OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale"

Transkript

1 OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: Eventuelt forfall meldes til tlf Tidspunkt: Varamedlemmer: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

2 Til behandling foreligger Saksnr Sakstittel Lukket U.off i hht PS 13/1 Revidering av permsjonsreglement

3 REFERATSAKER Lukket U.off i hht RS 13/1 Oppdalsskolen - diverse undervisningsstillinger X Off.l. 25 RS 13/2 Undervisningsstillinger på Oppdal ungdomsskole X Off.l. 25 RS 13/3 Felles rektor ved grendaskolene X Off.l. 25 RS 13/4 BOAS, hjemmetjenesten - ansettelse i div. stillinger X Off.l. 25 RS 13/5 BOAS, hjemmetjenesten - ansettelse hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider, 75% vikariat X Off.l. 25 RS 13/6 Oppdal helsesenter - ansettelse div. faste stillinger X Off.l. 25 RS 13/7 Hjemmetjenesten, hjemmesykepleien - vikariater X Off.l. 25 RS 13/8 Helse og familie - 100% fast stilling psykisk helse og rus X Off.l. 25 RS 13/9 Plan og forvaltning - ansettelse frisklivskoordinator, 30% prosjektstilling RS 13/10 Plan og forvaltning - prosjektstilling tilsyn og ulovlighetsoppføring, 50% X Off.l. 25 X Off.l. 25

4 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Magni Øveraas Referanse MAØV/2013/535-1/033 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Administrasjonsutvalg 13/ Revidering av permisjonsreglement Vedlegg 1 Gjeldende permisjonsreglement 2 Forslag til nytt permisjonsreglement 3 Uttalelse fra NSF 4 Uttalelse fra Utdanningsforbundet 5 Uttalelse fra Fagforbundet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Oppdal kommunes reglementer er av eldre dato og man har startet arbeidet med å revidere disse. Organisasjonene har fått forslaget til høring. Vurdering Endringsforslag fra NSF er en lovendring og er tatt inn i reglementet. Uttalelsen fra Utdanningsforbundet er ikke tatt til følge, Oppdal kommune følger Arbeidsmiljøloven på dette punktet. Fagforbundet hadde ingen endringsforslag, men hadde noen spørsmål og tanker om tolkningene i de forskjellige enheter. Rådmannens tilråding Forslag til permisjonsreglement for Oppdal kommune vedtas.

5 PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE Vedtatt av Administrasjonsutvalget den , sak 3/01

6 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Reglementets omfang 1.2 Generelle vilkår, lover og avtaler 1.3 Lønn, ansiennitet, feriepenger og pensjon 1.4 Avgjørelsesmyndighet 1.5 Fortolkning/oppfølging 1.6 Ankeadgang 1.7 Endringer 2. Sykepermisjon / pensjon 2.1 Permisjon etter utløp av sykepengerettigheter 3. Lovbestemte og avtalefestede permisjoner 3.1 Svangerskap og fødsel 3.2 Adopsjon 3.3 Amming 3.4 Barns sykdom / barnepassers sykdom 3.5 Lønn under avtjening av verneplikt 4. Utdanningspermisjoner 4.1 Grunnutdanning 4.2 Etterutdanning 4.3 Videreutdanning 4.4 Kurs / studiereiser / hospitering arrangert av arbeidsgiver 4.5 Kurs / studiereiser arrangert av arbeidstaker 4.6 Pålagt opplæring 4.7 Permisjon for å avlegge eksamen 5.0 Permisjon for tillitsvalgte i Oppdal kommune 5.1 Omfang 5.2 Definisjoner 5.3 Permisjon med lønn 5.4 Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene 5.5 Permisjon uten lønn ( a c) 5.6 Møteinnkalling på fridag eller fritid 6.0 Offentlige tillitsverv 6.1 Domsmann, skjønnsmann, rettsvitne 6.2 Stortingsrepresentant, ordfører, annet offentlig verv 6.3 Øvrige tillitsverv

7 7.0 Velferdspermisjoner 7.1 Ved alvorlig sykdom 7.2 Pleie av nære pårørende i terminalfasen 7.3 Ved dødsfall 7.4 Ved begravelse 7.5 Ved nedsettelse av urne 7.6 For tilvenning av barn i barnehage, skolefritidsordning og skole 7.7 For eget bryllup / inngåelse av partnerskap 7.8 Istandsetting av hus / leilighet / husbygging 7.9 Flytting 7.10 Konfirmasjon ( for ansatte som arbeider skift, turnus eller helg ) 7.11 Større idrettsarrangementer 7.12 Religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender 7.13 Andre velferdspermisjoner 7.14 Velferdspermisjon uten lønn. 8.0 Diverse permisjonsbestemmelser 8.1 Ved overgang til ny stilling i Oppdal kommune 8.2 Ved overgang til ny stilling utenfor Oppdal kommune 8.3 Deltakelse i hjelpekorps. 9.0 Generelt 9.1 Søknadsprosedyre 10. Delegasjonsoversikt

8 1.0 FELLESBESTEMMELSER Arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og fravær fra arbeidsplassen skal bare forekomme når det foreligger særskilte grunner til det. 1.1 GENERELLE VILKÅR, LOVER OG AVTALER. Bestemmelser vedr. arbeidstakers rett til fri/permisjon finnes i: Arbeidsmiljølovens kap. 8 som inneholder bestemmelser om rett til fri ved svangerskap, fødsel og adopsjon, samt ved barns- og barnepassers sykdom. Lov om Folketrygden, som bl.a. har bestemmelser og rett til lønn under sykdom inntil 1 år, rett til omsorgspermisjon med lønn og rett til fri inntil 10 dager pr. år ved mindreårige barns sykdom ( 20 dager for enslige forsørgere ). Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 8, som også regulerer forhold i forbindelse med lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. 9 i fellesbestemmelsene omhandler rett til fri ved verneplikt. Hovedavtalen, som gir tillitsvalgte rett til permisjon for å utføre sine verv. Hovedregel er at ingen arbeidstaker skal være borte fra arbeidet uten at det er gitt varsel på forhånd, og at arbeidstaker skal søke om å få fri / melde fra at man avvikler lovbestemte permisjoner som for eksempel omsorgspermisjon. 1.2 REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast og forpliktende arbeidsforhold ( jfr. Hovedavtalens 1 ). Deltidsansatte gis permisjon etter dette reglementet forholdsmessig etter stillingens størrelse. Dette vil si at en ansatt i ½ stilling kan innvilges lønnet velferdspermisjon i inntil 5 dager. For vikarer/midlertidige ansatte gjelder særlige regler, se kap. 7. Reglementet gjelder kun for ansatte i Oppdal kommune, og som er ansatt på kommunalt avtaleverk. 1.3 LØNN, ANSIENNITET, FERIEPENGER OG PENSJON LØNN Permisjon med lønn i inntil 5 arbeidsdager ( 1 uke ) defineres som regulativlønn. Faste og variable tillegg utbetales som om arbeidstaker er i arbeid. Ved permisjon med lønn i utover 5 arbeidsdager (1 uke ) utbetales kun regulativlønn. Ved permisjon uten lønn innstilles alle utbetalinger, også faste og variable tillegg. Dette gjelder for alle ansatte.

9 ANSIENNITET. Lønnsansiennitet medregnes når den ansatte: innvilges permisjon med hel eller delvis lønn er sykmeldt. Dersom permisjon uten lønn innvilges etter/ i forbindelse med sykmelding medregnes dette ikke i lønnsansienniteten har avtjent tvungen vernepliktstjeneste/siviltjeneste i inntil 15 måneder. Internasjonalt arbeid innvilges permisjon i forbindelse med fødsel, svangerskap eller adopsjon. innvilges permisjon uten lønn for å utføre offentlige ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjonene. innvilges ulønnet utdanningspermisjon inntil 1 år for å ta yrkesutdanning innen yrker der Oppdal kommune mangler arbeidskraft i hht. Bemannings- og rekrutteringsplan FERIEPENGER. For syke- og feriepenger, samt pliktig militærtjeneste / siviltjeneste vises det til ferielovens 10, jfr. Lov om Folketrygdens bestemmelser. Lønnet permisjon medregnes for øvrig i feriepengegrunnlaget. MEDLEMSSKAP I PENSJONSKASSE Arbeidstakere som er innvilget permisjon med lønn opprettholder sitt medlemskap i pensjonskasse. Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for en sammenhengende periode på 1 måned eller mer, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstaker gjøres med dette oppmerksom på at vedkommende kan tegne frivillig medlemsskap i pensjonsordningen. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til personalkontoret. 1.4 AVGJØRELSESMYNDIGHET Avgjørelsesmyndighet i permisjonssaker er tillagt Rådmannen dersom annet ikke er bestemt. Se pkt. 10, delegasjonsoversikt. 1.5 FORTOLKNINGER / OPPFØLGING. Ved tvil om tolkning forelegges Rådmannen saken. Rådmannen skal se til at alle avdelinger / sektorer følger en lik praksis i sin avgjørelse ved innvilgelse av alle typer permisjoner. Dette medfører at de som er delegert myndighet på vegne av Rådmannen skal følge de/den enhver tid gjeldende retningslinjer/praksis som er gitt av Rådmannen.

10 1.6 ANKEADGANG Administrative avgjørelser ( tatt av andre enn Rådmannen ) kan ankes til Rådmannen. Rådmannens avgjørelser kan ankes til administrasjonsutvalget. 1.7 ENDRINGER Endringer i reglementet av prinsipiell karakter samt fortolkninger ved uenighet / tvister vedtas av Administrasjonsutvalget. 2.0 SYKEPERMISJONER / PENSJON. Kommunen følger Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 8 lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser tilsier at det i de 3 første måneder utbetales full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan. Etter 3 måneder skal det foretas omregning slik at de utbetalte beløp tilsvarer refusjon fra Folketrygden. Lønn under sykdom innvilges i inntil 1 år eller ut maksimum sykemeldingsperiode dersom arbeidstaker har fått forkortet denne dersom forutgående sykemelding tilsier dette. I henhold til Kommunal landspensjonskasses vedtekter 8 skal det søkes om pensjon når det nærmer seg det tidspunkt lønn under sykdom skal opphøre ( etter 9 måneder av sykemeldingperioden er utløpt ). I henhold til Lov om Folketrygd 3 12 ytes sykepenger fra trygden inntil 248 dager / 49,8 uker. Arbeidstaker i Oppdal kommune kan innvilges permisjon uten lønn dersom vedkommende ikke kan tiltre sitt arbeid etter endt sykemelding. Slik permisjon kan gis for inntil 1 år, evt. forlenges dersom arbeidstaker er inne i et aktivt attføringsopplegg. Se Reglement for reduksjon av sykefravær og bedriftsintern attføring 3.0 LOVBESTEMTE OG AVTALEFESTEDE PERMISJONER Kommunale arbeidstakere har rett til permisjon i forbindelse med : 3.1 Svangerskap og fødsel: Permisjon gis med lønn i henhold til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser Adopsjon: Permisjon med lønn gis i henhold til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser Amming: Permisjon med lønn gis inntil 2 timer pr. dag i henhold til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser Arbeidstaker bestemmer selv når fritiden skal avvikles.

11 For deltidsansatte med redusert arbeidsdag foretas forholdsmessig beregning av lønnet fritid, men med rettigheter etter Arbeidsmiljøloven som minimum. Når arbeidstaker ønsker å amme sitt barn utover 12 måneder etter fødsel, skal arbeidstaker framlegge bekreftelse fra lege eller helsestasjon på at amming fortsatt er i gang. 3.4 Barns sykdom / barnepassers sykdom: Gjelder til og med det kalenderår barnet fyller 12 år for funksjonsfriskt barn Gjelder til og med det kalenderår barnet fyller 16 år for funksjonshemmet barn Permisjon med lønn gis i henhold til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 8.6. Arbeidstaker leverer egenmelding på vanlig måte. 3.5 Lønn under avtjening av verneplikt: Permisjon med lønn gis i henhold til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser UTDANNINGSPERMISJON. Oppdal kommune er positive til at ansatte ønsker å øke sin kompetanse/kunnskap. Utdanningspermisjoner skal legge forholdene til rette for en kunnskapsmessig innhenting og intern spredning av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kommunen trenger for å løse sine oppgaver i samsvar med vedtatt bemanning- og rekrutteringsplan, samt den enkeltes faglige og personlige utvikling. Alle som innvilges utdanningspermisjon med lønn, er avdelingens/seksjonens/ kommunens representant på kurs og lignende. Vedkommende har et spesielt ansvar og kan pålegges å formidle dette stoffet internt. 4.1 GRUNNUTDANNING Med grunnutdanning forstås den minimumsutdanning som for tiden kreves for fast tilsetting eller at arbeidstaker er ansatt i stilling under forutsetning av at man fullfører den utdanning som kreves for stillingen innen en avtalt tidsperiode. Ansatte som kommer innunder Reform for etter- og videreutdanning ( EVU )vil ha rett til permisjon for å fullføre grunnskole, samt få tilbud om utdanning på vgs. s nivå. Søknader hjemlet i Reform for Etter- og videreutdanning (EVU) skal behandles etter pkt. 4.1 i permisjonsreglementet. Det kan innvilges permisjon med hel eller delvis lønn, eller permisjon uten lønn. For bindingstid, se Bemannings- og rekrutteringsplan 9.4 og reglement for tildeling av Stipend pkt. 3.2 For grunnutdanning kan det vanligvis søkes og innvilges permisjon i inntil 1 år. I spesielle tilfeller kan det søkes for og innvilges permisjon i inntil 3 år. Dersom slik permisjon søkes utover 1 år, og den ansatte får innvilget denne, skal permisjonen som hovedregel innvilges fra uspesifisert stilling i Oppdal kommune.

12 4.2 ETTERUTDANNING. Med etterutdanning forstås en ajourføring av kompetanse slik at arbeidstaker er i stand til å løse sin oppgaver på en mer hensiktsmessig måte. Det kan innvilges permisjon med hel eller delvis lønn, eller permisjon uten lønn når utdanningen skjer som følge av de behov kommunen til enhver tid har for ajourføring innen vedkommendes stilling. For bindingstid, se Bemannings- og rekrutteringsplan 9.4 og reglement for tildeling av stipend punkt 3.2 For etterutdanning kan det søkes og innvilges permisjon i inntil 1 år. I spesielle tilfeller kan det søkes for og innvilges permisjon i inntil 3 år. Dersom slik permisjon søkes utover 1 år, og den ansatte får innvilget denne, skal permisjonen som hovedregel innvilges fra uspesifisert stilling i Oppdal kommune. 4.3 VIDEREUTDANNING Med videreutdanning forstås utdanning som tar sikte på å kvalifisere arbeidstakere utover det som trengs i nåværende stilling Permisjon kan innvilges for arbeidstakere som har vært sammenhengende ansatt i minimum 2 år, og er med på å fylle et kompetansegap i kommunen. Det kan innvilges permisjon med hel eller delvis lønn for inntil 3 år. Dersom slik permisjon søkes utover 1 år, og den ansatte får innvilget denne, skal permisjonen som hovedregel innvilges fra uspesifisert stilling i Oppdal kommune. Subsidiært kan permisjon innvilges fra spesifisert stilling dersom kvalifisert vikar kan skaffes i hele stillingen. For bindingstid, se Bemannings- og rekrutteringsplan 9 og reglement for tildeling av stipend punkt KURS / STUDIEREISER / HOSPITERING ARRANGERT AV ARBEIDSGIVER a) Kurs og studiereiser arrangert av arbeidsgiver betraktes som en del av tjenesten. Når slik deltakelse er klarert av nærmeste overordnede med beslutningsmyndighet, trengs ikke søknad om permisjon. For hospitering inntil 1 uke gjelder tilsvarende b) Hospitering utover 1 uke som ikke er hjemlet i lov eller forskrift kan innvilges med hel, delvis eller uten lønn. Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker bindingstid i henhold til Bemannings- og rekrutteringsplan 9.4 og reglement for tildeling av stipend pkt. 3.2

13 c) Dersom arbeidstaker pålegges deltakelse etter 4.4.a eller 4.4.b kompenseres kursdager som faller på fridag fullt ut / avspasering time for time. Dette gjelder også for kurs som avholdes på kveldstid. 4.5 KURS / STUDIEREISER ARRANGERT AV ARBEIDSTAKER- ORGANISASJONENE. Kurs, studiereiser og konferanser ( gjelder ikke opplæring av tillitsvalgte) arrangert av arbeidstakerorganisasjonene, som tar sikte på å gi arbeidstakerne en opplæring som er av betydning for arbeidet, kan innvilges med hel, delvis eller uten lønn. Ved evt. stor påmelding, skal nærmeste leder foreta en prioritering av hvilke ansatte som skal delta. 4.6 PÅLAGT OPPLÆRING. Når ny/utvidet kompetanse er påkrevet for at viktige oppgaver skal ivaretas kan arbeidstaker pålegges å gjennomføre nødvendig opplæring. Under pålagt opplæring gis full lønn, samt evt. faste tillegg. Arbeidstakere som pålegges slik opplæring på fridag, får kompensasjon etter avtale i form av lønn eller avspasering. Kompensasjon skal dekke de faktiske medgåtte timer og begrenses oppad til den ansattes normale arbeidsdags lengde. Deltidsansatte skal lønnsmessig behandles som heltidsansatte i den tiden som går med til pålagt opplæring. 4.7 PERMISJON FOR Å AVLEGGE EKSAMEN /TENTAMEN. a) I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) og inntil 2 lesedager for hver eksamen. Det er en forutsetning for at slik permisjon kan innvilges at vedkommende ville hatt ordinært arbeid på eksamensdagen og de 2 forutgående dager før eksamen. Denne bestemmelsen gjelder også midlertidige ansatte og vikarer som har hatt et sammenhengende arbeidsforhold de siste 6 måneder. Tilsvarende gjelder ansatte som skal avlegge tentamen. b) Det innvilges ikke permisjon med lønn for å avlegge eksamen når: Arbeidstaker har bestått / godkjent eksamen i det aktuelle faget tidligere Oppdal kommune har ingen opprettede stillinger tilknyttet det aktuelle fag / utdanning det skal avlegges eksamen i. Tilsvarende gjelder for ansatte som skal avlegge tentamen.

14 5.0 PERMISJON FOR TILLITSVALGTE I OPPDAL KOMMUNE 5.1 OMFANG. Kap. 5. i permisjonsreglementet omhandler tillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjonene på kommunalt avtaleverk. Det vises til bestemmelser i Hovedavtalen 12-5 a,b, c, 12-6 a,b, c, d, e, 12-7, 12-8, 12-10, 12-11, 13, 15-4 d, 15-5 c, d. Kap. 5 omhandler kun dager/tidspunkt den tillitsvalgte faktisk er på arbeid / skulle ha vært på arbeid. Kap. 5 gjelder for permisjonssøknader utover avtalt frikjøpsordning. 5.2 DEFINISJONER a) TILLITSVALGT (TV) TV er arbeidstakere tilsatt i kommunen og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin organisasjon for å ivareta de oppgaver som framgår av denne avtale. b) HOVEDTILLITSVALGT (HTV). HTV er tillitsvalgt som er valgt/utpekt av sin organisasjon for å koordinere og bistå TV i deres arbeid ovenfor kommunen/virksomheten. For å kunne utpeke HTV må arbeidstakerorganisasjonen organisere mer enn ett medlem lokalt. c) UTVALG AV TILLITSVALGTE (UTV) UTV er et utvalg valgt av og blant TV. 5.3 RETT TIL PERMISJON MED LØNN a) FOR HOVEDTILLITSVALGT. Da partene sentralt er enige om å begrense antallet TV for å styrke HTV funksjonen, innvilges det i Oppdal kommune som hovedregel permisjon med lønn for alle typer kurs, opplæring, konferanser, møter som har som siktemål å skolere, oppdatere og på annet vis sette den HTV i stand til å utføre sin funksjon i kommunen. Ved forhandlinger og drøftinger med arbeidsgiver ( herunder også lokal nemd ).

15 b) FOR TILLITSVALGT: TV i Oppdal kommune innvilges permisjon med lønn i følgende tilfeller: 1. Når kurset /opplæringen omhandler ordinær grunnopplæring for TV (trinn I, II og III) 2. Når vesentlige deler av kurset/opplæringen omhandler forhandlingsteknikk og den TV er medlem av organisasjonens forhandlingsutvalg. 3. Ved for- og etterarbeid i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger 4. Når den ansatte i egenskap av TV møter i styrer, råd og utvalg oppnevnt av Oppdal kommune som for eksempel Administrasjonsutvalg, attføringsutvalg, etc. 5. Når den ansatte i egenskap av TV deltar på intervju ( forberedelser til dette ) etc. Lønn for TV i hht. pkt. 5.3.b nr. 4 dekkes av den seksjon som har innkalt TV. 6. Når den ansatte utøver sin funksjon som TV og under drøftinger og forhandlinger med arbeidsgiver, eller på annet vis er innkalt av arbeidsgiver til møte. 7. Når den TV må forlate sitt arbeid for å utøve sin funksjon på den lokale arbeidsplass 8. Når den TV møter i lokal nemd se HA 4-2. Det er ikke påkrevet å sende skriftlig permisjonssøknad for pkt. 3 8, men når det mulig må tillitsvalgt meddele leder om at man vil være fraværende slik at evt. vikar kan skaffes. c) FOR UTVALG AV TILLITSVALGTE: Ansatte i Oppdal kommune som er medlem av UTV kan utføre sine plikter i arbeidstiden med lønn. 5.4 TILLITSVERV I ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE. a) Arbeidstaker som velges/tilsettes til fastlønnet tillitsverv i organisasjonenes sentrale eller distrikts/fylkesorganer, eller tilsettes som funksjonær i sin organisasjon, innvilges permisjon uten lønn i inntil 4 år. Slik permisjon kan innvilges fra stilling i Oppdal kommune b) Arbeidstaker som velges til ulønnet ordinært verv i arbeidstakerorganisasjonene kan innvilges permisjon med lønn for inntil 12 dager når vedkommende er valgt inn i: - de styrende (vedtektsfestede )sentrale organer - de styrende (vedtektsfestede )distrikts/fylkesorganer - øverste (vedtektsfestede ) organ på distrikts-/fylkesplan - og dessuten valgte medlemmer og delegater for å møte i den enkeltes arbeidstakerorganisasjons høyeste organ ( landsmøter og lignende.) Oppdal kommune vil følge gjeldende definisjoner fra Kommunenes sentralforbund for å avgjøre hvilke organer som kommer innunder pkt. 5.4.b.

16 5.5 RETT TIL PERMISJON UTEN LØNN Hovedavtalen 12-5 a, b regulerer rett til permisjon. Søknader som ikke kan hjemles med lønn etter Hovedavtalen eller pkt. 5.3 i permisjonsreglementet behandles etter dette punkt. a) FOR HOVEDTILLITSVALGT Når det gjelder annet som ikke har direkte tilknytning til HTV funksjonen, vurderes det i det enkelte tilfelle om dette skal gis med hel, delvis og uten lønn. b) FOR TILLITSVALGT. Når det gjelder annet som ikke har direkte tilknytning til TV funksjonen, vurderes det i det enkelte tilfelle om dette skal gis med hel, delvis og uten lønn. c) ØVRIGE TILLITSVERV. For øvrige tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene innvilges det permisjon uten lønn dersom ikke annet er bestemt med hjemmel i lov eller avtaleverk. Se for øvrig pkt MØTEINNKALLING PÅ FRIDAG ELLER FRITID. Dersom HTV eller TV innkalles av arbeidsgiver til møte på fridag eller i fritiden, gies det kompensasjon etter avtale i form av lønn eller avspasering. Kompensasjon skal dekke de faktiske medgåtte timer. 6.0 OFFENTLIGE TILLITSVERV. 6.1 DOMSMANN, SKJØNNSMANN, RETTSVITNE. Det henvises til Hovedtariffavtalen 14. Med offentlig tillitsverv forstås ombud som er valgt ved lov eller ved hjemmel i lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne. Permisjon innvilges uten forutgående permisjonssøknad forutsatt at tillitsvervet i hvert enkelt tilfelle kan dokumenteres ovenfor nærmeste overordnede. 6.2 STORTINGSREPRESENTANT, ORDFØRER, ANNET OFF. VERV. a) Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig verv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. Offentlig verv på deltid innvilges permisjon med forholdsmessig redusert lønn. Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager pr. år.

17 Arbeidstaker som velges/tilsettes til fastlønnet tillitsverv i organisasjonenes sentrale eller distrikts/ fylkesorganer, eller tilsettes som funksjonær i sin organisasjon, innvilges permisjon uten lønn i inntil 4 år. Slik permisjon kan innvilges fra stilling i Oppdal kommune 6.3 ØVRIGE TILLITSVERV. Arbeidstakere som er valgt til andre tillitsverv, som f.eks i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner eller andre humanitære, religiøse, internasjonale etc. organisasjoner kan innvilges permisjon uten lønn fra sin stilling i inntil 2 år. Dette gjelder også for vedkommendes ektefelle/samboer. 7. VELFERDSPERMISJON Det kan innvilges inntil 10 dager pr. år med lønn for permisjoner gitt i pkt i permisjonsreglementet under forutsetning av at stilling er tiltrådt år Dersom dette ikke er tilfelle, innvilges permisjon med lønn forholdsmessig i henhold til tiltredelsesdato. For ansatte i deltidsstillinger gis permisjon forholdsmessig, dvs. at en ansatt i 1/2 stilling innvilges 5 dager pr. år Arbeidstakere i vikariater/midlertidige stilling må ha arbeidet sammenhengende i 3 mnd. før de kan innvilges permisjon med lønn i henhold til pkt Det gjøres unntak for dødsfall i nærmeste familie, det innvilges da permisjon med lønn. 7.1 VED ALVORLIG SYKDOM Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie ( ektefelle / partner / samboer, foreldre, besteforeldre, barn, søsken og tanter/onkler eller andre som står arbeidstaker nær) kan det innvilges inntil 5 dager med lønn. For øvrige innvilges permisjon uten lønn 7.2 PLEIE AV NÆRE PÅRØRENDE I TERMINALFASEN. Det skal innvilges inntil 20 dager for pleie av nære pårørende i hjemmet i terminalfasen, jfr. AML 33B. Slik permisjon innvilges uten lønn, og kan komme i tillegg til pkt VED DØDSFALL Ved dødsfall i nærmeste familie ( ektefelle /partner/ samboer, foreldre, svigerforeldre besteforeldre, barn, søsken og tanter/onkler eller andre som står arbeidstaker nær) kan det innvilges inntil 3 dager med lønn med tillegg av nødvendige reisedager For øvrig innvilges permisjon uten lønn

18 7.4 VED BEGRAVELSE Ved begravelse i nærmeste familie ( ektefelle / partner /samboer, foreldre, svigerforeldre besteforeldre, barn og søsken og tanter/onkler eller andre som står arbeidstaker nær) kan det innvilges inntil 1dag med lønn med tillegg av nødvendige reisedager. For øvrig innvilges permisjon uten lønn 7.5 VED NEDSETTELSE AV URNE. Ved nedsettelse av urne i nærmeste familie ( ektefelle /partner /samboer, foreldre, Svigerforeldre, besteforeldre, barn og søsken og tanter/onkler eller andre som står arbeidstaker nær) kan det innvilges inntil 1dager med lønn med tillegg av nødvendige reisedager. 7.6 FOR TILVENNING AV BARN I BARNEHAGE, SFO OG SKOLE a) For tilvenning av barn i barnehage innvilges det inntil 3 dager med lønn. b) For tilvenning av barn i SFO innvilges det inntil 1 dag med lønn. c) For tilvenning av barn i skole ( 1. klasse ) innvilges det inntil 1 dag med lønn. 7.7 FOR EGET BRYLLUP / INNGÅELSE AV PARTNERSKAP Det innvilges inntil 1 dag med lønn for bryllup / inngåelse av partnerskap. Permisjonsdagen kan enten tas bryllupsdagen eller den forutgående eller etterfølgende dag, dersom en av disse er en arbeidsdag 7.8 ISTANDSETTING AV EGEN BOLIG/ LEILIGHET ELLER HUSBYGGING Det innvilges inntil 2 dager med lønn for istandsetting av egen bolig/leilighet samt husbygging. Dette gjelder i de tilfeller hvor boligen/leiligheten skal gjennomgå større istandsetting / reparasjonsarbeider / oppussing og hvor arbeidstaker selv deltar. 7.9 FLYTTING. Det innvilges inntil 1 dags permisjon med lønn for flytting PERMISJON I FORBINDELSE MED KONFIRMASJON. ( gjelder for ansatte som arbeider turnus, skift eller helg) Det gies 1 dag permisjon med lønn i forbindelse med egne barns konfirmasjon ( kirkelig eller borgerlig ). Det er en forutsetning for å søke at arbeidstaker skal arbeide på det tidspunktet konfirmasjonen finner sted.

19 7.11 DELTAKELSE I STØRRE IDRETTSARRANGEMENTER a) Ved deltakelse i større idretts- og kulturarrangementer som internasjonale Idretts- og kulturarrangementer, landskamper etc. gies inntil 5 dager med lønn b) Ved deltakelse i finale i Norgesmesterskap gies inntil 2 dager med lønn c) Pkt a) og b) gjelder også ledere fra en idrettsgren eller et forbund. d) Det kan innvilges permisjon med lønn for ansatte i Oppdal kommune som er nøkkelpersonell i funksjonærstaben ved større lokale arrangementer i Oppdal kommune, jfr. Rådmannssak 2/99. Kriterier for å innvilge permisjon er: type og størrelse på arrangementet totalt funksjonærbehov ringvirkninger for lokalsamfunn/næringsliv 7.12 FOR FEIRING AV RELIGIØSE OG NASJONALE HØYTIDSDAGER SOM IKKE ER OFFISIELLE ETTER NORSK KALENDER. Det kan innvilges inntil 2 dager med lønn for feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere ANDRE VELFERDSPERMISJONER. Det henstilles til de ansatte at timer hos lege, tannlege, fysioterapeut og andre tjenester av sosiale og helsemessige årsaker forsøkes lagt til fritiden. Dersom dette ikke er mulig gis permisjon med lønn VELFERDSPERMISJON UTEN LØNN. Velferdspermisjon uten lønn kan innvilges for et lengre tidsrom dersom særlige vektige velferdsgrunner foreligger. Slik permisjon er betinget av at kvalifisert vikar kan skaffes, eller at arbeidet dekkes på annen måte DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER 8.1 ANNEN STILLING I OPPDAL KOMMUNE a) Ved overgang fra fast til vikariat/midlertidig stilling i Oppdal kommune kan det innvilges permisjon uten lønn eller reduksjon i stilling fra den faste stilling. Forutsetning for dette er at det gir en faglig utvikling for den ansatte.

20 b) Ved overgang fra fast til annen fast stilling i Oppdal kommune innvilges som hovedregel ikke permisjon fra gammel stilling, med mindre det foreligger særskilte årsaker til dette, eller at det er en planlagt jobbrotasjon innenfor eller mellom arbeidsplasser. 8.2 STILLING UTENFOR OPPDAL KOMMUNE. Ved overgang til stilling utenfor Oppdal kommune kan det innvilges permisjon uten lønn / reduksjon i stilling inntil 12 måneder. Forutsetning for slik permisjon er at den nye stillingen gir en faglig utvikling for den ansatte, og at den ansatte har hatt et sammenhengende arbeidsforhold de siste 5 år. 8.3 DELTAKELSE I HJELPEKORPS. I forbindelse med nødsituasjoner (lete- eller redningsaksjoner) innvilges ansatte som er tilknyttet hjelpekorps permisjon med lønn ved utrykning. Slik søknad kan sendes i ettertid dersom det ikke er tid til å gjøre dette på forhånd. 9.0 GENERELT 9.1 SØKNADSPROSEDYRE Søknad om permisjon skal sendes tjenestevei. Dersom avgjørelsesmyndigheten ligger hos Rådmannen eller Administrasjonsutvalget, skal avdelingssjef/seksjonsleder / driftsenhetsleder gi uttalelse på søknaden. Avslag på permisjonssøknad skal begrunnes. 10. DELEGASJONSOVERSIKT

21

22 PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

23 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Fellesbestemmelser 1.1. Målsetting 1.2. Generelt om permisjoner 1.3. Reglementets omfang 1.4. Utbetaling av lønn under permisjon 1.5. Pensjonsmedlemskap 1.6. Avgjørelsesmyndighet 1.7. Endringer i reglementet 2. Lovfestede permisjoner 2.1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon 2.2. Undervisningspersonalet 2.3 Utbetaling av lønn Permisjon/fortsatt sykmeldt ut over sykelønnsåret 2.4. Andre lov- eller tariffestede rettigheter Svangerskapskontroll Omsorgspermisjon for foreldre Fedrekvote Amming Foreldres rett til permisjon i barnets første år Delvis permisjon Utvidet ulønnet permisjon Redusert arbeidstid Barns- og barnepassers sykdom Militærtjeneste m.v. 3. Utdanningspermisjoner Generelt 3.1. Lovfestede bestemmelser om utdanningspermisjoner 3.2. Grunnutdanning 3.3. Etter- og videreutdanning 3.4. Permisjon for å avlegge eksamen 4. Opplæring av tillitsvalgte i Oppdal kommune 4.1. Rett til permisjon med lønn For hovedtillitsvalgte For tillitsvalgt Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene 4.2. Rett til permisjon uten lønn 4.3. Møteinnkalling på fridag eller ferie 4.4. Domsmenn, skjønnsmenn, rettsvitne 4.5. Stortingsrepresentant, ordfører, annet off. verv 4.6. Øvrige tillitsverv 5. Velferdspermisjoner med lønn 5.1. Følge av barn under 12 år til div. behandling 5.2. Alvorlig og akutt sykdom 2

24 5.3. Pleie av nære pårørende i terminalfasen 5.4. Dødsfall/begravelse 5.5. Nedsettelse av urne 5.6. Tilvenning i barnehage/skole/sfo 5.7. Eget bryllup/konfirmasjon/barnedåp/navnefest 5.8. Husbygging og istandsetting av eget hus / leilighet 5.9. Flytting Religiøse/nasjonale høytidsdager utenom norsk kalender Deltakelse i kultur- idrettsarrangementer Andre velferdspermisjoner Velferdspermisjon uten lønn 6. Diverse permisjonsbestemmelser 6.1. Ved overgang til ny stilling i Oppdal kommune 6.2. Ved overgang til stilling utenfor Oppdal kommune 6.3. Deltakelse i internasjonalt arbeid 6.4. Deltakelse i hjelpekorps. 7. Delegasjonsoversikt 3

25 1. FELLESBESTEMMELSER 1.1 Målsetting 1. Oppdal kommune skal ha et arbeidsmiljø som de ansatte opplever som positivt, tillitskapende og utviklende. Oppdal kommune skal ha permisjonsbetingelser som dekker de ansattes behov så langt som mulig, og som gjør kommunen til en attraktiv arbeidsgiver. 2. Bestemmelser vedr. arbeidstakers rett til fri/permisjon finnes i: Lov- og avtaleverk på området Kommunens driftsmessige forutsetninger for å kunne utføre effektive og gode tjenester. Lik behandling av alle ansatte under like forhold 1.2. Generelt om permisjoner Arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og fravær fra arbeidsplassen skal bare forekomme når det foreligger særskilte grunner til det. I en del slike tilfeller gis arbeidstakeren rett til fri med hjemmel i: Arbeidsmiljøloven Kap inneholder bestemmelsen om rett til redusert arbeidstid Kap inneholder bestemmelsen om rett til fri ved svangerskap og fødsel, ved barns- og barnepassers sykdom, pleie av pårørende, militærtjeneste, utførelse av offentlige verv m.m. Folketrygdloven Har bl.a. bestemmelser og rett til lønn under sykdom inntil 1 år, rett til svangerskapspermisjon med lønn og rett til fri inntil 10 dager pr. år ved mindreårige barns sykdom. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser Regulerer forhold i forbindelse med lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon og rett til fri ved verneplikt. Hovedavtalen Gir tillitsvalgte rett til permisjon for å utføre sine verv Prinsippet er at ingen arbeidstaker skal være borte fra arbeidet uten at det er gitt varsel på forhånd. Hovedregelen er at arbeidstaker skal søke om å få fri ) Det er imidlertid viktig å kunne skille mellom den rett til fri som er hjemlet i lover/tariffavtaler og den adgang til fri som kan gis av leder/rådmann 1.2.3) Melding/søknad om permisjon må sendes i så god tid som mulig før fraværet inntrer Reglementets omfang Permisjonsreglementet gjelder for alle arbeidstakere (Jfr. Hovedtariffavtalen 1). Deltidsansatte gis permisjon etter dette reglementet forholdsvis etter stillingens størrelse. Dette vil si at en ansatt i 1/2 stilling kan innvilges lønnet velferdspermisjon i inntil 5 dager Utbetaling av lønn under permisjon Permisjon med lønn i inntil 5 arbeidsdager (1uke) utbetales stillingens lønn inkl. tillegg etter arbeidsavtale, med mindre annet følger av lov og avtaleverk. Ved permisjon med lønn ut over 5 arbeidsdager (1 uke) utbetales kun regulativlønn. 4

26 Lønnsansiennitet Hovedregelen er at lønnet permisjon ikke avbryter opptjening av lønnsansiennitet, men at opptjeningen avbrytes ved ulønnede permisjoner. Det samme gjelder ved sykepermisjon inntil 1 år og all svangerskaps/omsorgspermisjon samt utfører lovbestemt verneplikt. Permisjon for å utføre offentlige verv/ombud, internasjonalt arbeid og tillitsverv i arbeidstakerorganisasjoner medregnes i lønnsansienniteten. Ulønnet utdanningspermisjon med inntil 1 år når utdanningen har betydning for vedkommendes arbeid i kommunen. Det vises forøvrig til bestemmelsene i Hovedtariffavtalen Pensjonsmedlemskap Arbeidstaker som er innvilget permisjon med hel eller delvis lønn, opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn eller lønn som tilsvarer mindre enn 14 timer pr. uke for et lengre tidsrom enn 1 mnd. meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstaker vil samtidig få tilbud fra pensjonskassen om frivillig medlemskap etter de regler som gjelder i vedkommende pensjonskasse Avgjørelsesmyndighet Avgjørelsesmyndighet i permisjonssaker er tillagt Rådmannen dersom annet ikke er bestemt. Se pkt.7. Delegasjonsoversikt. Avslag på permisjonssøknader kan ankes inn for administrasjonsutvalget. Det skal opplyses om denne klageadgangen når avslaget blir gitt Endringer i reglementet Mindre endringer i permisjonsreglementet kan gjennomføres av rådmannen etter drøfting med tillitsvalgte. Større revisjoner samt fortolkninger skal behandles av Administrasjonsutvalget. Endringer i lov- og avtaleverk vil automatisk medføre endringer i dette reglementet. 2. LOVFESTEDE PERMISJONER Arbeidsmiljøloven kap.12 omhandler stort sett kun rett til permisjon. Hvorvidt man har krav på økonomisk kompensasjon, fremgår enten av lov om folketrygd og-/ eller Hovedtariffavtalen Arbeidstakere som har vært i arbeid i 6 av de siste 10 måneder før permisjonen tar til, har rett til full lønn i permisjonstida ved svangerskap, fødsel og adopsjon For undervisningspersonalet kan gjeninntreden etter rettighetspermisjoner skje i den tid det ikke er undervisning om sommeren, men ikke i feriefritiden, jfr. tilpasning til ferieloven 7.2. Tas ny ulønnet omsorgspermisjon etter slik gjeninntreden tidligere enn etter 4 måneder, begrenses lønnsrettighetene til den faktiske tjenestegjøring. Tiltredelsestidspunktet for undrevisningspersonalet er den dag tilsettingen gjelder fra og vedkommende kunne ha tiltrådt. Det er utarbeidet egne retningslinjer for oppfølging av sykmeldte som nærmeste leder har ansvar for blir fulgt opp. ( jfr. HMS håndbok om IA-arbeidet) 5

27 2.3. Utbetaling av lønn Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1, i hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad etter Folketrygdloven. Refusjonsbeløpet tilfaller arbeidsgiver. Retten til lønn opphører når arbeidsforholdet opphører Permisjon/forsatt sykmeldt ut over sykelønnsåret Sykmeldt arbeidstaker må etter endt sykelønnsår fortsatt dokumentere sitt fravær. Dette dokumenteres ved innlevering av vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger eller lignende. Arbeidstaker må søke om permisjon fra sin stilling. Arbeidstaker i Oppdal kommune kan innvilges permisjon uten lønn dersom vedkommende ikke kan tiltre sitt arbeid etter endt sykemelding. Slik permisjon kan gis for inntil 1 år, evt. forlenges dersom arbeidstaker er inne i et aktivt tilbakeføringsopplegg Andre lov- eller tariffestede rettigheter Svangerskapskontroll Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeid med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke kan utføres utenfor arbeidstiden Omsorgspermisjon for foreldre I forbindelse med fødselen har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med lønn dersom han bor sammen med moren og nytter tida til omsorg for familie og hjem. Adoptivforeldre har rett til 2 ukers permisjon med full lønn i forbindelse med omsorgsovertakelse. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. Arbeidstaker som er omsorgsperson og har en relasjon til barnet uten å være biologisk mor eller far har rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full lønn, hvis vedkommende lever i registrert partnerskap i henhold til lov om registrert partnerskap, eller er samboere i ekteskapslignende forhold, hvis det av folkeregisteret fremgår at de har hatt samme adresse i de siste to årene Fedrekvote Faren har rett til full lønn på de vilkår og i det omfang som framgår av folketrygdlovens Amming Arbeidstaker som ammer sitt barn gis fri med lønn inntil 2 timer pr. arbeidsdag. Arbeidstaker bestemmer selv når fritiden skal avvikles. Dersom arbeidstaker ønsker å amme sitt barn utover 12 måneder, kan det kreves attest fra lege eller helsestasjon om at barnet fremdeles ammes Foreldres rett til permisjon i barnets første år Foreldre har rett til permisjon i barnets første år eller så lenge fødselspenger utbetales. Rett til lønn reguleres i folketrygdlovens kap Delvis permisjon Jfr. AML 12-6 Svangerskapspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon kan tas ut som delvis permisjon Delvis permisjon baseres på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstakernes ønske om hvordan uttaket av delvis permisjon skal gjennomføres, skal oppfylles med mindre 6

28 dette medfører vesentlige ulemper for virksomheten. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant. Avtale om delvis permisjon kan endres når særlige grunner gjør det nødvendig. Delvis permisjon må tas ut innenfor en tidsramme på tre år Utvidet ulønnet permisjon Hver av foreldrene har i tillegg til den ordinære permisjonstida, rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter foreldrenes permisjon etter første ledd. Arbeidstaker som har delvis permisjon har likevel ikke rett til permisjon etter dette ledd. Denne permisjonen er ulønnet Redusert arbeidstid En arbeidstaker som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten særlig ulempe for virksomheten. Jfr. Arbeidsmiljøloven 10-2, Barns- og barnepassers sykdom - AML 12-9 Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon: For nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt Hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom Hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk. Egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom. Kan brukes når du har vært ansatt i minst 4 uker Kan brukes tom. det året barnet fyller 12 år Kan brukes inntil 10 dager pr. kalenderår Kan brukes inntil 15 dager pr. kalenderår ved flere enn to barn Er du alene om omsorgen, kan egenmelding brukes inntil 20 dager (30 dager ved flere enn 2 barn). Gjelder ikke dersom den andre forelderpart er hjemme og har nødvendig tilsyn. Dersom barnet har kronisk sykdom, langvarig sykdom eller har nedsatt funksjonsevne og det derfor er markert økning av risikoen for at arbeidstaker får fravær fra arbeidet, har arbeidstaker rett til fri etter første ledd inntil 20 dager hvert kalenderår. Se AML Deltidsansatte har samme rettigheter som heltidsansatte, dvs. at det er kun dager der arbeidstaker har arbeidsplikt som teller med Militærtjeneste mv. Jfr. HTA 9 Arbeidstakere med minst 6 måneders sammenhengende tjeneste i kommunen har rett til lønn som nevnte i HTA pkt.9.2 ved tvungen militærtjeneste, sivil tjenesteplikt, plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og i heimevernet. Ved tvungne repetisjonsøvelse gis tilsvarende lønn for inntil 1 måned i kalenderåret. Tilsvarende rettigheter gis kvinner som verver seg til militær førstegangstjeneste. 3. UTDANNINGSPERMISJONER Generelt Det er et mål for Oppdal kommune til enhver tid å ha den kompetansen som skal til for å gi gode og riktige tjenester. De ansattes kompetanse skal styrkes og utvikles i tråd med endrede krav og jfr. enhetenes/kommunens kompetanseplan. 7

29 Kommunen sikrer seg nødvendig kompetanse ved å rekruttere velkvalifiserte medarbeidere. Det er også helt avgjørende at de ansattes kompetanse utvikles og fornyes etter hvert som kravet til innholdet i kommunens tjenester endrer seg. Kompetansetiltak vil variere sterkt i innhold og omfang. Den tradisjonelle opplæringen gjennom kurs og skolegang vil fortsatt være viktig, men det er mye å hente ved opplæring i jobbsituasjonen - i form av f.eks. jobbrotasjon, hospitering og praksisarbeid. Det er også viktig å utvikle en kultur der ansatte lærer av hverandre og dermed deler kompetanse. Nettverksbygging er en viktig del av ansattes kompetanseoppbygging. Alle som innvilges utdanningspermisjon med lønn, er kommunens representant på kurs og lignende. Vedkommende har et spesielt ansvar og kan pålegges å formidle dette stoffet internt. Utdanningspermisjon kan gjøres betinget av at kvalifisert vikar kan skaffes eller at arbeidet ivaretas på en annen måte Lovfestede bestemmelser om utdanningspermisjoner Se arbeidsmiljølovens og HTA 14-2 som omtaler rett til utdanningspermisjon Grunnutdanning Med grunnutdanning forstås den minimumsutdanning som for tiden kreves for fast tilsetting i vedkommende stilling. Permisjon uten lønn kan innvilges inntil 3 år for slik utdanning Etter- og videreutdanning Med etter- og videreutdanning forstås kompetansetiltak som sikrer at arbeidstakeren til enhver tid er i stand til å løse eksisterende og nye oppgaver som er tillagt stillingen. De betingelser som den ansatte gis ved kompetansetiltak, slik som permisjon med/uten lønn, kostnadsdekning osv., må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Forhold som skal legges til grunn er bl.a.: kommunens nåværende og framtidige behov for kompetanse prioriteringer og føringer i strategisk kompetanseplan den ansattes egen gevinst, f.eks. som grunnlag for intern karriere Utgifter i forbindelse med etter- og videreutdanning dekkes vanligvis ikke for arbeidstakere som er innvilget annen permisjon (f.eks. svangerskap, militærtjeneste og lignende). Lønnet utdanningspermisjon kan ikke avvikles i oppsigelsestiden. Dersom kommunen gir noen form for økonomisk bistand gjelder bestemmelsene om plikttjeneste i Bemannings- og rekrutteringsplan Permisjon for å avlegge eksamen Permisjon for å avlegge eksamen reguleres i HTA 14-4: "I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen/e samt to lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer tre sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes om ytterligere tilrettelegging. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen". Ved eksamen over flere dager/hjemmeeksamen/prosjektoppgave: To "lesedager" fra utlevert oppgave og ytterligere to dager, dvs. maks fire dagers permisjon. 8

30 Permisjonen gjelder eksamen ved følgende skoleslag: Ungdomsskole, videregående skole (alle studieretninger), fagskoler, høgskoler og universitet. 4. OPPLÆRING AV TILLITSVALGTE I OPPDAL KOMMUNE Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt, jfr. Hovedavtalen 4.1. Rett til permisjon med lønn For hovedtillitsvalgt: Da partene sentralt er enige om å begrense antallet tillitsvalgt (TV) for å styrke hovedtillitsvalgtfunksjonen (HTV), innvilges det i Oppdal kommune som hovedregel permisjon med lønn for alle typer kurs, opplæring, konferanser, møter som har som siktemål å skolere, oppdatere og på annet vis sette den HTV i stand til å utføre sin funksjon i kommunen. Ved forhandlinger og drøftinger med arbeidsgiver (herunder også lokal nemnd) For tillitsvalgt: Tillitsvalgte i Oppdal kommune innvilges permisjon med lønn i følgende tilfeller: 1. Når kurset /opplæringen omhandler ordinær grunnopplæring for TV 2. Når vesentlige deler av kurset/opplæringen omhandler forhandlingsteknikk og den TV er medlem av organisasjonens forhandlingsutvalg. 3. Ved for- og etterarbeid i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger 4. Når den ansatte i egenskap av TV møter i styrer, råd og utvalg oppnevnt av Oppdal kommune. 5. Når den ansatte i egenskap av TV deltar på intervju (forberedelser til dette) etc. 6. Når den ansatte utøver sin funksjon som TV og under drøftinger og forhandlinger med arbeidsgiver, eller på annet vis er innkalt av arbeidsgiver til møte. 7. Når den TV må forlate sitt arbeid for å utøve sin funksjon på den lokale arbeidsplass 8. Når den TV møter i lokal nemnd se HA Del A 6-2. Det er ikke påkrevet å sende skriftlig permisjonssøknad for pkt. 3 8, men tillitsvalgt må meddele leder om at man vil være fraværende slik at evt. vikar kan skaffes Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene. a) Arbeidstaker som velges/tilsettes til fastlønnet tillitsverv i organisasjonenes sentrale eller distrikts/fylkesorganer, eller tilsettes som funksjonær i sin organisasjon, innvilges permisjon uten lønn i inntil 4 år. b) Arbeidstaker som velges til ulønnet ordinært verv i arbeidstakerorganisasjonene kan innvilges permisjon med lønn for inntil 12 dager når vedkommende er valgt inn i de styrende (vedtektsfestede)sentrale organer, de styrende (vedtektsfestede)distrikts/fylkesorganer, øverste (vedtektsfestede) organ på distrikts-/fylkesplan og dessuten valgte medlemmer og delegater for å møte i den enkeltes arbeidstakerorganisasjons høyeste organ (landsmøter og lignende.) 4.2 Rett til permisjon uten lønn For tillitsvalgt: Når det gjelder annet som ikke har direkte tilknytning til TV funksjonen, vurderes det i det enkelte tilfelle om dette skal gis med hel, delvis og uten lønn. For øvrige tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene innvilges det permisjon uten lønn dersom ikke annet er bestemt med hjemmel i lov eller avtaleverk. 9

31 4.3. Møteinnkalling på fridag eller ferie: Dersom HTV eller TV innkalles av arbeidsgiver til møte på fridag eller i fritiden, gies det kompensasjon etter avtale i form av lønn eller avspasering. Kompensasjon skal dekke de faktiske medgåtte timer Domsmenn, skjønnsmenn, rettsvitne Det henvises til Hovedtariffavtalen 14.1 Med offentlig tillitsverv forstås ombud som er valgt ved lov eller ved hjemmel i lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne. Permisjon innvilges uten forutgående permisjonssøknad forutsatt at tillitsvervet i hvert enkelt tilfelle kan dokumenteres ovenfor nærmeste overordnede Stortingsrepresentant, ordfører, annet off. verv Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig verv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn inntil 12 dager pr. år Øvrige tillitsverv Arbeidstakere som er valgt til andre tillitsverv, interesseorganisasjoner eller andre humanitære, religiøse, internasjonale organisasjoner kan innvilges permisjon uten lønn fra sin stilling i inntil 2 år. Dette gjelder også for vedkommendes ektefelle/samboer. 5. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN Velferdspermisjoner er ment å dekke en del forhold hvor arbeidstakerne har behov for fri i arbeidstiden. Reglene om antall permisjonsdager med lønn er knyttet til arbeidstakere som arbeider i hel stilling. For arbeidstakere som arbeider i deltidsstilling innvilges permisjon med lønn i forhold til stillingens størrelse. For arbeidstakere i deltidsstillinger gjelder bestemmelsene om permisjon uten lønn på lik linje med heltidsansatte. Velferdspermisjoner gis ikke i oppsigelsestiden for pkt. 5..7, og Velferdspermisjon med lønn kan til innvilges for til sammen 12 arbeidsdager pr. kalenderår jfr. HTA 14. Permisjon gitt etter pkt. 5.1.og 5.4. kan innvilges utover dette dersom de ovennevnte dagene allerede er innvilget. Andre velferdspermisjoner utover denne grensen innvilges uten lønn. 5.1.Følge av barn under 12 år til div. behandling For barn over 12 år som av medisinske årsaker har behov for følge til lege, kjeveortoped, sykehusbesøk, og andre typer behandling som Folketrygden yter godtgjøring for, skal det benyttes ledsagergodtgjøring. Permisjonssøknad benyttes. Kopi av permisjonssøknad og bekreftelse for trekk i lønn sendes lønningskontoret. Den ansatte sender selv søknad til HELFO for refusjon. (sats pr. dato kr. 105,-) 5.2. Alvorlig og akutt sykdom Ved alvorlig og akutt sykdom i nærmeste familie eller andre som står arbeidstaker nær, innvilges inntil 5 dager (inkl. reisedager) med lønn pr. kalenderår. Det gis ikke permisjon med lønn for følge av ektefelle/samboer/forelder/søsken/barn over 12 år eller besteforeldre til planlagt legebehandling eller planlagt sykehusopphold. 10

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I MARKER KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I MARKER KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I MARKER KOMMUNE 1.0 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 Innhold 1. Fellesbestemmelser...3 Grunnlag for behandling av alle søknader om permisjon --------------------------------------------------3

Detaljer

Permisjonsreglement for Norsk Fosterhjemsforening

Permisjonsreglement for Norsk Fosterhjemsforening Permisjonsreglement for Norsk Fosterhjemsforening 1.0 Reglementets omfang, lønnsansiennitet, feriepenger, pensjonsmedlemsskap, avgjørelsesmyndighet, klage. 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 revidert av kommunestyret 16.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett-

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

Øyer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Personalhåndboka FORSLAG TIL REVIDERT 1. GENERELT

Øyer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Personalhåndboka FORSLAG TIL REVIDERT 1. GENERELT FORSLAG TIL REVIDERT PERMISJONSREGLEMENT 1. GENERELT 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold (jfr. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE 1. IKRAFTTREDELSE/DEFINISJON... 3 2. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSSKAP... 3 3. LOV OG AVTALEFESTEDE PERMISJONER... 4 4. UTDANNINGSPERMISJONER...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

Permisjonsreglement for Leirfjord kommune

Permisjonsreglement for Leirfjord kommune 1 FELLESBESTEMMELSER 1-1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte innvilges som hovedregel permisjon

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Permisjonsreglement Vedtatt av kommunestyret 31.3.2005 i sak 18/05 (Justert 14.08.07 lovparagrafer ihht Arbeidsmiljøloven)

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Indre Fosen kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i Administrasjonsutvalget (ADMU) Side 1 av 8

Indre Fosen kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i Administrasjonsutvalget (ADMU) Side 1 av 8 Indre Fosen kommune PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i Administrasjonsutvalget (ADMU) 23.1.2018 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Om permisjonsreglementet...3 1.1 Innledning...3 1.2 Generelt om permisjoner...3

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR FOLLDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR FOLLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR FOLLDAL KOMMUNE GENERELT Følgende permisjonsreglement gjelder for Folldal kommune. Punkt 6 er et vedlegg og ikke å regne med til reglementet. Vedlegget kan endres i takt med lover

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Permisjonsreglement - Bjugn kommune

Permisjonsreglement - Bjugn kommune Permisjonsreglement - Bjugn kommune I Bjugn kommune er personalforvaltingen når det gjelder permisjoner i utgangspunktet delegert til rådmannen. Når det gjelder permisjoner med eller uten lønn for inntil

Detaljer

Tingvoll kommune Økokommunen

Tingvoll kommune Økokommunen Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i møte 09.02.2016 med hjemmel i delegasjonsreglementet 2/24 Innhold 1 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte Permisjonsreglement For ansatte og tillitsvalgte i Skaun kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Permisjon med lønn 3. Permisjon uten lønn 4. Permisjon for tillitsvalgte Vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

Detaljer

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner /4td? PERMISJONSREGLEMENT FOR VIKNA KOMMUNE Le, S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon S.3: Del 2: Velferdspermisjoner S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte

Detaljer

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2011/766-23274/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 02.07.20134 Saksframlegg Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

for Kvinesdal kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget Revidert av administrasjonsutvalget

for Kvinesdal kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget Revidert av administrasjonsutvalget Permisjonsreglement for Kvinesdal kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 02.12.2009. Revidert av administrasjonsutvalget 07.12.2011. INNHOLD 1. Innledning 4 1.1 Hva er permisjon? 4 1.2 Delegasjonsreglementes

Detaljer

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte Meråker kommune Permisjonsreglement for Meråker kommune 21.08.09 Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte 28.09.09 Innholdsfortegnelse Grunnlag...3 1. Ytre ramme/omfang, lønnsansiennitet, feriepenger

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett- og driftsmessige hensyn... 4 1.3

Detaljer

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE FORSLAG TIL REVISJON haaa0967 07.03.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser.... 3 1.2 Budsjettmessige begrensninger.... 3 1.3 Lønn- og ansiennitet....

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Permisjonsreglement for Holtålen kommune Vedtatt i kommunestyret 14062007, sak 19/07 Revidert av rådmannen 160211, jf. reglementets pkt 1.9. Oppdatert av rådmannen

Detaljer

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn?

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Permisjonsreglement for kommunene er hjemlet i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, ferieloven, lov om trudomssamfunn, hovedtariffavtalen, hovedavtalen

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt: 27.8.2013 G R A N K O M M U N E 2 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 5 1.2. FORTOLKNINGER... 5 1.3. LØNNSANSIENNITET...

Detaljer

PERMISJONER OSLO KOMMUNE

PERMISJONER OSLO KOMMUNE PERMISJONER OSLO KOMMUNE Sist oppdatert: februar 2016 Hensikten med denne oversikten er å gi en kort oversikt over permisjonsrettigheter som er fremforhandlet særskilt for undervisningspersonale. Innhold

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Revidert i administrasjonsutvalget Levanger kommune

Detaljer

Permisjonsreglement. Beiarn kommune

Permisjonsreglement. Beiarn kommune Permisjonsreglement Beiarn kommune Innhold Innledning... - 4-1.0 Omfang... - 4-2.0 Lønn, ansiennitet og pensjonsordning... - 4-3.0 Utdanning og opplæring... - 5-3.1 Rett til utdanningspermisjon... - 5-3.2

Detaljer

Farsund kommune PERMISJONSREGLEMENT

Farsund kommune PERMISJONSREGLEMENT Farsund kommune PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 13.11.2012 sak 11/7 1 INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER 3 2 OFFENTLIGE TILLITSVERV OG OMBUD 4 3 TILLITSVALGTE / TILLITSVERV I ARBEIDSTAKERORGANISASJONER

Detaljer

- PERMISJONSREGLEMENT -

- PERMISJONSREGLEMENT - RØDØY KOMMUNE - PERMISJONSREGLEMENT - Vedtatt i Rødøy kommunestyre Revidert: - k-sak 019/2006, 02.05.2006 - k-sak 059/2016, 27.09.2016 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 18.04.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement

Hemne kommune. Permisjonsreglement Hemne kommune Permisjonsreglement 2 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Permisjonsreglementet skal ses på som en tilbakefallsmulighet når alle andre

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus Møtedato: 08.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Beregning av arbeidsgiverperioden, sykepenger og foreldrepenger

Beregning av arbeidsgiverperioden, sykepenger og foreldrepenger Beregning av arbeidsgiverperioden, sykepenger og foreldrepenger Agenda Beregning av arbeidsgiverperioden Beregning av sykepenger Beregning av foreldrepenger Beregning av arbeidsgiverperioden Beregning

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune Permisjonsreglementet For Gamvik kommune Vedtatt i AMU 16.06.2015 Sak 15/392 Innhold Innledning Generelle bestemmelser 2.1 Reglementes omfang 2.1.1 Arbeidstakere som har flere stillinger i kommunen 2.2

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Forbundene i Unio-KA Hovedtariffoppgjøret 2006

Forbundene i Unio-KA Hovedtariffoppgjøret 2006 Forbundene i Unio-KA Hovedtariffoppgjøret 2006 Utdanningsforbundet Det Norske Diakonforbund Den norske kirkes presteforening Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund Norsk forskerforbund Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune

Permisjonsreglement for Alta kommune Permisjonsreglement for Alta kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 03.12.09. 1 GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere som kommer inn under 1-1 i Hovedtariffavtalen.

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

PERMISJONS REGLEMENT

PERMISJONS REGLEMENT PERMISJONS REGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.12.2010 sak. 145/10 Justert pkt. 10.4.1 og pkt. 12.2 i juni 2011 Oppdatert versjon vil komme i løpet av høsten 2015. INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 FORMÅL...

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE Gjeldende 15.10.2007 Vedtatt i kst.møte 26.11.2007 kst.sak 154/07. Reglementet reguleres minimum før hver valgperiode av sittende kommunestyre. Godtgjørelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06.

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer