Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidskapitalundersøkelsen 2010"

Transkript

1 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young

2 Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009 har gitt et styrket fokus på arbeidskapital blant norske virksomheter. I denne perioden kom likviditeten under sterkt press. Tilgangen på kapital var vanskelig, og i tillegg var den kostbar. Styring av arbeidskapital har stor innflytelse på virksomhetens lønnsomhet. På kort sikt risikerer virksomhetene mangel på likviditet dersom arbeidskapitalen forverrer seg. På lang sikt gir for høy arbeidskapital en lavere avkastning på investert kapital og reduserer verdien av virksomheten. En reduksjon av arbeidskapital kan gi en forbedret kontantstrøm og frigi kapital fra virksomhetens balanse. Denne kapitalen kan benyttes til å redusere gjeld, betale utbytte til eiere eller til reinvestering i virksomhetens vekst. I juni 2008 inngikk Ernst & Young et samarbeid med Danske Bank om gjennomføring av en felles arbeidskapitalundersøkelse i Danmark. Basert på resultatet av denne undersøkelsen ble samarbeidet utvidet med en ny undersøkelse i 2009 som i tillegg til Danmark inkluderte Norge, Sverige og Finland. Målet med den nordiske undersøkelsen var å identifisere hvilke utfordringer virksomhetene i disse landene møtte rundt arbeidskapital, samt å identifisere potensielle områder for optimalisering av denne på tvers av landene. I 2010 har det videre samarbeidet resultert i to nye arbeidskapitalundersøkelser i henholdsvis Danmark og Norge. Denne rapporten omhandler resultatene fra den norske undersøkelsen. Vi retter en stor takk til de 70 virksomhetene som ved sin aktive deltakelse har gitt svar, kommentarer og innsikt til denne undersøkelsen. Vi vil også rette en spesiell takk til Westad Industri AS, Eltek ASA, Wallenius Wilhelmsen Logistics AS og Aker Solutions ASA som har tatt seg tid til å gi oss et dypere innblikk i hvordan de jobber med arbeidskapitalen i sine virksomheter. 2 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

3 Innhold Introduksjon 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner 4 Generelt om arbeidskapital 6 Ledelsens fokus på arbeidskapital 6 Utvikling i arbeidskapitalnivåer siste 12 måneder 11 Hovedprosesser utvikling og resultater 14 Kundefordringer 14 Varelager 17 Leverandørgjeld 21 Deltagende virksomheter 24 Arbeidskapitalundersøkelsen

4 Sammendrag og hovedkonklusjoner Utgangspunktet for denne undersøkelsen var å få et innblikk i status hos norske virksomheter i deres arbeid med styring av arbeidskapital. Videre ønsket vi å se hvordan utviklingen hadde vært de siste 12 månedene, få et innblikk i hvilke utfordringer de ble stilt overfor, samt prøve å identifisere potensielle forbedringsområder. Det ble samtidig gjennomført en tilsvarende undersøkelse i Danmark og vi ønsket å se på eventuelle forskjeller i besvarelsene i de to landene. Det var også interessant å se om det var bransjeforskjeller og om virksomhetenes størrelse hadde noe å si. I 2009 sa vi at norske virksomheter lå cirka ett år etter virksomhetene i de andre nordiske landene med hensyn til ledelsens fokus på arbeidskapital. Dette baserte vi på at resultatene fra Norge var svært like resultatene fra en lignende undersøkelse gjennomført i Danmark i Vi kommenterte den gang at vi regnet med at denne avstanden ville reduseres i løpet av de neste 12 månedene. Dette ble begrunnet med at et lavere fokus var et resultat av at norske virksomheter i mindre grad var rammet av finanskrisen, men at dette kun var snakk om en forsinkelse. Slik gikk det imidlertid ikke. Selv om det er stor variasjon mellom de ulike bransjene, ser vi at norske virksomheter jevnt over fortsetter å levere gode resultater og at arbeidsledigheten fortsetter å ligge på normale nivåer. Dette er et helt annet bilde enn det vi ser hos våre nordiske naboer. Mye av dette kan antagelig forklares med at vi har en forholdsvis stor skjermet sektor i Norge, samt at vi har en annen bransjesammensetning enn våre naboland. Leverandører til offentlig sektor har ikke blitt rammet av nedgangskonjunkturen på samme måte som virksomheter i konkurranseutsatt sektor. Til tross for at resultatene viser at norske virksomheter i mindre grad har blitt rammet av finanskrise og påfølgende konjunkturnedgang, ser vi en markant økning i virksomhetenes fokus på arbeidskapitalstyring. Undersøkelsen viser at dette står høyt på agendaen hos de fleste ledergrupper og det er mange som har iverksatt spesifikke tiltak de siste 12 månedene for å redusere arbeidskapitalnivåene. I forhold til fjorårets undersøkelse var det flere som svarte at de hadde planer om å gjennomføre tiltak enn de som faktisk gjennomførte slike tiltak i år. Dette kan skyldes at de i større grad har vært opptatt med refinansieringer eller strukturelle grep som gir en mer umiddelbar kontantstrømeffekt. Signalene i markedet er også at flere virksomheter har gjennomført prosjekter som i større grad har rettet seg inn mot kostnadskutt i stedet for spesifikt fokus på arbeidskapital. Vi skal heller ikke se bort fra at det er ulikheter i respondentsammensetningen fra i fjor til i år. 3 av 4 virksomheter sier de prioriterer optimalisering av arbeidskapital høyt. Dette er betydelig flere enn i fjor, men fortsatt et stykke bak de danske virksomhetene. I Danmark er det en tilsvarende økning i fokus på arbeidskapital, og vi ser dermed en ytterligere forsterkning av trendene fra fjorårets undersøkelse. Norske virksomheter ligger med andre ord fortsatt ett år bak sine danske naboer. 4 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

5 Over 60 % av deltagende virksomheter sier de har opplevd en forbedring av arbeidskapitalen siste 12 måneder. Virksomhetene forklarer forbedringen med økt oppmerksomhet rundt arbeidskapital i ledelsen og virksomheten for øvrig. Men selv om fokus på arbeidskapital har økt i norske virksomheter, er det i liten grad implementert incentivordninger for ledelse og ansatte knyttet til arbeidskapitalparametre. Her er det ikke bevegelse i forhold til fjorårets besvarelser. Bare litt over 50 % av respondentene sier de har en eller annen form for målstyrt avlønning av ledelse og medarbeidere som relaterer seg til arbeidskapitalnivåene. Dette er hele 30 prosentpoeng lavere enn våre nordiske naboer. Det er mulig at dette er historisk eller kulturelt betinget, men det kan også tyde på at norske virksomheter i mindre grad har gått i dybden for å sette inn tiltak som har en positiv effekt på arbeidskapitalen. Det ser ut til at mange virksomheter konsentrerer seg om de enklere tiltakene innen håndtering av kundefordringer og leverandørgjeld, og lar de mer komplekse områdene rundt varelageroptimalisering og intern kommunikasjon være i fred. Sjeføkonom i Fokus Bank, Frank Jullum: Totalt sett har norske virksomheter blitt mindre berørt av finanskrisen enn hva tilfellet er i mange andre vestlige land, men det er selvsagt store bransje- og selskapsmessige forskjeller. Det er i hovedsak tre grunner til denne utviklingen; Oljeinvesteringene har holdt seg oppe på et bra nivå, til tross for det kraftige fallet i etterspørselen i den vestlige verden. Dette skyldes sterk vekst i Asia, inkludert Kina. Det ble brukt svært mye penger over offentlige budsjetter i Norge, blant annet til å bremse fallet i bygge- og anleggsbransjen etter tidenes boom. Begrensningene i utlånsvilkårene, særlig til husholdningene, har vært mindre i Norge enn i andre land i Vesten. Flytende renter på boliglån og statens bytteordning for bankenes boliglån bidro til at boliglånsrentene falt fra over 8 prosent til under 3 prosent på det laveste. Med høye gjeldsgrader blant husholdningene ga dette en sterk bedring i deres disponible inntekter som både holdt forbruksveksten i gang, og ga en rask vending i boligmarkedet. Dette hindret et kraftigere fall i aktiviteten i tjenestesektoren og varehandelen. De offentliggjorte regnskapene til norske virksomheter viser at varelagrene er tilbake på nivåene før finanskrisen i flere tilfeller noe lavere. Dette gjelder både virksomheter innen industriell produksjon, handel og teknologi/telekom. De største forbedringene fra 2008 er naturlig nok gjort av de virksomhetene som lå på de høyeste nivåene i utgangspunktet, men dette viser også at norske Arbeidskapitalundersøkelsen

6 virksomheter har hatt riktig fokus og at det er iverksatt tiltak som har gitt gode effekter. At arbeidskapitalen er tilbake på samme nivå som før finanskrisen er ikke ensbetydende med at dette er tilfredsstillende. I de gode tidene før finanskrisen var kapital både rimelig og tilgjengelig, og virksomhetene hadde mindre behov for å stramme inn livremmen. Vi tror det fortsatt er et betydelig potensial for reduksjon av arbeidskapital, og dette bekrefter også undersøkelsen. Hele 90 % svarer at det er et potensial for ytterligere forbedringer. Dette fordeler seg relativt likt mellom optimalisering av varelager, effektivisering av interne prosesser og etterlevelse av disse, samt optimalisering av kundebetingelser. Undersøkelsen viser at respondentene har et sterkt og økende fokus på styring av arbeidskapital og dette vil føre til ytterligere forbedringer i årene som kommer. Samtidig viser besvarelsene at flere virksomheter finner det vanskelig å implementere gode og varige løsninger. Solid styring av arbeidskapital kan frigjøre betydelig likviditet, men det krever også et kontinuerlig fokus over tid for å unngå å falle tilbake til gamle vaner. 6 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

7 Generelt om arbeidskapital Ledelsens fokus på arbeidskapital Ledelsens fokus på arbeidskapital er vesentlig høyere enn hva vi så i Arbeidskapitalundersøkelsen Endringen er nok i stor grad et resultat av de tidene vi har vært i gjennom. Finanskrisen og den påfølgende konjunkturnedgangen førte til dårligere likviditet, noe som igjen påvirket behovet for å frigjøre kapital fra virksomhetenes egen balanse. I hvor stor grad prioriteres optimalisering av arbeidskapitalen? 14% 9% 45% I stor grad I noen grad I begrenset grad I liten grad I hvilken grad inngår optimalisering av arbeidskapitalen i virksomhetens målsetning og finansielle strategi? 18% 7% 3% 46% I stor grad I noen grad I begrenset grad I liten grad 32% Ikke i det hele tatt 26% Ikke i det hele tatt 3 av 4 virksomheter sier de i noen eller stor grad prioriterer optimalisering av arbeidskapital. Undersøkelsen viser videre at omtrent samme andel svarer positivt på at arbeidskapital inngår i virksomhetens målsetninger og finansielle strategier. Dette støttes av at ca 75 % av respondentene bekrefter at arbeidskapitaleffekter vurderes når det skal treffes forretningsmessige beslutninger. Ikke overraskende er det virksomheter innen industriell produksjon og transport som har det høyeste fokuset på arbeidskapital. Virksomheter innen handel, telekom/teknologi og olje/gass prioriterer dette noe lavere, mens eiendom og kraft/fornybar energi er de som i minst grad fokuserer på arbeidskapital. Arbeidskapital blir viktigere jo større omsetning virksomheten har. Arbeidskapitalundersøkelsen

8 I hvor stor grad inngår det vurderinger rundt arbeidskapital når det treffes forretningsmessige beslutninger? 11% 40% 13% 36% I stor grad I noen grad I begrenset grad I liten grad Ikke i det hele tatt Inngår arbeidskapitalstyring som en del av individuelle mål og/eller avlønning av ledelsen og medarbeidere? (Flere svaralternativer er mulig) Antall Ja, for ledelsen Ja, for mellomledere Ja, for selgere Ja, for øvrige medarbeidere Nei Annet Vet ikke Vi spurte om ledelsen og medarbeiderne har incentiver knyttet til utviklingen av arbeidskapitalen, og her svarer kun halvparten av respondentene at de har incentiver som en del av individuelle mål og/eller avlønning. Dette er på nivå med hva vi fant i fjorårets undersøkelse, hvilket er betydelig lavere enn hva de danske respondentene svarer i samme undersøkelse. Om vi ser på hvor høyt arbeidskapital prioriteres blant norske virksomheter er dette noe overraskende. Vi ser dette som et signal på at norske virksomheter ikke har kommet så langt i implementeringen av tiltak og verktøy for å redusere arbeidskapitalnivåene, men det er også mulig at dette i en viss grad er historisk eller kulturelt betinget. Transport er den bransjen som peker seg positivt ut på dette området. Hele 80 % av respondentene i bransjen svarer positivt på at de har incentiver som del av individuelle mål og/eller avlønning. Andel respondenter med incentivordninger øker med størrelsen på virksomheten. For å skape en cashkultur i virksomhetene mener vi det er viktig å etablere gode og målrettede incentivordninger for nøkkelpersoner og ledere med ansvar for områder som påvirker arbeidskapitalen. 8 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

9 Eltek ASA Eltek er et norsk selskap hvis vesentligste virksomhet er produksjon og salg av strømforsynings- og transmisjonssystemer for telekomunikasjonsnettverk. Etter en rekke oppkjøp hadde selskapet i 2008 opparbeidet seg mye gjeld. Flere initiativer med det formål å forbedre likviditeten og styrke arbeidskapitalen ble igangsatt og analyser av selskapets finansielle situasjon avdekket et stort forbedringspotensial knyttet til kundefordringer og varelager. Som følge av dette har Eltek gitt en person ansvar for kundefordringer på konsernnivå, og denne personen følger opp de ansvarlige på enhetsnivå. Det ble utarbeidet KPIer som inngår i den månedlige rapporteringen. Videre ble varelagerets verdi og sammensetning analysert, og lav fokus blant selgerne på å kvitte seg med "gamle" produkter ble avdekket. En sentral suksessfaktor i prosjektet har vært å øke selgerkorpsets bevissthet omkring hvordan de påvirker varelageret. Siden Eltek opererer i mange markeder har de mulighet til å selge overskuddslager fra et marked til markeder der etterspørselen for disse produktene fortsatt er høy. Dette har ført til betydelig økning i omløpshastighet. Resultatene av en strukturert tilnærming er betydelige. Gjennomsnittlig tid for inndriving av kundefordringer er redusert med 33 %. Varelageret er redusert med over 300 MNOK fra første kvartal 2009 til første kvartal Eltek har i løpet av 12 måneder lyktes med å realisere de fleste av effektene identifisert i analysen, der de største effektene ble hentet ut i løpet av 6 måneder. Den viktigste årsaken til at Eltek har lykkes med å hente ut gevinster er forankring i toppledelsen. Videre har arbeidskapitalens relevans samt hvordan den kan påvirkes blitt kommunisert aktivt innad i selskapet. Arbeidskapital er på agendaen i alle allmøter og utviklingen i de viktigste KPIene presenteres. Dette sikrer at alle medarbeidere, fra produktviklere til selgere, er bevisste hvordan deres beslutninger påvirker arbeidskapitalen. Undersøkelsen viser at et økende antall virksomheter har etablert en formell kommunikasjonsstruktur for rapportering av arbeidskapitalnivåer. 75 % av virksomhetene som sier de har strukturert kommunikasjonen sier at de også utarbeider konkrete handlingsforslag basert på arbeidskapitalens utvikling. De siste 25 prosentene gjør kun målinger, men ingen korreksjoner. For at det skal være et poeng med måling og rapportering, må det også iverksettes tiltak som kan korrigere utviklingen dersom den går i feil retning. Eierskapet for styring av arbeidskapital ligger hovedsakelig hos ledelsen, mens danske virksomheter i større grad plasserer dette ansvaret i økonomi- og finansavdelingen. Arbeidskapitalundersøkelsen

10 Hvor ligger det primære eierskap i forhold til arbeidskapitalstyring? 34% 1% 3% 3% 59% Hos eierne Hos ledelsen Hos økonomiavdelingen Andre Vet ikke Hva ser du som den største motivasjonsfaktoren for å fokusere på styring av arbeidskapitalen? 38% 4% 1% 15% 42% Redusere kapitalbindingen Forbedring av driftsresultatene Sikre at virksomheten til enhver tid har tilstrekkelig likviditet Oppnå billigst mulig finansiering Overholdelse av kredittrammer Erfaring tilsier at om man skal lykkes med styring av arbeidskapital, må dette være forankret hos ledelsen. Siden styring av arbeidskapital i de fleste tilfeller involverer store deler av virksomheten på tvers av funksjoner, er det viktig at forankringen sitter tilsvarende høyt opp i organisasjonen. En interessant observasjon er at dobbelt så mange danske som norske virksomheter har problemer knyttet til plasseringen av ansvaret for arbeidskapital. Vi mener dette skyldes at koordineringen blir vanskeligere hvis eierskapet til arbeidskapital er plassert på et lavere nivå i organisasjonen. I undersøkelsen svarer de fleste at hovedmotivasjonen for å jobbe med arbeidskapital er å redusere kapitalbindingen og å sikre at virksomheten til enhver tid har tilstrekkelig likviditet. 33 % av respondentene vurderer sin arbeidskapitalstyring som bedre enn gjennomsnittet eller best in class sammenlignet med andre. Ut fra et normalfordelingsperspektiv ser det derfor ut til at norske virksomheter har et realistisk syn på sin egen styring av arbeidskapitalen. Samtidig svarer 67 % av virksomhetene i Norge at de sjelden eller aldri sammenligner arbeidskapitalnivåene sine med andre virksomheter. 10 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

11 Westad Industri AS Westad Industri AS er et norsk industriselskap som produserer høykvalitetsventiler til shippingkunder i en rekke land, bl.a. Kina, Korea og Japan. Finanskrisen og en mulig kapitalskvis dannet bakteppet for iverksettelsen av et arbeidskapitalprosjekt i august 2008, med målsetting om å frigjøre 17 millioner kroner. Prosjektet startet med en intervju- og analysefase der en rekke arbeidsgrupper, med støtte fra konsulenter, arbeidet aktivt med å analysere situasjonen og identifisere tiltak. Implementering av tiltak startet i november Innen 1.september 2009 var 18 millioner kroner frigjort og målsetningen nådd. Forbedret likviditet gjør at selskapet nå satser friskt på utviklingsprosjekter og sikter seg inn mot nye markeder. Implementerte tiltak omfatter forbedring av betingelser fra nøkkelleverandører, omlegging av innkjøpsrutiner, innstramming av kundebetingelser, rentebelastning ved forsinket betaling, samt tettere samarbeid med klasseselskapet for raskere sertifisering av ventilene. Arbeidskapitalprosjektet har vært godt forankret i ledelsen. Gjennom bred involvering av mange medarbeidere, kommunikasjon av arbeidskapitalens viktighet samt å skape forståelse for at mange kunne påvirke, lyktes selskapet i å engasjere medarbeiderne. Selskapet valgte selv å stå for implementeringen av tiltakene for å sikre eierskap til prosessen samt signalisere at mye av jobben måtte gjøres ute i avdelingene og på fabrikkgulvet. Denne solide forankringen i organisasjonen regnes som en av prosjektets viktigste suksessfaktorer. Arbeidskapitalundersøkelsen

12 Utvikling i arbeidskapitalnivåer siste 12 måneder Utviklingen i arbeidskapitalnivåene har vist en positiv tendens det siste året. Over 60 % av respondentene svarer at de har hatt en prosentvis reduksjon av arbeidskapitalen i forhold til omsetning. Dette er en økning på 16 prosentpoeng fra i fjor. På motsatt side har det vært en tilsvarende reduksjon i antall virksomheter som har opplevd en prosentvis økning av arbeidskapitalen. Hvordan har arbeidskapitalen utviklet seg i løpet av de siste 12 måneder? 21% 10% 3% 4% 23% Stor forbedring (nettoarbeidskapitalen redusert > 5% ift. omsetning) 39% Mindre forbedring (nettoarbeidskapitalen redusert 0-5% ift. omsetning) Uendret Mindre forverring (nettoarbeidskapitalen steget 0-5% ift. omsetning) Markant forverring (nettoarbeidskapitalen steget > 5% ift. omsetning) Vet ikke Vi mener forbedringen i stor grad henger sammen med økt fokus på likviditet i forbindelse med finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen. Dette har medført et økt behov for å frigjøre kapital, som igjen har fått virksomhetene til å jobbe aktivt med forbedring av prosessene i tilknytning til varelager, leverandørgjeld og kundefordringer. Virksomhetene som har forbedret arbeidskapitalen bekrefter at hovedgrunnen til forbedringen er økt oppmerksomhet på arbeidskapital i ledelsen og virksomheten for øvrig. For virksomhetene som har opplevd en forverring er det en overvekt av virksomheter som forklarer dette med en negativ trend i kundenes betalingsmønster. Basert på analyser vi har gjort av utviklingen i netto arbeidskapital hos deltagende virksomheter ser vi at netto arbeidskapital er redusert med ca 8 % fra 2008 til Dette er i tråd med resultater publisert i rapporten All tied up working capital management report 2010 publisert av Ernst & Young UK, der mange av de største skandinaviske virksomhetene ble analysert. Gjennomsnittet for de største europeiske virksomhetene var en økning av netto varekretsløp (CCC Cash Conversion Cycle) med 3 % i samme periode. Den bransjespesifikke utviklingen av arbeidskapitalen viser at det er telekom/teknologi som utpeker seg i positiv retning. Det er virksomheter innen handel som har hatt den svakeste utviklingen. I 2009 sa 80 % av virksomhetene at de hadde planer om å iverksette prosjekter/initiativer for å redusere arbeidskapitalen. I årets undersøkelse viser det seg at bare 58 % av virksomhetene har gjort dette. Årsaker til dette avviket kan være at virksomhetene i større grad har vært opptatt med refinansieringer eller strukturelle grep som gir en mer umiddelbar kontantstrømseffekt. Det er 12 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

13 også mulig at virksomhetene har gjennomført prosjekter rettet mot kostnadskutt, og i mindre grad fokusert spesifikt på arbeidskapital. Virksomheter innen transport og industriell produksjon utpeker seg som de mest dedikerte på å gjennomføre spesifikke tiltak for optimalisering av arbeidskapitalen. Handelsvirksomheter kommer like bak. Valutafluktuasjoner påvirker arbeidskapitalen 2009 var nok et år med store fluktuasjoner i valutamarkedet. Disse hadde stor betydning for arbeidskapitalen for virksomheter med utstrakt handel med utlandet. Derfor bør man ta høyde for bevegelser i valutamarkedet når man skal finne årsaken til utviklingen i arbeidskapital i alle virksomheter som har handel med utenlandske foretak. Beregninger av arbeidskapitalen påvirkes av at alle handelstransaksjoner i løpet av året bruker valutakursen på transaksjonstidspunktet og at man i balansen bruker valutakursen ved årsslutt. Hvis rapporteringsvalutaen er svakere mot viktige handelsvalutaer ved årsslutt enn gjennomsnittet for året, vil CCC for virksomheter med netto positiv arbeidskapital påvirkes negativt. Motsatt, hvis den valutaen man rapporterer i har styrket seg og er sterkere ved årsslutt enn det som er gjennomsnittet for året, vil CCC påvirkes positivt. De viktigste fokusområdene i disse prosjektene har vært effektivisering av interne prosesser og etterlevelse av disse, samt optimalisering av kundenes betalingsbetingelser. Over halvparten av virksomhetene som har gjennomført prosjekter for optimalisering av arbeidskapitalen har oppnådd en forbedring opp mot 6 % av omsetningen i perioden. Til tross for forbedringstiltakene mener over 90 % av virksomhetene at det finnes muligheter for ytterligere reduksjon av arbeidskapitalen. Potensialet ligger i all hovedsak innenfor de samme områdene som de allerede har gjennomført tiltak, i tillegg til effektivisering av varelageret. Mens virksomheter innen transportsektoren i størst grad er opptatt av å bedre sine betingelser mot både kunder og leverandører, mener virksomheter innen handel og industriell produksjon at det største potensialet ligger innen varelagereffektivisering og forbedring av interne prosesser. Arbeidskapitalundersøkelsen

14 Har dere noen planer om å iverksette initiativer/prosjekter for å forbedre arbeidskapitalen i løpet av de neste 12 måneder? (Flere svaralternativer er mulig) Antall Ja, vedrørende lageroptimalisering av kundebetingelser Nei, ingen initiativer er planlagt Ja, vedrørende organisasjonsstruktur og ledelsesfokus Ja, vedrørende endring og optimalisering av interne prosesser Ja, vedrørende overholdelse av allerede eksisterende interne Ja, vedrørende optimalisering Ja, vedrørende optimalisering av leverandørbetingelser Annet Ja, vedrørende økt nøyaktighet i budsjetteringen prosesser og rutiner Vet ikke 86 % av virksomhetene har planer om å iverksette tiltak for å redusere arbeidskapital i virksomheten i løpet av de neste 12 månedene, og da særlig innen områdene optimalisering og etterlevelse av interne prosesser. Tips til styring av arbeidskapitalen Utpek en arbeidskapitalansvarlig innad i organisasjonen og etabler et tydelig eierskap til styring av arbeidskapital. Ha fokus på arbeidskapital på tvers av funksjonsområder gjennom hele verdikjeden. Lag et robust rapporteringssystem for arbeidskapital med utvalgte KPI er (Key Performance Indicators) og legg eierskapet og forankringen knyttet til oppfølging av disse i ledergruppen og hos ansvarlige funksjonsområder. Introduser incentivordninger knyttet til utviklingen i arbeidskapitalen for ansvarlig personell i nøkkelroller for kundefordringer, leverandørgjeld og varelager. 14 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

15 Hovedprosesser utvikling og resultater Operasjonell arbeidskapital inkluderer områdene kundefordringer, varelager og leverandørgjeld. Forbedringsinitiativer innen disse feltene innebærer effektivisering av rutiner og prosesser som påvirker arbeidskapitalnivåene samt etterlevelse av disse. I de neste kapitlene tar vi for oss hvert av disse områdene. Vi ser på de viktigste funnene fra undersøkelsen og kommenterer de områdene med de største forbedringspotensialene. Kundefordringer Vårt hovedinntrykk er at deltagende virksomheter er tilfredse med sitt arbeid med å optimalisere kundefordringer. Virksomhetene ser ut til å ha større fokus og mer profesjonell tilnærming til håndtering av kundefordringer enn leverandørgjeld og varelager. Likevel ser det ut til at virksomhetene har et betydelig forbedringspotensial, spesielt med hensyn til purrerutiner og å sikre korrekt informasjon i fakturagrunnlaget. Vi jobber aktivt med å optimalisere DSO (gjennomsnittlig utestående kundefordringer i antall dager) 6% 12% 1% 36% Enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Uenig Vet ikke 14% 31% På overordnet nivå svarer to av tre virksomheter at de jobber aktivt med optimalisering av gjennomsnittlig utestående kundefordringer (DSO: Days Sales Outstanding). Dette samsvarer godt med antallet virksomheter som har en segmentert tilnærming til sine kunder, hvilket betyr at de gir kundene betalingsbetingelser blant annet. ut fra betalingshistorikk og størrelse. Vår erfaring viser at kundens atferd påvirkes av betingelsene som gis, slik at store kunder av strategisk viktighet og med god betalingshistorikk bør premieres. Deltagende virksomheter er meget tilfredse med sine interne prosesser for oppfølging av kundefordringer. 9 av 10 er enige eller delvis enige i at virksomheten har tilstrekkelige retningslinjer og rutiner for å optimalisere kundefordringer, har god etterlevelse av disse samt tilfredsstillende systemstøtte. Resultatene er markert høyere enn hva vi finner for deltagende danske virksomheter. Arbeidskapitalundersøkelsen

16 Hvor stor andel av utestående kundefordringer blir først innbetalt etter utsendelse av purringer? 3% 4% 4% 19% 10% 36% 24% 0-5% 6-10% 11-15% 16-20% 21-30% Over 30 % Vet ikke Når purres kundene første gang? 13% 4% 1-2 dager etter forfall 6% 3% 3-7 dager etter forfall 8-14 dager etter forfall dager etter forfall 17% Etter 20 dager Annet 37% 20% Vet ikke Til tross for den høye tilfredsheten med interne prosesser venter halvparten av respondentene minimum 1 uke etter forfall før purreprosessen starter. Da 1 av 4 virksomheter først får inn 10 % eller mer av omsetningen etter purring, viser dette et klart forbedringspotensial innen rutiner og etterlevelse av disse. Forutsetninger for å lykkes i arbeidet med inndrivelse av kundefordringer er gode interne prosesser og systemer som understøtter disse. Deltagende virksomheter mener det største potensialet for forbedring av gjennomsnittlig utestående kundefordringer (DSO) ligger i hurtigere fakturering, bedre kvalitet i fakturagrunnlaget og tettere oppfølging av debitorer. De danske respondentene opplever tilsvarende utfordringer, men i tillegg ser vi at Danmark har et høyere fokus på betalingsbetingelser. Hvor ligger det største potensialet for optimering av DSO? (Flere svaralternativer er mulig) Antall Annet Vet ikke Bedre kredittvurdering Hurtigere fakturering Segmentert kundebehandling Bedre kvalitet i faktureringsgrunnlaget Bedre intern kommunikasjon Færre feil på produkter/tjenester Bedre oppfølging av debitorer Bedre systemstøtte/datakvalitet Bedre betalingsbetingelser 16 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

17 Aker Solutions ASA Aker Solutions er en internasjonal leverandør av ingeniørtjenester, teknologiprodukter og totalløsninger til energi- og prosessindustrien. Hoveddelen av virksomheten omfatter leveranser til olje-, gass- og petrokjemianlegg. Med en omsetning på nesten 60 milliarder kroner årlig, har oppfølging av arbeidskapital naturligvis høy prioritet i Aker Solutions. Selskapet har et eget, sentralt plassert team som er ansvarlig for måling og oppfølging av parametre som påvirker arbeidskapitalen både på konsernnivå og i de enkelte enhetene. Finansdirektører og prosjektledere følges opp tett i forhold til utvalgte KPIer knyttet til arbeidskapitalen. Nøkkeltallene gjennomgås i månedlige møter med CFO, bakenforliggende årsaker for utviklingen diskuteres og iverksatte tiltak presenteres. Forfalte kundefordringer er et sentralt fokusområde. For å kunne iverksette målrettede tiltak er selskapet opptatt av å finne bakgrunnen for forsinkede betalinger. Selskapet har erfart at manglende betaling kan forårsakes av en rekke hendelser som uenigheter rundt leveranser, mangler i underliggende dokumentasjon/signaturer eller omstendelige godkjenningsprosedyrer hos kunden. Da arbeidskapitalen forverret seg i første halvår 2009 ble det iverksatt umiddelbare tiltak for inndrivelse av utestående fordringer. Resultatene lot ikke vente på seg. Allerede i tredje kvartal 2009 var arbeidskapitalen betydelig forbedret. Selskapet jobber også kontinuerlig med å forbedre kontantstrømsstrukturen i sine kontrakter for å oppnå positiv kontantstrøm gjennom hele prosjektperioden. Utvetydige kontrakter som ikke skaper misforståelser eller danner grunnlag for subjektiv tolkning og diskusjoner er derfor viktig. Det er viktig å finne årsakene til at kunder ikke betaler i tide. Dette kan skyldes både kvalitative og prosessuelle forhold. Uklare avtaler kan for eksempel resultere i uenigheter og diskusjoner i forbindelse med fakturagrunnlaget eller faktureringen. Dette kan forebygges med gode rutiner. Videre vil en god håndtering av innkommende klager gi raskere innbetalinger og nyttig læringseffekt som kan forebygge at lignende konflikter oppstår igjen. Arbeidskapitalundersøkelsen

18 Noen tips til optimalisering av kundefordringer Ha en klar kredittpolicy som gjennomgås og revideres ved jevne mellomrom. Optimaliser kundebetingelsene og gi ulike betingelser til kundene basert på kundenes størrelse, betalingshistorikk og strategiske viktighet (segmentering). Sørg for å utarbeide et sett av standardiserte betingelser til hvert kundesegment. Gi selgerne incentiver knyttet til utvikling i arbeidskapitalen ved at bonuser utbetales først når kundene har betalt. Daglig fakturering sørger for raskere innbetaling og mindre kapitalbinding. Faktureringsfrekvens må imidlertid balansere mot administrativt arbeid relatert til dette. Kontakt kundene før forfall for å sikre at faktura og dokumentasjon er korrekt og at betalingen blir effektuert innen forfall. Avstem reskontroen elektronisk. Det muliggjør raskere oppfølging av utestående fordringer. Iverksett automatisk utsendelse av purrebrev få dager etter forfall. Krev renter fra kunder ved for sen betaling. Alternativt krev tilbake rabatter ved betaling etter forfall. Jobb tettere sammen med kundene for å bli oppdatert på deres fremtidige behov og kommende ordre. Hvis ønskelig å tilby kontantrabatter, vurder lønnsomhet utfra faktisk betalingshistorikk og ikke betalingsbetingelser. Varelager Virksomhetene er vesentlig mindre tilfreds med egne prosesser knyttet til varelager enn kundefordringer og leverandørgjeld. Resultatene i undersøkelsen viser tydelig at lageroptimering er utfordrende og krever et tydelig fokus på tvers av interne funksjoner over tid. Det kan se ut til at virksomhetene har fokusert på kundefordringer og leverandørgjeld i større grad enn varelager. Årsaken kan være at resultater innenfor disse områdene kan oppnås enklere og raskere. 42 % av virksomhetene sier de jobber aktivt med å optimalisere gjennomsnittlig antall dager på lager (DIO: Days Inventory Outstanding). Dette er betydelig lavere enn hva virksomhetene svarer for kundefordringer og leverandørgjeld. 5 av 10 er enige eller delvis enige i at virksomheten har tilstrekkelige retningslinjer og rutiner for å optimalisere varelageret. Det samme antall virksomheter sier at rutiner og retningslinjer overholdes i praksis, og at de har tilfredsstillende systemstøtte for å følge opp varelageret. Dette er et tydelig signal om at virksomhetene i mindre grad har vektlagt optimalisering av varelager, samt at forbedringer på dette området er mer krevende å realisere. Resultatene er for øvrig noe lavere enn hva vi finner i Danmark. 18 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

19 I min virksomhet har vi tilstrekkelige retningslinjer og rutiner for å optimalisere varelageret 18% 4% 13% 13% Enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Uenig 29% 33% Vet ikke For å optimalisere størrelsen på varelager er det essensielt å ha god informasjon om kundenes fremtidige behov. Av de norske deltagende virksomhetene svarer halvparten at de har tilfredsstillende informasjon om kundenes kommende behov og ordre. Dette er noe bedre enn i Danmark, der 3 av 10 virksomheter svarer det samme. Vi har tilfredsstillende adgang til/ informasjon om kundenes kommende behov og ordre Våre leverandører har tilfredsstillende adgang til/informasjon om vår virksomhets kommende behov og ordre 13% 16% 3% 1% 32% 35% Enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Uenig Vet ikke 10% 18% Enig 26% Delvis enig 2% Verken enig eller uenig 9% Delvis uenig Uenig Vet ikke 35% Samarbeidet med leverandørene bør også være tett, slik at leveransepresisjonen kan forbedres og varelagerets størrelse optimaliseres. På spørsmål om leverandørene har tilfredsstillende informasjon om virksomhetens kommende behov og ordre ligger deltagende norske virksomheter noe høyere enn de danske. Samtidig er det interessant at mange virksomheter opplever at de har bedre informasjon om sine kunders kommende behov enn det de selv gir til sine kunder. Oppsummert ser det ut til at norske virksomheter i større grad enn danske er integrert mot sine kunder og leverandører i form av prognoser og budsjetter. Det kan synes som om norske virksomheter er noe svakere enn sine danske naboer på intern kommunikasjon av oppdaterte salgsprognoser. Bedret kommunikasjon mellom salg og innkjøp er viktig for styring av innkjøpsvolum og optimering av lagerbeholdning. Ettersom bare halvparten av norske Arbeidskapitalundersøkelsen

20 og danske virksomheter er fornøyde med presisjonen på salgsbudsjettene, kan bedre og hyppigere kommunikasjon med oppdaterte prognoser gi gode resultater. Bedre tilpasset ordrekvantum og ordrefrekvens fra leverandører, et godt definert sikkerhetslager samt forbedret produksjonsplanlegging er i følge undersøkelsen de beste tiltakene for å optimalisere lageret. Dette er i tråd med hva vi finner blant danske virksomheter. Våre erfaringer viser at en strukturert tilnærming og kommunikasjon på tvers av funksjoner er kritisk for å lykkes med lageroptimering. De virksomheter som lykkes best på dette området jobber spesifikt med kommunikasjon, bevisstgjøring og ansvarliggjøring i både salg og produksjon, da arbeidet i disse avdelingene er premissgivende for kapitalbindingen i varelageret. Hvor ligger det største potensialet for optimalisering av DIO? (Flere svaralternativer er mulig) Antall Forbedre salgsprognoser Redusere antall varelinjer Definere sikkerhetslager Bevisst forhold til servicegrad for produkter/tjenester Forbedre produksjonsplanlegging Valg av pålitelige og/eller leveransedyktige leverandører Optimalisere ordrekvantum og ordrefrekevens Bedre systemstøtte fra leverandører Forbedre produkt/ tjeneste design Vet ikke Noen tips til optimalisering av varelager Ha et kontinuerlig fokus på å holde antall varelinjer på et optimalt nivå. Antall varelinjer driver størrelsen på varelageret. Sørg for gode salgsprognoser og rutiner for hvordan disse blir oppdatert og kommunisert til innkjøp og produksjon. Definer leveranseevne for alle kunder og produkter og sørg for at dette etterleves av salg, innkjøp og produksjon. Sørg for at masterdata er oppdatert for alle viktige parametre i ERP-systemet. Mål leveransepresisjon fra leverandører og sørg for å evaluere leverandørene jevnlig. Sørg for at ordrestørrelser er optimale og basert på en economic order quantity (EOQ)- tankegang. Monitorér retur av varer fra kunder og kartlegg årsaken til returer. Iverksett forebyggende tiltak. Sørg for at produksjonsplanlegging er gjort med hensyn til minimering av varelager slik at man unngår unødvendig høye nivåer. 20 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

Arbeidskapitalstyring 2017 en undersøkelse av små og mellomstore norske bedrifter

Arbeidskapitalstyring 2017 en undersøkelse av små og mellomstore norske bedrifter Rapport Arbeidskapitalstyring 2017 en undersøkelse av små og mellomstore norske bedrifter Utarbeidet av Norsk Arbeidskapital Takk til Vi ønsker å takke alle deltakere som har bidratt til vår undersøkelse

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 217 Norge European Payment Report er basert på en undersøkelse gjennomført i 29 europeiske land i løpet av februar og mars 217. Intrum Justitia har samlet inn data fra 1.468 selskaper

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen 22. oktober 2015

Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen 22. oktober 2015 www.pwc.com Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen Jon Haugervåg Partner Agenda Verdi av å redusere arbeidskapitalbinding Hvordan redusere arbeidskapitalbinding 2 Kapitalbinding Kundefordringer

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Kontantstrømoppstilling for analyse

Kontantstrømoppstilling for analyse Kontantstrømoppstilling for analyse Idébank Sist redigert 22.06.2012 Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte

Detaljer

Treasury & Cash WC optimization Pål Østensen, ISS Oslo, 26. april 2017

Treasury & Cash WC optimization Pål Østensen, ISS Oslo, 26. april 2017 Treasury & Cash WC optimization Pål Østensen, ISS Oslo, 26. april 2017 ISS noen tall Tjenesteleverandør innen Cleaning, Catering, Property, Office support I 64 land Børsnotert/hovedkontor i København Norge

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

3.6 Ledelse - Økonomistyring

3.6 Ledelse - Økonomistyring 3.6 Ledelse - Økonomistyring Målsetting med temaet: Kort om økonomistyring Som etablerer må du gjøre et skille mellom bedriftsøkonomien og privatøkonomien gjennom å etablere ulike konti. Bedriftens innbetalinger,

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodell: Rabatt og andre prisreduksjoner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/ /JANMOR Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/ /JANMOR Oppgis ved henvendelse Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi Notat Til: Styret for St. Olavs Hospital HF Fra: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Morten Morken Dato: 29.10.2015 Att.: Vår referanse Deres referanse Arkiv

Detaljer

Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen

Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen Q4 - Network Electronics ASA Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen Høydepunkter fra Q4 Selskapet rundet 100 MNOK i årsomsetning Omsetningen i Q4 på 28,5 MNOK

Detaljer

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 EPSI Rating om Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: 12:

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: 12: Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono AS 2008 2009

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Hvordan realisere vekststrategi i et vanskelig kredittmarked

Hvordan realisere vekststrategi i et vanskelig kredittmarked Hvordan realisere vekststrategi i et vanskelig kredittmarked SMB Dagen 22.05.2012 Stig Sæveland E&Y Stavanger Ernst & Young sin rådgivningssatsning på SMB segmentet Rådgivingsenheten har sitt hovedfokus

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

C-WIS (Warehouse Intelligence System)

C-WIS (Warehouse Intelligence System) A Member of the Constructor Group Logistics - WIS C-WIS (Warehouse Intelligence System) Innovative warehousing solutions at a concept, technology and service level 2 C-WIS I MEDIA Logistics - WIS 3 C-WIS

Detaljer

Nøkkeltall/KPI. styring på ren magefølelse eller faktabasert styringsinformasjon

Nøkkeltall/KPI. styring på ren magefølelse eller faktabasert styringsinformasjon Nøkkeltall/KPI styring på ren magefølelse eller faktabasert styringsinformasjon Utfordringen Fra store mengder tilgjengelig informasjon/data til Forståelig og lett tilgjenglig styrings og beslutnings verktøy.

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

13: Kommenter utviklingen i resultat, kontantstrøm og nåverdien: Unicono AS

13: Kommenter utviklingen i resultat, kontantstrøm og nåverdien: Unicono AS Publiseringsoppgave budsjettering og finans: Publiseringsoppgave Uke 11 21.03.2010 Studentne: 0646235 Jan Erik Skog Oppgave 1 Revisjon: B Fagansvarlig: E. Blattner 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm

Detaljer

19: UB Kundefordr ,41601

19: UB Kundefordr ,41601 Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono AS 2008 2009

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Economic crime in a downturn

Economic crime in a downturn Economic crime in a downturn The Global Economic Crime Survey November 2009 Del 1: GECS 2009 - oversikt Vi er svært glade for å kunne legge frem vår femte Global Economic Crime Survey. Undersøkelsen, som

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret.

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret. Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret Prosjektet har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid,

Detaljer

EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING. FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010

EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING. FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010 EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon første kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Frigjøring av arbeidskapital - systematisk

Frigjøring av arbeidskapital - systematisk Frigjøring av arbeidskapital - systematisk gjennomgang og styring Optimering av Arbeidskapital = Optimering av arbeidskapitalen for å frigjøre cash flow September, 2017 Optimering av arbeidskapital Optimering

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Norway FL6 NW SMB ER, RESSURSEFFEKTIVITET OG GRØNNE MARKEDER SCR9 6 7 8 9

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer

Finansiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS

Finansiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS Finansiell analyse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 23.09.2009 Bruk våre sjekklister til å gjennomføre en finansiell analyse av et kjøpsobjekt: Er økonomien som forutsatt? Få også tips til presentasjon

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Del I GENERELL INFORMASJON

Del I GENERELL INFORMASJON Del I GENERELL INFORMASJON Undersøkelsen ble sendt ut til norske foretak. Totalt 4 besvarelser kom inn, hvorav hadde valutaeksponering. Av disse har hele undersøkelsen. respondenter er fjernet fordi de

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse... Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET 68% kjøper deg før ditt produkt eller tjeneste! KONSULENT TRENING VERKTØY Gjennom egen erfaring, og vår nordisk samarbeidspartner, har vi bistått over 700 selskaper

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

SSJ 2012 Omorganisering av Helgelandssykehuset Sandnessjøen

SSJ 2012 Omorganisering av Helgelandssykehuset Sandnessjøen SSJ 2012 Omorganisering av Helgelandssykehuset Sandnessjøen Nasjonalt topplederprogram Knut Gullesen Sandnessjøen, 04.11.2011 Bakgrunn for prosjektet Styret i Helgelandssykehuset har vedtatt at organisasjonen

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Hva er viktig ved tolking av resultatene? Tall fra spørreskjemaundersøkelser må alltid tolkes når informasjonen baserer

Detaljer

Helse Stavanger HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009

Helse Stavanger HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009 Helse Stavanger HF Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009 Bakgrunn for rapporten Rapporten bygger på det arbeidet vi har gjort ved vår revisjon av regnskapet pr 31.12.2009. Vi understreker at vårt arbeid

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

12:31:

12:31: 12:31:4 18.4.21 Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 29 til 213. Arbeidskapitalen løses opp i 214. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono

Detaljer

Lærings- og forbedringsarbeid Åta seg tid til å tenke nytt om noe som allerede eksisterer.

Lærings- og forbedringsarbeid Åta seg tid til å tenke nytt om noe som allerede eksisterer. Systematisk lærings-og forbedringsarbeid Systemer og prosesser som skaper varige forbedringer sprer de gode tiltakene 1 Lærings- og forbedringsarbeid Åta seg tid til å tenke nytt om noe som allerede eksisterer.

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Kredittprisforedraget 2009/10 7 - suksesskriterier

Kredittprisforedraget 2009/10 7 - suksesskriterier Kredittprisforedraget 2009/10 7 - suksesskriterier Ingun Lillebo Johnsen Mars 2010 Ringnes hvem er vi Øl, vin, cider og fab Brus Vann 1500 Produksjon/distribusjon 5 Page 2 Credit Management viktig for

Detaljer

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.2014 SAK NR 020 2014 STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer