Sender som avtalt vårt tilbud på flytting av tjenestepensjonsordningen fra DNBtil KLPpr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sender som avtalt vårt tilbud på flytting av tjenestepensjonsordningen fra DNBtil KLPpr 01.01.2015."

Transkript

1 Mona Nilssen J' E E Dokld: (13/868-9) Fra: Tore A. Westin EE' IL' ;, {E%$,g"p E,j fg;l'g Sendt: 26.juni201407:33 El. ' Til: Post Dønna Emne: VS:Tilbud Offentlig tjenestepensjon Vedlegg: Dønna kommune tilbudpdf; 3. Vedtekter Oftp.pdf; 4. Forsikringsvilkår offentlig tjenestepensjon KLP.pdf;5. Etablering av offentlig tjenestepensjon i KLP.pdf;6. Vedrørende etablering av offentlig tjenestepensjon i KLP.pdf;1. Overføringsavtalenpdf; Erklæring Overføringsavtalen.docx Bes ført i ESA på meg, kopi til k.sjefer + ordfører Mvh Tore og Tor Henning. Fra: Jannicke Hauge Sendt: 25. juni :50 Til: Tore A. Westin Emne: Tilbud Offentlig tjenestepensjon Hei Sender som avtalt vårt tilbud på flytting av tjenestepensjonsordningen fra DNBtil KLPpr Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har mottatt FNOberegnings fil, men kun størrelser knyttet til pensjonsgrunnlag og reserver. Dissestørrelsene er oppgitt pr og vil endre seg frem til flyttetidspunktet. Premie estimat i tilbudet er beregnet på 2014 satser, da satsene for 2015 ikke er klar før i september. Beregnet egenkapitalinnskudd er basert på oppgitte reserver pr og vil endre seg frem til flyttetidspunktet. Bare ta kontakt dersom dere har spørsmål. Med vennlig hilsen Jannicke Hauge Salgsleder AP Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb 400, Sentrum, 0103 Oslo Mob: Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten Denne epost har blitt kontrollert for virus av Serit This has been scanned for viruses by Serit 1

2 Dønna v/tore kommune Westin Oslo, Tilbud om offentlig tjenestepensjon Vi takker for muligheten til å gi tilbud på pensjonsordningen. Vi har levert offentlig tjenestepensjon i over 60 år. Hele tiden har samarbeid og gode relasjoner stått sterkt i vår måte å tenke på. Vår gjensidige selskapsform understreker også den nærhet vi ønsker å ha til våre kunder. Ved valg av KLP vil dere oppleve at KLP bidrar til bedre økonomi, en enklere hverdag og en litt bedre verden. - Bedre økonomi Vårt bidrag til verdiskapningen vil være lavere pensjonsutgifter gjennom god avkastning, lave administrasjonskostnader og rentegarantipremier, samt fordelen av en gunstig eierrnodell. - En enklere hverdag Gjennom stabilitet og forutsigbarhet, enkel og effektiv administrasjon, god rådgivning og tilgjengelighet vil vi bidra positivt til kommunens omdømme som en attraktiv arbeidsgiver. l samråd med dere vil et dedikert kundeteam sørge for god oppfølging. - En litt bedre verden l KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften. Vi praktiserer full åpenhet om vårt engasjement. Både vårt samfunnsansvar og vår innsats på HMS område skal komme dere til gode. Tilbudet er gitt med utgangspunkt i ønsket flyttetidspunkt Dersom vårt tilbud er av interesse ber vi om at vedlagte skjema "Etablering av offentlig tjenestepensjon i KLP" og Erklæring om tilslutning til overføringsavtalen og sikringsordningen" blir sigiert og retumert elektronisk til avtaler((_dklp.no. Med vennlig hilsen For Kommunal Landspensjonskasse \'\.\:\ Jannicke Hauge Salgsleder Telefon

3 Ål? Vårt tilbud baserer seg på opplysninger om premiereserve og pensj onsgrunnlag oppgitt av avgivende selskap. KLP vil pr kreve fulle premiereserver i henhold til K2013 tariff. Ved flytting leverer nåværende leverandør data i FNO-format i tråd med gjeldende bransj eavtale som muliggjør sammenligning. Normalt er det ikke store forskjeller mellom KLPs reservekrav og avsatte reserver hos nåværende leverandør. Dette kan allikevel forekomme. Vi har her beregnet likviditetsmessi g belastning ved plassering av pensjonsordningen i KLP, samt hva egenkapitaltilskuddet vil utgjøre. Endringer frem til flyttetidspunkt vil påvirke størrelsene. Vi gjør oppmerksom på at dette er estimat for Premiesatser og satser for egenkapitalinnskudd 2015 vil ikke være klart før i begynnelsen av september. Premie og tilskuddssatser i prosent av pensjonsgrunnlag 2014 i kroner i pst Årlig forsikringspremie ,59 % Tennintillegg ,17 % Forsikringsrelatert administrasj onstillegg ,28 % Finansrelatert administrasjonstillegg ,12 % Administrasj onsresewepremie ,17 % Sum premie ,33 % Tilskudd Bruttogaranti ,10 % Tilskudd Tidligpensjon (85 års-regel og AFP 65-66) ,00 % Tilskudd AFP ,00 % Tilskudd Overføringsavtalens Sikringsordning ,050 % Kontingent til Pensjonskontoret ,007 % Estimert reguleringspremie (% av premiereserve) ,00 % Estimert rentegaranti (% av premiereselv forutsatt 2% tilleggsavsetning) ,26 % Sum premie og tilskuddssatser/ % av pensjonsgrunnlag (inkl ansattes 2%) ,66 % Estimert egenkapitalinnskudd ,71 % Beregningsforutsetninger Pensjonsgrumzlagpr Premiereserver pr *Premie og tilskuddssatser ovenfor illustrerer likviditetsbelastning over et helt kalenderår. P* Satsene for AFP er kun relevante for de kunder som er med på utj evning av disse kostnadene. Oppgitt sats gjelder for 100 % utjevning. Ved 100 % selvrisiko belastes de faktiske pensjonsutgiftene direkte. 1

4 Reguleringspremien dekker reguleringskostnadene som påløper som følge av årets lønns og trygdeoppgjør. Ut fra gjeldende anslag fra SSB og Norges Bank legger vi til grunn en årslønnsvekst på 3,75 prosent for Hvis tariffpartene fordeler virkningsdatoene for lønnstilleggene i 2014 om lag som de pleier i et hovedoppgjørsår, vil 3,75 prosent årslønnsvekst typisk gi en nivålønnsvekst mellom 5 Aog 5 /2 prosent. Hensyntatt et anslått etterslep i G-reguleringen på 0,2 prosentenheter, vil dette scenarioet gi en G-økning på ca 4,1 prosent 1. mai Rentegarantipremie er prisen KLP tar for å garantere minimumsavkastning. Den beregnes individuelt for hver kunde hvor valg av kapitalforvaltning og nivå for tilleggsavsetninger er avgjørende. Oppgitte satser for rentegarantipremie er basert på tall fra avgivende selskap og plassering i balansert portefølje. Avvik fra dette kan påvirke de oppgitte satsene, det er derfor på det nåværende tidspunkt ikke mulig å beregne nøyaktig rentegarantipremie. I KLP skjer kapitalbyggingen både med basis i selskapets egen inntjening og ved innbetaling av egenkapitaltilskudd fra eierne (kundene). Kravet til egenkapitaltilskudd for nye kunder er estimert til 2,71 % av premiereservene. I tillegg har det de siste årene vært et årlig egenkapitaltilskudd på 0,3 % av premiereserven. Endelig beregning og innkreving av egenkapital vil finner sted når flytteoppgj carfra DNB er klart. Innbetaling av egenkapital over flere år, vil bli behandlet etter søknad. Avkastningen på all egenkapital fra 2008 forvaltes i selskapsportefølj en, og avkastning på egenkapitaltilskuddet tilføres selskapets kunder. KLP har en investeringsprofil på selskapsportefølj en som gir en stabil, god avkastning Avkastning egenkapital* 7,7 2,1 4,8 å 3,6 2,8 3,2 Pengemarkedsrente i 4,0 6,2 2,5 2,5 2,9 2,2 Meravkastning i i i ` 2,7-4,1 2,3 1,1 i -0,1 1,0 *Avkastning EK-tilskudd tilført premiefond. Avkastning på egenkapitaltilskuddet for 2013 vil i sin helhet gå til styrking av egenkapitalen. 2

5 Forvaltningsstrategien i KLP er utformet med utgangspunkt i Vår målsetning om effektiv bruk av selskapets risikokapasitet. Det legges derfor like stor vekt på at det ikke skal tas for liten risiko som at det ikke skal tas for stor risiko i finansforvaltningen. Risikokapasiteten i KLP skal utnyttes slik at vi kan sikre en forutsigbar, konkurransedyktig og god langsiktig avkastning til kundene. Kundene kan for øvrig velge mellom forskjellige kapitalforvaltingsalternativer. Kollektivporteføljen KLP har inndelt kollektivporteføljen i tre underportefølj er. Kollektive porteføljer _ Beskflvelse Hyere risikovilje og -evne /\ - For kunder med høy bufferkapital eller risikovillighet Qffensiv - Høyere aksjeandel enn i balansert - Ikke nødvendigvis mål om gjenværende tilleggsavsetninger ved utgangen av året - KLPs hovedportefølje ~ Langsiktig mål 20 om prosent aksjeandel o Mål om et visst nivå tilleggsavsetninger ved utgangen av året Lavere risikovilje og -evne -i kunder med lav bufferkapitaleller i risikovillighet - Lavere aksjeandel enn i balansert' - Målom å øke eller ikke bruke tilleggsavsetninger Hovedprinsippene i forvaltningen av disse portefølj ene er som følger: o Aksjeeksponering som hovedforskj ell mellom de tre portefølj ene 0 Aksj eeksponeringen styres dynamisk (handlingsregel) i hver portefølje o Handlingsregelen i hver portefølje tilpasses etter bufferkapital og risikomål (Handlingsregelen omtales naermere under investeringsstrategi under punkt 9) - Rentebærende omløpsmidler vil avvike mellom de ulike porteføljene som følge av ulik aksjeeksponering 0 Det holdes forholdsvis lik andel i likvide aktiva i hver portefølje ø Lik fordeling mellom aktiv og passiv forvaltning mellom de ulike portefølj ene o Hver enkelt kunde betaler for den risikoen de bidrar med o Prisen på rentegarantien er en funksjon av hver enkelt kundes risikobærende evne og den risikoen som kunden velger (portefølj e). Dette innebærer at kunder som er plassert i samme portefølje kan får ulike rentegarantipris. Balansert portefølje er KLP sin hovedportefølje. Som et utgangspunkt blir alle kundene plassert i denne portefølj en. Denne porteføljen er godt tilpasset kundenes risikobærende evne og har et langsiktig mål om en aksjeandel rundt 20 prosent. 3

6 For kunder som har vesentlig lavere buffer-kapital eller ønsker lavere risiko enn i balansert, tilbys en moderat portefølje. Hittil har ingen valgt denne porteføljen og den må først og fremst sees på som aktuell for nye kunder som har vesentlig lavere bufferkapital enn øvrige kunder. Normalt vil denne porteføljen ha lavere aksjeandel enn balansert portefølje. Dette medfører lavere rentegarantipremie enn i balansert portefølje og gir mindre resultatvariasjoner fra år til år. Imidlertid innebærer moderat portefølje også en lavere forventet avkastning enn i balansert Eksisterende kunder i KLP vil bli i samme underportefølje som året før, med mindre de selv aktivt velger å skifte portefølje. Nye kunder tilbys i utgangspunktet å være i balansert portefølje, men kan alternativt velge moderat som beskrevet ovenfor. Stor sett vil kunder som ønsker en avvikende portefølje vurdere offensiv portefølje. KLP er av den oppfatning at investeringsvalgsporteføljer kan vaere et godt alternativ til denne porteføljen. Pålang sikt forventes porteføljene å ha omtrent lik aksj eandel samtidig som prisen på rentegarantien vil være lavere for investeringsvalgsportefølj en. Investeringsvalgsporteføljen KLP har hatt et tilbud om femårige avtaler med investeringsvalg. De regulatoriske rammer for dette produktet er imidlertid lite tilfredsstillende både for kunde og selskap. Vi vil arbeide for å finne løsninger på dette i kontakt med Finanstilsynet. Inntil dette har gitt resultater er vi avventende til å tilby dette produktet. Hvis dette er av interesse for kommunen, kan det eventuelt tas opp senere i prosessen. Også før ny?forsikringslov tredde i kraft i 2008, ble avkastingen i KLP i sin helhet tilbakeført til kunde enten i form av tilbakeført overskudd til premiefond eller avsatt som buffer. Det har aldri vært inntektsbortfall til eksterne eiere slik som det er med en annen eierform, eksempelvis et aksjeselskap Bokført avkastning 6,0 5,7 6,6 7,5 1,0 6,4 5,1 4,5 5,0 6,4 Verdijustert avkastning 6,9 8,0 7,6 6,7-3,0 7,7 7,5 3,2 6,7 6,7 KLP har handlingsregler for omløpsporteføljen som skal sikre at fastsatte inntektsmål nås. Inntektsmålet fastsettes på bakgrunn av målsetting om soliditet ved utgangen av perioden, slik at selskapet også skal ha risikokapasitet i neste periode. Handlingsregelen er dynamisk ved at eksponeringen i aksjer eller andre aktiva med forventet høy risiko og tilsvarende inntj eningspotensialet økes etter hvert som soliditeten styrkes. Når soliditeten svekkes, tilsier handlingsregelen at KLP reduserer risikoen i porteføljen. Handlingsregelen bidrar dermed til å redusere belastningen på bufferkapital en i nedgangsperioder og til å beskytte eierkapitalen. En sentral målsetning i den strategiske aktivaallokeringsprosessen er å sikre at resultatene ikke svinger for mye fra år til år. Med dette som utgangspunkt blir porteføljen sammensatt på en slik måte at diversifrseringseffekten (d.v.s. spredning på aktivaklasser med ulik risikoeksponering) maksimeres. Kunder i KLP kan velge mellom ulike underportefølj er i kollektivporteføljen. Investeringsvalg er et alternativ dersom kommunen ønsker en annen forvaltning enn det som tilbys i kollektivportefølj en. 4

7 .l Det er ingen minimumskrav til buffer for å være kvalifisert til de ulike investeringsvalgene, men rentegarantipremien vil bli høyere dersom kunden har mindre tilleggsavsetninger enn l års rentegaranti. ut _»F.- KLP ønsker gjennom en ansvarlig og åpen forretningsdrift å bidra til en bedre verden. Vårt samfunnsengasjement preger vår kapital- og eiendomsforvaltning. Både som arbeidsgiver, eier og investor.«...,v. Du... skal viv opptre "v etisk, ypuu. inkluderende \AvAv o" b i et forebygflende b perspektiv. Dette u.v iefiebærei' nu at ikke investerer i selskaper som er til skade for mennesker og miljø. Våre etiske retningslinjer konkretiserer og sikrer at vi opptrer ansvarlig i forhold til vårt Verdigrunnlag og at vi ivaretar våre finansielle interesser gjennom god eierskapsutøvelse. 0 Dialog med selskaper når vi avdekker at det i deres forretningsdrift forekommer brudd på retningslinjene om ansvarlig forretningsdrift. 0 Ekskludering fra KLPs investeringsunivers. 0 Bruk av stemmerett aktivt i selskaper vi har investert i for å påvirke til sunn forretningsdrift. I Samarbeider med andre investorer for å påvirke selskaper til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. I tillegg ekskluderes tobakksprodusenter og selskaper som produserer våpen, som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Forøvrig legger vi også de samme retningslinjer som Statens pensjonsfond til grunn og utelukker samtlige selskaper som er utelukket fra pensj onsfondet fra våre investeringsunivers. Rapport som publiseres to ganger årlig om hvordan KLP etterlever målsettingene på området. Rapporten inneholder en oppdatert liste over ekskluderte selskaper med begrunnelse for utelukkelsen. KLP er det eneste livsforsikringsselskapet i Norge som praktiserer slik åpenhet om vår investeringsstrategi, Våre valg og handlinger. Kunder som har KLP som leverandør av offentlig tjenestepensjon er godt ivaretatt. Hver dag sørger over 700 ansatte for at produktene er så konkurransedyktige som mulig innenfor rammene for offentlig tjenestepensjon. Tett iauudelfzloitta Kunde- og Salgsleder har ansvaret for den daglige oppfølging og bistand, arrangere kurs og møter, samt bistå med budsjettering og opplæring av nøkkelpersonell. koinpetaifise Behandlingen av pensj onssaker er en omfattende jobb, og til sammen 150 personer i KLP har dette som sin hovedoppgave. Som den del av pensj onsområdet finnes det en egen fagavdeling som har ansvar for vedtekter, fortolknings spørsmål og klagesaker. Denne avdelingen besitter Norges fremste kompetanse på tolkning av regelverk knyttet til offentlig tjenestepensjon. 'Elliiikbredde KLP har en unik bredde og styrke i det største fagmiljøet innenfor offentlig tjenestepensjon i Norge. Størrelsen og arbeidsmetodikk gjør at KLP har de beste forutsetninger til å takle de utfordringene pensjonsreformen og langvarige overgangsregler gir. 5

8 0 Ledergruppe 0 Lønns- og personalansvarlige 0 Tillitsvalgte 0 Enkeltmedlemmer KLP tilbyr kurset Verdt åvite til de av kundenes medarbeidere som arbeider med pensjon, da særlig medarbeidere innenfor personal, lønn og økonomi. Kursets innhold går i dybden med hensyn til rettigheter, regelverk og rutiner knyttet opp til pensjonsordningen i KLP. Kursoppleggene tilpasses kursdeltakernes behov. KLP ønsker å ha regelmessige møter med våre kunder. Dessuten gjennomføres informasjonsmøter for enkeltmedlemmene, og andre fellesaktiviteter etter nærmere avtale. KLP ønsker en pensjonskontakt hos den enkelte kunde som samarbeider med kundeansvarlig i KLP om informasjonstiltak og oppfølging fra KLPs side. For å imøtekomme våre kunders behov for informasjon om pensj onsforsikring, tilbyr KLP åutarbeide en aktivitetsplan i samarbeid med dere. l statusmøter vil følgende tema kunne være aktuelle: 0 Tema som kunden selv ønsker belyst 0 Premieutvikling, uføreutvikling, pensj onsutbetalinger etc. 0 Produktløsninger og finansiering _0 KLPs resultater, kostnader, avkastning og soliditet 0 Endringer i tariffavtale - rammebetingelser 0 Budsj ettstøtte Åtz-"scgtjjzgaxfe KLP sender ut årsoppgave og informasjon om selskapets resultater innen 1.juni hvert år. Kvartalsrapporten viser kvartalsvis utvikling i kundens tall, bestand, demografi, pensj onsutvikling og status på økonomi. Dette gjør kunden i stand til å ha en god oversikt over pensjonsordningen sin gjennom hele året. Rapporten er alltid tilgjengelig på kundesiden. Den fakturelte kvartalspremien og all utsendt dokumentasjon er tilgjengelig på i KLP Interaktiv, og våre kunder har full oversikt til enhver tid. Errosjgtrret" ziatataèfrietå KLP driver utstrakt informasj onsvirksomhet overfor ansatte og pensjonister. Til støtte i dette arbeidet tilbyr KLP en rekke brosjyrer og annet informasjonsmateriell. Full oversikt og bestilling av brosjyrer og skjemaer er tilgjengelig på vår hjemmeside. Brosjyrene distribueres fra KLP til dere i det antall dere ønsker, eller sendes på forespørsel fra det enkelte medlem. 6

9 ALE KLP har siden 1998 tilbudt konsulenttjenester innen HMS til våre kunder. Gjennom årene har vi stadig økt ressurser til dette viktige arbeidet. KLP har i denne perioden utviklet erfaring og kompetanse som er spesielt tilpasset våre kunder. HMS-avdelingen i KLP består av 5,2 årsverk og gjennomførte 254 aktiviteter sammen med kundene i Pensj onskundene i KLP mottok HMS-tj enester til en verdi av 10,5 millioner kroner i Inkludert i dette er både arbeidsinnsats KLPs HMS-konsulenter og direkte økonomisk støtte til prosjekter. I tillegg kommer verdien av rådgivning, kurs og seminarer.. :'$L. "t De ansatte i PHVIS-avdelingeni KLP har høyere akademisk utdannelse og erfaring innen administrasjon og ledelse, pedagogikk, sosiologi, helsefremmende arbeid, prosjektledelse, økonomi, fysioterapi, og kommunalledelse. líffs` 0 Prosjektstyring 0 Arbeidsmiljøutvikling 0 Kvalitetssystemer og intern kontroll 0 Livsfase- og seniorpolitikk 0 Fysisk aktivitet og ernæring 0 Ergonomi 0 Stressmestring I tillegg benyttes kompetanse fra eksterne fagmiljøer etter behov. For eksempel Anne Inga Hilsen fra Arbeidsforskningsinstituttet, Johan Petter Øren fra Fagakademiet, Anders Dysvik fra BI. HMSavdelingen i KLP Liv samarbeider også med HMS-avdelingen i vårt skadeselskap. For å sikre at våre tilbud er godt tilpasset den enkelte kundes behov samarbeider vi med kundene om å definere innsatsområder for å kunne tilby de beste HMS-tj enestene. Vi er opptatt av god dialog, og vi deltar ofte på møter ute hos kundene. Vi er fleksible og tilpasser oss kundenes behov. KLPs web løsninger er todelt. For arbeidsgivere er det etablert Kundeside med Nettpensj on og Autostart Pensjon. For ansatte og pensjonister har vi Min Side Pensjon. 0 Oversikt over kundens nøkkeltall og avtaler med KLP 0 Pålogging Nettpensjon og Autostart pensjon 0 Dokumentarkiv o Faktura og fakturabillag o Oversikt pensj onsuttak o Kontoutskrifter o GKRS beregninger/budsjettforslag o Kvartalsrapporter o Årsrapporter 7

10 Ajourhold innrapportering av innmeldinger og endringer i medlemskap 0 Medlemshistorikk Hypotetiske pensjonsberegninger f få., Elektroniske pensjonssøknader Melding om dødsfall 0 Pensjonsopplysninger (se status i søknadsprosess og utbetalingsdetaljer) Arkiv for alle innsendte søknader Statistikk over pågående og behandlede saker :gíèåâ 0 Tilgjengelig for alle medlemmer 0 Medlemshistorikk 0 Pensjonsberegninger v Pensjonsrettigheter 0 Brosjyrer 8

11 Vårt tilbud baserer seg på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av avgivende selskap. KLP vil pr kreve fulle premiereserver i henhold til K2013 tariff. Ved flytting leverer nåværende leverandør data i FNO-format i tråd med gjeldende bransj eavtale som muliggjør sammenligning. Normalt er det ikke store forskjeller mellom KLPs reservekrav og avsatte reserver hos nåværende leverandør. Dette kan allikevel forekomme. Vi har her beregnet likviditetsmessi g belastning ved plassering av pensjonsordningen i KLP, samt hva egenkapitaltilskuddet vil utgjøre. Endringer frem til flyttetidspunkt vil påvirke størrelsene. Vi gjør oppmerksom på at dette er estimat for Premiesatser og satser for egenkapitalinnskudd 2015 vil ikke være klart før i begynnelsen av september. Premie og tilskuddssatser i prosent av pensjonsgrunnlag 2014 i kroner i pst Årlig forsikringspremie ,59 % Termintillegg ,17 % Forsikringsrelatert administrasjonstillegg ,28 % Finansrelatert administrasjonstillegg ,12 % Administrasjonsreservepremie ,17 % Sum premie ,33 % Tilskudd Bruttogaranti ,10 % Tilskudd Tidligpensjon (85 års-regel og AFP 65-66) ,00 % Tilskudd AFP ,00 % Tilskudd Overføringsavtalens Sikringsordning ,050 % Kontingent til Pensjonskontoret ,007 % Estimert reguleringspremie (% av premiereserve) ,00 % Estimert rentegaranti (% av premiereserv forutsatt 2% tilleggsavsetning) ,26 % Sum premie og tilskuddssatser/ % av pensjonsgrunnlag (inkl ansattes 2%) ,66 % Estimert egenkapitalinnskudd ,71 % Beregningsforutsetninger Pensjonsgrzmnlagpr Premiereserverpr *Premie og tilskuddssatser ovenfor illustrerer likviditetsbelastning over et helt kalenderår. 59;-65; Satsene for AFP er kun relevante for de kunder som er med på utj evning av disse kostnadene. Oppgitt sats gjelder for 100 % utjevning. Ved 100 % selvrisiko belastes de faktiske pensjonsutgifiene direkte. 1

12 [D Reéuleringgfiremién dekker reguleringskostnadene som påløper som følge av årets lønns og trygdeoppgjør. Ut fra gjeldende anslag fra SSB og Norges Bank legger vi til grunn en årslønnsvekst på 3,75 prosent for Hvis tariffpartene fordeler virkningsdatoene for lønnstilleggene i 2014 om lag som de pleier i et hovedoppgj ørsår, vil 3,75 prosent årslønnsvekst typisk gi en nivålønnsvekst mellom 5 Aog 5 /2 prosent. Hensyntatt et anslått etterslep i G regu1e.ringenpå 0,2 prosentenheter, vil dette scenarioet gi en G-økning på ca 4,1 prosent 1. mai Rentegarantipremie er prisen KLP tar for å garantere minimumsavkastning. Den beregnes individuelt for hver kunde hvor valg av kapitalforvaltning og nivå for tilleggsavsetninger er avgjørende. Oppgitte satser for rentegarantipremie er basert på tall fra avgivende selskap og plassering i balansert portefølje. Avvik fra dette kan påvirke de oppgitte satsene, det er derfor på det nåværende tidspunkt ikke mulig å beregne nøyaktig rentegarantipremie. I KLP skjerkapitalbyggingen både med basis i selskapets egen inntjening og ved innbetaling av egenkapitaltilskudd fra eierne (kundene). Kravet til egenkapitaltilskudd for nye kunder er estimert til 2,71 % av premiereservene. I tillegg har det de siste årene vaert et årlig egenkapitaltilskudd på 0,3 % av premiereserven. Endelig beregning og innkreving av egenkapital vil finner sted når flytteoppgj ør fra DNB er klart. Innbetaling av egenkapital over flere år, vil bli behandlet etter søknad..frvláastairtg Avkastningen på all egenkapital fra 2008 forvaltes i selskapsportefølj en, og avkastning på egenkapitaltilskuddet tilføres selskapets kunder. KLP har en investeringsprofil på selskapsporteføljen som gir en stabil, god avkastning Avkastning egenkapital* 7,7 2,1 4,8 3,6 2,8 3,2 Pengemarkedsrente 4,0 6,2 2,5 2,5 2,9 2,2 Meravkastning 2,7-4,1 2,3 1,1-0,1 1,0 *Avkastning EK-tilskudd tilført premiefond. Avkastning på egenkapitaltilskuddet for 2013 vil i sin helhet gå til styrking av egenkapitalen. 2

13 Forvaltningsstrategien i KLP er utformet med utgangspunkt i vår målsetning om effektiv bruk av selskapets risikokapasitet. Det legges derfor like stor vekt på at det ikke skal tas for liten risiko som at det ikke skal tas for stor risiko i finansforvaltningen. Risikokapasiteten i KLP skal utnyttes slik at vi kan sikre en forutsigbar, konkurransedyktig og god langsiktig avkastning til kundene. Kundene kan for øvrig velge mellom forskjellige kapitalforvaltingsalternativer. Kollektivporteføljen KLP har inndelt kollektivporteføljen i tre underporteføljer. Kollektive porteføljer Besknvelse _ Høyere risikovilje og -evne /\ Lavere risikovilje og -evne 0 For kunder med høy bufferkapital eller risikovillighet Offensiv o Høyere aksjeandel enn i "balansert" 0 Ikke nødvendigvis mål om gjenværende tilleggsavsetninger ved utgangen av året 0 KLPs hovedportefølje - Langsiktigmål 20 om prosent aksjeandel 0 Mål om et visst nivå tilleggsavsetninger X ved utgangen av året 0 For kunder med lav bufferkapital eller risikovillighet 0 Lavere aksjeandel enn i "balansert" 0 Mål om å øke eller ikke bruke tilleggsavsetninger Hovedprinsippene i forvaltningen av disse porteføljene er som følger: 0 Aksjeeksponering som hovedforskjell mellom de tre portefølj ene 0 Aksj eeksponeringen styres dynamisk (handlingsregel) i hver portefølje o Handlingsregelen i hver portefølje tilpasses etter bufferkapital og risikomål (Handlingsregelen omtales nærmere under investeringsstrategi under punkt 9) 0 Rentebærende omløpsmidler vil avvike mellom de ulike porteføljene som følge av ulik aksjeeksponering 0 Det holdes forholdsvis lik andel i likvide aktiva i hver portefølje 0 Lik fordeling mellom aktiv og passiv forvaltning mellom de ulike porteføljene 0 Hver enkelt kunde betaler for den risikoen de bidrar med o Prisen på rentegarantien er en funksj on av hver enkelt kundes risikobærende evne og den risikoen som kunden velger (portefølj e). Dette innebærer at kunder som er plassert i samme portefølje kan får ulike rentegarantipris. Balansert portefølje er KLP sin hovedportefølje. Som et utgangspunkt blir alle kundene plassert i denne portefølj en. Denne porteføljen er godt tilpasset kundenes risikobærende evne og har et langsiktig mål om en aksj eandel rundt 20 prosent. 3

14 For kunder som har vesentlig lavere bufferkapital eller ønsker lavere risiko enn i balansert, tilbys en modera portefølje. Hittil har ingen valgt denne porteføljen og den må først og fremst sees på som aktuell for nye kunder som har vesentlig lavere bufferkapital enn øvrige kunder. Normalt vil denne porteføljen ha lavere aksjeandel enn balansert portefølje. Dette medfører lavere rentegarantipremie enn i balansert portefølje og gir mindre resultatvariasj oner fra år til år. Imidlertid innebærer moderat portefølje også en lavere forventet avkastning enn i balansert Eksisterende kunder i KLP vil bli i samme uriderpertefølje sem året før, med mindre de selv aktivt velger å skifte portefølje. Nye kunder tilbys i utgangspunktet å være i balansert portefølje, men kan alternativt velge moderat som beskrevet ovenfor. Stor sett vil kunder som ønsker en avvikende portefølje vurdere offensiv portefølje. KLP er av den oppfatning at investeringsvalgsporteføljer kan være et godt alternativ til denne porteføljen. På lang sikt forventes porteføljene å ha omtrent lik aksjeandel samtidig som prisen på rentegarantien vil være lavere for investeringsvalgsportefølj en. Investeringsvalgsporteføljen KLP har hatt et tilbud om femårige avtaler med investeringsval g. De regulatoriske rammer for dette produktet er imidlertid lite tilfredsstillende både for kunde og selskap. Vi vil arbeide for å finne løsninger på dette i kontakt med Finanstilsynet. Inntil dette har gitt resultater er vi avventende til å tilby dette produktet. Hvis dette er av interesse for kommunen, kan det eventuelt tas opp senere i p1 OS SS l l. Også før n Bforsikringslov tredde i kraft i 2008, ble avkastingen i KLP i sin helhet tilbakeført til kunde enten i form av tilbakeført overskudd til premiefond eller avsatt som buffer. Det har aldri vært inntektsbortfall til eksterne eiere slik som det er med en annen eierform, eksempelvis et aksjeselskap Bokført avkastning 6,0 5,7 6,6 7,5 1,0 6,4 5,1 4,5 5,0 6,4 Verdijustert avkastning 6,9 8,0 7,6 6,7-3,0 7,7 7,5 3,2 6,7 6,7 KLP har handlingsregler for omløpsporteføljen som skal sikre at fastsatte inntektsmål nås. lnntektsmålet fastsettes på bakgrunn av målsetting om soliditet ved utgangen av perioden, slik at selskapet også skal ha risikokapasitet i neste periode. Handlingsregelen er dynamisk ved at eksponeringen i aksjer eller andre aktiva med forventet høy risiko og tilsvarende inntjeningspotensialet økes etter hvert som soliditeten styrkes. Når soliditeten svekkes, tilsier handlingsregelen at KLP reduserer risikoen i porteføljen. Handlingsregelen bidrar dermed til å redusere belastningen på bufferkapital en i nedgangsperioder og til å beskytte eierkapitalen. En sentral målsetning i den strategiske aktivaallokeringsprosessen er å sikre at resultatene ikke svinger for mye fra år til år. Med dette som utgangspunkt blir porteføljen sammensatt på en slik måte at diversifiseringseffekten (d.v.s. spredning på aktivaklasser med ulik risikoeksponering) maksimeres. Kunder i KLP kan velge mellom ulike underporteføljer i kollektivportefølj en. Investeringsvalg er et alternativ dersom kommunen ønsker en annen forvaltning enn det som tilbys i kollektivportefølj en. 4

15 Det er ingen minimumskrav til buffer for å være kvalifisert til de ulike investeringsvalgene, men rentegarantipremien vil bli høyere dersom kunden har mindre tilleggsavsetninger enn l års rentegaranti. ÉSÉ KLP ønsker gjennom en ansvarlig og åpen forretningsdrift å bidra til en bedre verden. Vårt samfunnsengasjement preger vår kapital- og eiendomsforvaltning. Både som arbeidsgiver, eier og investor skal vi opptre etisk, inkluderende og i et forebyggende perspektiv. Dette innebærer at vi ikke investerer i selskaper som er til skade for mennesker og miljø. Våre etiske retningslinjer konkretiserer og sikrer at vi opptrer ansvarlig i forhold til vårt verdigrunnlag og at vi ivaretar våre finansielle interesser gjennom god eierskapsutøvelse..s "fre-såå2 n 0 Dialog med selskaper når vi avdekker at det i deres forretningsdrift forekommer brudd på retningslinjene om ansvarlig forretningsdrift. I Ekskludering fra KLPs investeringsunivers. 0 Bruk av stemmerett aktivt i selskaper vi har investert i for å påvirke til sunn forretningsdrift. 0 Samarbeider med andre investorer for å påvirke selskaper til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. I tillegg ekskluderes tobakksprodusenter og selskaper som produserer våpen, som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Forøvrig legger vi også de samme retningslinjer som Statens pensjonsfond til grunn og utelukker samtlige selskaper som er utelukket fra pensj onsfondet fra våre investeringsunivers. Rapport som publiseres to ganger årlig om hvordan KLP etterlever målsettingene på området. Rapporten inneholder en oppdatert liste over ekskluderte selskaper med begrunnelse for utelukkelsen. KLP er det eneste livsforsikringsselskapet i Norge som praktiserer slik åpenhet om vår investeringsstrategi, våre valg og handlinger. Kunder som har KLP som leverandør av offentlig tjenestepensjon er godt ivaretatt. Hver dag sørger over 700 ansatte for at produktene er så konkurransedyktige som mulig innenfor rammene for offentlig tjenestepensjon. Éflzrzíåelroizçtalit Kunde- og Salgsleder har ansvaret for den daglige oppfølging og bistand, arrangere kurs og møter, samt bistå med budsjettering og opplæring av nøkkelpersonell. Fløy kompetanse Behandlingen av pensj onssaker er en omfattende jobb, og til sammen 150 personer i KLP har dette som sin hovedoppgave. Som den del av pensj onsomrâdet finnes det en egen fagavdeling som har ansvar for vedtekter, fortolknings spørsmål og klagesaker. Denne avdelingen besitter Norges fremste kompetanse på tolkning av regelverk knyttet til offentlig tjenestepensjon. Unik bredde KLP har en unik bredde og styrke i det største fagmiljøet innenfor offentlig tjenestepensjon i Norge. Størrelsen og arbeidsmetodikk gjør at KLP har de beste forutsetninger til å takle de utfordringene pensjonsreformen og langvarige overgangsregler gir. 5

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune Forvaltning av kommunens pensjonsordning Anbudsbesvarelse Levanger kommune Storebrand Livsforsikring AS 18.11.2005 Side 1 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / OPPSUMMERING... 3 2. OM SELSKAPETS SATSING

Detaljer

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon 1 Innholdsregister 1 Velkommen til Vital Forsikring ASA 4 1.1 Premieberegningen...5 1.2 Premiereserver...7 1.3 Sammendrag...8 1.4 Om Vital...9 1.5 Organisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

Tariffperioden 01.06.2012 31.05.2014

Tariffperioden 01.06.2012 31.05.2014 Energiavtale I Hovedtariffavtalen for energiverk og datterselskap med selvstendig medlemskap i KS Bedrift Inngått mellom KS Bedrift og EL&IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, Det Norske Maskinistforbund

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP årsrapport 2014 02 ÅRSRAPPORT 2014 Ansvarlig Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer