Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10"

Transkript

1 Alta kommune Fagområde Tema Permisjonsreglement for Alta kommune Virksomhet/ avdeling Personal Permisjoner Alle Kvalitetssystem Pers.håndbok kap.10 Utstedt av/ dato Personal Versjon nr./dato Godkjent av/ dato Adm. utv. Adm. utv INNHOLD 1 GENERELT REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE HENVISNINGER DIVERSE BESTEMMELSER DEFINISJONER AVGJØRELSESMYNDIGHET OG KLAGEBEHANDLING LØNNSANSIENNITET FRADRAG I LØNN FOR TILLEGG GITT AV ANDRE ENN KOMMUNEN FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSKAP LØNN UNDER SYKDOM LØNN UNDER SVANGERSKAP, FØDSEL OG ADOPSJON FRAVÆRREGISTRERING VED PERMISJON PRAKTISERING / TOLKNING AV REGLEMENTET VELFERDSPERMISJONER ALVORLIG SYKDOM, INNLEGGELSE PÅ INSTITUSJON OG DØDSFALL I NÆRMESTE FAMILIE TILVENNING I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO BRYLLUP OG 60 ÅRSDAGER FLYTTING HUSBYGGING IDRETTS- OG KULTURARRANGEMENT UTRYKNING I FORBINDELSE MED LETEAKSJONER, HJELPEAKSJONER OG LIGNENDE HELSEMESSIGE KONSULTASJONER LEGE, TANNLEGE, FYSIOTERAPI, KONTOR, BANK OG LIGNENDE BARNS SYKDOM ANDRE VELFERDSTILFELLER PERMISJON HJEMLET I ARBEIDSMILJØLOVEN, FOLKETRYGDLOVEN OG HOVEDTARIFFAVTALE UTDANNINGSPERMISJONER GENERELT SAKSBEHANDLING TILTAK FOR Å HOLDE SEG À JOUR INNENFOR NÅVÆRENDE STILLING KURS/UTDANNING UTENFOR GODKJENT KOMPETANSEPLAN / KOMMUNENS BEHOV BINDINGSTID SYKDOM I PERMISJONSTIDEN EKSAMEN

2 6 PERMISJON FOR Å UTFØRE TILLITSVERV/OMBUD DEFINISJON RETT TIL FRI POLITISK ARBEID - NOMINASJONSMØTER TILLITSVERV LOKALE FORHANDLINGER UTVALG AV TILLITSVALGTE ORGAN PÅ FYLKES OG SENTRALT NIVÅ OPPLÆRING FOR TILLITSVALGTE VALG OG TILSETTING I FAGFORENINGER ANDRE TILLITSVERV DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER OVERGANG TIL NY STILLING I KOMMUNEN EGEN NÆRINGSVIRKSOMHET PERMISJONSMULIGHET ETTER LANG TJENESTETID PERMISJONSMULIGHET NÅR SYKEPENGERETT OPPHØRER PERMISJON I FORBINDELSE MED FORELESNINGER, KURSLEDELSE MED MERE PERMISJON FOR Å DELTA I HUMANITÆRT ARBEID PERMISJON FOR Å DELTA VED HUMANITÆRE HJELPETILTAK PERMISJON VED AVTJENING AV VERNEPLIKT ANSATTE I DISTRIKTS-ALTA RELIGIØSE OG NASJONALE HØYTIDSDAGER ANDRE PERMISJONER GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere som kommer inn under 1-1 i Hovedtariffavtalen. (erstatter dermed tidligere permisjonsreglement for undervisningspersonalet og permisjonsreglement for øvrige ansatte). Øvrige arbeidstakere følger bestemmelsene i lov om folketrygd når det gjelder permisjon og lønn under sykdom og svangerskap. Arbeidstakere i deltidsstilling innvilges ulønnet permisjon på samme måte som arbeidstakere i full stilling, men permisjon med lønn innvilges i forhold til deltidsstillingens størrelse. Reglementet gjelder også for arbeidstakere som har tidsbegrenset tilsetting og som omfattes av Hovedtariffavtalens 1. Kvotene for lønnet permisjon fastsettes i forhold til tilsettingstidens lengde. 1.2 HENVISNINGER Reglementet bygger på: - Arbeidsmiljøloven - Lov om folketrygd - Hovedavtale for kommunalt ansatte arbeidstakere 2

3 - Hovedtariffavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og arbeidstakerorganisasjonene - Personalhåndbok- KS/Alta kommune - Arbeidsgiverpolitisk dokument for Alta kommune - Alta kommunes delegasjonsreglement 2 DIVERSE BESTEMMELSER Arbeidstaker og arbeidsgiver skal i samråd sørge for at permisjoner som tas, på forhånd er drøftet og avklart. Det minnes om at arbeidstaker har et selvstendig ansvarlig for å ivareta nedfelt varslingsplikt, dersom dette er definert i ulike lovverk (f.eks slik som i Arbeidsmiljølovens 12-7). 2.1 DEFINISJONER Nærmeste familie: Ektefelle, samboer, barn, fosterbarn, stebarn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svoger, svigerbarn, svigerinne og svigerforeldre. Mindreårige barn: Til og med det kalenderåret barn fyller 12 år. Plikttjeneste: Den tid en arbeidstaker forplikter seg til å tjenestegjøre som følge av en ytelse gitt av arbeidsgiver. Lønn: Med lønn forstås i dette reglement, der ikke annet er bestemt, den regulativlønn som til enhver tid er fastsatt i gjeldende Hovedtariffavtale med faste og variable tillegg. Forsørgelsesansvar: En arbeidstaker vil ha forsørgeransvar v/verneplikt og vedkommende enten: - forsørger barn under 17 år eller - har ektefelle/samboer med lavere inntekt enn 3 G. Kommunalleder: Med kommunalleder regnes i dette reglementet leder for Helse - og omsorg, barn og unge, drift og utbygging, kultur og avdeling for samfunnsutvikling. Offentlig verv: Verv i off. virksomhet som arbeidstaker har etter valg, oppnevning eller pålegg, og som vedkommende ikke kan nekte å påta seg med mindre det foreligger særskilte fritaksgrunner. Se pkt i KS personalhåndbok. 2.2 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG KLAGEBEHANDLING Avgjørelsesmyndigheten av permisjonssøknader er delegert til kommunalledere for respektive tjenesteområder, jfr delegasjonsreglementets punkt 2.1. Videre delegasjon er som følger: 3

4 Virksomhetsledere i tjenesteområdene samt avdelingslederne i felles støtte skal behandle og fatte vedtak på permisjonssøknader med varighet på inntil 1 år. Kommunalledere skal behandle og fatte vedtak på permisjonssøknader med varighet over 1 år. Permisjoner for kommunalledere avgjøres av rådmannen. Permisjon for rådmannen avgjøres av formannskapet. Alle vedtak etter avgjørelsesmyndighet skal gjøres skriftlig og henvise til paragraf i reglementet. Alle avgjørelser i permisjonssøknader kan påklages. Klage skal først fremmes tjenestevei via den som først mottok/behandlet saken. Dersom vedtak opprettholdes, kan klage fremmes videre skriftlig til administrasjonsutvalget, som er siste klageinstans. Administrasjonsutvalget reviderer personalreglementet ved behov. 2.3 LØNNSANSIENNITET Permisjon med hel eller delvis lønn går ikke til fradrag i lønnsansienniteten Permisjon uten lønn i mer enn 6 måneder medregnes som hovedregel ikke i lønnsansienniteten, med unntak av det som fremgår av Hovedtariffavtalen 12, samt følgende permisjonstid: - For etter- og videreutdanning av betydning for vedkommendes arbeid i kommunen, godskrives inntil 2 år. - For å utføre offentlige oppdrag eller verv godskrives ansienniteten fullt ut. - For oppdrag eller verv i arbeidstakerorganisasjon som kommunen har inngått tariffavtale med, godskrives ansienniteten fullt ut. 2.4 FRADRAG I LØNN FOR TILLEGG GITT AV ANDRE ENN KOMMUNEN Generelt skal eventuell godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste eller andre tillegg av lønnsmessig art og som ytes av andre enn kommunen, gå til fradrag i lønnen under permisjon med lønn. Tillegg / godtgjøring som ytes av andre enn kommunen for dekning av faktiske utgifter i forbindelse med permisjonen, regnes ikke med. Spesielle regler om lønnstrekk tas med under de enkelte permisjonsarter. 2.5 FERIEPENGER Ved permisjon med lønn regnes lønnen med i feriepengegrunnlaget. 2.6 PENSJONSMEDLEMSKAP Arbeidstakere som innvilges permisjon med lønn, opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. 4

5 Arbeidstakere som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 mnd., meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren tilbys samtidig frivillig medlemskap fra aktuell pensjonsleverandør etter de regler som gjelder i de respektive pensjonsordninger. Lønnet permisjon uavhengig av lønnens størrelse og ulønnet permisjon i inntil 1 mnd. avbryter ikke pensjonsmedlemskapet. I samsvar med pensjonsselskapenes vedtekter skal arbeidstakere som får innvilget ulønnet permisjon av lengre varighet enn 1 mnd. meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakere som er medlemmer av Statens pensjonskasse følger regelverket der. 2.7 LØNN UNDER SYKDOM. Se Hovedtariffavtalen( i hovedsak 8), Arbeidsmiljøloven (i hovedsak kap.12), Folketrygdloven (kap. 8, 9,10 og 14), IA-avtalen og øvrige rutiner. Se også personalhåndboka på intranettsidene våre. FORESLÅS FJERNET (se pkt 4) 2.8 LØNN UNDER SVANGERSKAP, FØDSEL OG ADOPSJON. Også tatt bort med samme begrunnelse som i pkt FORESLÅS FJERNET (se pkt 4) 2.9. FRAVÆRREGISTRERING VED PERMISJON Innvilgede permisjoner skal registreres som fravær i det til enhver tid gjeldende system for fraværsregistrering (pr i dag Agresso) PRAKTISERING / TOLKNING AV REGLEMENTET Gjennom praktiseringen av dette reglementet kan det vise seg at de forskjellige bestemmelser gir rom for tolkninger, og at det er behov for å innarbeide utfyllende bestemmelser etter hvert. Tvilstilfeller forelegges administrasjonsutvalget for avgjørelse. 3 VELFERDSPERMISJONER Velferdspermisjon med og uten lønn kan innvilges dersom det foreligger viktige velferdsgrunner. Ved avgjørelse må det tas hensyn til både den anførte permisjonsgrunn og arbeidstakerens individuelle behov for slik permisjon. Velferdspermisjon med lønn kan til sammen innvilges for totalt inntil 12 dager i løpet av ett kalenderår. Velferdspermisjon utover denne ramme kan gis som permisjon uten lønn. Arbeidstakere som i medhold av lov eller tariffavtale har gunstigere ordninger på enkelte punkter, anvender disse regler. Nedenfor følger en oversikt over velferdsgrunner som kan være grunnlag for innvilgelse av permisjon med lønn. Listen er ikke uttømmende. Spesielle hensyn kan tilsi at det innvilges kortere eller lengre permisjoner enn normalt innen den ytre grensen på ti dager. 5

6 3.1 ALVORLIG SYKDOM, INNLEGGELSE PÅ INSTITUSJON OG DØDSFALL I NÆRMESTE FAMILIE Alvorlig sykdom/ulykke hos ektefelle/samboer, barn eller andre husstandsmedlemmer som arbeidstakeren normalt har omsorg for permisjon med lønn inntil 5 dager. Ved alvorlig sykdom i den nærmeste familien for øvrig (se under dødsfall): permisjon inntil 5 dager med lønn. Mulighet for tillegg for faktisk reisetid. (Ved alvorlig sykdom hos barn - se også AML 12-9) Ved alvorlig sykdom/innleggelse på institusjon hos den som normalt har den daglige omsorgen for mindreårige barn permisjon med lønn inntil annen hjelp kan skaffes dersom det er påkrevet at den ansatte midlertidig overtar den daglige omsorgen. Dette gjelder i tillegg til ovennevnte bestemmelse om 5 dager. Dødsfall i nærmeste familie eller andre som står søkeren nær (ektefelle/samboer, barn, fosterbarn, stebarn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svoger, svigerinne og svigerforeldre, kollegaer): permisjon med lønn i inntil 3 dager. Mulighet for tillegg for faktisk reisetid. Ved pleie av nær pårørende i livets sluttfase: se Folketrygdlovens TILVENNING I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO Tilvenning av barn i barnehage: permisjon med lønn i inntil 2 dager fordelt over 3 dager. Følge av barn første skoledag/første dag i SFO: til sammen 1 dag permisjon med lønn. 3.3 BRYLLUP Eget bryllup: permisjon med lønn 1 arbeidsdag i tilknytning til bryllupet OG 60 ÅRSDAGER Ved ansattes 50 og 60 års dager: Dersom dagen faller på en arbeidsdag, gis permisjon med lønn denne dagen. 3.5 FLYTTING 1 dag permisjon med lønn for å flytte fra en bolig/leilighet til en annen for ansatte med mer enn to års tjeneste (Gjelder ikke flytting i forbindelse med til- og fratredelse av stilling). 3.6 HUSBYGGING Dersom arbeidstakeren selv deltar i bygging av bolig og istandsetting av hus/leilighet til eget bruk, kan det innvilges permisjon med lønn i 2 dager. Permisjon gis ikke for bygging av hytte, og tilbygg til eller reparasjon av bestående hus. Det gis allikevel permisjon når arbeidstakeren ved kjøp av gammelt hus selv må foreta nødvendige ominnredningsarbeider/ reparasjoner for å gjøre huset egnet til bolig. Tilsatte som er medlemmer av boligbyggelag eller lignende hvor det er en forutsetning at vedkommende personlig deltar i byggearbeidet, betraktes som å ha eget boligbygg under oppføring. 6

7 3.7 IDRETTS- OG KULTURARRANGEMENT Deltakelse (aktiv eller sportslig leder) i større internasjonale idrettsarrangementer eller landskamper, (gjelder organisasjoner tilknyttet Norges Idrettsforbund) inntil 5 dager permisjon med lønn. Medlemmer av hovedkomite i olympiade, verdensmesterskap, europamesterskap, landskamper eller norgesmesterskap inntil 3 dager permisjon med lønn. Deltakelse i kultur- og idrettsarrangement som aktiv eller leder i norgesmesterskap (for lag kun for finalen) inntil 3 dager permisjon med lønn. Deltakelse i arrangering av kultur- og idrettsarrangementer av betydning for Altasamfunnet inntil 3 dager permisjon for medlemmer av hovedkomite og 1 dag for andre funksjonærer. 3.8 UTRYKNING I FORBINDELSE MED LETEAKSJONER, HJELPEAKSJONER OG LIGNENDE Arbeidstakere som er knyttet til Norges Røde Kors hjelpekorps, Norsk Folkehjelps Beredskaps- og ettersøkningsgruppe, Norske redningshunder eller lignende organisasjoner eller andre humanitære organisasjoner, gis permisjon med lønn i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstilte. Slik permisjon kommer i tillegg til de 12 arbeidsdager det normalt kan gis velferdspermisjon med lønn. Med humanitære og andre ideelle organisasjoner menes organisasjoner som samfunnet generelt betrakter som samfunnsnyttig og som ikke har økonomisk vinning som formål. Dersom den ansatte i deltakelse i organisasjoner/arrangementer tilstås noen form for økonomisk kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, skal dette gå til fradrag. 3.9 HELSEMESSIGE KONSULTASJONER LEGE, TANNLEGE, FYSIOTERAPI, KONTOR, BANK OG LIGNENDE Konsultasjoner, undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor og spesialist, samt nødvendige besøk i bank eller offentlige kontorer skal så vidt mulig legges utenom arbeidstiden. Hovedregelen er at en ikke har rett til permisjon med lønn i slike tilfeller, men dersom dette ikke er mulig å legge utenom arbeidstid, kan en likevel få velferdspermisjon med lønn. Deltidsansatte gis som hovedregel ikke slik permisjon. Dersom den ansatte har behov for annen fri innen arbeidstiden for ulike ærend, benyttes fleksitidsreglementet eller permisjon uten lønn. NB! Ved akutt sykdom som krever konsultasjon hos lege/tannlege benyttes egenmelding/sykemelding. Permisjonsordningen er altså ikke ment å erstatte bruken av egenmelding under nødvendig legebesøk. I forbindelse med kronisk sykdom kan det innvilges utvidet rett til bruk av egenmelding, etter anbefaling fra lege. 7

8 3.10 BARNS SYKDOM Info: Barn tom. 12 år: benyttes egenmelding innvilges omsorgspermisjon med lønn pga. barns sykdom, se forøvrig Folketrygdloven 9-5, se også samt punkt 4 i denne retningslinjen. Når egenmeldingsdager er brukt, kan inntil 3 dager permisjon med lønn innvilges. I forbindelse med ledsagertjeneste for egne barn eller ved egne barns sykdom f.o.m. 13 t.o.m. 15 år: inntil 3 dager permisjon med lønn ANDRE VELFERDSTILFELLER Annen type velferdspermisjoner (for eksempel stengt hovedferdselsåre, ledsagertjeneste til sykehus m.v.) kan gis uten lønn, eller ved å evt. jobbe inn nødvendige fridager. Søknad vurderes i hvert enkelt tilfelle, og det skal legges vekt på hensyn til virksomheten, mulighet for tilfredsstillende vikardekning m.v.) 4 PERMISJON HJEMLET I ARBEIDSMILJØLOVEN, FOLKETRYGDLOVEN OG HOVEDTARIFFAVTALE Permisjon ved sykdom, svangerskap/fødsel, adopsjon, amming, omsorg for mindreårige barn mv. Her gjelder hovedtariffavtalen for kommunalt ansatte 8 og arbeidsmiljøloven kap 12, folketrygdloven kap. 3, reglene om tidskonto og tilknyttede forskrifter. Obs: Merk også AML "Rett til fri ved pleie av pårørende." Amming: Det er de faktiske ammerutiner hos mor som avgjør permisjonsbehovet inntil 2 timer pr. dag. Det gjelder også for tidsperspektivet for slik permisjon. 5 UTDANNINGSPERMISJONER 5.1 GENERELT Hovedavtalen (HA) Del b, 7 og Del c, 6 oppfordrer til aktiv stimulering til kompetanseheving i kommunene, og Alta kommune ønsker å gi ansatte mulighet til videreutdanning/etterutdanning i så stor utstrekning som mulig. Eventuell kompetanseplan gir føringer for hva kommunen prioriterer. Det kan innvilges hel- eller delvis permisjon uten lønn i tre år. Reguleres av Arb.miljøloven Det gis ikke studiepermisjon for å fullføre grunnutdanning som er nødvendig for å inneha stillingen for ansatte som er midlertidig tilsatt eller tilsatt på dispensasjon på grunn av manglende kompetanse. 5.2 SAKSBEHANDLING Før avgjørelser fattes, foretas det en konkret avveining av hensynet til den enkelte medarbeider og virksomheten som helhet. Dersom det utdeles kursbevis/vitnemål, bør skal det 8

9 være kopi av dette i personalmappen, og det bør skal registreres i det til enhver tid eksisterende system for kompetanseregistrering (p.t. Dossier) Agresso kompetansemodul av den enkelte. 5.3 TILTAK FOR Å HOLDE SEG À JOUR INNENFOR NÅVÆRENDE STILLING Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å delta på denne formen for kompetanseheving. Det ytes lønnet permisjon for å delta på beordret kurs/utdanning. En kursdag regnes som full arbeidsdag. Også når arbeidstaker søker kursdeltakelse som er sammenfallende med kommunens behov etter evt. kompetanseplanen, gis det fortrinnsvis permisjon med lønn. Det tilkommer ingen kompensasjon når slike kurs faller på vedkommendes fridager eller strekker seg utover vedkommendes daglige arbeidstid. 5.4 KURS/UTDANNING UTENFOR GODKJENT KOMPETANSEPLAN / KOMMUNENS BEHOV Arbeidstaker kan søke permisjon uten lønn, inntil 2 ukers/14 dagers varighet. Det skal tas hensyn til evt ulemper for arbeidsplassen ved innvilgelse. 5.5 BINDINGSTID Ved permisjon med hel eller delvis lønn ut over tre mnd. pr siste 12 måneder, skal det avtales plikttjeneste etter endt utdanning. Plikttjenesten skal normalt være det dobbelte av permisjonstiden hvor det utbetalt full lønn, avrundet oppover til nærmeste hele måned, men maks 2 år (HTA kap 1. pkt. 14.3). Ved innvilget delvis lønn, reduseres plikttjenesten tilsvarende. Slutter arbeidstakeren før bindingstiden er utløpt, skal en forholdsmessig del av lønnen tilbakebetales. Pålagt utdanning gir ikke bindingstid. 5.6 SYKDOM I PERMISJONSTIDEN Dersom en arbeidstaker blir syk i permisjonstiden, har ikke vedkommende aktuell tjenesteplikt, og har heller ikke krav på lønn under sykdom. Utdanningspermisjonen kan etter søknad omgjøres til sykepermisjon dersom sykdommen fører til at utdanningen ikke kan fullføres. 5.7 EKSAMEN Skoleeksamen: I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen 9

10 Ved hjemme-/gruppeeksamen følges som hovedregel følgende ordning: 30 studiepoeng eller mer: 3 eksamensdag + 2 lesedager med lønn (virkedager) studiepoeng: Mindre enn 10 studiepoeng: Det kan innvilges permisjon uten lønn for gruppe- og hjemmeeksamen som strekker seg ut over dette. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen. Det forutsettes 2 mnd. forutgående ansettelsestid i Alta kommune. Ved kontinuering av eksamen i den hensikt å forbedre eksamensresultat gis ikke ny permisjon med lønn. Ved ny eksamen pga stryk gis ny permisjon på vanlig måte. Ved stryk på eksamen, hvor kommunen har behov for kompetansen, gis det permisjon med lønn ytterligere en gang, men kun for selve eksamensdagen. 6 PERMISJON FOR Å UTFØRE TILLITSVERV/OMBUD 6.1 DEFINISJON Med offentlig tillitsverv forstås ombud opprettet ved lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne. Tillitsvalgt er en arbeidstaker som er valgt/utpekt av medlemmene i sin organisasjon til å ivareta oppgaver iht. hovedavtalen 6.2 RETT TIL FRI Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn i inntil 10 dager pr. år for å utføre offentlige tillitsverv. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. For offentlige tillitsverv på deltid innvilges permisjon med forholdsvis redusert lønn. 6.3 POLITISK ARBEID - NOMINASJONSMØTER Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn. 6.4 TILLITSVERV Under utøvelsen av sin virksomhet som tillitsvalgt, vises det til Hovedavtalens bestemmelser. 6.5 LOKALE FORHANDLINGER Under utøvelsen av sin virksomhet som tillitsvalgt, dvs. arbeid iht. Hovedavtalen KS og under forhandlinger (lokal, fylkesvise og sentrale) og drøftinger med arbeidsgiver, beholder den tillitsvalgte sin lønn. Slik tid skal avtales på forhånd med virksomhetsleder. 6.6 UTVALG AV TILLITSVALGTE Tilsvarende fri kan gis til utvalg av tillitsvalgte i organisasjoner med min. 30 medlemmer. 10

11 6.7 ORGAN PÅ FYLKES OG SENTRALT NIVÅ Valgte medlemmer av styrende og vedtektsfestede sentrale og distrikts-/fylkesorganer innvilges permisjon med lønn inntil 12 arbeidsdager per år. Se Hovedavtalens 3-5. Permisjon ut over dette kan gis uten lønn. 6.8 OPPLÆRING FOR TILLITSVALGTE Ved opplæring som har betydning for arbeidstakerens funksjon som tillitsvalgt, innvilges permisjon med lønn til grunnopplæring for inntil 3 dager, jfr inngåtte lokale avtaler med fagforeningene. For hovedtillitsvalgt gis permisjon med lønn for relevant opplæring. Her gjelder unntak for undervisningspersonalet så lenge det framkommer av sentrale avtaler. 6.9 VALG OG TILSETTING I FAGFORENINGER Ansatte har rett til permisjon uten lønn på ubestemt tid for å overta valgte tillitsverv, og i inntil tre år for tilsetting som funksjonær i: Dersom det ikke medfører vesentlig ulempe for virksomheten kan det innvilges inntil et år permisjon uten lønn for tilsetting som funksjonær i : - den organisasjon de er medlem av - hovedorganisasjon/hovedsammenslutning som organisasjonen er tilsluttet - ved tilsetting i tillegg: i annen organisasjon innen samme hovedsammenslutning eller en organisasjon som utfører oppdrag for hovedsammenslutningen ANDRE TILLITSVERV Ansatte med tillitsverv i andre organisasjoner kan innvilges permisjon uten lønn som tilsvarer bestemmelsene i 6.3. Dette kan også omfatte opplæring, dersom dette har betydning for vedkommendes arbeid i organisasjonen. 7 DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER 7.1 OVERGANG TIL NY STILLING I KOMMUNEN Dersom det ikke medfører vesentlig ulempe for virksomheten, Det kan det innvilges inntil 3 års permisjon for å inneha annen midlertidig stilling i kommunen, og inntil 1 års permisjon for å inneha annen fast stilling i kommunen. 7.2 EGEN NÆRINGSVIRKSOMHET Dersom det ikke medfører vesentlig ulempe for virksomheten, kan det gis permisjon uten lønn i inntil 2 år for å starte egen næringsvirksomhet. Det forutsettes fast ansettelse i kommunen. I tillegg er det en forutsetning for innvilgelse at arbeidsstedet ikke blir skadelidende. 11

12 7.3 PERMISJONSMULIGHET ETTER LANG TJENESTETID Arbeidstaker som har vært ansatt i kommunen i minst 6 år, kan gis permisjon i 1 år dersom permisjonen ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsstedet. Det settes ikke spesielle vilkår i forhold til permisjonen. (Permisjon kan allikevel gis dersom arbeidstakeren har vært ansatt i kommunen i to år, og det dreier seg om et vikariat/engasjement som gir arbeidstakeren en faglig utvikling som er til nytte for kommunen.) Det må gis melding til Alta kommune innen 3 mnd. før permisjonstidens utløp om vedkommende tiltrer sin stilling igjen. 7.4 PERMISJONSMULIGHET NÅR SYKEPENGERETT OPPHØRER Nærmeste leder skal følge kommunens rutiner for oppfølging når en arbeidstaker er sykmeldt eller mottar arbeidsavklaringspenger. Arbeidstaker som ikke lenger er vernet av bestemmelsen i Arbeidsmiljølovens 15-8, kan som et utgangspunkt sies opp når sykepengeretten opphører. Det er likevel et krav til saklig begrunnelse etter 15-7 dersom oppsigelse skal foretas. Dersom vilkårene for saklig oppsigelse ikke er oppfylt, innvilges permisjon uten lønn. 7.5 PERMISJON I FORBINDELSE MED FORELESNINGER, KURSLEDELSE MED MERE Det kan gis permisjon uten lønn i 12 dager per kalenderår for å delta som foreleser, kursleder mv. eksternt. 7.6 PERMISJON FOR Å DELTA I HUMANITÆRT ARBEID Det kan gis permisjon uten lønn i inntil 2 år for ansatt som skal arbeide i norske hjelpetiltak i utviklingsland, eller som ønsker å bidra ved humanitære hjelpetiltak, eller som følger ektefelle/samboer på slikt oppdrag. 7.7 PERMISJON FOR Å DELTA VED HUMANITÆRE HJELPETILTAK Inntil 2 års ulønnet permisjon kan innvilges til arbeidstakere som ønsker å bidra ved humanitære hjelpetiltak. 7.8 PERMISJON VED AVTJENING AV VERNEPLIKT Det gis permisjon ved avtjening av verneplikt. Lønn gis i samsvar med gjeldende avtaleverk. 7.9 ANSATTE I DISTRIKTS-ALTA Det kan av distriktspolitiske hensyn gjøres unntak fra bestemmelsene i permisjonsreglementet fra ansatte som arbeider og bor i distrikts Alta (Strekningen fra Talvik til Langfjordbotn på vestsiden av Altafjorden og fra Kviby til Rognsund/Lerresfjord på østsiden). Det forutsettes at permisjonen ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten. 12

13 7.10 RELIGIØSE OG NASJONALE HØYTIDSDAGER For arbeidstakere som ikke tilhører den Norske Kirke, og bekjenner seg til religioner som feirer års- og høytidsdager utenom de som etter norsk kalender er offisielle, følger bestemmelsene i 27a Lov om trussamfunn. Den ansatte har rett til to fridager i løpet av et kalenderår, og arbeidsgiver har rett til å kreve at disse avtaler når disse dagene skal arbeides inn av den ansatte. Arbeidstaker skal senest søke om uttak av fridager senest slik permisjon 14 dager før høytiden inntreffer. Eventuelle fridager for øvrig, kan enten tas ut som avspasering av opparbeidet plusstid, eller som permisjon uten lønn, der hvor leder avgjør at dette ikke er til ulempe for driften av enheten/virksomheten ANDRE PERMISJONER Rådmannen eller den han bemyndiger kan innvilge permisjoner utover dette reglementet etter særskilt vurdering og i samsvar med de personalpolitiske retningslinjer. 13

Permisjonsreglement for Alta kommune

Permisjonsreglement for Alta kommune Permisjonsreglement for Alta kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 03.12.09. 1 GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere som kommer inn under 1-1 i Hovedtariffavtalen.

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

Dette reglement gjelder alle arbeidstakere med fast tilsetting eller faste vikariater i Stiftelsen Betania Alta.

Dette reglement gjelder alle arbeidstakere med fast tilsetting eller faste vikariater i Stiftelsen Betania Alta. PERMISJONSREGLEMENT 1 GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere med fast tilsetting eller faste vikariater i Stiftelsen Betania Alta. Øvrige arbeidstakere følger

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 Innhold 1. Fellesbestemmelser...3 Grunnlag for behandling av alle søknader om permisjon --------------------------------------------------3

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2011/766-23274/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 02.07.20134 Saksframlegg Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte Meråker kommune Permisjonsreglement for Meråker kommune 21.08.09 Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte 28.09.09 Innholdsfortegnelse Grunnlag...3 1. Ytre ramme/omfang, lønnsansiennitet, feriepenger

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Revidert i administrasjonsutvalget Levanger kommune

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune Permisjonsreglementet For Gamvik kommune Vedtatt i AMU 16.06.2015 Sak 15/392 Innhold Innledning Generelle bestemmelser 2.1 Reglementes omfang 2.1.1 Arbeidstakere som har flere stillinger i kommunen 2.2

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE FORSLAG TIL REVISJON haaa0967 07.03.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser.... 3 1.2 Budsjettmessige begrensninger.... 3 1.3 Lønn- og ansiennitet....

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

- PERMISJONSREGLEMENT -

- PERMISJONSREGLEMENT - RØDØY KOMMUNE - PERMISJONSREGLEMENT - Vedtatt i Rødøy kommunestyre Revidert: - k-sak 019/2006, 02.05.2006 - k-sak 059/2016, 27.09.2016 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle

Detaljer

Permisjonsreglement - Bjugn kommune

Permisjonsreglement - Bjugn kommune Permisjonsreglement - Bjugn kommune I Bjugn kommune er personalforvaltingen når det gjelder permisjoner i utgangspunktet delegert til rådmannen. Når det gjelder permisjoner med eller uten lønn for inntil

Detaljer

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Permisjonsreglement Vedtatt av kommunestyret 31.3.2005 i sak 18/05 (Justert 14.08.07 lovparagrafer ihht Arbeidsmiljøloven)

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte Permisjonsreglement For ansatte og tillitsvalgte i Skaun kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Permisjon med lønn 3. Permisjon uten lønn 4. Permisjon for tillitsvalgte Vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt: 27.8.2013 G R A N K O M M U N E 2 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 5 1.2. FORTOLKNINGER... 5 1.3. LØNNSANSIENNITET...

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett- og driftsmessige hensyn... 4 1.3

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 revidert av kommunestyret 16.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06.

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Permisjonsreglement for Sørfold kommune

Permisjonsreglement for Sørfold kommune Permisjonsreglement for Sørfold kommune Behandlet AMU: 14.04.2009 Behandlet ADMUTV: 30.04.2009 Behandlet KST: 14. 05.2009 Gjeldende fra: 01.01.2010 2 INNHOLDSOVERSIKT INNHOLDSOVERSIKT...2 1.GENERELT...

Detaljer

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner /4td? PERMISJONSREGLEMENT FOR VIKNA KOMMUNE Le, S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon S.3: Del 2: Velferdspermisjoner S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og

Detaljer

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 18.04.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 07.05.2013 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 ARBEIDSM Permisjonsreglement Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 1 GENERELT... 3 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 HENVISNINGER... 3 2 DIVERSE BESTEMMELSER... 3 2.1 DEFINISJONER...

Detaljer

PERMISJONER OSLO KOMMUNE

PERMISJONER OSLO KOMMUNE PERMISJONER OSLO KOMMUNE Sist oppdatert: februar 2016 Hensikten med denne oversikten er å gi en kort oversikt over permisjonsrettigheter som er fremforhandlet særskilt for undervisningspersonale. Innhold

Detaljer

PERMISJONS REGLEMENT

PERMISJONS REGLEMENT PERMISJONS REGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.12.2010 sak. 145/10 Justert pkt. 10.4.1 og pkt. 12.2 i juni 2011 Oppdatert versjon vil komme i løpet av høsten 2015. INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 FORMÅL...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4099-5 Arkiv: 460 &00 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4099-5 Arkiv: 460 &00 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET Saksfremlegg Saksnr.: 09/4099-5 Arkiv: 460 &00 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Innstilling:

Detaljer

Namsos Administrasjonsutvalget

Namsos Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Namsos Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2013 Tidspunkt: 10:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Permisjonsreglement for Holtålen kommune Vedtatt i kommunestyret 14062007, sak 19/07 Revidert av rådmannen 160211, jf. reglementets pkt 1.9. Oppdatert av rådmannen

Detaljer

PERSONALREGLEMENT. for. SEL kommune

PERSONALREGLEMENT. for. SEL kommune PERSONALREGLEMENT for SEL kommune Gjeldende fra 01.05.2012 Saknr. xxxx/xxx PERSONALREGLEMENT Innholdsliste: Permisjonsreglement s 3-10 Retningslinjer for påskjønnelse, oppmerksomhet og gaver til arbeidstakere

Detaljer

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Reglement Permisjonsreglement Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall: Ved lovendring/praksisendring

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til anne.mari.gronseth@stjordal.kommune.no

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn?

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Permisjonsreglement for kommunene er hjemlet i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, ferieloven, lov om trudomssamfunn, hovedtariffavtalen, hovedavtalen

Detaljer

Tingvoll kommune Økokommunen

Tingvoll kommune Økokommunen Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i møte 09.02.2016 med hjemmel i delegasjonsreglementet 2/24 Innhold 1 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Permisjonsreglement. Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST,

Permisjonsreglement. Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST, Permisjonsreglement Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST, 29.1.2018 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK PERMISJONSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG DATO: GJELDER FRA: 1.1.2020 9.

Detaljer

PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE

PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE Del 1 Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjonsmedlemsskap Del 2 Velferdspermisjoner Del 3 Permisjoner for deltakere i offentlige verv og tillitsvalgte i andre

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus Møtedato: 08.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

Gjeldende fra Vedtatt i Kommunestyret i sak 17/07 Revidert

Gjeldende fra Vedtatt i Kommunestyret i sak 17/07 Revidert Permisjonsreglement Gjeldende fra 22.05.07 Vedtatt i Kommunestyret i sak 17/07 Revidert 01.09.09 1 GENERELT... 2 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 2 1.2 HENVISNINGER... 2 2 DIVERSE BESTEMMELSER... 2 2.1

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12.

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. PERMISJONSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. Permisjonsreglement for Nordre Land kommune. 1 1. Generelt... 4 2. Omfang- hvem gjelder reglementet for... 4

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 28.03.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune 1.3 Supplerende regler for overtid Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap. 6, og overtidsarbeidet varer mer

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 4/15: SENIORPOLITISKE TILTAK 5/15: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENT Varamedlemmer

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer