Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 048/03 REFERATSAKER 049/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 050/03 SKOGN FJELLSTYRE - REVIDERT REGNSKAP OG ÅRSMELDING 051/03 ÅRSRAPPORT OG REVIDERT REGNSKAP FOR REINSJØ FJELLSTYRE /03 SØRHOLDT SELSKAPSMAT SØKER OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKEHOL OG SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING. 053/03 OPPRETTING AV LØNNSUTVALG TIL FORHANDLING AV RÅDMANNENS LØNN 054/03 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE- SAMLESAK /03 INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE 056/03 ØKONOMIPLAN Direktør Tone Jørstad, Falstadsenteret vil holde en kort orientering om status Falstadsenteret. Levanger, Odd E. Thraning Ordfører

2 LEVANGER KOMMUNE REFERATSAKER REFERATSAKER Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 048/03 Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. DOKUMENTER TIL REFERERING: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 03/6516 N Ola Stene KOMMUNENS ANDELER AV /6483 I SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES AS SKATTEINNTEKTER APRIL ÅSEN RESTAURANTDRIFT - POMPEL INFO APRIL/MAI

3 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR GODKJENNING AV MØTEBOK Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 049/03 Forslag til vedtak: Protokoll fra Formannskapets møte den godkjennes.

4 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR SKOGN FJELLSTYRE - REVIDERT REGNSKAP OG ÅRSMELDING Saksansvarlig: Finn Christiansen Arkiv: K1-210, K3-&14 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet FCH 050/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmelding og revidert regnskap for Skogn fjellstyre for regnskapsåret 2002 tas til orientering. Vedlegg: 1.Årsmelding og revidert regnskap for Skogn fjellstyre for regnskapsåret Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det vises til årsmelding og revidert regnskap for Skogn fjellstyre for regnskapsåret 2002 mottatt i vedlagte oversendelsesbrev datert den I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegasjonsreglement fremlegges saken for formannskapet. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til fremlagt årsmelding og revidert regnskap for Skogn fjellstyre for regnskapsåret 2002.

5 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR ÅRSRAPPORT OG REVIDERT REGNSKAP FOR REINSJØ FJELLSTYRE 2002 Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1-210, K3-14 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 039/03 Formannskapet RJR 051/ Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak: Årsrapport og revidert regnskap for Reinsjø Fjellstyre tas til orientering. Vedlegg: 4. Resultatregnskap, datert Formannskapet Forslag i møte: Representanten Gunnar L. Myhr (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Avstemning: Enstemmig. FOR-039/03 Vedtak: Saken utsettes. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Årsrapport og revidert regnskap for Reinsjø Fjellstyre tas til orientering. Vedlegg:

6 1. Reinsjø fjellstyre datert den : Årsmelding. 2. Revisjonsberetning fra Søndre Innherred Revisjonsdistrikt, datert Notat til regnskapet for 2002 fra Søndre Innherred Revisjonsdistrikt, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det vises til årsrapport og revidert regnskap for Reinsjø Fjellstyre av den I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegasjonsreglement fremlegges saken for formannskapet. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til fremlagt årsrapport og revidert regnskap for Reinsjø fjellstyre.

7 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR SØRHOLDT SELSKAPSMAT SØKER OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKEHOL OG SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING. Saksansvarlig: Finn Christiansen Arkiv: K2-U63 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av:for Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet FCH 052/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Foretaksnummer Sørholt Selskapsmat, avd. Rinnleiret, gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ut inneværende bevillingsperiode Asbjørn Sørholt og Kjellrun Landfald godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. Vedlegg: Søknad datert den Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Uttalelse fra politiet v/ lensmannen i Levanger/kemneren, firmaattest og tegninger. Saksopplysninger: Foretaksnummer Sørholt Selskapsmat, avd. Rinnleiret, har i brev av den søkt om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Virksomheten er registrert som et enkeltmannsforetak i Brønnøysundregistrene. Asbjørn Sørholt og Kjellrun Landfald søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Søknaden har i henhold til alkohollovens 1-7 vært forelagt politiet v/ lensmannen i Levanger og kemneren til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden. Søker har i en årrekke drevet cateringvirksomhet med utgangspunkt i lokaler på Mule. Omsøkt styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen har bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkoholllovens bestemmelser.

8 Vurdering: Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av vedtak i K-sak nr. 38/01 av den Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer Sørholt Selskapsmat, avd. Rinnleiret, gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ut inneværende bevillingsperiode Asbjørn Sørholt og Kjellrun Landfald tilrås videre godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

9 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR OPPRETTING AV LØNNSUTVALG TIL FORHANDLING AV RÅDMANNENS LØNN Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1-5 Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 053/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Det opprettes ett lønnsutvalg fra arbeidsgiverdelen av administrasjonsutvalget til forhandling av rådmannens lønn, bestående av følgende medlemmer: Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Administrasjonsutvalget vedtok i møte , sak 003/03 at det skulle opprettes ett lønnsutvalg fra arbeidsgiverdelen av administrasjonsutvalget til forhandling av rådmannens lønn. Utvalget skal bestå av 4 medlemmer og velges av formannskapet.

10 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE- SAMLESAK 2003 Saksansvarlig: Marit Wangberg Arkiv: K1-223 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet MWA 054/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Søker nr. 2: St. Olavsloppet innvilges kr Søker nr. 4: Støttegruppa mot rus innvilges kr Søker nr. 7: Levanger sportsskytterlag innvilges kr Søker nr. 14: Solhaug landsted innvilges kr Søker nr. 16: Bymuseet i Levanger innvilges kr Søker nr. 27: Levanger fotballklubb innvilges kr Søker nr. 28: Nordisk musikkfestival innvilges kr Rådmannen foreslår i tillegg at ettersom Naturvernforbundet skal ha sitt landsmøte på Skallstuggu vil Levanger kommune gå inn for å støtte en annonse eller lignende inntil kr Vedlegg: 1. Oversikt over søknader Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknader. Saksopplysninger: I perioden oktober 2002 til april 2003 er det innkommet 30 søknader om økonomisk støtte til både lokale, regionale og nasjonale tiltak. Flere lokale søknader om støtte er mottatt av Levanger kommune i dette tidspunktet, de er oversendt kulturenheten for behandling. Det er på inneværende år avsatt kr på ansvarsområde 1000 Politisk virksomhet. Kr er allerede bevilget til attraksjonsutviklingsprosjekt ved Falstad Museum. Kr til Levanger kirkelig fellesråde med arbeid reguleringsplan Alstadhaug er også bevilget. Partistøtte er utbetalt, til gode står

11 Vurdering: Alle søknadene er gode formål og kunne vært støttet, men det er dessverre ikke budsjettmidler til alle på inneværende år. Levanger kommune har valgt å prioritere lokale formål og likedan tiltak for barn og unge, i den sammenheng er det særlig lagt vekt på forebyggende arbeid. Det er to forholdsvis store forslag til tilskudd, det ene er Levanger fotballklubbs bygging av tribuner på Moan. Dette vil bli en intim og plassrik tribune og for LFK er dette et betydelig økonomisk løft. Det vil være naturlig at anleggseier også bidrar til å utvikle Moan til en arena som er tilrettelagt for fotballaktivitet som også er publikumsvennlig. Totale kostnader/verdi er satt til ca Den andre er Nordisk Musikkfestival 2003 som arrangeres med Levanger kommune som vertskap. Festivalen er en del av det nordiske vennskapssamarbeidet. Formålet med festivalen er å danne musikalske nettverk mellom unge musikere og lærere/pedagoger der fokus rettes mot gamle og nye nordiske tradisjoner. Unge musikere fra nabolandene Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene blir invitert til musikalske work-shops, konserter og opptredener rundt omkring på arenaer i Levanger kommune. Omkring 250 deltakere vil gi lokalbefolkningen smakebiter fra en rekke nordiske komponister, tradisjonsmusikk og samtidsmusikk. Paul Okkenhaug vil stå sentralt som komponist ved arrangementet. Tilsvarende festival ble arrangert i Levanger i Den gang bevilget formannskapet Levanger kommunes økonomi må veie tungt i behandlingen av alle økonomiske saker. Både i inneværende år og de nærmeste kommende år vil økonomien bli svært stram. 22 av søknadene avslås med begrunnelse i kommunens stramme økonomi. Levanger kommune har allikevel valgt å gi midler til noen formål. Beklageligvis er det ikke mulig å bevilge så mye som det søkes om. Forslag til fordeling er som følger: Søker nr. 2: St. Olavsloppet innvilges kr Søker nr. 4: Støttegruppa mot rus innvilges kr Søker nr. 7: Levanger sportsskytterlag innvilges kr Søker nr. 14: Solhaug landsted innvilges kr Søker nr. 16: Bymuseet i Levanger innvilges kr Søker nr. 27: Levanger fotballklubb innvilges kr Søker nr. 28: Nordisk musikkfestival innvilges kr Rådmannen foreslår i tillegg at ettersom Naturvernforbundet skal ha sitt landsmøte på Skallstuggu vil Levanger kommune gå inn for å støtte en annonse eller lignende inntil kr

12 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE Saksansvarlig: Erling Steinmo Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet EST 055/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Levanger kommune går til innkjøp av 2 stk minibusser til en samlet pris på kr. Innkjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Det foretas følgende budsjettreguleringer: Kjøp av transportmidler: : kr Kjøp av transportmidler: : kr Bruk av likviditetsreserve: : kr Bruk av likviditetsreserve: : kr 2. Når det gjelder valg av bilforhandler og minibuss-merke, så avgjøres dette etter delegert myndighet av rådmannen etter anbefaling fra brukergruppa. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Anbudsinnbydelse på salg alternativt utleie av minibusser, datert Saksopplysninger: Levanger kommune har gått ut med en anbudskonkurranse på kjøp alternativt leie av inntil 3 minibusser. Anbudskonkurransen har vært annonsert i Doffin-basen (landsomfattende database for offentlig innkjøp) og har i tillegg vært utsendt til 6 mulige leverandører i Levanger/ Verdal-regionen. Ved fristens utløp har kommunen mottatt pristilbud fra 3 ulike bilfirma: Mule Bil AS, Madsen Bil AS og Visborg Auto AS. Det ser ikke ut som vi ikke har driftsmidler til å drifte mer enn 2 minibusser. De to skal minibussene skal benyttes i forhold til transport til dagtilbudet ved St. Eystein dagsenter og til dagtilbudet ved Skogn helsetun/ Åsen helsetun. Det er i dag opprettet en

13 sjåførstilling ved ved Staupshaugem verksted og en sjåførstilling i Distrikt Sør for å ivareta disse transportoppgavene. Spørsmålet videre er da om kommunen skal gå for en fortsatt leieavtale eller om man skal foreta et kjøp av de to minibussene. Økonomiavdelingen har foretatt en følgende beregning av alternative kostnader ved leie (alternativ 1) og kjøp (alternativ 2) av 2 minibusser: Alternativ 1: Leie av 2 stk minibusser: Leie av minibusser: kr ,00 x 12 mnd x 2 busser = kr ,00 Forsikring KLP-skade: kr x 2 minibusser = kr ,00 Årsavgift/ vegavgift: kr x 2 minibusser = kr , Sum årlige driftsutgifter ved leie av 2 minibusser = kr , Alternativ 2: Kjøp av 2 stk. minibusser: Kapitalutgifter ved kjøp: kr x 12 mnd x 2 busser = kr ,00 (Renter/avdrag på lån kr 6,5 % rente 10 år) Forsikring KLP-skade: kr x 2 minibusser = kr ,00 Årsavgift/ vegavgift: kr x 2 minibusser = kr ,00 Service/ verkstedutgifter: kr x 2 minibusser = kr , Sum årlige driftsutgifter ved kjøp av 2 minibusser = kr , Årlig besparelse på kjøp i forhold til leie: kr , Vurdering: Når det gjelder valget mellom leie og kjøp av 2 minibusser, så ligger det en klar økonomisk besparelse ved valg av alternativ 2 (kjøp) i forhold til alternativ 1 ( leie). Den økonomiske besparelsen er på kr pr år, hvor vi har regnet en avskrivningstid på 10 år. Ser vi den økonomiske gevinsten over hele 10-årsperioden, vil vi få en samlet besparelse på hele kr. Under alternativ 1 er det regnet i fra billigste leiepris blant de 3 mulige leverandørene. Under alternativ 2 er det beregnet kapitalkostnader av et låneopptak på kr med 6,5 % rente og en lånetid på 10 år, og som er i samsvar med avskrivningstiden. På alternativ 2 har vi lagt inn en forholdsvis romslig margin på servicer, oljeskift, dekk og bilrekvisita på kr pr minibuss. I de første 2 3 årene vil disse utgiftene normalt være minimale, for så å øke utover i avskrivningsperioden. Når det gjelder verkstedutgifter og egenandeler ved bilskader, så er dette ikke beregnet her, men vil komme som en evt. merutgift på begge alternativer. En mulig ulempe ved valg av alternativ 2 (kjøp), er at kommunen da blir ansvarlig for å omsette minibussene etter 10 år, men markedet viser at det er stor etterspørsel etter brukte minibusser, så dette vurderes til ikke være noe større problem når den tid kommer. En mulig positiv side ved valg av alternativ 2 (kjøp) er at sjåførene vil få et bedre eierforhold til en minibuss som de vet skal

14 ha i 10 år, enn de vil ha i forhold til en leiebuss som de skal ha i 3 år. Konklusjonen i saken er at den økonomiske besparelsen er såpass stor, at rådmannen innstiller på kjøp av 2 minibusser, og at kjøpet finansieres ved bruk av kommunens likviditetsreserve.

15 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR ØKONOMIPLAN Saksansvarlig: Ola Stene Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet /03 Formannskapet OST 047/03 Formannskapet OST 056/03 FORMANNSKAPETS MØTE 28. MAI RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Rådmannen gis i oppdrag å lage forslag til økonomiplan basert på vedlagte disposisjon, mål, og foreløpige rammeberegninger. Vedlegg: 4. Hefte. Økonomiplan Disposisjon og grunnlag Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): (ingen) Saksopplysninger: I forbindelse med fastsetting av møteplan for 2003 er det lagt opp til Kommunestyrebehandling av Økonomiplan 27. august, etter at formannskapet legger fram sitt forslag 11. august. Rådmannens forslag til formannskapet må da være klart 5 august, hvilket i praksis tilsier at arbeidet for det meste må sluttføres på denne siden av sommerferien. Etter at formannskapet i sitt møte 12. mai arbeidet med målformuleringer basert på gruppearbeidene fra økonomiseminaret på Storlien har rådmannen gjort et forsøk på å plassere nye mål inn i styringssystemet. Videre er det arbeidet videre med Swot-analysen fra økonomiseminaret, slik at det nå foreligger et forslag. I forbindelse med behandling av økonomiplanen fremmet ordføreren følgende oversendelsesforslag i kommunestyret : I forbindelse med budsjettet for 2004 og øk-plan for anmodes administrasjonen om å sette opp en oversikt over strategisk bruk av eiendomsskatten for eksempel:

16 Infrastruktur Vedlikehold Næringsutvikling Rådmannen har utarbeidet 3 ulike alternativer for nivå på og strategisk bruk av eiendomsskatten. Dersom formannskapet slutter seg til det skisserte opplegget vil økonomiplanen bli utarbeidet etter følgende disposisjon: 1. Innledning og sammendrag 2. Utviklingen i kommuneøkonomien fra St.prp Sammenligningstall KOSTRA 4. Visjon/mål 5. SWOT-analysen 6. Strategiske mål input til styringskort 7. Bruken av eiendomsskatten 8. Funksjonsgrupper/beskrivelse 9. Tall Foreløpige rammeberegninger 10. A-E tiltak og innfasing av disse 11. Investeringsbudsjett Prioriteringer ved økt/redusert ramme (+/--tiltak) Vurdering: Det er lagt vekt på å lage en økonomiplanprosess som følger det vedtatte styrings- og dialoghjulet (K-sak 52/2002): Des. Jan Okt. Nov. RAPPORT 3. kvartal Utarbeidelse av BUDSJETT Vedtak BUDSJETT Utarbeidelse av STYRINGSKORT Vedtak STYRINGSKORT Brukerundersøkelse Ansatteundersøkelse Feb. REGNSKAP /ÅRSMELDING PLANMELDINGER - avviksbehandling Mars Sept. RAPPORT 2. kvartal Vedtak ØKONOMIPLAN Aug. RAPPORT 1. kvartal DIALOG politikere tillitsvalgte - administrasjon (rådmann, res.enh.lederne) DIALOGseminar formannskap (utv.strategier, prioriteringer etc styringssignaler ) Utarbeidelse av forslag til ØKONOMIPLAN Mai April Juli Det som da blir viktig i den fasen vi nå er inne i er at formannskapet gir signaler om mål og retning, så vil administrasjonen legge fram et forslag basert på disse og oppdaterte beregninger. Rådmannens foreløpige vurderingar inngår i vedlagte hefte Formannskapet Forslag i møte: Saken utsettes til nytt møte mandag 12. mai Juni

17 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapets ber rådmannen utarbeide forslag til økonomiplanrammer basert på følgende strategier/mål og tiltak: Saken behandles på nytt i møte 28. mai. Vedlegg: 1. Fylkesmannens brev av Kommunene og norske økonomi fra KS og Econ, senter for økonomisk analyse. 3. Gruppebesvarelser fra Økonomiplanseminaret april. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): K-sak 49/01 (Forny 2001) K-sak 68/02 (økonomiplan ) Innledninger fra økonomiplanseminaret Saksopplysninger: Kommunestyret skal hvert år vedta en rullerende økonomiplan for 4 år. Det er i Kommunelovens 44 Stortinget har gitt retningslinjene for Kommunenes økonomiplaner. Lovteksten gjengis i sin helhet: 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Formannskapet har et spesielt ansvar for økonomiplanarbeidet, og har dette som en av 3 lovbestemte oppgaver. De to andre er å fremme forslag til årsbudsjett, samt innstille på årsregnskapet.

18 Levanger kommunestyre vedtok Økonomiplan i sitt møte I forbindelse med vedtaket ba SV sin kommunestyregruppe om lovlighetskontroll av vedtaket. Fylkesmannen har foretatt lovlighetskontroll. I brev av skriver fylkesmannen: Økonomiplanen for er i strid med kommunelovens 44. Det er ingen automatikk i at ugyldighet fører til opphevelse av vedtak. Vi finner det i denne konkrete sak ikke hensiktsmessig å oppheve vedtatt økonomiplan, men ber om at forholdene rettes opp for neste økonomiplan. Den siste gyldige økonomiplanen for Levanger kommune er derfor den planen som ble vedtatt sammen med Forny 2001 den 19. september I forbindelse med Forny 2001 vedtok kommunestyret et nytt styringssystem for Levanger kommune basert på Balansert Målstyring (BMS) og med styringskort som det operative verktøyet. 1. generasjons styringskort fikk disse styringsperspektivene: Samfunn og brukere Tjenester Organisasjon Økonomi Visjon og overordna mål ble hentet fra kommuneplanen og strategidokumentet for omstillingsarbeidet, mens hovedmålene ble utviklet i prosjektet. Den overordna delen av det første styringskortet ser slik ut: Visjon Overordna mål Levanger triveligst i Trøndelag! En kommune kjent for trivsel og kvalitet Næringsliv bygd på høg kompetanse og kvalitet Innbyggere med opplevelse av at de bor i en kommune Ansatte med opplevelse av at de jobber i en organisasjon Styringsperspektiv brukere Samfunn og Hovedmål S1- Befolkningsvekst Tjenester Organisasjon Økonomi T1-Tilbud med riktig kvalitet tilpasset brukerne O1-Kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere O2-Gode interne støttefunksjoner O3-Lavt sjukefravær Ø1-Økonomisk handlefrihet Ø2-God budsjettstyring Det er grunn for formannskapet til å vurdere om dette hierarkiet skal revurderes. I følge Forny 2001 skal tiltak prioriteres i følgende rekkefølge: Prioritet nr 1: Tiltak som bidrag til at Levanger gjenvinner sin økonomiske handlefrihet Prioritet nr. 2: Tiltak som bidrar til at Levanger får en mer endringsdyktig og effektiv organisasjon Prioritet nr. 3: Tiltak som bidrar til økt service- og brukerorientering av kommunens tjenester Prioritet nr. 4: Tiltak som styrker Levangers konkurransekraft som bo-, nærings- og servicesenter

19 Disse målene/prioriteringene skal nå rulleres. Det er gjennom arbeidet med økonomiplanen disse revurdering av målene skjer. Vurdering: Siden Kommunestyret vedtok den siste gyldige økonomiplanen har det skjedd flere ting som påvirker den kommunale økonomien og det handlingsrommet Levanger kommune har. Eksempler på dette er: Stor vekst i lønns- og pensjonskostnader Høyere aktivitet enn forutsatt på enkelte områder. Særlige utfordringer innen barnevern og pleie- og omsorg Noen kostnader øker uten at kommunen påvirker dem, bl.a får vi pålegg om ny brannordning fra Lavere vekst i statlige overføringer enn forventa I forhold til de økonomiske målene bør følgende status nevnes: Ca 19 mill i akk underskudd + ca 1,5 i underskudd for den norske Kirke som kommunen må dekke. Ca 9 mill i premieavvik pensjon som må dekkes inn over de kommende årene Det er ikke satt av noe til driftsmargin. Vedtak i Forny på 3% (18 mill) Vi har ikke kommet i gang med styrking av real- og humankapital Det er store forventninger til Kvalitetsheving tjenester (A-E-tiltak), men det er ikke avsatt noe til dette før etter underskuddsdekning og avsetning til driftsmargin. Når det gjelder den økonomiske utvikling for kommunesektoren generelt har vi opplevd en svekkelse over flere år. KS har ved hjelp av konsulentselskapet Econ fått utarbeidet en økonomisk analyse, Kommunene og norsk økonomi Denne legges ved som bakgrunnsinformasjon for formannskapets arbeid med økonomiplanen. Formannskapet inviterte administrasjonen til dialogseminar om økonomiplanarbeidet april. I tillegg til diverse innledninger som følger saken som utrykte vedlegg arbeidet forsamlingen i grupper med 2 sett av oppgaver. Den første dagen ble det foretatt en analyse av status for kommunen innenfor de ulike styringsperspektivene og helhet. Besvarelsene følger som vedlegg. Andre dag ble det arbeidet med en justering av den overordna målstrukturen. Også disse besvarelsene gjengis som vedlegg. På møtet med gruppelederne den 29.4 ble opplegg for videre arbeid med økonomiplanen drøftet. Konklusjonen på møtet var at formannskapet setter av tid i sitt møte 7. mai for å bearbeide gruppebesvarelsene og utvikle strategier for økonomiplanperioden Rådmannen vil til møte legge fram en liste over de tiltak for Kvalitetsheving tjenester (B E tiltak) som fulgte av Forny I tillegg vil det bli framlagt en mer detaljert liste over nye A-tiltak vurdert ut fra rapporten for 1. kvartal 2003, jfr. egen sak.

20 Administrasjonen tar så tak i disse strategiene og kommer med en skisse til økonomiplanrammer basert på disse og kommuneproposisjonen som blir framlagt 15. mai og presentert 16. Møtet 28. mai vil da bli det avgjørende møtet hvor formannskapet drøfter tall og konkrete tiltak.

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer