KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets driftsresultat i 1.halvår var MNOK 34,9 i forhold til MNOK 31,4 i samme periode i fjor. I 2.kvartal var driftsresultatet på MNOK 3,9 mot MNOK 29,4 i samme kvartal i fjor Redusert omsetningsvekst reflekterer særlig et markant fall i annonseinntektene Kostnadseffektiviserende tiltak har redusert bunnlinjeeffekten av svakere vekst og slike tiltak fortsetter 1

2 Kvartalsrapport 2.kvartal Endring i % Tall i MNOK Q2 12 Q2 11 Endring i % Omsetning 31,6 316,4-2 % 614,4 63,9 2 % Driftskostnader 279,7 287, -3 % 79, 72, 1 % EBITDA 4,1 37,8 6 % 3,4 47, 13 % Driftsresultat 3,9 29,4 % 34,9 31,4 11 % Netto finans, 1,2 -,7 1,3 Resultat før skatt 3,9 3,6 34,2 32, Omsetning konsern 31,6 316,4 28,9 614,4 63,9 12 Akk. omsetning konsern 11 3,2 1 Omsetning Omsetningen i 2. kvartal falt med 2 % til MNOK 31,6 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Akkumulert for 1.halvår vokste omsetningen med 2 % til MNOK 614,4. Der er betydelige variasjoner mellom forretningsområdene i omsetningsutviklingen i kvartalet. Omsetningen til forretningsområdet DN falt med 4%, forretningsområdet Global har nullvekst, mens forretningsområdene Digital &Nordic (1%) og Nautisk Forlag (7%) opplever fortsatt vekst. Det er også variasjoner mellom enkeltselskaper innenfor forretningsområdene. Abonnementsinntektene vokser for samtlige av konsernets publikasjoner, både for digitale og papirbaserte produkter. Annonseinntektene har imidlertid falt vesentlig i første halvår og tendensen tiltok i løpet av andre kvartal. Dette reflekterer den negative markedsutviklingen både i det norske og i internasjonale annonsemarkedet. Valutaeffekter har i perioden hatt en negativ effekt for topplinjeveksten i konsernets internasjonale aktiviteter (Global, Nautical Charts og MyNewsdesk) Driftsresultat konsern 3,9 29,4 28,4 Resultat Kvartalets driftsresultat ble MNOK 3,9 mot MNOK 29,4 i samme kvartal i fjor. Akkumulert for 1.halvår var driftsresultatet på MNOK 34,9 mot MNOK 31,4 i fjor. Kostnadseffektiviserende tiltak videreføres i samtlige av konsernets virksomheter. I 2.kvartal resulterte dette i et kostnadsreduksjoner på 3% i forhold til samme periode i fjor. Disse tiltakene kompenserer omsetningsfallet i kvartalet og forklarer hvorfor den svake inntektsveksten ikke har resultert i en svakere 2

3 ,9 12 Akk. driftsresultat konsern 31,4 32, bunnlinje i første halvår. Kvartalets resultat før skatt ble MNOK 3,9 mot MNOK 3,6 i samme kvartal i fjor. I 1.halvår var resultat før skatt MNOK 34,2 mot MNOK 32,7 i fjor. Kontantstrøm og balanse Konsernet hadde ved utgangen av 2.kvartal en kontantbeholding på MNOK 196, inkludert bundne midler. Den underliggende kontantstrømmen fra driften er tilfredsstillende. Egenkapitalen utgjør ved utgangen av kvartalet MNOK 17 mot MNOK 161 på samme tid i fjor og egenkapitalandelen er 32 % mot 34 % ved utgang av andre kvartal i fjor og 29 % ved årsskiftet. Fra kvartalet Selv om kvartalet var preget av meget krevende annonsemarkeder var virksomhetenes aktivitetsnivå høyt. En rekke utviklingsaktiviteter fortsatte i kvartalet. Den nye kundeportalen til Dagens Næringsliv ble introdusert og har gjort det enklere for kundene å betjene sine abonnement. Det arbeides videre med utviklingen av DNs digitale distribusjonsløsninger. TradeWinds vil lanseres i nytt design i 3.kvartal. Nautisk Forlag gjennomfører nå avviklingen av butikken i Christian Krohgs gate i Oslo, som følge av manglende lønnsomhet. Kostnadseffektiviserende tiltak fortsatte i alle virksomheter DN Resultater per forretningsområde Forretningsområdet DN Forretningsområdet DN består av den ledende norske næringslivsavisen Dagens Næringsliv og DN Nye Medier, utgiver av DN.no. Omsetningen falt med 4 % i kvartalet til MNOK 172,7 mot MNOK 18,2 i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet i kvartalet var et overskudd på MNOK 31,6 mot MNOK 31,9 i fjor. Omsetning Driftsresultat For Dagens Næringsliv var fortsatt god vekst i opplagsinntektene ikke nok til å kompensere for et 3

4 vesentlig fall i annonseinntektene i kvartalet. Også DN Nye Medier ble rammet av et svakere annonsemarked. Svekkelsen er spesielt knytttet til segmentet bank og finans DIGITAL & NORDIC Omsetning Driftsresultat Digital & Nordic Forretningsområdet Digital & Nordic består av selskapene MyNewsdesk, TDN, Smartcom og Europower. Omsetningen økte med 1 % til MNOK 33, mot MNOK 3, i samme kvartal i fjor. Kvartalets driftsresultat ble et underskudd på MNOK 1, mot et overskudd på MNOK, i samme kvartal i fjor. Omsetningsveksten skyldes MyNewsdesk, som økte inntektene med 21 %, både som følge av fortsatt vekst i Sverige og den internasjonale ekspansjonen. Investering i nye salgsressurser utenfor Sverige førte til et svekket resultat i kvartalet. Europower, TDN og Smartcom hadde svakt negativ inntektsutvikling i kvartalet, men kompenserte for dette gjennom reduserte kostnader GLOBAL Omsetning Driftsresultat Global Forretningsområdet Global omfatter globalt ledende aviser og nettsteder innenfor fire industrisegmenter: TradeWinds (Shipping), Upstream (olje og gass), IntraFish (sjømat) og Recharge (fornybar energi). Omsetningen i kvartalet var uendret på MNOK 76,1 i forhold til samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble et overskudd på MNOK 8,7 mot et overskudd på MNOK 4,3 i samme kvartal i fjor. Samtlige publikasjoner økte opplagsinntektene, men det var vesentlig tilbakegang i annonseinntektene for flere av publikasjonene, drevet av svake internasjonale markeder. Inntektsutviklingen har også vært negativt påvirket av bevegelser i valutakursene. Det bedrede driftsresultatet reflekterer i første rekke reduserte driftskostnader i publikasjonene. 4

5 NAUTICAL CHARTS Omsetning Driftsresultat Nautical Charts Forretningsområdet Nautical Charts omfatter siden begynnelsen av 12 selskapene Nautisk Forlag og McCurnin Maritime. Omsetningen i kvartalet økte med 7 % til MNOK 31,7 mot MNOK 29, i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble et underskudd på MNOK,3 mot et underskudd på MNOK,6 i fjor. Omsetningsveksten i kvartalet skyldes oppkjøpet av McCurnin. Den organiske veksten har vært begrenset, som følge av krevende markeder. Nautisk Forlag avvikler butikkdriften, som følge av dårlig lønnsomhet over tid. Utsikter Det ventes at annonsemarkedene forblir krevende i tiden som kommer, både i Norge og internasjonalt. Markedsposisjonen til konsernets publikasjoner på opplagssiden er god og det ventes at konsernet vil hente en større del av sine inntekter fra digitale tjenester i fremtiden. Konsernet er opptatt av fortsatt å utvikle sine markedsposisjoner samtidig som driften ytterligere effektiviseres. Utviklingen fremover vil avhenge både av den globale makroøkonomiske situasjonen samt den fortsatte strukturelle utviklingen i medieindustrien.

6 NØKKELTALL NHST MEDIA GROUP (MNOK) 2. Kvartal Kvartal 11 Akk. 2. Kv 12 Akk. 2. Kv Omsetning 31,6 316,4 614,4 63, ,8 1 11,2 Driftskostnader 27, 278,6 6,9 6,4 1 43,7 1 4,1 Ordinære avskrivninger 9,3 8,4 18, 16,1 34,1 37,7 EBITDA 4,1 37,8 3,4 47, 139,1 7,1 Driftsresultat 3,9 29,4 34,9 31,4 16, 37,4 Netto finansinntekter, 1,2 -,7 1,3 1,3 1,3 Resultat før skatt 3,9 3,6 34,2 32,7 17,3 38,7 Resultat etter skatt totalt (*) 22,2,6 24,6 4,7 32,3 24,3 Minoritetsinteresser,2,8,1,9 1,6 2,2 Resultat etter skatt majoritet (*) 22, 19,8 24, 44,8 3,7 22,2 Antall aksjer Fortjeneste per aksje, i kr. 17,3 16, 19,1 3, 26,6 18,9 Antall ansatte Antall årsverk(**) Immaterielle eiendeler 16,4 122,1 Andre anleggsmidler 7,6 69,2 Sum anleggsmidler 181,9 191,3 Varer 14,8,3 Kundefordringer 117,9 124,6 Andre kortsiktige fordringer 29, 21,7 Bankinnskudd og kontanter 19,8 16, Sum omløpsmidler 38, 327, Sum eiendeler 39,9 18,3 Egenkapital 16, 133,2 Minoritetsandel 18,7 18,6 Sum egenkapital 174,7 11,8 Langsiktig gjeld 17, 14,2 Leverandørgjeld 32,7 4,7 Forskudd fra kunder 198,7 186, Annen kortsiktig gjeld 116,8 1,7 Sum gjeld 36,1 366,6 Sum egenkapital og gjeld 39,9 18,3 (*) Benyttet skattesats på 28 % ved beregning av kvartal-tallene. (**) Helårstallene er gjennomsnitt for året, kvartalstall er ved utgangen av kvartalet. De 1 største aksjonærene pr. 3/6-12 Berner Gruppen AS 18,4 % Bonheur ASA 17,96 % Ganger Rolf ASA 17,64 % Must Invest AS 16,77 % Skagen Vekst 4,66 % Fredrik Olsen AS 2, % Falck Frås A/S 1,83 % Sjøgress AS 1,8 % Pareto AS 1,67 % MP Pensjon PK 1,7 % 6

7 NHST KONSERN (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Konsernomsetning 31,88 316,394-2 % 614,373 63,8 2 % Driftskostnader 279, ,982-3 % 79,484 72,479 1 % Driftsresultat 3,83 29,412 % 34,889 31, % Netto finans,18 1, % -,676 1,313 N/A Resultat før skatt 3,871 3,88 1 % 34,213 32,689 % SEGMENT DAGENS NÆRINGSLIV DN SAMLET Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 172,74 18,222-4 % 34, ,314 % Driftskostnader 141, ,32 - % 297,937 32,391-1 % Driftsresultat 31,86 31,87-1 % 47,347 43,923 8 % Netto finans 1,93 2, % 3,993 4,48-1 % Resultat før skatt 33,16 34,9-2 % 1,34 47,971 7 % - DAGENS NÆRINGSLIV (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 161,33 166,342-3 % 318, ,739 % Driftskostnader 13,91 136,234-4 % 274, ,69-1 % Driftsresultat 3,442 3,19 1 % 44,246 42,67 4 % Netto finans 1,647 1,926-1 % 3,422 3, -4 % Resultat før skatt 32,89 32,3 % 47,667 46,2 3 % - DN NYE MEDIER (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 11,68 13, % 26,426 27,67-4 % Driftskostnader 1,4 12,16-13 % 23,32 26,4-12 % Driftsresultat 1,144 1,761-3 % 3,11 1, % Netto finans,283,263 8 %,71,499 1 % Resultat før skatt 1,428 2,24-29 % 3,672 1,71 11 % SEGMENT DIGITAL AND NORDIC DIGITAL AND NORDIC TOTAL (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 33,49 3,2 1 % 67,34 61,68 9 % Driftskostnader 34,41 3,73 14 % 71,767 6, % Driftsresultat * -,91,41 N/A -4,733,7 N/A Netto finans -,67 -, % -,17 -,196 % Resultat før skatt -1,18,238 N/A -4,89,4 N/A * Inkluderer ikke avskrivninger på konserngoodwill - SMARTCOM (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 4,722 4,763-1 % 9,732 11,69-16 % Driftskostnader,949 6, % 1,177 14,217 7 % Driftsresultat -1,227-2,11 39 % -,44-2,68-19 % Netto finans -,67 -, % -,19 -,371 7 % Resultat før skatt -1,29-2,39 44 % -,64-2, % - EUROPOWER (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 6,328 6,468-2 % 13,49 12,198 7 % Driftskostnader 6,1 6,27-2 % 12,19 12,84-2 % Driftsresultat,172, %,3 -,66 N/A Netto finans -,14 -,9-6 % -,32,8 N/A Resultat før skatt,18, %,498 -,97 N/A - TDN NYHETSBYRÅ (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 2,962 3,164-6 %,86 6,9-11 % Driftskostnader 2,78 2,72 %,14,4-1 % Driftsresultat,383,92-3 %,716 1, % Netto finans,62,91-32 %,123,16-2 % Resultat før skatt,44,683-3 %,839 1,6-46 % - MYNEWSDESK (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 19,42 16,13 21 % 38, 31, % Driftskostnader 19,731 14,48 36 % 39,8 28,64 36 % Driftsresultat -,279 1,672 N/A -,3 2,22 N/A Netto finans -,47,3 N/A -,89,2 N/A Resultat før skatt -,326 1,67 N/A -,624 2,24 N/A 7

8 SEGMENT GLOBAL GLOBAL TOTAL (MNOK) Q2 12 Q2 11 ** Diff 12/ ** Diff 12/11 Samlede inntekter 76,16 76,13 % 138,48 136,36 2 % Driftskostnader 67,4 71,83-6 % 13, ,78-2 % Driftsresultat *** 8,76 4, % 2,989-2,213 N/A Netto finans,3 1,838-1 % -,7 1,986 N/A Resultat før skatt 8,71 6, % 2,284 -,228 N/A ** Inkluderer konsoliderte tall for NHST Asia *** Inkluderer ikke avskrivninger på konserngoodwill - TRADEWINDS (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter **** 26,64 2,828 3 % 46,829 4,117 4 % Driftskostnader 21,87 21,83 % 41,48 41,4 1 % Driftsresultat 4,76 3, %,371 4, % Netto finans,217, %,261 1,273-8 % Resultat før skatt 4,982 4,927 1 %,632,386 % **** Inkluderer omsetningen i NHST Events - UPSTREAM (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 24,16 23,876 1 % 41,992 42,331-1 % Driftskostnader 19,164 19,64-2 % 38,87 37,16 2 % Driftsresultat 4,82 4,231 1 % 3,94 4,81-19 % Netto finans,18, %,19,1-87 % Resultat før skatt,11 4, % 3,923 4,96-21 % - INTRAFISH MEDIA (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 21,163 22, -6 % 42,4 42,12 1 % Driftskostnader 19,63 21,28-8 % 41,42 43,27-4 % Driftsresultat 1,6 1, % 1,88-1,173 N/A Netto finans -,43 -,217 8 % -,339 -,1 38 % Resultat før skatt 1,7 1,2 2 %,749-1,724 N/A - RECHARGE (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 3,743 3,743 % 6,314 6,9-3 % Driftskostnader 6,68 7,44-1 % 13,4 13,776-2 % Driftsresultat -2,936-3,661 % -7,141-7,267 2 % Netto finans -,7 -, % -,48 -, % Resultat før skatt -3,143-3, % -7,49-7,3-1 % - NHST EVENTS (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 3,782 2,68 4 %,1 3, % Driftskostnader 3,34 2,84 18 %,227 4,829 8 % Driftsresultat,478 -,196 N/A -,218 -,93 77 % Netto finans -,93 -,83-11 % -,181 -, % Resultat før skatt,38 -,279 N/A -,399-1,18 66 % SEGMENT NAUTICAL CHARTS NAUTICAL CHARTS TOTAL (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 31,71 29,2 7 % 66,728 9,1 12 % Driftskostnader 32,44 3,86 7 % 62,93 9,73 % Driftsresultat -,343 -,61 39 % 3,82 -,2 N/A Netto finans -,221,129 N/A -,78,8 N/A Resultat før skatt -,64 -,433-3 % 3,247 -,194 N/A MORSELSKAP NHST (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 19,17 19,364 1 % 39,38 4,173-2 % Driftskostnader 2,21 2,218-1 % 48,618 49,4-2 % Driftsresultat -,4 -,84 6 % -9,261-9,227 % Netto finans -1,63-1,6-1 % -3,27-2,9-11 % Resultat før skatt -7,134-7,474 % -12,36-12,182-3 % 8

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 3.kvartal 12 var MNOK 268,3 i forhold MNOK 267, i samme periode i fjor. Akkumulert pr 3.kvartal økte omsetningen med 1 % til MNOK 882,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 11 Høydepunkter Konsernets omsetning i 2.kvartal var MNOK 316, en organisk vekst på 11 % i forhold til samme kvartal i fjor. Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 29,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 21 Høydepunkter Per september er omsetningen MNOK 814, det høyeste i konsernets historie. Topplinjeveksten i 3 kvartal var 14 % sammenlignet med samme periode i fjor. 3. kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal og 1.halvår 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal og 1.halvår 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal og 1.halvår 2010 1 Kvartalsrapport 2.kvartal 2010 Tall i MNOK Endring i % Akk. 2. Kv 10 Akk. 2. Kv 09 Endring i % Omsetning 285,9 271,5 5 % 553,2 519,2 7 % Driftskostnader 246,5

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 211 Høydepunkter Konsernets omsetning i 3.kvartal var MNOK 267, en vekst på 2 % i forhold til samme kvartal i fjor. Konsernets driftsresultat i kvartalet var minus MNOK 8,7 i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 211 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 287, en vekst på 8 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 2, i forhold

Detaljer

Kvartalsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009

Kvartalsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009 Kvartalsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009 Tall i (MNOK) 4. kvartal 2009 4. kvartal 2008 Endring i prosent Akk. 4. kv 2009 Akk. 4. kv 2008 Endring i prosent Omsetning 266,445

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2011 / Foreløpig helår 2011

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2011 / Foreløpig helår 2011 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 11 / Foreløpig helår 11 Høydepunkter Konsernets foreløpige driftsresultat for hele året var et overskudd på MNOK 16, i forhold til MNOK 37 i 1. Driftsmarginen var på 1,4 % For

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 214 Hovedpunkter Konsernets omsetning i andre kvartal var tilbake 2 % til MNOK 324 Opplagsinntektene var stabile annonseinntektene var ned 8 %, mens serviceinntektene steg med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 215 Tradewinds markerte at det var 25 år siden lanseringen i tredje kvartal og styrker sin posisjon som verdens fremste publikasjonen rettet mot kommersiell shipping Hovedpunkter

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 1. kvartal side 1 av 8

NHST Media Group kvartalsrapport 1. kvartal side 1 av 8 Hovedpunkter Konsernets omsetning i første kvartal var MNOK 319, som var en økning på 7 % eller MNOK 19 i forhold til første kvartal i fjor Inntektstypene fortsatte å utvikle seg ulikt, lesermarkedsinntektene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 213 Hovedpunkter Konsernets omsetning i andre kvartal økte med 5 % til mnok 328,8. Driftsresultatet ble redusert med mnok 2,3 til mnok 27,2, mens ebitda steg med 1 % til mnok

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3.kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 3.kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 3.kvartal 213 Hovedpunkter Konsernets omsetning i tredje kvartal økte med 6 % til MNOK 289 Driftsresultatet endte svakt positivt med MNOK,3, ned fra MNOK 3,2, mens Ebitda ble redusert med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3.kvartal 2014

KVARTALSRAPPORT 3.kvartal 2014 KVARTALSRAPPORT 3.kvartal 214 Hovedpunkter Konsernets omsetning i kvartalet var tilbake 1 % til MNOK 286. Opplagsinntektene vokste 3 %, annonseinntektene var ned 11 %, mens serviceinntektene steg med 6

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10 Hovedpunkter Omsetningen i andre kvartal var MNOK 324, det samme som i andre kvartal i fjor Inntektsartene fortsatte å utvikle seg meget ulikt også i andre kvartal. Serviceinntektene vokste med 24 %, opplagsinntektene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2017

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2017 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2017 Hovedpunkter i kvartalet Inntektene i kvartalet var MNOK 322, en fremgang på 5 % fra samme periode i fjor. Annonseinntektene var tilbake 12 %, men ble kompensert av veksten

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 214 I februar lanseres boken om NHSTs 125-årige historie på Gyldendal forlag Hovedpunkter Konsernets omsetning i fjerde kvartal var MNOK 327 og dermed marginalt opp i forhold

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4.kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 4.kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4.kvartal 213 Hovedpunkter Konsernets omsetning i fjerde kvartal økte med 4 % til MNOK 327 Driftsresultatet endte med et underskudd på MNOK 1,9, tilbake fra et overskudd på MNOK 9,6 i 4Q12,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 213 Hovedpunkter Konsernets omsetning ble i første kvartal redusert med 3 % til MNOK 392,3. Omsetningen i første kvartal var påvirket av at påskeuken i år kom i mars måned mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016 Nøkkeltall i kvartalet Inntektene i kvartalet økte med 7 % til MNOK 316. Inntektene korrigert for kjøpt og solgt virksomhet i 2016 økte 3 %. Justert også for valutaeffekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2017

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2017 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2017 Hovedpunkter i kvartalet Omsetningen i tredje kvartal utviklet seg stabilt til tross for 23 % fall i annonseinntektene. Veksten i abonnementsinntektene i publikasjonene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2016

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2016 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2016 Hovedpunkter i kvartalet Inntektene i kvartalet var MNOK 337, som var på nivå med samme periode forrige år. Som tidligere kvartaler var det betydelige variasjoner mellom

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2017

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2017 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2017 Hovedpunkter i kvartalet Andre kvartal var i sum et stabilt kvartal omsetnings- og resultatmessig, justert for engangseffekter. Annonseinntektene var tilbake, men ble kompensert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 16 Bilder fra noen av konferansene avholdt i NHST-regi i andre kvartal; Tradewinds Shipowners Forum i Athen, Sjømatkonferansen til DN i Oslo og Investors forum til Intrafish

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 17,4 mot 2,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 3,2. Resultatnedgangen

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 8. februar 2012 1 Resultatpresentasjon 08.02.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk 2011 v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

3. kvartal 2015 Gyldendal ASA

3. kvartal 2015 Gyldendal ASA Gyldendal ASA 3. kvartal 215 3. kvartal 215 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 3. kvartal Per 3. kvartal Bruttometoden 1 215 214 Endring 215 214 Endring DRIFTSINNTEKTER 6, 563,1 7 % 1 41,3 1 313, 7 % EBITDA

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

ÅRS- RAPPORT 2011. Nøkkeltall 02. Resultatregnskap 17. Kontantstrøm 20. Noter 21. Aksjonærinformasjon 39. Global 58. Nautical Charts 66

ÅRS- RAPPORT 2011. Nøkkeltall 02. Resultatregnskap 17. Kontantstrøm 20. Noter 21. Aksjonærinformasjon 39. Global 58. Nautical Charts 66 nhst MEDIA GROUP årsrapport innhold ÅRS- RAPPORT Nøkkeltall 02 Innledning 03 Dette er NHST 04 Konsernsjefen 06 Styrets årsberetning 10 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Kontantstrøm 20 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer