ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013"

Transkript

1 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling

2 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema 1A drift 7 - Budsjettskjema 1B drift 8 - Budsjettskjema 2A investering 9 - Budsjettskjema 2B investering 10 Vedlegg Lånegjeld, renter og avdrag 11 Vedlegg Garantiansvar 12 Avdelingsvise detaljbudsjetter - Detaljbudsjett investering Avdelingsvise budsjetter - drift -Fellesadm Oppvekst og kultur Helse og sosial Plan og utvikling VAR-tjenester (avgiftspliktig virksomhet) Kirker og andre trossamfunn Finans Side

3 Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,00 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,00 0,00 0,00 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , , , ,00 Finansieringsbehov , , , , , ,00 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 3 av 141 2

4 Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 4 av 141 3

5 Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,00 Rammetilskudd , , , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Eiendomsskatt 0,00 0, , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919, , , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , , , ,00 Sosiale utgifter , , , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , , ,00 Overføringer , , , , , ,00 Avskrivninger , , , , , ,00 Fordelte utgifter , , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , , , ,00 Avdragsutgifter , , , , , ,00 Utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , , , ,00 Side 5 av 141 2

6 Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , , , ,00 Netto driftsresultat , , , , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , , , ,00 Bruk av likviditetsreserve ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , , , , , ,00 Avsetninger til bundne fond , , , , , ,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0, , , , ,00 Side 6 av 141 3

7 ØKONOMIPLAN Budsjettskjema 1A drift Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue , Ordinært rammetilskudd , Skatt på eiendom 0, Andre direkte eller indirekte skatter 0, Andre generelle statstilskudd , Sum frie disponible inntekter , Renteinntekter og utbytte , Renteutg., provisjoner og andre fin. utg , Avdrag på lån , Netto finansinnt./utg , Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0, Til ubundne avsetninger , Til bundne avsetninger 3 269, Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk , Bruk av ubundne avsetninger , Bruk av bundne avsetninger 0, Netto avsetninger , Overført til investeringsbudsjettet , Motpost avskrivninger , Sum fordelt til drift (til skjema 1B) , Mer/mindreforbruk , Side 7 av 141

8 Budsjettskjema 1B - til fordeling drift (usaldert) Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Sum til fordeling drift , fra skjema 1a Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter , Inntekter , Netto , Oppvekst og kultur Utgifter , Inntekter , Netto , Helse- og sosial Utgifter , Inntekter , Netto , Plan- og utvikling Utgifter , Inntekter , Netto , Kirker og kirkegårder Utgifter , Inntekter Netto , VAR Utgifter , Inntekter , Netto , Finans (fordelt innt./utg.) Utgifter Inntekter Netto Finans (jf. skjema 1A) Utgifter , Inntekter , Netto , Sum rådm. forslag 0, Side 8 av 141

9 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,00 0,00 0,00 Utlån og forskutteringer ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Avsetninger , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , , , , ,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , , , ,00 Andre inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , , , ,00 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 9 av 141 2

10 Budsjettskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) , SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, Helse og sosial Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Plan og utvikling Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Kirke Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, VAR Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Samlet alle områder Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, Side 10 av 141

11 OVERSIKT OVER GJELD, RENTER OG AVDRAG I ØKONOMIPLANPERIODEN* * Videreutlån/formidlingslån er holdt utenfor Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank KLP Renter Avdrag Sum renter og avdrag Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank Sparebanken M-N Renter Avdrag Sum renter og avdrag Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank DNB Renter Avdrag Sum renter og avdrag Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank Kommunalbanken Foreslåtte nye låneopptak Renter inkl. nye låneopptak Avdrag inkl. nye låneopptak Totalt Samlet lånegjeld pr. 31/ Foreslåtte nye låneopptak Sum renter inkl.. nye låneopptak Sum avdrag inkl nye låneopptak Sum renter og avdrag Side 11 av 141

12 Oversikt over Kommunens garantiansvar Forventet utvikling Gitt overfor - navn Adresse Faktisk ansvar pr Faktisk ansvar pr Utløpsdato Strandstua Salsnes as Salsnes kr kr Retura (MNA) Skage kr kr Fosnes Kirkelig Fellesråd Jøa kr kr Jøa idrettslag Jøa kr kr Namdal Rehabilitering Høylandet kr kr Sum garantiansvar kr kr Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen og interkommunalt samarbeid. Side 12 av 141

13 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V:700 Prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Applikasjoner/programvare Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1301 IT-drift Sum prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Avdrag på lån Ekstraordinære avdrag Dekning merforbruk Avsetning til bundne investeringsfond Sum utgifter Mottatte avdrag på utlån husbankmidler startlån Bruk av bundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Sum prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: Kart og oppmåling Side 13 av 141 2

14 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V: Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Kart og oppmåling Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Sum prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Side 14 av 141 3

15 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V:700 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Sum prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Tjeneste: Skolelokaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Sum prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Side 15 av 141 4

16 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V: Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Botilbud i institusjon Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Sum prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Idrett Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall Sum prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun Ansvar: 4200 Kommunale veier Tjeneste: Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Side 16 av 141 5

17 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V: Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh Sum ansvar: 4200 Kommunale veier Sum prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun Prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: Andre kulturaktiviteter Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Andre tilskudd Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Andre kulturaktiviteter Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Sum prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Prosjekt: 0426 Utskifting tak v/jøa barneskole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Side 17 av 141 6

18 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V: Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Sum prosjekt: 0426 Utskifting tak v/jøa barneskole Prosjekt: 0427 Utskifting vinduer Fosnes sykeheim (ENØK tiltak) Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Botilbud i institusjon Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Sum prosjekt: 0427 Utskifting vinduer Fosnes sykeheim (ENØK tiltak) Prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Tjeneste: Brannberedskap Verktøy og redskaper Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Side 18 av 141 7

19 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V:700 Sum tjeneste: Brannberedskap Sum ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Sum prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: Kommunale boliger Avsetning til ubundne investeringsfond Sum utgifter Salg av boliger Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale boliger Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger Sum prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Dekning merforbruk Sum utgifter Andre avgpl. salgsinntekter Refusjon fra interkommunale foretak Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Side 19 av 141 8

20 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V:700 Sum ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Sum prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Bevertning Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tjeneste: Utbygging næringsområder Bevertning Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Dekning merforbruk Sum utgifter Andre tilskudd Bruk av ubundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Side 20 av 141 9

21 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V:700 Sum tjeneste: Utbygging næringsområder Sum ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Sum prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: Produksjon av vann Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Konsulenttjenester Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Bruk av ubundne investeringsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Produksjon av vann Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Sum prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Prosjekt: 0850 Avsetninger ubund. invest. fond Ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Avsetning til ubundne investeringsfond Sum utgifter Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum inntekter Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Side 21 av

22 Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag /V: /V: /V: /V:700 Sum ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Sum prosjekt: 0850 Avsetninger ubund. invest. fond Prosjekt: 0880 Overført fra drift Ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Sum ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet Sum prosjekt: 0880 Overført fra drift Prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: Forsikringsordninger Kjøp av andeler Sum utgifter Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Forsikringsordninger Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Sum prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP T O T A L T Side 22 av

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom Formannskapets innstilling 23.11.12. Valgte tiltak Drift. Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag Eiendomsskatt på bolig 4 promille. 2014 Eiendomsskatt på bolig og verk/bruk 4 promille.

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2015 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer