Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 067/03 REFERATSAKER 068/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 069/03 FORSLAG TIL ENDRING AV GATENAVN PÅ HAVNEOMRÅDET 070/03 ÅSEN SENTRUM - UTSKIFTING AV VANNLEDNING 071/03 INVISERINGER I NYE P-AUTOMATER OG BAKSYSTEM 072/03 INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE 073/03 REGNSKAP PR (1.HALVÅR) 074/03 SKATTEREGNSKAPET 1.HALVÅR /03 INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABLERING AV OG DELTAKELSE I INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (IHT) 076/03 BYGGEREGNSKAP FOR UTBYGGING PÅ NESHEIM SKOLE, SKOLEPAVILJONG PÅ REITHAUG OG STRUKTURTILTAK PÅ DIVERSE SKOLER. 077/03 VALG AV VARAREPRESENTANT TIL STYRET FOR PPT Levanger, Odd-E. Thraning Ordfører

2 LEVANGER KOMMUNE REFERATSAKER REFERATSAKER Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 067/03 Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. DOKUMENTER TIL REFERERING: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 03/11082 U Opplysningsvesenets ALSTADHAUG KIRKE /11514 I fond STATENS VEGVESEN, PRESTEGÅRDENS SKJEBNE ÅRSMELDING STATENS VEGVESEN

3 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR GODKJENNING AV MØTEBOK Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 068/03 Forslag til vedtak: Protokoll fra formannskapets møte den godkjennes.

4 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR FORSLAG TIL ENDRING AV GATENAVN PÅ HAVNEOMRÅDET Saksansvarlig: Finn Christiansen Arkiv: K2-L32, K3-&21 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av:for Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet FCH 069/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Havnevegen gis navnet Ravns gt. Vedlegg: 1. Brev fra Sveinung Havik til Levanger kommune v/ ordfører datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Sveinung Havik har i brev til Levanger kommune v/ ordfører datert den fremmet forslag om at Havnevegen endrer navn til Ravns gt. Industriområdet på havna består i dag av tre gater. Den lengste sammenhengende veien heter Havnevegen og går fra Piren langs elva og møter Kirkegata ved brufoten. To kortere parallelle veier heter Gunnlaug Ormstungesgt., og av nyere dato er Helga den fagres gt. Foranledningen til at de to forannevnte gater har historiske navn er en islandsk ættesaga nedskrevet på siste del av 1200-tallet der stedet Levanger er omtalt. I Gunnlaug Ormstunges saga er det omtalt at islendingen Ravn ble drept ved holmgang inne på Verdalsfjellet og senere gravlagt på Levanger. Vurdering: Rådmannen slutter seg til anmodningen om at Havnevegen endrer navn til Ravns gt. under henvisning til den argumentasjon som fremkommer i forslagstillers brev av den

5 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR ÅSEN SENTRUM UTSKIFTING AV VANNLEDNING - FORPROSJEKT Saksansvarlig: Bjørn Sandvik Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet BSN 070/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Det framlagte forprosjekt for utskifting av vannledninger i Åsen sentrum med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet: 6620 Utskiftning ledninger Åsen 2003 kr Vannforsyning Åsen Vedlegg: 1. Situasjonsplan. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Deler av vannledningsnettet i Åsen sentrum består av gamle Ø 100 mm støpejerns- og eternitledninger. Det er en god del lekkasje på dette nettet og rørdimensjonen er også i knappeste laget for leveranse mot Hopla der rørdimensjonen er Ø 160 mm. Det er avsatt kr til utskifting av ledninger i Åsen sentrum på investeringsbudsjettet i Videre er det avsatt kr til vannforsyning Åsen. Planer for utskifting av vannledning mellom samvirkelaget og bensinstasjonen og fra E6 til Stokkbakkan er utarbeidet, og anleggsarbeidet ønskes utført som anbudsarbeid i løpet av høsten.

6 Kostnadene med anlegget er beregnet til kr Rigg kr Materiell Grøftekostnader Rørpressing Rehabilitering av veg Erstatninger Prosjektering/byggeledelse Uforutsett Sum Vurdering: Det er viktig at lekkasjer på ledningsnettet er minst mulig bl.a. for å holde driftskostnadene nede. Dette blir ikke mindre viktig når det i nær framtid skal leveres renset vatn til området. D et er også viktig å oppdimensjonere ledningsnettet i Åsen sentrum slik at det får samme dimensjon som ledningen mot Hopla bl.a. med hensyn på brannvannsdekning. Anlegget er kostnadsberegnet til kr og kan finansieres på følgende måte fra investeringsbudsjettet: 6620 Utskiftning ledninger Åsen 2003 kr Vannforsyning Åsen

7 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INVISERINGER I NYE P-AUTOMATER OG BAKSYSTEM Saksansvarlig: Turid Inderberg Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet TIN 071/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Resultatenheten veg, park og parkering gis tillatelse til å bruke inntil kr ,- av Parkeringsfondet for å gjøre avgiftsparkeringen i Levanger kommune operativ og oppdatert. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det er i den senere tid utført hærværk på våre p-automater. Dvs. at vi på nåværende tidspunkt er 4 automater ute av drift. Automatene lar seg ikke reparere. Automatparken vår er 8 12 år gammel. Resultatenheten veg, park og parkering har vært i kontakt med leverandør av et nytt system som er langt mer brukervennlig både for operatør og kunde. De har et baksystem som hele tiden forteller hvor mye som er på automaten, når billetter skal etterfylles og ikke minst de kan kobles til et alarmsystem. Nåværende automater har et manuell system. Trafikkbetjentene må gå inn i maskinen for å kjøre ut rapporter. Tidkrevende. Nypris pr. automat er ca. kr ,-. Da får du en automat som tar kort, mynter, veksler, og gir muligheter for etterskuddsbetaling. Dette systemet avhenger av GSM, Pc, Modem etc. Investeringene her er ca ,- + montering, og opplæring. Vurdering: Vi har i de senere år utvidet kontrollen på følgende p-plasser: Megakjeller, P-kjeller i Jernbanegt og Høgskolen (Røstad). I tillegg har Levanger videregående ønske om kontroll. En nyinvestering gjør oss bedre i stand til en enklere kontroll som igjen gjør trafikkbetjenten i stand til å ivareta de andre oppgaver, så som trafikkframkommelighet, trafikksikkerhet osv. De nye P-automatene er svært publikumsvennlige. De tar mynter du velger ønsket p-tid og får tilbake vekselpenger. De tar kort. Du kan betale når du forlater plassen, etterskuddsvis.

8 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE Saksansvarlig: Erling Steinmo Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet EST Formannskapet EST 055/03 Formannskapet EST 072/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. På bakgrunn av de oppsatte beregninger av de årslige driftsutgifter for den kommunale transporttjenesten, og det innkomne anbud på transporttjenesten fra Levanger taxi, opprettholdes den kommunale transporttjenesten. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta innkjøp av inntil 2 minibusser innenfor rammen av kr. Kjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Brev fra Skogn taxi av Anbud fra Levanger taxi av Anbudsinvitasjon til Levanger Taxi, Skogn taxi og Trønderbilene. Saksopplysninger: Etter foreløpig vedtak i forrige Formannskap den , ble det vedtatt at saken utsettes og at administrasjonen skulle ta kontakt med Drosjeeiere som disponerer minibusser for tilbud av transporttjenester. Dette ble da foretatt av økonomiavdelingen i samarbeid med Staupshaugen verksted, hvor vi da gikk ut med en skriftlig forspørsel til Levanger Taxi, Skogn Taxi og til Trønderbilene med anbudsfrist den 11. juli Ved fristens utløp hadde vi mottatt et brev fra Skogn Taxi, som takker for anbudsinnbydelsen, men som desverre ikke har kapasitet til å regne anbud på en såpass omfattende tjeneste. Videre mottok vi et fullstendig anbud på transporttjenesten fra Levanger Taxi på en årlig anbudssum på kr., som da inkluderer

9 transporttjenesten i Distrikt Sør, Distrikt Nord og Stausphaugen verksted. Parallelt med denne anbudsrunden har da arbeidsgruppa for transporttjenesten foretatt en beregning av utgiftene på den kommunale transporttjenesten. Det gir følgende beregning av utgiftene: Distrikt Nord/ Distrikt Sør: Staupshaugen: Skogn/ Åsen: Sjåførstillinger 2,5 årsverk: kr kr Ferievikarer for 2 sjåfører: kr Pensjonsavgift (12 %): kr kr Arbeidsgiveravgift (14,1 %): kr kr Kapitalutgifter 3 minibusser: kr kr Forsikring KLP : 3636 kr pr buss: kr kr Årsavgift: kr pr buss: kr kr Service verktstedutgifter: kr kr Drivstoff: 2500 mil x 8,40 x 1,0 = kr kr Sum årlige driftsutgifter Nord/ Sør: kr kr Sum årlige driftsutgifter: kr Når det gjelder sjåførstillingene, så benyttes det i dag 2 hele sjåførstillinger i forhold til tjenestene ved Staupshaugen verksted og dagtilbudet ved St. Eystein dagsenter, mens det i distrikt Sør benyttes 0,5 årsverk som sjåfør i forhold til dagtilbudet ved Skogn og Åsen helsetun. Den andre halvstillingen benyttes i dag som miljøarbeider ved dagtilbudet ved Skogn og Åsen, og er da ikke med i anbudsforespørselen på transport til drosjeeierne. Vurdering: Som det framgår av beregningene under saksopplysningene, er det kommunale tilbudet pr. i dag vesentlig billigere enn anbudet fra Levanger taxi. Prisforskjellen er på hele kr i favør av den kommunale transporttjenesten. Også når vi regner delprisen fra Levanger taxi for Distrikt Nord/ Staupshaugen verksted og for Distrikt Sør, så er de kommunale utgiftene billigere på begge disse deltjenestene med henholdsvis kr billigere og kr billigere. En del av forklaringen på den såpass store prisforskjellen på anbudet fra Levanger taxi og beregningene på den kommunale transporttjenesten, er selvsagt at Levanger Taxi må betale moms på en slik tjeneste, mens Levanger kommune slipper å betale moms på transporttjenesten, som er en del av kommunens egen virksomhet. Rådmannen vil derfor innstille på at den kommunale transporttjenesten opprettholdes som tidligere, og at det foretas innkjøp av inntil 2 minibusser for å kunne ha tilstrekkelig med minibusser for å kunne opprettholde den kommunale transporttjenesten på et forsvarlig nivå.

10 Formannskapet Forslag i møte: Representanten Svein E. Musum (UAVH.) fremmet flg. forslag: Saken utsettes og administrasjonen tar kontakt med Drosjeeiere som disponerer minibusser for tilbud om disse tjenester. Avstemning: Representanten Musum`s forslag om utsettelse, vedtatt med 9 mot 4 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling. FOR-055/03 Vedtak: Saken utsettes og administrasjonen tar kontakt med Drosjeeiere som disponerer minibusser for tilbud om disse tjenester. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Levanger kommune går til innkjøp av 2 stk minibusser til en samlet pris på kr. Innkjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Det foretas følgende budsjettreguleringer: Kjøp av transportmidler: : kr Kjøp av transportmidler: : kr Bruk av likviditetsreserve: : kr Bruk av likviditetsreserve: : kr 2. Når det gjelder valg av bilforhandler og minibuss-merke, så avgjøres dette etter delegert myndighet av rådmannen etter anbefaling fra brukergruppa. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Anbudsinnbydelse på salg alternativt utleie av minibusser, datert Saksopplysninger: Levanger kommune har gått ut med en anbudskonkurranse på kjøp alternativt leie av inntil 3 minibusser. Anbudskonkurransen har vært annonsert i Doffin-basen (landsomfattende database for offentlig innkjøp) og har i tillegg vært utsendt til 6 mulige leverandører i Levanger/ Verdal-regionen. Ved fristens utløp har kommunen mottatt pristilbud fra 3 ulike bilfirma: Mule Bil AS, Madsen Bil AS og Visborg Auto AS. Det ser ikke ut som vi ikke har driftsmidler til å drifte mer enn 2 minibusser. De to skal minibussene skal benyttes i forhold til transport til dagtilbudet ved St. Eystein dagsenter og til dagtilbudet ved Skogn helsetun/ Åsen helsetun. Det er i dag opprettet en sjåførstilling ved ved Staupshaugem verksted og en sjåførstilling i Distrikt Sør for å ivareta disse transportoppgavene.

11 Spørsmålet videre er da om kommunen skal gå for en fortsatt leieavtale eller om man skal foreta et kjøp av de to minibussene. Økonomiavdelingen har foretatt en følgende beregning av alternative kostnader ved leie (alternativ 1) og kjøp (alternativ 2) av 2 minibusser: Alternativ 1: Leie av 2 stk minibusser: Leie av minibusser: kr ,00 x 12 mnd x 2 busser = kr ,00 Forsikring KLP-skade: kr x 2 minibusser = kr ,00 Årsavgift/ vegavgift: kr x 2 minibusser = kr , Sum årlige driftsutgifter ved leie av 2 minibusser = kr , Alternativ 2: Kjøp av 2 stk. minibusser: Kapitalutgifter ved kjøp: kr x 12 mnd x 2 busser = kr ,00 (Renter/avdrag på lån kr 6,5 % rente 10 år) Forsikring KLP-skade: kr x 2 minibusser = kr ,00 Årsavgift/ vegavgift: kr x 2 minibusser = kr ,00 Service/ verkstedutgifter: kr x 2 minibusser = kr , Sum årlige driftsutgifter ved kjøp av 2 minibusser = kr , Årlig besparelse på kjøp i forhold til leie: kr , Vurdering: Når det gjelder valget mellom leie og kjøp av 2 minibusser, så ligger det en klar økonomisk besparelse ved valg av alternativ 2 (kjøp) i forhold til alternativ 1 ( leie). Den økonomiske besparelsen er på kr pr år, hvor vi har regnet en avskrivningstid på 10 år. Ser vi den økonomiske gevinsten over hele 10-årsperioden, vil vi få en samlet besparelse på hele kr. Under alternativ 1 er det regnet i fra billigste leiepris blant de 3 mulige leverandørene. Under alternativ 2 er det beregnet kapitalkostnader av et låneopptak på kr med 6,5 % rente og en lånetid på 10 år, og som er i samsvar med avskrivningstiden. På alternativ 2 har vi lagt inn en forholdsvis romslig margin på servicer, oljeskift, dekk og bilrekvisita på kr pr minibuss. I de første 2 3 årene vil disse utgiftene normalt være minimale, for så å øke utover i avskrivningsperioden. Når det gjelder verkstedutgifter og egenandeler ved bilskader, så er dette ikke beregnet her, men vil komme som en evt. merutgift på begge alternativer. En mulig ulempe ved valg av alternativ 2 (kjøp), er at kommunen da blir ansvarlig for å omsette minibussene etter 10 år, men markedet viser at det er stor etterspørsel etter brukte minibusser, så dette vurderes til ikke være noe større problem når den tid kommer. En mulig positiv side ved valg av alternativ 2 (kjøp) er at sjåførene vil få et bedre eierforhold til en minibuss som de vet skal ha i 10 år, enn de vil ha i forhold til en leiebuss som de skal ha i 3 år. Konklusjonen i saken er at den økonomiske besparelsen er såpass stor, at rådmannen innstiller på kjøp av 2 minibusser, og at kjøpet finansieres ved bruk av kommunens likviditetsreserve.

12 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR REGNSKAP PR (1.HALVÅR) Saksansvarlig: Meier Hallan Arkiv: K2- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet MHA 073/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Vedlegg: Ingen 1. Regnskapet pr tas til orientering 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettreserven på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet lønns- og pensjonsøkninger for Pensjonspremieavviket fra og med regnskapsåret 2002 føres med 1/15 over de 15 påfølgende år 4. Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelsen som er varslet i halvårsregnskapet. 5. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: I forbindelse med Forny-2001 ble det bestemt at rådmannen legger fram regnskapet kvartalsvis (4 ganger pr. år). For å gi en best mulig budsjettoppfølging, er årsbudsjettet periodisert månedsvis ut fra erfaringstall fra 2002-regnskapet og en vurdering av inneværende budsjettår. Et sammendrag av totalregnskapet pr er vist i tabellen nedenfor, sammenstilt med periodisert budsjett pr , årsbudsjettet og regnskap for tilsvarende periode i fjor.

