Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder."

Transkript

1 Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt Arbeidstaker som er pålagt å utføre kommunale og andre offentlige verv og borgerplikter (dog ikke militærtjeneste) har rett til permisjon med ordinær lønn inntil 10 virkedager (12) pr. kalenderår. Når det gjelder permisjon utover dette tidsrom vises til arbeidsmiljølovens 33 C og kommunelovens 40 nr 1. Permisjon i denne forbindelse kan innvilges av vedkommende byrådsavdeling, som bestemmer om lønnen kan beholdes helt eller delvis. b) Tillitsvalgte Regler om permisjon for tillitsvalgte er fastsatt i Hovedavtalen kapittel 3. c) Utdanning Virksomhetsleder kan innvilge permisjon til opplæring og utvikling (jf. Opplærings- og utviklingsavtalen). d) Velferd (Se utfyllende kommentarer i velferdsreglementet under) Virksomhetsleder kan innvilge velferdspermisjon med lønn i inntil 10 virkedager (12) i løpet av et kalenderår når velferdsgrunner eller andre særlige forhold gir grunn til fravær i tjenesten. Slik permisjon gis i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser om velferdspermisjon i Oslo kommune. e) Internasjonalt arbeid Virksomhetsleder kan innvilge permisjon uten lønn utover 1 år for arbeidstakere som engasjeres i internasjonale organisasjoner eller i norske hjelpetiltak i utviklingsland.

2 f) Annet Virksomhetsleder kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 1 år når velferdsgrunner eller andre særlige forhold gir grunn til fravær fra tjenesten. I særlige tilfelle kan virksomhetsleder også tilstå permisjon uten lønn utover 1 år. Fra velferdsreglement for Oslo kommune Innenfor rammen på 2 uker (10/12 dager)pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 10, kan etatsjef/bedriftsdirektør/ administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon arbeidstakeren ikke har krav på. Velferdsreglementet gjelder alle arbeidstakere i kommunen. 1. Sykdom i hjemmet Arbeidstakere kan innvilges permisjon med lønn i inntil 10 (12) dager pr. kalenderår, dersom det er nødvendig at vedkommende pleier syke familiemedlemmer i rett opp eller nedstigende linje eller ektefelle. Permisjonen gjelder familiemedlemmer i bofellesskap. Ved andre former for samboerskap må bekreftelse på at de har felles bolig, vedlegges søknaden. Sykdommen må legitimeres ved legeattest ved fravær utover 3 dager. I helt spesielle tilfeller kan reglene også komme til anvendelse hvor bofellesskap ikke foreligger. Ved sykdom hos andre medlemmer i et bofellesskap innvilges det vanligvis ikke permisjon med lønn. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse for sykt barn under 12 år som omfattes av Lov om folketrygd. Det samme gjelder ved barnepassers sykdom. For øvrig vises det til fellesbestemmelsenes Giftermål/inngåelse av partnerskap Arbeidstakere kan innvilges permisjon med lønn den dagen vedkommende inngår ekteskap/partnerskap. 3. Nedkomstpermisjon og omsorgspermisjon

3 I tillegg til den tariffestede nedkomstpermisjon med lønn kan innvilges permisjon uten lønn slik at den samlede permisjon utgjør maksimum 3 år. I forbindelse med fødselen har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon dersom han bor sammen med moren og nytter tiden til omsorg for familie og hjem, jf. Arbeidsmiljølovens 31 nr.2. Fellesbestemmelsenes kap. 4, : " I forbindelse med farens rett til 2 ukers omsorgspermisjon ved fødsel, etter arbeidsmiljøloven 31 nr. 2, gis rett til lønn under permisjon dersom han overtar omsorgen for andre barn under 10 år eller tar hånd om moren eller barnet etter fødselen. Første uke av permisjonen gis med lønn. Andre permisjonsuke gis med lønn innenfor velferdspermisjon, etter personalreglementet og uavhengig av rettighetene etter foran. Bor foreldrene ikke sammen, kan farens rett utøves av en annen arbeidstaker som bistår moren under svangerskapet/fødselen." 4. Dødsfall i nær familie Ved nærstående familiemedlems dødsfall kan det gis permisjon med lønn i inntil 2 dager + nødvendige reisedager, dog ikke utover til sammen 1 uke. Som nærstående familiemedlem regnes ektefelle, slektninger i rett opp og nedstigende linje, søsken, svigerforeldre, svigerinne og svoger. Ved deltakelse i utenbys skiftesamling eller særlige tilfeller ellers hvor vedkommende har betydelig personlige eller økonomiske interesser å ivareta, kan det gis permisjon 1 eller 2 dager etter forholdene, eventuelt ytterligere permisjon uten lønn. For strengt nødvendige reisedager i forbindelse med utenbys skiftesamling kan det imidlertid gis permisjon med lønn med den begrensning at den samlede permisjon med lønn i anledning av dødsfallet og begravelsen med etterfølgende skifte ikke overstiger 1 uke. I forbindelse med en arbeidskollegers begravelse kan det gis fri med lønn for å delta i begravelsen. Samme regel gjelder for pensjonerte arbeidskollegers begravelse. Permisjonen begrenses til en halv dag med mindre særlige grunner foreligger. 5. Flytting

4 Ved flytting kan gis permisjon med lønn 1 dag. Flyttingen gjelder eget husvære. 6. Idrettspermisjoner Permisjon med lønn kan gis i de tilfeller en arbeidstaker er uttatt for å representere landet i Olympiske leker, verdensmesterskap, World Cup, europamesterskap, nordisk mesterskap og landskamper. Samme regel gjelder for deltakelse i Norgesmesterskap. Permisjonen gis for nødvendig fravær i forbindelse med deltakelse i konkurranse, men ikke til treningssamlinger og andre forberedelser. Tilsvarende permisjon kan også gis oppnevnte ledere. Reglene gis også anvendelse for bedriftsidrett, i den utstrekning arbeidstakere i Oslo kommune blir tatt ut til å representere virksomheten i nasjonale eller internasjonale mesterskap, jf. ovenfor. 7. Tilvenning i barnehage Ved tilvenning av barn i barnehage/daginstitusjon kan arbeidstakere innvilges permisjon med lønn i inntil 3 dager i sammenheng når de må være tilstede hos barnet de første dagene. Det forutsettes at barnehagen/ daginstitusjonen krever at en av de foresatte må være tilstede, og at attest for dette fremlegges. Arbeidstakere kan innvilges, etter barnets behov, velferdspermisjon i inntil 3 dager i sammenheng for tilvenning av barn til dagmamma. Forutsetningen er at barnet er under 3 år og at barnet ikke er fortrolig med "dagmammaen" på forhånd. Attest må fremlegges. Eksempel: Deltidsansatte som for eksempel arbeider mandag, onsdag og fredag, kan gis fri mandag og onsdag dersom tilvenningsperioden går fra mandag til onsdag. 8. Første skoledag Det kan gis fri 1 dag med lønn ved innskrivning/presentasjon av barn i skole/førskole/6-årstilbudet. Det samme gjelder for å følge barn til skole ved første skoledag.

5 Velferdspermisjon med lønn for tilvenning i skolefritidsordningen, er derimot ikke hjemlet i nåværende velferdsreglement. Det kan i stedet tilrettelegges for uttak av for eksempel fleksitid/avspasering eller uttak av feriedager dersom det er behov for det. 9. Permisjon for å gå til lege/tannlege Det kan gis fri med lønn for å gå til lege/tannlege. Betingelsen er at det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden eller det ikke kan foretas bytte av vakt eller tjeneste. Samme bestemmelse gjelder for ansatte som ved legeerklæring kan dokumentere at de har behov for fysikalsk behandling. Det kan også gis tjenestefri med lønn for behandling med fotsoneterapi, akupunktur, kiropraktikk som ikke er ordinert av lege. Ved slike permisjoner skal det foreligge attestasjon av den som utøver behandlingen. 10. Husbygging Ansatte kan tilstås permisjon med lønn i 2 dager til bygging av egen bolig etter følgende regler: Når vedkommende personlig deltar i byggearbeid, og byggingen gjelder bolig til eget bruk. Permisjon kan bare gis en gang, og ikke for bygging av hytte/sommerhus og tilbygg eller reparasjon av bestående hus. Dog kan det gis dispensasjon når arbeidstakeren ved kjøp av gammelt hus/gammel leilighet selv må foreta nødvendig ominnredningsarbeider/-reparasjoner for å gjøre huset/leiligheten egnet til bolig. Arbeidstakere som er medlemmer av boligbyggelag eller lignende hvor det er en forutsetning at vedkommende personlig deltar i byggearbeidet, betraktes som å ha eget boligbygg under oppføring. 11. Deltakelse i Røde Kors Hjelpekorps, Foreningen Norske Lavinehunder og Norsk Folkehjelps beredskaps- og ettersøkingsgruppe Arbeidstakere som er knyttet til nevnte organisasjoner kan tilstås full lønn under tjenestefrihet i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstilte. Videre innvilges permisjon med lønn i inntil 1 uke under permisjon for deltakelse i organisert

6 redningsopplæring for arbeidstakere som er ledende tillitsmenn eller distriktsledere innen Røde Kors, Foreningen Norske Lavinehunder og Norsk Folkehjelp. 12. Permisjon med lønn for eksamensdager I tillegg til eksamensdagene kan gis med full lønn 2 lesedager for hver eksamensdag alt innenfor rammen av velferdsreglementets begrensninger på 10 dager, uansett om eksamen foregår på fritid eller ikke, og uansett om eksamen faller på dag etter søneller helgedag. Det er en forutsetning at de 2 lesedagene avvikles umiddelbart forut for selve eksamensdagen og at vedkommende arbeidstaker skulle ha ordinær tjeneste disse dagene. Permisjon m/lønn for lesedager gjøres betinget av minst ett års sammenhengende tjeneste og at avtale om tjenestefri er inngått på forhånd. Lønn under slike permisjoner kan gis selv om utdannelse/eksamen ikke er direkte til nytte for stillingen/arbeidet vedkommende arbeidstaker har, eller for kommunen i sin alminnelighet. 13. Permisjon på egne barns konfirmasjonsdag for ansatte som arbeider i turnustjeneste Ansatte som arbeider turnus kan gis tjenestefri med full lønn på egne barns konfirmasjonsdag dersom de skulle vært i arbeid denne dagen. 14. Tvilstilfeller vedrørende ovennevnte punkter og søknader om permisjoner utover den faste ramme 10 (12) dager pr. kalenderår iht. personalreglementets 10, og Avtale om medbestemmelse/ medinnflytelse i Oslo kommune, 4, punkt 4.2 i, behandles av partene lokalt.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2014-30.4.2016 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og

År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helseforetak År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Sykepleierforbund Norsk

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008 Overenskomst mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1.

Detaljer

AAD skal videre vurdere "Mal for omstillingsavtale" i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

AAD skal videre vurdere Mal for omstillingsavtale i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-15 I. Revisjon av rammebetingelser for omstilling i statlig sektor - Virkemidler II. Overføring av arbeidstakere til statlig sektor - Tariffavtalens

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer