Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 048/03 REFERATSAKER 049/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 050/03 SKOGN FJELLSTYRE - REVIDERT REGNSKAP OG ÅRSMELDING 051/03 ÅRSRAPPORT OG REVIDERT REGNSKAP FOR REINSJØ FJELLSTYRE /03 SØRHOLDT SELSKAPSMAT SØKER OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKEHOL OG SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING. 053/03 OPPRETTING AV LØNNSUTVALG TIL FORHANDLING AV RÅDMANNENS LØNN 054/03 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE- SAMLESAK /03 INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE 056/03 ØKONOMIPLAN Direktør Tone Jørstad, Falstadsenteret vil holde en kort orientering om status Falstadsenteret. Levanger, Odd E. Thraning Ordfører

2 LEVANGER KOMMUNE REFERATSAKER REFERATSAKER Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 048/03 Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. DOKUMENTER TIL REFERERING: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 03/6516 N Ola Stene KOMMUNENS ANDELER AV /6483 I SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES AS SKATTEINNTEKTER APRIL ÅSEN RESTAURANTDRIFT - POMPEL INFO APRIL/MAI

3 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR GODKJENNING AV MØTEBOK Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 049/03 Forslag til vedtak: Protokoll fra Formannskapets møte den godkjennes.

4 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR SKOGN FJELLSTYRE - REVIDERT REGNSKAP OG ÅRSMELDING Saksansvarlig: Finn Christiansen Arkiv: K1-210, K3-&14 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet FCH 050/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmelding og revidert regnskap for Skogn fjellstyre for regnskapsåret 2002 tas til orientering. Vedlegg: 1.Årsmelding og revidert regnskap for Skogn fjellstyre for regnskapsåret Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det vises til årsmelding og revidert regnskap for Skogn fjellstyre for regnskapsåret 2002 mottatt i vedlagte oversendelsesbrev datert den I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegasjonsreglement fremlegges saken for formannskapet. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til fremlagt årsmelding og revidert regnskap for Skogn fjellstyre for regnskapsåret 2002.

5 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR ÅRSRAPPORT OG REVIDERT REGNSKAP FOR REINSJØ FJELLSTYRE 2002 Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1-210, K3-14 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 039/03 Formannskapet RJR 051/ Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak: Årsrapport og revidert regnskap for Reinsjø Fjellstyre tas til orientering. Vedlegg: 4. Resultatregnskap, datert Formannskapet Forslag i møte: Representanten Gunnar L. Myhr (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Avstemning: Enstemmig. FOR-039/03 Vedtak: Saken utsettes. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Årsrapport og revidert regnskap for Reinsjø Fjellstyre tas til orientering. Vedlegg:

6 1. Reinsjø fjellstyre datert den : Årsmelding. 2. Revisjonsberetning fra Søndre Innherred Revisjonsdistrikt, datert Notat til regnskapet for 2002 fra Søndre Innherred Revisjonsdistrikt, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det vises til årsrapport og revidert regnskap for Reinsjø Fjellstyre av den I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegasjonsreglement fremlegges saken for formannskapet. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til fremlagt årsrapport og revidert regnskap for Reinsjø fjellstyre.

7 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR SØRHOLDT SELSKAPSMAT SØKER OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKEHOL OG SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING. Saksansvarlig: Finn Christiansen Arkiv: K2-U63 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av:for Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet FCH 052/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Foretaksnummer Sørholt Selskapsmat, avd. Rinnleiret, gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ut inneværende bevillingsperiode Asbjørn Sørholt og Kjellrun Landfald godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. Vedlegg: Søknad datert den Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Uttalelse fra politiet v/ lensmannen i Levanger/kemneren, firmaattest og tegninger. Saksopplysninger: Foretaksnummer Sørholt Selskapsmat, avd. Rinnleiret, har i brev av den søkt om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Virksomheten er registrert som et enkeltmannsforetak i Brønnøysundregistrene. Asbjørn Sørholt og Kjellrun Landfald søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Søknaden har i henhold til alkohollovens 1-7 vært forelagt politiet v/ lensmannen i Levanger og kemneren til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden. Søker har i en årrekke drevet cateringvirksomhet med utgangspunkt i lokaler på Mule. Omsøkt styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen har bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkoholllovens bestemmelser.

8 Vurdering: Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av vedtak i K-sak nr. 38/01 av den Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer Sørholt Selskapsmat, avd. Rinnleiret, gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ut inneværende bevillingsperiode Asbjørn Sørholt og Kjellrun Landfald tilrås videre godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

9 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR OPPRETTING AV LØNNSUTVALG TIL FORHANDLING AV RÅDMANNENS LØNN Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1-5 Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 053/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Det opprettes ett lønnsutvalg fra arbeidsgiverdelen av administrasjonsutvalget til forhandling av rådmannens lønn, bestående av følgende medlemmer: Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Administrasjonsutvalget vedtok i møte , sak 003/03 at det skulle opprettes ett lønnsutvalg fra arbeidsgiverdelen av administrasjonsutvalget til forhandling av rådmannens lønn. Utvalget skal bestå av 4 medlemmer og velges av formannskapet.

10 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE- SAMLESAK 2003 Saksansvarlig: Marit Wangberg Arkiv: K1-223 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet MWA 054/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Søker nr. 2: St. Olavsloppet innvilges kr Søker nr. 4: Støttegruppa mot rus innvilges kr Søker nr. 7: Levanger sportsskytterlag innvilges kr Søker nr. 14: Solhaug landsted innvilges kr Søker nr. 16: Bymuseet i Levanger innvilges kr Søker nr. 27: Levanger fotballklubb innvilges kr Søker nr. 28: Nordisk musikkfestival innvilges kr Rådmannen foreslår i tillegg at ettersom Naturvernforbundet skal ha sitt landsmøte på Skallstuggu vil Levanger kommune gå inn for å støtte en annonse eller lignende inntil kr Vedlegg: 1. Oversikt over søknader Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknader. Saksopplysninger: I perioden oktober 2002 til april 2003 er det innkommet 30 søknader om økonomisk støtte til både lokale, regionale og nasjonale tiltak. Flere lokale søknader om støtte er mottatt av Levanger kommune i dette tidspunktet, de er oversendt kulturenheten for behandling. Det er på inneværende år avsatt kr på ansvarsområde 1000 Politisk virksomhet. Kr er allerede bevilget til attraksjonsutviklingsprosjekt ved Falstad Museum. Kr til Levanger kirkelig fellesråde med arbeid reguleringsplan Alstadhaug er også bevilget. Partistøtte er utbetalt, til gode står

11 Vurdering: Alle søknadene er gode formål og kunne vært støttet, men det er dessverre ikke budsjettmidler til alle på inneværende år. Levanger kommune har valgt å prioritere lokale formål og likedan tiltak for barn og unge, i den sammenheng er det særlig lagt vekt på forebyggende arbeid. Det er to forholdsvis store forslag til tilskudd, det ene er Levanger fotballklubbs bygging av tribuner på Moan. Dette vil bli en intim og plassrik tribune og for LFK er dette et betydelig økonomisk løft. Det vil være naturlig at anleggseier også bidrar til å utvikle Moan til en arena som er tilrettelagt for fotballaktivitet som også er publikumsvennlig. Totale kostnader/verdi er satt til ca Den andre er Nordisk Musikkfestival 2003 som arrangeres med Levanger kommune som vertskap. Festivalen er en del av det nordiske vennskapssamarbeidet. Formålet med festivalen er å danne musikalske nettverk mellom unge musikere og lærere/pedagoger der fokus rettes mot gamle og nye nordiske tradisjoner. Unge musikere fra nabolandene Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene blir invitert til musikalske work-shops, konserter og opptredener rundt omkring på arenaer i Levanger kommune. Omkring 250 deltakere vil gi lokalbefolkningen smakebiter fra en rekke nordiske komponister, tradisjonsmusikk og samtidsmusikk. Paul Okkenhaug vil stå sentralt som komponist ved arrangementet. Tilsvarende festival ble arrangert i Levanger i Den gang bevilget formannskapet Levanger kommunes økonomi må veie tungt i behandlingen av alle økonomiske saker. Både i inneværende år og de nærmeste kommende år vil økonomien bli svært stram. 22 av søknadene avslås med begrunnelse i kommunens stramme økonomi. Levanger kommune har allikevel valgt å gi midler til noen formål. Beklageligvis er det ikke mulig å bevilge så mye som det søkes om. Forslag til fordeling er som følger: Søker nr. 2: St. Olavsloppet innvilges kr Søker nr. 4: Støttegruppa mot rus innvilges kr Søker nr. 7: Levanger sportsskytterlag innvilges kr Søker nr. 14: Solhaug landsted innvilges kr Søker nr. 16: Bymuseet i Levanger innvilges kr Søker nr. 27: Levanger fotballklubb innvilges kr Søker nr. 28: Nordisk musikkfestival innvilges kr Rådmannen foreslår i tillegg at ettersom Naturvernforbundet skal ha sitt landsmøte på Skallstuggu vil Levanger kommune gå inn for å støtte en annonse eller lignende inntil kr

12 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE Saksansvarlig: Erling Steinmo Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet EST 055/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Levanger kommune går til innkjøp av 2 stk minibusser til en samlet pris på kr. Innkjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Det foretas følgende budsjettreguleringer: Kjøp av transportmidler: : kr Kjøp av transportmidler: : kr Bruk av likviditetsreserve: : kr Bruk av likviditetsreserve: : kr 2. Når det gjelder valg av bilforhandler og minibuss-merke, så avgjøres dette etter delegert myndighet av rådmannen etter anbefaling fra brukergruppa. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Anbudsinnbydelse på salg alternativt utleie av minibusser, datert Saksopplysninger: Levanger kommune har gått ut med en anbudskonkurranse på kjøp alternativt leie av inntil 3 minibusser. Anbudskonkurransen har vært annonsert i Doffin-basen (landsomfattende database for offentlig innkjøp) og har i tillegg vært utsendt til 6 mulige leverandører i Levanger/ Verdal-regionen. Ved fristens utløp har kommunen mottatt pristilbud fra 3 ulike bilfirma: Mule Bil AS, Madsen Bil AS og Visborg Auto AS. Det ser ikke ut som vi ikke har driftsmidler til å drifte mer enn 2 minibusser. De to skal minibussene skal benyttes i forhold til transport til dagtilbudet ved St. Eystein dagsenter og til dagtilbudet ved Skogn helsetun/ Åsen helsetun. Det er i dag opprettet en

13 sjåførstilling ved ved Staupshaugem verksted og en sjåførstilling i Distrikt Sør for å ivareta disse transportoppgavene. Spørsmålet videre er da om kommunen skal gå for en fortsatt leieavtale eller om man skal foreta et kjøp av de to minibussene. Økonomiavdelingen har foretatt en følgende beregning av alternative kostnader ved leie (alternativ 1) og kjøp (alternativ 2) av 2 minibusser: Alternativ 1: Leie av 2 stk minibusser: Leie av minibusser: kr ,00 x 12 mnd x 2 busser = kr ,00 Forsikring KLP-skade: kr x 2 minibusser = kr ,00 Årsavgift/ vegavgift: kr x 2 minibusser = kr , Sum årlige driftsutgifter ved leie av 2 minibusser = kr , Alternativ 2: Kjøp av 2 stk. minibusser: Kapitalutgifter ved kjøp: kr x 12 mnd x 2 busser = kr ,00 (Renter/avdrag på lån kr 6,5 % rente 10 år) Forsikring KLP-skade: kr x 2 minibusser = kr ,00 Årsavgift/ vegavgift: kr x 2 minibusser = kr ,00 Service/ verkstedutgifter: kr x 2 minibusser = kr , Sum årlige driftsutgifter ved kjøp av 2 minibusser = kr , Årlig besparelse på kjøp i forhold til leie: kr , Vurdering: Når det gjelder valget mellom leie og kjøp av 2 minibusser, så ligger det en klar økonomisk besparelse ved valg av alternativ 2 (kjøp) i forhold til alternativ 1 ( leie). Den økonomiske besparelsen er på kr pr år, hvor vi har regnet en avskrivningstid på 10 år. Ser vi den økonomiske gevinsten over hele 10-årsperioden, vil vi få en samlet besparelse på hele kr. Under alternativ 1 er det regnet i fra billigste leiepris blant de 3 mulige leverandørene. Under alternativ 2 er det beregnet kapitalkostnader av et låneopptak på kr med 6,5 % rente og en lånetid på 10 år, og som er i samsvar med avskrivningstiden. På alternativ 2 har vi lagt inn en forholdsvis romslig margin på servicer, oljeskift, dekk og bilrekvisita på kr pr minibuss. I de første 2 3 årene vil disse utgiftene normalt være minimale, for så å øke utover i avskrivningsperioden. Når det gjelder verkstedutgifter og egenandeler ved bilskader, så er dette ikke beregnet her, men vil komme som en evt. merutgift på begge alternativer. En mulig ulempe ved valg av alternativ 2 (kjøp), er at kommunen da blir ansvarlig for å omsette minibussene etter 10 år, men markedet viser at det er stor etterspørsel etter brukte minibusser, så dette vurderes til ikke være noe større problem når den tid kommer. En mulig positiv side ved valg av alternativ 2 (kjøp) er at sjåførene vil få et bedre eierforhold til en minibuss som de vet skal

14 ha i 10 år, enn de vil ha i forhold til en leiebuss som de skal ha i 3 år. Konklusjonen i saken er at den økonomiske besparelsen er såpass stor, at rådmannen innstiller på kjøp av 2 minibusser, og at kjøpet finansieres ved bruk av kommunens likviditetsreserve.

15 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR ØKONOMIPLAN Saksansvarlig: Ola Stene Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet /03 Formannskapet OST 047/03 Formannskapet OST 056/03 FORMANNSKAPETS MØTE 28. MAI RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Rådmannen gis i oppdrag å lage forslag til økonomiplan basert på vedlagte disposisjon, mål, og foreløpige rammeberegninger. Vedlegg: 4. Hefte. Økonomiplan Disposisjon og grunnlag Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): (ingen) Saksopplysninger: I forbindelse med fastsetting av møteplan for 2003 er det lagt opp til Kommunestyrebehandling av Økonomiplan 27. august, etter at formannskapet legger fram sitt forslag 11. august. Rådmannens forslag til formannskapet må da være klart 5 august, hvilket i praksis tilsier at arbeidet for det meste må sluttføres på denne siden av sommerferien. Etter at formannskapet i sitt møte 12. mai arbeidet med målformuleringer basert på gruppearbeidene fra økonomiseminaret på Storlien har rådmannen gjort et forsøk på å plassere nye mål inn i styringssystemet. Videre er det arbeidet videre med Swot-analysen fra økonomiseminaret, slik at det nå foreligger et forslag. I forbindelse med behandling av økonomiplanen fremmet ordføreren følgende oversendelsesforslag i kommunestyret : I forbindelse med budsjettet for 2004 og øk-plan for anmodes administrasjonen om å sette opp en oversikt over strategisk bruk av eiendomsskatten for eksempel:

16 Infrastruktur Vedlikehold Næringsutvikling Rådmannen har utarbeidet 3 ulike alternativer for nivå på og strategisk bruk av eiendomsskatten. Dersom formannskapet slutter seg til det skisserte opplegget vil økonomiplanen bli utarbeidet etter følgende disposisjon: 1. Innledning og sammendrag 2. Utviklingen i kommuneøkonomien fra St.prp Sammenligningstall KOSTRA 4. Visjon/mål 5. SWOT-analysen 6. Strategiske mål input til styringskort 7. Bruken av eiendomsskatten 8. Funksjonsgrupper/beskrivelse 9. Tall Foreløpige rammeberegninger 10. A-E tiltak og innfasing av disse 11. Investeringsbudsjett Prioriteringer ved økt/redusert ramme (+/--tiltak) Vurdering: Det er lagt vekt på å lage en økonomiplanprosess som følger det vedtatte styrings- og dialoghjulet (K-sak 52/2002): Des. Jan Okt. Nov. RAPPORT 3. kvartal Utarbeidelse av BUDSJETT Vedtak BUDSJETT Utarbeidelse av STYRINGSKORT Vedtak STYRINGSKORT Brukerundersøkelse Ansatteundersøkelse Feb. REGNSKAP /ÅRSMELDING PLANMELDINGER - avviksbehandling Mars Sept. RAPPORT 2. kvartal Vedtak ØKONOMIPLAN Aug. RAPPORT 1. kvartal DIALOG politikere tillitsvalgte - administrasjon (rådmann, res.enh.lederne) DIALOGseminar formannskap (utv.strategier, prioriteringer etc styringssignaler ) Utarbeidelse av forslag til ØKONOMIPLAN Mai April Juli Det som da blir viktig i den fasen vi nå er inne i er at formannskapet gir signaler om mål og retning, så vil administrasjonen legge fram et forslag basert på disse og oppdaterte beregninger. Rådmannens foreløpige vurderingar inngår i vedlagte hefte Formannskapet Forslag i møte: Saken utsettes til nytt møte mandag 12. mai Juni

17 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapets ber rådmannen utarbeide forslag til økonomiplanrammer basert på følgende strategier/mål og tiltak: Saken behandles på nytt i møte 28. mai. Vedlegg: 1. Fylkesmannens brev av Kommunene og norske økonomi fra KS og Econ, senter for økonomisk analyse. 3. Gruppebesvarelser fra Økonomiplanseminaret april. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): K-sak 49/01 (Forny 2001) K-sak 68/02 (økonomiplan ) Innledninger fra økonomiplanseminaret Saksopplysninger: Kommunestyret skal hvert år vedta en rullerende økonomiplan for 4 år. Det er i Kommunelovens 44 Stortinget har gitt retningslinjene for Kommunenes økonomiplaner. Lovteksten gjengis i sin helhet: 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Formannskapet har et spesielt ansvar for økonomiplanarbeidet, og har dette som en av 3 lovbestemte oppgaver. De to andre er å fremme forslag til årsbudsjett, samt innstille på årsregnskapet.

18 Levanger kommunestyre vedtok Økonomiplan i sitt møte I forbindelse med vedtaket ba SV sin kommunestyregruppe om lovlighetskontroll av vedtaket. Fylkesmannen har foretatt lovlighetskontroll. I brev av skriver fylkesmannen: Økonomiplanen for er i strid med kommunelovens 44. Det er ingen automatikk i at ugyldighet fører til opphevelse av vedtak. Vi finner det i denne konkrete sak ikke hensiktsmessig å oppheve vedtatt økonomiplan, men ber om at forholdene rettes opp for neste økonomiplan. Den siste gyldige økonomiplanen for Levanger kommune er derfor den planen som ble vedtatt sammen med Forny 2001 den 19. september I forbindelse med Forny 2001 vedtok kommunestyret et nytt styringssystem for Levanger kommune basert på Balansert Målstyring (BMS) og med styringskort som det operative verktøyet. 1. generasjons styringskort fikk disse styringsperspektivene: Samfunn og brukere Tjenester Organisasjon Økonomi Visjon og overordna mål ble hentet fra kommuneplanen og strategidokumentet for omstillingsarbeidet, mens hovedmålene ble utviklet i prosjektet. Den overordna delen av det første styringskortet ser slik ut: Visjon Overordna mål Levanger triveligst i Trøndelag! En kommune kjent for trivsel og kvalitet Næringsliv bygd på høg kompetanse og kvalitet Innbyggere med opplevelse av at de bor i en kommune Ansatte med opplevelse av at de jobber i en organisasjon Styringsperspektiv brukere Samfunn og Hovedmål S1- Befolkningsvekst Tjenester Organisasjon Økonomi T1-Tilbud med riktig kvalitet tilpasset brukerne O1-Kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere O2-Gode interne støttefunksjoner O3-Lavt sjukefravær Ø1-Økonomisk handlefrihet Ø2-God budsjettstyring Det er grunn for formannskapet til å vurdere om dette hierarkiet skal revurderes. I følge Forny 2001 skal tiltak prioriteres i følgende rekkefølge: Prioritet nr 1: Tiltak som bidrag til at Levanger gjenvinner sin økonomiske handlefrihet Prioritet nr. 2: Tiltak som bidrar til at Levanger får en mer endringsdyktig og effektiv organisasjon Prioritet nr. 3: Tiltak som bidrar til økt service- og brukerorientering av kommunens tjenester Prioritet nr. 4: Tiltak som styrker Levangers konkurransekraft som bo-, nærings- og servicesenter

19 Disse målene/prioriteringene skal nå rulleres. Det er gjennom arbeidet med økonomiplanen disse revurdering av målene skjer. Vurdering: Siden Kommunestyret vedtok den siste gyldige økonomiplanen har det skjedd flere ting som påvirker den kommunale økonomien og det handlingsrommet Levanger kommune har. Eksempler på dette er: Stor vekst i lønns- og pensjonskostnader Høyere aktivitet enn forutsatt på enkelte områder. Særlige utfordringer innen barnevern og pleie- og omsorg Noen kostnader øker uten at kommunen påvirker dem, bl.a får vi pålegg om ny brannordning fra Lavere vekst i statlige overføringer enn forventa I forhold til de økonomiske målene bør følgende status nevnes: Ca 19 mill i akk underskudd + ca 1,5 i underskudd for den norske Kirke som kommunen må dekke. Ca 9 mill i premieavvik pensjon som må dekkes inn over de kommende årene Det er ikke satt av noe til driftsmargin. Vedtak i Forny på 3% (18 mill) Vi har ikke kommet i gang med styrking av real- og humankapital Det er store forventninger til Kvalitetsheving tjenester (A-E-tiltak), men det er ikke avsatt noe til dette før etter underskuddsdekning og avsetning til driftsmargin. Når det gjelder den økonomiske utvikling for kommunesektoren generelt har vi opplevd en svekkelse over flere år. KS har ved hjelp av konsulentselskapet Econ fått utarbeidet en økonomisk analyse, Kommunene og norsk økonomi Denne legges ved som bakgrunnsinformasjon for formannskapets arbeid med økonomiplanen. Formannskapet inviterte administrasjonen til dialogseminar om økonomiplanarbeidet april. I tillegg til diverse innledninger som følger saken som utrykte vedlegg arbeidet forsamlingen i grupper med 2 sett av oppgaver. Den første dagen ble det foretatt en analyse av status for kommunen innenfor de ulike styringsperspektivene og helhet. Besvarelsene følger som vedlegg. Andre dag ble det arbeidet med en justering av den overordna målstrukturen. Også disse besvarelsene gjengis som vedlegg. På møtet med gruppelederne den 29.4 ble opplegg for videre arbeid med økonomiplanen drøftet. Konklusjonen på møtet var at formannskapet setter av tid i sitt møte 7. mai for å bearbeide gruppebesvarelsene og utvikle strategier for økonomiplanperioden Rådmannen vil til møte legge fram en liste over de tiltak for Kvalitetsheving tjenester (B E tiltak) som fulgte av Forny I tillegg vil det bli framlagt en mer detaljert liste over nye A-tiltak vurdert ut fra rapporten for 1. kvartal 2003, jfr. egen sak.

20 Administrasjonen tar så tak i disse strategiene og kommer med en skisse til økonomiplanrammer basert på disse og kommuneproposisjonen som blir framlagt 15. mai og presentert 16. Møtet 28. mai vil da bli det avgjørende møtet hvor formannskapet drøfter tall og konkrete tiltak.

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Formannskapet. Minner om Felles formannskapsmøte på Verdal, 20. august 2003 kl Ordinært Formannskapsmøte på Levanger kl samme dag.

Formannskapet. Minner om Felles formannskapsmøte på Verdal, 20. august 2003 kl Ordinært Formannskapsmøte på Levanger kl samme dag. LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 11.08.2003 Kl. 10:00 NB! Avreise fra nedre torg kl. 09.30 STED: Skallstuggu Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

TID: Kl. 13:00 NB! Ordinært Formmannskapsmøte starter rett etter møtet Administrasjonsutvalget. STED: Formannskapssalen, rom 3008

TID: Kl. 13:00 NB! Ordinært Formmannskapsmøte starter rett etter møtet Administrasjonsutvalget. STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 03.12.2003 Kl. 13:00 NB! Ordinært Formmannskapsmøte starter rett etter møtet Administrasjonsutvalget. STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 29.10.2003 Kl. 10:00 NB! Merk tid og sted! STED: Festiviteten

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 29.10.2003 Kl. 10:00 NB! Merk tid og sted! STED: Festiviteten MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 29.10.2003 Kl. 10:00 NB! Merk tid og sted! STED: Festiviteten Program: Kl. 10.00 Innføring i økonomi/budsjett Kl. 11.00 Orientering, Statsbudsjettet Kl. 11.30 Lunsj Kl.

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 21.06.2004 Kl. 14:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården NB! Vi starter med omvisning på Breidablikktunet. Oppmøte kl. 13.00 på Breidablikktunet. Faste

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger v.g. skole Dato: 09.11.2005 Tid: 11:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Torsdag 10.02.2005 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/ i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/ i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: MANDAG 28.11.05 KL 09.00 STED: MØTEROM II, GRONG KOMMUNEHUS I henhold til vedtatt møteplan kalles faste medlemmer med dette inn til møtet. Den som har

Detaljer

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Rom 2040, 2. etg. Rådhuset Dato: 12.12.2012 Tid: 10:00 NB! Merk møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 26.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 26.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 26.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av saken,

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 09.02.2004 Kl. 12:00 NB Merk tidspunkt STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.01.2004 Kl. 13:00 NB! Etter møte i administrasjonsutvalget blir det befaring i Næringsbygget før Formannskapsmøtet. STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 20.08.2003 Møtetid: Kl. 14:15 15:15 Fra saksnr. - 077/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 02.12.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen.

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.10.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 10.06.2004 Møtetid: Kl. 12:00 16:40 Fra saksnr. 067/04-081/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 01.12.04 Møtetid: Kl. 13:00 14:05 Fra saksnr. 129/04-137/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 26.08.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s)

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2011 Tid: 09:00 Møtet

Detaljer

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Elisabeth Bjørhusdal (sign.

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Elisabeth Bjørhusdal (sign. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.01. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.03.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Orientering: I forbindelse med sak 026/05 vil leder for trafikksikkerhetsutvalget Guri Skjesol og saksbehandler Olav Skille være tilstede.

Orientering: I forbindelse med sak 026/05 vil leder for trafikksikkerhetsutvalget Guri Skjesol og saksbehandler Olav Skille være tilstede. LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 06.04.2005 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Representanten Nils Åge Aune (DNA) hadde kommentar i forbindelse med Levanger Avisa`s oppslag ad. Ordførens bruk av ordførerkjede.

Representanten Nils Åge Aune (DNA) hadde kommentar i forbindelse med Levanger Avisa`s oppslag ad. Ordførens bruk av ordførerkjede. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset Møtedato: 07.05.2003 Møtetid: Kl. 12:00 15:15 Fra saksnr. 036/03-046/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s)

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.01.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Gunnhild Berg

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Gunnhild Berg FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. november 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: TIRSDAG 16. DESEMBER 2008 TID: KL 09:00 STED: VERDAL RÅDHUS KOMMUNESTYRESALEN MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 27.11.2013 Tid: 13:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 1119 (v/kommunestyrsalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 21. november 2011 Møtetid: Kl. 1430 Møtested: Namsos samfunnshus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Innherred Samkommunestyre

Innherred Samkommunestyre INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING Innherred Samkommunestyre TID: 15.04.2004 Kl. 13:00 STED: Levanger Rådhus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Rotunden, Rådhuset Dato: 26.10.2005 Tid: 13:00 13:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg Ordfører H

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 15:00 STED: Kantina, Rådhuset

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 15:00 STED: Kantina, Rådhuset MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.01.2004 Kl. 15:00 STED: Kantina, Rådhuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.01.2013 Møtested:

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 19. november 2007 kl. 14.30 STED: Vertshuset, Grong Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011 2/11 10/890

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 13. november 2012 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene?

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Kommuneøkonomi Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap og årsberetning Finansforvaltning Årsberetningen og årsregnskapet er to av de viktigste hjelpemidlene dere har

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Rampa, Ytterøy Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:50 Fra saksnr.

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Rampa, Ytterøy Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:50 Fra saksnr. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rampa, Ytterøy Møtedato: 24.11.2003 Møtetid: Kl. 09:00 13:50 Fra saksnr. 100/03-107/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9 Representant

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Møtedato: 21.11.2012 Tidspunkt: 12:00-14:20 Til behandling: Saksliste nr. 067/12-070/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører) BR -

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 18.06.2012 Møtested:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel MØTEINNKALLING DATO: 05.10.2016 TID: Kl. 15.00 STED: Steinkjer Rådhus Arve Skjeflo De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 10. februar 2015 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus Møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis.sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis.sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 28.02.2005 kl. 19.00 STED: Kommunehuset, møterom Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer