PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE"

Transkript

1 PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert sak 07/06 Saknr. 05/ /00879

2 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse: 1. FELLESBESTEMMELSER. 1.1 Reglenes omfang Budsjettmessig begrensninger Lønn og ansiennitet Feriepenger Pensjonsmedlemskap 4 2. UTDANNINGSPERMISJONER VELFERDSPERMISJONER 5 Målsetting Alvorlig/akutt sykdom Dødsfall Trening behandling hos fysioterpeut/kiropraktor Tilvenning av barn i barnehage og grunnskole Eget bryllup/barnedåp/konfirmasjon Husbygging/flytting Større idretts- og kulturarrangement Religiøse og nasjonale høytidsdager Eksamener i tilknytning til fritidsstudier Andre velferdsgrunner 7 Side: 4. SYKDOM, SVANGERSKAP, ADOPSJON, OMSORG FOR BARN 4.1 Barn og barnepassers sykdom Svangerskap og fødsel Amming Omsorg for barn 9 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV. 5.1 Offentlig tillitsverv Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjoner/på arbeidsplassen Fastlønnet tillitsvalgt/funksjoner Deltakelse i hjelpekorps og frivillig beredskap Tillitsverv i funksjonshemmedes organisasjoner DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER. 6.1 Overgang til ny stilling Militærtjeneste, heimevern, sivilforsvar Internasjonalt arbeid Undervisning/foredrag Avgjørelsesmyndighet - ankeadgang/tolkning 12

3 Side 3 av F E L L E S B E S T E M M E L S E R. 1.1 Reglenes omfang. Reglementet bygger på normalreglementet i KS personalhåndbok, Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven og Hovedtariffavtalen KS personalhåndbok vil være retningsgivende og reglementet bes sammenholdt med denne for utfyllende kommentarer. A) Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere der kommunen er arbeidsgiver. Deltidsansatte gis lønnet permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse. Arbeidstakere med tidsbegrenset tilsetting innvilges permisjon etter kvotene i forhold til tilsettingstidens lengde. Ledere innvilges i utgangspunktet ikke delvis permisjon. (Spesiell vurdering kan bli foretatt). B) Disse reglene kommer ikke til anvendelse ved tjenesteoppdrag (tjenestereise) for kommunen. 1.2 Budsjettmessige begrensninger. Innstillende og avgjørende instanser må ta nødvendige hensyn til den budsjettmessige ramme og de økonomiske og personalmessige begrensninger for øvrig. 1.3 Lønn og ansiennitet. A) Med lønn menes: Den lønn arbeidstakeren ville hatt om vedkommende var i arbeid, når det gjelder permisjon inntil 1 uke. Stillingens regulativlønn når det gjelder permisjoner over 1 uke. Under sykdom - spesielle regler i henhold til folketrygdloven og Hovedtariffavtalen 8. Under militærtjeneste jfr. Hovedtariffavtalen 9 B) Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet, det samme gjelder sykepermisjoner og svangerskapspermisjoner inntil 1 år, samt tvungen verneplikt. C) Permisjon for å utføre offentlige ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjoner medregnes i lønnsansiennitet. D) Ulønnet permisjon medregnes i lønnsansienniteten inntil l år når utdanning har betydning for vedkommendes arbeid i kommunen. Ved grunnutdanning opptjenes ikke lønnsansiennitet med mindre annet er tariffbestemt. Med unntak av forhold omtalt i pkt. 2.1.D 1.4 Feriepenger. A) For syke- og fødselspermisjon, samt pliktig militærtjeneste, vises til ferielovens Folketrygdlovens og Hovedtariffavtalens bestemmelser. B) All lønnet permisjon for øvrig medregnes i feriepengegrunnlaget. 1.5 Pensjonsmedlemskap.

4 Side 4 av 12 Arbeidstakers pensjonsmedlemskap reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende vedtekter og regelverk i det forsikringsselskap kommunen er forsikret og Hovedtariffavtalens bestemmelser. 2. UTDANNINGSPERMISJONER. Permisjon med eller uten lønn behandles i samsvar med Hovedavtalen 7, Arbeidsmiljølovens og Alstahaug kommunes Opplæringsplan. Ved vurdering av innvilgelse av utdanningspermisjon skal det legges vekt på arbeidstakers mulighet for kompetanseutvikling og arbeidsgivers behov for kompetansen. Innvilges det lønnet utdanningspermisjon skal avtale om bindingstid inngås. Permisjon ved fritidsstudier går inn under reglene for velferdspermisjon. Bindingstid ved lønnet permisjon: A) Plikttjeneste kan avtales dersom det innvilges støtte som tilsvarer minst 3 månedslønner. Plikttjenesten settes til minimum ½ år og maksimum 2 år. B) Slutter arbeidstakeren før plikttjenesten er utført, skal en forholdsmessig del av den økonomiske støtte tilbakebetales. C) Avtale om plikttjeneste skal være skriftlig og undertegnes før permisjon tas. Arbeidsmiljøloven Utdanningspermisjon Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning. Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. Arbeidstaker som har hatt utdanningspermisjon, har ikke rett til ny utdanningspermisjon før det har gått A) dobbelt så lang tid som varigheten av den foregående permisjonen og B) minst ett år fra den foregående permisjonen tok til, unntatt ved utdanningspermisjon for kurs under én måneds varighet. Arbeidstaker som vil bruke retten til utdanningspermisjon, må gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette. Varslet skal inneholde opplysninger om utdanningens faglige innhold, varighet og eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon. Dersom det gjelder utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå, må yrkesrelevans begrunnes. Arbeidsgiver som vil gjøre gjeldende at vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, skal snarest mulig og senest innen seks måneder skriftlig underrette arbeidstaker om dette. Dersom varslet permisjon er kortere enn seks måneder, skal slik underretning foreligge innen tre måneder etter at varsel er mottatt, men innen to måneder når varslet permisjon er kortere enn én måned. Arbeidsgiver skal fram til svar gis, på forespørsel orientere arbeidstaker om hva som gjøres for om mulig å legge til rette for permisjonen. Tvist om vilkårene etter første, andre og tredje ledd er oppfylt, kan bringes inn for tvisteløsningsnemnda, jf , etter at arbeidsgivers svarfrist er utløpt.

5 Side 5 av VELFERDSPERMISJON. Avgjørelsesmyndighet Med lønn Uten lønn Inntil 5/ 6 dager Inntil seks måneder Leder med budsjettog personalansvar Leder med budsjettog personalansvar i samråd med kommunalsjef Leder med budsjett- og personalansvar Leder med budsjett- og personalansvar Over seks måneder Administrasjonssjef Administrasjonssjef Målsetting: Kommunen ønsker ikke at en arbeidstaker skal bli økonomisk skadelidende ved trekk i lønn for fravær som skyldes: - begivenheter som faller på arbeidsdager som den ansatte vanligvis ikke selv rår over, og som angår vedkommende selv eller en i den nærmeste familie. - Private gjøremål må så vidt mulig legges til fritiden. A) Velferdspermisjon med lønn etter reglementets pkt kan sammenlagt maksimalt innvilges for 10 dager i løpet av et kalenderår. Fri utover 10 dager, eller utover det dagantall som er maksimum for de forskjellige permisjonsgrunner, kan innvilges som ulønnet permisjon. B) Fri utover 5/6 arbeidsdager innvilges som ulønnet permisjon Presisering: 5 dager = arbeidstakere med ordinær arbeidstid (37,5 t/uke) 6 dager = arbeidstakere i turnus (35,5 t/uke) Permisjon uten lønn kan innvilges inntil l år. Permisjon uten lønn kan gis inntil et år av sosiale grunner såfremt tjenesteforholdene ikke er til hinder for det. Det må foreligge viktig velferdsgrunner, som f.eks. omsorg for barn som begynner i grunnskolen eller pleie av funksjonshemmede/syke i nærmeste familie. Jfr. Arbeidsmiljølovens 46A PERMISJON MED LØNN KAN GIS I FØLGENDE TILFELLER, jfr A vedr. deltidsansatte/midlertitid ansatte og 1.2 vedr. budsjettbegrensning: 3.1 Alvorlig sykdom. Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie (ektefelle, samboer, foreldre, besteforeldre, barn, eller andre som står arbeidstakeren like nær), inntil 5(6) dager pr. kalenderår

