Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 067/03 REFERATSAKER 068/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 069/03 FORSLAG TIL ENDRING AV GATENAVN PÅ HAVNEOMRÅDET 070/03 ÅSEN SENTRUM - UTSKIFTING AV VANNLEDNING 071/03 INVISERINGER I NYE P-AUTOMATER OG BAKSYSTEM 072/03 INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE 073/03 REGNSKAP PR (1.HALVÅR) 074/03 SKATTEREGNSKAPET 1.HALVÅR /03 INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABLERING AV OG DELTAKELSE I INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (IHT) 076/03 BYGGEREGNSKAP FOR UTBYGGING PÅ NESHEIM SKOLE, SKOLEPAVILJONG PÅ REITHAUG OG STRUKTURTILTAK PÅ DIVERSE SKOLER. 077/03 VALG AV VARAREPRESENTANT TIL STYRET FOR PPT Levanger, Odd-E. Thraning Ordfører

2 LEVANGER KOMMUNE REFERATSAKER REFERATSAKER Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 067/03 Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. DOKUMENTER TIL REFERERING: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 03/11082 U Opplysningsvesenets ALSTADHAUG KIRKE /11514 I fond STATENS VEGVESEN, PRESTEGÅRDENS SKJEBNE ÅRSMELDING STATENS VEGVESEN

3 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR GODKJENNING AV MØTEBOK Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 068/03 Forslag til vedtak: Protokoll fra formannskapets møte den godkjennes.

4 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR FORSLAG TIL ENDRING AV GATENAVN PÅ HAVNEOMRÅDET Saksansvarlig: Finn Christiansen Arkiv: K2-L32, K3-&21 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av:for Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet FCH 069/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Havnevegen gis navnet Ravns gt. Vedlegg: 1. Brev fra Sveinung Havik til Levanger kommune v/ ordfører datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Sveinung Havik har i brev til Levanger kommune v/ ordfører datert den fremmet forslag om at Havnevegen endrer navn til Ravns gt. Industriområdet på havna består i dag av tre gater. Den lengste sammenhengende veien heter Havnevegen og går fra Piren langs elva og møter Kirkegata ved brufoten. To kortere parallelle veier heter Gunnlaug Ormstungesgt., og av nyere dato er Helga den fagres gt. Foranledningen til at de to forannevnte gater har historiske navn er en islandsk ættesaga nedskrevet på siste del av 1200-tallet der stedet Levanger er omtalt. I Gunnlaug Ormstunges saga er det omtalt at islendingen Ravn ble drept ved holmgang inne på Verdalsfjellet og senere gravlagt på Levanger. Vurdering: Rådmannen slutter seg til anmodningen om at Havnevegen endrer navn til Ravns gt. under henvisning til den argumentasjon som fremkommer i forslagstillers brev av den

5 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR ÅSEN SENTRUM UTSKIFTING AV VANNLEDNING - FORPROSJEKT Saksansvarlig: Bjørn Sandvik Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet BSN 070/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Det framlagte forprosjekt for utskifting av vannledninger i Åsen sentrum med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet: 6620 Utskiftning ledninger Åsen 2003 kr Vannforsyning Åsen Vedlegg: 1. Situasjonsplan. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Deler av vannledningsnettet i Åsen sentrum består av gamle Ø 100 mm støpejerns- og eternitledninger. Det er en god del lekkasje på dette nettet og rørdimensjonen er også i knappeste laget for leveranse mot Hopla der rørdimensjonen er Ø 160 mm. Det er avsatt kr til utskifting av ledninger i Åsen sentrum på investeringsbudsjettet i Videre er det avsatt kr til vannforsyning Åsen. Planer for utskifting av vannledning mellom samvirkelaget og bensinstasjonen og fra E6 til Stokkbakkan er utarbeidet, og anleggsarbeidet ønskes utført som anbudsarbeid i løpet av høsten.

6 Kostnadene med anlegget er beregnet til kr Rigg kr Materiell Grøftekostnader Rørpressing Rehabilitering av veg Erstatninger Prosjektering/byggeledelse Uforutsett Sum Vurdering: Det er viktig at lekkasjer på ledningsnettet er minst mulig bl.a. for å holde driftskostnadene nede. Dette blir ikke mindre viktig når det i nær framtid skal leveres renset vatn til området. D et er også viktig å oppdimensjonere ledningsnettet i Åsen sentrum slik at det får samme dimensjon som ledningen mot Hopla bl.a. med hensyn på brannvannsdekning. Anlegget er kostnadsberegnet til kr og kan finansieres på følgende måte fra investeringsbudsjettet: 6620 Utskiftning ledninger Åsen 2003 kr Vannforsyning Åsen

7 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INVISERINGER I NYE P-AUTOMATER OG BAKSYSTEM Saksansvarlig: Turid Inderberg Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet TIN 071/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Resultatenheten veg, park og parkering gis tillatelse til å bruke inntil kr ,- av Parkeringsfondet for å gjøre avgiftsparkeringen i Levanger kommune operativ og oppdatert. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det er i den senere tid utført hærværk på våre p-automater. Dvs. at vi på nåværende tidspunkt er 4 automater ute av drift. Automatene lar seg ikke reparere. Automatparken vår er 8 12 år gammel. Resultatenheten veg, park og parkering har vært i kontakt med leverandør av et nytt system som er langt mer brukervennlig både for operatør og kunde. De har et baksystem som hele tiden forteller hvor mye som er på automaten, når billetter skal etterfylles og ikke minst de kan kobles til et alarmsystem. Nåværende automater har et manuell system. Trafikkbetjentene må gå inn i maskinen for å kjøre ut rapporter. Tidkrevende. Nypris pr. automat er ca. kr ,-. Da får du en automat som tar kort, mynter, veksler, og gir muligheter for etterskuddsbetaling. Dette systemet avhenger av GSM, Pc, Modem etc. Investeringene her er ca ,- + montering, og opplæring. Vurdering: Vi har i de senere år utvidet kontrollen på følgende p-plasser: Megakjeller, P-kjeller i Jernbanegt og Høgskolen (Røstad). I tillegg har Levanger videregående ønske om kontroll. En nyinvestering gjør oss bedre i stand til en enklere kontroll som igjen gjør trafikkbetjenten i stand til å ivareta de andre oppgaver, så som trafikkframkommelighet, trafikksikkerhet osv. De nye P-automatene er svært publikumsvennlige. De tar mynter du velger ønsket p-tid og får tilbake vekselpenger. De tar kort. Du kan betale når du forlater plassen, etterskuddsvis.

8 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE Saksansvarlig: Erling Steinmo Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet EST Formannskapet EST 055/03 Formannskapet EST 072/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. På bakgrunn av de oppsatte beregninger av de årslige driftsutgifter for den kommunale transporttjenesten, og det innkomne anbud på transporttjenesten fra Levanger taxi, opprettholdes den kommunale transporttjenesten. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta innkjøp av inntil 2 minibusser innenfor rammen av kr. Kjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Brev fra Skogn taxi av Anbud fra Levanger taxi av Anbudsinvitasjon til Levanger Taxi, Skogn taxi og Trønderbilene. Saksopplysninger: Etter foreløpig vedtak i forrige Formannskap den , ble det vedtatt at saken utsettes og at administrasjonen skulle ta kontakt med Drosjeeiere som disponerer minibusser for tilbud av transporttjenester. Dette ble da foretatt av økonomiavdelingen i samarbeid med Staupshaugen verksted, hvor vi da gikk ut med en skriftlig forspørsel til Levanger Taxi, Skogn Taxi og til Trønderbilene med anbudsfrist den 11. juli Ved fristens utløp hadde vi mottatt et brev fra Skogn Taxi, som takker for anbudsinnbydelsen, men som desverre ikke har kapasitet til å regne anbud på en såpass omfattende tjeneste. Videre mottok vi et fullstendig anbud på transporttjenesten fra Levanger Taxi på en årlig anbudssum på kr., som da inkluderer

9 transporttjenesten i Distrikt Sør, Distrikt Nord og Stausphaugen verksted. Parallelt med denne anbudsrunden har da arbeidsgruppa for transporttjenesten foretatt en beregning av utgiftene på den kommunale transporttjenesten. Det gir følgende beregning av utgiftene: Distrikt Nord/ Distrikt Sør: Staupshaugen: Skogn/ Åsen: Sjåførstillinger 2,5 årsverk: kr kr Ferievikarer for 2 sjåfører: kr Pensjonsavgift (12 %): kr kr Arbeidsgiveravgift (14,1 %): kr kr Kapitalutgifter 3 minibusser: kr kr Forsikring KLP : 3636 kr pr buss: kr kr Årsavgift: kr pr buss: kr kr Service verktstedutgifter: kr kr Drivstoff: 2500 mil x 8,40 x 1,0 = kr kr Sum årlige driftsutgifter Nord/ Sør: kr kr Sum årlige driftsutgifter: kr Når det gjelder sjåførstillingene, så benyttes det i dag 2 hele sjåførstillinger i forhold til tjenestene ved Staupshaugen verksted og dagtilbudet ved St. Eystein dagsenter, mens det i distrikt Sør benyttes 0,5 årsverk som sjåfør i forhold til dagtilbudet ved Skogn og Åsen helsetun. Den andre halvstillingen benyttes i dag som miljøarbeider ved dagtilbudet ved Skogn og Åsen, og er da ikke med i anbudsforespørselen på transport til drosjeeierne. Vurdering: Som det framgår av beregningene under saksopplysningene, er det kommunale tilbudet pr. i dag vesentlig billigere enn anbudet fra Levanger taxi. Prisforskjellen er på hele kr i favør av den kommunale transporttjenesten. Også når vi regner delprisen fra Levanger taxi for Distrikt Nord/ Staupshaugen verksted og for Distrikt Sør, så er de kommunale utgiftene billigere på begge disse deltjenestene med henholdsvis kr billigere og kr billigere. En del av forklaringen på den såpass store prisforskjellen på anbudet fra Levanger taxi og beregningene på den kommunale transporttjenesten, er selvsagt at Levanger Taxi må betale moms på en slik tjeneste, mens Levanger kommune slipper å betale moms på transporttjenesten, som er en del av kommunens egen virksomhet. Rådmannen vil derfor innstille på at den kommunale transporttjenesten opprettholdes som tidligere, og at det foretas innkjøp av inntil 2 minibusser for å kunne ha tilstrekkelig med minibusser for å kunne opprettholde den kommunale transporttjenesten på et forsvarlig nivå.

10 Formannskapet Forslag i møte: Representanten Svein E. Musum (UAVH.) fremmet flg. forslag: Saken utsettes og administrasjonen tar kontakt med Drosjeeiere som disponerer minibusser for tilbud om disse tjenester. Avstemning: Representanten Musum`s forslag om utsettelse, vedtatt med 9 mot 4 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling. FOR-055/03 Vedtak: Saken utsettes og administrasjonen tar kontakt med Drosjeeiere som disponerer minibusser for tilbud om disse tjenester. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Levanger kommune går til innkjøp av 2 stk minibusser til en samlet pris på kr. Innkjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Det foretas følgende budsjettreguleringer: Kjøp av transportmidler: : kr Kjøp av transportmidler: : kr Bruk av likviditetsreserve: : kr Bruk av likviditetsreserve: : kr 2. Når det gjelder valg av bilforhandler og minibuss-merke, så avgjøres dette etter delegert myndighet av rådmannen etter anbefaling fra brukergruppa. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Anbudsinnbydelse på salg alternativt utleie av minibusser, datert Saksopplysninger: Levanger kommune har gått ut med en anbudskonkurranse på kjøp alternativt leie av inntil 3 minibusser. Anbudskonkurransen har vært annonsert i Doffin-basen (landsomfattende database for offentlig innkjøp) og har i tillegg vært utsendt til 6 mulige leverandører i Levanger/ Verdal-regionen. Ved fristens utløp har kommunen mottatt pristilbud fra 3 ulike bilfirma: Mule Bil AS, Madsen Bil AS og Visborg Auto AS. Det ser ikke ut som vi ikke har driftsmidler til å drifte mer enn 2 minibusser. De to skal minibussene skal benyttes i forhold til transport til dagtilbudet ved St. Eystein dagsenter og til dagtilbudet ved Skogn helsetun/ Åsen helsetun. Det er i dag opprettet en sjåførstilling ved ved Staupshaugem verksted og en sjåførstilling i Distrikt Sør for å ivareta disse transportoppgavene.

11 Spørsmålet videre er da om kommunen skal gå for en fortsatt leieavtale eller om man skal foreta et kjøp av de to minibussene. Økonomiavdelingen har foretatt en følgende beregning av alternative kostnader ved leie (alternativ 1) og kjøp (alternativ 2) av 2 minibusser: Alternativ 1: Leie av 2 stk minibusser: Leie av minibusser: kr ,00 x 12 mnd x 2 busser = kr ,00 Forsikring KLP-skade: kr x 2 minibusser = kr ,00 Årsavgift/ vegavgift: kr x 2 minibusser = kr , Sum årlige driftsutgifter ved leie av 2 minibusser = kr , Alternativ 2: Kjøp av 2 stk. minibusser: Kapitalutgifter ved kjøp: kr x 12 mnd x 2 busser = kr ,00 (Renter/avdrag på lån kr 6,5 % rente 10 år) Forsikring KLP-skade: kr x 2 minibusser = kr ,00 Årsavgift/ vegavgift: kr x 2 minibusser = kr ,00 Service/ verkstedutgifter: kr x 2 minibusser = kr , Sum årlige driftsutgifter ved kjøp av 2 minibusser = kr , Årlig besparelse på kjøp i forhold til leie: kr , Vurdering: Når det gjelder valget mellom leie og kjøp av 2 minibusser, så ligger det en klar økonomisk besparelse ved valg av alternativ 2 (kjøp) i forhold til alternativ 1 ( leie). Den økonomiske besparelsen er på kr pr år, hvor vi har regnet en avskrivningstid på 10 år. Ser vi den økonomiske gevinsten over hele 10-årsperioden, vil vi få en samlet besparelse på hele kr. Under alternativ 1 er det regnet i fra billigste leiepris blant de 3 mulige leverandørene. Under alternativ 2 er det beregnet kapitalkostnader av et låneopptak på kr med 6,5 % rente og en lånetid på 10 år, og som er i samsvar med avskrivningstiden. På alternativ 2 har vi lagt inn en forholdsvis romslig margin på servicer, oljeskift, dekk og bilrekvisita på kr pr minibuss. I de første 2 3 årene vil disse utgiftene normalt være minimale, for så å øke utover i avskrivningsperioden. Når det gjelder verkstedutgifter og egenandeler ved bilskader, så er dette ikke beregnet her, men vil komme som en evt. merutgift på begge alternativer. En mulig ulempe ved valg av alternativ 2 (kjøp), er at kommunen da blir ansvarlig for å omsette minibussene etter 10 år, men markedet viser at det er stor etterspørsel etter brukte minibusser, så dette vurderes til ikke være noe større problem når den tid kommer. En mulig positiv side ved valg av alternativ 2 (kjøp) er at sjåførene vil få et bedre eierforhold til en minibuss som de vet skal ha i 10 år, enn de vil ha i forhold til en leiebuss som de skal ha i 3 år. Konklusjonen i saken er at den økonomiske besparelsen er såpass stor, at rådmannen innstiller på kjøp av 2 minibusser, og at kjøpet finansieres ved bruk av kommunens likviditetsreserve.

12 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR REGNSKAP PR (1.HALVÅR) Saksansvarlig: Meier Hallan Arkiv: K2- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet MHA 073/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Vedlegg: Ingen 1. Regnskapet pr tas til orientering 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettreserven på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet lønns- og pensjonsøkninger for Pensjonspremieavviket fra og med regnskapsåret 2002 føres med 1/15 over de 15 påfølgende år 4. Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelsen som er varslet i halvårsregnskapet. 5. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: I forbindelse med Forny-2001 ble det bestemt at rådmannen legger fram regnskapet kvartalsvis (4 ganger pr. år). For å gi en best mulig budsjettoppfølging, er årsbudsjettet periodisert månedsvis ut fra erfaringstall fra 2002-regnskapet og en vurdering av inneværende budsjettår. Et sammendrag av totalregnskapet pr er vist i tabellen nedenfor, sammenstilt med periodisert budsjett pr , årsbudsjettet og regnskap for tilsvarende periode i fjor.

13 Regnskap pr Regnskap pr. Budsjett pr. Årsbudsjett Regnskap pr. Totalt Lønn samlet Kjøp av varer og tjenester Tjenester som erst.. komm. egenprod Overf. uten motytelse Finansutgifter Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter Sum inntekter T O T A L T Vurdering: Totalresultatet for kommunen viser et lite merforbruk på 0,3 mill. kroner pr. 1. halvår ( 4,9 mill. kroner mot periodisert budsjett på 5,2 mill.). Sum utgifter er totalt på 51,5% av årsbudsjettet og samlede inntekter er på 52,2% av årsbudsjettet. For hele året forventes at inntektene vil bli på nivå med totalbudsjettet, men signaler fra flere enheter indikerer at kostnadene vil kunne bli vesentlig høyere enn årsbudsjettet. Som tidligere antatt viser kvartalsregnskapet og prognosen for året at årets budsjett er svært trangt, og det vil være behov for streng økonomistyring for å unngå store negative budsjettavvik. Det forventes at den avsatte budsjettreserve vil medgå til å dekke lønnsøkningene og varslet pensjonspremieøkning for året. I tillegg må pensjonspremieavviket fra 2002-regnskapet dekkes inn. Totalt premieavvik i 2002 utgjorde 9,2 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift). Mottatt rundskriv fra Kommunal- og Regionaldepartementet beskriver to alternative måter å regnskapsføre premieavvik på, sitat Kommunal og regionaldepartementet vil presisere at: årets premieavvik enten skal føres i sin helhet i påfølgende regnskapsår (jf 13-4 nr. C) eller føres med 1/15 over de 15 påfølgende regnskapsår (jf nr. D) kommunestyret eller fylkestinget skal selv vurdere og vedta hvordan årets premieavvik etter reglene skal håndteres vedtak om å håndtere årets premieavvik etter 13-4 nr. C eller etter nr. D vil begge være bindende også for håndteringen av senere års avvik positive og negative premieavvik skal håndteres likt Levanger kommune vil pga. sin økonomi ikke makte å regnskapsføre hele fjorårets premieavvik i Det er heller ikke tatt høyde for dette i budsjettet for Det foreslås derfor at kommunen vedtar alternativ to dvs. å føre 1/15 av premieavviket over de 15 påfølgende regnskapsår (jf nr. D). Det aller meste av lønnsjusteringene er nå ferdigforhandlet og det er foretatt beregninger over regnskapsmessig effekt for de forskjellige resultatområder. KLP har gitt en prognose på hva reguleringspremien vil utgjøre. Rådmannen har gjort en foreløpig berekning av lønns- og pensjonspremieøkningen og det antas at det avsatte budsjettreserven vil gå med til dette formål. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å fordele denne reserven når beregningene er klare.

14 Sykefravær Akk. året 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 2. Kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Sykefraværet viste en positiv utvikling gjennom hele 2002 som diagrammet ovenfor viser. Fraværsprosenten første kvartal i år gikk litt opp i forhold til samme periode i fjor. Andre kvartal i år viser igjen en bedring, slik at akkumulert fravær hittil i år er på 8,8% mot 9,1% til samme tid i fjor. Oversikt over fravær første halvår 2003 pr resultatenhet er vist i tabellen nedenfor:

15 Fraværs-% 1.halvår- NR. ENHET NAVN POLITISKE ORGANER RÅDMANNEN M/ STAB 3, STØTTEAVDELINGEN 5, FELLESOMRÅDER 8, KEMNEREN 0, SERVICEKONTORET 16, INNVANDRERTJENESTEN 9, MULE OPPVEKSTSENTER 12, LEVANGER OPPVEKSTSENTER 6, HALSAN SKOLE 7, NESHEIM SKOLE 4, SKOGN BARNE- OG U.SKOLE 9, EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER 4, ÅSEN OPPVEKSTSENTER 5, YTTERØY OPPVEKSTSENTER 1, FROL UNGDOMSSKOLE 4, NESSET UNGDOMSSKOLE 6, MOMARKA BARNEHAGE 6, FOREBYGGING OG OPPVEKST 4, HELSE-SOS / REHABILITERING 4, BARNEVERNET 4, STAUPSHAUGEN VERKSTED 18, DISTRIKT NORD 15, DISTRIKT SØR 11, LANDBRUK 1, KULTUR 4, FESTIVITETEN 3, PLAN OG BYGGESAK 2, OPPMÅLING DRIFT-ANLEGG 6, BYGG -EIENDOM 11, VANN OG AVLØP 9, VEG,PARK OG PARKERING 12, BRANN- OG FEIERVESEN 4,39 Det jobbes aktivt for å få redusert fraværet, bl.a. med tiltak innenfor IA-avtalen. Alle enheter har oppfølging av sykefravær på sine styringskort.

16 De enkelte resultatenhetene: Tabellen nedenfor er det satt opp et sammendrag av de enkelte resultatenhetenes regnskap pr Periodiseringen er i samråd med enhetslederne beregnet ut fra erfaringstall for de største resultatelementene og en naturlig fordeling på årets budsjett. Alle enhetslederne gjør en vurdering av regnskapstallene pr og av årsresultatet, og dette leveres til rådmannen sammen med rulleringen av enhetenes styringskort. Regnskap pr Regnskap pr. Budsjett pr. Årsbudsjett Regnskap pr. % avvik % forbruk Pr. resultatområde halvår-03 av årsbud Politiske organer ,02 32, Rådmannen m/ stab ,49 44, Støtteavdelingen ,43 38, Fellesområder ,82 55, Næringsarbeide ,43 35, Næringsmiddeltilsynet ,17 50, Kirker m.v ,43 48, Kommuneskogen ,08 30, Oppvekst felles ,72-113, Kemneren ,77 46, Servicekontoret ,92 36, Innvandrertjenesten , , Mule oppvekstsenter ,48 44, Levanger oppvekstsenter ,22 57, Halsan skole ,32 49, Nesheim skole ,75 53, Skogn barne- og ungdomsskole ,89 51, Ekne/tuv oppvekstsenter ,18 51, Åsen oppvekstsenter ,95 50, Ytterøy oppvekstsenter ,42 51, Frol ungdomsskole ,55 55, Nesset ungdomsskole ,76 50, Momarka barnehage ,89 15, Forebygging ,58 53, Helse/sosial/rehabilitering ,30 54, Barnevern ,33 65, Staupshaugen verksted/voksen ,82 47, Distrikt nord ,06 46, Distrikt sør ,33 45, Landbruk ,40 43, Kultur ,65 53, Festiviteten ,56 50, Plan- og byggesak ,78 23, Oppmåling ,63 26, Drift-anlegg , Bygg og eiendom ,18 51, Vann og kloakk Veg, park, parkering ,24 63, Brann og feiervesen ,91 60,31 Delsum ,17 50, Skatter og rammetilskudd ,37 50, Finanstransaksjoner ,09 41,83 T O T A L T ,04 Da lønnsoppgjøret ikke er ferdig enda, har enhetene pr ikke fått styrket sine budsjetter med andeler av den felles lønnspott som ligger i budsjettet. Ny lønn er regnskapsført i de enkelte enheter og dette forklarer noe av de negative avvik som fremkommer. Det vises i den forbindelse til avsnittet foran vedrørende fordeling av budsjettreserve til dekning av økte lønns- og pensjonskostnader.

17 Innvandrertjenesten Regnskapsavviket for innvandrertjenesten i første kvartal skyldes at øremerket statstilskudd vedr. Sjefsgården ikke fullt ut er bokført i første halvår, men blir overført etter refusjonskrav. mot slutten av året. På Leira mottak foregår et omfattende bygningsmessig restaureringsarbeid og dette vil UDI dekke deler av. Resten må dekkes ved bruk av egne oppsparte fondsmidler Levanger oppvekstsenter Totalt ligger forbruket noe høyt. SFO går mot et underskudd. En stor del av overforbruket skyldes funksjon 203 Norsk II og morsmål der det ennå ikke er mottatt statstilskudd for våren 2003, her er det i vår brukt drøyt kroner. Frol ungdomsskole Regnskapet etter 1. halvår viser et forbruk som er i overkant av det ønskelige, og det til tross for at det er brukt svært lite til vikariering under sykdom. Dette skyldes at det er lagt ut mer til undervisning enn budsjettert. Årsaken er at enheten har valgt å kjøre full deling i Heimkunnskap. På grunn av mange minoritetsspråklige elever ved skolen, påføres lønnsutgifter, mens inntektene(refusjonene) kommer i ettertid. Forebygging og oppvekst (FOP) Avviket skyldes lønnsoppgjøret samt større refusjonskrav vedr undervisning av fosterhjemsplasserte elever. Antatt overskridelse på årsbasis her er på en halv million kroner. Dessuten er ikke statstilskudd psykiatri overført pr. 1. halvår, dette vil bli inntektsført i andre halvår. Helse- og rehabilitering den største overskridelse for enheten skyldes økt bidrag sosial omsorg, hvor det pr. 1. halvår er brukt 5,4 mill. kroner som utgjør 62% av årsbudsjettet. Det er beregnet en mulig overskridelse her på ca. 2 mill. kroner i forhold til årsbudsjett. Distrikt Nord Det er beregnet en mulig overskridelse på årsbudsjettet på ca. 2 mill. kroner som følge av forsvarlig og tilstrekkelig tjenestenivå, inntektssvikt (opphold og egenandeler), og generelt merforbruk enn forutsatt i budsjettet. Resultatet for første halvår og årsprognose viser at aktiviteten er for høy i forhold til økonomiske rammer. Uten tilførsel av økte rammer eller ekstraordinære tiltak vil dermed resultatet bli et merforbruk på i størrelsesorden 2 mill. kroner. Distrikt Sør Beregnet faktisk overforbruk første halvår er på ca. 0,3mill. kroner. Noe av dette skyldes feilbudsjettering og noe økte kostnader/redusert inntekter. Det jobbes intenst for å redusere overskridelse ved årets slutt, men det er overveiende sannsynlig at dette ikke unngås.

18 Barnevern Som tidligere kvartalsoppgjør har vist, viser også halvårsregnskapet et betydelig merforbruk. Som tidligere varslet ser enheten at det ved årets slutt vil kunne bli et merforbruk på ca. 3 mill. kroner Brann- og feiervesen I forbindelse med disse forhandlingene for brannmannskaper i 2002 samt lokale forhandlinger i 2002 og 2003 ble det foretatt etterbetaling i mai 2003 for tidsrommet januar 2002 til mai For lønnspostene resulterte dette i en merkostnad på kr som fordeler seg på 740 kr. for år 2002 og 327 kr. for år Bokførte lønnskostnader for 1. halvår 2003 er på 3.2 mill. kroner som utgjør 63 % av årsbudsjettet. Ut fra dagens kjente lønnskostnader og samme utrykningsfrekvens som brannvesenet har hatt hittil i år, har brannsjefen beregnet lønnskostnadene for året til å bli ca 6 mill. kroner mens det her er budsjettert med 5.1 mill. kroner Øvrige enheter og frie inntekter forventes på årsbasis å komme ut omtrent som budsjett.

19 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR SKATTEREGNSKAPET 1.HALVÅR 2003 Saksansvarlig: Harald Bakken Arkiv: ORG- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet HBA 074/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Skatteregnskapet for 1.halvår 2003 tas til orientering. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Skatteregnskapet 1.halvår 2003 for Levanger kommune. Saksopplysninger: I henhold til kommunestyre sak 54/2000 om behandling av skatteregnskapet for 1.h.år så skal det legges fram for formannskapet til orientering. Innbetalte skatter fordeler seg slik på skatteart i kr: 1.h.år h.år 2003 RESTSKATT FORSKUDDSSKATT FORSKUDDSTREKK RENTER/OMK./GEBYR/PÅL.TREKK FIRMASKATT ARBEIDSGIVERAVGIFT SKATT SUMMARISK FELLESOPPGJØR SKATT UTBYTTE UTENLANDS AKSJONÆR SUM INNBETALT

20 I henhold til marginavsetning og fordelingsprosenter er innbetalingene fordelt slik : MARGIN KOMMUNEN FYLKET STATEN FOLKETR. 1.H.ÅR H.ÅR Grafisk fremstilt H.ÅR H.ÅR.2003 MARGIN KOMMUNEN FYLKET STATEN FOLKETRYGD Kommunens skatteinntekter for 1.h.år er kr Dette er en økning på 9,98 % i forhold til samme tid i fjor. Det er budsjettert med kr i skatteinngang for Budsjettert skatteinngang er en økning på 8,72 % i forhold til faktisk skatteinngang for Skatteinngangen pr utgjør 49,88 % i forhold til budsjett for Skatteprognosen viser at vi vil ende på 244 millioner i skatteinngang for Bare 10 % av merskatten får vi som ekstrainntekt, på grunn av inntektssystemet. 1. FORSKUDDSUTSKRIVING 2002 OG 2003 OG % INNBETALT PR PR UTSKREVET INNBET.PR PR UTSKREVET INNBET.PR Forskuddsskatt ,31 % ,90 % Forhåndsskatt % %

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06 Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2013 Levanger, 15.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 5 2.1. Organisasjonskart... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LEVANGER KOMMUNE. forslag pr. 09.11.06

ØKONOMIREGLEMENT LEVANGER KOMMUNE. forslag pr. 09.11.06 ØKONOMIREGLEMENT 2007 LEVANGER KOMMUNE forslag pr. 09.11.06 INNHOLD 0. MÅL....4 1. ØKONOMIPLAN...4 2. ÅRSBUDSJETTET...4 2.1 BESKRIVELSE...4 2.2 RESULTATOMRÅDER...5 3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP...6 3.1 POSTERINGER

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer