Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10"

Transkript

1 Alta kommune Fagområde Tema Permisjonsreglement for Alta kommune Virksomhet/ avdeling Personal Permisjoner Alle Kvalitetssystem Pers.håndbok kap.10 Utstedt av/ dato Personal Versjon nr./dato Godkjent av/ dato Adm. utv. Adm. utv INNHOLD 1 GENERELT REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE HENVISNINGER DIVERSE BESTEMMELSER DEFINISJONER AVGJØRELSESMYNDIGHET OG KLAGEBEHANDLING LØNNSANSIENNITET FRADRAG I LØNN FOR TILLEGG GITT AV ANDRE ENN KOMMUNEN FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSKAP LØNN UNDER SYKDOM LØNN UNDER SVANGERSKAP, FØDSEL OG ADOPSJON FRAVÆRREGISTRERING VED PERMISJON PRAKTISERING / TOLKNING AV REGLEMENTET VELFERDSPERMISJONER ALVORLIG SYKDOM, INNLEGGELSE PÅ INSTITUSJON OG DØDSFALL I NÆRMESTE FAMILIE TILVENNING I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO BRYLLUP OG 60 ÅRSDAGER FLYTTING HUSBYGGING IDRETTS- OG KULTURARRANGEMENT UTRYKNING I FORBINDELSE MED LETEAKSJONER, HJELPEAKSJONER OG LIGNENDE HELSEMESSIGE KONSULTASJONER LEGE, TANNLEGE, FYSIOTERAPI, KONTOR, BANK OG LIGNENDE BARNS SYKDOM ANDRE VELFERDSTILFELLER PERMISJON HJEMLET I ARBEIDSMILJØLOVEN, FOLKETRYGDLOVEN OG HOVEDTARIFFAVTALE UTDANNINGSPERMISJONER GENERELT SAKSBEHANDLING TILTAK FOR Å HOLDE SEG À JOUR INNENFOR NÅVÆRENDE STILLING KURS/UTDANNING UTENFOR GODKJENT KOMPETANSEPLAN / KOMMUNENS BEHOV BINDINGSTID SYKDOM I PERMISJONSTIDEN EKSAMEN

2 6 PERMISJON FOR Å UTFØRE TILLITSVERV/OMBUD DEFINISJON RETT TIL FRI POLITISK ARBEID - NOMINASJONSMØTER TILLITSVERV LOKALE FORHANDLINGER UTVALG AV TILLITSVALGTE ORGAN PÅ FYLKES OG SENTRALT NIVÅ OPPLÆRING FOR TILLITSVALGTE VALG OG TILSETTING I FAGFORENINGER ANDRE TILLITSVERV DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER OVERGANG TIL NY STILLING I KOMMUNEN EGEN NÆRINGSVIRKSOMHET PERMISJONSMULIGHET ETTER LANG TJENESTETID PERMISJONSMULIGHET NÅR SYKEPENGERETT OPPHØRER PERMISJON I FORBINDELSE MED FORELESNINGER, KURSLEDELSE MED MERE PERMISJON FOR Å DELTA I HUMANITÆRT ARBEID PERMISJON FOR Å DELTA VED HUMANITÆRE HJELPETILTAK PERMISJON VED AVTJENING AV VERNEPLIKT ANSATTE I DISTRIKTS-ALTA RELIGIØSE OG NASJONALE HØYTIDSDAGER ANDRE PERMISJONER GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere som kommer inn under 1-1 i Hovedtariffavtalen. (erstatter dermed tidligere permisjonsreglement for undervisningspersonalet og permisjonsreglement for øvrige ansatte). Øvrige arbeidstakere følger bestemmelsene i lov om folketrygd når det gjelder permisjon og lønn under sykdom og svangerskap. Arbeidstakere i deltidsstilling innvilges ulønnet permisjon på samme måte som arbeidstakere i full stilling, men permisjon med lønn innvilges i forhold til deltidsstillingens størrelse. Reglementet gjelder også for arbeidstakere som har tidsbegrenset tilsetting og som omfattes av Hovedtariffavtalens 1. Kvotene for lønnet permisjon fastsettes i forhold til tilsettingstidens lengde. 1.2 HENVISNINGER Reglementet bygger på: - Arbeidsmiljøloven - Lov om folketrygd - Hovedavtale for kommunalt ansatte arbeidstakere 2

