Permisjonsreglementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Permisjonsreglementet"

Transkript

1 Permisjonsreglementet Hamar kommune Behandlet i rådmannens ledermøte Godkjent og revidert GENERELLE BESTEMMELSER Reglementes omfang Lønn og lønnsansiennitet Feriepenger Pensjonsmedlemskap Tvilstilfelle og permisjoner som faller på siden av reglementet PERMISJON VED UTDANNELSE, KURS, EKSAMENER ETC Generelt Utdanningspermisjon Arbeidsmiljøloven Hovedtariffavtalens bestemmelser Andre former for studiepermisjon Plikttjeneste/bindingstid refusjon Stipend eller annen økonomisk støtte Eksamener tilknyttet studier SYKDOM, SVANGERSKAP, FØDSEL OG ADOPSJON M.V Svangerskapskontroll (jf. arbeidsmiljøloven 12-1) Forelderpermisjon (jf. arbeidsmiljøloven 12-5) Opptjening av rett til forelderpenger (jf. folketrygdloven 14-6) Ammefri (jf. hovedtariffavtalens bestemmelser og arbeidsmiljøloven 12-8) Barns og barnepassers sykdom (jf. arbeidsmiljøloven 12-9) REDUSERT ARBEIDSTID (jf. arbeidsmiljøloven 10-2) VELFERDSPERMISJONER Pleie av pårørende (jf. arbeidsmiljøloven 12-10) Eget legebesøk m.v. ledsagelse av barn Ulike velferdspermisjoner PERMISJONSREGLER FOR TILLITSVALGTE OVERGANG TIL NY STILLING PERMISJON I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE TILLITSVERV OG MILITÆRTJENESTE Offentlige tillitsverv (jf. arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser) Militærtjeneste (jf. arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser) Side 1 av 11

2 Permisjonsreglementet Dette reglementet har hentet mange formuleringer fra arbeidsmiljøloven (AML) og Hovedavtalen (HA)/Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser. Hvor det er hentet fra andre bestemmelser fremgår dette av teksten. Noen steder har vi valgt å gi en kort oppsummering av lovverket, jf. bl.a. hovedpunkt 4. Hvem som er delegert myndighet innenfor de ulike områdene vil fremgå av delegasjonsreglementet. Innledning Hamar kommunes arbeidsgiverpolitikk skal bidra til en målrettet, handlingssterk og lærende organisasjon. Gjennom tydelige mål for de tjenester og den service kommunen yter, skal Hamar kommune ha brukere og innbyggere i fokus. For å få myndiggjorte ansatte som yter og som ønsker å yte best mulig tjenester over for brukere og innbyggere, må medarbeiderne gis rom til å utnytte sin kompetanse og kreativitet. Medarbeiderne må føle at de har tillitt, respekt og anerkjennelse, de må gis utviklingsmuligheter, og selvstendighet i jobben sin. For å oppnå dette må de ansatte gis anledning til medbestemmelse og medinnflytelse gjennom åpne prosesser, og dette må praktiseres likt i organisasjonen. Dette fordrer ledere som vil, tør og kan gå foran være tilretteleggere og premissleverandører og som er i stand til å gi medarbeiderne trygghet, forutsigbarhet og utfordringer. Derfor må lederne kunne utøve skjønn samtidig som at dette balanseres opp mot likhetstanken. Hamar kommune ønsker en myndiggjøring av linjelederne, slik at disse gjennom utøvelse av lokalt skjønn kan benytte den fleksibilitet som er nødvendig for å optimalisere tjenesten for brukerne. Samtidig er det viktig, ikke minst for de ansattes følelse av medvirkning, respekt og anerkjennelse, at man oppnår en forutsigbar praksis hvor like tilfeller behandles likt. Hamar kommune vil ivareta sine ansatte på en slik måte at de i hverdagen opplever at de er kommunens viktigste ressurs. Mange permisjoner er regulert i lov og/eller avtaleverk, og skal innvilges uavhengig av kommunens behov. Slike permisjoner (for eksempel fødselspermisjon) innvilges som hovedregel med lønn. Både lov/avtaleverk og kommunens eget permisjonsreglement skiller mellom permisjon med lønn og uten lønn. Hamar kommune ønsker en tydelig praksis i forhold til permisjon med lønn og uten lønn. Kommunen har naturlig nok større mulighet til å være fleksibel med hensyn til permisjon uten lønn enn med lønn. Hamar kommune ønsker på denne bakgrunn å være en raus og fleksibel arbeidsgiver, og ønsker særlig å utvise fleksibilitet i forhold til kortere velferdspermisjoner uten lønn. Hamar kommune ønsker dynamiske personalledere, dvs. ledere som vil, tør og kan utøve skjønn, og som har en aktiv holding til permisjonsreglementets og arbeidstidsordningenes forutsetninger og muligheter, samtidig som likhetstanken ivaretas. Permisjonsreglementet er ikke uttømmende, slik at hvor tungtveiende hensyn gjør seg gjeldende, kan arbeidsgiver også vurdere andre løsninger for den enkelte ansatte enn de som reglementet gir anvisning på. Dette skal i så tilfelle begrunnes skriftlig, og arkiveres i den ansattes personalmappe. Ved avgjørelse av spørsmålet om permisjon skal det legges vekt på brukerfokus, budsjettmessige rammer og personellmessige begrensninger, samt en avveining mellom arbeidstakerens og virksomhetens behov. Side 2 av 11

3 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementes omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere med arbeidsforhold iht. hovedtariffavtalen. Deltidsansatte innvilges lønnet permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse med mindre den konkrete bestemmelse tilsier noe annet. 1.2 Lønn og lønnsansiennitet Ved lønnet permisjon i inntil 1 måned utbetales lønn og faste variable tillegg som om vedkommende var i arbeid. Ved lønnet permisjon utover 1 måned utbetales stillingens regulativlønn. Sykepermisjon, svangerskap, fødsel og adopsjon lønnes iht. arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser. Lønnsansiennitet under permisjoner beregnes i hht hovedtariffavtalens bestemmelser. 1.3 Feriepenger I Hamar kommune inngår all lønn utbetalt iht. permisjonsreglementet i feriepengegrunnlaget. Dette gjelder også for sykdom, permisjon ifm. svangerskap, fødsel og adopsjon, samt pliktig militærtjeneste, så lenge vedkommende mottar lønn fra Hamar kommune. 1.4 Pensjonsmedlemskap Arbeidstaker som er innvilget permisjon med lønn, beholder sitt pensjonsmedlemskap. Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 måned, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren vil samtidig få tilbud om frivillig medlemskap etter de regler som gjelder i KLP. 1.5 Tvilstilfelle og permisjoner som faller på siden av reglementet Permisjonssøknader som ikke passer inn under noen av punktene i reglementet skal drøftes med organisasjons- og personalavdelingen før avgjørelse fattes. Likeledes skal permisjonssøknader hvor det foreligger tvil om hvorvidt det er riktig å innvilge søknaden drøftes med organisasjons- og personalavdelingen. Slik vil organisasjons- og personalavdelingen bli holdt orientert, og eventuell ulik praksis kan avdekkes. 2 PERMISJON VED UTDANNELSE, KURS, EKSAMENER ETC. Oppsummert er hovedelementene under dette punktet (punkt 2) følgende: Arbeidsmiljøloven gir rett til permisjon for å kvalifisere seg til andre tilbud i arbeidsmarkedet, jf. pkt 2.2 nedenfor Hovedtariffavtalen omtaler behovet for å heve kunnskapsnivå og styrke kompetansen i virksomheten, jf. pkt 2.2 nedenfor Utover de rettigheter som følger av arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen kan arbeidstakere i Hamar kommune søke om studiepermisjon med eller uten lønn for derigjennom å heve sin kompetanse Side 3 av 11

4 2.1 Generelt Ved innvilgelse av permisjoner som er regulert av arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser skal det innvilges permisjon med mindre særlige grunner er til hinder for det. I vurderingen av om det foreligger særlige grunner skal det legges vekt på hensynet til brukerne, budsjettmessige rammer og personellmessige begrensninger. I forhold til utdanningspermisjon er det viktig å være oppmerksom på at det skal meldes fra til organisasjons- og personalavdelingen i god tid dersom slik permisjon innvilges, slik at stillingen kan vurderes benyttet i forhold til attføring. 2.2 Utdanningspermisjon Arbeidsmiljøloven Rett til utdanningspermisjon reguleres av arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser. Bestemmelsen gir ikke rett til lønnet permisjon. Arbeidsmiljøloven gir i arbeidstakeren en rett til utdanningspermisjon på de vilkår som angis i loven med mindre særlige grunner er til hinder for det (jf. nedenfor). I vurderingen av om det foreligger særlige grunner skal det legges vekt på hensynet til brukerne, budsjettmessige rammer og personellmessige begrensninger. Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning. Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. Arbeidstaker som har hatt utdanningspermisjon, har ikke rett til ny utdanningspermisjon før det har gått a) dobbelt så lang tid som varigheten av den foregående permisjonen og b) minst ett år fra den foregående permisjonen tok til, unntatt ved utdanningspermisjon for kurs under én måneds varighet Hovedtariffavtalens bestemmelser Hvis det, i forbindelse med utdannelse som er av verdi både for arbeidstakeren og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det. I den utstrekning det etter kommunens/virksomhetens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivå samt styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver / arbeidsfunksjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter. Turnusarbeidere som er innvilget permisjon med lønn for å delta på opplæringstiltak/kurs på sin lovbestemte ukefridag gis ny fridag som kompensasjon. Side 4 av 11

5 2.2.3 Andre former for studiepermisjon Ut over de rettigheter som følger av punktene og 2.2.2, så kan arbeidstakere i Hamar kommune søke om studiepermisjon med eller uten lønn for derigjennom å heve sin kompetanse. Hamar kommune vil aktivt stimulere sine ansatte til kompetanseutvikling. Vurdering og prioritering av søknader om studiepermisjon skal skje i samsvar med permisjonsreglementets innledning og pkt Plikttjeneste/bindingstid refusjon Ved opplæring hvor kommunen har ytet vesenlig økonomisk støtte/lønn skal plikttjeneste/bindingstid vurderes. Plikttjeneste/bindingstid er den tid en arbeidstaker pålegges å gjøre tjeneste i kommunen etter endt utdanning. Plikttjenesten/bindingstiden settes som hovedregel til det dobbelte av permisjonstiden, dog maks 2 år. Plikttjenesten/bindingstiden skal normalt påbegynnes straks utdanningen er avsluttet. Slutter arbeidstakeren før plikttjenesten/bindingstiden er utført, skal den forholdsmessige del av den økonomiske støtte tilbakebetales. Dersom en arbeidstaker som er tilstått utdanningspermisjon med lønn avbryter utdanningen, skal vedkommende enten betale tilbake lønnen som er mottatt i permisjonstiden eller pålegges plikttjeneste/bindingstid som nevnt foran. Krav om plikttjeneste/bindingstid og refusjon skal uttrykkelig framgå av meddelelsen om tilståelse av permisjon med lønn. 2.4 Stipend eller annen økonomisk støtte Ved tilståelse av stipend eller annen økonomisk støtte fra annet hold, kan kommunens økonomisk støtte og/eller lønn under utdanningspermisjonen helt eller delvis bortfalle. Arbeidstakeren plikter å gi opplysninger om slike forhold i søknaden om permisjon, eller på et senere tidspunkt, dersom dette ikke var kjent på søknadstidspunktet. 2.5 Eksamener tilknyttet studier I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal en ytterligere tilrettelegging vurderes. Deltidsansatte innvilges som en hovedregel permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse. Det er i alle tilfelle en forutsetning for å få innvilget permisjon at faget/utdannelsen har betydning for kommunen. For andre typer eksamen kan det gis permisjon uten lønn i henhold til pkt. 7.3 Generell velferdspermisjon. Side 5 av 11

6 3 SYKDOM, SVANGERSKAP, FØDSEL OG ADOPSJON M.V Permisjoner gitt i henhold til pkt nedenfor er som hovedregel permisjoner som gis med lønn. Oppsummert er hovedelementene under dette punktet (punkt 3) følgende: Rett til fri fra arbeidet ifm svangerskapskontroll Rett til inntil 12 måneders permisjon ifm fødsel o kan deles mellom mor og far, dog er de første seks ukene etter nedkomst forbeholdt mor Rett til to uker fri ifm nedkomst o gjelder far, mor begynner sin permisjon tre uker før nedkomst Rett til ett års omsorgspermisjon (uten lønn) umiddelbart etter den ordinære fødselspermisjonens utløp Reglene for hvordan fødselspengene beregnes, dvs. størrelsen på beløpet som utbetales mens mor eller far er i fødselspermisjon Regler om ammefri Rett til fri ved barns/barnepassers sykdom 3.1 Svangerskapskontroll (jf. arbeidsmiljøloven 12-1) Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. 3.2 Forelderpermisjon (jf. arbeidsmiljøloven 12-5) Foreldrene har rett til permisjon etter reglene i arbeidsmiljøloven 12-5 og i 12-2 og 12-4 i til sammen tolv måneder. Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Hver av foreldrene har i tillegg til permisjon etter første avsnitt, rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter foreldrenes permisjon etter første avsnitt. Arbeidstaker som har delvis permisjon etter arbeidsmiljøloven 12-6 har likevel ikke rett til slik permisjon. Med mindre begge foreldrene har omsorgen for barnet, kan retten til permisjon etter første avsnitt utøves av en annen som har omsorg for barnet. Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barnet har rett til inntil to års permisjon etter andre avsnitt. Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til permisjon etter denne bestemmelse når omsorgen for barnet overtas. Det samme gjelder arbeidstaker som har eller får tildelt forelderansvar når den andre av foreldrene dør, og som har hatt mindre enn vanlig samvær med barnet. Retten til permisjon gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. I forhold til retten til inntil 12 måneders omsorgspermisjon uten lønn, jf. andre avsnitt ovenfor, så gjelder retten for hvert barn. Deltidsansattes permisjonstid er også begrenset til maksimalt 12 måneder. Varsel om slik permisjon skal forelegges arbeidsgiver snarest mulig og senest 3 måneder i forveien. Side 6 av 11

7 3.3 Opptjening av rett til forelderpenger (jf. folketrygdloven 14-6) Rett til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesaktivitet. Både moren og faren kan opptjene rett til foreldrepenger ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt (jf. folketrygdloven 3-15) i minst seks av de siste ti månedene før vedkommendes uttak av foreldrepenger tar til, se folketrygdloven første og annet ledd og annet ledd. Den pensjonsgivende inntekten må på årsbasis svare til minst halvparten av grunnbeløpet. Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom da det er gitt en ytelse til livsopphold i form av dagpenger under arbeidsløshet etter folketrygdloven kapittel 4, sykepenger etter kapittel 8 eller stønad ved barns sykdom m.m. etter kapittel 9, eller enten forelderpenger eller svangerskapspenger etter folketrygdlovens kapittel 14. Likestilt med yrkesaktivitet er også tidsrom med a) lønn fra arbeidsgiver under permisjon i forbindelse med videre- og etterutdanning, b) ventelønn etter lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. 13 nr. 6, c) vartpenger etter lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse 24, tredje ledd, d) etterlønn fra arbeidsgiver, e) avtjening av militær- eller siviltjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste. 3.4 Ammefri (jf. hovedtariffavtalens bestemmelser og arbeidsmiljøloven 12-8) Arbeidstaker kan gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. 3.5 Barns og barnepassers sykdom (jf. arbeidsmiljøloven 12-9) Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon: a) for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt (egenmelding), b) hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom, eller c) hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne bestemmelse på grunn av et annet barn. Retten til permisjon etter denne bestemmelsen gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Arbeidstaker har rett til permisjon inntil 10 dager hvert kalenderår eller inntil 15 dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn. Arbeidstaker har uansett rett til permisjon (uten lønn) når det ytes omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra folketrygden. Dersom barnet har kronisk sykdom, langvarig sykdom eller er funksjonshemmet og det derfor er en markert økning av risikoen for at arbeidstaker får fravær fra arbeidet, har arbeidstaker rett til fri etter første avsnitt i inntil 20 dager hvert kalenderår. Retten til permisjon gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Arbeidstaker har i tillegg rett til permisjon for å delta i opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller offentlig kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet. Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon dersom: a) barnet blir innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg ved helseinstitusjonen, Side 7 av 11

8 b) barnet er utskrevet fra helseinstitusjon og arbeidstaker må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, eller c) barnet har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. Ved permisjon etter bokstavene a og b gjelder aldersgrensene i andre og tredje avsnitt. Rett til permisjon etter bokstav c gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år, men uten hensyn til alder hvis barnet er psykisk utviklingshemmet. Arbeidstaker som har omsorg for barn med kronisk eller langvarig sykdom, alvorlig syke barn og barn som er lagt inn på helseinstitusjon, har rett til omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger etter folketrygdloven ( 9-5 flg.). Hvor folketrygdloven gir rett til omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger, korresponderer dette med rett til permisjon i henhold til punktet ovenfor. Slik permisjon gis uten lønn. Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barn har rett til dobbelt så mange permisjonsdager som etter andre og tredje avsnitt. Det samme gjelder hvis det er to om omsorgen, men en av dem er langvarig avskåret fra tilsynet med barnet på grunn av egen funksjonshemming, innleggelse i helseinstitusjon som langtidspasient eller tilsvarende forhold. Retten til permisjon kan overføres med inntil halvparten av dagene hvert kalenderår til mor eller far med samværsrett eller til den som arbeidstaker bor sammen med og som ikke har omsorg for egne barn. 4 REDUSERT ARBEIDSTID (jf. arbeidsmiljøloven 10-2) Arbeidstaker som har fylt 62 år eller av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid. Under ellers like forhold har arbeidstaker med redusert arbeidstid fortrinnsrett til å øke sin arbeidstid når stilling blir ledig i virksomheten, forutsatt at stillingen helt eller i det vesentlige er tillagt de samme arbeidsoppgavene. Redusert arbeidstid behandles iht. arbeidsmiljøloven 10-2 og evt , og gis som permisjon uten lønn. Redusert arbeidstid skal gis etter skriftlig søknad og avtale, og søknad om slik permisjon skal forelegges arbeidsgiver snarest mulig og senest 4 uker i forveien. Redusert arbeidstid kan innvilges for en periode på maksimalt på 3 år. Dersom en ansatt ønsker redusert arbeidstid utover dette, skal det foretas en konkret vurdering hvor bl.a. brukernes behov og vikarsituasjonen vurderes. I noen tilfeller vil permisjon uten lønn kunne innvilges for et gitt tidsrom, i andre tilfeller kan det etter en individuell vurdering gis mulighet for å si opp deler av sin stilling. I sistnevnte tilfelle vil vedkommende ha fortrinnsrett til utvidelse av sin stilling i medhold av Has bestemmelser. Det settes en nedre grense for redusert stilling til 50 %. 5 VELFERDSPERMISJONER 5.1 Pleie av pårørende (jf. arbeidsmiljøloven 12-10) Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase rett til permisjon uten lønn i 60 dager for pleie av den enkelte pårørende. Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder Side 8 av 11

9 nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år når arbeidstakeren har hatt slik omsorg for barnet som nevnt i 12-9 tredje ledd (jf. ovenfor under pkt. 3.5). I henhold til folketrygdloven 9-12 ytes det pleiepenger i opptil 60 dager for hver pasient. Pleiepenger ytes enten pleien ytes i hjemmet til den pleietrengende og/eller der hvor pleien ytes i hjemmet til den som pleier. Ordningen er fleksibel, slik at både pleiedager og utbetaling av pleiepenger kan tas ut over en lengre periode enn 60 dager, men summen kan ikke overstige 60 dager. Folketrygden yter pleiepenger etter de samme bestemmelsene som sykepenger. Pleiepenger ytes av trygden, dvs. uten noe arbeidsgiverperiode. Pleiepenger utbetales dog ikke av arbeidsgiver, men må søkes om av den enkelte hos NAV. Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger, og ytes fra første fraværsdag for alle (jf. folketrygdloven 9-16). Det kan også søkes om pleiepenger fra folketrygden ved omsorg for et barn som er innlagt i helseinstitusjon, omsorg for alvorlig sykt barn, og omsorg for funksjonshemmet barn (jf. folketrygdloven 9-10 flg.). For arbeidstakere med sykt barn under 12 år gjelder dette reglements pkt. 3.5 om barns og barnepassers sykdom. 5.2 Eget legebesøk m.v. ledsagelse av barn Arbeidstakerens nødvendige besøk hos lege, tannlege m.v. for undersøkelse/behandling, skal som hovedregel utføres utenom ordinær arbeidstid. Det samme gjelder ledsagelse av egne barn under 12 år til lege/helsestasjon/tannlege m.v. Hvis slike formål som nevnt ovenfor ikke kan legges til fritiden eller gjennomføres ved hjelp av avspasering eller såkalt ønsketurnus, kan det gis fri med lønn. Dette skal i så tilfelle avklares med nærmeste leder. Ved oppfølgende kontrollundersøkelse/behandling ut over 1 dag i sammenheng, vises det til folketrygdloven Ulike velferdspermisjoner Velferdspermisjoner er tjenestefri som den ansatte ikke har en særskilt lovhjemlet rett til. I henhold til hovedtariffavtalen 14 kan en ansatt tilstås velferdspermisjon med lønn for inntil 12 dager i løpet av kalenderåret eller inntil 24 arbeidsdager med halv lønn innenfor kalenderåret. Permisjon med lønn innvilges under forutsetning av at den ansatte ikke mottar godtgjøring. Deltidstilsatte innvilges permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse. Permisjon utover de 12 dager hovedtariffavtalen gir rett til, må i tilfelle innvilges som ulønnet permisjon. Ved avgjørelse av søknad om velferdspermisjon skal det tas hensyn til følgende: anført permisjonsgrunn arbeidstakerens individuelle behov for slik permisjon driftssituasjonen ved virksomheten Side 9 av 11

10 Eksempler for å kunne innvilge lønnede permisjoner er gitt i pkt. 1-9 nedenfor: 1. Dødsfall/begravelse: Ved dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstakeren nær 2. Alvorlig sykdom hos nærmeste/nær familie: Ved alvorlig sykdom hos nærmeste/nær familie (barn, ektefelle, samboer, foreldre eller søsken) 3. Tilvenning av eget barn i barnehage og førskole/skole 4. Bryllup (eget)/konfirmasjon (for konfirmantens foresatte): Gjelder for de som arbeider turnus og som har arbeidsdag denne dagen 5. Idretts-/kulturarrangement: Ved deltakelse i nasjonale og internasjonale arrangementer som utøver, dommer eller i andre sentrale funksjoner 6. Høytidsdager: For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender 7. Flytting 8. Internasjonalt hjelpearbeid 9. Andre velferdsgrunner Ovenstående liste er ment som en eksemplifisering, og er ikke uttømmende. Permisjon med lønn kan også innvilges av andre velferdsgrunner. 6 PERMISJONSREGLER FOR TILLITSVALGTE De nærmere regler om permisjonsrettigheter for tillitsvalgte følger av hovedavtalens del B 3 om Arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter. Tillitsvalgte skal innvilges permisjon med lønn innenfor de rammer Hovedavtalen oppstiller. Oppsummert er hovedelementene under hovedavtalens del B 3 følgende: Tillitsvalgte har rett til tjenestefri for å utføre sine arbeidsoppgaver Ved deltakelse i og nødvendig forberedelse til lokale forhandlinger innvilges permisjon med lønn Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjonsom tillitsvalgt 7 OVERGANG TIL NY STILLING Ved overgang til annen stilling kan det gis permisjon uten lønn når dette er begrunnet i arbeidstakerens ønske om og behov for endrede arbeidsoppgaver og/eller endret arbeidsmiljø. Det er en forutsetning for å gi slik permisjon at: Permisjonen planlegges sammen med arbeidsgiver Det er sannsynlig at arbeidstaker skal tilbake til sin stilling etter endt permisjon Det kan skaffes kvalifisert vikar for permisjonsperioden Arbeidsgiver legger en helhetlig vurdering til grunn når permisjonen gjelder annen stilling i Hamar kommune, dvs. en totalvurdering av Hamar kommunes behov Permisjonen begrenses til ett år. Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for spesielle stillinger som for eksempel visse typer utdanningsstillinger, hvor arbeidsgiver har en særskilt nytte og interesse av den kompetanse arbeidstaker tilegner seg. Permisjon kan i slike tilfeller innvilges for inntil tre år, under de ovenfor angitte forutsetninger Side 10 av 11

11 8 PERMISJON I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE TILLITSVERV OG MILITÆRTJENESTE 8.1 Offentlige tillitsverv (jf. arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser) Arbeidstaker har rett til permisjon fra arbeid i det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer. Slik permisjon gis i Hamar kommune med lønn i inntil 12 dager Utover dette gis enten permisjon uten lønn, eller permisjon med lønn under forutsetning av at det etter avtale med vedkommendes arbeidsgiver sendes refusjonskrav for tapt arbeidsfortjeneste Hvor en ansatt i Hamar kommune er valgt som representant i Hamar kommunes kommunestyre eller formannskap, kan permisjon med lønn ut over 12 dager innvilges mot at lokal arbeidsgiver får refundert lønnsutgiftene Arbeidstakeren plikter på forhånd å gjøre henvendelse til nærmeste overordnede om permisjon 8.2 Militærtjeneste (jf. arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser) Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste. Det samme gjelder ved frivillig tjenestegjøring av til sammen 24 måneders varighet i styrker organisert av norske myndigheter for deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner, hvis arbeidstaker snarest mulig etter å ha inngått bindende avtale om tjenestegjøring i slike styrker varsler arbeidsgiver om dette. Arbeidstaker som ønsker å fortsette i stillingen etter tjenestegjøringen, skal varsle arbeidsgiver før tjenesten begynner. Arbeidsgiver plikter ikke å ta arbeidstaker tilbake i arbeid før en måned etter mottak av varsel om fra hvilken dag arbeidstaker kan gjenoppta arbeidet. Hovedtariffavtalen har bestemmelse om rett til permisjon med lønn for arbeidstakere i kommunen ved tvungen militærtjeneste, sivil verneplikt, plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og i heimevernet. Jf. HTA s bestemmelser. Ved tvungne repetisjonsøvelser gis lønn iht HTA. Side 11 av 11

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen Del II Landsoverenskomst

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008 Kommuneforlaget 2006 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS, 2006 ISBN 82-446-0941-9 (heftet) ISBN

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening For perioden 01.04.2012 31.03.2014 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7 DEL II...

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 INNHOLD DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 DEL II OVERENSKOMST...2 1 Overenskomstens omfang...2 2 Ansettelsesforhold...2 3 Arbeidstid...3 4 Lønnsbestemmelser...4 5 A Permisjoner med lønn...5 6 B Permisjoner

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.2014 12:53 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund For perioden 01.04.2014 31.03.2016 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1 4 HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.2014 12:44 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2010 30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 1 Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 Ajourført pr. 1. mai 2008 Versjon 2 Kommuneforlaget 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 2

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for barnehager Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for barnehager LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget Kommunenes Sentralforbund Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006 Kommuneforlaget 2004 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2004 ISBN 82-446-0941-9

Detaljer