13 Regnskap pr Regnskap pr. Budsjett pr. Årsbudsjett Regnskap pr. Totalt Lønn samlet Kjøp av varer og tjenester Tjenester som erst.. komm. egenprod Overf. uten motytelse Finansutgifter Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter Sum inntekter T O T A L T Vurdering: Totalresultatet for kommunen viser et lite merforbruk på 0,3 mill. kroner pr. 1. halvår ( 4,9 mill. kroner mot periodisert budsjett på 5,2 mill.). Sum utgifter er totalt på 51,5% av årsbudsjettet og samlede inntekter er på 52,2% av årsbudsjettet. For hele året forventes at inntektene vil bli på nivå med totalbudsjettet, men signaler fra flere enheter indikerer at kostnadene vil kunne bli vesentlig høyere enn årsbudsjettet. Som tidligere antatt viser kvartalsregnskapet og prognosen for året at årets budsjett er svært trangt, og det vil være behov for streng økonomistyring for å unngå store negative budsjettavvik. Det forventes at den avsatte budsjettreserve vil medgå til å dekke lønnsøkningene og varslet pensjonspremieøkning for året. I tillegg må pensjonspremieavviket fra 2002-regnskapet dekkes inn. Totalt premieavvik i 2002 utgjorde 9,2 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift). Mottatt rundskriv fra Kommunal- og Regionaldepartementet beskriver to alternative måter å regnskapsføre premieavvik på, sitat Kommunal og regionaldepartementet vil presisere at: årets premieavvik enten skal føres i sin helhet i påfølgende regnskapsår (jf 13-4 nr. C) eller føres med 1/15 over de 15 påfølgende regnskapsår (jf nr. D) kommunestyret eller fylkestinget skal selv vurdere og vedta hvordan årets premieavvik etter reglene skal håndteres vedtak om å håndtere årets premieavvik etter 13-4 nr. C eller etter nr. D vil begge være bindende også for håndteringen av senere års avvik positive og negative premieavvik skal håndteres likt Levanger kommune vil pga. sin økonomi ikke makte å regnskapsføre hele fjorårets premieavvik i Det er heller ikke tatt høyde for dette i budsjettet for Det foreslås derfor at kommunen vedtar alternativ to dvs. å føre 1/15 av premieavviket over de 15 påfølgende regnskapsår (jf nr. D). Det aller meste av lønnsjusteringene er nå ferdigforhandlet og det er foretatt beregninger over regnskapsmessig effekt for de forskjellige resultatområder. KLP har gitt en prognose på hva reguleringspremien vil utgjøre. Rådmannen har gjort en foreløpig berekning av lønns- og pensjonspremieøkningen og det antas at det avsatte budsjettreserven vil gå med til dette formål. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å fordele denne reserven når beregningene er klare.

14 Sykefravær Akk. året 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 2. Kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Sykefraværet viste en positiv utvikling gjennom hele 2002 som diagrammet ovenfor viser. Fraværsprosenten første kvartal i år gikk litt opp i forhold til samme periode i fjor. Andre kvartal i år viser igjen en bedring, slik at akkumulert fravær hittil i år er på 8,8% mot 9,1% til samme tid i fjor. Oversikt over fravær første halvår 2003 pr resultatenhet er vist i tabellen nedenfor:

15 Fraværs-% 1.halvår- NR. ENHET NAVN POLITISKE ORGANER RÅDMANNEN M/ STAB 3, STØTTEAVDELINGEN 5, FELLESOMRÅDER 8, KEMNEREN 0, SERVICEKONTORET 16, INNVANDRERTJENESTEN 9, MULE OPPVEKSTSENTER 12, LEVANGER OPPVEKSTSENTER 6, HALSAN SKOLE 7, NESHEIM SKOLE 4, SKOGN BARNE- OG U.SKOLE 9, EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER 4, ÅSEN OPPVEKSTSENTER 5, YTTERØY OPPVEKSTSENTER 1, FROL UNGDOMSSKOLE 4, NESSET UNGDOMSSKOLE 6, MOMARKA BARNEHAGE 6, FOREBYGGING OG OPPVEKST 4, HELSE-SOS / REHABILITERING 4, BARNEVERNET 4, STAUPSHAUGEN VERKSTED 18, DISTRIKT NORD 15, DISTRIKT SØR 11, LANDBRUK 1, KULTUR 4, FESTIVITETEN 3, PLAN OG BYGGESAK 2, OPPMÅLING DRIFT-ANLEGG 6, BYGG -EIENDOM 11, VANN OG AVLØP 9, VEG,PARK OG PARKERING 12, BRANN- OG FEIERVESEN 4,39 Det jobbes aktivt for å få redusert fraværet, bl.a. med tiltak innenfor IA-avtalen. Alle enheter har oppfølging av sykefravær på sine styringskort.

16 De enkelte resultatenhetene: Tabellen nedenfor er det satt opp et sammendrag av de enkelte resultatenhetenes regnskap pr Periodiseringen er i samråd med enhetslederne beregnet ut fra erfaringstall for de største resultatelementene og en naturlig fordeling på årets budsjett. Alle enhetslederne gjør en vurdering av regnskapstallene pr og av årsresultatet, og dette leveres til rådmannen sammen med rulleringen av enhetenes styringskort. Regnskap pr Regnskap pr. Budsjett pr. Årsbudsjett Regnskap pr. % avvik % forbruk Pr. resultatområde halvår-03 av årsbud Politiske organer ,02 32, Rådmannen m/ stab ,49 44, Støtteavdelingen ,43 38, Fellesområder ,82 55, Næringsarbeide ,43 35, Næringsmiddeltilsynet ,17 50, Kirker m.v ,43 48, Kommuneskogen ,08 30, Oppvekst felles ,72-113, Kemneren ,77 46, Servicekontoret ,92 36, Innvandrertjenesten , , Mule oppvekstsenter ,48 44, Levanger oppvekstsenter ,22 57, Halsan skole ,32 49, Nesheim skole ,75 53, Skogn barne- og ungdomsskole ,89 51, Ekne/tuv oppvekstsenter ,18 51, Åsen oppvekstsenter ,95 50, Ytterøy oppvekstsenter ,42 51, Frol ungdomsskole ,55 55, Nesset ungdomsskole ,76 50, Momarka barnehage ,89 15, Forebygging ,58 53, Helse/sosial/rehabilitering ,30 54, Barnevern ,33 65, Staupshaugen verksted/voksen ,82 47, Distrikt nord ,06 46, Distrikt sør ,33 45, Landbruk ,40 43, Kultur ,65 53, Festiviteten ,56 50, Plan- og byggesak ,78 23, Oppmåling ,63 26, Drift-anlegg , Bygg og eiendom ,18 51, Vann og kloakk Veg, park, parkering ,24 63, Brann og feiervesen ,91 60,31 Delsum ,17 50, Skatter og rammetilskudd ,37 50, Finanstransaksjoner ,09 41,83 T O T A L T ,04 Da lønnsoppgjøret ikke er ferdig enda, har enhetene pr ikke fått styrket sine budsjetter med andeler av den felles lønnspott som ligger i budsjettet. Ny lønn er regnskapsført i de enkelte enheter og dette forklarer noe av de negative avvik som fremkommer. Det vises i den forbindelse til avsnittet foran vedrørende fordeling av budsjettreserve til dekning av økte lønns- og pensjonskostnader.

17 Innvandrertjenesten Regnskapsavviket for innvandrertjenesten i første kvartal skyldes at øremerket statstilskudd vedr. Sjefsgården ikke fullt ut er bokført i første halvår, men blir overført etter refusjonskrav. mot slutten av året. På Leira mottak foregår et omfattende bygningsmessig restaureringsarbeid og dette vil UDI dekke deler av. Resten må dekkes ved bruk av egne oppsparte fondsmidler Levanger oppvekstsenter Totalt ligger forbruket noe høyt. SFO går mot et underskudd. En stor del av overforbruket skyldes funksjon 203 Norsk II og morsmål der det ennå ikke er mottatt statstilskudd for våren 2003, her er det i vår brukt drøyt kroner. Frol ungdomsskole Regnskapet etter 1. halvår viser et forbruk som er i overkant av det ønskelige, og det til tross for at det er brukt svært lite til vikariering under sykdom. Dette skyldes at det er lagt ut mer til undervisning enn budsjettert. Årsaken er at enheten har valgt å kjøre full deling i Heimkunnskap. På grunn av mange minoritetsspråklige elever ved skolen, påføres lønnsutgifter, mens inntektene(refusjonene) kommer i ettertid. Forebygging og oppvekst (FOP) Avviket skyldes lønnsoppgjøret samt større refusjonskrav vedr undervisning av fosterhjemsplasserte elever. Antatt overskridelse på årsbasis her er på en halv million kroner. Dessuten er ikke statstilskudd psykiatri overført pr. 1. halvår, dette vil bli inntektsført i andre halvår. Helse- og rehabilitering den største overskridelse for enheten skyldes økt bidrag sosial omsorg, hvor det pr. 1. halvår er brukt 5,4 mill. kroner som utgjør 62% av årsbudsjettet. Det er beregnet en mulig overskridelse her på ca. 2 mill. kroner i forhold til årsbudsjett. Distrikt Nord Det er beregnet en mulig overskridelse på årsbudsjettet på ca. 2 mill. kroner som følge av forsvarlig og tilstrekkelig tjenestenivå, inntektssvikt (opphold og egenandeler), og generelt merforbruk enn forutsatt i budsjettet. Resultatet for første halvår og årsprognose viser at aktiviteten er for høy i forhold til økonomiske rammer. Uten tilførsel av økte rammer eller ekstraordinære tiltak vil dermed resultatet bli et merforbruk på i størrelsesorden 2 mill. kroner. Distrikt Sør Beregnet faktisk overforbruk første halvår er på ca. 0,3mill. kroner. Noe av dette skyldes feilbudsjettering og noe økte kostnader/redusert inntekter. Det jobbes intenst for å redusere overskridelse ved årets slutt, men det er overveiende sannsynlig at dette ikke unngås.

18 Barnevern Som tidligere kvartalsoppgjør har vist, viser også halvårsregnskapet et betydelig merforbruk. Som tidligere varslet ser enheten at det ved årets slutt vil kunne bli et merforbruk på ca. 3 mill. kroner Brann- og feiervesen I forbindelse med disse forhandlingene for brannmannskaper i 2002 samt lokale forhandlinger i 2002 og 2003 ble det foretatt etterbetaling i mai 2003 for tidsrommet januar 2002 til mai For lønnspostene resulterte dette i en merkostnad på kr som fordeler seg på 740 kr. for år 2002 og 327 kr. for år Bokførte lønnskostnader for 1. halvår 2003 er på 3.2 mill. kroner som utgjør 63 % av årsbudsjettet. Ut fra dagens kjente lønnskostnader og samme utrykningsfrekvens som brannvesenet har hatt hittil i år, har brannsjefen beregnet lønnskostnadene for året til å bli ca 6 mill. kroner mens det her er budsjettert med 5.1 mill. kroner Øvrige enheter og frie inntekter forventes på årsbasis å komme ut omtrent som budsjett.

19 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR SKATTEREGNSKAPET 1.HALVÅR 2003 Saksansvarlig: Harald Bakken Arkiv: ORG- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet HBA 074/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Skatteregnskapet for 1.halvår 2003 tas til orientering. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Skatteregnskapet 1.halvår 2003 for Levanger kommune. Saksopplysninger: I henhold til kommunestyre sak 54/2000 om behandling av skatteregnskapet for 1.h.år så skal det legges fram for formannskapet til orientering. Innbetalte skatter fordeler seg slik på skatteart i kr: 1.h.år h.år 2003 RESTSKATT FORSKUDDSSKATT FORSKUDDSTREKK RENTER/OMK./GEBYR/PÅL.TREKK FIRMASKATT ARBEIDSGIVERAVGIFT SKATT SUMMARISK FELLESOPPGJØR SKATT UTBYTTE UTENLANDS AKSJONÆR SUM INNBETALT

20 I henhold til marginavsetning og fordelingsprosenter er innbetalingene fordelt slik : MARGIN KOMMUNEN FYLKET STATEN FOLKETR. 1.H.ÅR H.ÅR Grafisk fremstilt H.ÅR H.ÅR.2003 MARGIN KOMMUNEN FYLKET STATEN FOLKETRYGD Kommunens skatteinntekter for 1.h.år er kr Dette er en økning på 9,98 % i forhold til samme tid i fjor. Det er budsjettert med kr i skatteinngang for Budsjettert skatteinngang er en økning på 8,72 % i forhold til faktisk skatteinngang for Skatteinngangen pr utgjør 49,88 % i forhold til budsjett for Skatteprognosen viser at vi vil ende på 244 millioner i skatteinngang for Bare 10 % av merskatten får vi som ekstrainntekt, på grunn av inntektssystemet. 1. FORSKUDDSUTSKRIVING 2002 OG 2003 OG % INNBETALT PR PR UTSKREVET INNBET.PR PR UTSKREVET INNBET.PR Forskuddsskatt ,31 % ,90 % Forhåndsskatt % %

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 20.08.2003 Møtetid: Kl. 14:15 15:15 Fra saksnr. - 077/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Detaljer

Levanger, Odd E. Thraning Ordfører

Levanger, Odd E. Thraning Ordfører LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret TID: 27.08.2003 Kl. 17:00 STED: Levanger Rådhus, Glassgården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Regnskap og årsberetning

Regnskap og årsberetning og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835

Detaljer

Regnskapsresultat 2008

Regnskapsresultat 2008 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.03.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2005 Tid: 13:00 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg Nestleder H Odd E Thraning Leder

Detaljer

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen.

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.10.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Økonomirapportering Hele utvalget

Økonomirapportering Hele utvalget Økonomirapportering Hele utvalget 100 POLITISKE ORGANER 4 537 982 5 512 000 6 193 669 110 RÅDMANNEN M/ STAB 5 198 281 6 720 900 6 780 068 130 FELLESOMRÅDER 18 664 564 19 553 575 27 360 853 132 NÆRINGSARBEIDE

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Formannskapet. Minner om Felles formannskapsmøte på Verdal, 20. august 2003 kl Ordinært Formannskapsmøte på Levanger kl samme dag.

Formannskapet. Minner om Felles formannskapsmøte på Verdal, 20. august 2003 kl Ordinært Formannskapsmøte på Levanger kl samme dag. LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 11.08.2003 Kl. 10:00 NB! Avreise fra nedre torg kl. 09.30 STED: Skallstuggu Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Orientering: I forbindelse med sak 026/05 vil leder for trafikksikkerhetsutvalget Guri Skjesol og saksbehandler Olav Skille være tilstede.

Orientering: I forbindelse med sak 026/05 vil leder for trafikksikkerhetsutvalget Guri Skjesol og saksbehandler Olav Skille være tilstede. LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 06.04.2005 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

TID: Kl. 13:00 NB! Ordinært Formmannskapsmøte starter rett etter møtet Administrasjonsutvalget. STED: Formannskapssalen, rom 3008

TID: Kl. 13:00 NB! Ordinært Formmannskapsmøte starter rett etter møtet Administrasjonsutvalget. STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 03.12.2003 Kl. 13:00 NB! Ordinært Formmannskapsmøte starter rett etter møtet Administrasjonsutvalget. STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.11.2010 Tid: 13:00-14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Kommunestyret (nye) NB! Etter møtet er det felles middag med gammelt og nytt K-styre på Levanger- bo og aktivitetsenter.

Kommunestyret (nye) NB! Etter møtet er det felles middag med gammelt og nytt K-styre på Levanger- bo og aktivitetsenter. MØTEINNKALLING Kommunestyret (nye) TID: 15.10.2003 Kl. 18:00 (eller så snart det gamle Kommunestyret er ferdig med sitt møte) STED: Midtre Glassgård, Rådhuset NB! Etter møtet er det felles middag med gammelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 09.02.2004 Kl. 12:00 NB Merk tidspunkt STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Rom 2040, 2. etg. Rådhuset Dato: 12.12.2012 Tid: 10:00 NB! Merk møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Torsdag 10.02.2005 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen

Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen Dialogseminar Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl 16.4.2008 Innledning ved rådmann Ola Stene Innhold Regnskap/årsrapport 2007 Økonomiske

Detaljer

Innherred Samkommunestyre

Innherred Samkommunestyre INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING Innherred Samkommunestyre TID: 15.04.2004 Kl. 13:00 STED: Levanger Rådhus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 01.12.04 Møtetid: Kl. 13:00 14:05 Fra saksnr. 129/04-137/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Representanten Nils Åge Aune (DNA) hadde kommentar i forbindelse med Levanger Avisa`s oppslag ad. Ordførens bruk av ordførerkjede.

Representanten Nils Åge Aune (DNA) hadde kommentar i forbindelse med Levanger Avisa`s oppslag ad. Ordførens bruk av ordførerkjede. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset Møtedato: 07.05.2003 Møtetid: Kl. 12:00 15:15 Fra saksnr. 036/03-046/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rinnleiret/Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2003 Møtetid: Kl. 11:00 15:30 Fra saksnr. 094/03-099/03 Formannskapet startet med omvisning på Rinnleiret.

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innherred Samkommune Møteinnkalling

Innherred Samkommune Møteinnkalling Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Sykehuset Levanger - Psykiatrisk avdeling, gymsalen Merk!! Møtested Dato: 01.12.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 11:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 11:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.08.2008 Tid: 11:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.10.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!!

TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!! MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!! Program: kl. 10.00 1200 Befaring hos TrønderBilene AS og Midt-Norge Slakteri

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. 11.03.2004 Kl. 13:00 TID:

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. 11.03.2004 Kl. 13:00 TID: MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 11.03.2004 Kl. 13:00 Før formannskapets møte blir det befaring til Leva Fro og Renseanlegget. Start kl. 11.00 fra Rådhusets hovedinngang. Formannskapets møte settes til

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 15:00 STED: Kantina, Rådhuset

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 15:00 STED: Kantina, Rådhuset MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.01.2004 Kl. 15:00 STED: Kantina, Rådhuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 29.10.2003 Kl. 10:00 NB! Merk tid og sted! STED: Festiviteten

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 29.10.2003 Kl. 10:00 NB! Merk tid og sted! STED: Festiviteten MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 29.10.2003 Kl. 10:00 NB! Merk tid og sted! STED: Festiviteten Program: Kl. 10.00 Innføring i økonomi/budsjett Kl. 11.00 Orientering, Statsbudsjettet Kl. 11.30 Lunsj Kl.

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer