KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets driftsresultat i 1.halvår var MNOK 34,9 i forhold til MNOK 31,4 i samme periode i fjor. I 2.kvartal var driftsresultatet på MNOK 3,9 mot MNOK 29,4 i samme kvartal i fjor Redusert omsetningsvekst reflekterer særlig et markant fall i annonseinntektene Kostnadseffektiviserende tiltak har redusert bunnlinjeeffekten av svakere vekst og slike tiltak fortsetter 1

2 Kvartalsrapport 2.kvartal Endring i % Tall i MNOK Q2 12 Q2 11 Endring i % Omsetning 31,6 316,4-2 % 614,4 63,9 2 % Driftskostnader 279,7 287, -3 % 79, 72, 1 % EBITDA 4,1 37,8 6 % 3,4 47, 13 % Driftsresultat 3,9 29,4 % 34,9 31,4 11 % Netto finans, 1,2 -,7 1,3 Resultat før skatt 3,9 3,6 34,2 32, Omsetning konsern 31,6 316,4 28,9 614,4 63,9 12 Akk. omsetning konsern 11 3,2 1 Omsetning Omsetningen i 2. kvartal falt med 2 % til MNOK 31,6 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Akkumulert for 1.halvår vokste omsetningen med 2 % til MNOK 614,4. Der er betydelige variasjoner mellom forretningsområdene i omsetningsutviklingen i kvartalet. Omsetningen til forretningsområdet DN falt med 4%, forretningsområdet Global har nullvekst, mens forretningsområdene Digital &Nordic (1%) og Nautisk Forlag (7%) opplever fortsatt vekst. Det er også variasjoner mellom enkeltselskaper innenfor forretningsområdene. Abonnementsinntektene vokser for samtlige av konsernets publikasjoner, både for digitale og papirbaserte produkter. Annonseinntektene har imidlertid falt vesentlig i første halvår og tendensen tiltok i løpet av andre kvartal. Dette reflekterer den negative markedsutviklingen både i det norske og i internasjonale annonsemarkedet. Valutaeffekter har i perioden hatt en negativ effekt for topplinjeveksten i konsernets internasjonale aktiviteter (Global, Nautical Charts og MyNewsdesk) Driftsresultat konsern 3,9 29,4 28,4 Resultat Kvartalets driftsresultat ble MNOK 3,9 mot MNOK 29,4 i samme kvartal i fjor. Akkumulert for 1.halvår var driftsresultatet på MNOK 34,9 mot MNOK 31,4 i fjor. Kostnadseffektiviserende tiltak videreføres i samtlige av konsernets virksomheter. I 2.kvartal resulterte dette i et kostnadsreduksjoner på 3% i forhold til samme periode i fjor. Disse tiltakene kompenserer omsetningsfallet i kvartalet og forklarer hvorfor den svake inntektsveksten ikke har resultert i en svakere 2

3 ,9 12 Akk. driftsresultat konsern 31,4 32, bunnlinje i første halvår. Kvartalets resultat før skatt ble MNOK 3,9 mot MNOK 3,6 i samme kvartal i fjor. I 1.halvår var resultat før skatt MNOK 34,2 mot MNOK 32,7 i fjor. Kontantstrøm og balanse Konsernet hadde ved utgangen av 2.kvartal en kontantbeholding på MNOK 196, inkludert bundne midler. Den underliggende kontantstrømmen fra driften er tilfredsstillende. Egenkapitalen utgjør ved utgangen av kvartalet MNOK 17 mot MNOK 161 på samme tid i fjor og egenkapitalandelen er 32 % mot 34 % ved utgang av andre kvartal i fjor og 29 % ved årsskiftet. Fra kvartalet Selv om kvartalet var preget av meget krevende annonsemarkeder var virksomhetenes aktivitetsnivå høyt. En rekke utviklingsaktiviteter fortsatte i kvartalet. Den nye kundeportalen til Dagens Næringsliv ble introdusert og har gjort det enklere for kundene å betjene sine abonnement. Det arbeides videre med utviklingen av DNs digitale distribusjonsløsninger. TradeWinds vil lanseres i nytt design i 3.kvartal. Nautisk Forlag gjennomfører nå avviklingen av butikken i Christian Krohgs gate i Oslo, som følge av manglende lønnsomhet. Kostnadseffektiviserende tiltak fortsatte i alle virksomheter DN Resultater per forretningsområde Forretningsområdet DN Forretningsområdet DN består av den ledende norske næringslivsavisen Dagens Næringsliv og DN Nye Medier, utgiver av DN.no. Omsetningen falt med 4 % i kvartalet til MNOK 172,7 mot MNOK 18,2 i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet i kvartalet var et overskudd på MNOK 31,6 mot MNOK 31,9 i fjor. Omsetning Driftsresultat For Dagens Næringsliv var fortsatt god vekst i opplagsinntektene ikke nok til å kompensere for et 3

4 vesentlig fall i annonseinntektene i kvartalet. Også DN Nye Medier ble rammet av et svakere annonsemarked. Svekkelsen er spesielt knytttet til segmentet bank og finans DIGITAL & NORDIC Omsetning Driftsresultat Digital & Nordic Forretningsområdet Digital & Nordic består av selskapene MyNewsdesk, TDN, Smartcom og Europower. Omsetningen økte med 1 % til MNOK 33, mot MNOK 3, i samme kvartal i fjor. Kvartalets driftsresultat ble et underskudd på MNOK 1, mot et overskudd på MNOK, i samme kvartal i fjor. Omsetningsveksten skyldes MyNewsdesk, som økte inntektene med 21 %, både som følge av fortsatt vekst i Sverige og den internasjonale ekspansjonen. Investering i nye salgsressurser utenfor Sverige førte til et svekket resultat i kvartalet. Europower, TDN og Smartcom hadde svakt negativ inntektsutvikling i kvartalet, men kompenserte for dette gjennom reduserte kostnader GLOBAL Omsetning Driftsresultat Global Forretningsområdet Global omfatter globalt ledende aviser og nettsteder innenfor fire industrisegmenter: TradeWinds (Shipping), Upstream (olje og gass), IntraFish (sjømat) og Recharge (fornybar energi). Omsetningen i kvartalet var uendret på MNOK 76,1 i forhold til samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble et overskudd på MNOK 8,7 mot et overskudd på MNOK 4,3 i samme kvartal i fjor. Samtlige publikasjoner økte opplagsinntektene, men det var vesentlig tilbakegang i annonseinntektene for flere av publikasjonene, drevet av svake internasjonale markeder. Inntektsutviklingen har også vært negativt påvirket av bevegelser i valutakursene. Det bedrede driftsresultatet reflekterer i første rekke reduserte driftskostnader i publikasjonene. 4

5 NAUTICAL CHARTS Omsetning Driftsresultat Nautical Charts Forretningsområdet Nautical Charts omfatter siden begynnelsen av 12 selskapene Nautisk Forlag og McCurnin Maritime. Omsetningen i kvartalet økte med 7 % til MNOK 31,7 mot MNOK 29, i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble et underskudd på MNOK,3 mot et underskudd på MNOK,6 i fjor. Omsetningsveksten i kvartalet skyldes oppkjøpet av McCurnin. Den organiske veksten har vært begrenset, som følge av krevende markeder. Nautisk Forlag avvikler butikkdriften, som følge av dårlig lønnsomhet over tid. Utsikter Det ventes at annonsemarkedene forblir krevende i tiden som kommer, både i Norge og internasjonalt. Markedsposisjonen til konsernets publikasjoner på opplagssiden er god og det ventes at konsernet vil hente en større del av sine inntekter fra digitale tjenester i fremtiden. Konsernet er opptatt av fortsatt å utvikle sine markedsposisjoner samtidig som driften ytterligere effektiviseres. Utviklingen fremover vil avhenge både av den globale makroøkonomiske situasjonen samt den fortsatte strukturelle utviklingen i medieindustrien.

6 NØKKELTALL NHST MEDIA GROUP (MNOK) 2. Kvartal Kvartal 11 Akk. 2. Kv 12 Akk. 2. Kv Omsetning 31,6 316,4 614,4 63, ,8 1 11,2 Driftskostnader 27, 278,6 6,9 6,4 1 43,7 1 4,1 Ordinære avskrivninger 9,3 8,4 18, 16,1 34,1 37,7 EBITDA 4,1 37,8 3,4 47, 139,1 7,1 Driftsresultat 3,9 29,4 34,9 31,4 16, 37,4 Netto finansinntekter, 1,2 -,7 1,3 1,3 1,3 Resultat før skatt 3,9 3,6 34,2 32,7 17,3 38,7 Resultat etter skatt totalt (*) 22,2,6 24,6 4,7 32,3 24,3 Minoritetsinteresser,2,8,1,9 1,6 2,2 Resultat etter skatt majoritet (*) 22, 19,8 24, 44,8 3,7 22,2 Antall aksjer Fortjeneste per aksje, i kr. 17,3 16, 19,1 3, 26,6 18,9 Antall ansatte Antall årsverk(**) Immaterielle eiendeler 16,4 122,1 Andre anleggsmidler 7,6 69,2 Sum anleggsmidler 181,9 191,3 Varer 14,8,3 Kundefordringer 117,9 124,6 Andre kortsiktige fordringer 29, 21,7 Bankinnskudd og kontanter 19,8 16, Sum omløpsmidler 38, 327, Sum eiendeler 39,9 18,3 Egenkapital 16, 133,2 Minoritetsandel 18,7 18,6 Sum egenkapital 174,7 11,8 Langsiktig gjeld 17, 14,2 Leverandørgjeld 32,7 4,7 Forskudd fra kunder 198,7 186, Annen kortsiktig gjeld 116,8 1,7 Sum gjeld 36,1 366,6 Sum egenkapital og gjeld 39,9 18,3 (*) Benyttet skattesats på 28 % ved beregning av kvartal-tallene. (**) Helårstallene er gjennomsnitt for året, kvartalstall er ved utgangen av kvartalet. De 1 største aksjonærene pr. 3/6-12 Berner Gruppen AS 18,4 % Bonheur ASA 17,96 % Ganger Rolf ASA 17,64 % Must Invest AS 16,77 % Skagen Vekst 4,66 % Fredrik Olsen AS 2, % Falck Frås A/S 1,83 % Sjøgress AS 1,8 % Pareto AS 1,67 % MP Pensjon PK 1,7 % 6

7 NHST KONSERN (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Konsernomsetning 31,88 316,394-2 % 614,373 63,8 2 % Driftskostnader 279, ,982-3 % 79,484 72,479 1 % Driftsresultat 3,83 29,412 % 34,889 31, % Netto finans,18 1, % -,676 1,313 N/A Resultat før skatt 3,871 3,88 1 % 34,213 32,689 % SEGMENT DAGENS NÆRINGSLIV DN SAMLET Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 172,74 18,222-4 % 34, ,314 % Driftskostnader 141, ,32 - % 297,937 32,391-1 % Driftsresultat 31,86 31,87-1 % 47,347 43,923 8 % Netto finans 1,93 2, % 3,993 4,48-1 % Resultat før skatt 33,16 34,9-2 % 1,34 47,971 7 % - DAGENS NÆRINGSLIV (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 161,33 166,342-3 % 318, ,739 % Driftskostnader 13,91 136,234-4 % 274, ,69-1 % Driftsresultat 3,442 3,19 1 % 44,246 42,67 4 % Netto finans 1,647 1,926-1 % 3,422 3, -4 % Resultat før skatt 32,89 32,3 % 47,667 46,2 3 % - DN NYE MEDIER (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 11,68 13, % 26,426 27,67-4 % Driftskostnader 1,4 12,16-13 % 23,32 26,4-12 % Driftsresultat 1,144 1,761-3 % 3,11 1, % Netto finans,283,263 8 %,71,499 1 % Resultat før skatt 1,428 2,24-29 % 3,672 1,71 11 % SEGMENT DIGITAL AND NORDIC DIGITAL AND NORDIC TOTAL (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 33,49 3,2 1 % 67,34 61,68 9 % Driftskostnader 34,41 3,73 14 % 71,767 6, % Driftsresultat * -,91,41 N/A -4,733,7 N/A Netto finans -,67 -, % -,17 -,196 % Resultat før skatt -1,18,238 N/A -4,89,4 N/A * Inkluderer ikke avskrivninger på konserngoodwill - SMARTCOM (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 4,722 4,763-1 % 9,732 11,69-16 % Driftskostnader,949 6, % 1,177 14,217 7 % Driftsresultat -1,227-2,11 39 % -,44-2,68-19 % Netto finans -,67 -, % -,19 -,371 7 % Resultat før skatt -1,29-2,39 44 % -,64-2, % - EUROPOWER (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 6,328 6,468-2 % 13,49 12,198 7 % Driftskostnader 6,1 6,27-2 % 12,19 12,84-2 % Driftsresultat,172, %,3 -,66 N/A Netto finans -,14 -,9-6 % -,32,8 N/A Resultat før skatt,18, %,498 -,97 N/A - TDN NYHETSBYRÅ (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 2,962 3,164-6 %,86 6,9-11 % Driftskostnader 2,78 2,72 %,14,4-1 % Driftsresultat,383,92-3 %,716 1, % Netto finans,62,91-32 %,123,16-2 % Resultat før skatt,44,683-3 %,839 1,6-46 % - MYNEWSDESK (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 19,42 16,13 21 % 38, 31, % Driftskostnader 19,731 14,48 36 % 39,8 28,64 36 % Driftsresultat -,279 1,672 N/A -,3 2,22 N/A Netto finans -,47,3 N/A -,89,2 N/A Resultat før skatt -,326 1,67 N/A -,624 2,24 N/A 7

8 SEGMENT GLOBAL GLOBAL TOTAL (MNOK) Q2 12 Q2 11 ** Diff 12/ ** Diff 12/11 Samlede inntekter 76,16 76,13 % 138,48 136,36 2 % Driftskostnader 67,4 71,83-6 % 13, ,78-2 % Driftsresultat *** 8,76 4, % 2,989-2,213 N/A Netto finans,3 1,838-1 % -,7 1,986 N/A Resultat før skatt 8,71 6, % 2,284 -,228 N/A ** Inkluderer konsoliderte tall for NHST Asia *** Inkluderer ikke avskrivninger på konserngoodwill - TRADEWINDS (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter **** 26,64 2,828 3 % 46,829 4,117 4 % Driftskostnader 21,87 21,83 % 41,48 41,4 1 % Driftsresultat 4,76 3, %,371 4, % Netto finans,217, %,261 1,273-8 % Resultat før skatt 4,982 4,927 1 %,632,386 % **** Inkluderer omsetningen i NHST Events - UPSTREAM (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 24,16 23,876 1 % 41,992 42,331-1 % Driftskostnader 19,164 19,64-2 % 38,87 37,16 2 % Driftsresultat 4,82 4,231 1 % 3,94 4,81-19 % Netto finans,18, %,19,1-87 % Resultat før skatt,11 4, % 3,923 4,96-21 % - INTRAFISH MEDIA (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 21,163 22, -6 % 42,4 42,12 1 % Driftskostnader 19,63 21,28-8 % 41,42 43,27-4 % Driftsresultat 1,6 1, % 1,88-1,173 N/A Netto finans -,43 -,217 8 % -,339 -,1 38 % Resultat før skatt 1,7 1,2 2 %,749-1,724 N/A - RECHARGE (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 3,743 3,743 % 6,314 6,9-3 % Driftskostnader 6,68 7,44-1 % 13,4 13,776-2 % Driftsresultat -2,936-3,661 % -7,141-7,267 2 % Netto finans -,7 -, % -,48 -, % Resultat før skatt -3,143-3, % -7,49-7,3-1 % - NHST EVENTS (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 3,782 2,68 4 %,1 3, % Driftskostnader 3,34 2,84 18 %,227 4,829 8 % Driftsresultat,478 -,196 N/A -,218 -,93 77 % Netto finans -,93 -,83-11 % -,181 -, % Resultat før skatt,38 -,279 N/A -,399-1,18 66 % SEGMENT NAUTICAL CHARTS NAUTICAL CHARTS TOTAL (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 31,71 29,2 7 % 66,728 9,1 12 % Driftskostnader 32,44 3,86 7 % 62,93 9,73 % Driftsresultat -,343 -,61 39 % 3,82 -,2 N/A Netto finans -,221,129 N/A -,78,8 N/A Resultat før skatt -,64 -,433-3 % 3,247 -,194 N/A MORSELSKAP NHST (MNOK) Q2 12 Q2 11 Diff 12/ Diff 12/11 Samlede inntekter 19,17 19,364 1 % 39,38 4,173-2 % Driftskostnader 2,21 2,218-1 % 48,618 49,4-2 % Driftsresultat -,4 -,84 6 % -9,261-9,227 % Netto finans -1,63-1,6-1 % -3,27-2,9-11 % Resultat før skatt -7,134-7,474 % -12,36-12,182-3 % 8

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10 Hovedpunkter Omsetningen i andre kvartal var MNOK 324, det samme som i andre kvartal i fjor Inntektsartene fortsatte å utvikle seg meget ulikt også i andre kvartal. Serviceinntektene vokste med 24 %, opplagsinntektene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 214 Hovedpunkter Konsernets omsetning i andre kvartal var tilbake 2 % til MNOK 324 Opplagsinntektene var stabile annonseinntektene var ned 8 %, mens serviceinntektene steg med

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 1. kvartal side 1 av 8

NHST Media Group kvartalsrapport 1. kvartal side 1 av 8 Hovedpunkter Konsernets omsetning i første kvartal var MNOK 319, som var en økning på 7 % eller MNOK 19 i forhold til første kvartal i fjor Inntektstypene fortsatte å utvikle seg ulikt, lesermarkedsinntektene

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012

Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012 ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012 Driftsinntekter 1 235 360 1 236 835 1 199 951 Driftsresultat (10 316) 9 067 44 240 Resultat før skatt (14 671) 5 567 40 092 Årets resultat

Detaljer

Fornybar satsning. Global krise og restrukturering. Informasjonsbørs for næringslivet. Passerte milliarden. # NøkkelTall. :: HøyDepuNkTer 2008

Fornybar satsning. Global krise og restrukturering. Informasjonsbørs for næringslivet. Passerte milliarden. # NøkkelTall. :: HøyDepuNkTer 2008 årsrapport 2 # NøkkelTall Tall i NOk 1000 2008 2007 2006 Driftsinntekter 1 081 042 994 638 860 521 Driftsresultat (18 133) 52 091 65 666 Resultat før skatt (7 284) 53 984 65 885 Årets resultat (4 115)

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2011** 2010** Driftsinntekter 1 199 951 1 176 263 1 107 392 Driftsresultat 44 240 9 520 29 568 Resultat før skatt 40 092 10 823 30 889 Årets resultat 24 038

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001. Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår

Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001. Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001 Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår Marginal økning i omsetningen første halvår 2001 i forhold til samme periode i fjor

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

AS NORGES HANDELS OG SJØFARTSTIDENDE. www.nhst.no. Fax 47 22 00 10 10. Tel. 47 22 00 10 00. N-0107 Oslo. PO Box 1182 Sentrum. Grev Wedelsplass 9

AS NORGES HANDELS OG SJØFARTSTIDENDE. www.nhst.no. Fax 47 22 00 10 10. Tel. 47 22 00 10 00. N-0107 Oslo. PO Box 1182 Sentrum. Grev Wedelsplass 9 AS Norges Handels og Sjøfartstidene Grev Wedelsplass 9 PO Box 1182 Sentrum N-0107 Oslo design www.cox.no Tel. 47 22 00 10 00 Fax 47 22 00 10 10 www.nhst.no AS NORGES HANDELS OG SJØFARTSTIDENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,76 3,50 3,29 3,38 3. kv. 4. kv. 1. kv. 11 2. kv. 11 3. kv. 11 700 600 500 400 300 200 0 0 683 567 562 531 447 3.

Detaljer

EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 750. DRIFTSINNTEKTER Milliarder NOK 3.71. 0.0 1. kv. 13 1. kv. 14. 0% 1. kv. 13 1. kv.

EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 750. DRIFTSINNTEKTER Milliarder NOK 3.71. 0.0 1. kv. 13 1. kv. 14. 0% 1. kv. 13 1. kv. DRIFTSINNTEKTER Milliarder NOK 4. 3.59 3.71 EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 75 ONLINE-ANDEL AV DRIFTSINNTEKTER 6% 54% 3.5 3. 2.5 2. 1.5 6 45 3 521 551 5% 4% 3% 2% 45% 1..5 15 1%. 1. kv.

Detaljer

as norges handels og sjøfartstidende _årsrapport_2004

as norges handels og sjøfartstidende _årsrapport_2004 889 2004 as norges handels og sjøfartstidende _årsrapport_2004 889 fra Sjøfarten Våren 1889 spiser tre herrer lunsj sammen i Yachtklubben i New York. De tre er en ikke navngitt skipsfører fra Bergen, en

Detaljer