Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den (Revidert 7. januar 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)"

Transkript

1 Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den (Revidert 7. januar 2004)

2 Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i fast forpliktende arbeidsforhold, j fr. Hovedtariffavtalens kap Deltidsansatte innvilges lønnet permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse. Deltidsansatte innvilges permisjon uten lønn på linje med heltidsansatte, dersom ikke annet er sagt. Reglementet gjelder ikke for pedagogisk personale i grunnskolen. 1.2 BUDSJETTMESSIGE BEGRENSNINGER / AVGJØRELSESMYNDIGHET Innstillende og avgjørende instanser må ta hensyn til den budsjettmessige ramme og de økonomiske og personellmessige begrensninger forøvrig. Enhetslederne er ikke delegert avgjørelsesmyndighet etter alle punkter i reglementet. Det er gitt en generell delegering til å fatte avgjørelser etter dette reglement i egne delegasjonsbrev. Det er under hvert punkt i reglementet oppgitt hvem som skal fatte avgjørelse. Der det står enhetsleder kan myndigheten videredelegeres. I alle saker hvor enhetsleder ikke har avgjørelsesmyndighet skal saksbehandlingen og utforming av vedtak starte hos enhetsleder. Vedtak signeres både av rådmann og enhetsleder. Søker skal oppgi hvilket punkt han / hun søker permisjon etter. Søknaden skal inneholde tilstrekkelige opplysninger og dokumentasjon til at det kan fattes avgjørelse i saken. Der vedtaksmyndighet må gjøre vurderinger og utøve et skjønn som går ut over det helt elementære, skal det skrives vedtak i saksbehandlingssystemet (K-2000). 1.3 LØNN OG LØNNSANSIENNITET Ved permisjoner inntil en uke defineres lønn som regulativlønn og faste tillegg. Ved permisjoner lengre enn en uke defineres lønn som regulativlønn. Følgende permisjoner regnes med i lønnsansienniteten; - permisjon med hel eller delvis lønn - sykepermisjon - svangerskapspermisjon - lovbestemt verneplikt - permisjon for å utføre offentlige ombud - internasjonalt arbeid - tillitsverv i arbeidstakerorganisasjoner - ulønnet utdanningspermisjon med inntil 2 år når utdanningen har betydning for vedkommendes arbeid i kommunen 1.4 FERIEPENGER For syke- og svangerskapspermisjon, samt pliktig militærtjeneste vises til Ferielov og Folketrygdlov. Lønnet permisjon regnes med i feriepengegrunnlaget.

3 Side 2 av PENSJONSMEDLEMSKAP Arbeidstaker som er innvilget permisjon med hel eller delvis lønn oppebærer sitt pensjonsmedlemskap. Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn en måned, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstaker vil samtidig få tilbud om frivillig medlemskap etter de regler som gjelder i vedkommende pensjonskasse. 2: UTDANNINGSPERMISJONER 2.0 GENERELT Bestemmelsene om utdanningspermisjoner (jfr. Hovedavtalens punkt om Opplæring/Personalutvikling) skal legge forholdene til rette for; 1: en hensiktsmessig innhenting og intern spredning av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kommunen trenger for å løse sine oppgaver i samsvar med sin målsetting. 2: tiltak som ledd i den interne karriere-/utviklingsplanlegging for å gjøre arbeidstakere i stand til å gå inn i annen stilling i kommunen og som er hjemlet i opplæringsplan. 3: den enkeltes faglige og personlige utvikling i forhold til sitt arbeid 4: opplæring som har betydning for arbeidstakeres funksjon som tillitsvalgt Alle som innvilges utdanningspermisjoner med lønn, er å anse som avdelingens/etatens/kommunens representanter på kurset/under utdanningen og har derfor et særlig ansvar for å formidle stoff og impulser tilbake til avdelingen / kommunen. Permisjon for å gjennomføre grunn-, etter- eller videreutdanning innvilges normalt for inntil 3 år. Permisjon kan gjøres betinget av at kvalifisert vikar kan skaffes, eller at arbeidet dekkes på annen måte. 2.1 GRUNNUTDANNING Med grunnutdanning forstås den minimumsutdanning som kreves for fast tilsetting i vedkommende stilling. Ved manglende grunnutdanning kan uten lønn gis for slik utdanning. Delegert myndighet: Avgjørelser etter pkt. 2.1 delegeres nærmeste overordnede. 2.2 ETTERUTDANNING Med etterutdanning forstås en ajourføring av kompetanse slik at arbeidstakeren til enhver tid er i stand til å løse sine oppgaver på en hensiktsmessig måte som følge av endringer i omgivelsenes krav. Permisjon kan gis med hel eller delvis lønn. Delegert myndighet: Avgjørelser om permisjon etter pkt. 2.2 delegeres enhetsleder. Avgjørelse om lønn fattes av rådmann.

4 2.3 VIDEREUTDANNING Side 3 av 11 Med videreutdanning forstås en utdanning som tar sikte på å kvalifisere arbeidstakeren utover det som trengs i nåværende stilling. Permisjon kan innvilges for arbeidstakere som har vært tilsatt i minst 3 år i kommunen. Det kan gis permisjon med hel eller delvis lønn i inntil 10 mndr. for videreutdanning. Permisjon utover dette blir ulønnet. Om bindingstid -jfr. pkt Delegert myndighet: Avgjørelser om permisjon etter pkt. 2.3 delegeres enhetsleder. Avgjørelse om lønn fattes av rådmann. 2.4 PLIKTTJENESTE/BINDINGSTID REFUSJON 2.40 FASTSETTELSE AV VILKÅR OM PLIKTTJENESTE OG REFUSJON Krav om plikttjeneste og refusjon skal uttrykkelig framgå av meddelelsen om tilståelse av permisjon med lønn (eller annen form for økonomisk godtgjørelse). Delegert myndighet: Plikttjeneste etter 2.40 / 2.41 avgjøres av rådmann samtidig med evt. innvilgelse av permisjon med lønn PLIKTTJENESTE/BINDINGSTID - REFUSJON Plikttjeneste er den tid en arbeidstaker pålegges å gjøre tjeneste i kommunen etter endt utdanning. Slik plikttjeneste kan utføres ved annen kommunal etat/avdeling/ institusjon. Plikttjenesten skal normalt påbegynnes straks etter at utdanningen er avsluttet. Plikttjeneste omfatter bare de arbeidstakere som under utdanningen er tilstått lønn eller annen økonomisk godtgjørelse / utgiftsdekning som i sum tilsvarer minst 3 måneders lønn (brutto regulativlønn + eventuelle faste tillegg). Plikttjeneste settes til to ganger den permisjonstid man mottar lønn og/eller annen økonomisk godtgjørelse for - begrenset oppad til 2 år. Tas utdanningen på deltid, summeres lønn for det antall dager vedkommende har hatt permisjon sammen med annen utgiftsdekning. Beløpet omregnes til antall månedslønner. Slutter arbeidstakeren før plikttjenesten er utført, skal den forholdsmessige del av den økonomiske støtte tilbakebetales. Dersom en arbeidstaker som er tilstått utdanningspermisjon med lønn eller annen økonomisk støtte avbryter utdanningen, skal vedkommende betale tilbake lønnen/støtten som er oppebåret i permisjonstiden, eller pålegges plikttjeneste i.h.t. mottatt lønn/støtte i permisjonstiden BORTFALL AV KRAV TIL PLIKTTJENESTE OG REFUSJON Hvis vedkommende arbeidstaker er forhindret fra å utføre plikttjenesten innen rimelig tid, og dette ikke kan skyldes ham selv, bortfaller kravet om plikttjeneste og refusjon. Hvis presserende velferdshensyn tilsier det, kan arbeidstaker etter søknad løses fra plikttjenesten, likeledes kan kravet om refusjon helt eller delvis frafalles.

5 Side 4 av 11 Delegert myndighet: Pkt avgjøres av rådmann. 2.5 KURS/STUDIEREISER O.L. Kurs, studiereiser o.l. betraktes som en del av tjenesten når deltakelse tar sikte på å gi arbeidstakeren en opplæring som er av betydning for vedkommendes arbeid i kommunen. Deltakelse skal være klarert med nærmeste overordnede. Søknad om permisjon er i slike tilfeller ikke nødvendig. Ved frivillig deltakelse på kurs / møter o.l. kompenseres ikke fravær som går ut over ordinær arbeidstid eller kursdager som faller på fridager 2.6 PÅLAGT OPPLÆRING Når ny/utvidet kompetanse må til for å ivareta viktige oppgaver, kan arbeidstakere pålegges å gjennomgå nødvendig opplæring. Under pålagt opplæring gis full lønn - jfr. pkt Arbeidstakere som gjennomgår pålagt opplæring på fridag, får kompensasjon etter avtale i form av lønn/avspasering. Kompensasjonen skal dekke de faktisk medgåtte timer og begrenses oppad til normal arbeidsdags lengde. Deltidsansatte skal lønnsmessig behandles som heltidsansatte i den tiden som medgår til pålagt opplæring. 2.7 EKSAMEN Det gis fri for å avlegge offentlig eksamen. Det gis fri med lønn for eksamensdagen(e) samt 2 lesedager før hver eksamen. Denne bestemmelsen gjelder for vikarer og midlertidig tilsatte først etter 3 mndr. sammenhengende tilsetting. KOMMENTAR; Hjemmeeksamen over flere dager teller som en eksamen i. relasjon til lesedager. Delegert myndighet: Pkt avgjøres av enhetsleder. 3: VELFERDSPERMISJONER 3.0 GENERELT Velferdspermisjoner er ment å dekke en del forhold hvor arbeidstakeren har behov for fri i arbeidstiden. Reglene om antall permisjonsdager med lønn er knyttet til arbeidstakere som arbeider i hel stilling. For deltidsansatte gjelder permisjonsbestemmelsene uten lønn fullt ut. For deltidsansatte innvilges permisjon med lønn i forhold til stillingens størrelse. KOMMENTAR; EKS.: Arbeidstaker i 50%-stilling vil kunne få innvilget lønnet velferdspermisjon i inntil 5 hele arbeidsdager pr. kalenderår. Velferdspermisjon med lønn (pkt ) innvilges maksimalt for 10 arbeidsdager i løpet av et kalenderår. Permisjon ved alvorlig sykdom og dødsfall (pkt ) vil kunne gå utover grensen på 10 dager dersom de 10 dagene allerede er innvilget av andre velferdsgrunner. Forutsetning for permisjon etter pkt. 3.30/3.31/3.91 er at ingen av foreldrene har anledning til å følge barnet uten å søke permisjon og at bare en av foreldrene søker slik

6 permisjon. Side 5 av 11 Delegert myndighet: Pkt. 3.0 avgjøres av enhetsleder. VELFERDSPERMISJON MED LØNN 3.1 VED ALVORLIG SYKDOM Ved alvorlig/akutt sykdom i nærmeste familie, (barn, ektefelle / samboer, foreldre, besteforeldre, svogere / svigerinner) eller andre som står arbeidstaker nær - inntil 5 dager. Med andre som står arbeidstakeren nær menes relasjoner som går ut over vanlig bekjentskap og som medfører at en må involvere seg i situasjonen direkte. Rett til permisjon ved barns og barnepassers sykdom i.h.t. Arb.miljølovens 33A og Hovedtariffavtalens. kap. 1 pkt. 8.6 gjelder i tillegg til ovennevnte bestemmelse. KOMMENTAR; Ved sykdom i nærmeste familie kan det gis permisjon med lønn i inntil 5 dager pr. år. Ved alvorlige sykdomstilfeller kan arbeidstaker gis anledning til å innarbeide nødvendig permisjon utover pkt. 3.1, hvis forholdene på arbeidsplassen gjør dette mulig. 3.2 VED DØDSFALL Ved dødsfall i nærmeste familie eller andre som har stått arbeidstakeren nær - inntil 3 dager, eventuelt med tillegg av nødvendige reisedager. Med andre som står arbeidstakeren nær menes relasjoner som går ut over vanlig bekjentskap og som medfører at en må involvere seg i situasjonen direkte. Delegert myndighet: Pkt. 3.1 og 3.2 avgjøres av enhetsleder FOR TILVENNING AV - BARN I BARNEHAGE / FØRSKOLE For tilvenning av barn i barnehage / førskole: inntil 2 dager. Gis en gang pr. barn BARN I GRUNNSKOLEN / SFO I forbindelse med skolestart - inntil 1 dag. I forbindelse med oppstart i SFO inntil 1 dag. 3.4 FOR BRYLLUP/KONFIRMASJON/BARNEDÅP For eget bryllup gis 1 dag permisjon med lønn. Ved dåp / navnedag og konfirmasjon av egne barn gis 1 dag permisjon med lønn dersom dåpen / navnedagen eller konfirmasjonen foregår på en dag med ordinært arbeid/vakt. 3.5 TIL HUSBYGGING OG ISTANDSETTING AV EGET HUS/LEILIGHET Det tilstås permisjon med lønn i 2 dager til bygging av egen bolig etter følgende regler; Når vedkommende personlig deltar i byggearbeidet og byggingen gjelder bolig til eget bruk. Permisjon kan bare gis en gang, og ikke for bygging av sommerhus og tilbygg eller reparasjon av bestående hus. Dog gis permisjon når tjenestemannen ved kjøp av gammelt

7 Side 6 av 11 hus selv må foreta nødvendige ominnredningsarbeider/reparasjoner for å gjøre huset egnet til bolig. Ansatte som er medlemmer av boligbyggelag e.l. hvor vedkommende personlig deltar i byggearbeidet, betraktes som å ha eget boligbygg under oppføring. 3.6 FOR DELTAKELSE I STØRRE IDRETTSARRANGEMENT Internasjonale idretts-, kulturarrangementer, landskamper o.l.: Finalen i Norgesmesterskap: Ordningen praktiseres likedan for ledere for idretts / kulturtropp. inntil 5 dg. inntil 2 dg. KOMMENTAR; Deltakelse i idretts- kulturarr. skal som hovedregel gå til fradrag i ferie eller tilstås uten lønn. I tilfeller hvor en arbeidstaker er uttatt til å representere landet i OL, VM, EM eller i landskamper, tilstås permisjon med lønn i inntil 5 dager. For finalen i NM inntil 2 dager. Det forutsettes at vedkommende deltar i en idretts gren eller et forbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. 3.7 FEIRING AV RELIGIØSE OG NASJONALE HØYTIDSDAGER SOM IKKE ER OFFISIELLE ETTER NORSK -KALENDER For feiring av slike dager - inntil 2 dager pr. kalenderår. Delegert myndighet: Pkt avgjøres av enhetsleder. 3.8 ANDRE VELFERDSPERMISJONER RETNINGSLINJER FOR FRAVÆR VED BESØK HOS LEGE, TANNLEGE OG HELSEMESSIGE UNDERSØKELSER/BEHANDLING 1. Fravær ved nødvendig besøk hos lege, tannlege, helsemessige undersøkelser og behandling, skal når det er mulig, legges utenom ordinær arbeidstid. 2. Hvis besøk som nevnt under pkt. 1 ikke kan legges utenom ordinær arbeidstid, kan permisjon med lønn gis i nødvendig tid. Slike besøk skal fortrinnsvis legges til starten eller slutten på den ordinære arbeidstiden. 3. Ved unormalt mye fravær kan det kreves attestasjon. 4. Varsel om fravær som nevnt under pkt. 1 skal gis til den nærmeste overordnede, og i så god tid som mulig før fraværet. Når overordnet ved unormalt mye fravær krever dokumentasjon, anses dokumentasjonen for å være godtatt i det øyeblikk permisjonssøknaden signeres. Dokumentasjon som inneholder opplysninger av strengt personlig art skal ikke vedlegges søknaden. Bestemmelsen gjelder også for kommende fedre når de deltar ved ultralyd og svangerskapsundersøkelse på sykehus. Delegert myndighet: Pkt. 3.8 avgjøres av enhetsleder.

8 Side 7 av VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN Velferdspermisjon uten lønn / redusert arbeidstid kan innvilges for et tidsrom av inntil 12 mndr. dersom særlige velferdsgrunner foreligger. Permisjonen kan gjøres betinget av at kvalifisert vikar kan skaffes eller at arbeidet dekkes på annen måte. Delegert myndighet: Pkt avgjøres av enhetsleder. For å få en lik praktisering skal begrepet særlige velferdsgrunner drøftes med rådmann før permisjonsspørsmålet avgjøres. 3.9 PERMISJON VED: SYKDOM, SVANGERSKAP, FØDSEL, ADOPSJON, AMMING, OMSORG FOR BARN UNDER 12 ÅR, KRONISK SYKE BARN, FUNKSJONSHEMMEDE BARN SAMT VED AVTJENING AV VERNEPLIKT 3.90 Det vises til Hovedtariffavtalen om Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven ULØNNET OMSORGSPERMISJON FOR BARN UNDER 12 ÅR I tillegg til den rett Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljøloven gir til fri med/uten lønn i forbindelse med fødsel/ adopsjon gis inntil 3 års omsorgspermisjon uten lønn Dette gjelder uavhengig av stillingsstørrelse. Bestemmelsen gir anledning til totalt 3 år for alle barn samlet ut over det obligatoriske. Permisjonstiden kan deles opp f. eks. ett for hvert av 3 barn. For par med felles barn gjelder bestemmelsen samlet for begge parter dvs. det kan ikke tas ut dobbel permisjon. For følge av barn (under 12 år) til lege, tannlege og helsemessige undersøkelser/behandling gis fri med lønn. Ledsagerens følgepenger fra Trygdekontoret tilfaller kommunen - TA KONTAKT MED LØNNSKONTORET 3.93 AVTJENING AV VERNEPLIKT Det vises til Hovedtariffavtalen. Delegert myndighet: Pkt avgjøres av enhetsleder.

9 Side 8 av 11 4: PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV 4.0 SØKNADEN Søknad om lønn under permisjonen skal inneholde nøyaktige opplysninger om hva slags oppdrag eller verv det gjelder, varigheten av dette, om det er mulig å utføre det utenfor ordinær arbeidstid, hvilken godtgjørelse som tilstås for oppdraget/vervet og eventuelt andre opplysninger som antas å ha betydning for vurderingen av søknaden. 4.1 OFFENTLIGE TILLITSVERV (OMBUD) Det henvises til Hovedtariffavtalens 14, Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller med hjemmel i lov. Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn i inntil 10 dager pr. år for å utføre offentlige tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenom arbeidstid. For offentlige tillitsverv på deltid innvilges permisjon med forholdsmessig redusert lønn. Arbeidstaker valgt som stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. Kommunen kan gjøre fradrag i lønn for tillitsverv som medfører særskilt godtgjøring. Det skal allikevel ikke gjøres fradrag for møtegodtgjøring og diettgodtgjøring. 4.2 TJENESTE SOM DOMS- ELLER SKJØNNSMANN OG RETTSVITNE Tjenestemenn som er valgt inn i kommunens domsmannsutvalg, har plikt til å møte som domsmann/skjønnsmann, når han/hun av vedkommende domsstol er trukket ut eller oppnevnt for tjenestegjøring etter reglene i Domstolloven 5.kap. eller Skjønnsprosessloven Tjeneste som doms-/skjønnsmann gir rett til permisjon med lønn i inntil 10 dager pr. år. Reglene gjelder også for rettsvitner når disse er oppnevnt i medhold av Domstolloven av 13.august 1915, 63 og NOMINASJONSMØTER Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortings-, fylkestingseller kommunevalg innvilges permisjon med lønn. Delegert myndighet: Pkt avgjøres av enhetsleder. 4.4 TREKK AV GODTGJØRELSE Medfører vervet særskilt godtgjøring, kan den avkortes i arbeidstakerens ordinære lønn. Delegert myndighet: Enhetsleder utreder forholdet og spørsmålet tas opp med rådmannen 4.5 TILLITSVERV I ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE Reglene om permisjon i forbindelse med tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene omfatter medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner kommunen har inngått tariffavtale med. I den utstrekning det er nødvendig, får tillitsvalgte fri m/lønn for å utføre sine funksjoner - jfr. Hovedavt Tillitsvalgt har rett til fri fra ordinært arbeid for å utføre sine oppgaver. Arbeid som tillitsvalgt skal avvikles slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. Fravær skal så vidt mulig avtales på forhånd med nærmeste overordnede.

10 Side 9 av 11 Forholdene skal legges slik til rette at tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeidstid som faller utenfor ordinær arbeidstid, får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeidstid. Valgt/oppnevnt deltaker i distrikts-/fylkes-/landsstyre og lands-/fylkesårsmøter innvilges permisjon med lønn inntil 12 dager pr. år - jfr. Hovedavt Valgt/oppnevnt deltaker i lokale/fylkesvise/sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn ENGASJEMENT I ARBEIDSTAKERORGANISASJONER Arbeidstaker som velges til fastlønnet tillitsvalgt eller som ansettes i sin organisasjon, innvilges ulønnet permisjon i inntil 4 år. Delegert myndighet: Pkt. 4.5 og 4.51 avgjøres av enhetsleder. 4.6 ANDRE TILLITSVERV For utførelsen av andre tillitsverv kan kommunen etter søknad innvilge permisjon. Delegert myndighet: Pkt. 4.6 avgjøres av enhetsleder i samråd med rådmann for å tilstrebe en lik behandling. 5: DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER 5.1 OVERGANG TIL NY STILLING UTENFOR KOMMUNEN Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til ny stilling utenfor kommunen. Dette kan fravikes ut fra en samlet vurdering hvor følgende tillegges vekt (uprioritert): Tjenestetid i kommunen Viktig samfunnsmessig betydning Sekundær positiv ringvirkning for kommunen Mulighet for at en vender tilbake Delegert myndighet: Pkt. 5.1 avgjøres av rådmann OVERGANG TIL NY STILLING I KOMMUNEN Det kan innvilges permisjon for inntil 2 år om gangen for tilsatte som ønsker å gå over i annen stilling i kommunen. Vurderingene her bør være fleksible da arbeidsgiver ser det som en fordel med en fleksibel arbeidsstokk som kan fylle flere ulike funksjoner. Delegert myndighet: pkt avgjøres av enhetsleder hvis stillingene er innenfor samme enhet. Hvis stillingene er i forskjellige enheter med forskjellige overordnede, avgjøres saken av rådmann etter uttalelse fra avgivende enhet. 5.2 PERMISJON FOR Å DELTA I INTERNASJONALT ARBEID Kommunen kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 2 år for arbeidstaker som skal arbeide i norske hjelpetiltak i offentlig regi i utviklingsland. Delegert myndighet: Pkt. 5.2 avgjøres av rådmann. 5.3 DELTAKELSE I HJELPEKORPS Arbeidstakere som er tilknyttet hjelpekorps innvilges permisjon med lønn i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstilte. Delegert myndighet: Pkt. 5.3 avgjøres av enhetsleder.

11 Side 10 av 11 6: AVGJØRELSESMYNDIGHET/ENDRING AV REGLEMENT 6.1 AVGJØRELSESMYNDIGHET Rådmann, eller den han bemyndiger, innvilger permisjoner i alle saker med hjemmel i permisjonsreglementet. ALLE PERMISJONER SKAL RAPPORTERES TIL LØNNS-/PERS.KONTORET 6.3 ENDRING AV REGLEMENT 6.31 Endringer av permisjonsreglementet vedtas av administrasjonsutvalget Endringer som følge av lovverk eller sentralt inngåtte avtaler, foretas administrativt. Slike endringer meldes administrasjonsutvalget i referats form. TIDLIGERE FATTEDE VEDTAK VEDR. PERMISJONSREGLEMENT FOR HEMNE KOMMUNE ANNULLERES HERVED Godkjent av rådmannen 6. januar 2004 Hjemmel: ADM- sak 6/2002 1/ Ansvarlig for revisjon: Ass. rådmann Sist revidert: 6/1 04 (kap. 1.2,.3.91 og 4.1) rådmannen

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2011/766-23274/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 02.07.20134 Saksframlegg Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

Permisjonsreglement - Bjugn kommune

Permisjonsreglement - Bjugn kommune Permisjonsreglement - Bjugn kommune I Bjugn kommune er personalforvaltingen når det gjelder permisjoner i utgangspunktet delegert til rådmannen. Når det gjelder permisjoner med eller uten lønn for inntil

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE FORSLAG TIL REVISJON haaa0967 07.03.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser.... 3 1.2 Budsjettmessige begrensninger.... 3 1.3 Lønn- og ansiennitet....

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Permisjonsreglement for Holtålen kommune Vedtatt i kommunestyret 14062007, sak 19/07 Revidert av rådmannen 160211, jf. reglementets pkt 1.9. Oppdatert av rådmannen

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune Permisjonsreglementet For Gamvik kommune Vedtatt i AMU 16.06.2015 Sak 15/392 Innhold Innledning Generelle bestemmelser 2.1 Reglementes omfang 2.1.1 Arbeidstakere som har flere stillinger i kommunen 2.2

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett- og driftsmessige hensyn... 4 1.3

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune

Permisjonsreglement for Alta kommune Permisjonsreglement for Alta kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 03.12.09. 1 GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere som kommer inn under 1-1 i Hovedtariffavtalen.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Revidert i administrasjonsutvalget Levanger kommune

Detaljer

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Permisjonsreglement Vedtatt av kommunestyret 31.3.2005 i sak 18/05 (Justert 14.08.07 lovparagrafer ihht Arbeidsmiljøloven)

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt: 27.8.2013 G R A N K O M M U N E 2 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 5 1.2. FORTOLKNINGER... 5 1.3. LØNNSANSIENNITET...

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 revidert av kommunestyret 16.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett-

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10 Alta kommune Fagområde Tema Permisjonsreglement for Alta kommune Virksomhet/ avdeling Personal Permisjoner Alle Kvalitetssystem Pers.håndbok kap.10 Utstedt av/ dato Personal 30.01.14 Versjon nr./dato 1

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 07.05.2013 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Reglement Permisjonsreglement Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall: Ved lovendring/praksisendring

Detaljer

PERMISJONER OSLO KOMMUNE

PERMISJONER OSLO KOMMUNE PERMISJONER OSLO KOMMUNE Sist oppdatert: februar 2016 Hensikten med denne oversikten er å gi en kort oversikt over permisjonsrettigheter som er fremforhandlet særskilt for undervisningspersonale. Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06.

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner /4td? PERMISJONSREGLEMENT FOR VIKNA KOMMUNE Le, S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon S.3: Del 2: Velferdspermisjoner S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE

PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE Del 1 Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjonsmedlemsskap Del 2 Velferdspermisjoner Del 3 Permisjoner for deltakere i offentlige verv og tillitsvalgte i andre

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Tingvoll kommune Økokommunen

Tingvoll kommune Økokommunen Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i møte 09.02.2016 med hjemmel i delegasjonsreglementet 2/24 Innhold 1 Fellesbestemmelser...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 4/15: SENIORPOLITISKE TILTAK 5/15: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENT Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 28.03.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12.

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. PERMISJONSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. Permisjonsreglement for Nordre Land kommune. 1 1. Generelt... 4 2. Omfang- hvem gjelder reglementet for... 4

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 ARBEIDSM Permisjonsreglement Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 1 GENERELT... 3 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 HENVISNINGER... 3 2 DIVERSE BESTEMMELSER... 3 2.1 DEFINISJONER...

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer

Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie. mellom. Helse Stavanger HF

Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie. mellom. Helse Stavanger HF Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie mellom Helse Stavanger HF og Navn (arbeidstaker): Fødselsnummer: Adresse: 1. Bakgrunn og virkeområde

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Det serveres rømmegrøt i Kantina kl 1115 til 1200, og møtet starter kl 1200 i møterom kemner/personal.

Møteinnkalling. Det serveres rømmegrøt i Kantina kl 1115 til 1200, og møtet starter kl 1200 i møterom kemner/personal. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt Utvalg for adm. og likestilling Møtedato: 18.06.2015 Møtested: Rådhus IB Møterom Kemner/personal Tidspunkt: 12:00 Det serveres rømmegrøt i Kantina

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune 1.3 Supplerende regler for overtid Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap. 6, og overtidsarbeidet varer mer

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER. Utvalg, nemnder og komiteer henstilles om å organisere sin møtevirksomhet slik at så mange som mulig

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG [25.01.] POLITIKK GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG Godtgjørelse av medlemmer i kommunestyre, formannskap, utvalg og styrer ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus Møtedato: 08.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer