side. For å imøtekomme våre kunders behov for informasjon om pensjonsforsikring, tilbyr KLP å utarbeide en aktivitetsplan i samarbeid med dere. I statusmøter vil følgende tema kunne vaere aktuelle: 0 Tema som kunden selv ønsker belyst ø Premieutvikling, uføreutvikling, pensjonsutbetalinger etc. 0 Produktløsninger og finansiering 0 KLPs resultater, kostnader, avkastning og soliditet 0 Endringer i tariffavtale - rammebetingelser 0 Budsjettstøtte KLP sender ut årsoppgave og informasjon om selskapets resultater innen 1. juni hvert år. Kvartalsrapporten viser kvartalsvis utvikling i kundens tall, bestand, demografi, pensj onsutvikling og status på økonomi. Dette gjør kunden i stand til å ha en god oversikt over pensjonsordningen sin gjennom hele året. Rapporten er alltid tilgjengelig på kundesiden. Den fakturerte kvartalspremien og all utsendt dokumentasjon er tilgjengelig på i KLP Interaktiv, og våre kunder har full oversikt til enhver tid. lêirosjgfrer og rnatesffiell KLP driver utstrakt informasjonsvirksomhet overfor ansatte og pensjonister. Til støtte i dette arbeidet tilbyr KLP en rekke brosjyrer og annet informasj onsmateriell. Full oversikt og bestilling av brosjyrer og skjemaer er tilgjengelig på vår hjemmeside. Brosjyrene distribueres fra KLP til dere i det antall dere ønsker, eller sendes på forespørsel fra det enkelte medlem. 6

17 KLP har siden 1998 tilbudt konsulenttjenester innen HMS til våre kunder. Gjennom årene har vi stadig økt ressurser til dette Viktige arbeidet. KLP har i denne perioden utviklet erfaring og kompetanse som er spesielt tilpasset våre kunder. HMS-avdelingen i KLP består av 5,2 årsverk og gjennomførte 254 aktiviteter sammen med kundene i Pensjonskundene i KLP mottok HMS-tjenester til en verdi av 10,5 millioner kroner i Inkludert i dette er både arbeidsinnsats KLPs HMS-konsulenter og direkte økonomisk støtte til prosjekter. I tillegg kommer verdien av rådgivning, kurs og seminarer. be ansatte i HMS-avdelingen i KLP høyere akademisk utdannelse og erfaring innen administrasjon og ledelse, pedagogikk, sosiologi, helsefremmende arbeid, prosjektledelse, økonomi, fysioterapi, og kommunalledelse. 0 Prosjektstyring 0 Arbeidsmiljøutvikling 0 Kvalitetssystemer og intern kontroll 0 Livsfase- og seniorpolitikk 0 Fysisk aktivitet og ernæring 0 Ergonomi 0 Stressmestring I tillegg benyttes kompetanse fra eksterne fagmiljøer etter behov. For eksempel Anne Inga Hilsen fra Arbeidsforskningsinstituttet, Johan Petter Øren fra Fagakademiet, Anders Dysvik fra BI. HMSavdelingen i KLP Liv samarbeider også med HMS-avdelingen i vårt skadeselskap. For å sikre at våre tilbud er godt tilpasset den enkelte kundes behov samarbeider vi med kundene om å definere innsatsområder for å kunne tilby de beste HMS-tjenestene. Vi er opptatt av god dialog, og vi deltar ofte på møter ute hos kundene. Vi er fleksible og tilpasser oss kundenes behov. KLPs web løsninger er todelt. For arbeidsgivere er det etablert Kundeside med Nettpensjon og Autostart Pensjon. For ansatte og pensjonister har vi Min Side Pensjon. 0 Oversikt over kundens nøkkeltall og avtaler med KLP 0 Pålogging Nettpensjon og Autostart pensjon 0 Dokumentarkiv o Faktura og fakturabillag o Oversikt pensj onsuttak o Kontoutskrifter o GKRS beregninger/budsj ettforslag o Kvartalsrapporter o Årsrapporter 7

18 A]ourhold - innrapportering av innmeldinger og endringer i medlemskap Medlemshistorikk Hypotetiske pensjonsberegninger Elektroniske pensjonssøknader Melding om dødsfall Pensjonsopplysninger (se status i søknadsprosess og utbetalingsdetalj er) Arkiv for alle innsendte søknader Statistikk over pågående og behandlede saker Tilgjengelig for alle medlemmer Medlemshistorikk Pensjonsberegninger Pensj onsrettigheter Brosjyrer 8

19 {Z azxefim 2Ioz'+7o'Io En Jeplaís Vedtekter Offentlig tjenestepensjon Vedtekter for fellesordníngen - kommuner og bedrifter ~ fylkeskommuner helseforetak for i KLP

20 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner 2. Hvem pensjonsordningen omfatter 3. Unntak fra medlemskap 4. Pensjonsgrunnlaget S.Medlemstid å 6. Aldersgrense 7. Alderspensjon 8.Attføringspensjon/uførepensjon 9. Ektefellepensjon (enkepensjon eller enkemannspensjon) 10. Barnepensjon Fratreden før aldersgrensen. Oppsatt pensjon. Fortsettelse av premiebetaling 12. Uthetaling, tilbakekreving og krav om folketrygdytelser 15. Anke 2' Ikrafttreden 30

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 22 Gjelder fra 01.05.2014 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 21 Gjelder fra 01.04.2013 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for offentlig tjenestepensjon

Vedtekter for offentlig tjenestepensjon Vedtekter for offentlig tjenestepensjon FELLESORDNINGEN FOR FYLKESKOMMUNER, HELSEFORETAK, KOMMUNER OG BEDRIFTER Innhold 1. Pensjonsordningens formål 6 2. Hvem pensjonsordningen omfatter 8 3. Unntak fra

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN VEDTEKTER FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 8 Gjelder fra 01.01.2011 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 2 Innhold 1. Omfang 4 2. Pensjonsgrunnlaget 4 3.

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet 2/23 Gjeldende fra 3/23 1 Legeordningens formål og organisasjon... 4 2 Legeordningens omfang... 5

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/22 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem pensjonsordningen

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 2

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 2 Vedtekter Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene Utgave 2 Gjelder fra 01.04.2013 Innhold Del 1 Vedtekter for Pensjonsordningen for sykehusleger 3 Kap. 1 Pensjonsordningens formål og

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal Ørland kommune for dagene som kommer

Kvartalsrapport. 4. kvartal Ørland kommune for dagene som kommer Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Ørland kommune - 01621001 for dagene som kommer Innhold Innledning...3 Leveranseplan...4 Nøkkeltall...4 Uføreutvikling...6 Bestand...7 Tilgang og avgang...8 Demografi...9

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 9 Gjelder fra 01.01.2014 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 1 Innhold 1 Omfang 3 2 Pensjonsgrunnlag 4 3 Aldersgrense

Detaljer

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 13/,N9Q2- I 1,2Y1.1/3 Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 570 TC Oslo, 31. oktober 2013 Forsikrinustakernr.: 01820 001 Alt. radmann og okonomiansvarlig NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.

Detaljer

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2012. Ørland kommune

Kvartalsrapport 1/2012. Ørland kommune Kvartalsrapport 1/2012 Ørland kommune - 01621001 Innhold: Innledning 3 HMS i KLP 4 Leveranseplan 5 Nøkkeltall 5 Uføreutvikling 7 Bestand 8 Tilgang og avgang 9 Demografi 10 Demografi +55 11 Pensjonsøkonomi

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2014 KA KRAV/TILBUD NR. 1 19. JUNI 2014 KLOKKEN 09:30 HOVEDLINJER FOR REVISJONEN AV HTA PER 01.05.2014 Konkurransen om godt kvalifisert arbeidskraft er merkbar for KAs medlemmer.

Detaljer

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 3

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 3 Vedtekter Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene Utgave 3 Gjelder fra 01.01.2016 Innhold Del 1 Vedtekter for Pensjonsordningen for sykehusleger 4 Kap. 1 Pensjonsordningens formål og

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 3

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 3 Vedtekter Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene Utgave 3 Gjelder fra 01.01.2015 2 Innhold Del 1 Vedtekter for Pensjonsordningen for sykehusleger 4 Kap. 1 Pensjonsordningens formål

Detaljer

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp 6/l- 48 Z8 E PE Osen Kom mune -4/ OSEN KOUNF - I JUNI216 774 STEINSDALEN Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 Klp Kommunal Landspensjonskasse Oslo 27.5.216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene er

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

Pensjonsvedtekter for Sporveien er vedtatt av Styret 21.11.2014 og gjelder fra vedtaksdato med unntak av kapittel 6 som gjelder fra 1.1.2015.

Pensjonsvedtekter for Sporveien er vedtatt av Styret 21.11.2014 og gjelder fra vedtaksdato med unntak av kapittel 6 som gjelder fra 1.1.2015. PENSJONSVEDTEKTER FOR SPORVEIEN OSLO AS Vedtekten gjelder for Sporveien Oslo AS, Sporveien Trikken AS og Sporveien T-banen AS, i pensjonsvedtekten omtalt under fellesbetegnelsen Sporveien eller arbeidsgiver.

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 1 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner

Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner Vedlegg 5 Vedtekter for tjenestepensjonsordning TPO Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 2 24. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 Det vises til KS` tilbud nr. 1, 3. april 2014. For øvrig legger KS følgende til grunn: I ØKONOMI

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 2

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 2 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 2 Gjelder fra 01.01.2015 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll. 0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 201 '3 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.J9 \ 90S6V0LZ Kommunal lsindfept-risjoriskasse t.. i».1 v Oslo2752016

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Gjelder fra 01.01 2015 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Betegnelser og definisjoner 5 2. Opplysningsplikt 6 3. Medlemskap i Pensjonsordningens. Ajourhold

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 2 24. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 Det vises til KS` tilbud nr. 1, 3. april 2014. For øvrig legger KS følgende til grunn: I ØKONOMI

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Budsjettmøte Vikna kommune

Budsjettmøte Vikna kommune Budsjettmøte 07.10.2015 Vikna kommune Agenda Pensjon er sparing Budsjett 2016 Hvordan kan dere påvirke premien? Avkastning og soliditet Aktiviteter i 2016 og HMS Eventuelt Pensjon er sparing Sparing til

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Gjelder fra 01.01 2011 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Betegnelser og definisjoner 5 2. Opplysningsplikt 6 3. Medlemskap, Pensjonsordningens omfang og tidspunkt

Detaljer

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov Lovvedtak 31 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII I Stortingets møte 13. desember 2010 ble det gjort slikt

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 4 MTTATT U2 JUN 217 RISSA KMMUNE @ Russ-x KMMUNE KulturCompagniet Rissa KF. Rådhusvein 13 9 JUN 217 71 RISSA Saksnr-1,2 l [q -l Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

1-4 Regulering av pensjoner Pensjonene skal reguleres som bestemt i tariffavtale mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene.

1-4 Regulering av pensjoner Pensjonene skal reguleres som bestemt i tariffavtale mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene. VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og - ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet ved midlertidig

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Hovedtariffavtalen KA 2012 2014 Vedlegg 2: Vedtekter TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP I3//57 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 U'X n9'l.u9/\49o96i7lz ÅIP Knmmunal Lerntlsperr-Ijonsknsst- Kontoutskrifter for 215 Oslo 275216

Detaljer

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( )

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( ) Lovvedtak 86 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L (2009 2010), jf. Prop. 107 L (2009 2010) I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Klp. Avtale om offentlig tjenestepensjon i KLP

Klp. Avtale om offentlig tjenestepensjon i KLP Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 Brekstad Org.nr: 938 708 606 Foretaksregisteret E-posk klp@kip.no Oslo, 25. november 2010 Vår ref.: skt Forsikringstakemr.: 18-11672-001 Avtale om offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune»

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune» Pensjonskasse eller KLP «Nye Fjell kommune» Agenda FKP sammenlignet med KLP Sikre medlemmenes verdier Effekter på premie og pensjonskostnader Sammenligning av kommunene FKP konkurransedyktig leverandør

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune 1 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Detaljer

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 Byrådssak 342/13 Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 GOMI ESARK-0870-201200048-107 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 25 09 13 sak 191-13

Detaljer

PR 01.05.2014 URAVSTEMNING. Vedlegg til rundskriv nr 6/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel

PR 01.05.2014 URAVSTEMNING. Vedlegg til rundskriv nr 6/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2014 URAVSTEMNING Vedlegg til rundskriv nr 6/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel Svarfrist: Onsdag 20. august klokken 16:00 (fristen må overholdes) Stemme

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om foretakspensjon. Del I Innledende bestemmelser

Detaljer

44% PROTOKOLL. Til stede fra. Ingrid B. TenDord Espen Idsee Mona C. Sjodal. Norsk Sykepleierforbund: Leiv Sigmund Hope

44% PROTOKOLL. Til stede fra. Ingrid B. TenDord Espen Idsee Mona C. Sjodal. Norsk Sykepleierforbund: Leiv Sigmund Hope PROTOKOLL Dato: År 2014, den 25. april og 19. juni Sted: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo Parter: KA og Norsk Sykepleierforbund Sak: Tariffrevisjonen 2014 Til stede fra KA Norsk Sykepleierforbund: Ingrid

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 45 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 45 Jf. Innst. O. nr. 44 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) År 2003 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( )

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( ) Lovvedtak 29 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L (2010 2011), jf. Prop. 6 L (2010 2011) I Stortingets møte 9. desember 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning Byrådssak 1372 /15 Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning GOMI ESARK-0870-201200048-179 Hva saken gjelder: Ansatte ved åtte av kommunens

Detaljer

Velkommen til bedriftskurs. Oslo 08.09.2011

Velkommen til bedriftskurs. Oslo 08.09.2011 Velkommen til bedriftskurs Oslo 08.09.2011 1 Agenda Nytt fra KLP Medlems fordeler i KLP Pensjonsreformen Pensjons økonomi Valgmuligheter 2 Agenda Nytt fra KLP 3 Finansielle forhold - Forvaltning av pensjonsmidlene

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon ASVLs Årsmøte Trondheim 30. mai 2013 Roy Halvorsen, Næringspolitikk og analyse,

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) DATO: LOV-2010-02-19-5 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer