Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den (Revidert 7. januar 2004)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)"

Transkript

1 Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den (Revidert 7. januar 2004)

2 Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i fast forpliktende arbeidsforhold, j fr. Hovedtariffavtalens kap Deltidsansatte innvilges lønnet permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse. Deltidsansatte innvilges permisjon uten lønn på linje med heltidsansatte, dersom ikke annet er sagt. Reglementet gjelder ikke for pedagogisk personale i grunnskolen. 1.2 BUDSJETTMESSIGE BEGRENSNINGER / AVGJØRELSESMYNDIGHET Innstillende og avgjørende instanser må ta hensyn til den budsjettmessige ramme og de økonomiske og personellmessige begrensninger forøvrig. Enhetslederne er ikke delegert avgjørelsesmyndighet etter alle punkter i reglementet. Det er gitt en generell delegering til å fatte avgjørelser etter dette reglement i egne delegasjonsbrev. Det er under hvert punkt i reglementet oppgitt hvem som skal fatte avgjørelse. Der det står enhetsleder kan myndigheten videredelegeres. I alle saker hvor enhetsleder ikke har avgjørelsesmyndighet skal saksbehandlingen og utforming av vedtak starte hos enhetsleder. Vedtak signeres både av rådmann og enhetsleder. Søker skal oppgi hvilket punkt han / hun søker permisjon etter. Søknaden skal inneholde tilstrekkelige opplysninger og dokumentasjon til at det kan fattes avgjørelse i saken. Der vedtaksmyndighet må gjøre vurderinger og utøve et skjønn som går ut over det helt elementære, skal det skrives vedtak i saksbehandlingssystemet (K-2000). 1.3 LØNN OG LØNNSANSIENNITET Ved permisjoner inntil en uke defineres lønn som regulativlønn og faste tillegg. Ved permisjoner lengre enn en uke defineres lønn som regulativlønn. Følgende permisjoner regnes med i lønnsansienniteten; - permisjon med hel eller delvis lønn - sykepermisjon - svangerskapspermisjon - lovbestemt verneplikt - permisjon for å utføre offentlige ombud - internasjonalt arbeid - tillitsverv i arbeidstakerorganisasjoner - ulønnet utdanningspermisjon med inntil 2 år når utdanningen har betydning for vedkommendes arbeid i kommunen 1.4 FERIEPENGER For syke- og svangerskapspermisjon, samt pliktig militærtjeneste vises til Ferielov og Folketrygdlov. Lønnet permisjon regnes med i feriepengegrunnlaget.

3 Side 2 av PENSJONSMEDLEMSKAP Arbeidstaker som er innvilget permisjon med hel eller delvis lønn oppebærer sitt pensjonsmedlemskap. Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn en måned, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstaker vil samtidig få tilbud om frivillig medlemskap etter de regler som gjelder i vedkommende pensjonskasse. 2: UTDANNINGSPERMISJONER 2.0 GENERELT Bestemmelsene om utdanningspermisjoner (jfr. Hovedavtalens punkt om Opplæring/Personalutvikling) skal legge forholdene til rette for; 1: en hensiktsmessig innhenting og intern spredning av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kommunen trenger for å løse sine oppgaver i samsvar med sin målsetting. 2: tiltak som ledd i den interne karriere-/utviklingsplanlegging for å gjøre arbeidstakere i stand til å gå inn i annen stilling i kommunen og som er hjemlet i opplæringsplan. 3: den enkeltes faglige og personlige utvikling i forhold til sitt arbeid 4: opplæring som har betydning for arbeidstakeres funksjon som tillitsvalgt Alle som innvilges utdanningspermisjoner med lønn, er å anse som avdelingens/etatens/kommunens representanter på kurset/under utdanningen og har derfor et særlig ansvar for å formidle stoff og impulser tilbake til avdelingen / kommunen. Permisjon for å gjennomføre grunn-, etter- eller videreutdanning innvilges normalt for inntil 3 år. Permisjon kan gjøres betinget av at kvalifisert vikar kan skaffes, eller at arbeidet dekkes på annen måte. 2.1 GRUNNUTDANNING Med grunnutdanning forstås den minimumsutdanning som kreves for fast tilsetting i vedkommende stilling. Ved manglende grunnutdanning kan uten lønn gis for slik utdanning. Delegert myndighet: Avgjørelser etter pkt. 2.1 delegeres nærmeste overordnede. 2.2 ETTERUTDANNING Med etterutdanning forstås en ajourføring av kompetanse slik at arbeidstakeren til enhver tid er i stand til å løse sine oppgaver på en hensiktsmessig måte som følge av endringer i omgivelsenes krav. Permisjon kan gis med hel eller delvis lønn. Delegert myndighet: Avgjørelser om permisjon etter pkt. 2.2 delegeres enhetsleder. Avgjørelse om lønn fattes av rådmann.

4 2.3 VIDEREUTDANNING Side 3 av 11 Med videreutdanning forstås en utdanning som tar sikte på å kvalifisere arbeidstakeren utover det som trengs i nåværende stilling. Permisjon kan innvilges for arbeidstakere som har vært tilsatt i minst 3 år i kommunen. Det kan gis permisjon med hel eller delvis lønn i inntil 10 mndr. for videreutdanning. Permisjon utover dette blir ulønnet. Om bindingstid -jfr. pkt Delegert myndighet: Avgjørelser om permisjon etter pkt. 2.3 delegeres enhetsleder. Avgjørelse om lønn fattes av rådmann. 2.4 PLIKTTJENESTE/BINDINGSTID REFUSJON 2.40 FASTSETTELSE AV VILKÅR OM PLIKTTJENESTE OG REFUSJON Krav om plikttjeneste og refusjon skal uttrykkelig framgå av meddelelsen om tilståelse av permisjon med lønn (eller annen form for økonomisk godtgjørelse). Delegert myndighet: Plikttjeneste etter 2.40 / 2.41 avgjøres av rådmann samtidig med evt. innvilgelse av permisjon med lønn PLIKTTJENESTE/BINDINGSTID - REFUSJON Plikttjeneste er den tid en arbeidstaker pålegges å gjøre tjeneste i kommunen etter endt utdanning. Slik plikttjeneste kan utføres ved annen kommunal etat/avdeling/ institusjon. Plikttjenesten skal normalt påbegynnes straks etter at utdanningen er avsluttet. Plikttjeneste omfatter bare de arbeidstakere som under utdanningen er tilstått lønn eller annen økonomisk godtgjørelse / utgiftsdekning som i sum tilsvarer minst 3 måneders lønn (brutto regulativlønn + eventuelle faste tillegg). Plikttjeneste settes til to ganger den permisjonstid man mottar lønn og/eller annen økonomisk godtgjørelse for - begrenset oppad til 2 år. Tas utdanningen på deltid, summeres lønn for det antall dager vedkommende har hatt permisjon sammen med annen utgiftsdekning. Beløpet omregnes til antall månedslønner. Slutter arbeidstakeren før plikttjenesten er utført, skal den forholdsmessige del av den økonomiske støtte tilbakebetales. Dersom en arbeidstaker som er tilstått utdanningspermisjon med lønn eller annen økonomisk støtte avbryter utdanningen, skal vedkommende betale tilbake lønnen/støtten som er oppebåret i permisjonstiden, eller pålegges plikttjeneste i.h.t. mottatt lønn/støtte i permisjonstiden BORTFALL AV KRAV TIL PLIKTTJENESTE OG REFUSJON Hvis vedkommende arbeidstaker er forhindret fra å utføre plikttjenesten innen rimelig tid, og dette ikke kan skyldes ham selv, bortfaller kravet om plikttjeneste og refusjon. Hvis presserende velferdshensyn tilsier det, kan arbeidstaker etter søknad løses fra plikttjenesten, likeledes kan kravet om refusjon helt eller delvis frafalles.

5 Side 4 av 11 Delegert myndighet: Pkt avgjøres av rådmann. 2.5 KURS/STUDIEREISER O.L. Kurs, studiereiser o.l. betraktes som en del av tjenesten når deltakelse tar sikte på å gi arbeidstakeren en opplæring som er av betydning for vedkommendes arbeid i kommunen. Deltakelse skal være klarert med nærmeste overordnede. Søknad om permisjon er i slike tilfeller ikke nødvendig. Ved frivillig deltakelse på kurs / møter o.l. kompenseres ikke fravær som går ut over ordinær arbeidstid eller kursdager som faller på fridager 2.6 PÅLAGT OPPLÆRING Når ny/utvidet kompetanse må til for å ivareta viktige oppgaver, kan arbeidstakere pålegges å gjennomgå nødvendig opplæring. Under pålagt opplæring gis full lønn - jfr. pkt Arbeidstakere som gjennomgår pålagt opplæring på fridag, får kompensasjon etter avtale i form av lønn/avspasering. Kompensasjonen skal dekke de faktisk medgåtte timer og begrenses oppad til normal arbeidsdags lengde. Deltidsansatte skal lønnsmessig behandles som heltidsansatte i den tiden som medgår til pålagt opplæring. 2.7 EKSAMEN Det gis fri for å avlegge offentlig eksamen. Det gis fri med lønn for eksamensdagen(e) samt 2 lesedager før hver eksamen. Denne bestemmelsen gjelder for vikarer og midlertidig tilsatte først etter 3 mndr. sammenhengende tilsetting. KOMMENTAR; Hjemmeeksamen over flere dager teller som en eksamen i. relasjon til lesedager. Delegert myndighet: Pkt avgjøres av enhetsleder. 3: VELFERDSPERMISJONER 3.0 GENERELT Velferdspermisjoner er ment å dekke en del forhold hvor arbeidstakeren har behov for fri i arbeidstiden. Reglene om antall permisjonsdager med lønn er knyttet til arbeidstakere som arbeider i hel stilling. For deltidsansatte gjelder permisjonsbestemmelsene uten lønn fullt ut. For deltidsansatte innvilges permisjon med lønn i forhold til stillingens størrelse. KOMMENTAR; EKS.: Arbeidstaker i 50%-stilling vil kunne få innvilget lønnet velferdspermisjon i inntil 5 hele arbeidsdager pr. kalenderår. Velferdspermisjon med lønn (pkt ) innvilges maksimalt for 10 arbeidsdager i løpet av et kalenderår. Permisjon ved alvorlig sykdom og dødsfall (pkt ) vil kunne gå utover grensen på 10 dager dersom de 10 dagene allerede er innvilget av andre velferdsgrunner. Forutsetning for permisjon etter pkt. 3.30/3.31/3.91 er at ingen av foreldrene har anledning til å følge barnet uten å søke permisjon og at bare en av foreldrene søker slik

6 permisjon. Side 5 av 11 Delegert myndighet: Pkt. 3.0 avgjøres av enhetsleder. VELFERDSPERMISJON MED LØNN 3.1 VED ALVORLIG SYKDOM Ved alvorlig/akutt sykdom i nærmeste familie, (barn, ektefelle / samboer, foreldre, besteforeldre, svogere / svigerinner) eller andre som står arbeidstaker nær - inntil 5 dager. Med andre som står arbeidstakeren nær menes relasjoner som går ut over vanlig bekjentskap og som medfører at en må involvere seg i situasjonen direkte. Rett til permisjon ved barns og barnepassers sykdom i.h.t. Arb.miljølovens 33A og Hovedtariffavtalens. kap. 1 pkt. 8.6 gjelder i tillegg til ovennevnte bestemmelse. KOMMENTAR; Ved sykdom i nærmeste familie kan det gis permisjon med lønn i inntil 5 dager pr. år. Ved alvorlige sykdomstilfeller kan arbeidstaker gis anledning til å innarbeide nødvendig permisjon utover pkt. 3.1, hvis forholdene på arbeidsplassen gjør dette mulig. 3.2 VED DØDSFALL Ved dødsfall i nærmeste familie eller andre som har stått arbeidstakeren nær - inntil 3 dager, eventuelt med tillegg av nødvendige reisedager. Med andre som står arbeidstakeren nær menes relasjoner som går ut over vanlig bekjentskap og som medfører at en må involvere seg i situasjonen direkte. Delegert myndighet: Pkt. 3.1 og 3.2 avgjøres av enhetsleder FOR TILVENNING AV - BARN I BARNEHAGE / FØRSKOLE For tilvenning av barn i barnehage / førskole: inntil 2 dager. Gis en gang pr. barn BARN I GRUNNSKOLEN / SFO I forbindelse med skolestart - inntil 1 dag. I forbindelse med oppstart i SFO inntil 1 dag. 3.4 FOR BRYLLUP/KONFIRMASJON/BARNEDÅP For eget bryllup gis 1 dag permisjon med lønn. Ved dåp / navnedag og konfirmasjon av egne barn gis 1 dag permisjon med lønn dersom dåpen / navnedagen eller konfirmasjonen foregår på en dag med ordinært arbeid/vakt. 3.5 TIL HUSBYGGING OG ISTANDSETTING AV EGET HUS/LEILIGHET Det tilstås permisjon med lønn i 2 dager til bygging av egen bolig etter følgende regler; Når vedkommende personlig deltar i byggearbeidet og byggingen gjelder bolig til eget bruk. Permisjon kan bare gis en gang, og ikke for bygging av sommerhus og tilbygg eller reparasjon av bestående hus. Dog gis permisjon når tjenestemannen ved kjøp av gammelt

7 Side 6 av 11 hus selv må foreta nødvendige ominnredningsarbeider/reparasjoner for å gjøre huset egnet til bolig. Ansatte som er medlemmer av boligbyggelag e.l. hvor vedkommende personlig deltar i byggearbeidet, betraktes som å ha eget boligbygg under oppføring. 3.6 FOR DELTAKELSE I STØRRE IDRETTSARRANGEMENT Internasjonale idretts-, kulturarrangementer, landskamper o.l.: Finalen i Norgesmesterskap: Ordningen praktiseres likedan for ledere for idretts / kulturtropp. inntil 5 dg. inntil 2 dg. KOMMENTAR; Deltakelse i idretts- kulturarr. skal som hovedregel gå til fradrag i ferie eller tilstås uten lønn. I tilfeller hvor en arbeidstaker er uttatt til å representere landet i OL, VM, EM eller i landskamper, tilstås permisjon med lønn i inntil 5 dager. For finalen i NM inntil 2 dager. Det forutsettes at vedkommende deltar i en idretts gren eller et forbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. 3.7 FEIRING AV RELIGIØSE OG NASJONALE HØYTIDSDAGER SOM IKKE ER OFFISIELLE ETTER NORSK -KALENDER For feiring av slike dager - inntil 2 dager pr. kalenderår. Delegert myndighet: Pkt avgjøres av enhetsleder. 3.8 ANDRE VELFERDSPERMISJONER RETNINGSLINJER FOR FRAVÆR VED BESØK HOS LEGE, TANNLEGE OG HELSEMESSIGE UNDERSØKELSER/BEHANDLING 1. Fravær ved nødvendig besøk hos lege, tannlege, helsemessige undersøkelser og behandling, skal når det er mulig, legges utenom ordinær arbeidstid. 2. Hvis besøk som nevnt under pkt. 1 ikke kan legges utenom ordinær arbeidstid, kan permisjon med lønn gis i nødvendig tid. Slike besøk skal fortrinnsvis legges til starten eller slutten på den ordinære arbeidstiden. 3. Ved unormalt mye fravær kan det kreves attestasjon. 4. Varsel om fravær som nevnt under pkt. 1 skal gis til den nærmeste overordnede, og i så god tid som mulig før fraværet. Når overordnet ved unormalt mye fravær krever dokumentasjon, anses dokumentasjonen for å være godtatt i det øyeblikk permisjonssøknaden signeres. Dokumentasjon som inneholder opplysninger av strengt personlig art skal ikke vedlegges søknaden. Bestemmelsen gjelder også for kommende fedre når de deltar ved ultralyd og svangerskapsundersøkelse på sykehus. Delegert myndighet: Pkt. 3.8 avgjøres av enhetsleder.

8 Side 7 av VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN Velferdspermisjon uten lønn / redusert arbeidstid kan innvilges for et tidsrom av inntil 12 mndr. dersom særlige velferdsgrunner foreligger. Permisjonen kan gjøres betinget av at kvalifisert vikar kan skaffes eller at arbeidet dekkes på annen måte. Delegert myndighet: Pkt avgjøres av enhetsleder. For å få en lik praktisering skal begrepet særlige velferdsgrunner drøftes med rådmann før permisjonsspørsmålet avgjøres. 3.9 PERMISJON VED: SYKDOM, SVANGERSKAP, FØDSEL, ADOPSJON, AMMING, OMSORG FOR BARN UNDER 12 ÅR, KRONISK SYKE BARN, FUNKSJONSHEMMEDE BARN SAMT VED AVTJENING AV VERNEPLIKT 3.90 Det vises til Hovedtariffavtalen om Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven ULØNNET OMSORGSPERMISJON FOR BARN UNDER 12 ÅR I tillegg til den rett Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljøloven gir til fri med/uten lønn i forbindelse med fødsel/ adopsjon gis inntil 3 års omsorgspermisjon uten lønn Dette gjelder uavhengig av stillingsstørrelse. Bestemmelsen gir anledning til totalt 3 år for alle barn samlet ut over det obligatoriske. Permisjonstiden kan deles opp f. eks. ett for hvert av 3 barn. For par med felles barn gjelder bestemmelsen samlet for begge parter dvs. det kan ikke tas ut dobbel permisjon. For følge av barn (under 12 år) til lege, tannlege og helsemessige undersøkelser/behandling gis fri med lønn. Ledsagerens følgepenger fra Trygdekontoret tilfaller kommunen - TA KONTAKT MED LØNNSKONTORET 3.93 AVTJENING AV VERNEPLIKT Det vises til Hovedtariffavtalen. Delegert myndighet: Pkt avgjøres av enhetsleder.

9 Side 8 av 11 4: PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV 4.0 SØKNADEN Søknad om lønn under permisjonen skal inneholde nøyaktige opplysninger om hva slags oppdrag eller verv det gjelder, varigheten av dette, om det er mulig å utføre det utenfor ordinær arbeidstid, hvilken godtgjørelse som tilstås for oppdraget/vervet og eventuelt andre opplysninger som antas å ha betydning for vurderingen av søknaden. 4.1 OFFENTLIGE TILLITSVERV (OMBUD) Det henvises til Hovedtariffavtalens 14, Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller med hjemmel i lov. Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn i inntil 10 dager pr. år for å utføre offentlige tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenom arbeidstid. For offentlige tillitsverv på deltid innvilges permisjon med forholdsmessig redusert lønn. Arbeidstaker valgt som stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. Kommunen kan gjøre fradrag i lønn for tillitsverv som medfører særskilt godtgjøring. Det skal allikevel ikke gjøres fradrag for møtegodtgjøring og diettgodtgjøring. 4.2 TJENESTE SOM DOMS- ELLER SKJØNNSMANN OG RETTSVITNE Tjenestemenn som er valgt inn i kommunens domsmannsutvalg, har plikt til å møte som domsmann/skjønnsmann, når han/hun av vedkommende domsstol er trukket ut eller oppnevnt for tjenestegjøring etter reglene i Domstolloven 5.kap. eller Skjønnsprosessloven Tjeneste som doms-/skjønnsmann gir rett til permisjon med lønn i inntil 10 dager pr. år. Reglene gjelder også for rettsvitner når disse er oppnevnt i medhold av Domstolloven av 13.august 1915, 63 og NOMINASJONSMØTER Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortings-, fylkestingseller kommunevalg innvilges permisjon med lønn. Delegert myndighet: Pkt avgjøres av enhetsleder. 4.4 TREKK AV GODTGJØRELSE Medfører vervet særskilt godtgjøring, kan den avkortes i arbeidstakerens ordinære lønn. Delegert myndighet: Enhetsleder utreder forholdet og spørsmålet tas opp med rådmannen 4.5 TILLITSVERV I ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE Reglene om permisjon i forbindelse med tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene omfatter medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner kommunen har inngått tariffavtale med. I den utstrekning det er nødvendig, får tillitsvalgte fri m/lønn for å utføre sine funksjoner - jfr. Hovedavt Tillitsvalgt har rett til fri fra ordinært arbeid for å utføre sine oppgaver. Arbeid som tillitsvalgt skal avvikles slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. Fravær skal så vidt mulig avtales på forhånd med nærmeste overordnede.

10 Side 9 av 11 Forholdene skal legges slik til rette at tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeidstid som faller utenfor ordinær arbeidstid, får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeidstid. Valgt/oppnevnt deltaker i distrikts-/fylkes-/landsstyre og lands-/fylkesårsmøter innvilges permisjon med lønn inntil 12 dager pr. år - jfr. Hovedavt Valgt/oppnevnt deltaker i lokale/fylkesvise/sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn ENGASJEMENT I ARBEIDSTAKERORGANISASJONER Arbeidstaker som velges til fastlønnet tillitsvalgt eller som ansettes i sin organisasjon, innvilges ulønnet permisjon i inntil 4 år. Delegert myndighet: Pkt. 4.5 og 4.51 avgjøres av enhetsleder. 4.6 ANDRE TILLITSVERV For utførelsen av andre tillitsverv kan kommunen etter søknad innvilge permisjon. Delegert myndighet: Pkt. 4.6 avgjøres av enhetsleder i samråd med rådmann for å tilstrebe en lik behandling. 5: DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER 5.1 OVERGANG TIL NY STILLING UTENFOR KOMMUNEN Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til ny stilling utenfor kommunen. Dette kan fravikes ut fra en samlet vurdering hvor følgende tillegges vekt (uprioritert): Tjenestetid i kommunen Viktig samfunnsmessig betydning Sekundær positiv ringvirkning for kommunen Mulighet for at en vender tilbake Delegert myndighet: Pkt. 5.1 avgjøres av rådmann OVERGANG TIL NY STILLING I KOMMUNEN Det kan innvilges permisjon for inntil 2 år om gangen for tilsatte som ønsker å gå over i annen stilling i kommunen. Vurderingene her bør være fleksible da arbeidsgiver ser det som en fordel med en fleksibel arbeidsstokk som kan fylle flere ulike funksjoner. Delegert myndighet: pkt avgjøres av enhetsleder hvis stillingene er innenfor samme enhet. Hvis stillingene er i forskjellige enheter med forskjellige overordnede, avgjøres saken av rådmann etter uttalelse fra avgivende enhet. 5.2 PERMISJON FOR Å DELTA I INTERNASJONALT ARBEID Kommunen kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 2 år for arbeidstaker som skal arbeide i norske hjelpetiltak i offentlig regi i utviklingsland. Delegert myndighet: Pkt. 5.2 avgjøres av rådmann. 5.3 DELTAKELSE I HJELPEKORPS Arbeidstakere som er tilknyttet hjelpekorps innvilges permisjon med lønn i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstilte. Delegert myndighet: Pkt. 5.3 avgjøres av enhetsleder.

11 Side 10 av 11 6: AVGJØRELSESMYNDIGHET/ENDRING AV REGLEMENT 6.1 AVGJØRELSESMYNDIGHET Rådmann, eller den han bemyndiger, innvilger permisjoner i alle saker med hjemmel i permisjonsreglementet. ALLE PERMISJONER SKAL RAPPORTERES TIL LØNNS-/PERS.KONTORET 6.3 ENDRING AV REGLEMENT 6.31 Endringer av permisjonsreglementet vedtas av administrasjonsutvalget Endringer som følge av lovverk eller sentralt inngåtte avtaler, foretas administrativt. Slike endringer meldes administrasjonsutvalget i referats form. TIDLIGERE FATTEDE VEDTAK VEDR. PERMISJONSREGLEMENT FOR HEMNE KOMMUNE ANNULLERES HERVED Godkjent av rådmannen 6. januar 2004 Hjemmel: ADM- sak 6/2002 1/ Ansvarlig for revisjon: Ass. rådmann Sist revidert: 6/1 04 (kap. 1.2,.3.91 og 4.1) rådmannen

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 ARBEIDSM Permisjonsreglement Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 1 GENERELT... 3 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 HENVISNINGER... 3 2 DIVERSE BESTEMMELSER... 3 2.1 DEFINISJONER...

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12.

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. PERMISJONSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. Permisjonsreglement for Nordre Land kommune. 1 1. Generelt... 4 2. Omfang- hvem gjelder reglementet for... 4

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt: 27.8.2013 G R A N K O M M U N E 2 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 5 1.2. FORTOLKNINGER... 5 1.3. LØNNSANSIENNITET...

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Fagområde: Personal Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2000-00025 Rev. dato: 1.7.2010 Gyldig til: 011212 Side 1 av 38 PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1 Omfang 2

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 04.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE MELLOM. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND - Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE MELLOM. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND - Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE MELLOM PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND - Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET KFO på den annen side for perioden 01.05.2006-30.04.2008

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og OVERENSKOMST DEL B mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene siden og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening på den andre siden om lønns

Detaljer

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG 1.1 Hovedregel Denne overenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold

Detaljer

Overenskomst for teatre

Overenskomst for teatre Overenskomst for teatre SPEKTER OG NORSK SKUESPILLERFORBUND SPEKTER OG NORSKE DANSEKUNSTNERE VED TEATRENE Overenskomstområde 1 2014 2016 OVERENSKOMST FOR TEATRE Spekter og Norsk Skuespillerforbund Spekter

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen Del II Landsoverenskomst

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post:

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og El & IT Forbundet på den andre side Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 INNHOLD DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 DEL II OVERENSKOMST...2 1 Overenskomstens omfang...2 2 Ansettelsesforhold...2 3 Arbeidstid...3 4 Lønnsbestemmelser...4 5 A Permisjoner med lønn...5 6 B Permisjoner

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2012-2014. Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2012-2014. Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2012-2014 Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk OVERENSKOMST FOR IKT OG SERVICEELEKTRONIKK 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

Overenskomst Virke/ Norges Farmaceutiske Forening

Overenskomst Virke/ Norges Farmaceutiske Forening Hovedorganisasjonen Virke og Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 Overenskomst Virke/ Norges Farmaceutiske Forening OVERENSKOMST 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AUF 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AUF 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen (HK-AAF)... 2 Del II Overenskomst... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Ansettelsesforhold... 2 3 Arbeidstid... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 A Permisjoner med lønn...

Detaljer