Permisjonsreglementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Permisjonsreglementet"

Transkript

1 Permisjonsreglementet Hamar kommune Behandlet i rådmannens ledermøte Godkjent og revidert GENERELLE BESTEMMELSER Reglementes omfang Lønn og lønnsansiennitet Feriepenger Pensjonsmedlemskap Tvilstilfelle og permisjoner som faller på siden av reglementet PERMISJON VED UTDANNELSE, KURS, EKSAMENER ETC Generelt Utdanningspermisjon Arbeidsmiljøloven Hovedtariffavtalens bestemmelser Andre former for studiepermisjon Plikttjeneste/bindingstid refusjon Stipend eller annen økonomisk støtte Eksamener tilknyttet studier SYKDOM, SVANGERSKAP, FØDSEL OG ADOPSJON M.V Svangerskapskontroll (jf. arbeidsmiljøloven 12-1) Forelderpermisjon (jf. arbeidsmiljøloven 12-5) Opptjening av rett til forelderpenger (jf. folketrygdloven 14-6) Ammefri (jf. hovedtariffavtalens bestemmelser og arbeidsmiljøloven 12-8) Barns og barnepassers sykdom (jf. arbeidsmiljøloven 12-9) REDUSERT ARBEIDSTID (jf. arbeidsmiljøloven 10-2) VELFERDSPERMISJONER Pleie av pårørende (jf. arbeidsmiljøloven 12-10) Eget legebesøk m.v. ledsagelse av barn Ulike velferdspermisjoner PERMISJONSREGLER FOR TILLITSVALGTE OVERGANG TIL NY STILLING PERMISJON I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE TILLITSVERV OG MILITÆRTJENESTE Offentlige tillitsverv (jf. arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser) Militærtjeneste (jf. arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser) Side 1 av 11

2 Permisjonsreglementet Dette reglementet har hentet mange formuleringer fra arbeidsmiljøloven (AML) og Hovedavtalen (HA)/Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser. Hvor det er hentet fra andre bestemmelser fremgår dette av teksten. Noen steder har vi valgt å gi en kort oppsummering av lovverket, jf. bl.a. hovedpunkt 4. Hvem som er delegert myndighet innenfor de ulike områdene vil fremgå av delegasjonsreglementet. Innledning Hamar kommunes arbeidsgiverpolitikk skal bidra til en målrettet, handlingssterk og lærende organisasjon. Gjennom tydelige mål for de tjenester og den service kommunen yter, skal Hamar kommune ha brukere og innbyggere i fokus. For å få myndiggjorte ansatte som yter og som ønsker å yte best mulig tjenester over for brukere og innbyggere, må medarbeiderne gis rom til å utnytte sin kompetanse og kreativitet. Medarbeiderne må føle at de har tillitt, respekt og anerkjennelse, de må gis utviklingsmuligheter, og selvstendighet i jobben sin. For å oppnå dette må de ansatte gis anledning til medbestemmelse og medinnflytelse gjennom åpne prosesser, og dette må praktiseres likt i organisasjonen. Dette fordrer ledere som vil, tør og kan gå foran være tilretteleggere og premissleverandører og som er i stand til å gi medarbeiderne trygghet, forutsigbarhet og utfordringer. Derfor må lederne kunne utøve skjønn samtidig som at dette balanseres opp mot likhetstanken. Hamar kommune ønsker en myndiggjøring av linjelederne, slik at disse gjennom utøvelse av lokalt skjønn kan benytte den fleksibilitet som er nødvendig for å optimalisere tjenesten for brukerne. Samtidig er det viktig, ikke minst for de ansattes følelse av medvirkning, respekt og anerkjennelse, at man oppnår en forutsigbar praksis hvor like tilfeller behandles likt. Hamar kommune vil ivareta sine ansatte på en slik måte at de i hverdagen opplever at de er kommunens viktigste ressurs. Mange permisjoner er regulert i lov og/eller avtaleverk, og skal innvilges uavhengig av kommunens behov. Slike permisjoner (for eksempel fødselspermisjon) innvilges som hovedregel med lønn. Både lov/avtaleverk og kommunens eget permisjonsreglement skiller mellom permisjon med lønn og uten lønn. Hamar kommune ønsker en tydelig praksis i forhold til permisjon med lønn og uten lønn. Kommunen har naturlig nok større mulighet til å være fleksibel med hensyn til permisjon uten lønn enn med lønn. Hamar kommune ønsker på denne bakgrunn å være en raus og fleksibel arbeidsgiver, og ønsker særlig å utvise fleksibilitet i forhold til kortere velferdspermisjoner uten lønn. Hamar kommune ønsker dynamiske personalledere, dvs. ledere som vil, tør og kan utøve skjønn, og som har en aktiv holding til permisjonsreglementets og arbeidstidsordningenes forutsetninger og muligheter, samtidig som likhetstanken ivaretas. Permisjonsreglementet er ikke uttømmende, slik at hvor tungtveiende hensyn gjør seg gjeldende, kan arbeidsgiver også vurdere andre løsninger for den enkelte ansatte enn de som reglementet gir anvisning på. Dette skal i så tilfelle begrunnes skriftlig, og arkiveres i den ansattes personalmappe. Ved avgjørelse av spørsmålet om permisjon skal det legges vekt på brukerfokus, budsjettmessige rammer og personellmessige begrensninger, samt en avveining mellom arbeidstakerens og virksomhetens behov. Side 2 av 11

3 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementes omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere med arbeidsforhold iht. hovedtariffavtalen. Deltidsansatte innvilges lønnet permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse med mindre den konkrete bestemmelse tilsier noe annet. 1.2 Lønn og lønnsansiennitet Ved lønnet permisjon i inntil 1 måned utbetales lønn og faste variable tillegg som om vedkommende var i arbeid. Ved lønnet permisjon utover 1 måned utbetales stillingens regulativlønn. Sykepermisjon, svangerskap, fødsel og adopsjon lønnes iht. arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser. Lønnsansiennitet under permisjoner beregnes i hht hovedtariffavtalens bestemmelser. 1.3 Feriepenger I Hamar kommune inngår all lønn utbetalt iht. permisjonsreglementet i feriepengegrunnlaget. Dette gjelder også for sykdom, permisjon ifm. svangerskap, fødsel og adopsjon, samt pliktig militærtjeneste, så lenge vedkommende mottar lønn fra Hamar kommune. 1.4 Pensjonsmedlemskap Arbeidstaker som er innvilget permisjon med lønn, beholder sitt pensjonsmedlemskap. Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 måned, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren vil samtidig få tilbud om frivillig medlemskap etter de regler som gjelder i KLP. 1.5 Tvilstilfelle og permisjoner som faller på siden av reglementet Permisjonssøknader som ikke passer inn under noen av punktene i reglementet skal drøftes med organisasjons- og personalavdelingen før avgjørelse fattes. Likeledes skal permisjonssøknader hvor det foreligger tvil om hvorvidt det er riktig å innvilge søknaden drøftes med organisasjons- og personalavdelingen. Slik vil organisasjons- og personalavdelingen bli holdt orientert, og eventuell ulik praksis kan avdekkes. 2 PERMISJON VED UTDANNELSE, KURS, EKSAMENER ETC. Oppsummert er hovedelementene under dette punktet (punkt 2) følgende: Arbeidsmiljøloven gir rett til permisjon for å kvalifisere seg til andre tilbud i arbeidsmarkedet, jf. pkt 2.2 nedenfor Hovedtariffavtalen omtaler behovet for å heve kunnskapsnivå og styrke kompetansen i virksomheten, jf. pkt 2.2 nedenfor Utover de rettigheter som følger av arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen kan arbeidstakere i Hamar kommune søke om studiepermisjon med eller uten lønn for derigjennom å heve sin kompetanse Side 3 av 11

4 2.1 Generelt Ved innvilgelse av permisjoner som er regulert av arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser skal det innvilges permisjon med mindre særlige grunner er til hinder for det. I vurderingen av om det foreligger særlige grunner skal det legges vekt på hensynet til brukerne, budsjettmessige rammer og personellmessige begrensninger. I forhold til utdanningspermisjon er det viktig å være oppmerksom på at det skal meldes fra til organisasjons- og personalavdelingen i god tid dersom slik permisjon innvilges, slik at stillingen kan vurderes benyttet i forhold til attføring. 2.2 Utdanningspermisjon Arbeidsmiljøloven Rett til utdanningspermisjon reguleres av arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser. Bestemmelsen gir ikke rett til lønnet permisjon. Arbeidsmiljøloven gir i arbeidstakeren en rett til utdanningspermisjon på de vilkår som angis i loven med mindre særlige grunner er til hinder for det (jf. nedenfor). I vurderingen av om det foreligger særlige grunner skal det legges vekt på hensynet til brukerne, budsjettmessige rammer og personellmessige begrensninger. Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning. Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. Arbeidstaker som har hatt utdanningspermisjon, har ikke rett til ny utdanningspermisjon før det har gått a) dobbelt så lang tid som varigheten av den foregående permisjonen og b) minst ett år fra den foregående permisjonen tok til, unntatt ved utdanningspermisjon for kurs under én måneds varighet Hovedtariffavtalens bestemmelser Hvis det, i forbindelse med utdannelse som er av verdi både for arbeidstakeren og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det. I den utstrekning det etter kommunens/virksomhetens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivå samt styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver / arbeidsfunksjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter. Turnusarbeidere som er innvilget permisjon med lønn for å delta på opplæringstiltak/kurs på sin lovbestemte ukefridag gis ny fridag som kompensasjon. Side 4 av 11

5 2.2.3 Andre former for studiepermisjon Ut over de rettigheter som følger av punktene og 2.2.2, så kan arbeidstakere i Hamar kommune søke om studiepermisjon med eller uten lønn for derigjennom å heve sin kompetanse. Hamar kommune vil aktivt stimulere sine ansatte til kompetanseutvikling. Vurdering og prioritering av søknader om studiepermisjon skal skje i samsvar med permisjonsreglementets innledning og pkt Plikttjeneste/bindingstid refusjon Ved opplæring hvor kommunen har ytet vesenlig økonomisk støtte/lønn skal plikttjeneste/bindingstid vurderes. Plikttjeneste/bindingstid er den tid en arbeidstaker pålegges å gjøre tjeneste i kommunen etter endt utdanning. Plikttjenesten/bindingstiden settes som hovedregel til det dobbelte av permisjonstiden, dog maks 2 år. Plikttjenesten/bindingstiden skal normalt påbegynnes straks utdanningen er avsluttet. Slutter arbeidstakeren før plikttjenesten/bindingstiden er utført, skal den forholdsmessige del av den økonomiske støtte tilbakebetales. Dersom en arbeidstaker som er tilstått utdanningspermisjon med lønn avbryter utdanningen, skal vedkommende enten betale tilbake lønnen som er mottatt i permisjonstiden eller pålegges plikttjeneste/bindingstid som nevnt foran. Krav om plikttjeneste/bindingstid og refusjon skal uttrykkelig framgå av meddelelsen om tilståelse av permisjon med lønn. 2.4 Stipend eller annen økonomisk støtte Ved tilståelse av stipend eller annen økonomisk støtte fra annet hold, kan kommunens økonomisk støtte og/eller lønn under utdanningspermisjonen helt eller delvis bortfalle. Arbeidstakeren plikter å gi opplysninger om slike forhold i søknaden om permisjon, eller på et senere tidspunkt, dersom dette ikke var kjent på søknadstidspunktet. 2.5 Eksamener tilknyttet studier I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal en ytterligere tilrettelegging vurderes. Deltidsansatte innvilges som en hovedregel permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse. Det er i alle tilfelle en forutsetning for å få innvilget permisjon at faget/utdannelsen har betydning for kommunen. For andre typer eksamen kan det gis permisjon uten lønn i henhold til pkt. 7.3 Generell velferdspermisjon. Side 5 av 11

6 3 SYKDOM, SVANGERSKAP, FØDSEL OG ADOPSJON M.V Permisjoner gitt i henhold til pkt nedenfor er som hovedregel permisjoner som gis med lønn. Oppsummert er hovedelementene under dette punktet (punkt 3) følgende: Rett til fri fra arbeidet ifm svangerskapskontroll Rett til inntil 12 måneders permisjon ifm fødsel o kan deles mellom mor og far, dog er de første seks ukene etter nedkomst forbeholdt mor Rett til to uker fri ifm nedkomst o gjelder far, mor begynner sin permisjon tre uker før nedkomst Rett til ett års omsorgspermisjon (uten lønn) umiddelbart etter den ordinære fødselspermisjonens utløp Reglene for hvordan fødselspengene beregnes, dvs. størrelsen på beløpet som utbetales mens mor eller far er i fødselspermisjon Regler om ammefri Rett til fri ved barns/barnepassers sykdom 3.1 Svangerskapskontroll (jf. arbeidsmiljøloven 12-1) Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. 3.2 Forelderpermisjon (jf. arbeidsmiljøloven 12-5) Foreldrene har rett til permisjon etter reglene i arbeidsmiljøloven 12-5 og i 12-2 og 12-4 i til sammen tolv måneder. Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Hver av foreldrene har i tillegg til permisjon etter første avsnitt, rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter foreldrenes permisjon etter første avsnitt. Arbeidstaker som har delvis permisjon etter arbeidsmiljøloven 12-6 har likevel ikke rett til slik permisjon. Med mindre begge foreldrene har omsorgen for barnet, kan retten til permisjon etter første avsnitt utøves av en annen som har omsorg for barnet. Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barnet har rett til inntil to års permisjon etter andre avsnitt. Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til permisjon etter denne bestemmelse når omsorgen for barnet overtas. Det samme gjelder arbeidstaker som har eller får tildelt forelderansvar når den andre av foreldrene dør, og som har hatt mindre enn vanlig samvær med barnet. Retten til permisjon gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. I forhold til retten til inntil 12 måneders omsorgspermisjon uten lønn, jf. andre avsnitt ovenfor, så gjelder retten for hvert barn. Deltidsansattes permisjonstid er også begrenset til maksimalt 12 måneder. Varsel om slik permisjon skal forelegges arbeidsgiver snarest mulig og senest 3 måneder i forveien. Side 6 av 11

7 3.3 Opptjening av rett til forelderpenger (jf. folketrygdloven 14-6) Rett til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesaktivitet. Både moren og faren kan opptjene rett til foreldrepenger ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt (jf. folketrygdloven 3-15) i minst seks av de siste ti månedene før vedkommendes uttak av foreldrepenger tar til, se folketrygdloven første og annet ledd og annet ledd. Den pensjonsgivende inntekten må på årsbasis svare til minst halvparten av grunnbeløpet. Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom da det er gitt en ytelse til livsopphold i form av dagpenger under arbeidsløshet etter folketrygdloven kapittel 4, sykepenger etter kapittel 8 eller stønad ved barns sykdom m.m. etter kapittel 9, eller enten forelderpenger eller svangerskapspenger etter folketrygdlovens kapittel 14. Likestilt med yrkesaktivitet er også tidsrom med a) lønn fra arbeidsgiver under permisjon i forbindelse med videre- og etterutdanning, b) ventelønn etter lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. 13 nr. 6, c) vartpenger etter lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse 24, tredje ledd, d) etterlønn fra arbeidsgiver, e) avtjening av militær- eller siviltjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste. 3.4 Ammefri (jf. hovedtariffavtalens bestemmelser og arbeidsmiljøloven 12-8) Arbeidstaker kan gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. 3.5 Barns og barnepassers sykdom (jf. arbeidsmiljøloven 12-9) Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon: a) for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt (egenmelding), b) hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom, eller c) hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne bestemmelse på grunn av et annet barn. Retten til permisjon etter denne bestemmelsen gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Arbeidstaker har rett til permisjon inntil 10 dager hvert kalenderår eller inntil 15 dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn. Arbeidstaker har uansett rett til permisjon (uten lønn) når det ytes omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra folketrygden. Dersom barnet har kronisk sykdom, langvarig sykdom eller er funksjonshemmet og det derfor er en markert økning av risikoen for at arbeidstaker får fravær fra arbeidet, har arbeidstaker rett til fri etter første avsnitt i inntil 20 dager hvert kalenderår. Retten til permisjon gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Arbeidstaker har i tillegg rett til permisjon for å delta i opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller offentlig kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet. Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon dersom: a) barnet blir innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg ved helseinstitusjonen, Side 7 av 11

8 b) barnet er utskrevet fra helseinstitusjon og arbeidstaker må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, eller c) barnet har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. Ved permisjon etter bokstavene a og b gjelder aldersgrensene i andre og tredje avsnitt. Rett til permisjon etter bokstav c gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år, men uten hensyn til alder hvis barnet er psykisk utviklingshemmet. Arbeidstaker som har omsorg for barn med kronisk eller langvarig sykdom, alvorlig syke barn og barn som er lagt inn på helseinstitusjon, har rett til omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger etter folketrygdloven ( 9-5 flg.). Hvor folketrygdloven gir rett til omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger, korresponderer dette med rett til permisjon i henhold til punktet ovenfor. Slik permisjon gis uten lønn. Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barn har rett til dobbelt så mange permisjonsdager som etter andre og tredje avsnitt. Det samme gjelder hvis det er to om omsorgen, men en av dem er langvarig avskåret fra tilsynet med barnet på grunn av egen funksjonshemming, innleggelse i helseinstitusjon som langtidspasient eller tilsvarende forhold. Retten til permisjon kan overføres med inntil halvparten av dagene hvert kalenderår til mor eller far med samværsrett eller til den som arbeidstaker bor sammen med og som ikke har omsorg for egne barn. 4 REDUSERT ARBEIDSTID (jf. arbeidsmiljøloven 10-2) Arbeidstaker som har fylt 62 år eller av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid. Under ellers like forhold har arbeidstaker med redusert arbeidstid fortrinnsrett til å øke sin arbeidstid når stilling blir ledig i virksomheten, forutsatt at stillingen helt eller i det vesentlige er tillagt de samme arbeidsoppgavene. Redusert arbeidstid behandles iht. arbeidsmiljøloven 10-2 og evt , og gis som permisjon uten lønn. Redusert arbeidstid skal gis etter skriftlig søknad og avtale, og søknad om slik permisjon skal forelegges arbeidsgiver snarest mulig og senest 4 uker i forveien. Redusert arbeidstid kan innvilges for en periode på maksimalt på 3 år. Dersom en ansatt ønsker redusert arbeidstid utover dette, skal det foretas en konkret vurdering hvor bl.a. brukernes behov og vikarsituasjonen vurderes. I noen tilfeller vil permisjon uten lønn kunne innvilges for et gitt tidsrom, i andre tilfeller kan det etter en individuell vurdering gis mulighet for å si opp deler av sin stilling. I sistnevnte tilfelle vil vedkommende ha fortrinnsrett til utvidelse av sin stilling i medhold av Has bestemmelser. Det settes en nedre grense for redusert stilling til 50 %. 5 VELFERDSPERMISJONER 5.1 Pleie av pårørende (jf. arbeidsmiljøloven 12-10) Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase rett til permisjon uten lønn i 60 dager for pleie av den enkelte pårørende. Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder Side 8 av 11

9 nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år når arbeidstakeren har hatt slik omsorg for barnet som nevnt i 12-9 tredje ledd (jf. ovenfor under pkt. 3.5). I henhold til folketrygdloven 9-12 ytes det pleiepenger i opptil 60 dager for hver pasient. Pleiepenger ytes enten pleien ytes i hjemmet til den pleietrengende og/eller der hvor pleien ytes i hjemmet til den som pleier. Ordningen er fleksibel, slik at både pleiedager og utbetaling av pleiepenger kan tas ut over en lengre periode enn 60 dager, men summen kan ikke overstige 60 dager. Folketrygden yter pleiepenger etter de samme bestemmelsene som sykepenger. Pleiepenger ytes av trygden, dvs. uten noe arbeidsgiverperiode. Pleiepenger utbetales dog ikke av arbeidsgiver, men må søkes om av den enkelte hos NAV. Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger, og ytes fra første fraværsdag for alle (jf. folketrygdloven 9-16). Det kan også søkes om pleiepenger fra folketrygden ved omsorg for et barn som er innlagt i helseinstitusjon, omsorg for alvorlig sykt barn, og omsorg for funksjonshemmet barn (jf. folketrygdloven 9-10 flg.). For arbeidstakere med sykt barn under 12 år gjelder dette reglements pkt. 3.5 om barns og barnepassers sykdom. 5.2 Eget legebesøk m.v. ledsagelse av barn Arbeidstakerens nødvendige besøk hos lege, tannlege m.v. for undersøkelse/behandling, skal som hovedregel utføres utenom ordinær arbeidstid. Det samme gjelder ledsagelse av egne barn under 12 år til lege/helsestasjon/tannlege m.v. Hvis slike formål som nevnt ovenfor ikke kan legges til fritiden eller gjennomføres ved hjelp av avspasering eller såkalt ønsketurnus, kan det gis fri med lønn. Dette skal i så tilfelle avklares med nærmeste leder. Ved oppfølgende kontrollundersøkelse/behandling ut over 1 dag i sammenheng, vises det til folketrygdloven Ulike velferdspermisjoner Velferdspermisjoner er tjenestefri som den ansatte ikke har en særskilt lovhjemlet rett til. I henhold til hovedtariffavtalen 14 kan en ansatt tilstås velferdspermisjon med lønn for inntil 12 dager i løpet av kalenderåret eller inntil 24 arbeidsdager med halv lønn innenfor kalenderåret. Permisjon med lønn innvilges under forutsetning av at den ansatte ikke mottar godtgjøring. Deltidstilsatte innvilges permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse. Permisjon utover de 12 dager hovedtariffavtalen gir rett til, må i tilfelle innvilges som ulønnet permisjon. Ved avgjørelse av søknad om velferdspermisjon skal det tas hensyn til følgende: anført permisjonsgrunn arbeidstakerens individuelle behov for slik permisjon driftssituasjonen ved virksomheten Side 9 av 11

10 Eksempler for å kunne innvilge lønnede permisjoner er gitt i pkt. 1-9 nedenfor: 1. Dødsfall/begravelse: Ved dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstakeren nær 2. Alvorlig sykdom hos nærmeste/nær familie: Ved alvorlig sykdom hos nærmeste/nær familie (barn, ektefelle, samboer, foreldre eller søsken) 3. Tilvenning av eget barn i barnehage og førskole/skole 4. Bryllup (eget)/konfirmasjon (for konfirmantens foresatte): Gjelder for de som arbeider turnus og som har arbeidsdag denne dagen 5. Idretts-/kulturarrangement: Ved deltakelse i nasjonale og internasjonale arrangementer som utøver, dommer eller i andre sentrale funksjoner 6. Høytidsdager: For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender 7. Flytting 8. Internasjonalt hjelpearbeid 9. Andre velferdsgrunner Ovenstående liste er ment som en eksemplifisering, og er ikke uttømmende. Permisjon med lønn kan også innvilges av andre velferdsgrunner. 6 PERMISJONSREGLER FOR TILLITSVALGTE De nærmere regler om permisjonsrettigheter for tillitsvalgte følger av hovedavtalens del B 3 om Arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter. Tillitsvalgte skal innvilges permisjon med lønn innenfor de rammer Hovedavtalen oppstiller. Oppsummert er hovedelementene under hovedavtalens del B 3 følgende: Tillitsvalgte har rett til tjenestefri for å utføre sine arbeidsoppgaver Ved deltakelse i og nødvendig forberedelse til lokale forhandlinger innvilges permisjon med lønn Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjonsom tillitsvalgt 7 OVERGANG TIL NY STILLING Ved overgang til annen stilling kan det gis permisjon uten lønn når dette er begrunnet i arbeidstakerens ønske om og behov for endrede arbeidsoppgaver og/eller endret arbeidsmiljø. Det er en forutsetning for å gi slik permisjon at: Permisjonen planlegges sammen med arbeidsgiver Det er sannsynlig at arbeidstaker skal tilbake til sin stilling etter endt permisjon Det kan skaffes kvalifisert vikar for permisjonsperioden Arbeidsgiver legger en helhetlig vurdering til grunn når permisjonen gjelder annen stilling i Hamar kommune, dvs. en totalvurdering av Hamar kommunes behov Permisjonen begrenses til ett år. Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for spesielle stillinger som for eksempel visse typer utdanningsstillinger, hvor arbeidsgiver har en særskilt nytte og interesse av den kompetanse arbeidstaker tilegner seg. Permisjon kan i slike tilfeller innvilges for inntil tre år, under de ovenfor angitte forutsetninger Side 10 av 11

11 8 PERMISJON I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE TILLITSVERV OG MILITÆRTJENESTE 8.1 Offentlige tillitsverv (jf. arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser) Arbeidstaker har rett til permisjon fra arbeid i det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer. Slik permisjon gis i Hamar kommune med lønn i inntil 12 dager Utover dette gis enten permisjon uten lønn, eller permisjon med lønn under forutsetning av at det etter avtale med vedkommendes arbeidsgiver sendes refusjonskrav for tapt arbeidsfortjeneste Hvor en ansatt i Hamar kommune er valgt som representant i Hamar kommunes kommunestyre eller formannskap, kan permisjon med lønn ut over 12 dager innvilges mot at lokal arbeidsgiver får refundert lønnsutgiftene Arbeidstakeren plikter på forhånd å gjøre henvendelse til nærmeste overordnede om permisjon 8.2 Militærtjeneste (jf. arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser) Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste. Det samme gjelder ved frivillig tjenestegjøring av til sammen 24 måneders varighet i styrker organisert av norske myndigheter for deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner, hvis arbeidstaker snarest mulig etter å ha inngått bindende avtale om tjenestegjøring i slike styrker varsler arbeidsgiver om dette. Arbeidstaker som ønsker å fortsette i stillingen etter tjenestegjøringen, skal varsle arbeidsgiver før tjenesten begynner. Arbeidsgiver plikter ikke å ta arbeidstaker tilbake i arbeid før en måned etter mottak av varsel om fra hvilken dag arbeidstaker kan gjenoppta arbeidet. Hovedtariffavtalen har bestemmelse om rett til permisjon med lønn for arbeidstakere i kommunen ved tvungen militærtjeneste, sivil verneplikt, plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og i heimevernet. Jf. HTA s bestemmelser. Ved tvungne repetisjonsøvelser gis lønn iht HTA. Side 11 av 11

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 Innhold 1. Fellesbestemmelser...3 Grunnlag for behandling av alle søknader om permisjon --------------------------------------------------3

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn?

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Permisjonsreglement for kommunene er hjemlet i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, ferieloven, lov om trudomssamfunn, hovedtariffavtalen, hovedavtalen

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

PERMISJONS REGLEMENT

PERMISJONS REGLEMENT PERMISJONS REGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.12.2010 sak. 145/10 Justert pkt. 10.4.1 og pkt. 12.2 i juni 2011 Oppdatert versjon vil komme i løpet av høsten 2015. INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 FORMÅL...

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett- og driftsmessige hensyn... 4 1.3

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte Permisjonsreglement For ansatte og tillitsvalgte i Skaun kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Permisjon med lønn 3. Permisjon uten lønn 4. Permisjon for tillitsvalgte Vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt: 27.8.2013 G R A N K O M M U N E 2 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 5 1.2. FORTOLKNINGER... 5 1.3. LØNNSANSIENNITET...

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 revidert av kommunestyret 16.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett-

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE FORSLAG TIL REVISJON haaa0967 07.03.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser.... 3 1.2 Budsjettmessige begrensninger.... 3 1.3 Lønn- og ansiennitet....

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Permisjonsreglement Vedtatt av kommunestyret 31.3.2005 i sak 18/05 (Justert 14.08.07 lovparagrafer ihht Arbeidsmiljøloven)

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Permisjonsreglement for Holtålen kommune Vedtatt i kommunestyret 14062007, sak 19/07 Revidert av rådmannen 160211, jf. reglementets pkt 1.9. Oppdatert av rådmannen

Detaljer

Permisjonsreglement. Innholdsansvarlig: HR-sjef. Vedtatt: Organisasjonsutvalget sak 13/14, 26. august 2014

Permisjonsreglement. Innholdsansvarlig: HR-sjef. Vedtatt: Organisasjonsutvalget sak 13/14, 26. august 2014 Permisjonsreglement Innholdsansvarlig: HR-sjef Vedtatt: Organisasjonsutvalget sak 13/14, 26. august 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling... 4 1.1 Behandling av permisjonssøknader... 4 1.1.1 Vilkår...

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

Tingvoll kommune Økokommunen

Tingvoll kommune Økokommunen Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i møte 09.02.2016 med hjemmel i delegasjonsreglementet 2/24 Innhold 1 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Reglement Permisjonsreglement Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall: Ved lovendring/praksisendring

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Permisjonsreglement. Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST,

Permisjonsreglement. Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST, Permisjonsreglement Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST, 29.1.2018 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK PERMISJONSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG DATO: GJELDER FRA: 1.1.2020 9.

Detaljer

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2011/766-23274/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 02.07.20134 Saksframlegg Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner /4td? PERMISJONSREGLEMENT FOR VIKNA KOMMUNE Le, S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon S.3: Del 2: Velferdspermisjoner S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og

Detaljer

GRAVIDITET en veileder for ansatte i skoleverket

GRAVIDITET en veileder for ansatte i skoleverket GRAVIDITET en veileder for ansatte i skoleverket Sist oppdatert: august 2011 Hensikten med denne oversikten er å gi en innføring om rettigheter og muligheter som gjelder gravide arbeidstakere. Vi vil presisere

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Revidert i administrasjonsutvalget Levanger kommune

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 18.04.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 ARBEIDSM Permisjonsreglement Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 1 GENERELT... 3 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 HENVISNINGER... 3 2 DIVERSE BESTEMMELSER... 3 2.1 DEFINISJONER...

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver

Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver Dato: 9. januar 2009 Byrådsak 38/09 Byrådet Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver SANO SARK-03-200801218-121

Detaljer

PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE

PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE Del 1 Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjonsmedlemsskap Del 2 Velferdspermisjoner Del 3 Permisjoner for deltakere i offentlige verv og tillitsvalgte i andre

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref: Vår ref: LIER 2015/6038 Dato: 17.12.2015 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - forslag om ny pleiepengeordning Verdal formannskap behandlet

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

PERMISJONER OSLO KOMMUNE

PERMISJONER OSLO KOMMUNE PERMISJONER OSLO KOMMUNE Sist oppdatert: februar 2016 Hensikten med denne oversikten er å gi en kort oversikt over permisjonsrettigheter som er fremforhandlet særskilt for undervisningspersonale. Innhold

Detaljer

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte Meråker kommune Permisjonsreglement for Meråker kommune 21.08.09 Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte 28.09.09 Innholdsfortegnelse Grunnlag...3 1. Ytre ramme/omfang, lønnsansiennitet, feriepenger

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Innst. O. nr. 8. (1998-99)

Innst. O. nr. 8. (1998-99) Innst. O. nr. 8. (1998-99) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. Ot.prp. nr. 62 (1997-98) Til Odelstinget. SAMMENDRAG

Detaljer