Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: Møtetid: Kl. 14:15 15:15 Fra saksnr /03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: REPRESENTANT ODD THRANING DNA Ordfører x HANS HEIERAAS SP Varaordfører x GUNNAR L. MYHR H Medlem x GUDNY RONGLAN KRF Medlem x GERD HAUGBERG H Medlem x STEINAR MIKALSEN KRF Medlem x WENCHE SUNDAL DNA Medlem x Møter Dato/merknad NILS ÅGE AUNE DNA Medlem - Forfall STEINAR SVENDGÅRD SP Medlem x HILDE HAUGAN HYNNE SP Medlem x KJELL VANG SV Medlem - Forfall GERD MARIT SVENDSEN SV Medlem x SVEIN ERIK MUSUM UAVH Medlem x KJELL BULLEN DNA Varamedlem 4 x (Aune) MARTE HAMMER SV Varamedlem 1 x (Vang) Ellers møtte: Rådmann Ola Stene, Assisterende Rådmann Alf Birger Haugnes, Økonomisjef Meier Hallan, Formannskapssekretær Reidun Johansen. Merknader: Spørsmål til ordføreren fra Repr. Musum, UAVH ad. skilting av fartsgrenser i Levanger sentrum. Ordføreren besvarte spørsmålet og lovte å ta kontakt med Statens vegvesen Underskrifter:

2 Saksliste: Sak nr. Sakstittel 067/03 REFERATSAKER 068/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 069/03 FORSLAG TIL ENDRING AV GATENAVN PÅ HAVNEOMRÅDET 070/03 ÅSEN SENTRUM - UTSKIFTING AV VANNLEDNING 071/03 INVISERINGER I NYE P-AUTOMATER OG BAKSYSTEM 072/03 INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE 073/03 REGNSKAP PR (1.HALVÅR) 074/03 SKATTEREGNSKAPET 1.HALVÅR /03 INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABLERING AV OG DELTAKELSE I INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (IHT) 076/03 BYGGEREGNSKAP FOR UTBYGGING PÅ NESHEIM SKOLE, SKOLEPAVILJONG PÅ REITHAUG OG STRUKTURTILTAK PÅ DIVERSE SKOLER. 077/03 VALG AV VARAREPRESENTANTER TIL STYRET FOR PPT

3 067/03: REFERATSAKER Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Representanten Gerd Haugberg, H, fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjonen: Av hensyn til det videre reguleringsarbeid for Alstadhaug kirke og prestegård, er det viktig å få en avklaring på om utvidelse av kirkegården skal gå i vestlig eller østlig retning. FOR-067/03 Vedtak: Referatsakene tas til orientering med oversendelsesforslag til saken om Alstadhaug kirke-prestegårdens skjebne. 068/03: GODKJENNING AV MØTEBOK Forslag til vedtak: Protokoll fra formannskapets møte den godkjennes. FOR-068/03 Vedtak: Protokoll fra formannskapets møte den godkjennes. 069/03: FORSLAG TIL ENDRING AV GATENAVN PÅ HAVNEOMRÅDET RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Havnevegen gis navnet Ravns gt.

4 Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 12 mot 1 stemme. FOR-069/03 Vedtak: Havnevegen gis navnet Ravns gt. 070/03: ÅSEN SENTRUM - UTSKIFTING AV VANNLEDNING 1. Det framlagte forprosjekt for utskifting av vannledninger i Åsen sentrum med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet: 6620 Utskiftning ledninger Åsen 2003 kr Vannforsyning Åsen FOR-070/03 Innstilling: 1. Det framlagte forprosjekt for utskifting av vannledninger i Åsen sentrum med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet: 6620 Utskiftning ledninger Åsen 2003 kr Vannforsyning Åsen /03: INVISERINGER I NYE P-AUTOMATER OG BAKSYSTEM Resultatenheten veg, park og parkering gis tillatelse til å bruke inntil kr ,- av Parkeringsfondet for å gjøre avgiftsparkeringen i Levanger kommune operativ og oppdatert.

5 FOR-071/03 Innstilling: Resultatenheten veg, park og parkering gis tillatelse til å bruke inntil kr ,- av Parkeringsfondet for å gjøre avgiftsparkeringen i Levanger kommune operativ og oppdatert. 072/03: INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE 1. På bakgrunn av de oppsatte beregninger av de årlige driftsutgifter for den kommunale transporttjenesten, og det innkomne anbud på transporttjenesten fra Levanger taxi, opprettholdes den kommunale transporttjenesten. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta innkjøp av inntil 2 minibusser innenfor rammen av kr. Kjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven. FOR-072/03 Innstilling: 1. På bakgrunn av de oppsatte beregninger av de årlige driftsutgifter for den kommunale transporttjenesten, og det innkomne anbud på transporttjenesten fra Levanger taxi, opprettholdes den kommunale transporttjenesten. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta innkjøp av inntil 2 minibusser innenfor rammen av kr. Kjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven.

6 073/03: REGNSKAP PR (1.HALVÅR) 1. Regnskapet pr tas til orientering 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettreserven på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet lønns- og pensjonsøkninger for Pensjonspremieavviket fra og med regnskapsåret 2002 føres med 1/15 over de 15 påfølgende år 4. Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelsen som er varslet i halvårsregnskapet. 5. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene FOR-073/03 Innstilling: 1. Regnskapet pr tas til orientering 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettreserven på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet lønns- og pensjonsøkninger for Pensjonspremieavviket fra og med regnskapsåret 2002 føres med 1/15 over de 15 påfølgende år 4. Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelsen som er varslet i halvårsregnskapet. 5. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene 074/03: SKATTEREGNSKAPET 1.HALVÅR 2003 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Skatteregnskapet for 1.halvår 2003 tas til orientering.

7 FOR-074/03 Vedtak: Skatteregnskapet for 1.halvår 2003 tas til orientering. 075/03: INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABLERING AV OG DELTAKELSE I INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) LEVANGER OG VERDAL INTERKOMMUNALE HAVNEVESENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Levanger kommune inngår i det interkommunale havnesamarbeid Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH) med gyldighet fra 1. januar 2004 og godkjenner det fremlagte forslag til vedtekter datert 10. juni 2003 for sammenslutningen. 2. Havnedistrikt i sjø opprettes etter lov om havner og farvann og Levanger kommunes hele sjøområde vil inngå i et felles havnedistrikt for ITH. Ved Kystdirektoratets bestemmelse om ikrafttredelse av felles havnedistrikt oppheves tidligere vedtak om havnedistrikt i sjø. 3. Landarealer med infrastruktur og utstyr som pr har vært stilt til disposisjon for Levanger og Verdal Interkommunale havnevesen (LVH) og inngått i kommunens havnedistrikt på land, stilles til disposisjon og rådighet for ITH. 4. Prinsippet om at ITH skal ha økonomisk selvfinansieringsevne fra oppstart 1.januar 2004 legges til grunn. 5. Levanger kommunes deltakelse i - og vedtekter for LVH, godkjent av kommunestyret i Levanger i møte 13. november 1997 opphører. I henhold til ITH s vedtekter, 2-1, skal Levanger kommunestyre oppnevne 2 medlemmer med vararepresentanter til Havnerådet for ITH. Oppnevnelsen foretas etter kommunevalget 15. september 2003.

8 FOR-075/03 Innstilling: 1. Levanger kommune inngår i det interkommunale havnesamarbeid Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH) med gyldighet fra 1. januar 2004 og godkjenner det fremlagte forslag til vedtekter datert 10. juni 2003 for sammenslutningen. 2. Havnedistrikt i sjø opprettes etter lov om havner og farvann og Levanger kommunes hele sjøområde vil inngå i et felles havnedistrikt for ITH.Ved Kystdirektoratets bestemmelse om ikrafttredelse av felles havnedistrikt opphevestidligere vedtak om havnedistrikt i sjø. 3. Landarealer med infrastruktur og utstyr som pr har vært stilt til disposisjon for Levanger og Verdal Interkommunale havnevesen (LVH) og inngått i kommunens havnedistrikt på land, stilles til disposisjon og rådighet for ITH. 4. Prinsippet om at ITH skal ha økonomisk selvfinansieringsevne fra oppstart 1.januar 2004 legges til grunn. 5. Levanger kommunes deltakelse i - og vedtekter for LVH, godkjent av kommunestyret i Levanger i møte 13. november 1997 opphører. I henhold til ITH s vedtekter, 2-1, skal Levanger kommunestyre oppnevne 2 medlemmer med vararepresentanter til Havnerådet for ITH. Oppnevnelsen foretas etter kommunevalget 15. september /03: BYGGEREGNSKAP FOR UTBYGGING PÅ NESHEIM SKOLE, SKOLEPAVILJONG PÅ REITHAUG OG STRUKTURTILTAK PÅ DIVERSE SKOLER Byggeregnskapet for utbyggingen på Nesheim skole, skolepaviljongen på Reithaug og strukturtiltak på diverse skoler i perioden godkjennes. 2. Overforbruket på kr ,- dekkes over investeringsmidlene til framtidas skole.

9 FOR-076/03 Innstilling: 1. 1.Byggeregnskapet for utbyggingen på Nesheim skole, skolepaviljongen på Reithaug og strukturtiltak på diverse skoler i perioden godkjennes. 2. Overforbruket på kr ,- dekkes over investeringsmidlene til framtidas skole. 077/03: VALG AV VARAREPRESENTANT TIL STYRET FOR PPT RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Som nye vararepresentanter til Styret for PPT velges: Ordfører Odd E. Thraning, DNA, fremmet følgende forslag: 1. Wenche W. Sundal velges for Marius Granås 2. Oddmund Myhr velges for Toril Wibe FOR-077/03 Vedtak: Som nye vararepresentanter til Styret for PPT velges: 1. Wenche W. Sundal 2. Oddmund Myhr