3 - Hovedtariffavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og arbeidstakerorganisasjonene - Personalhåndbok- KS/Alta kommune - Arbeidsgiverpolitisk dokument for Alta kommune - Alta kommunes delegasjonsreglement 2 DIVERSE BESTEMMELSER Arbeidstaker og arbeidsgiver skal i samråd sørge for at permisjoner som tas, på forhånd er drøftet og avklart. Det minnes om at arbeidstaker har et selvstendig ansvarlig for å ivareta nedfelt varslingsplikt, dersom dette er definert i ulike lovverk (f.eks slik som i Arbeidsmiljølovens 12-7). 2.1 DEFINISJONER Nærmeste familie: Ektefelle, samboer, barn, fosterbarn, stebarn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svoger, svigerbarn, svigerinne og svigerforeldre. Mindreårige barn: Til og med det kalenderåret barn fyller 12 år. Plikttjeneste: Den tid en arbeidstaker forplikter seg til å tjenestegjøre som følge av en ytelse gitt av arbeidsgiver. Lønn: Med lønn forstås i dette reglement, der ikke annet er bestemt, den regulativlønn som til enhver tid er fastsatt i gjeldende Hovedtariffavtale med faste og variable tillegg. Forsørgelsesansvar: En arbeidstaker vil ha forsørgeransvar v/verneplikt og vedkommende enten: - forsørger barn under 17 år eller - har ektefelle/samboer med lavere inntekt enn 3 G. Kommunalleder: Med kommunalleder regnes i dette reglementet leder for Helse - og omsorg, barn og unge, drift og utbygging, kultur og avdeling for samfunnsutvikling. Offentlig verv: Verv i off. virksomhet som arbeidstaker har etter valg, oppnevning eller pålegg, og som vedkommende ikke kan nekte å påta seg med mindre det foreligger særskilte fritaksgrunner. Se pkt i KS personalhåndbok. 2.2 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG KLAGEBEHANDLING Avgjørelsesmyndigheten av permisjonssøknader er delegert til kommunalledere for respektive tjenesteområder, jfr delegasjonsreglementets punkt 2.1. Videre delegasjon er som følger: 3

4 Virksomhetsledere i tjenesteområdene samt avdelingslederne i felles støtte skal behandle og fatte vedtak på permisjonssøknader med varighet på inntil 1 år. Kommunalledere skal behandle og fatte vedtak på permisjonssøknader med varighet over 1 år. Permisjoner for kommunalledere avgjøres av rådmannen. Permisjon for rådmannen avgjøres av formannskapet. Alle vedtak etter avgjørelsesmyndighet skal gjøres skriftlig og henvise til paragraf i reglementet. Alle avgjørelser i permisjonssøknader kan påklages. Klage skal først fremmes tjenestevei via den som først mottok/behandlet saken. Dersom vedtak opprettholdes, kan klage fremmes videre skriftlig til administrasjonsutvalget, som er siste klageinstans. Administrasjonsutvalget reviderer personalreglementet ved behov. 2.3 LØNNSANSIENNITET Permisjon med hel eller delvis lønn går ikke til fradrag i lønnsansienniteten Permisjon uten lønn i mer enn 6 måneder medregnes som hovedregel ikke i lønnsansienniteten, med unntak av det som fremgår av Hovedtariffavtalen 12, samt følgende permisjonstid: - For etter- og videreutdanning av betydning for vedkommendes arbeid i kommunen, godskrives inntil 2 år. - For å utføre offentlige oppdrag eller verv godskrives ansienniteten fullt ut. - For oppdrag eller verv i arbeidstakerorganisasjon som kommunen har inngått tariffavtale med, godskrives ansienniteten fullt ut. 2.4 FRADRAG I LØNN FOR TILLEGG GITT AV ANDRE ENN KOMMUNEN Generelt skal eventuell godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste eller andre tillegg av lønnsmessig art og som ytes av andre enn kommunen, gå til fradrag i lønnen under permisjon med lønn. Tillegg / godtgjøring som ytes av andre enn kommunen for dekning av faktiske utgifter i forbindelse med permisjonen, regnes ikke med. Spesielle regler om lønnstrekk tas med under de enkelte permisjonsarter. 2.5 FERIEPENGER Ved permisjon med lønn regnes lønnen med i feriepengegrunnlaget. 2.6 PENSJONSMEDLEMSKAP Arbeidstakere som innvilges permisjon med lønn, opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. 4

5 Arbeidstakere som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 mnd., meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren tilbys samtidig frivillig medlemskap fra aktuell pensjonsleverandør etter de regler som gjelder i de respektive pensjonsordninger. Lønnet permisjon uavhengig av lønnens størrelse og ulønnet permisjon i inntil 1 mnd. avbryter ikke pensjonsmedlemskapet. I samsvar med pensjonsselskapenes vedtekter skal arbeidstakere som får innvilget ulønnet permisjon av lengre varighet enn 1 mnd. meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakere som er medlemmer av Statens pensjonskasse følger regelverket der. 2.7 LØNN UNDER SYKDOM. Se Hovedtariffavtalen( i hovedsak 8), Arbeidsmiljøloven (i hovedsak kap.12), Folketrygdloven (kap. 8, 9,10 og 14), IA-avtalen og øvrige rutiner. Se også personalhåndboka på intranettsidene våre. FORESLÅS FJERNET (se pkt 4) 2.8 LØNN UNDER SVANGERSKAP, FØDSEL OG ADOPSJON. Også tatt bort med samme begrunnelse som i pkt FORESLÅS FJERNET (se pkt 4) 2.9. FRAVÆRREGISTRERING VED PERMISJON Innvilgede permisjoner skal registreres som fravær i det til enhver tid gjeldende system for fraværsregistrering (pr i dag Agresso) PRAKTISERING / TOLKNING AV REGLEMENTET Gjennom praktiseringen av dette reglementet kan det vise seg at de forskjellige bestemmelser gir rom for tolkninger, og at det er behov for å innarbeide utfyllende bestemmelser etter hvert. Tvilstilfeller forelegges administrasjonsutvalget for avgjørelse. 3 VELFERDSPERMISJONER Velferdspermisjon med og uten lønn kan innvilges dersom det foreligger viktige velferdsgrunner. Ved avgjørelse må det tas hensyn til både den anførte permisjonsgrunn og arbeidstakerens individuelle behov for slik permisjon. Velferdspermisjon med lønn kan til sammen innvilges for totalt inntil 12 dager i løpet av ett kalenderår. Velferdspermisjon utover denne ramme kan gis som permisjon uten lønn. Arbeidstakere som i medhold av lov eller tariffavtale har gunstigere ordninger på enkelte punkter, anvender disse regler. Nedenfor følger en oversikt over velferdsgrunner som kan være grunnlag for innvilgelse av permisjon med lønn. Listen er ikke uttømmende. Spesielle hensyn kan tilsi at det innvilges kortere eller lengre permisjoner enn normalt innen den ytre grensen på ti dager. 5

6 3.1 ALVORLIG SYKDOM, INNLEGGELSE PÅ INSTITUSJON OG DØDSFALL I NÆRMESTE FAMILIE Alvorlig sykdom/ulykke hos ektefelle/samboer, barn eller andre husstandsmedlemmer som arbeidstakeren normalt har omsorg for permisjon med lønn inntil 5 dager. Ved alvorlig sykdom i den nærmeste familien for øvrig (se under dødsfall): permisjon inntil 5 dager med lønn. Mulighet for tillegg for faktisk reisetid. (Ved alvorlig sykdom hos barn - se også AML 12-9) Ved alvorlig sykdom/innleggelse på institusjon hos den som normalt har den daglige omsorgen for mindreårige barn permisjon med lønn inntil annen hjelp kan skaffes dersom det er påkrevet at den ansatte midlertidig overtar den daglige omsorgen. Dette gjelder i tillegg til ovennevnte bestemmelse om 5 dager. Dødsfall i nærmeste familie eller andre som står søkeren nær (ektefelle/samboer, barn, fosterbarn, stebarn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svoger, svigerinne og svigerforeldre, kollegaer): permisjon med lønn i inntil 3 dager. Mulighet for tillegg for faktisk reisetid. Ved pleie av nær pårørende i livets sluttfase: se Folketrygdlovens TILVENNING I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO Tilvenning av barn i barnehage: permisjon med lønn i inntil 2 dager fordelt over 3 dager. Følge av barn første skoledag/første dag i SFO: til sammen 1 dag permisjon med lønn. 3.3 BRYLLUP Eget bryllup: permisjon med lønn 1 arbeidsdag i tilknytning til bryllupet OG 60 ÅRSDAGER Ved ansattes 50 og 60 års dager: Dersom dagen faller på en arbeidsdag, gis permisjon med lønn denne dagen. 3.5 FLYTTING 1 dag permisjon med lønn for å flytte fra en bolig/leilighet til en annen for ansatte med mer enn to års tjeneste (Gjelder ikke flytting i forbindelse med til- og fratredelse av stilling). 3.6 HUSBYGGING Dersom arbeidstakeren selv deltar i bygging av bolig og istandsetting av hus/leilighet til eget bruk, kan det innvilges permisjon med lønn i 2 dager. Permisjon gis ikke for bygging av hytte, og tilbygg til eller reparasjon av bestående hus. Det gis allikevel permisjon når arbeidstakeren ved kjøp av gammelt hus selv må foreta nødvendige ominnredningsarbeider/ reparasjoner for å gjøre huset egnet til bolig. Tilsatte som er medlemmer av boligbyggelag eller lignende hvor det er en forutsetning at vedkommende personlig deltar i byggearbeidet, betraktes som å ha eget boligbygg under oppføring. 6

7 3.7 IDRETTS- OG KULTURARRANGEMENT Deltakelse (aktiv eller sportslig leder) i større internasjonale idrettsarrangementer eller landskamper, (gjelder organisasjoner tilknyttet Norges Idrettsforbund) inntil 5 dager permisjon med lønn. Medlemmer av hovedkomite i olympiade, verdensmesterskap, europamesterskap, landskamper eller norgesmesterskap inntil 3 dager permisjon med lønn. Deltakelse i kultur- og idrettsarrangement som aktiv eller leder i norgesmesterskap (for lag kun for finalen) inntil 3 dager permisjon med lønn. Deltakelse i arrangering av kultur- og idrettsarrangementer av betydning for Altasamfunnet inntil 3 dager permisjon for medlemmer av hovedkomite og 1 dag for andre funksjonærer. 3.8 UTRYKNING I FORBINDELSE MED LETEAKSJONER, HJELPEAKSJONER OG LIGNENDE Arbeidstakere som er knyttet til Norges Røde Kors hjelpekorps, Norsk Folkehjelps Beredskaps- og ettersøkningsgruppe, Norske redningshunder eller lignende organisasjoner eller andre humanitære organisasjoner, gis permisjon med lønn i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstilte. Slik permisjon kommer i tillegg til de 12 arbeidsdager det normalt kan gis velferdspermisjon med lønn. Med humanitære og andre ideelle organisasjoner menes organisasjoner som samfunnet generelt betrakter som samfunnsnyttig og som ikke har økonomisk vinning som formål. Dersom den ansatte i deltakelse i organisasjoner/arrangementer tilstås noen form for økonomisk kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, skal dette gå til fradrag. 3.9 HELSEMESSIGE KONSULTASJONER LEGE, TANNLEGE, FYSIOTERAPI, KONTOR, BANK OG LIGNENDE Konsultasjoner, undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor og spesialist, samt nødvendige besøk i bank eller offentlige kontorer skal så vidt mulig legges utenom arbeidstiden. Hovedregelen er at en ikke har rett til permisjon med lønn i slike tilfeller, men dersom dette ikke er mulig å legge utenom arbeidstid, kan en likevel få velferdspermisjon med lønn. Deltidsansatte gis som hovedregel ikke slik permisjon. Dersom den ansatte har behov for annen fri innen arbeidstiden for ulike ærend, benyttes fleksitidsreglementet eller permisjon uten lønn. NB! Ved akutt sykdom som krever konsultasjon hos lege/tannlege benyttes egenmelding/sykemelding. Permisjonsordningen er altså ikke ment å erstatte bruken av egenmelding under nødvendig legebesøk. I forbindelse med kronisk sykdom kan det innvilges utvidet rett til bruk av egenmelding, etter anbefaling fra lege. 7

8 3.10 BARNS SYKDOM Info: Barn tom. 12 år: benyttes egenmelding innvilges omsorgspermisjon med lønn pga. barns sykdom, se forøvrig Folketrygdloven 9-5, se også samt punkt 4 i denne retningslinjen. Når egenmeldingsdager er brukt, kan inntil 3 dager permisjon med lønn innvilges. I forbindelse med ledsagertjeneste for egne barn eller ved egne barns sykdom f.o.m. 13 t.o.m. 15 år: inntil 3 dager permisjon med lønn ANDRE VELFERDSTILFELLER Annen type velferdspermisjoner (for eksempel stengt hovedferdselsåre, ledsagertjeneste til sykehus m.v.) kan gis uten lønn, eller ved å evt. jobbe inn nødvendige fridager. Søknad vurderes i hvert enkelt tilfelle, og det skal legges vekt på hensyn til virksomheten, mulighet for tilfredsstillende vikardekning m.v.) 4 PERMISJON HJEMLET I ARBEIDSMILJØLOVEN, FOLKETRYGDLOVEN OG HOVEDTARIFFAVTALE Permisjon ved sykdom, svangerskap/fødsel, adopsjon, amming, omsorg for mindreårige barn mv. Her gjelder hovedtariffavtalen for kommunalt ansatte 8 og arbeidsmiljøloven kap 12, folketrygdloven kap. 3, reglene om tidskonto og tilknyttede forskrifter. Obs: Merk også AML "Rett til fri ved pleie av pårørende." Amming: Det er de faktiske ammerutiner hos mor som avgjør permisjonsbehovet inntil 2 timer pr. dag. Det gjelder også for tidsperspektivet for slik permisjon. 5 UTDANNINGSPERMISJONER 5.1 GENERELT Hovedavtalen (HA) Del b, 7 og Del c, 6 oppfordrer til aktiv stimulering til kompetanseheving i kommunene, og Alta kommune ønsker å gi ansatte mulighet til videreutdanning/etterutdanning i så stor utstrekning som mulig. Eventuell kompetanseplan gir føringer for hva kommunen prioriterer. Det kan innvilges hel- eller delvis permisjon uten lønn i tre år. Reguleres av Arb.miljøloven Det gis ikke studiepermisjon for å fullføre grunnutdanning som er nødvendig for å inneha stillingen for ansatte som er midlertidig tilsatt eller tilsatt på dispensasjon på grunn av manglende kompetanse. 5.2 SAKSBEHANDLING Før avgjørelser fattes, foretas det en konkret avveining av hensynet til den enkelte medarbeider og virksomheten som helhet. Dersom det utdeles kursbevis/vitnemål, bør skal det 8

9 være kopi av dette i personalmappen, og det bør skal registreres i det til enhver tid eksisterende system for kompetanseregistrering (p.t. Dossier) Agresso kompetansemodul av den enkelte. 5.3 TILTAK FOR Å HOLDE SEG À JOUR INNENFOR NÅVÆRENDE STILLING Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å delta på denne formen for kompetanseheving. Det ytes lønnet permisjon for å delta på beordret kurs/utdanning. En kursdag regnes som full arbeidsdag. Også når arbeidstaker søker kursdeltakelse som er sammenfallende med kommunens behov etter evt. kompetanseplanen, gis det fortrinnsvis permisjon med lønn. Det tilkommer ingen kompensasjon når slike kurs faller på vedkommendes fridager eller strekker seg utover vedkommendes daglige arbeidstid. 5.4 KURS/UTDANNING UTENFOR GODKJENT KOMPETANSEPLAN / KOMMUNENS BEHOV Arbeidstaker kan søke permisjon uten lønn, inntil 2 ukers/14 dagers varighet. Det skal tas hensyn til evt ulemper for arbeidsplassen ved innvilgelse. 5.5 BINDINGSTID Ved permisjon med hel eller delvis lønn ut over tre mnd. pr siste 12 måneder, skal det avtales plikttjeneste etter endt utdanning. Plikttjenesten skal normalt være det dobbelte av permisjonstiden hvor det utbetalt full lønn, avrundet oppover til nærmeste hele måned, men maks 2 år (HTA kap 1. pkt. 14.3). Ved innvilget delvis lønn, reduseres plikttjenesten tilsvarende. Slutter arbeidstakeren før bindingstiden er utløpt, skal en forholdsmessig del av lønnen tilbakebetales. Pålagt utdanning gir ikke bindingstid. 5.6 SYKDOM I PERMISJONSTIDEN Dersom en arbeidstaker blir syk i permisjonstiden, har ikke vedkommende aktuell tjenesteplikt, og har heller ikke krav på lønn under sykdom. Utdanningspermisjonen kan etter søknad omgjøres til sykepermisjon dersom sykdommen fører til at utdanningen ikke kan fullføres. 5.7 EKSAMEN Skoleeksamen: I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen 9

10 Ved hjemme-/gruppeeksamen følges som hovedregel følgende ordning: 30 studiepoeng eller mer: 3 eksamensdag + 2 lesedager med lønn (virkedager) studiepoeng: Mindre enn 10 studiepoeng: Det kan innvilges permisjon uten lønn for gruppe- og hjemmeeksamen som strekker seg ut over dette. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen. Det forutsettes 2 mnd. forutgående ansettelsestid i Alta kommune. Ved kontinuering av eksamen i den hensikt å forbedre eksamensresultat gis ikke ny permisjon med lønn. Ved ny eksamen pga stryk gis ny permisjon på vanlig måte. Ved stryk på eksamen, hvor kommunen har behov for kompetansen, gis det permisjon med lønn ytterligere en gang, men kun for selve eksamensdagen. 6 PERMISJON FOR Å UTFØRE TILLITSVERV/OMBUD 6.1 DEFINISJON Med offentlig tillitsverv forstås ombud opprettet ved lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne. Tillitsvalgt er en arbeidstaker som er valgt/utpekt av medlemmene i sin organisasjon til å ivareta oppgaver iht. hovedavtalen 6.2 RETT TIL FRI Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn i inntil 10 dager pr. år for å utføre offentlige tillitsverv. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. For offentlige tillitsverv på deltid innvilges permisjon med forholdsvis redusert lønn. 6.3 POLITISK ARBEID - NOMINASJONSMØTER Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn. 6.4 TILLITSVERV Under utøvelsen av sin virksomhet som tillitsvalgt, vises det til Hovedavtalens bestemmelser. 6.5 LOKALE FORHANDLINGER Under utøvelsen av sin virksomhet som tillitsvalgt, dvs. arbeid iht. Hovedavtalen KS og under forhandlinger (lokal, fylkesvise og sentrale) og drøftinger med arbeidsgiver, beholder den tillitsvalgte sin lønn. Slik tid skal avtales på forhånd med virksomhetsleder. 6.6 UTVALG AV TILLITSVALGTE Tilsvarende fri kan gis til utvalg av tillitsvalgte i organisasjoner med min. 30 medlemmer. 10

11 6.7 ORGAN PÅ FYLKES OG SENTRALT NIVÅ Valgte medlemmer av styrende og vedtektsfestede sentrale og distrikts-/fylkesorganer innvilges permisjon med lønn inntil 12 arbeidsdager per år. Se Hovedavtalens 3-5. Permisjon ut over dette kan gis uten lønn. 6.8 OPPLÆRING FOR TILLITSVALGTE Ved opplæring som har betydning for arbeidstakerens funksjon som tillitsvalgt, innvilges permisjon med lønn til grunnopplæring for inntil 3 dager, jfr inngåtte lokale avtaler med fagforeningene. For hovedtillitsvalgt gis permisjon med lønn for relevant opplæring. Her gjelder unntak for undervisningspersonalet så lenge det framkommer av sentrale avtaler. 6.9 VALG OG TILSETTING I FAGFORENINGER Ansatte har rett til permisjon uten lønn på ubestemt tid for å overta valgte tillitsverv, og i inntil tre år for tilsetting som funksjonær i: Dersom det ikke medfører vesentlig ulempe for virksomheten kan det innvilges inntil et år permisjon uten lønn for tilsetting som funksjonær i : - den organisasjon de er medlem av - hovedorganisasjon/hovedsammenslutning som organisasjonen er tilsluttet - ved tilsetting i tillegg: i annen organisasjon innen samme hovedsammenslutning eller en organisasjon som utfører oppdrag for hovedsammenslutningen ANDRE TILLITSVERV Ansatte med tillitsverv i andre organisasjoner kan innvilges permisjon uten lønn som tilsvarer bestemmelsene i 6.3. Dette kan også omfatte opplæring, dersom dette har betydning for vedkommendes arbeid i organisasjonen. 7 DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER 7.1 OVERGANG TIL NY STILLING I KOMMUNEN Dersom det ikke medfører vesentlig ulempe for virksomheten, Det kan det innvilges inntil 3 års permisjon for å inneha annen midlertidig stilling i kommunen, og inntil 1 års permisjon for å inneha annen fast stilling i kommunen. 7.2 EGEN NÆRINGSVIRKSOMHET Dersom det ikke medfører vesentlig ulempe for virksomheten, kan det gis permisjon uten lønn i inntil 2 år for å starte egen næringsvirksomhet. Det forutsettes fast ansettelse i kommunen. I tillegg er det en forutsetning for innvilgelse at arbeidsstedet ikke blir skadelidende. 11

12 7.3 PERMISJONSMULIGHET ETTER LANG TJENESTETID Arbeidstaker som har vært ansatt i kommunen i minst 6 år, kan gis permisjon i 1 år dersom permisjonen ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsstedet. Det settes ikke spesielle vilkår i forhold til permisjonen. (Permisjon kan allikevel gis dersom arbeidstakeren har vært ansatt i kommunen i to år, og det dreier seg om et vikariat/engasjement som gir arbeidstakeren en faglig utvikling som er til nytte for kommunen.) Det må gis melding til Alta kommune innen 3 mnd. før permisjonstidens utløp om vedkommende tiltrer sin stilling igjen. 7.4 PERMISJONSMULIGHET NÅR SYKEPENGERETT OPPHØRER Nærmeste leder skal følge kommunens rutiner for oppfølging når en arbeidstaker er sykmeldt eller mottar arbeidsavklaringspenger. Arbeidstaker som ikke lenger er vernet av bestemmelsen i Arbeidsmiljølovens 15-8, kan som et utgangspunkt sies opp når sykepengeretten opphører. Det er likevel et krav til saklig begrunnelse etter 15-7 dersom oppsigelse skal foretas. Dersom vilkårene for saklig oppsigelse ikke er oppfylt, innvilges permisjon uten lønn. 7.5 PERMISJON I FORBINDELSE MED FORELESNINGER, KURSLEDELSE MED MERE Det kan gis permisjon uten lønn i 12 dager per kalenderår for å delta som foreleser, kursleder mv. eksternt. 7.6 PERMISJON FOR Å DELTA I HUMANITÆRT ARBEID Det kan gis permisjon uten lønn i inntil 2 år for ansatt som skal arbeide i norske hjelpetiltak i utviklingsland, eller som ønsker å bidra ved humanitære hjelpetiltak, eller som følger ektefelle/samboer på slikt oppdrag. 7.7 PERMISJON FOR Å DELTA VED HUMANITÆRE HJELPETILTAK Inntil 2 års ulønnet permisjon kan innvilges til arbeidstakere som ønsker å bidra ved humanitære hjelpetiltak. 7.8 PERMISJON VED AVTJENING AV VERNEPLIKT Det gis permisjon ved avtjening av verneplikt. Lønn gis i samsvar med gjeldende avtaleverk. 7.9 ANSATTE I DISTRIKTS-ALTA Det kan av distriktspolitiske hensyn gjøres unntak fra bestemmelsene i permisjonsreglementet fra ansatte som arbeider og bor i distrikts Alta (Strekningen fra Talvik til Langfjordbotn på vestsiden av Altafjorden og fra Kviby til Rognsund/Lerresfjord på østsiden). Det forutsettes at permisjonen ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten. 12

13 7.10 RELIGIØSE OG NASJONALE HØYTIDSDAGER For arbeidstakere som ikke tilhører den Norske Kirke, og bekjenner seg til religioner som feirer års- og høytidsdager utenom de som etter norsk kalender er offisielle, følger bestemmelsene i 27a Lov om trussamfunn. Den ansatte har rett til to fridager i løpet av et kalenderår, og arbeidsgiver har rett til å kreve at disse avtaler når disse dagene skal arbeides inn av den ansatte. Arbeidstaker skal senest søke om uttak av fridager senest slik permisjon 14 dager før høytiden inntreffer. Eventuelle fridager for øvrig, kan enten tas ut som avspasering av opparbeidet plusstid, eller som permisjon uten lønn, der hvor leder avgjør at dette ikke er til ulempe for driften av enheten/virksomheten ANDRE PERMISJONER Rådmannen eller den han bemyndiger kan innvilge permisjoner utover dette reglementet etter særskilt vurdering og i samsvar med de personalpolitiske retningslinjer. 13