44% PROTOKOLL. Til stede fra. Ingrid B. TenDord Espen Idsee Mona C. Sjodal. Norsk Sykepleierforbund: Leiv Sigmund Hope

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "44% PROTOKOLL. Til stede fra. Ingrid B. TenDord Espen Idsee Mona C. Sjodal. Norsk Sykepleierforbund: Leiv Sigmund Hope"

Transkript

1 PROTOKOLL Dato: År 2014, den 25. april og 19. juni Sted: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo Parter: KA og Norsk Sykepleierforbund Sak: Tariffrevisjonen 2014 Til stede fra KA Norsk Sykepleierforbund: Ingrid B. TenDord Espen Idsee Mona C. Sjodal Leiv Sigmund Hope Etter felles- og særmøter ble partene enige om å anbefale forslaget til revisjon av Hovedtariffavtalen for perioden til slik det fremgår av KAs tilbud/krav nr. 3. Svarfrist settes til torsdag 21. august 2014 kl KA Norsk Sykepleierforbund 1 44% lngnd B. TenDord Leiv iykun ope

2

3 19. JUNI 2014 KLOKKEN 20:00 TILBUD/KRAV NR. 3 KA PR. 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET

4 d) UTA kapiftel 4 Laveste grunnlonu ved 20 års lonnsansiennitet Pr skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr i hel stilling. hovedtillitsvalgufeliesffllitsvalgt avlonning e) HTA kapiftel 3 pkt. 3.5 Med virkning fra heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte til NOK Side 2 av 46 K4 Kirkelig arbeidsgiver- og inieresseorganisasjon Tilbud/krav nr I. ØKONOMI 2014 a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr , dog minst kr Tillegget gis til ansatte i stillinger som omfattes av kapittel 4 med virkning fra b) Øvrige sentrale tillegg Det gis følgende sentrale tillegg pr i tillegg til generelt tillegg: Oår 2år 4k 6k Sår 10k l6år Lennsgruppe Lsnnsgruppe Lønnsgruppe Q Lønnsgmppe Lønnsgruppe c) Ny minstelonnstabeli fra til k 2k 4k 6k Sår 10k 16k Lønnsgruppe I Lønnsgruppe Lønnsgmppe Lønnsgruppe Lennsgruppe

5 l7år 90%av0årsans.ilgr.1 xx xx xx 16k 80%avoksans.ilgr.1 xx xx xx lsår 70%avoårsans.ilgr.1 xx xx xx 14år 50%avøårsans.ilgr.1 xx xx xx 35,5 t/uke 37,5 tluke Alder Pr. år Pr. måned Ord. timelonn fl Unge arbeidstakere, nilnstelann pr Side 3 av 46 grunnlønn enn kr i hel stilling. Pr skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere b) HTA kapittel 4 Laveste grunnlonn ved 20 års lonnsansiennitet Lønnsgruppe I I Lønnsgmppe Lønnsgmppe Lønnsgmppe Lønnsgruppe k 2k 4år 6k Sår 10k l6år Det gjøres følgende endringer pr for ansatte med stillinger i kapittel 4: a) Sentrale tillegg 11. ØKONOMI 2015 For ordinært arbeid mellom kl lørdag og kl søndag betales tillegg på minst 1cr. 10,00 50,00 pr. arbeidet time. i) Lordags- og sondagstillegg, kapiftel i 5.2 Kantor *** 5200 Domkantor skal lønnes minimum kr høyere enn minstelønn for 5202 li) Merkuader til sffllingskodene, kapittel 4 pkt tillegg i Forhandlingene skal gjennomføres innen , frist for anice er Det avsettes midler til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, pkt 4.1 med en pott på 1,0 % med virkning fra Potten beregnes på grunnlag av utbetalt grunnlønn samt faste g) Lokale forhandlinger KA Kirkelig arbeidsgiver- og inleresseorganisasjon Tilbud/&av nr

6 I ny årslønn pr er ansiennitetstillegg i henhold til fastsatt ansiennitet på hhv. 2,4, 6,8,10 eller 16 år inkludert. c) Virkninger ved fremtidige endringer i nytt lønnssystem Endret ansiennitetstillegg innebærer at uftegnet laveste årslønn endres tilsvarende kun på dette ansiennitetstrmnnet. Side 4 av 46 KA Kirkelig arbeidsgiver- og inreresseorganisasjon Tilbud/krav nr hovedfillitsvalgtlfeflestillitsvalgt avlonning c) HTA kapiftel 3 pkt. 3.5 Med virkning fra heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte til NOK d) Unge arbeidstakere, minstelonn pr I Ord. timelonn Alder Pr. år Pr. måned 35,5 tluke 37,5 tluke l4år 50%avoårsans.ilgr.l xx xx xx l5år 70%avoårsans.ilgr.1 xx xx xx l6år 80%avoårsans.ilgr.1 xx xx xx l7årb 90%avoårsans.ilgr.1 xxj xx xx III. NYE SENTRALE LØNNS- OG STILLINGSBESTEMMELSER - NYTT LØNNSSYSTEM PR a) Prinsipper i nytt lonussystem I HTA kapittel 4 innføres pr garantilønn og sentrale lønnstillegg ved hhv. 2, 4, 6, 8, 10 og 16års ansiennitet. Garantilønn (0 år) og lønnstillegg for ansiennitet forhandles sentralt. Tilleggene fastsettes i prosent av garantilønn (0 år) og utregnes i bonebeløp. Laveste årslønn på hvert ansiennitetsffinn utregnes i kronebeløp. Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn. Laveste årslønn er lik garantilønn (0 år) pluss sum av prosenwise ansiennitetstillegg. Dersom de sentrale parter i senere sentrale oppgjør endrer ansiennitetstillegg på et gitt ansiennitetsffinn, er arbeidstakere på dette ansiennitetstrinnet omfattet av endringen. b) Innføring av nytt Ionnssystem Ved iverkseuing av sentrale lønnstillegg pr jfr. II pkt a), er arbeidstakere som er omfattet av lønnssystemet innfaset i det nye systemet.

7 0k 2k 4k 6k Bår IGår i6år Garantlionn og lønnstillegg for anslennltet - pr flere av ansiennitetstilleggene. justering avtales. Dette kan gjelde generelle tillegg, endret garantilønn eller endringer i et eller lokale lønnsrelasjoner og lokale lønnstillegg, må avklares mellom de sentrale parter før slik d) Tabell pr De sentrale parter er enige om at virkninger av fremtidige justeringer i lønnssystemet for Side 5 av ,01% 1,09% 1,01% 5,31% 6,61% 0,68% ,02% 0,98% 2,02% 8,00% 7,13% 3,17% érslønn årslønn årslønn Utregnet årslønn ansiennitet laveste ansiennitet laveste ansiennitet årslønn laveste ansiennitet laveste ansiennitet laveste gruppe ,01 % 1,00% 1,10% 3,57% 12,04% 0,78% tillegg for tillegg far tillegg far tillegg for ,02% 0,99% 1,12% 3,50% 11,67% 1,32% gruppe i ,00% 1,02% 1,09% 2,95% 16,85% 0,91 % Utregnet Utregnet Utregnet Utregnet Utregnet Utregnet Utregnet Utregnet tillegg for gruppe Utregnet grupper Garantliønn Ans.tlllegg Ans.tfllegg Ans.tillegg Ans.tlllegg Ans.tlllegg Ans.tlllegg gruppe gruppe Lenns Lenns Lenns Lønns Lønns StillIngs KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr

8 Side 6 av 46 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr IV. TIL PROTOKOLLEN a) Ferieloven Dersom ferieloven 9 (I) andre ledd blir endret pr. 1. juli 2014 i samsvar med Prop. 73 L ( ) endres antall virkedager i HTA kapittel I 7 pkt. 7.1 første ledd til 1 virkedag. b) Kompetanse læring og utvikling De sentrale parter viser til arbeidsgivers ansvar for kompetanse, lædng og utvikling, jf. HTA kapittel 3, pkt 3.3. Ved kartlegging av ansattes kompetanse og analyse av virksomhetens kompetansebehov, skal behovet for fagarbeidere og fagarbeidere med relevant fagskoleutdanning også vektlegges. c) Anbudlutskillinglkonkurranseutseffing/privafisering/frisfflling mv av oppgaver/tjenester I de tilfeller oppgaver/tjenester vurderes utført av selvstendige juridiske virksomheter, som kan innebære skifte av arbeidsgiver, skal virksomheten kartlegge konsekvensene for AFP- og pensjonsvilicår for berørte ansatte. Dette gjelder blant annet fremtidig reguleringspremie for berørte ansattes oppsatte rettigheter for arbeidsgiver, samt eventuelle individuelle tap av pensjonsrettigheter som følge av utmelding av tjenestepensjonsordningen og eventuelle tap av rett til AFP helt eller delvis. d) Rett til stilling for merarbeid Etter arbeidsmiljøloven 14-4a har deltidsansatte som de siste 12 månedene jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til økt stilling tilsvarende merarbeidet i denne perioden. Dersom det i tariffperioden gjøres endringer i denne lovbestemmelsen vil partene vurdere behovet for endringer i Hovedtariffavtalen.

9 V. HTA KAPITTEL I FELLESBESTEMMELSER Heltids-/deffldsstillinger ovcrzfrolcet, kommentarer er understrøket. 2.3 Heltid/delfid/midlerUdig ansatt Endringer er markert som følger: tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er Side 7av46 ikke meldes inn i pensjonsordn ingen (TPO). Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholderpensjonen uforandret og skal søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og ln elds- og nattillegg slik detfremgår av 5. Timelonn er kroner 180 pr. faktisk arbeidet time. Utover dette utbetales lørdags- og ikke AFP-pensjonister, jf vedlegg 3 5pkt. 5.1 (folketrygdberegnet AFF). AFP etter pensjonsordningens ordinære reglerjf vedlegg 3 Spkt Ordningen gjelder A iderpensjonister kan engasjeres på pensjon istvilkår herunder AFP-pensjonister som mottar 12.5 A vianning av alderspensjonister eller dødsfall truslerfra klien i/bruker/elev el. påfritiden og som medfører hel eller delvis arbeidsuførhet Bestemmelsen skal også gjelde når en arbeidstaker blir skadet som følge av vold og/eller skademeldingstidspunktet. arbeid i virksomheten, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbelop på Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av trygdeetaten NA Vsom yrkesskade) som følge av 11.1 Yrkesskade arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger. vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Ved ledighetforetas en gjennomgang av Det skal som hovedregelen tilsettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr

10 2.1.3 Levealdersjustering Alderspensjon skal levealdersjusteres, det vil si at den enkeltes pensjon justeres for endringer i befolkningens levealder. Levealdersjustering skal gjennomføres ved hjelp av forholdstall som fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet for årskull fra og med 1943-kullet.jf. folkeftygdloven Alderspensjon skal levealdersjusteres tidligst fra 67 år. Dette gjelder også dersom det er utbetalt alderspensjon fra et tidligere tidspunkt. Pensjonen divideres med forholdstallet som gjelder ved 67 år. Side 8 av 46 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr VI. fifa KAPITTEL 2 PENSJONSFORUOLD Endringer er merket med RØD skriftfarge. 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med denne tariffavtale og tilsvarende de til enhver tid gjeldende vedtekter for TPO, i det følgende benevnt TPO-vedtektene. I denne ordningen fastsettes pensjonene i hovedsak som etter lov om Statens pensjonskasse. Henvisninger til lov og forskrifter innebærer de til enhver tid gjeldende. Tjenestepensjonen samordnes etter bestemmelsene i Lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og bygdeytelser, jf. TPO-vedtektene Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: Pensjonsordningen skal omfatte alle tilsatte (faste og midlertidige). med en arbeidstid som i gjennomsnitt tilsvarer minst li timer pr. uke. Gjennomsnittsberegningen, som foretas etterokuddsvis hvert kvartal, skal inkluderc alt ekstraarbeid, med unntak av overtid, begrenset til 100% av full stilling Pensjonsordningen skal garantere medlemmene en samlet alders4e1èepensjon på minst 66 % av pensjonsgmnnlaget ved full opptjening. Pensjonsordningen skal også gi rett til uføre-, ektefelle- og bamepensjon. Pensjonsopptjeningen skal skje lineart, dvs, at man skal opptjene like store deler av full pensjon for hvert år man er medlem. Kravet til opptjening settes til 30 år. For dem som frafrer med oppsatt pensjon, settes kravet til full opptjening til maksimalt 40 år. Pensjonsgrunnlaget beregnes i samsvar med pkt ,jf. 2.3

11 Når et medlem fratrer stillingen delvis, skal forholdstallet på dette tidspunlctet legges til grunn 67 år, skal alderspencjonen ved aldersgrensen levealdersjusteres med forholdstallet som Ved overgang fra uforepensjon til alderspensjon for medlemmer med aldersgrense høyere enn Ml tjenestetid ikke blir høyere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Dersom medlemmet fratrer stillingen etter 67 år, skal forholdstallet på fratredelsespunktet benyttes. Det skal likevel ikke benyttes lavere forholdstall enn 1,000, slik at pensjonen ved gjelder ved 67 år. Side 9av46 folketrygden som inngår i garantiberegningen etter annet ledd bokstav b, beregnes som basispensjon dividert med forholdstallet på det tidspunktet medlemmet frafrer med Dersom alderspensjon etter denne ordningen er tatt ut etter 67 år, skal alderspensjon fra basispensjon, jf. folkefrygdioven 19-5 første ledd, dividert med forholdstallet ved 67 år. folkehygdloven femte ledd regnes med. Eventuelt basispensjonstillegg etter folketrygdloven 19-9 tredje ledd og tillegg etter Dersom alderspensjon etter denne ordningen er tatt ut før eller ved 67 år, skal alderspensjon fra folketrygden som inngår i garantiberegningen etter annet ledd bokstav b, beregnes som garanterte nivået etter tredje ledd og summen av pensjoner etter annet ledd. Eventuelle forsørgingstillegg holdes utenfor ved beregningen av garantitillegg. Dersom summen av pensjoner etter annet ledd er lavere enn det garanterte pensjonsnivået etter tredje ledd, skal det utbetales et garantitillegg som svarer til differansen mellom det beløp. For medlemmer som har 30 års tjenestetid eller mer, utgjør det garanterte pensjonsnivået 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. For medlemmer som har mindre enn 30 års tjenestetid, jf. TPO-vedtektene 7-4 bokstav b), utgjør det garanterte pensjonsnivået et forholdsmessig folketrygden etter lov om samordning av pensjons- og nygdeytelser og a) alderspensjon etter denne pensjonsordning samordnet med alderspensjon fra b) alderspensjon fra folketrygden Garantien gjelder tidligst fra 67 år og anvendes på summen av Medlemmer som har 15 år eller mindre igjen til fylte 67 år, skal ha et garantert pensjonsnivå etter reglene i punktet her Garanfibestemmelsen Forsktift til lov om Statens pensjonskasse 24 om anvendelsen av forholdstall gjøres gjeldende for denne pensjonsordningen. Hvis departementet gir nærmere fonlaiftcr om anvendelsen av forholdstall, gjøres tilsvarende bestemmelser for denne pensjonsordningen. forholdstallet på dette tidspunlctet legges til grunn for alderspensjonen for den resterende stillingsdelen. for alderspensjonen for den fratrådte stillingsdelen. Når medlemmet frafrer stillingen helt, skal K4 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr

12 Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som fratrer sin stilling uten rett til straks å få pensjon eller avtalefestet pensjon fra arbeidsgiver, jf. TPO-vedtektene 11-1, reguleres med lønnsveksten fram til tidspunktet det ytes pensjon efter denne pensjonsordningen. Når en arbeidstaker har gått over fra et høyere til et lavere samlet pensjonsgrunnlag, skal pensjonsgwnnlaget slik det fremkommer av HTA kapittel 2 punkt reguleres tilsvarende. Ved regulering av pensjoner og pensjonsgrunnlag efter første til tredje ledd benyttes de reguleringsfaktorer Kongen fastsetter etter folketrygdloven åttende ledd. Side 10 av 46 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr alderspensjon etter denne ordningen. Eventuelt basispensjonstillegg efter folkebygdioven 19-9 tredje ledd og tillegg efter folketrygdloven femte ledd regnes med. Per medlemmer som går ovcr fra uførepensjon til alderspensjon efter denne ordningen senere enn 67 år, benyttes den fnktiskc aldcrspensjon fra folketrygden i garantiberegningen. Bestemmelse i punktet her gjelder tilsvarende for oppsatt alderspensjon, likevel slik at tjenestetiden etter tredje ledd fastsettes efter TPO-vedtektene Fastsettelse av aldersgrenser og regler om rett til å ta ut alderspensjon før nådd aldersgrense skal følge de samme prinsipper som gjelder i Statens pensjonskasse. Styret for TPO foretar nødvendige tilpasninger til KM tariffområde, jf. TPO-vedtektene Regulering av alderspensjon Regulering av alderspensjon under utbetaling foretas ved at pensjonsgmnnlaget reguleres årlig fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Ved første reguleringstidspunkt etter pensjonsuftak i månedene juni til april settes fratrekket forholdsmessig ned ut fra når i perioden pensjonen ble tatt ut. Regulering av uførepensjon og enke- og enkemannspensjon under utbetaling foretas ved at pensjonsgrunnlaget reguleres årlig fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten fram til fylte 67 år. Deretter reguleres pensjonsgrunnlaget i samsvar med lønnsveksten og fratremces derefter 0,75 prosent. Bestemmelsen i første ledd annet punktum gjelder tilsvarende ved første regulering etter 67 år. Bamepensjon reguleres etter første punktum i leddet her. Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som fratrer sin stilling med alderspensjon eller avtalefestet pensjon før 67 år, skal omregnes fra måneden etter fylte 67 år ved at det oppreguleres med lønnsveksten fra fratredelsestidspunktet og fram til omregningstidspunktet. Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som etter TPO-vedtektene 7-1, nummer 4, 5 og 6 rar alderspensjon fra fylte 65 år, skal omregnes på tilsvarende måte. Dersom medlemmet dør før omregningstidspunktet ved 65 eller 67 år, skal pensjonsgrunnlaget ved beregning av enkeeller enkemannspensjon og bamepensjon etter kapiftel 9 og 10 omregnes ved at det oppreguleres med lønnsveksten fra fratredelsestidspunktet og fram til vfrkningstidspunktet for pensjonen. Bestemmelsen i første ledd annet punktum gjelder tilsvarende ved første regulering etter at pensjonsgrunnlaget er omregnet.

13 tjenestepensjonsordninger, offentlige pensjonskasser og livselskap som fon alter offentlige tjenestepensjonsordninger, slik at samlet pensjon regnes som om den var opptjent i den ordning man sist er medlem av. Det vises til vedtektene for TPO 5-2. pensjonsrettigheter, skal for alle ytelsers vedkommende være forsihingsmessig dekket i et forsikringsselskap eller en pensjonskasse Pensjonsrettighetene skal være omfattet av overføringsavtale mellom lovfestede Pensjonsrettighetene, herunder lirmært beregnede og regtilerte oppsatte Side 11 av 46 tariffområde. den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med denne tariffavtale og de til enhver tid gjeldende vedtekter for avtalefestet pensjon i KÀs Med avtalefestet pensjon AFP menes 2.2 Avtalefestet pensjon (AF?) av pensjonsgrunnlaget. Premien består av arbeidsgivers andel og medlemsinnskudd. Medlemsinnskuddet er opp til Premien kommunestyret11 lkestingetjstyret. Uttalelse fra tillitsvalgte som representerer de aktive arbeidstakere som er omfattet av pensjonsordningen, skal følge saken som fram til endelig avgjørelse i i 13-2 tredje ledd. livselskap, beholder sin status så lenge de har denne tilknytningen, uavhengig av bestemmelsen om utjevningsfelleskap etter pkt annet og tredje ledd, jf TPO-vedtektene De virksomhetene som pr hadde tjenestepensjonsordningen sin forsikret i privat Merknad: En arbeidsgiver kan, uavhengig av foranstående, opprette egen pensjonskasse. og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere. Under henvisning til dette skal premien Tjenestepensjonsordningen skal være basert på et finansiedngssystem som er kjønnsnøytralt minst beregnes på grunnlag av et kollektiv som hos den enkelte leverandør utgjøres minst av samtiige KAs medlemmer Ved skifte av selskap/pensjonskasse skal dette drøftes med tillitsvalgte. leverandør av tjenestepensjonsforsiloing. Drøftingsplikten innfter tidligst mulig og senest før oppsigelse er vedtatt og levert dagens Pensjonsgrunnlaget fastsettes ut fra fast lønn og pensjonsgivende tillegg. Det tas ikke hensyn til lønn inklusive tillegg som overstiger 12 G. Dersom KAs medlemmer ikke har, eller kan ha flill forsikringsdekning for pensjonsforpliktelsene, står virksomheten ansvarlig for eventuelle differanseytelser som selvassurandor. K4 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr

14 er høyere enn pensjonsgrunnlaget på medlemmet i en sammenhengende periode på 2 år har hatt et gjetmomsnittlig pensjonsgrunnlag i antall grunnbeløp (G) målt fratredelsestidspunktet. (For deltidsansatte benyttes pensjonsgrunnlaget omregnet til hel som stilling ved denne sammenligningen.) Pensjonen beregnes i så fall slik: høyere pensjonsgmnnlaget (gjennomsnittsgrunnlaget i toårsperioden) medregnes for så - Det mange pensjonsgivende tjenesteår som vedkommende i alt hadde opptjent fram til slutten av denne perioden. Side 12 av 46 K4 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr Vedtektene er vedtatt med hjemmel i dette kapittel og inngår som vedlegg i Hovedtariffavtalen. 2.3 Tffleggslonn og forholdet dl pensjonsgiveude inntekt Vilkår for pensjonsgrunnlaget Inntekt må være godtgjøring for arbeidsytelse for å kunne medregnes i pensjonsgrwmlaget. All godtgjødng i tillegg til vanlig lønnsplassering kan kun gjøres pensjonsgivende når den er godtgjort gjennom tilleggslønn som årsbeløp etter kapittel 3, pkt. 3.6, og blir utbetalt på samme måte som regulativlønnen. Godtgjøringer som pr. 30. april 2002 regnes med i pensjonsgrunnlaget, skal likevel fortsatt være pensjonsgivende Lønnsforhøyelse kort tid før pensjonsalder økning i pensjonsgrunnlaget som følge av lønnsforhøyelse utover 1,25 G (forholdsmessig ved deltidsstillinger) de siste 2 år før fratreden med alderspensjon, ses bort fra ved pensjonsberegning. med mindre lonnsforhoyelsen skyldes automatisk virkende lonnsrcgulering ved sentralc og lokale forhandlinger eller lonn5regulering ved lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 pkt og 3.1.2, og kapittel 5, 5.2. I tillegg medregne3 inntil 60 Y, av folketrygdenu gunnbeløp gitt om individuelle lonnstillegg ved lokale lonnoforhandlingcr. Med dette menes 60 9 av gmnnbelopet på fratredelseofldspunlctet ved lønn for ho! stilling. Dersom lekall-kstsatt-lønnsforhøyelse utover 1,25 G de siste 2 år, ut-ever-unntakene nevnt i foregående ledd, likevel skal inngå i pensjonsberegningen, skal merpensjonen som følge av dette dekkes av arbeidsgiver i sin helhet. Når lønnen forhøyes med en virkningsdato senere enn siste regulering av folketrygdens grunnbeløp, medregnes lønnsøkningen som om den var skjedd fra samme dato som grunnbeløpsendringen Nedgang i pensjonsgrunnlaget Medlemmer som har hatt en nedgang i samlet lønn for hel stilling på minst 10% av folketrygdens grunnbeløp (G), kan ha rett til et tillegg i alderspensjonen. Vilkåret er at

15 2.4 Arbeidstakere med særaldersgrenser Dagens særaldersgrenser opprettholdes uendret, jf. pkt sammen blir full tjenestetid. vedkommende har opptjent etter nevnte tidspunkt, likevel ikke for flere år enn at det til Arbeidstakere med særaldersgrenser under 67 år, og som ikke har opptjent fulle pensjonsrettigbeter, jf. pkt , kan fortsette i stilling til fylte 67 år dersom vedkommende ønsker det. - I tillegg kommer pensjon beregnet etter det nye (lavere) pensjonsgnmnlag for de tjenesteår Side 13 av 46 K4 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr

16 Det opprettes en ny stilhingskode xxxx Menighetspedagog i lønnsgruppe 5. VIII. HTA KAPIflEL 7 VARIGHET Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende til ¾ Hvis Hovedtariffavtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 måneders tre om gangen med samme gjensidige skriftlig varsel, er den fremdeles gjeldende 1 år ett oppsigelsesifist. Side 14 av 46 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasfon Tilbud/krav nr O&20]4 VII. UTA KAPITTEL 4 SENTRALT LØNNS- OG STILLINGSREGULATIV Endringer er markert som følger: tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er ovcrstnflcet, kommentarer er understrøket. Sentralt Dfillingoregulativ inneholder de ulike cfillingcn minimumcavlønning. Gjelder fra : Sentralt lønns- og stillingsregulativ inneholder de ulike stillingsgruppenes garantilønn ved 0 års lønnsansiennitet, lønnstillegg på bakgrunn avfastsatt ansiennitet, lokale forhandlingsbestemmelser, innledende merhiader og stillingskoder med hovedbenevnelse Regulering 2. avtaleår Før utløpet av fonte 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene om eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspmilctet og utsiktene for 2. avtaleår samt lønnsutvildingen for arbeidere og funksjonærer i industrien i NHO-området, øvrig offentlig ansatte og i andre sammenliknbare tariffområder. Hvis partene ikke blir enige, kan arbeidstakerorganisasjonene si opp Hovedtariffavtalen innen dagers varsel, med etter forhandlingene er avsluttet og med 14 fjorten dager 14 fjorten utløp tidligst 1. mai Partene velger selv hvilken framgangsmåte som skal benyttes for å godkjenne et forhandlingsresultat eller meklingsforslag. 4.6 Sfiflhigskoder mlminstelonn Det opprettes en ny sfillingskode xxxx Menighetsarbeider i lønnsgruppe 2.

17 1-1 Om ordningen aktuelle pensjoner. Kapittel I - Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av Endringer er merket med RØD skrififarge. IX. UTA VEDLEGG 2 VEDTEKTER FOR TJENESTEPENSJONSORDNING Side 15 av 46 utbetales delvis. Kongen kan også vedta andre begrensninger i de rettigheter som følger av Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme at ytelsene fra forsikringsgiver kun skal 1-5 Pensjonsytelser i krig Pensjonene skal reguleres som bestemt i tariffavtale mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene. 14 Regulering av pensjoner april og forslcifi om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fs1keskommune av 22. Videre gjelder lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsihingsvirksomhetsloven), lov om forsilaingsavtaler av 16. juni 1989, forskrift om pensjonsordninger for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte av 22. april 1997 innebærer at de pensjoner som er fastsatt i disse vedtekter, bl.a. skal samordnes med amien For pensjonsordningen gjelder Lov om samordning av pensjons- og tiygdeytelser av 6. juli tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden i det følgende kalt samordningsloven og forskrifter gift med hjemmel i loven. Dette 1-3 Lovregulering Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakere som oppi yller vilkårene blir innmeldt i pensjonsordningen. forsilcingsvilkårene og disse vedtekter. Selvstendige virksomheter, eller organisasjoner som er bundet av eller følger tariffavtale, skal inngå avtale med forsikringsgiver om medlemskap og om tilslutning til TPO, med mindre arbeidsgiver har egen pensjonskasse. Avtaleforholdet reguleres av avtalenl-forsikringsbeviset, 1-2 Avtale om fflslubüng følgende kalt TPO. I denne ordningen fastsettes pensjonene i hovedsak som etter lov om Statens l2pensjonskasse. Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger avtalt i HTA for }Cks tariffområde i det K4 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr

18 eeså annen arbcidstid som nevnt i 2 3, ettcrskuddsvis for hvert kvartal. Samlet stillingsprosent kan likevel ikke overstige 100 C 2-3 Timelonte, Mnildlerfidig ansatte, og arbeid ut over fast ansettelse under rninstclravct mv. Disse Andre arbeidstakere som i løpet av et kvartal gjennemsnittlig har hatt en arbeidstid på minst li timer i uken skal etterinnmeldes ved kvartalets utløpt. Arbeidstakeren skal da meldes Side 16av46 1(4 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorgan isasjon Tilbud/krav nr disse vedtekter dersom de tap forsikringsgiver har hatt på grunn av krigen gjør dette nødvendig. Kapittel 2 - Hvem pensjonsordnbgen omfatter 2-1 Ved inngåelse av avtalen Ved inngåelsen av avtalen (jf. 1-2) opptas som medlem i TPO de arbeidstakere som fyller vilkårene som er fastsatt i 2-2 og 2-3, eventuelt avtalen ). Arbeidstakere som på det tidspunkt ikke lkr vilkårene og nye arbeidsrnkere som ansattes, blir tatt opp den dag de fyller opptnksvilkårene. Forsikringsgiver skal utstede forsibingsbevis til alle som blir medlemmer av TPO. 2-2 Fast ansettelse over minstckravct Fast ansatte arbeidstakere som er ansatt i minst 50 % stilling eller med en ukentlig arbeidstid på minst I I timer, innmeldes inn i pensjonsordningen den dagen de begynner i den faste stillingen. med det samme. Flere arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver ses under ett. Ved beregning av stillingsprosent medregies i tillegg til det fast avtalte også annen arbeidstid som nevnt i 2 3, etterakuddovis for hvert kvartal. Samlet stillingsprosent kan likevel ildce overstige 100. Arbeidstakere som arbeider ekstratimer ut over fast ansettelse, skal meldes inn etter reglene 2-3. Samlet stillingsprosent kan likevel iklce overstige 100 %. Fra andre kvartal 2013 erstattes 2 2 med følgende: 2 2 Fast anscftclsc over Fn andre kvartal 2013 skal alle arbeidsforhold ses under ett. Alle arbeidsforhold innmpporteres til pensjonsordningen. Dersom stillingen er under minstegrensen hos en eller flere av arbeidsgiverne, oppfylles kravene til medlemskap dersom flere stillinger utgjør mor enn li timer pr uke. Ved beregning av stillingsprosent medregnes i tillegg til det fast avtalte

19 Midlertidig ansatte mcd en avtalt stllhingsstorrclsc som overstiger minsteljavet for arbeidsforholdet påbegynnes. Risikodekningen innebærer at den ansatte ved uførhet, eventuelt inmneldt fra ansettelsestidspunlctet med den avtalte stillingsprosent. de etterlatte ved dødsfall, vil ha rett til pensjon som om vedkommende sktille-he- tæ4 var 2-4 Risikodekning før innmelding hensyn til stillingsprosent som overstiger 100 %. Overfidsarbeid skal ikke medregnes. innmelding i pcnsjonsordningen, er risikodekket frem til utløpet av det kvartalet inn på grunnlag av en gjennomsnitilig stillingsprosent for hele kvartalet. Det tas likevel ikke Side 17 av 46 selv om uførepensjonen først kommer til utbetaling efter permisjonstidens utløp. permisjonstiden er utløpt. Jnntrer uførheten under permisjonen, skal tjenestetiden medregnes, delvis lønn for å M tiden medregnet som pensjonsgivende ved beregning av alderspensjon eller eventuell etterlattepensjon eller uførepensjon som kommer til utbetaling først etter at Et medlem har rett til å betale premie 61 TPO i inntil 2 år under permisjon uten lønn eller med Ved avtalt permisjon i inntil 2 år, uten eller med delvis lønn, er vedkommende dekket i tilfelle risikodekningen. Dersom vedkommende blir medlem av en annen pensjonsordning i permisjonstiden, gjelder risikodekningen likevel ikke. død eller uførhet som om de ikke hadde permisjon. Det betales ikke premie for denne 2-9 Forsikringsdekning og frivfflig medlemskap under permisjon de arbeidstakere som skal tas opp i pensjonsordningen. innmeldt. Forsikringstaker skal efter nærmere fastsatt rutine gi forsilaingsgiver melding om Forsikringstaker er ansvarlig for at arbeidstakere som fyller vilkårene for medlemskap blir tidspunkt arbeidsgiver innmelder vedkommende i pensjonsordningen, dersom ikke annet Forsilaingsgivers ansvar overfor den enkelte arbeidstaker begynner tidligste å løpe fra det 2-8 Når forsikringsgivers ansvar begynner å løpe og forsikringstakers ansvar 2-3, skal utmelding skje med tilbakevirkende kraft fra utløpet av forrige kvartal. Tilsvarende Dersom et medlem i løpet av et kvartal ikke har oppfylt minstekravet for medlemskap efter følger av 2-4. gjelder ved endring av stillingsprosent. Se 11-6 annet ledd om risikodekning før utmelding. 2-7 Endring/utmeldiug ved gennomsniftsberegnede medlemskap er medlemmer i pensjonsordningen så lenge de mottar slike ytelser. Ansatte som Mr rett til attfèrings midlertidig uførepensjon eller uførepensjon etter kapittel Uforepensjonister opptaksvilkår som avviker fra vilkårene 2-2 og 2-3. Dersom det ikke er i strid med tariffavtale, kan det i tilslutningsavtale etter 1-2 fastsettes 2-5 Avtalte opptaksvilkår K4 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr

20 4-1 Fastseftelse av pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget fastsettes i hovedsak på samme måte som i lov om Statens Ppensjonskasse, ut fra fast lønn og pensjonsgivende tillegg i det arbeidsforhold som gir rett til medlemskap. Blir den ansattes lønn omregnet for å svare til follcebygdens ytelser, skal pensjonsgmnnlaget likevel ikke endres. 4-2 Faste tillegg Sidel8 av 46 1(4 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr Den som ønsker å betale frivillig premie, må melde dette til forsiloingsgiver innen 2 måneder fra den dag vedkommende ble meldt ut av pensjonsordningen. Mottar medlemmet melding om utmelding senere enn i måned etter fratredelsen, har medlemmet I måneds frist, regnet fra den dag medlemmet mottok meldingen, til å gi melding om vedkommende ønsker å fortsette premiebetaling. I ffisttiden er medlemmet sikret de samme pensjonsytelser som gjaldt før fratredelsen. Når særlige grunner gjør det rimelig, kan forsikringsgiver tillate slik premiebetaling selv om melding ikke er kommet inn før fristens utløp. Forsilaingsgiver kan tillate premieutbetaling for lengre tid enn 2 år når særlige grunner taler for det. Når den egne premiebetaling etter dette punkt opphorer uten at medlemskapet i TPO fortsetter gjennom arbeidsgiver, gjelder bestemmelsene i kapittel il. Premien for frivillig medlemskap fastsettes i samsvar med den ordinære premie i ordningen. Et medlem som ved permisjon uten lønn eller med delvis lønn betaler frivillig premie, skal innbetale slik premie direkte til forsikringsgiver innen de frister som fastsettes. Etter forfall kan det kreves renter etter lov om forsinkelsesrente. Kapiftel 3 Unntak fra medlemskap 3-1 Tjenestetid under 3 år Unntatt fra medlemskap er arbeidstakere som ved aldersgrensen ikke vil få en samlet pensjonsgivende tjenestetid på minst 3 år. 3-2 Medlemskap i folketrygden Arbeidstakere som ikke er medlem av den norske folketrygden skal ikke være medlem av pensjonsordningen. Kapiftel 4 Pensjonsgrunnlaget

21 Når et medlem har hatt arbeid med varierende arbeidstid, skal det ved pensjoneringen tariffavtale mellom KA og arbeidstakemes organisasjoner. stillingsprosent etter utløpet av siste kvartal før pensjoneringstidspunktet. Ved fastseftelsen medregnes først og fremst perioder med den høyeste stillingsprosenten og ikke med mer enn 4-3 Gjennomsnittilg sfihlingsprosent Faste tillegg utover regulativlønn tas med som pensjonsgivende etter regler som fastsettes i fastsettes en gjennomsnittlig stillingsprosent. Det skal ses bort fra endringer av Side 19 av 46 Kapittel 5- Medlemstid kapittel Nonneringer og justeringer før medlemmets endelige pensjonering, men etter at lønnen opphørte, far ikke betydning for pensjonsgrunnlaget. andre sammenligninger av grunnlag, skal grunnlagene reguleres med lønnsveksten, jf. ETA I alle de tilfeller hvor det på et senere tidspunkt skal foretas gjennomsnittsberegninger eller 4-7 Regulering av pensjonsgrunnlag pensjonsberegningen. Dersom et medlem har hatt flere stillinger samtidig, skal stillingene ses under ett ved 4-6 Samfidige stillinger Denne paragrafen gjelder ikke ved beregning av attførings-/uførepensjon etter kapittel 8. forsikringstaker følger nevnte tariffavtale. det høyere grunnlag, jf. HTA kap. 2 pkt Minstegrensen legges til grunn selv om ikke I tariffavtale mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene fastsettes hvor lenge man må ha hatt ikke skyldes alminnelig lønnsregulering, skal det høyere grunnlag gjelde for tiden før Når et medlem har hatt høyere pensjonsgrunnlag enn på pensjoneringsfidspunktet og dette grunnlaget gikk ned, og det lavere grunnlag for resten av medlemstiden. Ved eventuell deltidsstilling er det pensjonsgrunnlaget ved Ml stilling som er avgjørende for sammenligningen. 4-5 Nedgang i pensjonsgrunnlag før skal likevel beregnes av et pensjonsgrunnlag hvor bare 1/3 av lønn mellom 8 og 12 G er medregnet. Pensjonsgrunnlaget begrenses slik at den del av lønnen som overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (12 G) likevel ikke medregnes. Pensjon på grunnlag av fratreden 4-4 Lønn over 12 G utgangspunkt i regulativlønn for Ml stilling, omregner denne i henhold til gjennomsnittlig stillingsprosent, og medregner tillegg etter 4-2. den tid som svarer til full pensjon. Når pensjonsgrunnlaget skal beregnes, tar man K4 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon fl/bud/krav nr

22 5-4 Avrundingsregler Ved beregning av samlet medlemstid blir del av år på 6 måneder eller mer regnet som helt år, mens del av år på under 6 måneder ikke blir regnet med. Kapiftel 6 - Aldersgrense Side 20 av 46 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interessearganisasjon Tilbud/krav nr Tid som medregnes Som medlemstid ved beregning av pensjon regnes den tid det er betalt medlemsinnskudd for. Som medlemstid regnes også den tid medlemmet har oppebåret attfødngpensjon midlertidig uforepensjon eller uforepensjon, likevel slik at pensjonsgrunnlaget fastsettes i forhold til uføregraden i nevnte tidsrom. Dette kan fravikes ved tilståelsen av attfodng3pcnsjon midlertidig uførepensjon eller uførepensjon. Ved etterinnmelding eller endringer i medlemskapet tilbake i tid, er det en betingelse for medregning av medlemstiden at arbeidsgiver betaler en forsikringsteknisk beregnet engangspremie. 5-2 Medregning av medlemstid i annen ordning TPO skal være omfattet av avtale mellom lovfestede pensjonsordninger, offentlige pensjonskasser og livselskap som fotvalter offentlige tjenestepensjonsordninger om overføring av pensjonsansiennitet ( overføringsavtalen ). For dem som er omfattet av avtalen, medregnes medlemstiden i de pensjonsordninger det er inngått avtale med. Pensjonen blir beregnet som om all opptjening hadde skjedd i én pensjonsordning, og hele pensjonen utbetales fra den pensjonsordning vedkommende sist var medlem av. Avtalen regulerer også hvordan pensjonen skal fastsettes hvis arbeidstakeren helt eller delvis har samtidig opptjening i flere pensjonsordninger. Det kan også avtales regler for medlemskap i de tilfeller hvor arbeidstaker samtidig har flere stillinger hos samme arbeidsgiver som hører inn under flere pensjonsordninger. Det kan da bestemmes at arbeidstaker skal innmeldes på grunnlag av sitt samlede arbeidsforhold i en av ordningene. 5-3 Fremtidig medlemstid Ved beregning av attforingg midlertidig uføre-/uføre, ektefelle- og bamepensjon medregnes fremtidig medlemstid etter bestemmelsene i hhv , 9-2 og 10-2.

23 I års tjeneste i den nye stillingen. Se likevel 7-2. er tilsvarende stilling i staten, kan tariffpartene fastsette aldersgrense for stillingen. Ved overgang til stilling med annen aldersgrense legges den nye aldersgrensen til grunn etter det hovedffinksjonen som avgjør hvilken aldersgrense vedkommende skal ha. Aldersgrensen er 70 år, eller den aldersgrense som til enhver tid gjelder i staten for tilsvarende stilling dersom særaldersgrensen i staten er 65 år eller lavere. I tvilstilfelle, eller hvis det ikke For arbeidstakere som har forskjellige firnlcsjoner eller stillinger hos samme arbeidsgiver er 6-1 Aldersgrense Side 21 av Overgang til stilling med høyere aldersgrense pkt. 5 eller 6 ovenfor. alderspensjon etter 7-4 f) dersom de er omfattet av tariffavtale om AFP, og fyller kravene i Medlemmer og andre arbeidstakere ansatt hos arbeidsgiver tilsluttet TPO har rett til før frafreden. Stillingsreduksjonen regnes med utgangspunkt i stillingsprosent ved utløpet av siste kvartal 5 og 6 til en person som mottar eller har mottatt avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven. folketrygden. Er det tatt ut alderspensjon fra folketrygden, må den stanses før det gis pensjon etter I. ledd nummer 4, 5 og 6. Det kan heller ikke ytes alderspensjon etter 1. ledd nummer 4, Alderspensjon etter I. ledd nummer 4, 5 og 6 kan ikke tas ut samtidig med alderspensjon fra (AFP) i KAs tariffområde eller tilsvarende hav i andre AFP-vedtekter som måtte frafreden og har nå fylt 65 år. 5. medlemmet har fylt 65 år og fyller vilkårene i 4 i vedtektene for avtalefestet pensjon 6. medlemmet fratrådte før fylte 65 år, fylte vilkårene for avtalefestet pensjon ved 4. medlemmet har fylt 65 år og har minst 10 års medlemstid etter fylte 50 år eller aldersgrensen eller gjelde for vedkommende eller 2. sum av alder og medlemstid er minst 85 år og det ikke er mer enn 3 år igjen til 3. medlemmet har fylt 67 år eller 1. aldersgrensen er nådd eller Fratrer et medlem helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10% av flill stilling, har det rett til alderspensjon beregnet etter 7-4 a) til e) dersom 7-1 Villcår for alderspensjon Kapittel 7 - Alderspensjon KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr

24 c) Ved delvis fratreden, (jf. 7-I), kan det utbetales gradert alderspensjon. Dersom arbeidstakeren har opptjent all pensjon i stilling med deltid, beregnes først en nedgang med utgangspunkt i gjennomsnittlig stillingsprosent (If. 4-3). Deretter settes pensjonsgraden lik nedgangen i prosent av gjennomsnittlig sfillingsprosent. Ved endelig frafreden regnes den resterende pensjon for seg. d) Alderspensjonen skal levealdeijusteres etter bestemmelsene i HTA kap e) Forsørger medlemmet barn under 18 år, skal det for hvert barn ytes et barnetillegg på 10 % av alderspensjonen etter levealdersjustering. Alderspensjonen med bametillegg må likevel ikke overstige 90 % av pensjonsgrunnlaget etter levealdersjustering når pensjonen er beregnet etter full tjenestetid. Er pensjonen Side 22 av 46 K4 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjan Tilbud/krav nr Medlem som i løpet av de siste 10 år før pensjon har gått over fra stilling med lavere aldersgrense til stilling med høyere aldersgrense, har rett til alderspensjon når følgende vilkår er oppfylt: a) Medlemmet ville hatt rett til alderspensjon etter den tidligere aldersgrense. b) Medlemmet har innehatt stilling med lavere aldersgrense i minst 15 år. c) Den tidligere stillingens lavere aldersgrense er begrunnet med at tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på arbeidstakeme, slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år, jf. lov om aldersgrenser 2 bokstav a). 7-3 Pensjonsgrunnlag Pensjonen beregnes av medlemmets pensjonsgnrnnlag når det fratrer stillingen, jf. likevel bestemmelsene i 4-3 til 4-7 og KTA kap. 2 punkt økning i pensjonogrunnlaget som fi1ge av lønnsforhøyelse de siste 2 år før fratreden med aldcrspensjon, ses bort fra ved pensjonoberegningen med mindre lonnsforhoyeloen skyldes automatisk virkende lonnsregulering ved sentrale og lokale forhandlinger. I tillegg medregnes inntil 60 av foliceftygdens grunnbeløp gitt som individuollo lonnstillegg ved lokale lønnsforhøyningerjf. HTA kap. 2 punkt Dersom lokalt fastsatt lonnoforhøyelse de siste 2 år, ut over unntakene nevnt i foregående lodd, likcvel skal inngå pensjonoberogningen, skal merpensjonen som følge av dette del&es av afbeidsgivcr i sin helhet. Når lønnen forhøyes med en virkningsdato senere enn siste regulering av folkeuygdens gunnbclap. medregnes lonnsolcningen som om den var skjedd samme dato som grunnbelopsendringen. 74 Beregning av alderspensjon Den årlige alderspensjon beregnes slik: a) Har medlemmet en medlemstid på 30 år eller mer, rar vedkommende flill alderspensjon. Denne skal være 66 % av pensjonsgmnnlaget. b) Har medlemmet en medlemstid på mindre enn 30 år, skal vedkommende ha avkortet alderspensjon som utgjør så mange frettideler av full pensjon som medlemmet har medlemsår.

25 Et medlem som samtidig tjener opp rett til pensjon i mer enn ett arbeidsforhold og fratrer et av jf. også 5-2 siste ledd. disse med rett til løpende pensjon, far pensjonen beregnet etter regler som fastsettes av TPO, 7-5 Samtidige arbeidsforhold fl Medlem eller arbeidstaker som fratrer etter fylte 65 år eller går direkte over fra maksimumsbeløpet tilsvarende. redusert etter bokstav b) eller gradert etter bokstav c), reduseres avtalefestet pensjon, skal ha en alderspensjon som inntil 67 år minst utgjør pensjonen beregnet etter vedtektene for AFP i KAs tatiffområde. Side 23 av 46 folketrygden bruker til enhver tid. Ved vurdering av om det foreligger sykdom bmkes det samme sykdomsbcgrepet som folketrygd eller har rett til lønn fra arbeidsgiver i henhold til sentralt avtalt tariffavtale. Uforepensjon utbetales ikke så lenge medleet har rett til sykepenger etter lov om 8, 8 5 og 8.6. denred mister eller far redusert sin arbeidsmnntela, har rett til ufepensjonjf. likevel 8 2, Et medlem som ikke kan fortsette i sin vanlige stilling på grunn av sykdom eller skade og som 8 i Vilkår for aftfaringspensjon(uforepensjon Kapittel 8 Attforingspensjonluforepensjon c). Er forskjellen minst 10 prosentenheter, utbetales fortsatt pensjon beregnet etter reglene i 7-4 utløpet av siste kvartal før fratreden og ny stillingsprosent er mindre enn 10 prosentenheter. Alderspensjonen faller helt bort dersom forskjellen mellom registrert stillingsprosent ved innskuddspliktig stilling, jf. 2 2 og 2 3. kapittel 2. Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende under overføringsavtalen med Statens Ppensjonskasse. Løpende alderspensjon reduseres eller faller bort dersom pensjonisten på ny tar dersom pensjonisten tar stilling som er innskuddspliktig i annen pensjonsordning som går inn 7-7 Ny innskuddspliktig stilling av ffill tjenestetid. Er alderspensjonen ikke beregnet for flull tjenestetid, skal fradragsbeløpet Sykepenger fra folketrygden, beregnet av samme inntekter som har vært pensjonsgivende for alderspensjonen, går til fradrag i sin helhet dersom alderspensjonen er beregnet på grunnlag avkortes forholdsmessig. 7-6 Fradrag for sykepenger K4 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr

26 -8-S Sclvforskyldt ufarhet Rett til uforepensjon inntrer ilcke når medlemmet fornettlig er i skyld at det er blitt udyktig til å utføre sin tjeneste. Medlemmet har heller ikke rett til uforepensjon dersom det uten rimelig grunn nckter å ta imot tilbud om behandling og/eller arbeidsrettede tiltak. 8 6 Dispcnsasjonadgang Når særlige grunnen taler for det, kan forsflcfingsgiver-tilstå hel eller delvis pensjon selv om et tilfelle rammes av SI ellers 5. For medlemmer med vaderende arbeidstid kan forsikdngsgiver vedta næere anvendelse av 5 I. Side 24 av 46 K4 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr Kan attfødng være hensiktsmessig, kun det i stedet for uførepensjon tilstås attforingspensjon. For attforingspensjon gjelder samme regler som ved ufurepensjon. Bestemmelsene om uferepensjon clder tilsvarende for medlem som fratrer sin stilling på grunn av aldernsveldcclse etter fylte 64 år, såfremt medlemmet har hatt sammenhengende tjeneste i minst 5 år umiddelbart før frafroden. 8 2 Fastsefteko av uforcgrad Ufunponsjonen fastsettes etter en ufaregrad som svarer til den reduksjon av inntekt ufirheten har modfurt. Som stiuingspmsent fhr uførheten regnes stiuingsprosent ved utløpet av siste kvartal flir medlenmet ble ufur. Når medlemmut blir tilstått ufiwopennjon fra foficehygden, skal ufnrepensjon etter bestemmelsene i disse vedtekter ytes etter samme ufbregrad som i follcebygden. Forniloingogiver kan fravike denne ufiregrad når særlige grunner tilsier det. Utbrepensjonen kan avkortes eller falle bort selv om medlemmet er udyktig til tjeneste i sin stilling dersom vedkommende må antas å kunne skaffe seg annet hovelig arbeid. Uavkortet attforingspensjon kan likevel fllstås for en tid av inntil 2 år fra pensjonen begynte å løpe. 8 3 Revurdering Spørsmålet om fortsatt uforepensjon og uføregaden kan til enhver tid tas opp til ny 8 4 Karenstid Rett til uforepensjon inntrer ikke når uforheten inntrer irmen 2 år etter innmcldingen og skyldes en sykdom eller ble som mcdlcmmet led av eller hadde sptomer på da det ble innmeldt og som det må antas at medlernmet kjente til. Det skal ses bort fra olming av stillingsprosent eller lønn senere ean 2 år før ufhrheten inntrer, dersom uforheten skyldes en sykdom eller lyte medlemmet led av eller hadde s)ptomer på ved økningen og som det må antas at medlemmet da kjente til. Dette gjelder likevel ikke lenisforhnyelscr som skyldes automatisk virkende lønnaregulativ eller en alminnelig lonnsrcguleting.

27 Medlem som gjør krav på uforepensjon, plikter å la seg undersøke av lege, eventuelt legge seg skjema som fastsettes av fornikngsgiver. Undersøkelsen og legeerklwiing betales av forsikringzgiver. forlange at vedkommende selv skal betale omkostningene. forlanger det. Har pensjonisten olav krevd ny behandling etter 83, kan forsikringsgiver Den som oppebærer uforepensjon, plikter å skaffe ny legeerldæng når fornikringogiver inn på sykehus for undersøkelse, dersom fomilaingiigiver ber om det. Legeerklwdng avgis på 8 7 Medisinsk undcnokclsc Side 25 av 46 Kapittel 8 - Midlertidig uforepensjon og uforepensjon bestemmelsene efter kapittel 7. En uforepensjonist som har nådd aldersgrensen for sin stilling, skal ha aldersponsjon efter 8 10 Overgang 61 alderspensjon Denne paragrafen kan fravilces ved innvilgelsen av ufurepensjon. Så lenge det løper uforepensjon, har medlemmet rett til å bli helt eller delvis fritatt for å betale av arbeidsuførhet. det innskudd som er fastsatt for vedkommende. Innshddsffitakets grad retter seg etter graden 8 9 Fritak for mcdlemsinnskudd og garantett pensjonsnivå (HTA kap.2 punkt 2.1.4). I bokstav a), b) og e), unntatt bestemmelsene om levealderojustering (ETA kap.2 punkt 2.1.3) sentral tariffavtale opphorer. Uforepensjon ved 100 % uferegrad beregnes i samsvar med 7 Pensjonen reguleres som om den var igangsatt fra det tidspunkt red til lønn i henhold til skal også reduseres tilsvarende ved ufiregrad under 100 %. Ufbrcpensjon ved 100 % uforegrad beregnes i samsvar med 7 I bokstav a), b) og e). Ved lavere utbregrad reduseres pensjonen tilsvarende. Moksimumsbelupct efter 7 4 bokstav o) av siste lc. fbr det ble ufoft dersom stillrngsprooanten på dette tidspunkt er høyere mm Pensjonsgmnnlaget beregnes likevel ut fra den stiulingsprosent medlemmet hadde ved utløpet rett til lønn fra arbeidsgiver opphorer i henhold til sentral tariffavtale og den medlemstid Pensjonen beregnes ut fra det pensjonsgrunnlag,jf. kapa, medlemmet har på det tidspunkt medlemmet ville ha Mtt om det hadde blitt stående i sin stilling til aldersgrensen. gjennomsnittlig stillingaprosent beregnet etter reglene i I 3. Pensjonsgrunnlaget kan bli begrenset etter reglene i 8 I annet ledd. 8 8 Beregning av uforepensjon LI Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tilbud/krav nr

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2014 KA KRAV/TILBUD NR. 1 19. JUNI 2014 KLOKKEN 09:30 HOVEDLINJER FOR REVISJONEN AV HTA PER 01.05.2014 Konkurransen om godt kvalifisert arbeidskraft er merkbar for KAs medlemmer.

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 22 Gjelder fra 01.05.2014 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde DOK 1 16. juni 2014 Delta Parat Krav til TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med virkning 01.05.14

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter TILBUD/KRAV NR. 1 17. JUNI 2016 KLOKKEN 10:00 HOVEDLINJER FOR REVISJONEN AV HTA PR. 01.05.2016 KA legger følgende

Detaljer

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

PR 01.05.2014 URAVSTEMNING. Vedlegg til rundskriv nr 6/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel

PR 01.05.2014 URAVSTEMNING. Vedlegg til rundskriv nr 6/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2014 URAVSTEMNING Vedlegg til rundskriv nr 6/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel Svarfrist: Onsdag 20. august klokken 16:00 (fristen må overholdes) Stemme

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( )

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( ) Lovvedtak 86 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L (2009 2010), jf. Prop. 107 L (2009 2010) I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Vedtekter for offentlig tjenestepensjon

Vedtekter for offentlig tjenestepensjon Vedtekter for offentlig tjenestepensjon FELLESORDNINGEN FOR FYLKESKOMMUNER, HELSEFORETAK, KOMMUNER OG BEDRIFTER Innhold 1. Pensjonsordningens formål 6 2. Hvem pensjonsordningen omfatter 8 3. Unntak fra

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 8 Gjelder fra 01.01.2011 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 2 Innhold 1. Omfang 4 2. Pensjonsgrunnlaget 4 3.

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter TILBUD/KRAV NR. 3/ VEDLEGG TIL PROTOKOLL 20. JUNI 2016 KLOKKEN 22:15 I. ØKONOMI 2016 a) HTA kapittel 4 - sentrale

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN VEDTEKTER FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov Lovvedtak 31 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII I Stortingets møte 13. desember 2010 ble det gjort slikt

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet 2/23 Gjeldende fra 3/23 1 Legeordningens formål og organisasjon... 4 2 Legeordningens omfang... 5

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 2

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 2 Vedtekter Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene Utgave 2 Gjelder fra 01.04.2013 Innhold Del 1 Vedtekter for Pensjonsordningen for sykehusleger 3 Kap. 1 Pensjonsordningens formål og

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 21 Gjelder fra 01.04.2013 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1 Sola kommune 11.mai 2011 1 Innhold Tariffestet kollektiv tjenestepensjon Generelle bestemmelser Pensjonsytelsene Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Regneeksempler 2 Hvem pensjonsordningen omfatter

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 2 24. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 Det vises til KS` tilbud nr. 1, 3. april 2014. For øvrig legger KS følgende til grunn: I ØKONOMI

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 2 24. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 Det vises til KS` tilbud nr. 1, 3. april 2014. For øvrig legger KS følgende til grunn: I ØKONOMI

Detaljer

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 3

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 3 Vedtekter Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene Utgave 3 Gjelder fra 01.01.2016 Innhold Del 1 Vedtekter for Pensjonsordningen for sykehusleger 4 Kap. 1 Pensjonsordningens formål og

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 3

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 3 Vedtekter Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene Utgave 3 Gjelder fra 01.01.2015 2 Innhold Del 1 Vedtekter for Pensjonsordningen for sykehusleger 4 Kap. 1 Pensjonsordningens formål

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/22 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem pensjonsordningen

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2014 KA KRAV/TILBUD NR. 2 19. JUNI 2014 KLOKKEN 16:00 I. ØKONOMI 2014 a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2014,

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Pensjonsvedtekter for Sporveien er vedtatt av Styret 21.11.2014 og gjelder fra vedtaksdato med unntak av kapittel 6 som gjelder fra 1.1.2015.

Pensjonsvedtekter for Sporveien er vedtatt av Styret 21.11.2014 og gjelder fra vedtaksdato med unntak av kapittel 6 som gjelder fra 1.1.2015. PENSJONSVEDTEKTER FOR SPORVEIEN OSLO AS Vedtekten gjelder for Sporveien Oslo AS, Sporveien Trikken AS og Sporveien T-banen AS, i pensjonsvedtekten omtalt under fellesbetegnelsen Sporveien eller arbeidsgiver.

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner

Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner Vedlegg 5 Vedtekter for tjenestepensjonsordning TPO Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Side 1 av 5 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Vi viser til rundskriv nr 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale.

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

a) Generelt tillegg Med virkning fra 01.07.2010 gis et generelt tillegg på kr 2.000 til alle ansatte i lønnsgruppe 3.

a) Generelt tillegg Med virkning fra 01.07.2010 gis et generelt tillegg på kr 2.000 til alle ansatte i lønnsgruppe 3. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-085, 2010-086, 2010-087, 2010-088, 2010-089 og 2010-092 mellom FAGFORBUNDET, DELTA, PARAT, UNIO, KATEKETFORENINGEN og FO på den ene side og KIRKELIG ARBEIDSGIVER- OG

Detaljer

Moss kommunale pensjonskasse

Moss kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse din pensjonskasse Om denne brosjyren Denne brosjyren tar sikte på en innføring i hvordan Moss kommunale pensjonskasse beregner sine pensjoner. Brosjyren gir ikke svar på alle

Detaljer

1-4 Regulering av pensjoner Pensjonene skal reguleres som bestemt i tariffavtale mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene.

1-4 Regulering av pensjoner Pensjonene skal reguleres som bestemt i tariffavtale mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene. VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014 VEFSN KOMMUNE Saksbehandle Kari Bjørnli Tlf: 75 10 11 80 Arkiv: 515 r: Arkivsaksnr.: 14/129-15 TARIFF 2014 - URAVSTEMMING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 1 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Hovedtariffavtalen KA 2012 2014 Vedlegg 2: Vedtekter TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 2

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 2 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 2 Gjelder fra 01.01.2015 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2012 KA KRAV/TILBUD NR. 1 18. JUNI 2012 KLOKKEN 11:00 HOVEDLINJER FOR REVSÌSJONEN AV HTA PER 01.05.2012 Kirkelig sektor opplever, som mange andre sektorer, økt konkurranse

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Detaljer

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 Byrådssak 342/13 Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 GOMI ESARK-0870-201200048-107 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 25 09 13 sak 191-13

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og - ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet ved midlertidig

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

TARIFFREVISJONEN 1. MAI Krav/tilbud nr august 2010 kl 13.00

TARIFFREVISJONEN 1. MAI Krav/tilbud nr august 2010 kl 13.00 TARIFFREVISJONEN 1. MAI 2010 Krav/tilbud nr 2 16. august 2010 kl 13.00 1. LØNN Det vises til KAs krav/tilbud nr 1. KA legger videre til grunn: a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,1 % av

Detaljer

Høring Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høring Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor ARBEIDSDEPARTEMENTE / ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET M OTTATT 18 JAN 2010 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Pensjonsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200905712-/FH Vår ref.: Dato:

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Enighet i KS-oppgjøret

Enighet i KS-oppgjøret Enighet i -oppgjøret Det ble natt til 26. mai oppnådd enighet mellom Delta og i meklingen om årets lønnsoppgjør. Det har vært en krevende og komplisert mekling med mange vanskelige enkeltelementer. Oppgjøret

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000.

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000. I. Økonomi 1. HTA kapittel 4 - generelt tillegg Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000. Virkningsdato

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt Side 1 av 5 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Vi viser til rundskriv nr. 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer