Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet"

Transkript

1 Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 10:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører DNA Olav Norberg Varaordfører H Eli Grevskott Medlem DNA Hans Heieraas Medlem SP Hilde Haugan Hynne Medlem SP Gudny Ronglan Medlem KRF Annikken K Haraldsen Medlem V Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP Jostein Trøite MEDL SV Hilde Føll Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Berit Lyngen Medlem adm.utv. Fagforbundet Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ragnhild Torun Skjerve Jostein Trøite SP Steinar Holten Birger Meinhardt FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Ola Stene Rita-Mari Keiserås Alf Birger Haugnes Meier Hallan Stilling rådmann formannskapssekretær assisterende rådmann enhetsleder økonomi Sak 78/05 Økonomiplan Levanger kommune ble behandlet av formannskapet/administrasjonsutvalget. Orienteringer: I forbindelse med sak 74/05 Naboer ab - ny aksjonæravtale ble det gitt en orientering av Lennart Adsten og Bård Langsåvold.

2 Saksnr Innhold PS 73/05 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 74/05 Naboer ab - ny aksjonæravtale PS 75/05 Tv-aksjon "Drømmefanger" PS 76/05 Framtidig havnesamarbeid i Midt-Norge PS 77/05 Arbeidet med NTEs framtidige eierskap PS 78/05 Økonomiplan Levanger kommune

3 PS 73/05 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte Ingen. Enstemmig Protokoll fra formannskapets møte 7. september 2005 godkjennes med den merknad at funksjoner for ordfører og varaordfører rettes opp. PS 74/05 Naboer ab - ny aksjonæravtale Ingen. Enstemmig Levanger Kommune anbefaler forslag til aksjeeieravtale for Naboer AB for perioden PS 75/05 Tv-aksjon "Drømmefanger" Ingen. Enstemmig Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2005 innvilges et tilskudd på kr ,-. Beløpet dekkes over konto PS 76/05 Framtidig havnesamarbeid i Midt-Norge Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag: Med bakgrunn i henstilling fra Byer i Midt-Norge, gjengitt i brev av , samt uttalelser fra de største vareeierne i Indre Trondheimsfjord av og ,

4 slutter havnerådet i Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) seg til en videreutvikling og utvidelse av det allerede etablerte samarbeid mellom havnene. Havnerådet i ITH ønsker en god utvikling for havnene i Midt-Norge. Samarbeidsavtalen mellom de eksisterende havnene må videreutvikles basert på de respektive selskapers havneplaner. Intensjonen må være at det lages en samlet havne- og logistikkplan for Midt-Norge. Norbergs forslag enstemmig vedtatt. Med bakgrunn i henstilling fra Byer i Midt-Norge, gjengitt i brev av , samt uttalelser fra de største vareeierne i Indre Trondheimsfjord av og , slutter havnerådet i Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) seg til en videreutvikling og utvidelse av det allerede etablerte samarbeid mellom havnene. Havnerådet i ITH ønsker en god utvikling for havnene i Midt-Norge. Samarbeidsavtalen mellom de eksisterende havnene må videreutvikles basert på de respektive selskapers havneplaner. Intensjonen må være at det lages en samlet havne- og logistikkplan for Midt-Norge. PS 77/05 Arbeidet med NTEs framtidige eierskap Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag: 1. Som innstillingen. 2. Levanger kommune kan se flere måter å organisere eierrollen på, men synes et interkommunalt selskap IKS med selskapsavtale som fastsetter kommunens eierandel, ansvar og innflytelse er en grei måte å gjøre dette på. En en-leddet modell bør foretrekkes. Levanger kommune vil se positivt på å bli medeier selv om det i løpet av prosessen skulle bli aktuelt med en annen selskapsform. 3. Punktet utgår. 4. Som innstillingen. 5. Levanger kommune går inn for eierfordeling basert på definerte kriterier der bl.a. folketall legges til grunn. En går videre inn for at kommunene deltar i eiermøtet med stemmer tilsvarende eierandel. 6. Som innstillingen. Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende endringsforslag: Kulepunkt 3: Levanger kommune støtter at avkastningen fra NTE skal settes av til regional utvikling. Punkt 4: Levanger kommune støtter forslaget om at det etableres et eget utviklingsselskap eid av kommunene, med oppgave å forvalte de midler som måtte bli vedtatt disponert til regional utvikling. Alternativt kan det velges et eget styre innen IKS-et som forvalter disse midlene.

5 Punkt 5: Levanger kommune går inn for en eierskapsmodell som gir de 24 kommunene lik eierandel, men at dette justeres noe i forhold til folketallet i de enkelte kommuner. Ingen kommune kan ha mer enn 3 eierandeler. Rådmannens forslag kulepunkt 3 vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Skjerves forslag. Rådmannens forslag punkt 2 vedtatt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for Heieraas sitt forslag. Rådmannens forslag punkt 3 vedtatt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for Heieraas sitt forslag. Rådmannens forslag punkt 4 vedtatt med 8 mot 1 stemmer som ble avgitt for Skjerves forslag. Skjerves forslag punkt 5 avvist med 8 mot 1 stemme. Rådmannens forslag punkt 5 vedtatt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for Heieraas sitt forslag. Rådmannens forslag punkt 6 vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Skjerves forslag. Rådmannens forslag til vedtak med eventuelle vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Høringsuttalelse fra Levanger kommune: Levanger kommune støtter beredskapsarbeideidet for å sikre at NTE også i framtiden skal være innbyggerne i Nord-Trøndelag sin eiendom Levanger kommune vil derfor i utgangspunktet akseptere de vilkår og forutsetninger som fylkeskommunen fastsetter for overføring av eierskap til kommunene. Levanger kommune støtter at avkastningen fra NTE i utgangspunktet skal settes av til regional utvikling, men vil peke på at det også må være legitimt å gi en avkastning på evt innskutt/opptjent egenkapital. Dersom kommunene ved en framtidig nedleggelse av fylkeskommunen får overført oppgaver som i dag gis en medfinansiering av driften fra avkastning /evt. kapitalinntekter fra ansvarlige lån til NTE, forutsettes det at kommunene får tilført midler på sammen vis og nivå som dagens fylkeskommune. KS har bedt om svar på 6 konkrete spørsmål. Levanger kommune gir følgende svar på disse spørsmålene: 1. Levanger kommune godtar for sin del fylkeskommunens forutsetninger for kommunalt eierskap og er innstilt på sammen med de andre kommunene i fylket å akseptere et tilbud om å bli eier av NTE så snart som praktisk mulig. 2. Levanger Kommune kan se flere måter å organisere eierrollen på, men synes et interkommunalt selskap IKS med selskapsavtale som fastsetter kommunenes eierandel, ansvar og innflytelse er en grei måte å gjøre dette på. Det er ingen grunn til å vente med etablering av slikt IKS, da slikt selskap kan utøve eierrollen også om fylkeskommunen ikke skulle bli lagt ned. Levanger kommune vil se positivt på å bli medeier selv om det i løpet av den videre prosessen skulle bli aktuelt med en annen selskapsform.

6 3. Levanger kommune registrerer at vurdering av selskapsform for NTE ikke er en del av bestillingen i denne omgang. Levanger kommune vil påpeke at det snareest bør finnens en annen selskapsform en fylkeskommunalt foretak for NTE. 4. Levanger kommune støtter ikke forslaget om at det etableres et eget utviklingsselskap eid av kommunene og fylkeskommunen, med oppgave å forvalte de midler som måtte bli vedtatt disponert til regional utvikling. Denne oppgaven må kunne ivaretas av det nystarta IKS-et, evt kan de allerede etablerte regionale næringsutviklingsselskapene få oppgaven. 5. Med dagens modell har alle Nord-Trønderne en lik andel i eierskapet av NTE. Levanger kommune mener dette må gjelde ogsåå om kommunene skal ivareta det retar på vegne av innbyggerne og avviser dedn skisserte modellen med 1/24 for hver av dagens kommuner i fylket. Dette har også sammenheng med at verdiene av NTE gjennom årtier er bygd opp gjennom at innbyggerne i fylket har vært kunder i selskapet. Vi peker videre på at kommuner med kraftproduksjon blir kompensert på andre måter, slik at dette forholdet ikke bør telle med i fordelingen av eierskapet. Levanger kommune går inn for at kommunene deltar i eiermøte med stemmer tilsvarende eierandel. 6. Levanger kommune går inn for at vedtatt del av overskuddet som skal disponeres til regional utvikling disponeres av eierselskapet sammen med fylkeskommunen så lenge denne består og ikke overføres til et eget nytt felles eid utviklingsselskap. Levanger kommune anser eierdialog som viktig, og ser det naturlig at denne har basis i politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen og kommunene. Levanger kommune har p.t. ikke noen sterk mening om hvordan eierselskapets administrative ressurser organiseres/kjøpes og mener vi har tid til å utrede dette nærmere. PS 78/05 Økonomiplan Levanger kommune Orientering i møte: Rådmannen orienterte. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag tillegg til investeringsbudsjett: Rehabilitering kommunale bygg (svømmehall Ytterøy) aukes med ,- i Annikken K. Haraldsen (V) fremmet følgende forslag investeringsbudsjett: Investering til Mule ventilasjon kr ,- flyttes fra 2007 til Hilde Haugan Hynne (SP) fremmet følgende tilleggsforslag kap Utviklingstrekk side 5 av 35: Utviklingspreget og utviklingsrettet image fåes gjennom suksess med befolknings- og næringslivsvekst, bostedskvaliteter ved å utnytte mangfoldet i kommunen... Ordføreren fremmet følgende forslag: Kun forslagene i måldokumentet legges ut på høring.

7 Innkomne forslag i møtet legges ved saken uten realitetsvotering. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme. Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS/ADMINISTRASJONSUTVALGETS Foreløpig forslag til økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn til 12. oktober Kun forslagene i måldokumentet legges ut på høring. Innkomne forslag i møtet legges ved saken uten realitetsvotering.

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2006 Tid: 12:00-14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Midtre Glassgård, Rådhuset Møtedato: 03.03.2004 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Fra saksnr. 011/04-023/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.03.2012 Tid: 13:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 18.05.2011 Tid: 12:00 OBS!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 29.10.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 16.05.2012 Kongsberg kommunestyre 13.06.2012 KUNNSKAPS- OG KULTURPARK

Detaljer