ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013"

Transkript

1 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling

2 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema 1A drift 7 - Budsjettskjema 1B drift 8 - Budsjettskjema 2A investering 9 - Budsjettskjema 2B investering 10 Vedlegg Lånegjeld, renter og avdrag 11 Vedlegg Garantiansvar 12 Avdelingsvise detaljbudsjetter - Detaljbudsjett investering Avdelingsvise budsjetter - drift -Fellesadm Oppvekst og kultur Helse og sosial Plan og utvikling VAR-tjenester (avgiftspliktig virksomhet) Kirker og andre trossamfunn Finans Side

3 Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,00 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,00 0,00 0,00 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , , , ,00 Finansieringsbehov , , , , , ,00 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 3 av 141 2

4 Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 4 av 141 3

5 Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,00 Rammetilskudd , , , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Eiendomsskatt 0,00 0, , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919, , , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , , , ,00 Sosiale utgifter , , , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , , ,00 Overføringer , , , , , ,00 Avskrivninger , , , , , ,00 Fordelte utgifter , , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , , , ,00 Avdragsutgifter , , , , , ,00 Utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , , , ,00 Side 5 av 141 2

6 Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , , , ,00 Netto driftsresultat , , , , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , , , ,00 Bruk av likviditetsreserve ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet ,50 0, , ,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , , , , , ,00 Avsetninger til bundne fond , , , , , ,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 6 av 141 3

7 ØKONOMIPLAN Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue , Ordinært rammetilskudd , Skatt på eiendom 0, Andre direkte eller indirekte skatter 0, Andre generelle statstilskudd , Sum frie disponible inntekter , Renteinntekter og utbytte , Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , Avdrag på lån , Netto finansinnt./utg , Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0, Til ubundne avsetninger , Til bundne avsetninger 3269, Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk , Bruk av ubundne avsetninger , Bruk av bundne avsetninger 0, Netto avsetninger , Momskomp. på investeringer Overført til investeringsbudsjettet , Motpost avskrivninger , Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , Mer/mindreforbruk , Side 7 av 141

8 Budsjettskjema 1B - til fordeling drift (FSK innstilling) Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Sum til fordeling drift , fra skjema 1a Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter , Inntekter , Netto , Oppvekst og kultur Utgifter , Inntekter , Netto , Helse- og sosial Utgifter , Inntekter , Netto , Plan- og utvikling Utgifter , Inntekter , Netto , Kirker og kirkegårder Utgifter , Inntekter Netto , VAR Utgifter , Inntekter , Netto , Finans Utgifter Inntekter , Netto , Finans (jf. skjema 1A) Utgifter , Inntekter , Netto , Sum formannsk. Innst. 0, Side 8 av 141

9 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,00 0,00 0,00 Utlån og forskutteringer ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Avsetninger , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , , , , ,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , , , ,00 Andre inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , , , ,00 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger ,30 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 9 av 141 2

10 Budsjettskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) , SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, Helse og sosial Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Plan og utvikling Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Kirke Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, VAR Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Samlet alle områder Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, Side 10 av 141

11 OVERSIKT OVER GJELD, RENTER OG AVDRAG I ØKONOMIPLANPERIODEN* * Videreutlån/formidlingslån er holdt utenfor Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank KLP Renter Avdrag Sum renter og avdrag Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank Sparebanken M-N Renter Avdrag Sum renter og avdrag Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank DNB Renter Avdrag Sum renter og avdrag Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank Kommunalbanken Foreslåtte nye låneopptak Renter inkl. nye låneopptak Avdrag inkl. nye låneopptak Totalt Samlet lånegjeld pr. 31/ Foreslåtte nye låneopptak Sum renter inkl.. nye låneopptak Sum avdrag inkl nye låneopptak Sum renter og avdrag Side 11 av 141

12 Oversikt over Kommunens garantiansvar Forventet utvikling Gitt overfor - navn Adresse Faktisk ansvar pr Faktisk ansvar pr Utløpsdato Strandstua Salsnes as Salsnes kr kr Retura (MNA) Skage kr kr Fosnes Kirkelig Fellesråd Jøa kr kr Jøa idrettslag Jøa kr kr Namdal Rehabilitering Høylandet kr kr Sum garantiansvar kr kr Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen og interkommunalt samarbeid. Side 12 av 141

13 Investeringsbudsjett Prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Applikasjoner/programvare Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1301 IT-drift Sum prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Avdrag på lån Ekstraordinære avdrag Dekning merforbruk Avsetning til bundne investeringsfond Sum utgifter Mottatte avdrag på utlån husbankmidler startlån Bruk av bundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Sum prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: Kart og oppmåling Side 13 av 141 2

14 Investeringsbudsjett Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Kart og oppmåling Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Sum prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Side 14 av 141 3

15 Investeringsbudsjett Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Sum prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Tjeneste: Skolelokaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Sum prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Side 15 av 141 4

16 Investeringsbudsjett Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Botilbud i institusjon Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Sum prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Idrett Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall Sum prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun Ansvar: 4200 Kommunale veier Tjeneste: Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Side 16 av 141 5

17 Investeringsbudsjett Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh Sum ansvar: 4200 Kommunale veier Sum prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun Prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: Andre kulturaktiviteter Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Andre tilskudd Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Andre kulturaktiviteter Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Sum prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Prosjekt: 0426 Utskifting tak v/jøa barneskole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Side 17 av 141 6

18 Investeringsbudsjett Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Sum prosjekt: 0426 Utskifting tak v/jøa barneskole Prosjekt: 0427 Utskifting vinduer Fosnes sykeheim (ENØK tiltak) Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Botilbud i institusjon Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Sum prosjekt: 0427 Utskifting vinduer Fosnes sykeheim (ENØK tiltak) Prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Tjeneste: Brannberedskap Verktøy og redskaper Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Side 18 av 141 7

19 Investeringsbudsjett Sum tjeneste: Brannberedskap Sum ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Sum prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: Kommunale boliger Avsetning til ubundne investeringsfond Sum utgifter Salg av boliger Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale boliger Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger Sum prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Dekning merforbruk Sum utgifter Andre avgpl. salgsinntekter Refusjon fra interkommunale foretak Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Side 19 av 141 8

20 Investeringsbudsjett Sum ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Sum prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Bevertning Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tjeneste: Utbygging næringsområder Bevertning Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Dekning merforbruk Sum utgifter Andre tilskudd Bruk av ubundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Side 20 av 141 9

21 Investeringsbudsjett Sum tjeneste: Utbygging næringsområder Sum ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Sum prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: Produksjon av vann Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Konsulenttjenester Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Bruk av ubundne investeringsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Produksjon av vann Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Sum prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Prosjekt: 0850 Avsetninger ubund. invest. fond Ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Avsetning til ubundne investeringsfond Sum utgifter Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum inntekter Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Side 21 av

22 Investeringsbudsjett Sum ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Sum prosjekt: 0850 Avsetninger ubund. invest. fond Prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: Forsikringsordninger Kjøp av andeler Sum utgifter Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Forsikringsordninger Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Sum prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP T O T A L T Side 22 av

23 1. Fellesadm. og politisk virks. Ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Arb.givers andel pensj.pr. KLP Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Matvarer Bevertning Gaver og blomster Hotellopphold Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Inventar og utstyr Aplikasjoner programvare Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Tjeneste: Valg Kontormatriell og rekvisita Bevertning Frankering Kunngjøringer Kilometergodtgjørelse Leie av lokaler, kontorer Side 23 av 141 2

24 1. Fellesadm. og politisk virks Aplikasjoner programvare Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Valg Sum ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører Ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Matvarer Bevertning Gaver og blomster Kunngjøringer Informasjonstiltak publikum Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Leie av lokaler, kontorer Merverdiavgift som kompenseres Andre tilskudd Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Side 24 av 141 3

25 1. Fellesadm. og politisk virks. Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Tjeneste: Til kommunestyrets disp Andre tilskudd Reserverte tillegsbevigninger Sum utgifter Bruk av disposisjonsfond Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Til kommunestyrets disp Tjeneste: Til formannskapets disp Andre tilskudd Til formannskapets disposisjon Sum utgifter Sum tjeneste: Til formannskapets disp Tjeneste: Til rådmannens disp Andre tilskudd Sum utgifter Sum tjeneste: Til rådmannens disp Sum ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap Ansvar: 1011 Partistøtte Tjeneste: Partistøtte Andre tilskudd Sum utgifter Sum tjeneste: Partistøtte Sum ansvar: 1011 Partistøtte Side 25 av 141 4

26 1. Fellesadm. og politisk virks. Ansvar: 1019 Div. prosjekter Tjeneste: Tilflyttingsprosjekt Kunngjøringer Informasjonstiltak publikum Kilometergodtgjørelse Serviceavtaler Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Andre tilskudd Andre tilskudd Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Tilskudd fylkeskommuner Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Tilflyttingsprosjekt Sum ansvar: 1019 Div. prosjekter Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Tjenester fra interkommunalt selskap Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Side 26 av 141 5

27 1. Fellesadm. og politisk virks. Sum tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd Tjeneste: Regionalt samarbeid Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Tjenester fra interkommunale ordninger Overføring til kommuner Sum utgifter Sum tjeneste: Regionalt samarbeid Tjeneste: Administrasjon Tjenester fra interkommunale ordninger Sum utgifter Sum tjeneste: Administrasjon Tjeneste: MN-regionråd Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: MN-regionråd Sum ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd Ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid Tjeneste: Regionalt samarbeid Overføring til kommuner Side 27 av 141 6

28 1. Fellesadm. og politisk virks. Sum utgifter Statstilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: Regionalt samarbeid Sum ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid Ansvar: 1200 Rådmannskontoret Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Vikarlønn ferie Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Hotellopphold Telekommunikasjon mobiltelefon Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Kunngjøringer Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Kontingenter Merverdiavgift som kompenseres Overføring til kommuner Til rådmannens disposisjon Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Side 28 av 141 7

29 1. Fellesadm. og politisk virks Fordelte administrasjonsutgifter Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1200 Rådmannskontoret Ansvar: 1201 Personal Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Hotellopphold Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Andre lisenser Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1201 Personal Ansvar: 1202 Frikjøpte tillitsvalgte Side 29 av 141 8

30 1. Fellesadm. og politisk virks. Tjeneste: Diverse fellesutgifter Lønn frikjøp tillitsvalgt lærer Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Refusjon fra private Sum inntekter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1202 Frikjøpte tillitsvalgte Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Tilleggslønn Vikarlønn ved sykdom Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Bevertning Forbruksmatriell Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Inventar og utstyr Ikke budsjettert internsalg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Side 30 av 141 9

31 1. Fellesadm. og politisk virks Refusjon fra private Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Tjeneste: Diverse fellesutgifter Datautstyr Sum utgifter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1210 Servicekontor Ansvar: 1215 NAV-Fosnes Tjeneste: NAV-Fosnes, kommunal andel Bevertning Forbruksmatriell Inventar og utstyr Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: NAV-Fosnes, kommunal andel Tjeneste: NAV-Fosnes, statlig andel Bevertning Forbruksmatriell Inventar og utstyr Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Gen. refusjon fra Staten Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Side 31 av

32 1. Fellesadm. og politisk virks. Sum inntekter Sum tjeneste: NAV-Fosnes, statlig andel Sum ansvar: 1215 NAV-Fosnes Ansvar: 1220 Kommunekassen Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Hotellopphold Tellepenger Gebyr banktjenester Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Yrkesskadeforsikring Andre avgifter og gebyrer Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Datautstyr Serviceavtaler Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Forsinkelsesrenter Sum utgifter Side 32 av

33 1. Fellesadm. og politisk virks Purregebyr Rettsgebyr Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Forsinkelsesrenter Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1220 Kommunekassen Ansvar: 1260 Planleggingstiltak Tjeneste: Inkluderende arbeidsliv Kjøp av tjenester Kursavgifter og oppholdsutgifter Inventar og utstyr Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Tilretteleggingstilskudd Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Inkluderende arbeidsliv Sum ansvar: 1260 Planleggingstiltak Ansvar: 1269 Bruprosjekt Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Kontormatriell og rekvisita Bevertning Forbruksmatriell Hotellopphold Frankering Informasjonstiltak publikum Andre informasjonstiltak Side 33 av

34 1. Fellesadm. og politisk virks Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Andre avgifter og gebyrer Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Andel administrasjonsutgifter Tjenester fra interkommunale ordninger Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Bruk av ubundet fond Sum inntekter Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Sum ansvar: 1269 Bruprosjekt Ansvar: 1300 IT-tjenester Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Side 34 av

35 1. Fellesadm. og politisk virks Refusjon reiseutgifter Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1300 IT-tjenester Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Datakommunikasjon Informasjonstiltak publikum Andre opplæringstiltak Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Inventar og utstyr Datautstyr Aplikasjoner programvare Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Andre avgpl. salgsinntekter Avgiftspliktige salgsinntekter Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Ikke budsjettert internsalg Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1301 IT-drift Ansvar: 1302 Hjemme-PC ordning Tjeneste: Diverse fellesutgifter Side 35 av

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009 2012 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 18.12.2008 ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak av 18/12-2008 sak K-063/08 2-7 Økonomiske

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer