SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE"

Transkript

1 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE

2 COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen Sogndal Telefon BJARNE SENNESETH SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE RAPPORT 2012 OPPDRAGSNR DATO UTARBEIDD KONTROLLERT GODKJENT STEINAR NES HELGE HENRIKSEN STEINAR NES

3 COWI SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE INNHALD 1 Samandrag 1 2 Innleiing 2 3 Grunnlag 3 4 Generell vurdering av skredfare 4 5 Undersøkingar av skredfare Grunntilhøve Topografi Vegetasjon Drenering Tidlegare skredhendingar 8 6 Vurdering av skredfare 9 7 Konklusjon 17 8 Referansar 18 VEDLEGG1 TEK

4 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 1 1 Samandrag Ein del av gnr/bnr 79/2 i Lånefjorden, Balestrand kommune som skal skiljast ut ligg innafor aktsemdsgrensene for snøskred og steinsprang på COWI AS er engasjert til å vurdere skredfaren for området. Til grunn for vurderingane ligg Plan- og bygningslova og tilhøyrande teknisk forskrift (TEK 10). Området tilfredstiller kravet til tryggleik mot skred for tryggleiksklasse 2 i TEK dersom ein byggjer ein skredvoll som skissert. Vollen skal ta unna for flaumog snøsørpeskred.

5 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 2 2 Innleiing Tiltakshavar Bjarne Senneseth ynskjer å skilja ut eit eksisterande hus (Fig. 1) med tomt frå garden sin i Lånefjorden i Balestrand kommune. Arealet som huset står på er innafor aktsemdsgrensene for snøskred og steinsprang i For å finne ut om skredfaren er reell kan søkjar innhente geoteknisk rapport frå føretak med sentral godkjenning, ansvarsrett og erfaring frå skredfarevurdering. COWI AS er engasjert til å utføre dette. Fig. 1 Ortofoto henta frå som syner området i Lånefjorden. Huset er merkt med pil.

6 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 3 3 Grunnlag På ligg huset innanfor aktsemdsområda for snøskred og steinsprang. Lovverket krev då at det skal gjennomførast ei nærare vurdering av skredfare og at eventuelle omsynssoner og/eller sikringstiltak skal innarbeidast i planen. Skredfare går inn under Byggteknisk forskrift (TEK 10; 7.1 og 7.3). For skredhendingar er kravet til tryggleik for bustader (tryggleiksklasse S2) høgst ei skredhending per 1000 år. Krava til tryggleik gjeld også tilhøyrande utandørs bruksareal. I tillegg er følgjande dokument og kjelder nytta i vurderingsarbeidet: - - digitale kartdata Området vart synfart av geolog Steinar Nes og seniorgeolog Helge Henriksen den Skredfaren er vurdert etter retningslinjene i NVE sin vegleiar 2/2011 "Flaum og skredfare i arealplanar".

7 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 4 4 Generell vurdering av skredfare Skred omfattar steinsprang/steinskred/fjellskred, jordskred, flaumskred, snøskred og snøsørpeskred. I nasjonaldekkande aktsemdskarta for steinsprang og snøskred er det synt område der ein skal vise aktsemd i arealdisponeringa. Aktsemdskarta (www.skrednett.no) for steinsprang vert framstilt på grunnlag av ein digital høgdemodell der område med terrenghelling > 45 grader automatisk vert klassifisert som løysneområde for steinsprang. I aktsemdskarta for snøskred er område med brattare terrenghelling enn 30 grader klassifisert som løysneområde. Påfølgjande datamodelleringar gir utløpsdistansar (rekkevidde) frå løysneområda. Utløpsområda, som vert sett på som aktsemdsområder, vert berekna automatisk utan omsyn til effekten av lokale faktorar, som for eksempel skog. Aktsemdskarta er basert på ein landsdekkande terrengmodell (Statens kartverk) med oppløysing 25*25 meter, der datagrunnlaget hovudsakleg er basert på 20 meters koter. Det er ikkje gjort feltbefaringar i arbeidet med dei nye aktsemdskarta. Aktsemdskarta syner at tomta ligg innanfor utløpsområda for snøskred og steinsprang (Fig. 8; Fig. 10). For steinskred/fjellskred, jordskred, flaumskred og snøsørpeskred er det ikkje laga landsdekkande aktsemdskart. Her må skredfaren vurderast særskilt. Jordskred vert generelt løyst ut der terrenghellinga er større enn 27 grader. Flaumskred oppstår vanlegvis i samband med ekstreme nedbørssituasjonar som følgje av aktiv erosjon og materialtransport langs bratte vassdrag og bekkeløp med mykje lausmassar. Snøsørpeskred er skredmassar av sterkt vassmetta snø. Dei rører seg i stor fart, og kan også føre med seg noko jord og stein materiale. Snøsørpeskred vert løyste frå ei rekke område der vatn blir tilført og akkumulert i snødekket.

8 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 5 5 Undersøkingar av skredfare Til grunnlag for skredfarevurderinga er ei synfaring av terrenget der ein ser på topografi, grunn- og vegetasjonstilhøve og drenering. I tillegg kjem analysar ved hjelp av IT-verktøy og vurdering av tidlegare skredhendingar. 5.1 Grunntilhøve Lånefjorden og Lånedalen ligg i eit område med diorittisk til granittisk gneis. Nede i dalen består lausmassane av elveavsetningar medan det oppe i dei bratte fjellsidene og ned mot/i dalbotnen ligg skredmateriale (Fig. 2). Skredmaterialet dannar ei tjukk ur opp mot fast fjell i øvre del av fjellsida. Kjentfolk seier at det stadig er ny tilkomst av urmassar pga. steinsprang i fjellsidene rundt dalen. Fig. 2 Lausmassekart ( Huset som skal fråskiljast er merkt med svart sirkel.

9 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE Topografi Lånedalen er ein smal dal med bratte og høge fjellsider. Nordvest for huset går ei fjellside opp til 1200 moh (Fig. 4). Fjellskråninga har slak helling på inntil ca 30 grader opp til ca 500 moh. Frå dette er det ein nær vertikal vegg som strekk seg opp mot 1200 moh (Fig. 3). Lenger sør er det bratte partiet meir rotete med gjel og pinaklar. Fig. 3 Bilete syner fjellsida som ligg nord nordvest for huset. Mekrskreda Raudskreda Fig. 4 Terrenghellings- og topografisk kart utarbeidd i ArcGis. Fargekodar indikerar terrenghelling. Grøn farge er 0-27 grader, gul er grader og raud er grader. Kvit prikk og pil syner huset som skal skiljast frå garden.

10 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE Drenering Det er to elveløp/skredløp som har drenering/utløp ned mot huset (Fig. 4). Dette er Raudskreda og Mekrskeda. Mekrskreda (Fig. 5) har ikkje vatn anna enn når det regnar mykje og i vårløysinga. Raudskreda (Fig. 6) har drenering også på turre dagar. Ellers går dreneringa i det grove skredmaterialet som ligg i fjellsida nord for huset (Fig. 4). Søraust for huset renn Daleelvi. Elva kan ha stor vassføring i vårløysinga og ved store nedbørsmengder. Den er plastra og forbygd for å unngå erosjon mot garden. Fig. 5 Bilete av Mekrskreda som syner at løpet til denne har retning mot huset (merkt med raud sirkel). Fig. 6 Bilete av Raudskreda som syner elveløpet og skredmassar.

11 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE Vegetasjon I fjellsida over huset er det lauvskog. I skredløpa er skogen borte grunna skredaktivitet (Fig. 7). Fig. 7 Bilete syner vegetasjonen i fjellsida over huset (merkt med raud sirkel). Ein kan sjå at mykje av skogen er knekt av skred. 5.5 Tidlegare skredhendingar I den nasjonale skreddatabasen (www.skrednett.no) er det registrert fleire skredhendingar i Lånedalen og Lånefjorden. Snøskred/Fjellskred/Jordskred i Lånedalen I ca 1646 gjekk eit storskred over garden Lønne (Låne) og Tysse i Lånedalen. Desse gardane vart slegne saman til ein etter fjellskredulykka. På Lønne går enno fråsegn om Storeskaden, eit uhorveleg skred som velta store steinmengder over flatene der Dalselva gjekk før. Men tradisjonen veit ikkje å seie meir om skadeomfang, omkomne, eller når dette skjedde. Etter det busitjarane i dag seier, kom fjellskredet rett aust for Lønne, frå Kaldigjelet (Kaldagilet, Fig. 2). Der er ei stor ur i dag. Frå fjellet i vest, Tyssen (Tussnipi), kan kome snøskred, m.a. i 1928, men utan skade på husa. På marka rett vest for dagens våningshus på Lønne (Låne, Fig. 8) fann ein nyleg på vel 3 m djupn tømmerbjelkar frå gamle hus. Desse er ikkje enno datert, men dette kan kanskje tidfeste hendinga. (Kjelde: gjekk eit flaumskred i Raudskreda. Skredet følgde løpet og hadde utløp rett ved ei hytte lenger ute i Lånedalen. (www.sognavis.no)

12 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 9 6 Vurdering av skredfare Steinskred/Fjellskred Under synfaringa brukte vi kikkert for å sjå etter strukturar i berggrunnen i fjellsida nord og sør for garden. Vi veit frå at det har gått eit steinskred (Storeskaden, Kap. 5.5) på 1600-talet som tok med seg delar av garden Lønne (Låne). Men vi har ikkje sett strukturar som tilseier at dette skal skje igjen og vurderer huset som trygt for steinskred/fjellskred i høve kravet i TEK , om maks ei skredhending per 1000 år. Steinsprang Steinsprang kan teoretisk løysne frå område der terrenghellinga er større enn 45 grader. Aktsemdskartet (Fig. 8) syner at steinsprang har potensielt løysneområde i fjellsidene på begge sider av dalen. N Fig. 8 Utsnitt av aktsemdskart for steinsprang (www.skrednett.no) som syner løysneområde (svart skravur) og utløpsområde (grå skravur). Huset er merkt med pil.

13 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 10 Fjellsida aust for huset er av lokalkjende rekna som den mest aktive sida. Her går det steinsprang med jamne mellomrom. Mellom huset og fjellsida er det ei brei flate. I tillegg har elva plastring og forbyggingar som vil virke som ein voll. Vi vurderer at avstand og sikringstiltaka mot flaum i elva er tilstrekkelege til at steinsprang ikkje vil kunne nå huset frå fjellsida i aust. Fjellsida i nordvest er opp til 500 moh dekka med steinsprangur frå den bratte fjellsida over. Den bratte fjellsveggen såg ut til å ha ein relativt flattliggande skifrigheit med ingen større overheng (Fig. 3). Det er ikkje observert ferske steinsprangblokker langt nede i fjellsida. Vi vurderer ura så grov at den vil stogge steinsprangblokker som vert løyste frå den bratte veggen høgare opp i fjellsida (Fig. 3). Desse vurderingane vert befesta i NGI sitt aktsemdskart for snø- og steinskred (Fig. 9). Desse karta er, itillegg til modellering, basert på ein enkel befaring og vert anbefalt nytta av NVE dersom dei er utarbeida. Vi ser derfor på huset som tilstrekkeleg trygt mot steinsprang i høve tryggleikskravet i TEK om høgst eitt skred per 1000 år. N Fig. 9 Aktsemdskart for snø- og steinskred (NGI) syner at huset ligg utanfor utløpssona for snøskred og steinsprang. Huset er merkt med pil.

14 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 11 Snøskred Huset ligg innafor potensielt utløpsområde for snøskred (Fig. 10). Fjella over Lånefjorden får mykje snø om vinteren. Sidan fjellsida nordvest for huset vender mot søraust og den dominerande nedbørsførande vindretninga på vestlandet er frå vest kan det byggja seg opp store skavlar og mykje vindtransportert snø i fjellsida. Det er gjeld særskild i gjelet ved Storlihaug (Fig. 11). Her løysnar det årlege skred. Spesielt når det har vore kaldt for så å bli mildt og mykje nedbør kjem det større våte snøskred frå dette gjelet. I 1928 gjekk eit snøskred av denne typen over vegen vest for huset (Fig. 10, merkt med pil; Fig. 11). Etter synfaringa vurderer vi at naturleg skredløp og utløpslengd for snøskred vil vere vest for huset. Desse vurderingane blir forsterka av NGI sitt aktsemdskart for snø- og steinskred (Fig. 9). Også i Mekrskreda er det potensielt eit snøskredløp. Dette er eit flatare skredløp. Øvst i fjellsida over dette løpet er fjellsida nær vertikal. Dette fører til at fjellsida under er meir skjerma for vindtransportert snø og større snømenger som blir lasta inn i fjellsida. Totalt sett vurderer vi at huset er tilstrekkeleg trygt mot snøskred i høve kravet i TEK , om høgst eitt skred per 1000 år. N Fig. 10 Utsnitt av aktsemdskart for snøskred (www.skrednett.no) som syner løysneområde (raud skravur) og utløpsområde (lys raud skravur). Huset er merkt med svart prikk og snøskredet (1928) merkt med pil.

15 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 12 Fig. 11 Biletet syner gjelet ved Storlihaug som er utsett for oppbygging av skavlar og løysing av våte snøskred. Huset ligg til venstre i biletet. Jordskred Jordskred vert normalt løyste i skråningar med terrenghelling >27 grader, men kan også løysast i skråningsvinklar ned mot 25 grader om jordmassane har høgt finstoffinnhald. Fjellsida over huset er dekka med grov ur. Dette gjer at vatn drenerar godt gjennom massane, slik at poretrykket ikkje aukar i massane, noko som er den fremste grunnen til utløyste jordskred. Massane vert difor vurdert stabile sjølv om skråningsvinkelen er til dels over 27 grader. Vi ser med dette huset som trygt mot jordskred i høve kravet i TEK 10, om maksimum eitt skred per 1000 år. Flaum- og snøsørpeskred Fjellsida over huset har to mogelege skredløp for flaum- eller snøsørpeskred (Fig. 1; Fig. 13). Desse løpa har eller har nesten løpet retta mot huset. Raudeskreda (Fig. 12; Fig. 13) er ei aktiv skredbane for flaumskred og det er ferske spor etter dette. Kjentfolk seier at flaumskred frå skredløpet skjer nesten årleg. Vi gjekk høgt opp i fjellsida og følgde skredløpet. Vi vurderer at flaum- eller snøsørpeskred kan ha moglegheit til å hoppe ut av løpet og ta retning ned mot huset (blå pil Fig. 14). Vi kunne sjå fleire nye blokker som hadde gjort nettopp dette. Ei slik forgreining vil føre lite skredmassar i høve hovudskredet. Likevel vurderer vi at ei forgreining av eit stort flaumskred kan ha fart og kraft nok til å nå huset. Over tid kan vi heller ikkje utelukke at Raudeskreda endrar løpet sitt heilt, meir i retning huset. Fig. 12 Bilete syner Raudskreda, flaumskredløpet med store blokker.

16 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 13 Mekrskreda er ei flaumskredelv som kjem frå Røyrdalen, lengst oppe mot det brattaste partiet i fjellsida over huset (Fig. 13, raud pil). Dette er eit skredløp som har greve seg ned til fast fjell og fører mindre lausmassar enn Raudeskreda. Likevel er det teikn til at flaumskred/flaumar har teke med seg lausmassar langt ned mot huset (Fig. 13; Fig. 14). Fig. 13 Biletet syner skredløp med potensielt utløp ned mot huset. Raudskreda er merkt med blå strekar. Der strekane delar seg er overløpet. Hovudløpet følgjer pila ut av biletet. Mekrskreda er merkt med raud strek. Fig. 14 Bilete syner lausmassane som ligg i utløpet av Merkskreda. Vi kan ikkje utelukke at skredmassar frå eitt eller begge av desse skredløpa kan nå heilt fram til huset meir enn ein gang i løpet av ein tusenårsperiode. Huset tilfredstiller difor ikkje krava for tryggleik mot flaum- og snøsørpeskred i TEK

17 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 14 Ut frå vurderinga vår er det flaum- og snøsørpeskred som er skredhendingar som vil bestemme dimensjonane av sikringstiltak. Fareonekart (Fig. 15) viser rekkevidda for flaum- og snøsørpeskred med sannsyn 1/1000 per år. Fig. 15 Faresonekart som syner rekkevidda av flaumskred/snøsørpeskred med sannsyn 1/1000 per år. Huset (merkt med grøn prikk) ligg innafor sona.

18 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 15 7 Sikringstiltak Som sikringstiltak finn vi det mest naturleg å bygge ein sikringsvoll/ledevoll vest for huset (Fig. 16). Vi har ikkje detaljdimensjonert vollen, men ser for oss ein skråstilt voll som kan lede eventuelle flaum- og snøsørpeskred frå Mekrskreda og Raudskreda bort frå eigedomen. Eventuelle innkommande skredmassar vil ha eit nedbremsingsområde i det flate partiet vest for huset, og mykje skredmateriale vil også avsettes her. Vi reknar difor med at ein effektiv høgde på 1,5-2 meter for vollen er tilstrekkeleg. Støtsida av vollen kan ha ein helling på 3:1 (ca 70 grader), og må vere ført opp som tørrsteinsmur av grove steinblokker. I forkant av vollen må det vere dreneringsgrøft, med helling mot aust, som kan føre bort vann- og vannmetta skredmassar. Kjerna av vollen kan bestå av støtdempande materiale som sand eller jord. Den sida av vollen som vender mot huset kan ha ei helling på 1:1.5 (ca. 33 grader). Vollkrona foreslår vi med ei breidde på 1-1,5 meter. Fig. 16 Faresonekart for rekkevidda av flaumskred/snøsørpeskred med sannsyn 1/1000 per år etter at skredvoll er utarbeidd som skissert.

19 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 16 Fig. 17 Illustrasjonsfoto av skredvoll som vil ta av for flaum- og snøsørpeskred.

20 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 17 8 Konklusjon Tomta som skal fråskiljast er tilstrekkeleg tygg i høve kravet i TEK med nominelt sannsyn for skred på høgst 1/1000 år dersom ein byggjer ein skredvoll som skissert.

21 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 18 9 Referansar NVE 2011:Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplanar. Vegleiar/Vedlegg 2 til NVE retningslinjer 2/2011, Flaum og skredfare i arealplanar.

22 SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE 19 VEDLEGG1 TEK 10 Kapittel 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger 7-1. Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger (1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. (2) Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. (2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet F1 liten 1/20 F2 middels 1/200 F3 stor 1/1000 Tabell: Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område (3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for stormflo. (4) Byggverk skal plasseres eller sikres slik at det ikke oppstår skade ved erosjon Sikkerhet mot skred (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område. (2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides. Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 liten 1/100 S2 middels 1/1000 S3 stor 1/5000 Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde

SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN PÅ RENE, VOSS KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN PÅ RENE, VOSS KOMMUNE SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN PÅ RENE, VOSS KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no ANDA & HIRTH ANS SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN PÅ

Detaljer

SKREDFAREVURDERING BREKKE/JØRDRE, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING BREKKE/JØRDRE, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING BREKKE/JØRDRE, GRANVIN HERAD COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING BREKKE/JØRDRE, GRANVIN HERAD RAPPORT JULI

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Rapport Mai 2012 Utgitt dato: 26.05. 2012 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

Detaljer

SNØSKREDFAREVURDERING OSPELUNDEN BUSTADFELT, KVINNHERAD KOMMUNE

SNØSKREDFAREVURDERING OSPELUNDEN BUSTADFELT, KVINNHERAD KOMMUNE SNØSKREDFAREVURDERING OSPELUNDEN BUSTADFELT, KVINNHERAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal TLF +47 02694 WWW cowi.no SNØSKREDFAREVURDERING OSPELUNDEN BUSTADFELT, KVINNHERAD

Detaljer

SKREDFAREVURDERING UTVIDA BYGGJEFELT VED SKIELVA, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING UTVIDA BYGGJEFELT VED SKIELVA, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING UTVIDA BYGGJEFELT VED SKIELVA, GRANVIN HERAD COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon47 02694 www.cowi.no GRANVIN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING UTVIDA BYGGJEFELT VED

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR NY REGULERINGSPLAN PÅ STASJONSOMRÅDET, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING FOR NY REGULERINGSPLAN PÅ STASJONSOMRÅDET, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING FOR NY REGULERINGSPLAN PÅ STASJONSOMRÅDET, GRANVIN HERAD COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon +47 02694 www.cowi.no GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING FOR NY

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR NY SMÅBÅTHAMN, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING FOR NY SMÅBÅTHAMN, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING FOR NY SMÅBÅTHAMN, GRANVIN HERAD COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no GRANVIN BÅTLAG SKREDFAREVURDERING FOR NY SMÅBÅTHAMN, GRANVIN HERAD RAPPORT

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN GNR./BNR. 132/2, LUSSAND, GRANVIN HERAD.

SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN GNR./BNR. 132/2, LUSSAND, GRANVIN HERAD. SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN GNR./BNR. 132/2, LUSSAND, GRANVIN HERAD. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN GNR./BNR.

Detaljer

SKREDFAREVURDERING KJERLANDSHAGEN, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING KJERLANDSHAGEN, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING KJERLANDSHAGEN, GRANVIN HERAD COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon02694 www.cowi.no GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING KJERLANDSHAGEN, GRANVIN HERAD RAPPORT JUNI

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

SKREDFAREVURDERING ØVSTHUS, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING ØVSTHUS, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING ØVSTHUS, GRANVIN HERAD ADRESSE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no SKREDFAREVURDERING ØVSTHUS, GRANVIN HERAD OPPDRAGSNR. 137054 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Stordalen Tomteselskap Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune Stordalen Tomteselskap

Detaljer

Skredfarevurdering for ny fjøs på Øvre Ljøsne, Lærdal kommune

Skredfarevurdering for ny fjøs på Øvre Ljøsne, Lærdal kommune Skredfarevurdering for ny fjøs på Øvre Ljøsne, Lærdal kommune Jord- og flaumskredvifte Steinsprangur Stein Bondevik Avdeling for ingeniør- og naturfag, september 2015 Innhaldsliste SAMANDRAG... 1 1 Innleiing...

Detaljer

Innhold. Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune. Aurland Energibygg AS. Fagnotat

Innhold. Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune. Aurland Energibygg AS. Fagnotat COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Aurland Energibygg AS Telefon +47 02694 www.cowi.no Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune Fagnotat Innhold 1 Sammendrag 1 2 Innledning

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2 NOTAT nr 1 Gjelder: Volda Prosj.nr. : 2011117-1 Revisjon : Dato : 16.11.2011 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland INNHALD Side 1. BAKGRUNN OG SYNFARING...

Detaljer

GRUNNTILHØVE I FJELLSIDA OG PLANOMRÅDET

GRUNNTILHØVE I FJELLSIDA OG PLANOMRÅDET Oppdragsgjevar: Vik kommune Oppdrag: 535916-01 Reguleringsplan Tenold Dato: 21.09.2016 Skriven av: Birgit K. Rustad Kvalitetskontroll: Nils Husabø GRUNNTILHØVE I FJELLSIDA OG PLANOMRÅDET 1.1 Topografi

Detaljer

Geologisk undersøking i Naustbakkane og Oldenleirane i Olden, Stryn kommune

Geologisk undersøking i Naustbakkane og Oldenleirane i Olden, Stryn kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Muristranda og fjellsida opp mot Murinibba, 04.11.2014 Geologisk undersøking i Naustbakkane og Oldenleirane i Olden, Stryn kommune Rapport Desember

Detaljer

NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: Synfaring

NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: Synfaring KVAM HERAD FOR KVINNHERAD KOMMUNE NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: 06.07.07 Synfaring 0.06.07 Frå Tore Dolvik, Kommunegeolog Vår ref: 6/4-8/N - 06/TORDOL Kvinnherad - uttale frå kommunegeologen

Detaljer

Skredfarevurdering og grunforhold, Botn i Hafslo, Luster kommune

Skredfarevurdering og grunforhold, Botn i Hafslo, Luster kommune As bjørn Rune Aa Hol teigv egen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering og grunforhold, Botn i Hafslo, Luster kommune Rapport Novem ber 201 6 Utgitt dato: 25. 11.2016 Utarbeidd: Asbjørn Rune

Detaljer

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46 Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune ADRESSE COWI AS Magasinvegen 35 5700 Voss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHALD 1 Samandrag s 1 2 Innleiing s 2 3 Regelverk s 23 4 Vurdert område

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FURENES, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING FURENES, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING FURENES, GRANVIN HERAD COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING FURENES, GRANVIN HERAD RAPPORT JUNI 2012 OPPDRAGSNR.

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR INDUSTRIOMRÅDE STRIPO, HUSNES, KVINNHERAD KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING FOR INDUSTRIOMRÅDE STRIPO, HUSNES, KVINNHERAD KOMMUNE SKREDFAREVURDERING FOR INDUSTRIOMRÅDE STRIPO, HUSNES, KVINNHERAD KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no STRIPO EIGEDOM AS SKREDFAREVURDERING FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN FOR BUSTADER PÅ GBNR 52/9, VED VESETGJELET I OSTERØY KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN FOR BUSTADER PÅ GBNR 52/9, VED VESETGJELET I OSTERØY KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN FOR BUSTADER PÅ GBNR 52/9, VED VESETGJELET I OSTERØY KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no SKREDFAREVURDERING

Detaljer

SKREDFAREVURDERING REGULERINGSPLAN FOR NY LANDBRUKSVEG I SKJERVET, VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING REGULERINGSPLAN FOR NY LANDBRUKSVEG I SKJERVET, VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING REGULERINGSPLAN FOR NY LANDBRUKSVEG I SKJERVET, VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS KOMMUNE SKREDFAREVURDERING REGULERINGSPLAN

Detaljer

NOTAT KVAM HERAD. Kvinnherad - reguleringsplan Norsafe, Årsnes - synfaringsnotat

NOTAT KVAM HERAD. Kvinnherad - reguleringsplan Norsafe, Årsnes - synfaringsnotat KVAM HERAD NOTAT Til Anbjørn Høivik, Kvinnherad kommune Knut Magnar Teigen, ansvarleg søkar Dato: 27.06.2013 Synfaring 05.06.2013 Frå Tore Dolvik, kommunegeolog Vår ref: 12/50-102/N-860//TORDOL Kopi til:

Detaljer

Vurdering av potensiell skredfare i bratt terreng

Vurdering av potensiell skredfare i bratt terreng Innhald 1. Samandrag... 3 1.1 Føremål... 3 1.2 Oppsummering... 3 1.3 Konklusjonar... 3 2. Innleiing... 3 2.1 Vurdert område... 3 2.2 Føremål... 4 2.3 Tryggleikskrav... 4 2.4 Oppdragsgjevar... 4 2.5 Ansvarleg...

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Fagsamling om arealplanlegging i flaum- og skredutsette område Skei, 28. og 29. januar 2014 Janne Midtbø Vågsøy kommune 13.02.2014 1 Kommuneplan Kartlegge

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon telefaks

Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon telefaks NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Skredfarevurdering for planlagde bustader på Barsnes, Sogndal kommune gnr./bnr. 3/54 8/13 12.09.2013 PROSJEKTTITTEL

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune Øra, Kunnsundet Meløy kommune Skredfarevurderinger for planlagt hyttefelt Harald Rostad Ingeniørgeolog Bakgrunn Det planlegges å etablere et nytt hyttefelt ved Øra, tett sør av Kunnasundet i Meløy kommune.

Detaljer

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune

Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune Interkommunalt skredsamarbeid 2010/11 Prosjektavsluttande skredseminar Innleiing Ullensvang hotell, 9. november 2011 Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune Meir regn m.m. i vente på Vestlandet!

Detaljer

Kartlegging av skredfare

Kartlegging av skredfare Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kartlegging av skredfare Aktsemdkart Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Vurdering av flaumfare langs delar av Hatledalselva i Dale, Fjaler kommune; Oppsummering

Vurdering av flaumfare langs delar av Hatledalselva i Dale, Fjaler kommune; Oppsummering SGC Geofare AS v/ Einar Alsaker Rådgjevar geologi Villabyen 6984 Stongfjorden Tlf.: 982 25 951 E-post: Einar@SGCas.no Organisasjonsnr.: 998 899 834 MVA Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan Postboks 585

Detaljer

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering

Detaljer

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Jon B. Helland Skredfarevurdering Rimma, Haramsøy Haram kommune Reguleringsplan 2015-07-24 J01 2015-07-24 Skredfarevurdering, for bruk SiOSk ToSan ToSan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredfare i byggesak - tiltak på eksisterande bygg i Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang

Detaljer

Side 1 av 5. Hei Hildegunn.

Side 1 av 5. Hei Hildegunn. Side 1 av 5 Fra: Dolvik, Tore[tordol@kvam.kommune.no] Sendt: 12.10.2016 08:54:42 Til: Hildegunn Furdal[hildegunn.furdal@kvinnherad.kommune.no] Tittel: SV: Krav til fastsetjing av tryggleiksklasse for skred

Detaljer

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane DOKUMENTKODE 217350-RIGberg-NOT-001 EMNE Skredfarevurdering, kollektivknutepunkt ved Lovraeidet TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, Region vest OPPDRAGSLEDER

Detaljer

NOTAT Skredhendingar på kommunale vegar i Kvam herad

NOTAT Skredhendingar på kommunale vegar i Kvam herad KVAM HERAD NOTAT Til Leif Skår, Vatn - Avløp - Veg Dato: 01.12.2014 Skredhending: 28.10.2014 Synfaring 29.10.2014 mfl. Frå Tore Dolvik, kommunegeolog Vår ref: 14/1304-3/N-860//TORDOL Kopi til: Lars Ese

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

NOTAT KVAM HERAD. Ingo Bewer, Saksbehandlar, Kvinnheradkommune. Til. Dato: Frå ToreDolvik, kommunegeolog Vår ref: 14/ /N-016//TORDOL

NOTAT KVAM HERAD. Ingo Bewer, Saksbehandlar, Kvinnheradkommune. Til. Dato: Frå ToreDolvik, kommunegeolog Vår ref: 14/ /N-016//TORDOL KVAM HERAD NOTAT Til Ingo Bewer, Saksbehandlar, Kvinnheradkommune Dato: 28.11.2014 Frå ToreDolvik, kommunegeolog Vår ref: 14/1336-12/N-016//TORDOL Kopi til: Anbjørn Høivik Kvinnheradkommune 5470 ROSENDAL

Detaljer

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10).

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10). Notat Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 22.04.17 Kunde: Tommy Johansen Prosjekt: Vurdering av skredfare for ny hytte Gjælen gnr 111 bnr 3 Tommy Johansen har bedt Talus As foreta en vurdering av faren for

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør SVIVKOLLEN GNR. 31 BNR. 202 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side1 av6 Innledning NVE sine aktsomhetskart for snøskred, jord- og flomskred og steinsprang har informasjon om utløpsområde og utløsingsområde.

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt.

Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt. Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt. 3 Vurdering av snøskredfare Det er ikke kjent at snøskred har forekommet i området I værstatistikk

Detaljer

Noregs Vassdrags- og Energidirektorat. Skredseminar, Øystese, 14. april 2010

Noregs Vassdrags- og Energidirektorat. Skredseminar, Øystese, 14. april 2010 Noregs Vassdrags- og Energidirektorat Skredseminar, Øystese, 14. april 2010 2 Dagens tema NVE sitt arbeid med skred Skred- og vassdragsavdelingen (SV) Skredkunnskap og formidling SKF Skred- og flomkartlegging

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

FLAUMSKRED- SIKRINGSTILTAK I SKIELVA, GRANVIN HERAD.

FLAUMSKRED- SIKRINGSTILTAK I SKIELVA, GRANVIN HERAD. FLAUMSKRED- SIKRINGSTILTAK I SKIELVA, GRANVIN HERAD. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon +47 02694 www.cowi.no GRANVIN HERAD FLAUMSKRED- SIKRINGSTILTAK I SKIELVA, GRANVIN HERAD.

Detaljer

ÅKNES SKREDFARESONER I GEIRANGER MED ÅRLEG SANNSYN ÅKNES RAPPORT STØRRE ENN 1/5000. Bildet over Geiranger er kopiert frå Wikipedia

ÅKNES SKREDFARESONER I GEIRANGER MED ÅRLEG SANNSYN ÅKNES RAPPORT STØRRE ENN 1/5000. Bildet over Geiranger er kopiert frå Wikipedia SKREDFARESONER I GEIRANGER MED ÅRLEG SANNSYN STØRRE ENN 1/5000 Bildet over Geiranger er kopiert frå Wikipedia ÅKNES RAPPORT 2 2014 ÅKNES/TAFJORD BEREDSKAP IKS, ØDEGÅRDSVEGEN 176, N-6200 STRANDA ORG.NR.:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

R A P P O R T SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN.

R A P P O R T SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN. Side 1 av 11 GEOTEST AS Prosjektering - anlayser - materialprøving R A P P O R T Dato: 03. desember 2012 SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND

Detaljer

Kvikkleire - kva er det og kvifor er det så farleg?

Kvikkleire - kva er det og kvifor er det så farleg? Kvikkleire - kva er det og kvifor er det så farleg? Fagsamling om skredfare i Buskerud 29.3.2012 Ellen Davis Haugen, NVE, Region sør Innslag i programmet Schrödingers katt på NRK1 16.2.2012: FARLEG KVIKKLEIRE

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Kontaktperson: Helene Andreassen h.andreassen@lyse.net Skredvurdering på eiendommen med Bruksnummer 60 / Grunn nummer 21. Innledning: På oppdrag fra Helene Andersen er det bedt om en skredvurdering i forbindelse

Detaljer

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Oppdragsgiver: Handelsbygg 5 AS Kontaktperson: Hanne Karin Tollan Rapport nr.: 15081-02-1 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS Baklivegen

Detaljer

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold NOTAT Oppdrag: Reguleringsplan Fretheimshaugane Naturpark Kunde: Aurland Ressursutvikling AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Dato 0309 2012 Ders ref Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

VURDERING RASFARE Mars 2016

VURDERING RASFARE Mars 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRØNSKENES. ETNE KOMMUNE VURDERING RASFARE Mars 2016 Innleiing I planområdet så syner aktsemdskart frå NVE at det er 4 område som er registrert som rasfarlege for stein- og snøras

Detaljer

Erfaring frå samarbeidande kommunar. Skredseminar

Erfaring frå samarbeidande kommunar. Skredseminar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Erfaring frå samarbeidande kommunar Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15 NAURAK FELT 2 GNR. 31 BNR. 129 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side 1 av 8 Innledning Reguleringsområdet er utsalgsområde for snøskred i henhold til NVE-Atlas skrednett.no Området ligger i foten av Høgefjell

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med plankart, planomtale og føresegner til

Detaljer

Noregs vassdragsog energidirektorat

Noregs vassdragsog energidirektorat Noregs vassdragsog energidirektorat Steinsprang/Steinskred/Lausmasseskred Odd Are Jensen Seksjon for skredkunnskap og formidling Skred frå fast fjell Steinsprang Steinskred Fjellskred Enkeltblokker forblir

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Vågen 47 DOKUMENTKODE 616768-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Åge Andre Opsanger OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Knut Magnar Teigen SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering Notat nr.: 583641- Geo 02 rev 01 13.2.2013 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom Kopi til: Fra: Kine Wenberg Jacobsen Norge AS Djupvika.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2 Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Skred/steinsprang/Ustabil grunn:... 5 Radon:... 7 Bygningsmiljø/gardstun:...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering. OPPDRAG Lunderdalshaugane, Jondal Geofaglige vurderinger - OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen DATO OPPDRAGSNUMMER 15797001 OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Storevikhammeren DOKUMENTKODE 217629-RIGberg-NOT- 001_rev00 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Eiendomsutvikling Ryfylke AS v/dan Sindre Helgø OPPDRAGSLEDER Silje Wiik Rese KONTAKTPERSON

Detaljer

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000.

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000. NOTAT Oppdrag Søre Morken hyttefelt. Kunde Thøring utbyggingsselskap AS Notat nr. G-not-001 Dato 2015-09-25 Til Einar Thøring, Thøring utbyggingsselskap AS Fra Stein Heggstad Kontroll Stein Vegar Rødseth

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Gjerdsvik DOKUMENTKODE 616746-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asbjørn Moe OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Elisabeth Silde ved Omega Areal as SAKSBEH Asbjørn

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

Eg oppdaga at det er gjort endringar i tilrådinga (pr. 1/11-13) til kommuneplan i forhold til vedtak ved første gongs handsaming i kommunen.

Eg oppdaga at det er gjort endringar i tilrådinga (pr. 1/11-13) til kommuneplan i forhold til vedtak ved første gongs handsaming i kommunen. Fra: Til: Cc: 13026247 Kvåle Jon "pol.sek@sogndal.kommune.no" "jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no" , "eorheim@online.no"

Detaljer

Geologisk vurdering. Skredfare. GBNR. 63/3 på Alme. Hareid kommune. Side 1 av 23. Juni 2015

Geologisk vurdering. Skredfare. GBNR. 63/3 på Alme. Hareid kommune. Side 1 av 23. Juni 2015 Geologisk vurdering Skredfare GBNR. 63/3 på Alme Hareid kommune Juni 2015 Side 1 av 23 INNHOLD 1. Innledning. 3 2. Krav/metodikk... 4 3 Berggrunn. 5 4. Massestabilitet 6 5. Kart og bildeanalyse 7 6. Historisk

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare for asylmottak. 1 Innleiing 2 2 Terreng 2 3 Skredfarevurdering 5 4 Forslag til sikring 6

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare for asylmottak. 1 Innleiing 2 2 Terreng 2 3 Skredfarevurdering 5 4 Forslag til sikring 6 Teknisk notat Til: Ullensvang Herad v/: John Ove Rørnes Kopi: Fra: NGI Dato: 20. mai 2011 Dokumentnr.: 20110319-00-2-TN Prosjekt: Skredfarevurdering for asylmottak i Kinsarvik, Ullensvang herad Utarbeidet

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal

RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal Rapportnr.: RRG 11-23 Dato: 07.03.2011 RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal Fig. 1: Torgkvartalet på Farnes avgrensa av: Storevegen, Jotunvegen Elvavegen, Aasmund

Detaljer

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Detaljvurdering av skredfare Utgave/dato: 1 / 2014-08-22 Arkivreferanse:

Detaljer

Vik kommune. Skredfarevurdering reguleringsplan Hesjesletta. Utgave: 1 Dato:

Vik kommune. Skredfarevurdering reguleringsplan Hesjesletta. Utgave: 1 Dato: Skredfarevurdering reguleringsplan Hesjesletta Utgave: 1 Dato: 2015-06-22 Skredfarevurdering reguleringsplan Hesjesletta 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering reguleringsplan

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 6063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 01.04.2017 Skrevet av: Mikkel Svanevik Kvalitetskontroll: Fabian Tapia NOTAT FLAUM- OG VASSLINJEBEREKNING

Detaljer

Skredfarevurdering for reguleringsplan

Skredfarevurdering for reguleringsplan Haukås Panorama Skredfarevurdering for reguleringsplan Haukås Øvre Elnesvågen, Fræna kommune 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og

Detaljer

Vurdering av risiko for Jord- og snøskred og steinras ifm med reguleringsplan på G.Nr. 118 Br. Nr 1, Kjerland, 5736 Granvin, Oktober 2006.

Vurdering av risiko for Jord- og snøskred og steinras ifm med reguleringsplan på G.Nr. 118 Br. Nr 1, Kjerland, 5736 Granvin, Oktober 2006. Vurdering av risiko for Jord- og snøskred og steinras ifm med reguleringsplan på G.Nr. 118 Br. Nr 1, Kjerland, 5736 Granvin, Oktober 2006. Av Cato Erichsen Cand Scient Geologi 1 Oppsummering Potensielt

Detaljer

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør TEK10 med veiledning Grethe Helgås NVE Region Sør Lov, forskrift og veiledning KMD Plan og bygningsloven DIBK TEK10 m/veiledning NVE Retningslinje 2/2011 Veileder 7/2014 Krav til sikkerhet i plan- og bygningsloven

Detaljer

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av flom- og skredfare. Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold. Bergartsfordeling og sprekkegeometri

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av flom- og skredfare. Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold. Bergartsfordeling og sprekkegeometri Grunnlag For vurdering av skred- og flomfare har følgende materiale blitt gjennomgått: - Topografisk kart (10-m Digital elevation model i ArcGIS, SOSI-fil fra området) - Flybilder (www.norgeskart.no) -

Detaljer