6 Side 6 av 12 Jfr. Hovedtariffavtalen 14. Dokumentasjon kan kreves. Ved mindre alvorlige sykdomstilfeller kan arbeidstakeren gis anledning til å innarbeide nødvendig fritid på et senere tidspunkt. Dette gjelder også for utvidet permisjon (utover 5/6 dager). For pleie av nære pårørende i hjemmet terminalfasen gis inntil 20 dager fri (Arbeidsmiljølovens 12-10). Lønn i henhold til folketrygdlovens bestemmelser. 3.2 Dødsfall. Ved dødsfall/bisettelse/begravelse i nærmeste familie (ektefelle, samboer, foreldre, besteforeldre, barn, eller andre som har stått arbeidstakeren like nær) innvilges inntil 5(6) dager inklusive nødvendige reisedager pr. år. 3.3 Trening, behandling hos fysioterapeut/kiropraktor For arbeidstakere med helselidelser som har behov for trening hos fysioterapeut/bassengtrening innvilges inntil 40 timer lønnet permisjon pr. år. Det forutsettes at det fremlegges rekvisisjon fra lege og at behandling/trening ikke kan foregå utenom arbeidstakers arbeidstid. For kiropraktor behandling innvilges inntil 20 timer pr. år med samme forutsetning som ovenfor. For funksjonshemmet barn under 12 år som må ha følge, gjelder samme regler. For trening i arbeidstiden innvilges inntil 1 time pr. uke. Det forutsettes at kommunens eget treningsopplegg gjennom FYSAK følges. Det gis ikke fri til annen trening i arbeidstiden. Skriftlig søknad må foreligge. 3.4 Tilvenning av barn i barnehage og grunnskole. A) For tilvenning av barn i barnehage og hos dagmamma inntil 3 dager. Erklæring kan kreves framlagt. B) Tilvenning av barn i grunnskolen/sfo, 3 klokketimer. Den ansatte må selv velge om han/hun vil bruke 3 klokketimene til skolestart eller SFO oppstart, eller dele timene mellom skole og SFO Foreldre til funksjonshemmede barn behandles særskilt. 3.5 Eget bryllup/barnedåp/konfirmasjon. For eget bryllup: 1 dag. Turnuspersonell (nattevakt) gis fri natta før eller natta etter. Ved dåp og konfirmasjon av egne barn: 1 dag dersom dåp/konfirmasjonsdagen faller i arbeidstakers arbeidstid Husbygging/flytting. A) Til bygging og istandsetting i forbindelse med kjøp av eget hus/leilighet: 2 dager. B) Byggepermisjon kan bare gis en gang, og ikke for bygging av sommerhus og tilbygg eller reparasjon av bestående hus. C) Dersom arbeidstaker må endre bosted på grunn av at arbeidsgiver omplasserer arbeidstaker til annet tjenestested i kommunen: 1 dag.

7 Side 7 av Større idretts- og kulturarrangementer. A) Ved deltakelse som aktiv utøver eller leder ved olympiader, verdensmesterskap,landskamp eller tilsvarende arrangementer. Inntil 5 dager pr. år. B) Ved deltakelse i Norgesmesterskap, Nord-norsk mesterskap eller landsdelskalottmesterskap eller tilsvarende: - Inntil 3 arbeidsdager pr. år. 3.8 Religiøse og nasjonale høytidsdager. For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender: inntil 2 dager. Dokumentasjon kan kreves. Turnuspersonell kan gis en erstatningsdag, jfr. reglene for arbeidstidsbestemmelser m.h.t. norske religiøse og nasjonale høytidsdager Eksamener i tilknytning til fritidsstudier. I forbindelse med eksamen gis lønnet permisjon for eksamensdagen(e) og 2 lesedager forut for eksamen. Det er en forutsening at den ansatte ville hatt ordinært arbeid de 2 lesedagene umiddelbart forut før eksamen, og at faget har betydning for kommunen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging. Jfr. Hovedtariffavtalen pr kapitel 1 Fellesbestemmelsene Andre velferdsgrunner. A) Private gjøremål må så vidt mulig legges til fritiden. Dersom dette ikke er mulig, gis fri nødvendig tid til behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor, rettsmøter m.v. inntil 5 arbeidsdager pr. kalenderår. Dette gjelder også følge av nærmeste familie i spesielle tilfelle der dette er nødvendig. Rett til fri med lønn gis i forhold til nødvendig tidsforbruk ved lokal behandlingssted dersom arbeidstaker på eget initiativ søker slik behandling utenom Alstahaug. Søknad må begrunnes. B) Fravær uten trekk i lønn kan gis inntil 5 arbeidsdager pr. kalenderår dersom den tilsatte blir forhindre fra å møte på arbeid som følge av uforutsette hendelser. Dokumentasjon kan kreves fremlagt. 4. PERMISJON VED SYKDOM SVANGERSKAP - ADOPSJON - OMSORG FOR BARN. Fravær på grunn av egen sykdom, barns sykdom, svangerskap, adopsjon, mottak av fosterbarn og omsorg for egne barn, følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene i Hovedtariffavtalen, Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven og Alstahaug kommunes egne vedtatte retningslinjer for fravær ved sykdom. 4.1 Barn og barnepassers sykdom.

8 Side 8 av 12 Melding om sykdom: Melding må gis leder med ansvar for sykefraværsoppfølging så snart som mulig, og senest innen arbeidstidens slutt første fraværsdag. Barns sykdom følger folketrygdlovens bestemmelser og ikke retningslinjer for egen sykdom. Det kan nyttes egenmelding for sykdom inntil 3 dager etter 14 dagers tilsettingstid. Fra og med 4. fraværsdag må det legges fram sykemelding fra lege for å få rett til lønn, foreligger sykemelding fra lege første fraværsdag, erstatter denne egenmeldingen. Jfr. Folketrygdlovens bestemmelser - 9. Det bør være en fordeling av sykedager mellom de som har omsorgen for barnet, slik at en arbeidsgiver ikke blir uforholdsmessig belastet. Nattevakt gis som hovedregel ikke fritt ved barns sykdom. A) Arbeidstaker med omsorg for barn, har rett til permisjon for nødvendig tilsyn av barnet når det er sykt, eller når den som har det daglige tilsyn med barnet er syk, til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. For funksjonshemmet barn er aldersgrensen 18 år. Jfr. Folketrygdlovens bestemmelser 9-6 med hensyn til antall dager etc. B) Ved overgang fra en stilling til en annen i løpet av året, må det kunne legges fram bekreftelse fra første arbeidsgiver på hvor mange dager av permisjonsretten som er benyttet. 4.2 Svangerskap/fødsel. Melding om svangerskaps/fødselspermisjon Arbeidstaker må i god tid, senest 4 uker før nedkomst, ved skriftlig søknad varsle arbeidsgiver om hvilken form for fødselspermisjon som tenkes avviklet - 100% - 80% - tidskonto. Permisjonen kan i utgangspunktet ikke endres etter at avtale er inngått. Rett til fri og lønn ved svangerskap/ fødsel/adopsjon følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Arbeidsmiljøloven 12, Folketrygdloven kapittel og Hovedtariffavtalen Amming. Arbeidstaker som ammer sitt barn gis fri med lønn inntil 2 timer pr. arbeidsdag. For deltidsansatte med redusert arbeidsdag foretas forholdsmessig beregning av lønnet fritid, men med rett til fri etter Arbeidsmiljølovens minimum 1 time pr. dag. Arbeidstaker bestemmer selv når fritiden skal avvikles. Amming ut over 9 måneder etter fødsel må bekreftes av lege/helsestasjon. 4.4 Omsorg for barn. Melding om omsorgspermisjon. Skriftlig søknad skal sendes leder med budsjett- og personalansvar snarest mulig. Fars rett til omsorgspermisjon ved fødsel: I forbindelse med fødselen har faren rett til to ukers lønnet permisjon for å bistå moren. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som

9 Side 9 av 12 bistår moren. Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. Jfr. Arbeidsmiljøloven Permisjonen skal være avviklet senest 2 uker etter fødsel/mor er kommet hjem fra sykehus. Forelderpermisjon Foreldrene har rett til permisjon når det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger fra folketrygden. Adoptivforeldre har rett til permisjon etter paragrafen her når omsorgen for barnet overtas i henhold til Arbeidsmiljøloven Jfr. 12-5, og Folketrygdlovens bestemmelser i kapittel 14. Det samme gjelder arbeidstaker som har eller får tildelt forelderansvar når den andre av foreldrene dør, og som har hatt mindre enn vanlig samvær med barnet. Retten til permisjon gjelder ikke ved stebarnsadopsjon. Ulønnet omsorgspermisjon. Foruten overnevnte permisjon har foreldre rett til tre års ulønnet permisjon. Likevel slik at de samlet har krav på et år ulønnet permisjon for hvert barn. Permisjonene kan tas ut i forbindelse med fødsel og i tidsrommet før barnet er ti år. Er permisjonstiden oppbrukt, dvs. 3 år, vil forelderen likevel ha rett til et års omsorgspermisjon i forbindelse med ny fødselspermisjon.

10 Side 10 av PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV. Permisjon etter pkt skal godkjennes av leder med budsjett- og personalansvar. 5.1 Offentlig tillitsverv. A) Med offentlig tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller med hjemmel i lov (kommunestyremedlem, rettsvitne, domsmann, lagrettsmann, skjønnsmann m.fl.) Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager pr. år for å utføre offentlig tillitsverv. Dette gjelder også dersom vervet utøves i annen kommune enn arbeidsgiverkommunen. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor ordinær arbeidstid. Det gis ulønnet permisjon i det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer, jfr. Arbeidsmiljølovens B)) Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på heltid, innvilges ulønnet permisjon for valgperioden. C) Arbeidstakere som blir valgt som utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg, innvilges permisjon med lønn. 5.2 Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene/på arbeidsplassen. Arbeidstaker som har tillitsverv i arbeidstakerorganisasjon/på arbeidsplassen får lønnet permisjon i henhold ti l Hovedavtalen del B , herunder: A) Ved deltakelse i lokale og sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn for representanter fra det enkelte forbund etter nærmere avtale. B) Valgte faste medlemmer av vedtektsfestede sentrale og distrikts-/fylkesorganer. Gjelder møter i organet og ikke annet arbeid i organisasjonen. C) Ved opplæring som har betydning for arbeidstakerens funksjon som tillitsvalgt kan det gis hel eller delvis lønn dersom forbundet selv ikke dekker dette. 5.3 Fastlønnet tillitsvalgt/funksjonær. Arbeidstakere som i sin organisasjon blir valgt til fastlønnet tillitsverv eller tilsatt som funksjonær, gis permisjon uten lønn i inntil 4 år ad gangen. 5.4 Deltakelse i hjelpekorps. Arbeidstakere som er knyttet til hjelpekorps, innvilges permisjon med lønn i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstilte med inntil 5 arbeidsdager pr. kalenderår. 5.5 Tillitsverv i funksjonshemmedes organisasjoner. A) Valgt/oppnevnt deltakere i lokalstyre, landsstyre og landsmøter, fylketsrådsmøter o.l. arrangert av organisasjoner tilknyttet funksjonshemmedes organisasjoner, innvilges permisjon med lønn inntil 5 arbeidsdager pr. år. B) Ved deltakelse i kurs for tillitsvalgte i funksjonshemmedes organisasjoner kan innvilges permisjon med lønn inntil 2 uker (10/12 arbeidsdager pr. år). Permisjon

11 Side 11 av 12 utover dette tidsrom og permisjon til tilsatte som ikke fyller forutsetningene for permisjon med lønn, kan innvilges uten lønn. Det er en forutsetning at opplæringen har et innhold av betydning for vedkommendes arbeid med å fremme funksjonshemmedes interesser. 6. DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER. 6.1 Overgang til ny stilling. Avgjørelsesmyndighet Administrasjonssjef A) Som hovedregel innvilges ikke permisjon for å gå over i ny fast stilling i eller utenfor kommunen. Dersom permisjon gjelder vikariat/engasjement i stilling som vil gi arbeidstakeren faglig utvikling til nytte for kommunen kan permisjon innvilges under forutsetning av at arbeidstaker gjeninntrer i sin stilling etter endt permisjon. Permisjon kan innvilges for totalt inntil 2 år. Ved jobbrotasjon i egen kommune kan permisjon innvilges inntil 2 år. B) For arbeidstaker som har tjenestegjort i minst 5 år sammenhengende i kommunen, kan det innvilges permisjon uten lønn i inntil 1 år ved overgang til annen stilling i eller utenfor kommunen. Permisjon etter dette pkt. kan bare innvilges en gang. C) Det kan innvilges ulønnet permisjon inntil 2 år for arbeidstakere som tjenestegjør som dommerfullmektig. Etter nærmere regler kan ansatte gis begrenset permisjon for å arbeide med forskning innen sitt fagområde. Det er en forutsetning at forskningen skjer i tilknytning til en forskningsinstitusjon. Det kan gis nødvendig permisjon i forbindelse med avtaler om utveksling av arbeidstakere mellom kommuner/fylkeskommuner. D) For arbeidstakere med kortere tjenestetid behandles slike søknader som velferdspermisjon. 6.2 Militærtjeneste, heimevern, sivilforsvar. Melding om beordring gis umiddelbart etter mottak til leder med budsjett- og personalansvar som rapporterer til lønn/personal. Rett til permisjon fremgår av Arbeidsmiljølovens bestemmelse i Permisjon med lønn fremgår av Hovedtariffavtalen Deltakelse i internasjonalt arbeid:

12 Side 12 av 12 Avgjørelsesmyndighet Kommunalsjef i samråd med leder med budsjett- og personalansvar Kommunen kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 2 år for arbeidstaker som skal arbeide i norske hjelpetiltak i utviklingsland. Det samme gjelder ektefelle. 6.4 Undervisning/foredrag: Avgjørelsesmyndighet Leder med budsjett- og personalansvar A) Til undervisning/foredrag i forbindelse med intern opplæring/arbeidsmiljøopplæring kan for kommunalt ansatte gis permisjon med lønn. B) Forøvrig gjelder de regler som er utarbeidet av Sentralforbundet og Nordland fylkeskommune. 6.5 Avgjørelsesmyndighet/Anke. A) Avgjørelsesmyndighet i permisjonssaker er tillagt vedkommende leder med budsjettog personalansvar eller administrasjonssjef slik det fremgår av reglementet B) Administrasjonssjefen har adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet til stedfortreder eller personalsjef. C) Leder med budsjett- og personalansvars avgjørelse kan ankes til administrasjonssjef. D) Søknad avslått av leder med budsjett- og personalansvar kan omgjøres av administrasjonssjef. Fastholder administrasjonssjef leders avgjørelse legges saken fram for Administrasjonsutvalget til avgjørelse. E) Disse reglene gjelder så langt de ikke kommer i strid med gjeldende lov eller forskrift gitt i medhold av lov. F) Tolkningsspørsmål i forbindelse med permisjonsreglene legges fram for Administrasjonsutvalget. Ved tolkning/tvil legges normalreglementet med kommentarer fra KS til grunn. G) Endringer i Permisjonsreglene foretas av Administrasjonsutvalget.

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE FORSLAG TIL REVISJON haaa0967 07.03.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser.... 3 1.2 Budsjettmessige begrensninger.... 3 1.3 Lønn- og ansiennitet....

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

Permisjonsreglement for Norsk Fosterhjemsforening

Permisjonsreglement for Norsk Fosterhjemsforening Permisjonsreglement for Norsk Fosterhjemsforening 1.0 Reglementets omfang, lønnsansiennitet, feriepenger, pensjonsmedlemsskap, avgjørelsesmyndighet, klage. 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I MARKER KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I MARKER KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I MARKER KOMMUNE 1.0 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

Permisjonsreglement for Leirfjord kommune

Permisjonsreglement for Leirfjord kommune 1 FELLESBESTEMMELSER 1-1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte innvilges som hovedregel permisjon

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

Øyer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Personalhåndboka FORSLAG TIL REVIDERT 1. GENERELT

Øyer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Personalhåndboka FORSLAG TIL REVIDERT 1. GENERELT FORSLAG TIL REVIDERT PERMISJONSREGLEMENT 1. GENERELT 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold (jfr. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

Indre Fosen kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i Administrasjonsutvalget (ADMU) Side 1 av 8

Indre Fosen kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i Administrasjonsutvalget (ADMU) Side 1 av 8 Indre Fosen kommune PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i Administrasjonsutvalget (ADMU) 23.1.2018 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Om permisjonsreglementet...3 1.1 Innledning...3 1.2 Generelt om permisjoner...3

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 Innhold 1. Fellesbestemmelser...3 Grunnlag for behandling av alle søknader om permisjon --------------------------------------------------3

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte Permisjonsreglement For ansatte og tillitsvalgte i Skaun kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Permisjon med lønn 3. Permisjon uten lønn 4. Permisjon for tillitsvalgte Vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE 1. IKRAFTTREDELSE/DEFINISJON... 3 2. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSSKAP... 3 3. LOV OG AVTALEFESTEDE PERMISJONER... 4 4. UTDANNINGSPERMISJONER...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR FOLLDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR FOLLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR FOLLDAL KOMMUNE GENERELT Følgende permisjonsreglement gjelder for Folldal kommune. Punkt 6 er et vedlegg og ikke å regne med til reglementet. Vedlegget kan endres i takt med lover

Detaljer

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte Meråker kommune Permisjonsreglement for Meråker kommune 21.08.09 Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte 28.09.09 Innholdsfortegnelse Grunnlag...3 1. Ytre ramme/omfang, lønnsansiennitet, feriepenger

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2011/766-23274/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 02.07.20134 Saksframlegg Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

- PERMISJONSREGLEMENT -

- PERMISJONSREGLEMENT - RØDØY KOMMUNE - PERMISJONSREGLEMENT - Vedtatt i Rødøy kommunestyre Revidert: - k-sak 019/2006, 02.05.2006 - k-sak 059/2016, 27.09.2016 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

for Kvinesdal kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget Revidert av administrasjonsutvalget

for Kvinesdal kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget Revidert av administrasjonsutvalget Permisjonsreglement for Kvinesdal kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 02.12.2009. Revidert av administrasjonsutvalget 07.12.2011. INNHOLD 1. Innledning 4 1.1 Hva er permisjon? 4 1.2 Delegasjonsreglementes

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett- og driftsmessige hensyn... 4 1.3

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Revidert i administrasjonsutvalget Levanger kommune

Detaljer

Permisjonsreglement. Beiarn kommune

Permisjonsreglement. Beiarn kommune Permisjonsreglement Beiarn kommune Innhold Innledning... - 4-1.0 Omfang... - 4-2.0 Lønn, ansiennitet og pensjonsordning... - 4-3.0 Utdanning og opplæring... - 5-3.1 Rett til utdanningspermisjon... - 5-3.2

Detaljer

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune Permisjonsreglementet For Gamvik kommune Vedtatt i AMU 16.06.2015 Sak 15/392 Innhold Innledning Generelle bestemmelser 2.1 Reglementes omfang 2.1.1 Arbeidstakere som har flere stillinger i kommunen 2.2

Detaljer

Farsund kommune PERMISJONSREGLEMENT

Farsund kommune PERMISJONSREGLEMENT Farsund kommune PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 13.11.2012 sak 11/7 1 INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER 3 2 OFFENTLIGE TILLITSVERV OG OMBUD 4 3 TILLITSVALGTE / TILLITSVERV I ARBEIDSTAKERORGANISASJONER

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

Permisjonsreglement - Bjugn kommune

Permisjonsreglement - Bjugn kommune Permisjonsreglement - Bjugn kommune I Bjugn kommune er personalforvaltingen når det gjelder permisjoner i utgangspunktet delegert til rådmannen. Når det gjelder permisjoner med eller uten lønn for inntil

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Sørfold kommune. Retningslinjer bindingstid

Sørfold kommune. Retningslinjer bindingstid Sørfold kommune Retningslinjer bindingstid Sørfold kommune Iverksatt av rådmann som gjeldende fra 1.3.2019 Revisjonshistorie: Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1 Side 2 av 2 Innhold 1. Arbeidsmiljølovens

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt: 27.8.2013 G R A N K O M M U N E 2 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 5 1.2. FORTOLKNINGER... 5 1.3. LØNNSANSIENNITET...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Permisjonsreglement for Holtålen kommune Vedtatt i kommunestyret 14062007, sak 19/07 Revidert av rådmannen 160211, jf. reglementets pkt 1.9. Oppdatert av rådmannen

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement

Hemne kommune. Permisjonsreglement Hemne kommune Permisjonsreglement 2 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Permisjonsreglementet skal ses på som en tilbakefallsmulighet når alle andre

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 revidert av kommunestyret 16.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett-

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

PERMISJONS REGLEMENT

PERMISJONS REGLEMENT PERMISJONS REGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.12.2010 sak. 145/10 Justert pkt. 10.4.1 og pkt. 12.2 i juni 2011 Oppdatert versjon vil komme i løpet av høsten 2015. INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 FORMÅL...

Detaljer

Permisjonsreglement for Sørfold kommune

Permisjonsreglement for Sørfold kommune Permisjonsreglement for Sørfold kommune Behandlet AMU: 14.04.2009 Behandlet ADMUTV: 30.04.2009 Behandlet KST: 14. 05.2009 Gjeldende fra: 01.01.2010 2 INNHOLDSOVERSIKT INNHOLDSOVERSIKT...2 1.GENERELT...

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 18.04.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og

Detaljer

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner /4td? PERMISJONSREGLEMENT FOR VIKNA KOMMUNE Le, S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon S.3: Del 2: Velferdspermisjoner S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune

Permisjonsreglement for Alta kommune Permisjonsreglement for Alta kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 03.12.09. 1 GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere som kommer inn under 1-1 i Hovedtariffavtalen.

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til anne.mari.gronseth@stjordal.kommune.no

Detaljer

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Permisjonsreglement Vedtatt av kommunestyret 31.3.2005 i sak 18/05 (Justert 14.08.07 lovparagrafer ihht Arbeidsmiljøloven)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Reglement Permisjonsreglement Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall: Ved lovendring/praksisendring

Detaljer

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn?

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Permisjonsreglement for kommunene er hjemlet i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, ferieloven, lov om trudomssamfunn, hovedtariffavtalen, hovedavtalen

Detaljer

Dette reglement gjelder alle arbeidstakere med fast tilsetting eller faste vikariater i Stiftelsen Betania Alta.

Dette reglement gjelder alle arbeidstakere med fast tilsetting eller faste vikariater i Stiftelsen Betania Alta. PERMISJONSREGLEMENT 1 GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere med fast tilsetting eller faste vikariater i Stiftelsen Betania Alta. Øvrige arbeidstakere følger

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 07.05.2013 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10 Alta kommune Fagområde Tema Permisjonsreglement for Alta kommune Virksomhet/ avdeling Personal Permisjoner Alle Kvalitetssystem Pers.håndbok kap.10 Utstedt av/ dato Personal 30.01.14 Versjon nr./dato 1

Detaljer

Forbundene i Unio-KA Hovedtariffoppgjøret 2006

Forbundene i Unio-KA Hovedtariffoppgjøret 2006 Forbundene i Unio-KA Hovedtariffoppgjøret 2006 Utdanningsforbundet Det Norske Diakonforbund Den norske kirkes presteforening Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund Norsk forskerforbund Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

FLAGGSAK Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene

FLAGGSAK Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene FLAGGSAK 2019 Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene Hva er en flaggsak? VI ER PARAT - og vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag! Hva er en flaggsak? Hvert år vier Parat

Detaljer

Permisjonsreglement. Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST,

Permisjonsreglement. Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST, Permisjonsreglement Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST, 29.1.2018 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK PERMISJONSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG DATO: GJELDER FRA: 1.1.2020 9.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENTET FOR SKJERVØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENTET FOR SKJERVØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENTET FOR SKJERVØY KOMMUNE Vedtatt i Skjervøy kommunestyre 07.05.2008 sak 15/08 Revidert: vedtatt i administrasjonsutvalget 28.06.2017 Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Reglementets

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10 Alta kommune Fagområde Tema Permisjonsreglement for Alta kommune Virksomhet/ avdeling Personal Permisjoner Alle Kvalitetssystem Pers.håndbok kap.10 Utstedt av/ dato Personal 30.04.14 Versjon nr./dato Adm.

Detaljer

PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE

PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE Del 1 Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjonsmedlemsskap Del 2 Velferdspermisjoner Del 3 Permisjoner for deltakere i offentlige verv og tillitsvalgte i andre

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT FOR BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT FOR BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD (Vedteke av Bjørnafjorden kyrkjelege fellesnemnd den 2. oktober 2018, sak 2018/027) 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGAR - PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

Tingvoll kommune Økokommunen

Tingvoll kommune Økokommunen Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i møte 09.02.2016 med hjemmel i delegasjonsreglementet 2/24 Innhold 1 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 4/15: SENIORPOLITISKE TILTAK 5/15: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENT Varamedlemmer

Detaljer

PERSONALREGLEMENT. for. SEL kommune

PERSONALREGLEMENT. for. SEL kommune PERSONALREGLEMENT for SEL kommune Gjeldende fra 01.05.2012 Saknr. xxxx/xxx PERSONALREGLEMENT Innholdsliste: Permisjonsreglement s 3-10 Retningslinjer for påskjønnelse, oppmerksomhet og gaver til arbeidstakere

Detaljer

PERMISJONER OSLO KOMMUNE

PERMISJONER OSLO KOMMUNE PERMISJONER OSLO KOMMUNE Sist oppdatert: februar 2016 Hensikten med denne oversikten er å gi en kort oversikt over permisjonsrettigheter som er fremforhandlet særskilt for undervisningspersonale. Innhold

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Namsos Administrasjonsutvalget

Namsos Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Namsos Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2013 Tidspunkt: 10:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer